Wyszukiwanie

identyfikatory

Liczba znalezionych aktów: 73.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2450 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych
Dz.U. 2023 poz. 495 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych
Dz.U. 2023 poz. 22 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów środków identyfikacji dla bydła, owiec i kóz, świń, jeleniowatych, wielbłądowatych i koniowatych oraz szczegółowej specyfikacji technicznej tych środków
Dz.U. 2021 poz. 1542 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Dz.U. 2021 poz. 1368 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
Dz.U. 2020 poz. 2001 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Dz.U. 2020 poz. 1656 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 września 2020 r. w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami
Dz.U. 2020 poz. 25 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych
Dz.U. 2019 poz. 2384 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek
Dz.U. 2019 poz. 1149 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Dz.U. 2019 poz. 663 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu wydającego identyfikatory
Dz.U. 2019 poz. 657 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia postaci niepowtarzalnego identyfikatora w formie nośnika fizycznego
Dz.U. 2019 poz. 173 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania
Dz.U. 2018 poz. 2336 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru identyfikatora komornika sądowego
Dz.U. 2018 poz. 1775 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką
Dz.U. 2018 poz. 1642 uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Dz.U. 2017 poz. 1129 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych
Dz.U. 2017 poz. 546 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Dz.U. 2017 poz. 496 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką
Dz.U. 2017 poz. 491 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości
Dz.U. 2016 poz. 2161 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego
Dz.U. 2016 poz. 1362 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów
Dz.U. 2016 poz. 1262 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków przekazywania i wprowadzania informacji do centralnej bazy danych
Dz.U. 2016 poz. 809 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów
Dz.U. 2016 poz. 748 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatych
Dz.U. 2016 poz. 588 uchylony Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Dz.U. 2016 poz. 320 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych
Dz.U. 2016 poz. 274 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei
Dz.U. 2016 poz. 164 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych
Dz.U. 2014 poz. 810 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką
Dz.U. 2013 poz. 1706 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej
Dz.U. 2013 poz. 1627 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości
Dz.U. 2013 poz. 502 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej
Dz.U. 2012 poz. 594 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania
Dz.U. 2012 poz. 402 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego
Dz.U. 2012 poz. 60 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie dokumentu identyfikacyjnego inspektora inspekcji państwa bandery oraz osoby wykonującej czynności nadzoru nad przeprowadzaniem inspekcji państwa bandery
Dz.U. 2011 nr 236 poz. 1401 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych
Dz.U. 2011 nr 72 poz. 387 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie sposobu identyfikacji koni rasy trakeńskiej
Dz.U. 2011 nr 17 poz. 80 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej inspektorów transportu drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego.
Dz.U. 2010 nr 183 poz. 1232 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2010 nr 173 poz. 1178 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego
Dz.U. 2010 nr 64 poz. 400 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych koniowatych
Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1355 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2009 r. w sprawie sposobu przekazywania informacji do centralnej bazy danych
Dz.U. 2009 nr 30 poz. 203 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie sposobu tworzenia niepowtarzalnego oznakowania umożliwiającego identyfikację dawcy tkanek lub komórek oraz sposobu oznaczania tkanek lub komórek za pomocą tego oznakowania
Dz.U. 2009 nr 28 poz. 176 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie wzoru dokumentu identyfikacyjnego oficera ochrony obiektu portowego (PFSO)
Dz.U. 2009 nr 23 poz. 138 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacja i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu i opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów
Dz.U. 2008 nr 105 poz. 676 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2008 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2008 nr 94 poz. 602 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu i opłat za czynności związane z wydaniem i doręczeniem paszportów bydła lub ich duplikatów
Dz.U. 2008 nr 86 poz. 525 uchylony Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek
Dz.U. 2008 nr 79 poz. 473 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2008 nr 79 poz. 472 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości
Dz.U. 2008 nr 77 poz. 464 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania
Dz.U. 2008 nr 47 poz. 280 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej
Dz.U. 2008 nr 43 poz. 258 obowiązujący Ustawa z dnia stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Dz.U. 2007 nr 244 poz. 1803 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wzoru identyfikatora wydanego przez Krajową Radę Komorniczą
Dz.U. 2007 nr 220 poz. 1635 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 703 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie oznakowania pasz
Dz.U. 2007 nr 99 poz. 670 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie sposobu ustalania numeru identyfikacyjnego zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone pasze
Dz.U. 2007 nr 64 poz. 429 obowiązujący Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Dz.U. 2007 nr 2 poz. 19 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego
Dz.U. 2006 nr 79 poz. 554 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych
Dz.U. 2005 nr 100 poz. 837 uchylony Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Dz.U. 2004 nr 170 poz. 1797 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania
Dz.U. 2004 nr 143 poz. 1516 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1014 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia i wzoru odznaki identyfikacyjnej dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności
Dz.U. 2003 nr 133 poz. 1241 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych
Dz.U. 2003 nr 133 poz. 1240 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości
Dz.U. 2003 nr 133 poz. 1239 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej
Dz.U. 2002 nr 100 poz. 915 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej.
Dz.U. 2002 nr 3 poz. 29 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie umundurowania policjantów.
Dz.U. 2001 nr 72 poz. 752 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
Dz.U. 2000 nr 30 poz. 379 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania.
Dz.U. 1998 nr 125 poz. 828 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 września 1998 r. w sprawie wzoru upoważnienia, jakie obowiązani są posiadać, i wzoru odznaki identyfikacyjnej, jaką obowiązani są nosić na widocznym miejscu, przy wykonywaniu czynności pracownicy inspektoratów weterynarii oraz lekarze weterynarii i inne osoby wyznaczone do wykonywania niektórych czynności.