Wyszukiwanie

dodatki mieszkaniowe

Liczba znalezionych aktów: 71.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1335 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych
Dz.U. 2023 poz. 388 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
Dz.U. 2023 poz. 156 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
Dz.U. 2021 poz. 2021 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych
Dz.U. 2021 poz. 1255 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
Dz.U. 2021 poz. 794 obowiązujący Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 11 obowiązujący Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa
Dz.U. 2020 poz. 319 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
Dz.U. 2019 poz. 2133 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych
Dz.U. 2019 poz. 1622 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
Dz.U. 2018 poz. 690 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
Dz.U. 2018 poz. 439 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wysokości oraz warunków przyznawania i wypłacania funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego albo tymczasowej kwatery
Dz.U. 2017 poz. 1386 obowiązujący Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 180 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych
Dz.U. 2016 poz. 1610 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Dz.U. 2015 poz. 693 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
Dz.U. 2014 poz. 150 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Dz.U. 2013 poz. 1222 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Dz.U. 2013 poz. 984 obowiązujący Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 966 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkach mieszkaniowych
Dz.U. 2013 poz. 589 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu
Dz.U. 2012 poz. 951 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1535 obowiązujący Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych
Dz.U. 2006 nr 165 poz. 1174 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 2006 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego nagród rocznych, nagród uznaniowych, zapomóg, dodatków mieszkaniowych i dodatków specjalnych
Dz.U. 2006 nr 97 poz. 674 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela
Dz.U. 2006 nr 84 poz. 587 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2006 r. sygn. akt P 4/05
Dz.U. 2006 nr 64 poz. 447 obowiązujący Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych
Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1094 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych
Dz.U. 2005 nr 25 poz. 216 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lutego 2005 r. sygn. akt U 14/02
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2791 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej
Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2406 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych
Dz.U. 2004 nr 213 poz. 2157 obowiązujący Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1784 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2004 r. sygn. akt K 16/03
Dz.U. 2003 nr 167 poz. 1636 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 września 2003 r. sygn. akt SK 28/03
Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1116 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Dz.U. 2002 nr 216 poz. 1826 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1457 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2002 r. sygn. akt K. 36/00.
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 68 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz wzorów rozliczeń tej dotacji.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1828 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1817 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.
Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Dz.U. 2001 nr 56 poz. 585 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej.
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 386 uchylony Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2001 r. sygn. akt K. 11/2000.
Dz.U. 2001 nr 13 poz. 105 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz wzorów rozliczeń tych dotacji.
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1317 uchylony Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.
Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1041 obowiązujący Ustawa z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 24 poz. 300 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych oraz wzorów rozliczeń tych dotacji.
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 67 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2000 r. sygn. akt K. 17/99.
Dz.U. 2000 nr 3 poz. 46 uchylony Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2000 r. sygn. akt P. 11/98.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1281 uchylony Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.
Dz.U. 1999 nr 78 poz. 878 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych.
Dz.U. 1999 nr 40 poz. 403 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1119 uchylony Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000.
Dz.U. 1998 nr 120 poz. 787 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.
Dz.U. 1998 nr 67 poz. 445 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 1998 r. - sygn. akt U. 19/97.
Dz.U. 1998 nr 38 poz. 217 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1998 r. w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w 1998 r. w zakresie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.
Dz.U. 1997 nr 111 poz. 723 obowiązujący Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych oraz o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze.
Dz.U. 1997 nr 79 poz. 487 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych.
Dz.U. 1997 nr 26 poz. 138 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w 1997 r. w zakresie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.
Dz.U. 1997 nr 24 poz. 121 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych.
Dz.U. 1997 nr 2 poz. 6 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w I kwartale 1997 r. w zakresie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.
Dz.U. 1996 nr 91 poz. 411 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w 1996 r. w zakresie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.
Dz.U. 1995 nr 131 poz. 639 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 172 Ustawa z dnia 29 marca 1938 r. o przejęciu przez Skarb Państwa wypłaty dodatku na mieszkanie dla nauczycieli publicznych szkół powszechnych.
Dz.U. 1930 nr 65 poz. 519 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 1930 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1924 r. w sprawie dodatku na mieszkanie.
Dz.U. 1930 nr 13 poz. 90 Ustawa z dnia 26 lutego 1930 r. o wypłacie części zaległego dodatku mieszkaniowego za r. 1928 funkcjonarjuszom państwowym, sędziom, prokuratorom, osobom wojskowym oraz emerytom, wdowom i sierotom.
Dz.U. 1924 nr 69 poz. 673 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1924 r. w sprawie dodatku na mieszkanie.
M.P. 1998 nr 1 poz. 30 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 stycznia 1998 r. - sygn. akt U. 15/97
M.P. 1997 nr 16 poz. 154 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 marca 1997 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.