Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 2021 poz. 1206 akt jednorazowy Uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program rządowy - Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022-2028"
M.P. 2021 poz. 1205 obowiązujący Zarządzenie nr 358 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
M.P. 2021 poz. 1204 akt jednorazowy Uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022
M.P. 2021 poz. 1203 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie nr 357 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 1202 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
M.P. 2021 poz. 1201 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
M.P. 2021 poz. 1200 Komunikat Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Aktualizacji Krajowego Programu Ochrony Powietrza
M.P. 2021 poz. 1199 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 186 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030
M.P. 2021 poz. 1198 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wprowadzanie i monitorowanie programów zapobiegania przemocy rówieśniczej w szkołach" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 1197 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i wdrażanie działań zapobiegających przemocy szkolnej, wykluczaniu i prześladowaniu rówieśniczemu na poziomie oddziału szkolnego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 1196 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 grudnia 2021 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Dostosowanych Środków Wzmocnienia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji, na terytorium Turcji, wschodnim akwenie Morza Śródziemnego oraz Morzu Czarnym
M.P. 2021 poz. 1195 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie upamiętnienia Tymoteusza Karpowicza w 100. rocznicę urodzin
M.P. 2021 poz. 1194 obowiązujący Zarządzenie nr 341 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju i Technologii
M.P. 2021 poz. 1193 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 352 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji
M.P. 2021 poz. 1192 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
M.P. 2021 poz. 1191 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnego progu unijnego, jego równowartości w złotych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości umów koncesji
M.P. 2021 poz. 1190 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu programów i instrumentów finansowych dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego
M.P. 2021 poz. 1189 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020
M.P. 2021 poz. 1188 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
M.P. 2021 poz. 1187 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury
M.P. 2021 poz. 1186 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2021 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt
M.P. 2021 poz. 1185 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2021 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Republice Macedonii Północnej oraz w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2021 poz. 1184 obowiązujący Zarządzenie Nr 7 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar
M.P. 2021 poz. 1183 uchylony Zarządzenie Nr 337 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2021 poz. 1182 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie stawek opłat na rok 2022 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
M.P. 2021 poz. 1181 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2021 r. w 100. rocznicę śmierci księdza Augustyna Strzybnego
M.P. 2021 poz. 1180 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2021 r. w 40. rocznicę pacyfikacji kopalni "Wujek"
M.P. 2021 poz. 1179 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wezwania państw Unii Europejskiej do zawieszenia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) i podjęcia działań na rzecz reformy
M.P. 2021 poz. 1178 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 1177 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów
M.P. 2021 poz. 1176 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2021 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie wielonarodowej brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii oraz Republice Bułgarii
M.P. 2021 poz. 1175 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2021 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej
M.P. 2021 poz. 1174 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie upamiętnienia ofiar stanu wojennego, w tym ofiar pacyfikacji Kopalni "Wujek", w czterdziestą rocznicę jego wprowadzenia
M.P. 2021 poz. 1173 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2021 poz. 1172 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 grudnia 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2022
M.P. 2021 poz. 1171 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2021 r. nr 110.29.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 1170 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2021 r. nr 110.28.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 1169 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2021 r. nr 115.23.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 1168 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2021 poz. 1167 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2021 poz. 1166 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. wzywająca reżim białoruski do zaprzestania represji wobec Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta oraz innych więźniów politycznych
M.P. 2021 poz. 1165 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2021 r. ustanawiająca rok 2022 Rokiem Brunona Schulza
M.P. 2021 poz. 1164 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie nr 325 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia Instytutu Pokolenia
M.P. 2021 poz. 1163 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2021 poz. 1162 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2022 r.
M.P. 2021 poz. 1161 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2021 r. ustanawiająca rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego
M.P. 2021 poz. 1160 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2022
M.P. 2021 poz. 1159 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego na rok 2022
M.P. 2021 poz. 1158 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2022 r.
M.P. 2021 poz. 1157 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 19 listopada 2021 r. o wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2022 r.
M.P. 2021 poz. 1156 akt jednorazowy Zarządzenie Nr 36/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 200 zł
M.P. 2021 poz. 1155 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2021 r.
M.P. 2021 poz. 1154 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2022
M.P. 2021 poz. 1153 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 1152 obowiązujący Uchwała Nr 54/2021 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2021 poz. 1151 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2020 r.
M.P. 2021 poz. 1150 Oświadczenie rządowe z dnia 25 października 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2015 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie dnia 3 grudnia 2018 r., podpisanym w Warszawie dnia 15 września 2021 r.
M.P. 2021 poz. 1149 obowiązujący Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2015 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie dnia 3 grudnia 2018 r., podpisany w Warszawie dnia 15 września 2021 r.
M.P. 2021 poz. 1148 akt jednorazowy Zarządzenie nr 261 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
M.P. 2021 poz. 1147 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 1146 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2021 r. nr 112.89.2021 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej
M.P. 2021 poz. 1145 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2021 r. nr 112.88.2021 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej
M.P. 2021 poz. 1144 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2021 r. nr 112.87.2021 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej
M.P. 2021 poz. 1143 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Bronisława Geremka
M.P. 2021 poz. 1142 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia
M.P. 2021 poz. 1141 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 1140 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 1139 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 1138 akt jednorazowy Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia "Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r."
M.P. 2021 poz. 1137 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2021 r. nr 112.86.2021 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej
M.P. 2021 poz. 1136 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2021 r. nr 112.84.2021 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała broni i generała brygady
M.P. 2021 poz. 1135 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2021 r. nr 112.75.2021 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2021 poz. 1134 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza
M.P. 2021 poz. 1133 akt jednorazowy Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłaty elektronicznej na rok 2022
M.P. 2021 poz. 1132 akt jednorazowy Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 listopada 2021 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
M.P. 2021 poz. 1131 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 listopada 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 1130 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 286 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości
M.P. 2021 poz. 1129 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. o solidarności w sprawie ochrony polskich granic
M.P. 2021 poz. 1128 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2021 r. ustanawiająca rok 2022 Rokiem Botaniki
M.P. 2021 poz. 1127 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa wybieranych spośród sędziów
M.P. 2021 poz. 1126 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie nr 321 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego
M.P. 2021 poz. 1125 obowiązujący Zarządzenie Nr 278 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 1124 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2021 r. nr 1130.109.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 1123 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2021 r. nr 1130.108.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 1122 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2021 r. nr 1130.106.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 1121 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2021 r. nr 1130.99.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 1120 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2021 r. nr 1130.98.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 1119 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2021 r. nr 1130.97.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 1118 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. nr 1130.95.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 1117 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2021 r. nr 1130.92.2021 zmieniające postanowienie o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 1116 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2021 r. nr 1130.90.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 1115 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. nr 1130.88.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 1114 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2021 r. nr 1130.87.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 1113 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. nr 1130.86.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 1112 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2021 r. nr 1130.85.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 1111 akt jednorazowy Zarządzenie nr 35/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł "Dziękujemy służbie zdrowia za poświęcenie w czasie pandemii COVID-19"
M.P. 2021 poz. 1110 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 2021 r. sygn. akt Kp 2/19
M.P. 2021 poz. 1109 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2021 r. nr 1130.81.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 1108 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2021 r. nr 1130.81.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 1107 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2021 r. nr 1130.80.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 1106 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2021 r. nr 1130.79.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 1105 akt jednorazowy Zarządzenie nr 241 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Infrastruktury
M.P. 2021 poz. 1104 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wydania zgody na pobyt komponentu Sił Zbrojnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz komponentu Sił Zbrojnych Republiki Estońskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 1103 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2021 r. nr 1130.78.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 1102 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2021 r. nr 1130.77.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 1101 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2021 r. nr 1130.76.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 1100 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2021 r. nr 1130.75.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 1099 akt jednorazowy Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 października 2021 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2020 r. przyznano dotacje celowe i podmiotowe, wraz z kwotami tych dotacji
M.P. 2021 poz. 1098 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 listopada 2021 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2021 poz. 1097 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
M.P. 2021 poz. 1096 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
M.P. 2021 poz. 1095 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego
M.P. 2021 poz. 1094 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2022 r.
M.P. 2021 poz. 1093 akt jednorazowy Zarządzenie nr 34/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł "Pamięci ofiar stanu wojennego"
M.P. 2021 poz. 1092 akt indywidualny Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 listopada 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 1091 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 listopada 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 1090 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2022 r.
M.P. 2021 poz. 1089 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 1088 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki
M.P. 2021 poz. 1087 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2021 r. nr 110.27.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 1086 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2021 r. nr 110.26.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 1085 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 1084 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie procentu, o jaki zmalał albo zwiększył się stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2021 r.
M.P. 2021 poz. 1083 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie
M.P. 2021 poz. 1082 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2022
M.P. 2021 poz. 1081 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na rok 2022
M.P. 2021 poz. 1080 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 listopada 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 1079 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 listopada 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 1078 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 listopada 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 1077 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
M.P. 2021 poz. 1076 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2021 r.
M.P. 2021 poz. 1075 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2021 poz. 1074 akt jednorazowy Zarządzenie nr 33/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
M.P. 2021 poz. 1073 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w 400. rocznicę bitwy pod Chocimiem
M.P. 2021 poz. 1072 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 listopada 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 1071 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 listopada 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 1070 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
M.P. 2021 poz. 1069 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Józefa Mackiewicza
M.P. 2021 poz. 1068 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Józefa Mackiewicza
M.P. 2021 poz. 1067 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2021 poz. 1066 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 1065 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 1064 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 1063 obowiązujący Zarządzenie nr 32/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Michał Korybut Wiśniowiecki
M.P. 2021 poz. 1062 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2022
M.P. 2021 poz. 1061 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2021 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
M.P. 2021 poz. 1060 akt jednorazowy Uchwała nr 128 Rady Ministrów z dnia 5 października 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus"
M.P. 2021 poz. 1059 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2021 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
M.P. 2021 poz. 1058 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2021 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 2021 poz. 1057 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego pracowniczego programu emerytalnego w roku 2022
M.P. 2021 poz. 1056 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
M.P. 2021 poz. 1055 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2022
M.P. 2021 poz. 1054 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Meksyku o komunikacji lotniczej, podpisaną w Meksyku dnia 11 października 1990 r.
M.P. 2021 poz. 1053 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Meksyku o komunikacji lotniczej, podpisana w Meksyku dnia 11 października 1990 r.
M.P. 2021 poz. 1052 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 października 2021 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2021 poz. 1051 obowiązujący Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 1050 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza
M.P. 2021 poz. 1049 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie upamiętnienia 45. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników
M.P. 2021 poz. 1048 obowiązujący Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
M.P. 2021 poz. 1047 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Libańskiej o komunikacji lotniczej, podpisaną w Bejrucie dnia 25 kwietnia 1966 r.
M.P. 2021 poz. 1046 obowiązujący Umowa pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Libańskiej o komunikacji lotniczej, podpisana w Bejrucie dnia 25 kwietnia 1966 r.
M.P. 2021 poz. 1045 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2021 poz. 1044 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 1043 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 12/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 3 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2021 poz. 1042 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie nr 256 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej
M.P. 2021 poz. 1041 akt jednorazowy Zarządzenie nr 31/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 40. rocznicę strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej
M.P. 2021 poz. 1040 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Organizacji Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych pn. "Forum Zarządzania Internetem 2021"
M.P. 2021 poz. 1039 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2021 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej
M.P. 2021 poz. 1038 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2021 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2021 poz. 1037 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 1036 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 1035 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 1034 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 1033 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 1032 akt jednorazowy Zarządzenie nr 30/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - Zamek Książ w Wałbrzychu
M.P. 2021 poz. 1031 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 1030 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 1029 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 1028 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2021 poz. 1027 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2021 poz. 1026 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 1025 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 1024 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 1023 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2021 poz. 1022 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 1021 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2022
M.P. 2021 poz. 1020 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 1019 obowiązujący Zarządzenie nr 240 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
M.P. 2021 poz. 1018 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 1017 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 1016 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 1015 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 1014 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 1013 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 sierpnia 2021 r. nr rej. 332/2021 o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 1012 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 1011 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 1010 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 1009 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 1008 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w celu ustanowienia komunikacji lotniczej pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami, podpisaną w Abu Zabi dnia 20 listopada 1994 r.
M.P. 2021 poz. 1007 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w celu ustanowienia komunikacji lotniczej pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami, podpisana w Abu Zabi dnia 20 listopada 1994 r.
M.P. 2021 poz. 1006 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie Inicjatywy "Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa"
M.P. 2021 poz. 1005 obowiązujący Zarządzenie nr 248 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki
M.P. 2021 poz. 1004 akt jednorazowy Zarządzenie nr 230 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polonii i Polaków za Granicą
M.P. 2021 poz. 1003 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Senegalu o komunikacji lotniczej, sporządzoną w Dakarze dnia 1 sierpnia 1969 r.
M.P. 2021 poz. 1002 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Senegalu o komunikacji lotniczej, sporządzona w Dakarze dnia 1 sierpnia 1969 r.
M.P. 2021 poz. 1001 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Afganistanu o międzynarodowej cywilnej komunikacji lotniczej, podpisaną w Kabulu dnia 27 czerwca 1962 r.
M.P. 2021 poz. 1000 obowiązujący Umowa pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Afganistanu o międzynarodowej cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Kabulu dnia 27 czerwca 1962 r.
M.P. 2021 poz. 999 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2021 r. nr 115.22.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 998 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2021 r. nr 115.21.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 997 akt jednorazowy Uchwała nr 138 Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029"
M.P. 2021 poz. 996 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 października 2021 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2021 poz. 995 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 231 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów
M.P. 2021 poz. 994 akt jednorazowy Uchwała nr 136 Rady Ministrów z dnia 18 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Uniwersytet Warszawski 2016-2025"
M.P. 2021 poz. 993 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 22 lipca 2021 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii o transporcie lotniczym, podpisanej w Tokio dnia 7 grudnia 1994 r.
M.P. 2021 poz. 992 obowiązujący Porozumienie z dnia 22 lipca 2021 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii o transporcie lotniczym, podpisanej w Tokio dnia 7 grudnia 1994 r.
M.P. 2021 poz. 991 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2017-2019
M.P. 2021 poz. 990 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Marii Konopnickiej
M.P. 2021 poz. 989 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Wandy Rutkiewicz
M.P. 2021 poz. 988 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 19 października 2021 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 987 obowiązujący Zarządzenie nr 237 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki
M.P. 2021 poz. 986 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2021 r. nr 110.25.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 985 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2021 r. nr 110.24.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 984 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2021 r. nr 110.23.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 983 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2021 r. nr 110.22.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 982 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej
M.P. 2021 poz. 981 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Józefa Wybickiego
M.P. 2021 poz. 980 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2021 r. nr 1130.73.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 979 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2021 r. nr 1130.72.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 978 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2021 r. nr 1130.71.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 977 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. nr 112.35.2021 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2021 poz. 976 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2021 r. nr 1131.20.2021 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 975 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2021 r. nr 1131.19.2021 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 974 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r.
M.P. 2021 poz. 973 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2021 r. (przewodnictwo Portugalii w Radzie Unii Europejskiej)
M.P. 2021 poz. 972 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. nr 112.71.2021 o mianowaniu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
M.P. 2021 poz. 971 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku
M.P. 2021 poz. 970 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2021 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2021 poz. 969 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2021 poz. 968 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r.
M.P. 2021 poz. 967 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu
M.P. 2021 poz. 966 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2021 poz. 965 uchylony Zarządzenie nr 236 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju i Technologii
M.P. 2021 poz. 964 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
M.P. 2021 poz. 963 Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
M.P. 2021 poz. 962 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 961 akt jednorazowy Zarządzenie nr 29/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł oraz wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 500 zł "Lech Kaczyński. Warto być Polakiem"
M.P. 2021 poz. 960 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022
M.P. 2021 poz. 959 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie stawek opłat na rok 2022 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
M.P. 2021 poz. 958 obowiązujący Zarządzenie nr 204 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej
M.P. 2021 poz. 957 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową o transporcie lotniczym między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Ludowej Republiki Angoli, podpisaną w Luandzie dnia 24 kwietnia 1976 r.
M.P. 2021 poz. 956 obowiązujący Umowa o transporcie lotniczym między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Ludowej Republiki Angoli, podpisana w Luandzie dnia 24 kwietnia 1976 r.
M.P. 2021 poz. 955 obowiązujący Zarządzenie nr 213 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej
M.P. 2021 poz. 954 akt jednorazowy Zarządzenie nr 28/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, z serii "Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości" - Ignacy Daszyński
M.P. 2021 poz. 953 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
M.P. 2021 poz. 952 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
M.P. 2021 poz. 951 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022
M.P. 2021 poz. 950 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.
M.P. 2021 poz. 949 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 948 uchylony Zarządzenie nr 201 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju i Technologii
M.P. 2021 poz. 947 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2021 r. w stosunku do września 2015 r.
M.P. 2021 poz. 946 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 945 Rezolucja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2021 r. o miejscu Polski w Unii Europejskiej
M.P. 2021 poz. 944 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 943 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 r.
M.P. 2021 poz. 942 obowiązujący Zarządzenie nr 210 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji i Nauki
M.P. 2021 poz. 941 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. nr 1131.15.2021 o powołaniu Prezesa Sądu Najwyższego
M.P. 2021 poz. 940 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej
M.P. 2021 poz. 939 akt jednorazowy Uchwała nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"
M.P. 2021 poz. 938 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 października 2021 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2021 poz. 937 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2021 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu", obowiązującej od dnia 1 stycznia 2022 r.
M.P. 2021 poz. 936 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisaną w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r.
M.P. 2021 poz. 935 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r.
M.P. 2021 poz. 934 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji
M.P. 2021 poz. 933 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 4 października 2021 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2021 poz. 932 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r.
M.P. 2021 poz. 931 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. nr 1130.70.2021 zmieniające postanowienie o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 930 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2021 r. nr 1130.69.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 929 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. nr 1130.68.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 928 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. nr 1130.67.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 927 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. nr 112.58.2021 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji oraz generała brygady
M.P. 2021 poz. 926 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. nr 1130.66.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 925 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. nr 1130.65.2021 zmieniające postanowienie o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 924 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. nr 1130.64.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 923 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. nr 1130.63.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 922 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2021 r. nr 1130.62.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 921 akt jednorazowy Zarządzenie nr 27/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Tadeusz Brzeski
M.P. 2021 poz. 920 akt jednorazowy Zarządzenie nr 26/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Edward Taylor
M.P. 2021 poz. 919 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wysokości stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2022 r.
M.P. 2021 poz. 918 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r.
M.P. 2021 poz. 917 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2021 poz. 916 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2021 r. nr 112.67.2021 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2021 poz. 915 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. nr 112.40.2021 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2021 poz. 914 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. nr 112.39.2021 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2021 poz. 913 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. nr 112.38.2021 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2021 poz. 912 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. nr 112.37.2021 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2021 poz. 911 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. nr 112.36.2021 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2021 poz. 910 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. nr 112.34.2021 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2021 poz. 909 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2021 r. nr 1130.61.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 908 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2021 r. nr 1130.60.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 907 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2021 r. nr 1130.59.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 906 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2021 r. nr 1130.58.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 905 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2021 r. nr 1130.57.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 904 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2021 r. z podziałem na województwa
M.P. 2021 poz. 903 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2019 r.
M.P. 2021 poz. 902 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Małgorzaty Gosiewskiej
M.P. 2021 poz. 901 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. nr 112.41.2021 w sprawie mianowania na stopień generała dywizji i generała brygady
M.P. 2021 poz. 900 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 899 akt jednorazowy Zarządzenie nr 25/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 30-lecie pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych
M.P. 2021 poz. 898 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2021 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2021 poz. 897 uchylony Zarządzenie nr 196 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych
M.P. 2021 poz. 896 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wojskowej współpracy lotniczej, podpisanym w Warszawie dnia 8 lipca 2020 r.
M.P. 2021 poz. 895 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wojskowej współpracy lotniczej, podpisane w Warszawie dnia 8 lipca 2020 r.
M.P. 2021 poz. 894 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Mongolii w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisanym w Warszawie dnia 10 czerwca 2021 r.
M.P. 2021 poz. 893 obowiązujący Program współpracy między Ministrem Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Mongolii w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisany w Warszawie dnia 10 czerwca 2021 r.
M.P. 2021 poz. 892 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2021 r. w 45. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników
M.P. 2021 poz. 891 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 września 2021 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2022
M.P. 2021 poz. 890 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2021 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym
M.P. 2021 poz. 889 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2021 poz. 888 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 887 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 182 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2021 poz. 886 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie upamiętnienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego w 80. rocznicę śmierci
M.P. 2021 poz. 885 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Urbaniaka
M.P. 2021 poz. 884 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uczczenia Jarogniewa Drwęskiego - prezydenta Poznania w latach 1919-1921 w 100. rocznicę śmierci
M.P. 2021 poz. 883 akt jednorazowy Uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Plan dla Chorób Rzadkich
M.P. 2021 poz. 882 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Marty Golbik
M.P. 2021 poz. 881 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. nr 1131.12.2021 o powołaniu Prezesa Sądu Najwyższego
M.P. 2021 poz. 880 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. nr 1131.11.2021 o powierzeniu wykonywania obowiązków Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Cywilnej
M.P. 2021 poz. 879 akt jednorazowy Uchwała nr 8/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 września 2021 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2022
M.P. 2021 poz. 878 Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 września 2021 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
M.P. 2021 poz. 877 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r.
M.P. 2021 poz. 876 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 września 2021 r. w sprawie terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie informacji o trasie przejazdu wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu
M.P. 2021 poz. 875 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2021 r. upamiętniająca 50. rocznicę rozpoczęcia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie
M.P. 2021 poz. 874 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 873 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 872 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2021 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 871 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 870 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 869 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 868 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 867 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 866 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 865 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 864 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 863 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2021 r. upamiętniająca ofiary ataków terrorystycznych na World Trade Center w dniu 11 września 2001 r
M.P. 2021 poz. 862 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2021 r. ku czci wybitnego działacza niepodległościowego, wydawcy i polityka Wiktora Kulerskiego
M.P. 2021 poz. 861 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 860 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 859 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 858 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 857 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 856 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2021 r. w związku z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia
M.P. 2021 poz. 855 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2021 r. o pozbawieniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 854 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 września 2021 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2021 poz. 853 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej
M.P. 2021 poz. 852 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 851 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 850 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 849 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 848 akt jednorazowy Zarządzenie nr 24/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Wielkie aktorki" - Gabriela Zapolska
M.P. 2021 poz. 847 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2021 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Stałego Zespołu Sił Przeciwminowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego - Grupa 1 w działaniach na Oceanie Atlantyckim, Morzu Norweskim, Morzu Północnym i Morzu Bałtyckim
M.P. 2021 poz. 846 akt jednorazowy Zarządzenie nr 23/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 30-lecie wznowienia działalności Caritas Polska
M.P. 2021 poz. 845 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2021 poz. 844 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2021 poz. 843 akt jednorazowy Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia polityki publicznej pod nazwą "Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027, polityka publiczna z perspektywą do roku 2030"
M.P. 2021 poz. 842 obowiązujący Zarządzenie nr 174 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 841 obowiązujący Zarządzenie nr 166 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych
M.P. 2021 poz. 840 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2021 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
M.P. 2021 poz. 839 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 168 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu
M.P. 2021 poz. 838 obowiązujący Zarządzenie nr 167 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 837 obowiązujący Uchwała nr 145/2021 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego
M.P. 2021 poz. 836 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2021 r.
M.P. 2021 poz. 835 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 152 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 834 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2021 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2021 poz. 833 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 832 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 831 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 830 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 829 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 sierpnia 2021 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2021 poz. 828 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 sierpnia 2021 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2021 poz. 827 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2021 r. nr 115.20.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 826 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2021 r. nr 115.19.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 825 akt jednorazowy Zarządzenie nr 177 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Wspierania Reform w Republice Mołdawii
M.P. 2021 poz. 824 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci
M.P. 2021 poz. 823 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2021 r. nr 115.18.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 822 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2021 r. nr 115.17.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 821 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. nr 115.16.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 820 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. nr 110.21.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 819 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. nr 110.20.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 818 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 sierpnia 2021 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2021 poz. 817 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 sierpnia 2021 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2021 poz. 816 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 sierpnia 2021 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2021 poz. 815 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 września 2021 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 814 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2022
M.P. 2021 poz. 813 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 sierpnia 2021 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2021 poz. 812 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 sierpnia 2021 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2021 poz. 811 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu
M.P. 2021 poz. 810 obowiązujący Zarządzenie nr 159 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji i Nauki
M.P. 2021 poz. 809 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 808 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2022 r.
M.P. 2021 poz. 807 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2021 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 806 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 805 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 804 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 803 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 802 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 801 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 800 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 799 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 798 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 797 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 796 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2021 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 795 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 794 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 793 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 792 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 791 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 790 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 789 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 788 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2021 poz. 787 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 786 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 785 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 784 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 783 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2021 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Libańskiej
M.P. 2021 poz. 782 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 781 Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020
M.P. 2021 poz. 780 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 779 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 778 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 777 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 776 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 775 obowiązujący Zarządzenie nr 158 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki
M.P. 2021 poz. 774 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2022 r.
M.P. 2021 poz. 773 akt jednorazowy Zarządzenie nr 21/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej zbrodnię w Piaśnicy
M.P. 2021 poz. 772 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw reformy systemów oceny zgodności i nadzoru rynku
M.P. 2021 poz. 771 Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 sierpnia 2021 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
M.P. 2021 poz. 770 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2020 roku
M.P. 2021 poz. 769 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 roku
M.P. 2021 poz. 768 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2021 poz. 767 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie nr 141 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Elektroniczna Karta Zgonu
M.P. 2021 poz. 766 obowiązujący Zarządzenie Nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej
M.P. 2021 poz. 765 uchylony Zarządzenie Nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw oceny sytuacji w Islamskiej Republice Afganistanu
M.P. 2021 poz. 764 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Doradztwo w zakresie planowania nawożenia mineralnego w gospodarstwie i przedsiębiorstwie rolnym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 763 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2021 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2021 poz. 762 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2022 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu
M.P. 2021 poz. 761 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2021 r.
M.P. 2021 poz. 760 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 759 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Libijskiej o regularnej komunikacji lotniczej między oraz poza ich odnośne terytoria, podpisaną w Trypolisie dnia 27 października 1976 r.
M.P. 2021 poz. 758 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Libijskiej o regularnej komunikacji lotniczej między oraz poza ich odnośne terytoria, podpisana w Trypolisie dnia 27 października 1976 r.
M.P. 2021 poz. 757 akt jednorazowy Zarządzenie Nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Infrastruktury
M.P. 2021 poz. 756 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji
M.P. 2021 poz. 755 Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 sierpnia 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 754 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 753 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2021 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu
M.P. 2021 poz. 752 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 sierpnia 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2021 poz. 751 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2021 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
M.P. 2021 poz. 750 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2021 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 2021 poz. 749 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie wykazu aktów delegowanych
M.P. 2021 poz. 748 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie aplikacji wspomagających działalność rolniczą o profilu roślinnym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 747 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Aneksem do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Ułan Bator dnia 9 maja 2017 r., podpisanym w Ułan Bator dnia 11 marca 2021 r.
M.P. 2021 poz. 746 obowiązujący Aneks do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Ułan Bator dnia 9 maja 2017 r., podpisany w Ułan Bator dnia 11 marca 2021 r.
M.P. 2021 poz. 745 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie "Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022"
M.P. 2021 poz. 744 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2021 r. w 160. rocznicę śmierci księcia Adama Jerzego Czartoryskiego
M.P. 2021 poz. 743 obowiązujący Zarządzenie Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej
M.P. 2021 poz. 742 akt jednorazowy Zarządzenie nr 22/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 100 zł "Pałac Biskupi w Krakowie"
M.P. 2021 poz. 741 akt jednorazowy Zarządzenie nr 20/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polskie Termopile" - Dytiatyn
M.P. 2021 poz. 740 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2021 poz. 739 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2022
M.P. 2021 poz. 738 akt jednorazowy Zarządzenie nr 19/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł "Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku. Agresja Niemiec na Polskę"
M.P. 2021 poz. 737 akt jednorazowy Zarządzenie nr 18/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, upamiętniających beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego
M.P. 2021 poz. 736 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2021 r.
M.P. 2021 poz. 735 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2022
M.P. 2021 poz. 734 akt indywidualny Postanowienie nr 1131.10.2021 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 733 obowiązujący Zarządzenie nr 113 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Aktywów Państwowych
M.P. 2021 poz. 732 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utrzymaniu drogowych granicznych obiektów mostowych na polsko-ukraińskiej granicy państwowej, podpisaną w Warszawie dnia 22 czerwca 2018 r.
M.P. 2021 poz. 731 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utrzymaniu drogowych granicznych obiektów mostowych na polsko-ukraińskiej granicy państwowej, podpisana w Warszawie dnia 22 czerwca 2018 r.
M.P. 2021 poz. 730 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 729 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Realizacja projektów interim management (zarządzanie czasowe)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 728 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 727 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
M.P. 2021 poz. 726 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" - PRoGeO
M.P. 2021 poz. 725 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 724 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022
M.P. 2021 poz. 723 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 722 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 721 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2022 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
M.P. 2021 poz. 720 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych
M.P. 2021 poz. 719 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2021 poz. 718 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie uczczenia roli kobiet w solidarnościowej rewolucji w 40. rocznicę marszów głodowych
M.P. 2021 poz. 717 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2022
M.P. 2021 poz. 716 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie uczczenia 120. rocznicy urodzin Stanisława Mikołajczyka
M.P. 2021 poz. 715 akt jednorazowy Uchwała nr 89 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi" i zapewnienia warunków jego realizacji
M.P. 2021 poz. 714 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2021 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w sojuszniczej misji wsparcia islandzkich zdolności czasu pokoju w zakresie dozoru przestrzeni powietrznej oraz przechwytywania celów powietrznych w Republice Islandii
M.P. 2021 poz. 713 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 20 lipca 2021 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2021 poz. 712 obowiązujący Zarządzenie nr 117 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii
M.P. 2021 poz. 711 obowiązujący Zarządzenie nr 125 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej
M.P. 2021 poz. 710 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 709 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 708 obowiązujący Zarządzenie nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych będących w posiadaniu ministra właściwego do spraw energii, przeznaczonych do realizacji zadań i kompetencji przejmowanych przez ministra właściwego do spraw klimatu
M.P. 2021 poz. 707 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie informacji związanych z poborem opłaty elektronicznej wykorzystującym technologię komunikacji bliskiego zasięgu (DSRC)
M.P. 2021 poz. 706 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2020 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
M.P. 2021 poz. 705 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 704 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 703 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 126 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 702 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 118 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu
M.P. 2021 poz. 701 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 700 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
M.P. 2021 poz. 699 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie powołania Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
M.P. 2021 poz. 698 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. nr 1130.54.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 697 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2021 r. nr 1130.53.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 696 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2021 r. nr 1130.52.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 695 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2021 r. nr 1130.44.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 694 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2021 r. nr 1130.43.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 693 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. nr 1130.41.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 692 Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2021 poz. 691 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. nr 1130.40.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 690 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. nr 1130.39.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 689 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. nr 1130.38.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 688 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2021 r. nr 1130.31.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 687 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2021 r. nr 1130.31.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 686 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2021 r. nr 1130.31.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 685 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Montaż i demontaż komponentów typu BGA (BGA - Ball Grid Array)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 684 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Montowanie manualne komponentów i urządzeń elektrycznych, elektronicznych i mechatronicznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 683 akt indywidualny Uchwała nr 123/2021 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Koninie II
M.P. 2021 poz. 682 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2021 r. nr 110.19.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 681 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. nr 110.18.2021 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 680 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. nr 110.17.2021 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 679 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. nr 110.16.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 678 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
M.P. 2021 poz. 677 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Obywatelskich
M.P. 2021 poz. 676 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2021 r. nr 112.33.2021 w sprawie mianowania na stopień generała dywizji
M.P. 2021 poz. 675 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2021 r. nr 112.32.2021 o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
M.P. 2021 poz. 674 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2021 r. nr 112.23.2021 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej
M.P. 2021 poz. 673 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2021 r. nr 112.22.2021 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej
M.P. 2021 poz. 672 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2021 r. nr 112.20.2021 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
M.P. 2021 poz. 671 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2021 r. nr 112.19.2021 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
M.P. 2021 poz. 670 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2021 r. nr 112.18.2021 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
M.P. 2021 poz. 669 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2021 r. nr 112.17.2021 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
M.P. 2021 poz. 668 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 667 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 666 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 665 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 664 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 663 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 662 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2021 poz. 661 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie konfliktami w organizacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 660 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r.
M.P. 2021 poz. 659 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 658 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 657 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 656 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 655 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 654 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 653 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2021 r.
M.P. 2021 poz. 652 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2021 r.
M.P. 2021 poz. 651 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 650 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 649 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 648 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 647 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 646 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 645 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 644 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 643 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 642 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 641 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2021 r.
M.P. 2021 poz. 640 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Przeprowadzenie procesu renowacji i naprawy powłoki lakierowej - lakiernik samochodowy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 639 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 638 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 637 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 636 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 635 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 634 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 633 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2020 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji
M.P. 2021 poz. 632 Komunikat Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 14 lipca 2021 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie programu rządowego pod nazwą "Promocja Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r."
M.P. 2021 poz. 631 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lipca 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2021 poz. 630 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lipca 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2021 poz. 629 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Aktywów Państwowych lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 628 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Obsługa platformy do nauczania zdalnego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 627 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2021 poz. 626 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2021 r. nr 115.15.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 625 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2021 r. nr 115.14.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 624 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2021 r. z podziałem na województwa
M.P. 2021 poz. 623 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 622 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 621 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 620 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 619 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2021 poz. 618 obowiązujący Zarządzenie nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu
M.P. 2021 poz. 617 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru o komunikacji lotniczej, podpisaną w Warszawie dnia 21 kwietnia 1998 r.
M.P. 2021 poz. 616 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru o komunikacji lotniczej, podpisana w Warszawie dnia 21 kwietnia 1998 r.
M.P. 2021 poz. 615 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE
M.P. 2021 poz. 614 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 91 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2021 poz. 613 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie uczczenia 45. rocznicy Radomskiego Czerwca 1976 roku
M.P. 2021 poz. 612 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie uczczenia 65. rocznicy Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956
M.P. 2021 poz. 611 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy powstania Międzynarodowych Targów Poznańskich
M.P. 2021 poz. 610 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2021 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmiany Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 oraz adresie strony internetowej, na której została ona zamieszczona
M.P. 2021 poz. 609 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisaną w Warszawie dnia 27 stycznia 1998 r.
M.P. 2021 poz. 608 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Warszawie dnia 27 stycznia 1998 r.
M.P. 2021 poz. 607 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 606 akt jednorazowy Zarządzenie nr 16/2021 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł "Polska Reprezentacja Olimpijska Tokio 2020"
M.P. 2021 poz. 605 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 604 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kuby o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisaną w Warszawie dnia 5 kwietnia 1974 r.
M.P. 2021 poz. 603 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kuby o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Warszawie dnia 5 kwietnia 1974 r.
M.P. 2021 poz. 602 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową o komunikacji lotniczej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Państwem Kuwejt, podpisaną w Kuwejcie dnia 31 maja 1977 r.
M.P. 2021 poz. 601 obowiązujący Umowa o komunikacji lotniczej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Państwem Kuwejt, podpisana w Kuwejcie dnia 31 maja 1977 r.
M.P. 2021 poz. 600 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2021 r. nr 110.15.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 599 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2021 r. nr 110.14.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 598 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2021 r. nr 110.13.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 597 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2021 r. nr 110.12.2021 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 596 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2021 r. nr 110.11.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 595 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2021 r. nr 110.10.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 594 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Dostosowanych Środków Wzmocnienia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji, na terytorium Turcji, wschodnim akwenie Morza Śródziemnego oraz Morzu Czarnym
M.P. 2021 poz. 593 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie wielonarodowej brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii oraz Republice Bułgarii
M.P. 2021 poz. 592 obowiązujący Zarządzenie nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw wyłaniania kandydatów na urząd sędziego i urząd rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz urząd sędziego Sądu Unii Europejskiej
M.P. 2021 poz. 591 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2021 poz. 590 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Lutowanie ręczne zespołów elektrycznych i elektronicznych wykonanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 589 uchylony Zarządzenie nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Elektronicznego Systemu Poboru Opłat
M.P. 2021 poz. 588 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2021 poz. 587 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie informacji o uruchomieniu Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS
M.P. 2021 poz. 586 obowiązujący Uchwała nr 61/2021 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego
M.P. 2021 poz. 585 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
M.P. 2021 poz. 584 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie upamiętnienia 45. rocznicy wydarzeń Czerwca '76
M.P. 2021 poz. 583 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie upamiętnienia ofiar wywózek na Syberię w 80. rocznicę czwartej deportacji
M.P. 2021 poz. 582 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie uczczenia 65. rocznicy Poznańskiego Czerwca '56
M.P. 2021 poz. 581 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2021 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt
M.P. 2021 poz. 580 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2021 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Republice Macedonii Północnej oraz w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2021 poz. 579 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Lakierowanie w lakierniach przemysłowych - lakiernik przemysłowy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 578 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 577 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 576 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 575 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 574 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 573 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wezwania rządów państw Unii Europejskiej i NATO, w tym szczególnie rządu Republiki Federalnej Niemiec, do podjęcia pilnych działań na rzecz przerwania budowy gazociągu Nord Stream 2
M.P. 2021 poz. 572 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderów
M.P. 2021 poz. 571 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 570 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 569 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 568 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 567 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2020 r.
M.P. 2021 poz. 566 Komunikat Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 15 czerwca 2021 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"
M.P. 2021 poz. 565 akt jednorazowy Zarządzenie nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw przeglądu uwarunkowań procesów inwestycyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 564 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym osób dorosłych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2021 poz. 563 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 562 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 561 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderu
M.P. 2021 poz. 560 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 559 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2021 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2021 poz. 558 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2021 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2021 poz. 557 obowiązujący Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 czerwca 2021 r. sygn. akt P 7/20
M.P. 2021 poz. 556 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2021 r.
M.P. 2021 poz. 555 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości stawki opłaty na rok 2022 za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę
M.P. 2021 poz. 554 Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2021 r. o gotowości centrum powiadamiania ratunkowego do obsługi zgłoszeń alarmowych kierowanych do numeru alarmowego 998
M.P. 2021 poz. 553 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2021 r.
M.P. 2021 poz. 552 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 551 akt jednorazowy Uchwała nr 74 Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany sposobu wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych w 2021 r. na finansowanie programów wieloletnich
M.P. 2021 poz. 550 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2021 poz. 549