Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 2013 poz. 1041 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Nr 233 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich
M.P. 2013 poz. 1040 obowiązujący Uchwała Nr 230 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
M.P. 2013 poz. 1039 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie
M.P. 2013 poz. 1038 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju
M.P. 2013 poz. 1037 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające obwieszczenie o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2013 poz. 1036 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali
M.P. 2013 poz. 1035 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie
M.P. 2013 poz. 1034 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2013 poz. 1033 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego
M.P. 2013 poz. 1032 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie upamiętnienia 32. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
M.P. 2013 poz. 1031 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Włodzimierza Przerwy-Tetmajera w 90 rocznicę jego śmierci
M.P. 2013 poz. 1030 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 za I kwartał 2014 r.
M.P. 2013 poz. 1029 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2013 poz. 1028 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
M.P. 2013 poz. 1027 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego
M.P. 2013 poz. 1026 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
M.P. 2013 poz. 1025 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2013 poz. 1024 uchylony Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
M.P. 2013 poz. 1023 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 6 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2013 poz. 1022 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2013 poz. 1021 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie
M.P. 2013 poz. 1020 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2013 r.
M.P. 2013 poz. 1019 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana Karskiego
M.P. 2013 poz. 1018 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie upamiętnienia 95. rocznicy przyznania Polkom praw wyborczych
M.P. 2013 poz. 1017 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem św. Jana z Dukli
M.P. 2013 poz. 1016 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Oskara Kolberga
M.P. 2013 poz. 1015 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Nr 214 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
M.P. 2013 poz. 1014 uchylony Zarządzenie Nr 94 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej
M.P. 2013 poz. 1013 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. nr 115-11-13 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2013 poz. 1012 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 115-12-13 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2013 poz. 1011 akt posiada tekst jednolity Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2013 poz. 1010 Komunikat Nr 12/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2013 poz. 1009 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2013 poz. 1008 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 8 września 2013 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 1007 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2013 r. nr 1130-17-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2013 poz. 1006 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-25-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 1005 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-24-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 1004 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-23-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 1003 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-22-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 1002 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru uzupełniającego posła członka Krajowej Rady Prokuratury
M.P. 2013 poz. 1001 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2013 poz. 1000 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2013 r. nr 1130-15-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2013 poz. 999 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2013 r. nr 1130-16-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2013 poz. 998 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyńskiej o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Warszawie dnia 22 listopada 2013 r.
M.P. 2013 poz. 997 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyńskiej o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Warszawie dnia 22 listopada 2013 r.
M.P. 2013 poz. 996 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2014
M.P. 2013 poz. 995 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2014
M.P. 2013 poz. 994 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 listopada 2013 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
M.P. 2013 poz. 993 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2013 r.
M.P. 2013 poz. 992 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe
M.P. 2013 poz. 991 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
M.P. 2013 poz. 990 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2013 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2013 poz. 989 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2013 r.
M.P. 2013 poz. 988 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wartości współczynnika akceptacji ofert
M.P. 2013 poz. 987 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za listopad 2013 r.
M.P. 2013 poz. 986 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie Nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 985 Oświadczenie rządowe z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych Ameryki o wymianie informacji technicznej i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, podpisanym w Wiedniu dnia 22 września 2010 r.
M.P. 2013 poz. 984 obowiązujący Porozumienie między Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych Ameryki o wymianie informacji technicznej i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, podpisane w Wiedniu dnia 22 września 2010 r.
M.P. 2013 poz. 983 Oświadczenie rządowe z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Macedonii o współpracy w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego, podpisanym w Skopje dnia 10 września 2013 r.
M.P. 2013 poz. 982 obowiązujący Porozumienie między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Macedonii o współpracy w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego, podpisane w Skopje dnia 10 września 2013 r.
M.P. 2013 poz. 981 Oświadczenie rządowe z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Tbilisi dnia 3 czerwca 2013 r.
M.P. 2013 poz. 980 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Tbilisi dnia 3 czerwca 2013 r.
M.P. 2013 poz. 979 akt posiada tekst jednolity Uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 978 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 listopada 2013 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą "Ideas Plus"
M.P. 2013 poz. 977 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
M.P. 2013 poz. 976 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 8 listopada 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2013 poz. 975 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2013 poz. 974 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2013 poz. 973 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2013 poz. 972 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2013 poz. 971 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie Nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki
M.P. 2013 poz. 970 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie uczczenia polskich żołnierzy biorących udział w bitwie pod Lenino
M.P. 2013 poz. 969 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie upamiętnienia 95. rocznicy powstania rządu Ignacego Daszyńskiego
M.P. 2013 poz. 968 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Tadeusza Mazowieckiego
M.P. 2013 poz. 967 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w 65. rocznicę śmierci kardynała Augusta Hlonda
M.P. 2013 poz. 966 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu
M.P. 2013 poz. 965 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Andrzeja Buły
M.P. 2013 poz. 964 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie procentowej zmiany stosunku wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2013 r.
M.P. 2013 poz. 963 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.
M.P. 2013 poz. 962 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2014
M.P. 2013 poz. 961 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2013 r w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2013 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
M.P. 2013 poz. 960 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2013 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 2013 poz. 959 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2013 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
M.P. 2013 poz. 958 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2013 poz. 957 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2014
M.P. 2013 poz. 956 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2014 r.
M.P. 2013 poz. 955 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2013 r.
M.P. 2013 poz. 954 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2014 r.
M.P. 2013 poz. 953 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2014 r.
M.P. 2013 poz. 952 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 9 października 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie artykułu 4 ustęp 2, artykułu 10 ustęp 2, 5 i 8 Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", stanowiących integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"
M.P. 2013 poz. 951 obowiązujący Porozumienie z dnia 9 października 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie artykułu 4 ustęp 2, artykułu 10 ustęp 2, 5 i 8 Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży", stanowiących integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"
M.P. 2013 poz. 950 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 949 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2013 poz. 948 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 947 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 946 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 945 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 944 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 943 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 942 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 941 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 940 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 939 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 938 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 937 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2013 poz. 936 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 935 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 934 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 933 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 932 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 931 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 930 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 929 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 928 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o koprodukcji filmowej, sporządzoną w Jerozolimie dnia 16 lutego 2004 r.
M.P. 2013 poz. 927 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o koprodukcji filmowej, sporządzona w Jerozolimie dnia 16 lutego 2004 r.
M.P. 2013 poz. 926 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, z serii "Historia polskiej muzyki rozrywkowej" - Agnieszka Osiecka, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2013 poz. 925 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
M.P. 2013 poz. 924 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 923 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 922 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 921 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 920 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 919 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 918 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2013 poz. 917 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 916 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 915 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 914 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 913 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 912 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 911 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2013 poz. 910 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 909 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 908 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2013 poz. 907 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 906 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 905 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2014
M.P. 2013 poz. 904 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2013 r.
M.P. 2013 poz. 903 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2013 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2012 r.
M.P. 2013 poz. 902 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 901 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii
M.P. 2013 poz. 900 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2013 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2012 r.
M.P. 2013 poz. 899 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2013 r. w sprawie upamiętnienia 200. rocznicy śmierci księcia Józefa Poniatowskiego
M.P. 2013 poz. 898 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2013 r. w sprawie uczczenia sierżanta Józefa Franczaka, pseudonim Lalek, ostatniego żołnierza antykomunistycznego podziemia, w 50. rocznicę śmierci
M.P. 2013 poz. 897 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2013 r. w sprawie uczczenia 1150. rocznicy misji chrystianizacyjnej świętych Cyryla i Metodego wśród Słowian
M.P. 2013 poz. 896 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
M.P. 2013 poz. 895 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wyrażenia solidarności z prześladowanymi wspólnotami chrześcijańskimi na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Syrii i Egipcie
M.P. 2013 poz. 894 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wyboru uzupełniającego posła członka Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2013 poz. 893 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska
M.P. 2013 poz. 892 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2013 poz. 891 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 października 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2013 poz. 890 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 11 października 2013 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2013 poz. 889 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej
M.P. 2013 poz. 888 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych
M.P. 2013 poz. 887 Komunikat Nr 11/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD
M.P. 2013 poz. 886 Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
M.P. 2013 poz. 885 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200. rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2013 poz. 884 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2013 r. nr 1130-13-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2013 poz. 883 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2013 r. nr 1130-14-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2013 poz. 882 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2013 r. nr 1130-12-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2013 poz. 881 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2013 poz. 880 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2013 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2009-2011
M.P. 2013 poz. 879 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i jej Protokołu z Kioto w sprawie dziewiętnastej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, dziewiątej sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto oraz sesji organów pomocniczych, podpisanego w Warszawie dnia 4 października 2013 r.
M.P. 2013 poz. 878 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i jej Protokołu z Kioto w sprawie dziewiętnastej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, dziewiątej sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto oraz sesji organów pomocniczych, podpisane w Warszawie dnia 4 października 2013 r.
M.P. 2013 poz. 877 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za październik 2013 r.
M.P. 2013 poz. 876 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 5 września 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r.
M.P. 2013 poz. 875 obowiązujący Porozumienie z dnia 5 września 2013 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r.
M.P. 2013 poz. 874 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 873 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. o nadaniu orderu i odznaczenia
M.P. 2013 poz. 872 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2013 poz. 871 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 870 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 869 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 868 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 867 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 866 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 865 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 864 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. nr 1130-11-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2013 poz. 863 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 862 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 861 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 860 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2013 poz. 859 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 858 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 857 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 856 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 855 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 854 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 853 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 852 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2013 poz. 851 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie
M.P. 2013 poz. 850 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi
M.P. 2013 poz. 849 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 października 2013 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2013 r.
M.P. 2013 poz. 848 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie
M.P. 2013 poz. 847 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 846 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 845 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 844 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 843 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2013 poz. 842 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 841 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2013 poz. 840 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2013 poz. 839 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 838 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 837 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 836 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2013 poz. 835 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2014
M.P. 2013 poz. 834 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie upamiętnienia Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego po II wojnie światowej niekomunistycznego premiera w Europie Środkowo-Wschodniej
M.P. 2013 poz. 833 obowiązujący Zarządzenie Nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji
M.P. 2013 poz. 832 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2013 r. nr 1131-21-2013 o odwołaniu członka Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2013 poz. 831 obowiązujący Ogłoszenie Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 24 września 2013 r. w sprawie listy przedsiębiorców, którym została wydana decyzja o zakończeniu restrukturyzacji
M.P. 2013 poz. 830 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2013 poz. 829 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie
M.P. 2013 poz. 828 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.
M.P. 2013 poz. 827 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2013 r.
M.P. 2013 poz. 826 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2013 r.
M.P. 2013 poz. 825 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2013 r.
M.P. 2013 poz. 824 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2013 r. w stosunku do września 2007 r.
M.P. 2013 poz. 823 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2013 r.
M.P. 2013 poz. 822 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. o pozbawieniu orderu
M.P. 2013 poz. 821 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2014
M.P. 2013 poz. 820 obowiązujący Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2014 r.
M.P. 2013 poz. 819 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2014 r.
M.P. 2013 poz. 818 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2013 r. w 600. rocznicę Unii Horodelskiej
M.P. 2013 poz. 817 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Witolda Waszczykowskiego
M.P. 2013 poz. 816 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2013 r. (przewodnictwo Irlandii w Radzie Unii Europejskiej)
M.P. 2013 poz. 815 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustanowienia 17 września Dniem Sybiraka
M.P. 2013 poz. 814 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014
M.P. 2013 poz. 813 Komunikat Nr 10/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 października 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2013 poz. 812 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r.
M.P. 2013 poz. 811 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 2 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2013 poz. 810 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za wrzesień 2013 r.
M.P. 2013 poz. 809 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2013 r. nr 115-10-13 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2013 poz. 808 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotyczącą realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2013 roku, podpisaną w Kijowie dnia 22 maja 2013 r.
M.P. 2013 poz. 807 obowiązujący Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2013 roku, podpisana w Kijowie dnia 22 maja 2013 r.
M.P. 2013 poz. 806 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w morskim i lotniczym poszukiwaniu i ratownictwie, podpisaną w Wilnie dnia 19 października 2009 r.
M.P. 2013 poz. 805 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w morskim i lotniczym poszukiwaniu i ratownictwie, podpisana w Wilnie dnia 19 października 2009 r.
M.P. 2013 poz. 804 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2013 poz. 803 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 24 września 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2013 poz. 802 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2013 poz. 801 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii "Zwierzęta świata" - żubr, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2013 poz. 800 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 23 września 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2013 poz. 799 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, "Włączeni w życie - 50-lecie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym", oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2013 poz. 798 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego
M.P. 2013 poz. 797 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2013 poz. 796 uchylony Uchwała Nr 164 Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych"
M.P. 2013 poz. 795 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2013 poz. 794 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 23 września 2013 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020"
M.P. 2013 poz. 793 Oświadczenie rządowe z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o transporcie lotniczym, podpisaną w Warszawie dnia 7 lipca 2011 r.
M.P. 2013 poz. 792 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o transporcie lotniczym, podpisana w Warszawie dnia 7 lipca 2011 r.
M.P. 2013 poz. 791 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 września 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie
M.P. 2013 poz. 790 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie upamiętnienia 330. rocznicy bitwy pod Wiedniem
M.P. 2013 poz. 789 Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r.
M.P. 2013 poz. 788 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 19 września 2012 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice
M.P. 2013 poz. 787 obowiązujący Porozumienie z dnia 19 września 2012 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice
M.P. 2013 poz. 786 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich o współpracy gospodarczej, podpisaną w Abu Dhabi dnia 22 kwietnia 2012 r.
M.P. 2013 poz. 785 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich o współpracy gospodarczej, podpisana w Abu Dhabi dnia 22 kwietnia 2012 r.
M.P. 2013 poz. 784 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2013 poz. 783 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2013 poz. 782 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji
M.P. 2013 poz. 781 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200. rocznicę śmierci księcia Józefa Poniatowskiego, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2013 poz. 780 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu
M.P. 2013 poz. 779 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 3 września 2013 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2014
M.P. 2013 poz. 778 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 września 2013 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
M.P. 2013 poz. 777 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2013 r. o wolnych stanowiskach komornika sądowego
M.P. 2013 poz. 776 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej
M.P. 2013 poz. 775 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2013 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2014
M.P. 2013 poz. 774 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2012 r.
M.P. 2013 poz. 773 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2013 r.
M.P. 2013 poz. 772 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. nr 112-21-2013 o nadaniu stopni oficerskich generała broni, generała dywizji, wiceadmirała oraz generała brygady
M.P. 2013 poz. 771 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2013 r. nr 112-20-2013 o wyznaczeniu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
M.P. 2013 poz. 770 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 112-19-2013 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2013 poz. 769 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 112-18-2013 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2013 poz. 768 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r.
M.P. 2013 poz. 767 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 21 stycznia 2013 r.
M.P. 2013 poz. 766 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rozwoju Królestwa Hiszpanii o współpracy w dziedzinie transportu i infrastruktury transportowej, podpisaną w Madrycie dnia 15 lipca 2013 r.
M.P. 2013 poz. 765 obowiązujący Umowa między Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rozwoju Królestwa Hiszpanii o współpracy w dziedzinie transportu i infrastruktury transportowej, podpisana w Madrycie dnia 15 lipca 2013 r.
M.P. 2013 poz. 764 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży w sprawie uregulowania zadłużenia Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisaną w Phnom Penh dnia 30 maja 2013 r.
M.P. 2013 poz. 763 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży w sprawie uregulowania zadłużenia Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w Phnom Penh dnia 30 maja 2013 r.
M.P. 2013 poz. 762 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów indywidualnych
M.P. 2013 poz. 761 uchylony Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa
M.P. 2013 poz. 760 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2013 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2014
M.P. 2013 poz. 759 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach
M.P. 2013 poz. 758 Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r.
M.P. 2013 poz. 757 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminów, w których odbywało się kształcenie
M.P. 2013 poz. 756 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
M.P. 2013 poz. 755 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2013 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2013 r.
M.P. 2013 poz. 754 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka
M.P. 2013 poz. 753 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r.
M.P. 2013 poz. 752 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi
M.P. 2013 poz. 751 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Konstantego Bronisława Miodowicza
M.P. 2013 poz. 750 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 sierpnia 2013 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
M.P. 2013 poz. 749 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie uchylenia wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.
M.P. 2013 poz. 748 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 747 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
M.P. 2013 poz. 746 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2013 poz. 745 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 września 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2013 r.
M.P. 2013 poz. 744 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 20 - gospodarka, wraz z kwotami tych dotacji
M.P. 2013 poz. 743 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 sierpnia 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
M.P. 2013 poz. 742 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2013 r. nr 115-8-13 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2013 poz. 741 Komunikat Nr 09/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2013 poz. 740 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2013 r.
M.P. 2013 poz. 739 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających Witolda Lutosławskiego, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2013 poz. 738 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
M.P. 2013 poz. 737 uchylony Zarządzenie Nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2017
M.P. 2013 poz. 736 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
M.P. 2013 poz. 735 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie uczczenia Wojciecha Trąmpczyńskiego
M.P. 2013 poz. 734 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2013 r. w 100. rocznicę urodzin błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego
M.P. 2013 poz. 733 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2013 r. nr 115-9-13 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2013 poz. 732 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za sierpień 2013 r.
M.P. 2013 poz. 731 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu
M.P. 2013 poz. 730 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa
M.P. 2013 poz. 729 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014
M.P. 2013 poz. 728 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2013 r.
M.P. 2013 poz. 727 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 sierpnia 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
M.P. 2013 poz. 726 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 sierpnia 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
M.P. 2013 poz. 725 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
M.P. 2013 poz. 724 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.
M.P. 2013 poz. 723 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2013 poz. 722 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2013-2018
M.P. 2013 poz. 721 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie stawek opłat na rok 2014 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
M.P. 2013 poz. 720 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2013 poz. 719 uchylony Zarządzenie Nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 718 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2013 r. nr 110-36-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 717 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2013 r. nr 110-35-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 716 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2013 r. nr 110-34-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 715 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-29-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 714 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-28-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 713 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-33-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 712 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-31-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 711 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-32-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 710 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-30-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 709 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. nr 110-27-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 708 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. nr 110-26-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 707 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 sierpnia 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2013 poz. 706 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 1 sierpnia 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2013 poz. 705 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2014 r.
M.P. 2013 poz. 704 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
M.P. 2013 poz. 703 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. nr 110-24-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 702 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. nr 110-25-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 701 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2013 r. nr 110-23-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 700 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 110-22-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 699 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 110-21-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 698 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 5 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - denar Bolesława II Śmiałego, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2013 poz. 697 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Władysław Łokietek, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2013 poz. 696 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2013 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy
M.P. 2013 poz. 695 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego
M.P. 2013 poz. 694 obowiązujący Zarządzenie Nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych zespołów międzyresortowych
M.P. 2013 poz. 693 obowiązujący Uchwała Nr 124 Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za rok 2012
M.P. 2013 poz. 692 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2013 poz. 691 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. o wolnych stanowiskach komornika sądowego
M.P. 2013 poz. 690 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lipca 2013 r. sygn. akt Kp 1/13
M.P. 2013 poz. 689 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
M.P. 2013 poz. 688 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
M.P. 2013 poz. 687 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 686 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów za niezgodny z zasadą pomocniczości
M.P. 2013 poz. 685 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2013 r. w 70. rocznicę buntu więźniów w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Treblince
M.P. 2013 poz. 684 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 683 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2013-2018
M.P. 2013 poz. 682 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. Karta Praw Osób z Autyzmem
M.P. 2013 poz. 681 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka
M.P. 2013 poz. 680 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Dziecka
M.P. 2013 poz. 679 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Kwiatkowskiego
M.P. 2013 poz. 678 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
M.P. 2013 poz. 677 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
M.P. 2013 poz. 676 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2013 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
M.P. 2013 poz. 675 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I V kwartale 2013 r.
M.P. 2013 poz. 674 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2013 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 2013 poz. 673 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie raportu zawierającego w szczególności informacje dotyczące realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią oraz krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej za 2011 r., wraz z oceną i wnioskami z ich realizacji
M.P. 2013 poz. 672 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2013 r.
M.P. 2013 poz. 671 Komunikat Nr 08/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2013 poz. 670 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
M.P. 2013 poz. 669 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
M.P. 2013 poz. 668 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
M.P. 2013 poz. 667 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
M.P. 2013 poz. 666 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
M.P. 2013 poz. 665 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
M.P. 2013 poz. 664 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
M.P. 2013 poz. 663 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
M.P. 2013 poz. 662 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2013 poz. 661 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2013 poz. 660 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2013 poz. 659 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2013 poz. 658 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2013 poz. 657 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2013 poz. 656 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2013 poz. 655 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2013 poz. 654 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2013 poz. 653 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2013 poz. 652 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2013 poz. 651 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2013 poz. 650 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2013 poz. 649 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2013r.
M.P. 2013 poz. 648 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2013 r. nr 1130-10-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2013 poz. 647 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2013 r. nr 1130-9-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2013 poz. 646 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. nr 1130-8-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2013 poz. 645 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2013 r. nr 1130-7-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2013 poz. 644 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2013 poz. 643 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za lipiec 2013 r.
M.P. 2013 poz. 642 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. nr 115-7-13 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2013 poz. 641 akt jednorazowy Uchwała Nr 121 Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej "Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020"
M.P. 2013 poz. 640 akt jednorazowy Uchwała Nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020
M.P. 2013 poz. 639 obowiązujący Zarządzenie Nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przez Prezesa Rady Ministrów kontroli postępowań zrealizowanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego
M.P. 2013 poz. 638 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 637 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
M.P. 2013 poz. 636 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
M.P. 2013 poz. 635 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
M.P. 2013 poz. 634 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
M.P. 2013 poz. 633 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
M.P. 2013 poz. 632 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
M.P. 2013 poz. 631 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
M.P. 2013 poz. 630 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
M.P. 2013 poz. 629 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2013 poz. 628 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 627 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 626 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2013 poz. 625 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 624 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 623 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 622 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 621 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2013 poz. 620 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2013 poz. 619 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 618 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 617 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 616 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 615 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 614 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 613 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 612 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 611 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 610 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 609 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 608 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 607 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 606 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie uczczenia 70. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej i oddania hołdu Jej ofiarom
M.P. 2013 poz. 605 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci profesorów uczelni lwowskich zamordowanych przez niemieckich okupantów w lipcu 1941 r.
M.P. 2013 poz. 604 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2013 r.
M.P. 2013 poz. 603 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2013 r.
M.P. 2013 poz. 602 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2013 r.
M.P. 2013 poz. 601 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2013 r.
M.P. 2013 poz. 600 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 września 2013 r.
M.P. 2013 poz. 599 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2013 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą "Inkubator Innowacyjności"
M.P. 2013 poz. 598 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2011 r.
M.P. 2013 poz. 597 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Polskie okręty" - Fregata rakietowa "Gen. K. Pułaski", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2013 poz. 596 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2013 poz. 595 Komunikat Prezesa Główne go Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 r.
M.P. 2013 poz. 594 Komunikat Prezesa Główne go Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2013 r.
M.P. 2013 poz. 593 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. nr 115-6-13 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2013 poz. 592 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 5 lipca 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2013 poz. 591 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2013 poz. 590 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej
M.P. 2013 poz. 589 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 21 kwietnia 2013 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 588 Komunikat Nr 07/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2013 poz. 587 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Technicznym między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Greckiej dotyczącym realizacji Memorandum o Porozumieniu w sprawie współpracy z Wielonarodowym Centrum Koordynacji Transportu Morskiego w Atenach
M.P. 2013 poz. 586 obowiązujący Porozumienie techniczne między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Greckiej dotyczące realizacji Memorandum o Porozumieniu w sprawie współpracy z Wielonarodowym Centrum Koordynacji Transportu Morskiego w Atenach
M.P. 2013 poz. 585 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Greckiej w sprawie współpracy z Wielonarodowym Centrum Koordynacji Transportu Morskiego w Atenach
M.P. 2013 poz. 584 obowiązujący Memorandum o porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Greckiej w sprawie współpracy z Wielonarodowym Centrum Koordynacji Transportu Morskiego w Atenach
M.P. 2013 poz. 583 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku
M.P. 2013 poz. 582 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2013 r. w 70. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej
M.P. 2013 poz. 581 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Aleksandra Fredry w 220. rocznicę urodzin
M.P. 2013 poz. 580 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
M.P. 2013 poz. 579 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2011 r.
M.P. 2013 poz. 578 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2013 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2013 poz. 577 uchylony Zarządzenie Nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej
M.P. 2013 poz. 576 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie listy programów operacyjnych na lata 2007-2013 i przysługujących w ich ramach środków odwoławczych oraz instytucji właściwych do ich rozpatrzenia
M.P. 2013 poz. 575 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-12-2013 o przedłużeniu kadencji Dowódcy Marynarki Wojennej
M.P. 2013 poz. 574 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-11-2013 o przedłużeniu kadencji Dowódcy Wojsk Specjalnych
M.P. 2013 poz. 573 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-10-2013 o przedłużeniu kadencji Dowódcy Sił Powietrznych
M.P. 2013 poz. 572 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-9-2013 o przedłużeniu kadencji Dowódcy Wojsk Lądowych
M.P. 2013 poz. 571 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-8-2013 o wyznaczeniu Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych
M.P. 2013 poz. 570 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-7-2013 o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
M.P. 2013 poz. 569 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za czerwiec 2013 r.
M.P. 2013 poz. 568 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej
M.P. 2013 poz. 567 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej
M.P. 2013 poz. 566 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw
M.P. 2013 poz. 565 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2013 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2013 poz. 564 Oświadczenie rządowe z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju o udzielenie grantu IDF na wsparcie potencjału instytucjonalnego do opracowania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, podpisaną w Warszawie dnia 18 stycznia 2013 r.
M.P. 2013 poz. 563 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju o udzielenie grantu IDF na wsparcie potencjału instytucjonalnego do opracowania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, podpisana w Warszawie dnia 18 stycznia 2013 r.
M.P. 2013 poz. 562 uchylony Zarządzenie Nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych
M.P. 2013 poz. 561 uchylony Zarządzenie Nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2013 poz. 560 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Władysława Ortyla
M.P. 2013 poz. 559 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 czerwca 2013 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
M.P. 2013 poz. 558 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2013 poz. 557 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2013 poz. 556 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2013 poz. 555 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2013 poz. 554 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2013 poz. 553 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu specjalności lekarskich uzyskiwanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, które odpowiadają specjalnościom uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 552 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2013 poz. 551 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2013 poz. 550 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2013 poz. 549 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
M.P. 2013 poz. 548 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2013 poz. 547 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2013 r.
M.P. 2013 poz. 546 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2013 poz. 545 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2012 r. przypadających na jednego mieszkańca
M.P. 2013 poz. 544 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2013 poz. 543 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2013 poz. 542 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 5 zł, z serii "Polskie kluby piłkarskie" - Warta Poznań, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2013 poz. 541 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 5 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - denar Bolesława Chrobrego, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2013 poz. 540 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych
M.P. 2013 poz. 539 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2013 poz. 538 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2013 r.
M.P. 2013 poz. 537 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2013 poz. 536 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin
M.P. 2013 poz. 535 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2013 r. nr 1130-6-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2013 poz. 534 Komunikat Nr 06/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2013 poz. 533 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 2013 r. o wolnych stanowiskach komornika sądowego
M.P. 2013 poz. 532 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód
M.P. 2013 poz. 531 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
M.P. 2013 poz. 530 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za maj 2013 r.
M.P. 2013 poz. 529 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
M.P. 2013 poz. 528 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2013 poz. 527 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Radomiu na kadencję w latach 2013-2018
M.P. 2013 poz. 526 akt indywidualny Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Łodzi na kadencję w latach 2013-2018
M.P. 2013 poz. 525 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 maja 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
M.P. 2013 poz. 524 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2013 r.
M.P. 2013 poz. 523 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 522 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 521 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2013 poz. 520 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2013 poz. 519 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2013 poz. 518 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 517 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2013 poz. 516 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 515 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2013 poz. 514 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 513 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 512 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 511 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 510 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki
M.P. 2013 poz. 509 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Grzegorza Przemyka - ofiary stanu wojennego w 30. rocznicę Jego śmierci
M.P. 2013 poz. 508 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Babalskiego
M.P. 2013 poz. 507 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2013 poz. 506 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2013 poz. 505 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2013 r
M.P. 2013 poz. 504 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2013 r.
M.P. 2013 poz. 503 uznany za uchylony Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016
M.P. 2013 poz. 502 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 501 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 500 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 499 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2013 poz. 498 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 497 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 496 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 495 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 494 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2013 poz. 493 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 492 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 491 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 490 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia dnia 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich
M.P. 2013 poz. 489 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2012 r.
M.P. 2013 poz. 488 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2012 r.
M.P. 2013 poz. 487 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 486 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 485 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 484 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 483 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 482 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 481 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 480 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2013 poz. 479 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 478 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 477 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 476 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 475 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2012 r.
M.P. 2013 poz. 474 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2013 r.
M.P. 2013 poz. 473 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2013 r.
M.P. 2013 poz. 472 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2013 poz. 471 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 470 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 469 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2013 poz. 468 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 467 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2013 poz. 466 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2013 poz. 465 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 464 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2013 poz. 463 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2013 poz. 462 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 461 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2013 poz. 460 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2013 poz. 459 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych
M.P. 2013 poz. 458 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. nr 110-20-13 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 457 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. nr 110-19-13 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 456 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. nr 110-18-13 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 455 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. nr 110-17-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 454 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. nr 110-15-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 453 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. nr 110-16-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 452 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. nr 110-14-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 451 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. nr 110-13-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 450 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. nr 110-12-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 449 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. nr 110-11-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 448 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. nr 110-10-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 447 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2013 poz. 446 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2013 poz. 445 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie przyznania Krakowowi roli gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 r. i Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich 2022 r.
M.P. 2013 poz. 444 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2012 r. (w okresie prezydencji cypryjskiej)
M.P. 2013 poz. 443 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2013 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 2013 poz. 442 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2013 poz. 441 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Grzegorza Przemyka - ofiary stanu wojennego w 30. rocznicę Jego śmierci
M.P. 2013 poz. 440 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2013 r. w 25. rocznicę strajków i protestów 1988 r.
M.P. 2013 poz. 439 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 438 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 437 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 436 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2013 poz. 435 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 434 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 433 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2013 poz. 432 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 431 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2012
M.P. 2013 poz. 430 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2013 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
M.P. 2013 poz. 429 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 maja 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2013 poz. 428 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2013 poz. 427 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2013 poz. 426 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie upamiętnienia 140. rocznicy urodzin Wojciecha Korfantego
M.P. 2013 poz. 425 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2012 r
M.P. 2013 poz. 424 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 10 maja 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2013 poz. 423 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2013 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2013 poz. 422 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. nr 1130-5-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2013 poz. 421 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2013 poz. 420 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2013 poz. 419 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2013 poz. 418 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2013 poz. 417 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2013 poz. 416 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2013 poz. 415 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 maja 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2013 poz. 414 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2013 poz. 413 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
M.P. 2013 poz. 412 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2013 r. nr 115-5-13 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2013 poz. 411 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. nr 115-4-13 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2013 poz. 410 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 409 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2013 poz. 408 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 407 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 406 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 405 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 404 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2013 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2013 poz. 403 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2013 poz. 402 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 401 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2013 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2013 poz. 400 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 399 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2013 r. o nadaniu orderów
M.P. 2013 poz. 398 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2013 poz. 397 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2013 poz. 396 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2013 r. o nadaniu orderu
M.P. 2013 poz. 395 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2012
M.P. 2013 poz. 394 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji
M.P. 2013 poz. 393 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2012 r.
M.P. 2013 poz. 392 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2013 r.
M.P. 2013 poz. 391 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2013 poz. 390 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. nr 1131-14 -2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 389 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. nr 1131-13-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 388 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. nr 1131-12-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 387 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. nr 1131-11-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 386 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2013 r. nr 1131-10-2013 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2013 poz. 385 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2013 r. nr 1131-9-2013 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2013 poz. 384 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
M.P. 2013 poz. 383 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Wacław II Czeski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2013 poz. 382 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości
M.P. 2013 poz. 381 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Polskie okręty" - Okręt transportowo-minowy "Lublin", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2013 poz. 380 uchylony Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2013 po