Wyszukiwanie

opał i oleje opałowe

Liczba znalezionych aktów: 59.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2185 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
Dz.U. 2023 poz. 1596 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
Dz.U. 2023 poz. 750 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
Dz.U. 2023 poz. 104 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
Dz.U. 2022 poz. 1494 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej
Dz.U. 2022 poz. 898 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
Dz.U. 2021 poz. 1345 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi
Dz.U. 2020 poz. 626 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi
Dz.U. 2019 poz. 1658 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi
Dz.U. 2017 poz. 1294 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej
Dz.U. 2017 poz. 584 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2016 poz. 2008 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe
Dz.U. 2016 poz. 1934 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r.
Dz.U. 2015 poz. 1694 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi
Dz.U. 2015 poz. 740 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2015 poz. 235 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lutego 2015 r. sygn. akt SK 14/12
Dz.U. 2012 poz. 1380 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r.
Dz.U. 2010 nr 170 poz. 1149 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 września 2010 r. sygn. akt P 94/08
Dz.U. 2009 nr 217 poz. 1687 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2010 r.
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 218 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych
Dz.U. 2007 nr 114 poz. 781 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów
Dz.U. 2007 nr 41 poz. 262 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2007 nr 41 poz. 261 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie sposobu pobierania próbek lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej
Dz.U. 2007 nr 4 poz. 30 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe
Dz.U. 2006 nr 120 poz. 829 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2006 r.
Dz.U. 2005 nr 96 poz. 815 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych dla celów kontroli obrotu
Dz.U. 2004 nr 181 poz. 1876 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania
Dz.U. 2004 nr 175 poz. 1817 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 966 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Dz.U. 2004 nr 63 poz. 585 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów
Dz.U. 2004 nr 53 poz. 527 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych przeznaczonych na cele opałowe oraz olejów opałowych
Dz.U. 2004 nr 29 poz. 257 uchylony Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2202 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego
Dz.U. 2003 nr 145 poz. 1411 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego
Dz.U. 2002 nr 136 poz. 1147 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.
Dz.U. 2002 nr 71 poz. 659 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie określenia szczegółowej listy towarów zawierających substancje kontrolowane podlegających zakazowi przywozu z państw niebędących stronami Protokołu Montrealskiego.
Dz.U. 2001 nr 26 poz. 286 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.
Dz.U. 2000 nr 97 poz. 1057 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2000 r. w sprawie zakresu i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.
Dz.U. 1996 nr 148 poz. 692 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1996 nr 129 poz. 610 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 4 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów na przywóz alkoholi skażonych, niektórych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyn oraz olejów napędowych i opałowych.
Dz.U. 1996 nr 120 poz. 568 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 8 października 1996 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu na przywóz benzyn oraz olejów napędowych i opałowych w 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 120 poz. 566 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1996 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego ilościowego na niektóre paliwa przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1995 nr 151 poz. 744 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1995 nr 150 poz. 734 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz benzyn oraz olejów napędowych i opałowych w 1996 r.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 467 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o regulowaniu cen detalicznych nafty i węgla.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 167 uchylony Ustawa z dnia 25 marca 1938 r. o obrocie olejem skalnym.
Dz.U. 1937 nr 28 poz. 208 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o podatku od olejów mineralnych.
Dz.U. 1936 nr 58 poz. 432 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 lipca 1936 r. o obniżeniu stawki podatku od olejów mineralnych.
Dz.U. 1936 nr 58 poz. 428 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1936 r. o obniżeniu dodatku drogowego do państwowego podatku od olejów mineralnych.
Dz.U. 1936 nr 58 poz. 427 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lipca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o podatku od olejów mineralnych.
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 469 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 18 maja 1932 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 11 lipca 1923 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 1 maja 1923 r. w przedmiocie zakupu ropy bruttowej dla Państwowej Fabryki Olejów Mineralnych w Drohobyczu.
Dz.U. 1927 nr 6 poz. 38 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 stycznia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.
Dz.U. 1927 nr 6 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 stycznia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla węgla kamiennego w komunikacji polsko-austrjackiej.
Dz.U. 1922 nr 96 poz. 887 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 11 września 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Dóbr Państwowych i Skarbu w przedmiocie dostarczania drzewa opałowego instytucjom i osobom uprawnionym w okresie zimowym 1922/23.
M.P. 2011 nr 34 poz. 413 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie wartości opałowych oraz średnich cen biokomponentów i paliw ciekłych w 2011 r.
M.P. 2004 nr 16 poz. 277 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wielkości średniej dziennej wewnętrznej konsumpcji paliw ciekłych w 2003 r.
M.P. 1996 nr 84 poz. 741 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia cennika nr 6-Z/97 "Paliwa gazowe do dystrybucji".
M.P. 1934 nr 150 poz. 201 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie przyznania niektórym funkcjonariuszom administracji lasów państwowych prawa opalania swych mieszkań drewnem, otrzymywanym bezpłatnie z lasów państwowych.
M.P. 1934 nr 150 poz. 200 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 czerwca 1934 r. w sprawie wydawania drewna opałowego funkcjonariuszom administracji lasów państwowych.