Wyszukiwanie

radiokomunikacja

Liczba znalezionych aktów: 49.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 631 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane
Dz.U. 2018 poz. 2091 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane
Dz.U. 2018 poz. 1745 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane
Dz.U. 2015 poz. 99 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych
Dz.U. 2014 poz. 1843 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego
Dz.U. 2014 poz. 517 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji
Dz.U. 2013 poz. 121 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych
Dz.U. 2012 poz. 320 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie Morskiej Służby Asysty Telemedycznej
Dz.U. 2010 nr 130 poz. 875 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie nieodpłatnego udostępniania radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych stosowanych w służbach radiokomunikacyjnych przez podmioty niebędące przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1472 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej
Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1105 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1071 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1070 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 9 sierpnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2227 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania
Dz.U. 2005 nr 168 poz. 1408 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej
Dz.U. 2005 nr 168 poz. 1407 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych
Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2335 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 października 2004 r. w sprawie sposobu i wzoru oznakowania znakiem ostrzegawczym urządzeń radiowych stanowiących urządzenia klasy 2
Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2330 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
Dz.U. 2004 nr 135 poz. 1444 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dna 17 maja 2004 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych
Dz.U. 2002 nr 138 poz. 1162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia.
Dz.U. 2002 nr 98 poz. 886 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej i używania urządzeń radiowych przez komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej oraz przez jednostki sił zbrojnych obcych państw, przebywające czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2001 nr 57 poz. 599 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych.
Dz.U. 2000 nr 73 poz. 852 uchylony Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne.
Dz.U. 1998 nr 159 poz. 1047 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1998 nr 159 poz. 1046 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu urządzeń, których zakładanie i używanie nie wymaga świadectwa homologacji.
Dz.U. 1998 nr 33 poz. 182 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów oraz warunków i trybu wydawania świadectw uprawniających do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych oraz wysokości opłat za te świadectwa.
Dz.U. 1997 nr 42 poz. 268 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 10 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów oraz warunków i trybu wydawania świadectw uprawniających do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych oraz wysokości opłat za te świadectwa.
Dz.U. 1997 nr 10 poz. 54 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 stycznia 1997 r. w sprawie przeznaczeń częstotliwości i zakresów częstotliwości na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków ich wykorzystania.
Dz.U. 1996 nr 31 poz. 138 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania w zakresie korzystania ze środków łączności przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, misje i organizacje międzynarodowe.
Dz.U. 1996 nr 18 poz. 86 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i trybu wydawania świadectw uprawniających do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych oraz wysokości opłat za te świadectwa.
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 649 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie wysokości opłat za egzaminy osób ubiegających się o wydanie świadectwa uprawniającego do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych.
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 648 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie wykazu urządzeń, których zakładanie i używanie nie wymaga świadectwa homologacji.
Dz.U. 1978 nr 9 poz. 36 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 marca 1978 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Maladze-Torremolinos dnia 25 października 1973 r.
Dz.U. 1978 nr 9 poz. 35 uchylony Międzynarodowa konwencja telekomunikacyjna, sporządzona w Maladze-Torremolinos dnia 25 października 1973 r.
Dz.U. 1939 nr 88 poz. 561 Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Poczt i Telegrafów oraz Przemysłu i Handlu w sprawie unieruchomienia radiostacji krótkofalowych nadawczo-odbiorczych.
Dz.U. 1937 nr 57 poz. 452 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o świadectwach operatorów radiowych.
Dz.U. 1934 nr 33 poz. 311 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 marca 1934 r. w sprawie złożenia przez Francję, Francuską Afrykę Zwrotnikową i inne kolonje, Francuską Afrykę Zachodnią, Indochiny i Madagaskar dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji radjotelegraficznej.
Dz.U. 1932 nr 104 poz. 869 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych i Skarbu o prywatnych radjostacjach doświadczalnych.
Dz.U. 1927 nr 63 poz. 559 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 6 maja 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1924 r. wydanego w porozumieniu z temiż Ministrami, w sprawie zakładania, utrzymywania i eksploatowania urządzeń radjotechnicznych oraz w sprawie wyrobu sprzętu radjotechnicznego i handlu tym sprzętem.
Dz.U. 1927 nr 60 poz. 528 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 24 maja 1927 r. w sprawie radjotelegramów listowych wymienianych z Ameryką "Via Radjo-Warszawa".
Dz.U. 1926 nr 87 poz. 483 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 lipca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1924 r. wydanego w porozumieniu z temiż Ministrami, w sprawie zakładania, utrzymywania i eksploatowania urządzeń radjotechnicznych oraz w sprawie wyrobu sprzętu radjotechnicznego i handlu tym sprzętem.
Dz.U. 1926 nr 40 poz. 253 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 kwietnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych, o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1924 r. wydanego w porozumieniu z temiż Ministrami, w sprawie zakładania, utrzymywania i eksploatowania urządzeń radjotechnicznych oraz w sprawie wyrobu sprzętu radjotechnicznego i handlu tym sprzętem.
Dz.U. 1925 nr 96 poz. 680 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 sierpnia 1925 r. w sprawie przystąpienia Albanji do międzynarodowej konwencji radiotelegraficznej, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1912 roku.
Dz.U. 1924 nr 99 poz. 915 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych, w sprawie zakładania, utrzymania i eksploatowania urządzeń radjotechnicznych oraz w sprawie wyrobu sprzętu radjotechnicznego i handlu tym sprzętem.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 559 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 czerwca 1924 r. w przedmiocie przystąpienia Wolnego Państwa Irlandji i Terytorjum Tanganajki do Międzynarodowej Konwencji Radiotelegraficznej, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1912 r.
M.P. 2016 poz. 478 uchylony Zarządzenie nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej (OCSŁR)
M.P. 2015 poz. 781 uchylony Zarządzenie nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej (OCSŁR)
M.P. 1997 nr 34 poz. 326 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 8 maja 1997 r. w sprawie zasad korzystania z częstotliwości radiowych przez straże gminne (miejskie).
M.P. 1997 nr 23 poz. 220 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 11 kwietnia 1997 r. w sprawie określenia trybu i warunków przeprowadzenia przetargu na wydanie koncesji na świadczenie usług cyfrowej radiokomunikacji ruchomej lądowej według standardu DCS w paśmie 1800 MHz wraz z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych i przydziałem częstotliwości.