Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1994 nr 69 poz. 626 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.
M.P. 1994 nr 69 poz. 625 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie stopy procentowej dla naliczania dywidendy obligatoryjnej, wysokości składki na Fundusz Pracy i wysokości niektórych stawek należności budżetowych.
M.P. 1994 nr 69 poz. 624 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie w roku 1995 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1995.
M.P. 1994 nr 69 poz. 623 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych.
M.P. 1994 nr 69 poz. 622 obowiązujący Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie cen urzędowych za przeprowadzanie szczepień ochronnych osób wyjeżdżających za granicę.
M.P. 1994 nr 69 poz. 621 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie cen za usługi świadczone przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom nie uprawnionym do bezpłatnych świadczeń leczniczych.
M.P. 1994 nr 69 poz. 620 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie cen za badanie stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowców.
M.P. 1994 nr 69 poz. 619 uchylony Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
M.P. 1994 nr 69 poz. 618 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 1995 r.
M.P. 1994 nr 69 poz. 617 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia.
M.P. 1994 nr 69 poz. 616 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdań składanych przez fundacje.
M.P. 1994 nr 69 poz. 615 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 1994 r.
M.P. 1994 nr 69 poz. 614 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy miejscowości turystycznych, w których mogą być lokalizowane ośrodki gier.
M.P. 1994 nr 69 poz. 613 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie określenia wysokości procentu sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowych składek ubezpieczeniowych pobieranych za ubezpieczenie od ognia, przekazywanego Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej przez instytucje ubezpieczeniowe w 1995 r.
M.P. 1994 nr 69 poz. 612 obowiązujący Zarządzenie nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1994 r. w sprawie trybu i terminu zgłaszania kandydatur na funkcję przewodniczącego samorządowego kolegium odwoławczego.
M.P. 1994 nr 69 poz. 611 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie uczczenia pamięci generała Stanisława Maczka.
M.P. 1994 nr 69 poz. 610 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie uczczenia pamięci generała Stanisława Maczka.
M.P. 1994 nr 69 poz. 609 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnosądowej posła Ryszarda Zająca.
M.P. 1994 nr 68 poz. 608 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie opłat za czynności urzędów probierczych.
M.P. 1994 nr 68 poz. 607 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji miar.
M.P. 1994 nr 68 poz. 606 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za wydanie koncesji na wytwarzanie środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych.
M.P. 1994 nr 68 poz. 605 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za wpis do rejestru środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.
M.P. 1994 nr 68 poz. 604 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1994 nr 68 poz. 603 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1995 r.
M.P. 1994 nr 67 poz. 602 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 1994 r.
M.P. 1994 nr 67 poz. 601 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 1994 r.
M.P. 1994 nr 67 poz. 600 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 14 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.
M.P. 1994 nr 67 poz. 599 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów przewidzianych w przepisach podatkowych.
M.P. 1994 nr 67 poz. 598 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 67 poz. 597 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 67 poz. 596 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 67 poz. 595 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 1994 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 66 poz. 594 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 12 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 1995 r.
M.P. 1994 nr 66 poz. 593 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 14 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kwoty, powyżej której należności celne uiszcza się w formie bezgotówkowej.
M.P. 1994 nr 66 poz. 592 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowizji za wydanie zezwoleń na przewóz i pobranie opłaty drogowej.
M.P. 1994 nr 66 poz. 591 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia wykazów chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze i rentowe.
M.P. 1994 nr 66 poz. 590 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego.
M.P. 1994 nr 66 poz. 589 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie przedłużenia terminu dokonania wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego przez podatników zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.
M.P. 1994 nr 66 poz. 588 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1994 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów podatkowych.
M.P. 1994 nr 66 poz. 587 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 65 poz. 586 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 grudnia 1994 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1994 nr 65 poz. 585 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości w wojsku.
M.P. 1994 nr 65 poz. 584 uchylony Zarządzenie Ministrów Finansów i Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn.
M.P. 1994 nr 65 poz. 583 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 1994 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 65 poz. 582 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 65 poz. 581 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 1994 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 65 poz. 580 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 65 poz. 579 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 65 poz. 578 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 65 poz. 577 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 64 poz. 576 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 29 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.
M.P. 1994 nr 64 poz. 575 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustalenia wzorów banknotów nominalnej wartości 10 zł, 20 zł i 50 zł oraz wzorów, stopu i masy (wagi) monet nominalnej wartości 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł i 5 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1994 nr 64 poz. 574 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów sądowych w postępowaniu o założenie księgi wieczystej.
M.P. 1994 nr 64 poz. 573 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1994 nr 64 poz. 572 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1994 nr 64 poz. 571 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami.
M.P. 1994 nr 64 poz. 570 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od niektórych towarów.
M.P. 1994 nr 64 poz. 569 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 64 poz. 568 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 64 poz. 567 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 64 poz. 566 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 64 poz. 565 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 64 poz. 564 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1994 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 64 poz. 563 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 63 poz. 562 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających.
M.P. 1994 nr 63 poz. 561 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 63 poz. 560 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 63 poz. 559 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 1994 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 63 poz. 558 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 63 poz. 557 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 63 poz. 556 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 62 poz. 555 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony topografii układów scalonych.
M.P. 1994 nr 62 poz. 554 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szkolenia kandydatów na rzeczników patentowych i egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego.
M.P. 1994 nr 62 poz. 553 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wycofania z obiegu banknotów nominalnej wartości 50 000 zł, 100 000 zł, 500 000 zł, 1 000 000 zł i 2 000 000 zł oraz terminu wycofania ich z obiegu.
M.P. 1994 nr 62 poz. 552 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wycofania z obiegu banknotów nominalnej wartości 200 000 zł.
M.P. 1994 nr 62 poz. 551 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nieuspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego.
M.P. 1994 nr 62 poz. 550 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 24 listopada 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ulg i uprawnień w zakresie usług telekomunikacyjnych.
M.P. 1994 nr 62 poz. 549 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Funduszu Ochrony Ubezpieczonych, jego organizacji i trybu działania oraz procentu składki wnoszonej przez ubezpieczycieli na ten fundusz.
M.P. 1994 nr 62 poz. 548 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 62 poz. 547 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 62 poz. 546 obowiązujący Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 1994 r. w sprawie przedłożenia projektu ustawy regulującej sposób zadośćuczynienia roszczeniom osób represjonowanych przez III Rzeszę.
M.P. 1994 nr 62 poz. 545 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 1994 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1994 nr 62 poz. 544 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 1994 r. w sprawie zbrodniczych działań aparatu bezpieczeństwa państwowego w latach 1944-1956.
M.P. 1994 nr 61 poz. 543 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez INTERSERVIS Sp. z o.o. w Łodzi w roku 1995 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1995.
M.P. 1994 nr 61 poz. 542 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Łódzkie w roku 1995 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1995.
M.P. 1994 nr 61 poz. 541 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 listopada 1994 r. w sprawie wycofania z obiegu banknotów nominalnej wartości 10 zł, 20 zł i 50 zł oraz monet nominalnej wartości od 1 gr do 50 gr i od 1 zł do 1 000 000 zł oraz terminu wycofania ich z obiegu.
M.P. 1994 nr 61 poz. 540 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1994 nr 61 poz. 539 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1994 nr 61 poz. 538 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.
M.P. 1994 nr 61 poz. 537 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 60 poz. 536 uchylony Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 5 listopada 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości.
M.P. 1994 nr 60 poz. 535 uchylony Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 23 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem.
M.P. 1994 nr 60 poz. 534 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 października 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu prowadzenia przez uczelnie dokumentacji przebiegu studiów.
M.P. 1994 nr 60 poz. 533 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 60 poz. 532 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 60 poz. 531 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 1994 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 60 poz. 530 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 60 poz. 529 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 60 poz. 528 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 60 poz. 527 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 1994 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 60 poz. 526 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 60 poz. 525 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 60 poz. 524 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 60 poz. 523 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 60 poz. 522 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 37 - Radom.
M.P. 1994 nr 60 poz. 521 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 34 - Płock.
M.P. 1994 nr 60 poz. 520 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 - Katowice.
M.P. 1994 nr 60 poz. 519 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 11 - Gdańsk.
M.P. 1994 nr 59 poz. 518 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie oraz kwot granicznych dochodu w 1994 r.
M.P. 1994 nr 59 poz. 517 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty od 1 grudnia 1994 r.
M.P. 1994 nr 59 poz. 516 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 listopada 1994 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 1994 r.
M.P. 1994 nr 59 poz. 515 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 1994 r.
M.P. 1994 nr 59 poz. 514 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 1994 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1994 nr 59 poz. 513 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 1994 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 59 poz. 512 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 1994 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 59 poz. 511 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1994 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Ministrów.
M.P. 1994 nr 59 poz. 510 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 1994 r. w sprawie polityki ekologicznej państwa.
M.P. 1994 nr 59 poz. 509 Apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 1994 r. w sprawie przeciwdziałania nałogowi palenia tytoniu.
M.P. 1994 nr 59 poz. 508 Apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 1994 r. w sprawie rozszerzenia zakresu zwolnień od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
M.P. 1994 nr 59 poz. 507 obowiązujący Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 1994 r. w sprawie przedstawienia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdania z funkcjonowania ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.
M.P. 1994 nr 59 poz. 506 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 1994 r. w sprawie Międzynarodowego Roku Rodziny.
M.P. 1994 nr 58 poz. 505 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 listopada 1994 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 1994 r.
M.P. 1994 nr 58 poz. 504 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 listopada 1994 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w trzecim kwartale 1994 r.
M.P. 1994 nr 58 poz. 503 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 listopada 1994 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 1994 r.
M.P. 1994 nr 58 poz. 502 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 października 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłaty za wydanie koncesji na wytwarzanie środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt.
M.P. 1994 nr 58 poz. 501 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 października 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.
M.P. 1994 nr 58 poz. 500 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 października 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach.
M.P. 1994 nr 58 poz. 499 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 października 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
M.P. 1994 nr 58 poz. 498 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 października 1994 r. zmieniające zarządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki, rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1994 nr 58 poz. 497 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 października 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
M.P. 1994 nr 58 poz. 496 obowiązujący Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 2 listopada 1994 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1994 nr 58 poz. 495 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.
M.P. 1994 nr 58 poz. 494 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia podatników nie mających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.
M.P. 1994 nr 58 poz. 493 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 października 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1994 nr 58 poz. 492 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 58 poz. 491 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 sierpnia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 58 poz. 490 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 58 poz. 489 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 57 poz. 488 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 października 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w izbach wytrzeźwień.
M.P. 1994 nr 57 poz. 487 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 października 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego i lotniczego resortu zdrowia i opieki społecznej.
M.P. 1994 nr 57 poz. 486 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 1994 r. w sprawie założeń polityki społeczno-gospodarczej na 1995 r.
M.P. 1994 nr 56 poz. 485 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 października 1994 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w II kwartale 1994 r.
M.P. 1994 nr 56 poz. 484 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 19 października 1994 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 56 poz. 483 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 19 października 1994 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 56 poz. 482 uznany za uchylony Uchwała nr 72 Rady Ministrów z dnia 4 października 1994 r. w sprawie szkolenia obronnego kadr kierowniczych administracji publicznej.
M.P. 1994 nr 56 poz. 481 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 56 poz. 480 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 1994 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 56 poz. 479 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 56 poz. 478 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 56 poz. 477 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1994 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 56 poz. 476 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 1994 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1994 nr 56 poz. 475 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1994 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej.
M.P. 1994 nr 56 poz. 474 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1994 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Wandy Zofii Sokołowskiej.
M.P. 1994 nr 56 poz. 473 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1994 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Haliny Licnerskiej.
M.P. 1994 nr 56 poz. 472 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1994 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mariana Korczaka.
M.P. 1994 nr 56 poz. 471 Apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 1994 r.
M.P. 1994 nr 56 poz. 470 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 1994 r. w sprawie finansowania pomocy społecznej.
M.P. 1994 nr 56 poz. 469 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 1994 r. w sprawie włączenia podatku od środków transportowych do cen paliw silnikowych.
M.P. 1994 nr 56 poz. 468 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego z dnia 11 października 1994 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.
M.P. 1994 nr 55 poz. 467 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 1994 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1994 r.
M.P. 1994 nr 55 poz. 466 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 1994 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 1994 r.
M.P. 1994 nr 55 poz. 465 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 1994 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 1994 r.
M.P. 1994 nr 55 poz. 464 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 1994 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na wystawie pn. Międzynarodowe Forum Gospodarcze Polska-Wschód "SĄSIEDZI'94" w roku 1994 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tej wystawie w roku 1994.
M.P. 1994 nr 55 poz. 463 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 1994 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na targach pn. V Międzynarodowe Konfrontacje Budownictwa "CIEPŁY EKODOM" w roku 1994 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1994.
M.P. 1994 nr 55 poz. 462 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 1994 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na II Ogólnopolskich Targach Textil Medium'94 i I Targach Przędzy Exspoyarn Medium'94 w roku 1994 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1994.
M.P. 1994 nr 55 poz. 461 obowiązujący Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 12 października 1994 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego w przedmiocie przywrócenia osobom prawnym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej własności nieruchomości lub ich części.
M.P. 1994 nr 55 poz. 460 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 55 poz. 459 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 1994 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1994 nr 55 poz. 458 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 1994 r. w sprawie sytuacji finansowej oświaty.
M.P. 1994 nr 54 poz. 457 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 września 1994 r. uchylające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu świadczeń stacji pogotowia ratunkowego, przysługujących ubezpieczonym.
M.P. 1994 nr 54 poz. 456 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 września 1994 r. w sprawie zasad i form prowadzenia reklamy i przekazywania informacji o środkach farmaceutycznych i materiałach medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt.
M.P. 1994 nr 54 poz. 455 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 29 września 1994 r. w sprawie ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 1994 r.
M.P. 1994 nr 54 poz. 454 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 1994 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 54 poz. 453 uznany za uchylony Uchwała Zgromadzenia Narodowego z dnia 22 września 1994 r. - Regulamin Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1994 nr 53 poz. 452 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 31 sierpnia 1994 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości ogłaszania sprawozdań o stanie funduszy powierniczych.
M.P. 1994 nr 53 poz. 451 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1994 nr 53 poz. 450 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 15 września 1994 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 53 poz. 449 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1994 nr 53 poz. 448 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 53 poz. 447 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 53 poz. 446 obowiązujący Deklaracja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 1994 r. w sprawie obszaru "Zielone Płuca Polski".
M.P. 1994 nr 53 poz. 445 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 1994 r. w sprawie "Założeń polityki społeczno-gospodarczej dla wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej do roku 2000".
M.P. 1994 nr 52 poz. 444 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 1994 r. o sprostowaniu błędów.
M.P. 1994 nr 52 poz. 443 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 września 1994 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 20.000 zł i 200.000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1994 nr 52 poz. 442 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 12 sierpnia 1994 r. w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1994 nr 52 poz. 441 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 1994 r. w sprawie obowiązków wojskowych organów porządkowych udzielających pomocy i asystujących przy czynnościach egzekucyjnych.
M.P. 1994 nr 51 poz. 440 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 września 1994 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 1994 r.
M.P. 1994 nr 51 poz. 439 uznany za uchylony Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 września 1994 r. o ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1994 r. w okręgach wyborczych obejmujących województwo chełmskie i województwo elbląskie.
M.P. 1994 nr 51 poz. 438 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Antymonopolowego z dnia 31 sierpnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia delegatur Urzędu Antymonopolowego oraz określenia ich siedzib, właściwości terytorialnej i rzeczowej.
M.P. 1994 nr 51 poz. 437 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.
M.P. 1994 nr 51 poz. 436 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 września 1994 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 51 poz. 435 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 września 1994 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 51 poz. 434 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 września 1994 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 51 poz. 433 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 września 1994 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 51 poz. 432 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 września 1994 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 51 poz. 431 uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 1994 r. w sprawie zasad zgłaszania kandydatów oraz powoływania i odwoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1994 nr 51 poz. 430 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 1994 r. o uczczeniu pamięci bohaterów września 1939 r.
M.P. 1994 nr 51 poz. 429 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1994 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 1993 r. i realizacji polityki pieniężnej w 1993 r.
M.P. 1994 nr 50 poz. 428 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 12 września 1994 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 1994 r.
M.P. 1994 nr 50 poz. 427 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 września 1994 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1994 nr 50 poz. 426 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii.
M.P. 1994 nr 50 poz. 425 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii.
M.P. 1994 nr 50 poz. 424 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii.
M.P. 1994 nr 50 poz. 423 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii.
M.P. 1994 nr 50 poz. 422 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii.
M.P. 1994 nr 50 poz. 421 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii.
M.P. 1994 nr 50 poz. 420 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii.
M.P. 1994 nr 50 poz. 419 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii.
M.P. 1994 nr 50 poz. 418 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii.
M.P. 1994 nr 50 poz. 417 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii.
M.P. 1994 nr 50 poz. 416 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii.
M.P. 1994 nr 50 poz. 415 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii.
M.P. 1994 nr 50 poz. 414 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii.
M.P. 1994 nr 50 poz. 413 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii.
M.P. 1994 nr 50 poz. 412 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii.
M.P. 1994 nr 50 poz. 411 akt jednorazowy Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1994 nr 50 poz. 410 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1994 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1993 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rządu.
M.P. 1994 nr 49 poz. 409 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 sierpnia 1994 r. w sprawie ustalenia wzoru protokołu wyników wyborów, stosowanego w wyborach uzupełniających do rad gmin.
M.P. 1994 nr 49 poz. 408 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 31 sierpnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia minimalnej wartości środków własnych oraz maksymalnej wysokości kredytów przeznaczonych na uruchomienie działalności maklerskiej.
M.P. 1994 nr 49 poz. 407 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 2 września 1994 r. w sprawie określenia Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych.
M.P. 1994 nr 49 poz. 406 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 września 1994 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 20.000 zł i 200.000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1994 nr 49 poz. 405 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1994 nr 49 poz. 404 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 września 1994 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
M.P. 1994 nr 49 poz. 403 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wymogów, jakie muszą spełniać osoby fizyczne i prawne ubiegające się o zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji, trybu wydawania tych zezwoleń oraz dopuszczalnego zakresu działalności brokerskiej.
M.P. 1994 nr 49 poz. 402 uchylony Zarządzenie nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową.
M.P. 1994 nr 49 poz. 401 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 49 poz. 400 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 49 poz. 399 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 49 poz. 398 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 49 poz. 397 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 49 poz. 396 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 49 poz. 395 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 1994 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 49 poz. 394 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 48 poz. 393 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 sierpnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego wykazu towarów rolnych i spożywczych objętych opłatą wyrównawczą.
M.P. 1994 nr 48 poz. 392 uchylony Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej.
M.P. 1994 nr 48 poz. 391 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 48 poz. 390 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 48 poz. 389 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 48 poz. 388 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 48 poz. 387 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 1994 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 48 poz. 386 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 sierpnia 1994 r. w sprawie założeń polityki mieszkaniowej Państwa.
M.P. 1994 nr 48 poz. 385 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie 75 rocznicy I Powstania Śląskiego.
M.P. 1994 nr 47 poz. 384 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
M.P. 1994 nr 47 poz. 383 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1994 r. uchylające zarządzenie w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług.
M.P. 1994 nr 47 poz. 382 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1994 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
M.P. 1994 nr 47 poz. 381 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 47 poz. 380 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 1994 r. w sprawie finansowania oświaty w latach 1995-1997.
M.P. 1994 nr 47 poz. 379 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 1994 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1994 nr 46 poz. 378 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 sierpnia 1994 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie od 1 września 1994 r.
M.P. 1994 nr 46 poz. 377 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 1994 r.
M.P. 1994 nr 46 poz. 376 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w okresie od dnia 1 stycznia 1994 r. do dnia 31 lipca 1994 r.
M.P. 1994 nr 46 poz. 375 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 lipca 1994 r. w sprawie uznania terytorium państwa Libanu za strefę działań wojennych.
M.P. 1994 nr 46 poz. 374 uchylony Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 8 sierpnia 1994 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w międzynarodowym obrocie odpadami.
M.P. 1994 nr 46 poz. 373 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nieuspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego.
M.P. 1994 nr 46 poz. 372 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie legitymacji służbowej żołnierzy zawodowych.
M.P. 1994 nr 46 poz. 371 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 1994 r. w sprawie jednorazowego ogłoszenia strefy niebezpiecznej dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1994 nr 46 poz. 370 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 46 poz. 369 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 1994 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 45 poz. 368 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia kryteriów oceny zagrożeń naturalnych oraz trybu zaliczania złóż kopalin, ich części lub wyrobisk górniczych do poszczególnych stopni zagrożeń.
M.P. 1994 nr 44 poz. 367 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 sierpnia 1994 r. o utracie mocy obowiązującej decyzji nr 4 Ministra Przemysłu i Handlu w sprawie urealnienia zakresu podmiotowego uprawnionych do korzystania z ulgowej taryfy opłat za energię elektryczną dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.
M.P. 1994 nr 44 poz. 366 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 sierpnia 1994 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w drugim kwartale 1994 r.
M.P. 1994 nr 44 poz. 365 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 lipca 1994 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych.
M.P. 1994 nr 44 poz. 364 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
M.P. 1994 nr 44 poz. 363 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1994 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
M.P. 1994 nr 44 poz. 362 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 44 poz. 361 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 44 poz. 360 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 43 poz. 359 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w pierwszym półroczu 1994 r.
M.P. 1994 nr 43 poz. 358 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lipca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1994 nr 43 poz. 357 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lipca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1994 nr 43 poz. 356 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 27 lipca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1994 r.
M.P. 1994 nr 43 poz. 355 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 43 poz. 354 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 43 poz. 353 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 42 poz. 352 Obwieszczenie Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 18 lipca 1994 r. w sprawie ogłoszenia informacji o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 1993.
M.P. 1994 nr 42 poz. 351 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 1994 r. w sprawie wykazu wyrobów podlegających oznaczaniu znakami akcyzy według Systematycznego wykazu wyrobów (SWW) oraz Polskiej scalonej nomenklatury towarowej handlu zagranicznego (PCN).
M.P. 1994 nr 42 poz. 350 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 1994 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od kościelnych osób prawnych.
M.P. 1994 nr 42 poz. 349 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 41 poz. 348 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 1994 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 1994 r.
M.P. 1994 nr 41 poz. 347 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 1994 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 1994 r.
M.P. 1994 nr 41 poz. 346 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 lipca 1994 r. w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami.
M.P. 1994 nr 41 poz. 345 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów sądowych w postępowaniu o założenie księgi wieczystej.
M.P. 1994 nr 41 poz. 344 akt jednorazowy Zarządzenie nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1994 r. uchylające zarządzenie w sprawie gospodarki formularzami i Komisji Racjonalizacji Druków.
M.P. 1994 nr 41 poz. 343 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 1994 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1994 nr 41 poz. 342 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 1994 r. w sprawie uczczenia 50 rocznicy Powstania Warszawskiego.
M.P. 1994 nr 40 poz. 341 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 7 lipca 1994 r. w sprawie zakresu i terminów dostarczania przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie informacji dotyczących jego działalności i sytuacji finansowej.
M.P. 1994 nr 40 poz. 340 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 40 poz. 339 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 1994 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 39 poz. 338 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 1994 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w II półroczu 1993 r. i w IV kwartale 1993 r.
M.P. 1994 nr 39 poz. 337 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 1994 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta w II kwartale 1994 r.
M.P. 1994 nr 39 poz. 336 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 1994 r. w sprawie wykazu państw objętych zakazem eksportu broni i wyposażenia wojskowego na mocy decyzji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.
M.P. 1994 nr 39 poz. 335 uchylony Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem.
M.P. 1994 nr 39 poz. 334 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 1994 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Międzynarodowych Targach Techniki Wojskowej "Military Arms" w roku 1994 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1994.
M.P. 1994 nr 39 poz. 333 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 1994 r. w sprawie zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
M.P. 1994 nr 39 poz. 332 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 1994 r. w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Ministra Finansów.
M.P. 1994 nr 39 poz. 331 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 39 poz. 330 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 39 poz. 329 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 39 poz. 328 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 1994 r. w sprawie odrzucenia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1994 nr 39 poz. 327 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 1994 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.
M.P. 1994 nr 39 poz. 326 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 1994 r. o trybie prac nad ustawą o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską.
M.P. 1994 nr 38 poz. 325 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 czerwca 1994 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych.
M.P. 1994 nr 37 poz. 324 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 lipca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wycofania z obiegu banknotów nominalnej wartości 50.000 zł, 100.000 zł, 500.000 zł, 1.000.000 zł i 2.000.000 zł oraz terminu wycofania ich z obiegu.
M.P. 1994 nr 37 poz. 323 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 czerwca 1994 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 100.000 zł i 300.000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1994 nr 37 poz. 322 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 czerwca 1994 r. w sprawie określenia lotnisk, na których mogą być wykonywane starty i lądowania statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe.
M.P. 1994 nr 37 poz. 321 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 1994 r. w sprawie obowiązków organów Policji, Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej przy udzielaniu pomocy bądź asysty organom egzekucyjnym.
M.P. 1994 nr 37 poz. 320 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wymogów, jakie muszą spełniać osoby fizyczne i prawne ubiegające się o zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji, trybu wydawania tych zezwoleń oraz dopuszczalnego zakresu działalności brokerskiej.
M.P. 1994 nr 37 poz. 319 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 37 poz. 318 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 37 poz. 317 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 37 poz. 316 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 36 poz. 315 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 1994 r. w sprawie szkolenia kandydatów na rzeczników patentowych i egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego.
M.P. 1994 nr 36 poz. 314 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie sposobu ogłoszenia publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji oraz warunków nabywania tą drogą akcji notowanych na giełdzie.
M.P. 1994 nr 36 poz. 313 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.
M.P. 1994 nr 36 poz. 312 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 czerwca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1994 nr 36 poz. 311 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 36 poz. 310 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1994 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1994 nr 36 poz. 309 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 36 poz. 308 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 36 poz. 307 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 1994 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1994 nr 36 poz. 306 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 36 poz. 305 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 35 poz. 304 uznany za uchylony Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 czerwca 1994 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad gmin oraz do Rady m. st. Warszawy, przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1994 r.
M.P. 1994 nr 35 poz. 303 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 1994 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w województwie chełmskim i województwie elbląskim w dniu 19 czerwca 1994 r.
M.P. 1994 nr 35 poz. 302 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 17 czerwca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.
M.P. 1994 nr 35 poz. 301 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 czerwca 1994 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 35 poz. 300 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 czerwca 1994 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 35 poz. 299 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 czerwca 1994 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 35 poz. 298 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków odbywania praktyki oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko inspektora kontroli skarbowej.
M.P. 1994 nr 35 poz. 297 uchylony Uchwała nr 32 Rady Ministrów z dnia 31 maja 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
M.P. 1994 nr 35 poz. 296 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 35 poz. 295 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr. 35 poz. 294 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 35 poz. 293 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 35 poz. 292 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 35 poz. 291 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 35 poz. 290 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 35 poz. 289 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 35 poz. 288 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 1994 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 35 poz. 287 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 35 poz. 286 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 34 poz. 285 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 13 czerwca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia prawideł wyścigowych wyścigów konnych.
M.P. 1994 nr 34 poz. 284 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1994 nr 34 poz. 283 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia.
M.P. 1994 nr 34 poz. 282 uchylony Zarządzenie nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1994 r. w sprawie ustanowienia nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową.
M.P. 1994 nr 34 poz. 281 obowiązujący Uchwała nr 38 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1994 r. w sprawie odstąpienia od publicznego trybu zbycia akcji Zakładów Mięsnych "MEAT" Spółka Akcyjna w Gdyni.
M.P. 1994 nr 34 poz. 280 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 1994 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 34 poz. 279 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 1994 r. w sprawie wezwania Rządu do ograniczenia tak zwanej listy negatywnej w eksporcie uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
M.P. 1994 nr 34 poz. 278 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 1994 r. o umorzeniu postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej.
M.P. 1994 nr 33 poz. 277 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 czerwca 1994 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 1994 r.
M.P. 1994 nr 33 poz. 276 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 czerwca 1994 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 1994 r.
M.P. 1994 nr 33 poz. 275 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 czerwca 1994 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1994 nr 33 poz. 274 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 1994 r. w sprawie terminu przechowywania oraz sposobu przekazywania do archiwów państwowych dokumentów z głosowania i z wyborów do rad gmin, przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1994 r.
M.P. 1994 nr 33 poz. 273 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 czerwca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie recept uprawniających do nabycia leku i artykułu sanitarnego za opłatą ryczałtową, za częściową odpłatnością lub bezpłatnie.
M.P. 1994 nr 33 poz. 272 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 czerwca 1994 r. w sprawie szczegółowego wykazu towarów rolnych i spożywczych objętych opłatą wyrównawczą.
M.P. 1994 nr 33 poz. 271 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 7 czerwca 1994 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 1994 r.
M.P. 1994 nr 33 poz. 270 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1994 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów podatkowych.
M.P. 1994 nr 33 poz. 269 uznany za uchylony Uchwała nr 33 Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rezerw mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji.
M.P. 1994 nr 33 poz. 268 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 1994 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1994 nr 33 poz. 267 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 1994 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 33 poz. 266 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 1994 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 33 poz. 265 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 33 poz. 264 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników ludowych do sądów powszechnych.
M.P. 1994 nr 33 poz. 263 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 1994 r. w sprawie wyboru członka Trybunału Konstytucyjnego.
M.P. 1994 nr 32 poz. 262 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1994 nr 32 poz. 261 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 32 poz. 260 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 32 poz. 259 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 1994 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1994 nr 32 poz. 258 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 32 poz. 257 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 32 poz. 256 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 31 poz. 255 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 maja 1994 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach.
M.P. 1994 nr 31 poz. 254 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
M.P. 1994 nr 31 poz. 253 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1994 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 31 poz. 252 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1994 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 30 poz. 251 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 1994 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sferze produkcji materialnej w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 1994 r.
M.P. 1994 nr 30 poz. 250 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 maja 1994 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów z wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 19 czerwca 1994 r.
M.P. 1994 nr 30 poz. 249 uchylony Uchwała nr 25 Rady Ministrów z dnia 10 maja 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
M.P. 1994 nr 30 poz. 248 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 30 poz. 247 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 30 poz. 246 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 30 poz. 245 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 1994 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 30 poz. 244 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 1993 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
M.P. 1994 nr 29 poz. 243 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 maja 1994 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 1994 r.
M.P. 1994 nr 29 poz. 242 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1994 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego na Zalewie Wiślanym w Elblągu.
M.P. 1994 nr 29 poz. 241 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osób prawnych.
M.P. 1994 nr 29 poz. 240 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 1994 r.
M.P. 1994 nr 29 poz. 239 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1994 nr 29 poz. 238 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 29 poz. 237 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 29 poz. 236 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 1994 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 29 poz. 235 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 1994 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1994 nr 29 poz. 234 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 29 poz. 233 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 29 poz. 232 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 28 poz. 231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 1994 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów głosowania, protokołów wyników wyborów oraz zaświadczenia o wyborze na radnego, stosowanych w wyborach do rad gmin.
M.P. 1994 nr 28 poz. 230 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 1994 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin.
M.P. 1994 nr 28 poz. 229 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 1994 r. w sprawie ustalenia wzoru kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 19 czerwca 1994 r.
M.P. 1994 nr 28 poz. 228 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1994 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Międzynarodowych Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego INTEGRA'94 w roku 1994 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1994.
M.P. 1994 nr 27 poz. 227 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 maja 1994 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie od 1 czerwca 1994 r.
M.P. 1994 nr 27 poz. 226 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 maja 1994 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty od 1 czerwca 1994 r.
M.P. 1994 nr 27 poz. 225 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w pierwszym kwartale 1994 r.
M.P. 1994 nr 27 poz. 224 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 15 kwietnia 1994 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez przedsiębiorstwa maklerskie transakcji i rozliczeń, zasad prowadzenia ewidencji tych transakcji oraz trybu postępowania w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.
M.P. 1994 nr 27 poz. 223 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 1994 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Międzynarodowych Targach Artykułów dla Dzieci JUNE FAIR w roku 1994 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1994.
M.P. 1994 nr 27 poz. 222 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 27 poz. 221 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 27 poz. 220 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 27 poz. 219 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 27 poz. 218 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 27 poz. 217 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 26 poz. 216 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 kwietnia 1994 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających.
M.P. 1994 nr 25 poz. 215 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 marca 1994 r. w sprawie listy producentów zagranicznych zaangażowanych w krajową produkcję samochodów.
M.P. 1994 nr 25 poz. 214 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 1994 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów rejestracji kandydatów i list kandydatów na radnych oraz wzorów zaświadczeń dla mężów zaufania i pełnomocników list kandydatów.
M.P. 1994 nr 25 poz. 213 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 1994 r. w sprawie spisów wyborców i dodatkowych spisów wyborców sporządzanych dla wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na ten sam dzień co wybory do rad gmin.
M.P. 1994 nr 25 poz. 212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 1994 r. w sprawie spisu wyborców dla wyborów do rad gmin.
M.P. 1994 nr 25 poz. 211 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Opieki Społecznej, Obrony Narodowej, Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych oraz Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 1994 r. uchylające instrukcję w sprawie stosowania jednolitych pojęć dotyczących porodów i urodzeń.
M.P. 1994 nr 25 poz. 210 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 1994 r. w sprawie jednorazowego ogłoszenia strefy niebezpiecznej dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1994 nr 25 poz. 209 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 25 poz. 208 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 25 poz. 207 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 25 poz. 206 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1994 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 25 poz. 205 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1994 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 25 poz. 204 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 1994 r. w sprawie powołania w skład Rady Ministrów.
M.P. 1994 nr 24 poz. 203 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 kwietnia 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminów okręgowych, wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych.
M.P. 1994 nr 24 poz. 202 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 kwietnia 1994 r. w sprawie wzorów pieczęci terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.
M.P. 1994 nr 24 poz. 201 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 kwietnia 1994 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin.
M.P. 1994 nr 24 poz. 200 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 kwietnia 1994 r. w sprawie trybu działania wojewódzkich komisarzy wyborczych.
M.P. 1994 nr 24 poz. 199 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1994 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1995 r.
M.P. 1994 nr 24 poz. 198 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 16 kwietnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1994 r.
M.P. 1994 nr 24 poz. 197 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1994 r. w sprawie przedłużenia terminów wpłat zaliczek na podatek dochodowy dla niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych.
M.P. 1994 nr 24 poz. 196 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1994 r. w sprawie określenia wysokości procentu sumy wpływów, uzyskanych z tytułu obowiązkowych składek ubezpieczeniowych pobieranych za ubezpieczenie od ognia, przekazywanego Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej przez instytucje ubezpieczeniowe w 1994 r.
M.P. 1994 nr 24 poz. 195 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie wysokości oprocentowania, szczegółowych kryteriów niestosowania oprocentowania oraz określenia rodzajów mierników wartości przy rozkładaniu na raty należności z tytułu sprzedaży i dzierżawy mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
M.P. 1994 nr 24 poz. 194 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 24 poz. 193 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 23 poz. 192 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 1994 r. w sprawie zasad bezpłatnego dostępu do publicznego radia i telewizji publicznej w wyborach do rad gmin zarządzonych na dzień 19 czerwca 1994 r.
M.P. 1994 nr 23 poz. 191 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 kwietnia 1994 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby i wagi monet nominalnej wartości 1000 zł i 200000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1994 nr 23 poz. 190 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego w przedmiocie przywrócenia osobom prawnym Kościoła Katolickiego własności nieruchomości lub ich części.
M.P. 1994 nr 23 poz. 189 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 1994 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalenia i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
M.P. 1994 nr 23 poz. 188 uchylony Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 29 marca 1994 r. w sprawie dodatkowych wymogów postępowania z rządowymi projektami normatywnych aktów prawnych ze względu na konieczność spełniania kryteriów zgodności z prawem Unii Europejskiej.
M.P. 1994 nr 23 poz. 187 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 1994 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 23 poz. 186 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 23 poz. 185 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 22 poz. 184 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1994 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 1994 r.
M.P. 1994 nr 22 poz. 183 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1994 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 1994 r.
M.P. 1994 nr 22 poz. 182 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Międzynarodowych Targach Bydgoskich SAWO LTD w roku 1994 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1994.
M.P. 1994 nr 22 poz. 181 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 1994 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Międzynarodowych Targach Katowickich w roku 1994 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1994.
M.P. 1994 nr 22 poz. 180 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 300.000 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1994 nr 22 poz. 179 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie opłaty za wydanie koncesji na wytwarzanie środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt.
M.P. 1994 nr 22 poz. 178 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1994 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego.
M.P. 1994 nr 22 poz. 177 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 1994 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1994 nr 22 poz. 176 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 22 poz. 175 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 22 poz. 174 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 22 poz. 173 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 22 poz. 172 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 22 poz. 171 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 22 poz. 170 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 21 poz. 169 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 17 marca 1994 r. w sprawie określenia minimalnej wartości środków własnych oraz maksymalnej wysokości kredytów przeznaczonych na uruchomienie działalności maklerskiej.
M.P. 1994 nr 21 poz. 168 wygaśnięcie aktu Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 marca 1994 r. w sprawie terminu przechowywania oraz sposobu przekazania do archiwów państwowych dokumentów z głosowania i z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 25 listopada i 9 grudnia 1990 r.
M.P. 1994 nr 21 poz. 167 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 21 poz. 166 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 21 poz.165 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 21 poz. 164 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 20 poz. 163 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 17 marca 1994 r. w sprawie określenia minimalnej wysokości kapitału akcyjnego towarzystwa funduszy powierniczych.
M.P. 1994 nr 20 poz. 162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie wycofania z obiegu banknotów nominalnej wartości 50.000 zł, 100.000 zł, 500.000 zł, 1.000.000 zł i 2.000.000 zł oraz terminu wycofania ich z obiegu.
M.P. 1994 nr 20 poz. 161 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie ustalenia wzorów banknotów nominalnej wartości 50.000 zł, 100.000 zł i 2.000.000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1994 nr 20 poz. 160 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 marca 1994 r. w sprawie określenia towarów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, których oznaczenia ceną urzędową, regulowaną lub umowną może nastąpić w inny sposób niż bezpośrednio na towarze.
M.P. 1994 nr 20 poz. 159 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 marca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1994 nr 20 poz. 158 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.
M.P. 1994 nr 20 poz. 157 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 1994 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1994 nr 20 poz. 156 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 20 poz. 155 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 20 poz. 154 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
M.P. 1994 nr 19 poz. 153 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 marca 1994 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 1994 r.
M.P. 1994 nr 19 poz. 152 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1994 r.
M.P. 1994 nr 19 poz. 151 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na targach organizowanych przez INTERSERVIS Sp. z o.o. w Łodzi w roku 1994 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1994
M.P. 1994 nr 19 poz. 150 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad przechowywania przez rzeczników patentowych akt sprawy.
M.P. 1994 nr 19 poz. 149 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 marca 1994 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 20.000 zł i 200.000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1994 nr 19 poz. 148 uchylony Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie ustalenia wykazów towarów i technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą.
M.P. 1994 nr 19 poz. 147 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1994 r. w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.
M.P. 1994 nr 19 poz. 146 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 7 marca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1994 r.
M.P. 1994 nr 19 poz. 145 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 1994 r. w sprawie przedłużenia terminów sporządzenia remanentu przez niektórych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.
M.P. 1994 nr 19 poz. 144 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 1994 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 19 poz. 143 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 19 poz. 142 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 19 poz. 141 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 19 poz. 140 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 18 poz. 139 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 25 lutego 1994 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
M.P. 1994 nr 18 poz. 138 obowiązujący Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 8 marca 1994 r. w sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: kieleckim, krakowskim, sieradzkim i szczecińskim.
M.P. 1994 nr 18 poz. 137 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1994 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru niektórych podatków i innych należności, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, oraz warunków tego zaniechania.
M.P. 1994 nr 18 poz. 136 uchylony Zarządzenie nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.
M.P. 1994 nr 18 poz. 135 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 18 poz. 134 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1994 r. w sprawie zwiększenia dochodów budżetu państwa.
M.P. 1994 nr 18 poz. 133 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1994 r. w sprawie założeń polityki pieniężnej na 1994 r.
M.P. 1994 nr 17 poz. 132 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 marca 1994 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1994 nr 17 poz. 131 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 lutego 1994 r. w sprawie zasad i form prowadzenia reklamy i przekazywania informacji o środkach farmaceutycznych i materiałach medycznych.
M.P. 1994 nr 17 poz. 130 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 1994 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 1994/1995.
M.P. 1994 nr 17 poz. 129 uznany za uchylony Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie wykonania postanowień rezolucji nr 883 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 11 listopada 1993 r. dotyczących środków podjętych wobec Libii.
M.P. 1994 nr 17 poz. 128 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 17 poz. 127 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 17 poz. 126 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 17 poz. 125 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 1994 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 17 poz. 124 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 1994 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 17 poz. 123 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 stycznia 1994 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 16 poz. 122 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Decyzja Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 14 lutego 1994 r. w sprawie zakończenia postępowania w celu ochrony rynku krajowego przed przywozem mocznika i azotanu amonowego, zagrażającym interesom gospodarczym krajowych producentów.
M.P. 1994 nr 16 poz. 121 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania wód mineralnych i peloidów za lecznicze.
M.P. 1994 nr 16 poz. 120 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. w sprawie szczegółowych przepisów określających znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
M.P. 1994 nr 16 poz. 119 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 lutego 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji weryfikacyjnych.
M.P. 1994 nr 16 poz. 118 obowiązujący Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 2 marca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: bydgoskim, częstochowskim, koszalińskim, szczecińskim i zielonogórskim.
M.P. 1994 nr 16 poz. 117 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 stycznia 1994 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 16 poz. 116 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 stycznia 1994 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 16 poz. 115 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 stycznia 1994 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 16 poz. 114 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 stycznia 1994 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 16 poz. 113 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 lutego 1994 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 1993 r.
M.P. 1994 nr 16 poz. 112 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 15 poz. 111 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1994 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.
M.P. 1994 nr 14 poz. 110 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 24 lutego 1994 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 1994 r.
M.P. 1994 nr 14 poz. 109 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 lutego 1994 r. w sprawie nadania statutu Radzie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
M.P. 1994 nr 14 poz. 108 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1994 nr 14 poz. 107 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od niektórych towarów.
M.P. 1994 nr 14 poz. 106 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1994 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie oraz sprzedaż banderol lub wydanie upoważnień do wydania banderol.
M.P. 1994 nr 14 poz. 105 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osób fizycznych.
M.P. 1994 nr 13 poz. 104 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1994 nr 12 poz.103 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 lutego 1994 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1994 r.
M.P. 1994 nr 12 poz. 102 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 lutego 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1994 nr 12 poz. 101 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 lutego 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1994 nr 12 poz. 100 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1994 nr 12 poz. 99 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
M.P. 1994 nr 12 poz. 98 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
M.P. 1994 nr 12 poz. 97 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1994 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
M.P. 1994 nr 12 poz. 96 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 stycznia 1994 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 12 poz. 95 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1993 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1994 nr 12 poz. 94 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 11 poz. 93 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 lutego 1994 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie od 1 marca 1994 r.
M.P. 1994 nr 11 poz. 92 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 lutego 1994 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty od 1 marca 1994 r.
M.P. 1994 nr 11 poz. 91 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sferze produkcji materialnej w gospodarce narodowej w czwartym kwartale 1993 r.
M.P. 1994 nr 11 poz. 90 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w izbach wytrzeźwień.
M.P. 1994 nr 11 poz. 89 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 11 poz. 88 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 11 poz. 87 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 11 poz. 86 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 11 poz. 85 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Ministrów.
M.P. 1994 nr 11 poz. 84 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 1994 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora.
M.P. 1994 nr 10 poz. 83 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1993 r. i w drugim półroczu 1993 r.
M.P. 1994 nr 10 poz. 82 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1993 r. i w czwartym kwartale 1993 r.
M.P. 1994 nr 10 poz. 81 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Głównego Urzędu Miar z dnia 3 stycznia 1994 r. w sprawie utworzenia okręgowych i obwodowych urzędów miar, a także określenia ich obszaru działania i siedzib.
M.P. 1994 nr 10 poz. 80 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1994 nr 9 poz. 79 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 r. o sprostowaniu błędów.
M.P. 1994 nr 9 poz. 78 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 1994 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na targach organizowanych przez Międzynarodowe Centrum Targowe Sp. z o.o. w Krakowie w roku 1994 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1994.
M.P. 1994 nr 9 poz. 77 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 lutego 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.
M.P. 1994 nr 9 poz. 76 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 lutego 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.
M.P. 1994 nr 9 poz. 75 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 9 poz. 74 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 9 poz. 73 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 9 poz. 72 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 9 poz. 71 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 9 poz. 70 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 8 poz. 69 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 stycznia 1994 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w drugim półroczu 1993 r.
M.P. 1994 nr 8 poz. 68 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 8 poz. 67 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 8 poz. 66 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 8 poz. 65 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 8 poz. 64 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 8 poz. 63 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 7 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego z dnia 18 stycznia 1994 r. - Regulamin Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.
M.P. 1994 nr 7 poz. 61 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 20 stycznia 1994 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji miar.
M.P. 1994 nr 7 poz. 60 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 20 stycznia 1994 r. w sprawie opłat za czynności urzędów probierczych.
M.P. 1994 nr 7 poz. 59 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 3 stycznia 1994 r. w sprawie utworzenia okręgowych i obwodowych urzędów probierczych, a także określenia ich obszaru działania i siedzib.
M.P. 1994 nr 6 poz. 58 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1994 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na targach organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA w roku 1994 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1994.
M.P. 1994 nr 6 poz. 57 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.
M.P. 1994 nr 6 poz. 56 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 stycznia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1994 nr 6 poz. 55 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 stycznia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1994 nr 6 poz. 54 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 20 stycznia 1994 r. w sprawie zakresu i warunków wykonywania przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Poczta Polska niektórych czynności bankowych.
M.P. 1994 nr 6 poz. 53 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.
M.P. 1994 nr 6 poz. 52 uznany za uchylony Uchwała nr 2 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie Rady Legislacyjnej.
M.P. 1994 nr 6 poz. 51 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 6 poz. 50 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1994 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 6 poz. 49 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1994 nr 6 poz. 48 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1994 nr 5 poz. 47 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 5 poz. 46 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 5 poz. 45 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 5 poz. 44 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 5 poz. 43 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 5 poz. 42 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 5 poz. 41 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 5 poz. 40 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 5 poz. 39 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 5 poz. 38 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 5 poz. 37 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 5 poz. 36 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 5 poz. 35 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 5 poz. 34 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 1993 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1994 nr 5 poz. 33 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 5 poz. 32 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 4 poz. 31 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 1993 r.
M.P. 1994 nr 4 poz. 30 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki w grudniu 1993 r.
M.P. 1994 nr 4 poz. 29 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w grudniu 1993 r.
M.P. 1994 nr 4 poz. 28 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach gospodarki narodowej w grudniu 1993 r.
M.P. 1994 nr 4 poz. 27 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 1993 r.
M.P. 1994 nr 4 poz. 26 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 stycznia 1994 r. w sprawie rozwiązania okręgowch komisji wyborczych, wojewódzkich komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 września 1993 r.
M.P. 1994 nr 4 poz. 25 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 1994 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na targach organizowanych przez INTERART Sp. z o.o. z Wrocławia w roku 1994 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1994.
M.P. 1994 nr 4 poz. 24 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 1994 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Międzynarodowych Targach Gdańskich S.A. w roku 1994 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1994.
M.P. 1994 nr 4 poz. 23 uchylony Zarządzenie Ministra Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
M.P. 1994 nr 4 poz. 22 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 4 poz. 21 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 4 poz. 20 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 4 poz. 19 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 4 poz. 18 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1994 nr 3 poz. 17 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 stycznia 1994 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta w IV kwartale 1993 r.
M.P. 1994 nr 3 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 stycznia 1994 r. w sprawie ustalenia wzorów banknotów nominalnej wartości 500 000 zł i 1 000 000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1994 nr 3 poz. 15 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 8 stycznia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1994 nr 3 poz. 14 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 grudnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami.
M.P. 1994 nr 3 poz. 13 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 1994 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 1994 r.
M.P. 1994 nr 3 poz. 12 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 10 stycznia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk Służby Parków Narodowych, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie, oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań.
M.P. 1994 nr 3 poz. 11 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 3 poz. 10 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1994 nr 2 poz. 9 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 stycznia 1994 r. w sprawie wskaźników przeliczeniowych do aktualizacji wyceny wartości środków trwałych na dzień 1 stycznia 1994 r.
M.P. 1994 nr 2 poz. 8 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 1994 r. o sprostowaniu błędów.
M.P. 1994 nr 2 poz. 7 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1994 nr 2 poz. 6 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie ewidencji aptekarzy i techników farmaceutycznych zatrudnionych w aptece.
M.P. 1994 nr 2 poz. 5 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 października 1993 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli przyjmowanych i wydawanych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt oraz warunków ich transportowania.
M.P. 1994 nr 2 poz. 4 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 października 1993 r. w sprawie zasad i trybu przedłużania terminu ważności środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt.
M.P. 1994 nr 2 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie uzupełnienia składu Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1994 nr 2 poz. 2 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie odwołania członka Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1994 nr 1 poz. 1 uchylony Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie wykazu towarów, na których wywóz są ustanowione w umowach międzynarodowych kontyngenty ilościowe.