Wyszukiwanie

eksploatacja

Liczba znalezionych aktów: 52.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1431 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji
Dz.U. 2023 poz. 1290 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej
Dz.U. 2023 poz. 402 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji
Dz.U. 2022 poz. 1126 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków eksploatacji lotnisk
Dz.U. 2022 poz. 452 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk
Dz.U. 2020 poz. 2405 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji
Dz.U. 2020 poz. 1923 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych
Dz.U. 2020 poz. 1461 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U. 2019 poz. 2156 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji
Dz.U. 2019 poz. 1765 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych
Dz.U. 2019 poz. 1610 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Dz.U. 2014 poz. 1420 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie warunków eksploatacji lotnisk
Dz.U. 2014 poz. 720 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych
Dz.U. 2013 poz. 1152 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
Dz.U. 2013 poz. 281 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych
Dz.U. 2011 nr 156 poz. 932 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych
Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1774 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2005 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Dz.U. 2004 nr 167 poz. 1751 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci
Dz.U. 2002 nr 63 poz. 572 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1773 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża.
Dz.U. 1990 nr 81 poz. 473 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.
Dz.U. 1978 nr 26 poz. 116 uchylony Ustawa z dnia 26 października 1978 r. zmieniająca ustawę o gospodarce paliwowo-energetycznej.
Dz.U. 1973 nr 19 poz. 113 uchylony Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 4 maja 1973 r. w sprawie kwalifikacji osób zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń energetycznych.
Dz.U. 1973 nr 19 poz. 112 uchylony Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 4 maja 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych.
Dz.U. 1965 nr 38 poz. 238 uchylony Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 20 sierpnia 1965 r. w sprawie kwalifikacji osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych.
M.P. 2011 nr 53 poz. 563 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o cywilnym transporcie lotniczym, podpisaną w Warszawie dznia 26 listopada 2010 r.
M.P. 2011 nr 53 poz. 562 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o cywilnym transporcie lotniczym, podpisana w Warszawie dnia 26 listopada 2010 r.
M.P. 2011 nr 46 poz. 515 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zmierzających do zapewnienia realizacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 roku, podpisanym w Warszawie dnia 18 lutego 1995 r.
M.P. 2011 nr 46 poz. 514 obowiązujący Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zmierzających do zapewnienia realizacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 roku, podpisany w Warszawie dnia 18 lutego 1995 r.
M.P. 2011 nr 46 poz. 513 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonym w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r.
M.P. 2011 nr 46 poz. 512 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r.
M.P. 2008 nr 50 poz. 446 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2009
M.P. 2006 nr 53 poz. 574 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2007
M.P. 2003 nr 45 poz. 692 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2003 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2004
M.P. 1979 nr 29 poz. 153 uchylony Zarządzenie Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Górnictwa z dnia 21 listopada 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za egzaminy osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych i osób zatrudnionych przy eksploatacji tych urządzeń oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.
M.P. 1978 nr 18 poz. 66 uchylony Zarządzenie Ministrów Gospodarki Materiałowej, Energetyki i Energii Atomowej oraz Górnictwa z dnia 15 maja 1978 r. w sprawie opłat za egzaminy osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych i osób zatrudnionych przy eksploatacji tych urządzeń oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.
M.P. 1973 nr 53 poz. 299 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 15 listopada 1973 r. w sprawie eksploatacji stacji elektroenergetycznych.
M.P. 1973 nr 43 poz. 258 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 24 września 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek.
M.P. 1973 nr 22 poz. 134 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 4 maja 1973 r. w sprawie eksploatacji sieci cieplnych.
M.P. 1973 nr 14 poz. 91 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 19 marca 1973 r. w sprawie eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych i przetwornic.
M.P. 1972 nr 35 poz. 193 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 14 czerwca 1972 r. w sprawie eksploatacji kotłów pyłowych, gazowych i olejowych.
M.P. 1972 nr 33 poz. 184 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 14 czerwca 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie eksploatacji prądnic (generatorów) synchronicznych.
M.P. 1972 nr 28 poz. 155 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 29 kwietnia 1972 r. w sprawie eksploatacji sieci gazowych.
M.P. 1972 nr 1 poz. 8 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 24 grudnia 1971 r. w sprawie eksploatacji sieci elektroenergetycznych.
M.P. 1971 nr 40 poz. 256 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1971 r. w sprawie eksploatacji prądnic (generatorów) synchronicznych.
M.P. 1971 nr 4 poz. 23 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 9 stycznia 1971 r. w sprawie eksploatacji baterii kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej.
M.P. 1970 nr 26 poz. 218 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 3 sierpnia 1970 r. w sprawie eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek.
M.P. 1969 nr 47 poz. 368 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 25 października 1969 r. w sprawie eksploatacji transformatorów.
M.P. 1967 nr 67 poz. 327 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 21 listopada 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie eksploatacji kotłów rusztowych na paliwo stałe.
M.P. 1967 nr 51 poz. 255 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 1 września 1967 r. w sprawie eksploatacji kotłów rusztowych na paliwo stałe.
M.P. 1967 nr 51 poz. 254 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 1 września 1967 r. w sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń energetycznych.