Wyszukiwanie

Czechosłowacja

Liczba znalezionych aktów: 100.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2017 poz. 1228 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej w sprawie warunków weterynaryjno-sanitarnych obowiązujących przy wwozie, wywozie i tranzycie zwierząt, surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podpisanej w Pradze dnia 14 listopada 1960 r.
Dz.U. 2017 poz. 1195 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Polski do Polski przez Broumov-Mezimesti, podpisanej w Pradze dnia 2 lipca 1949 r.
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 977 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r.
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 976 akt jednorazowy Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską, w stosunkach z Republiką Słowacką, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r.
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 975 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r.
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 974 akt jednorazowy Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską, w stosunkach z Republiką Czeską, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r.
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 354 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1989 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną w sprawie przebiegu granicy państwowej w związku z wynikami pierwszej wspólnej kontroli przebiegu polsko-czechosłowackiej granicy państwowej na granicznych ciekach wodnych, sporządzonej w Warszawie dnia 10 grudnia 1986 r.
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 353 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną w sprawie przebiegu granicy państwowej w związku z wynikami pierwszej, wspólnej kontroli przebiegu polsko-czechosłowackiej granicy państwowej na granicznych ciekach wodnych, sporządzona w Warszawie dnia 10 grudnia 1986 r.
Dz.U. 1978 nr 3 poz. 11 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1978 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzonej w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r.
Dz.U. 1977 nr 32 poz. 143 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzonej w Moskwie, Londynie, Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r.
Dz.U. 1977 nr 31 poz. 135 obowiązujący Porozumienie o współpracy w dziedzinie badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej w celach pokojowych, sporządzone w Moskwie dnia 13 lipca 1976 r.
Dz.U. 1976 nr 11 poz. 60 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1976 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o zmianie przebiegu granicy państwowej oraz niektórych innych sprawach związanych z budową i eksploatacją przez Stroną Polską zapory na Dunajcu, podpisanej w Warszawie dnia 21 marca 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 11 poz. 59 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o zmianie przebiegu granicy państwowej oraz niektórych innych sprawach związanych z budową i eksploatacją przez Stronę Polską zapory na Dunajcu, podpisana w Warszawie dnia 21 marca 1975 r.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 311 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r.
Dz.U. 1967 nr 22 poz. 99 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisanego w Warszawie dnia 1 marca 1967 r.
Dz.U. 1963 nr 56 poz. 305 Oświadczenie rządowe z dnia 3 grudnia 1963 r. w sprawie przyjęcia przez Czechosłowacką Republikę Socjalistyczną Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1961 nr 15 poz. 83 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1961 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 17 maja 1960 r.
Dz.U. 1961 nr 15 poz. 82 uchylony Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką, podpisana w Pradze dnia 17 maja 1960 r.
Dz.U. 1959 nr 25 poz. 160 Oświadczenie rządowe z dnia 7 marca 1959 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o ostatecznym wytyczeniu granicy państwowej, podpisanej w Warszawie dnia 13 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1959 nr 25 poz. 159 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o ostatecznym wytyczeniu granicy państwowej, podpisana w Warszawie dnia 13 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1948 nr 47 poz. 347 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lipca 1948 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Polską a Czechosłowacją, podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1947 r.
Dz.U. 1948 nr 4 poz. 24 Oświadczenie rządowe z dnia 25 listopada 1947 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy w przedmiocie komunikacji lotniczej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 28 stycznia 1946 r.
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 592 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1938 r. w sprawie złożenia przez Czechosłowację dokumentu ratyfikacyjnego protokołu z dnia 17 czerwca 1925 r. dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych.
Dz.U. 1938 nr 85 poz. 579 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1938 r. o wypowiedzeniu części III umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawach prawnych i finansowych, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r.
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 410 akt jednorazowy Ustawa z dnia 16 lipca 1938 r. o ratyfikacji protokołu dodatkowego z dnia 21 lutego 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką.
Dz.U. 1938 nr 14 poz. 98 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 marca 1938 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokołu dodatkowego z dnia 21 lutego 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką.
Dz.U. 1938 nr 11 poz. 78 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanego dnia 18 lutego 1937 r. protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 10 lutego 1934 r.
Dz.U. 1938 nr 8 poz. 53 Oświadczenie rządowe z dnia 28 grudnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Czechosłowację i Bułgarię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. dotyczącej traktowania jeńców wojennych.
Dz.U. 1938 nr 8 poz. 52 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Czechosłowację i Bułgarię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych.
Dz.U. 1938 nr 4 poz. 31 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 1937 r. w sprawie przystąpienia Estonii, Turcji, Kostariki, Egiptu, Czechosłowacji i Holandii do protokołu z dnia 6 listopada 1936 r. dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych.
Dz.U. 1937 nr 65 poz. 500 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanego w Warszawie dnia 12 sierpnia 1936 r. protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej dnia 10 lutego 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 39 poz. 309 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1937 r. w sprawie przystąpienia Republiki Czeskosłowackiej do konwencji berneńskiej z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. o ochronie dzieł literackich i artystycznych.
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 166 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1937 r. o ratyfikacji podpisanego w Warszawie dnia 12 sierpnia 1936 r. protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej dnia 10 lutego 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 22 poz. 146 Oświadczenie rządowe z dnia 16 marca 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 10 lutego 1934 r., podpisanego w Warszawie dnia 5 września 1935 r.
Dz.U. 1937 nr 22 poz. 145 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 10 lutego 1934 r., podpisanego w Warszawie dnia 8 lutego 1935 r.
Dz.U. 1937 nr 22 poz. 144 wygaśnięcie aktu Protokół dodatkowy do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 10 lutego 1934 r., podpisany w Warszawie dnia 8 lutego 1935 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1935 r.).
Dz.U. 1937 nr 22 poz. 143 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 10 lutego 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 22 poz. 142 wygaśnięcie aktu Konwencja handlowa i nawigacyjna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką podpisana w Pradze, dnia 10 lutego 1934 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1935 r.).
Dz.U. 1937 nr 22 poz. 141 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawie wzajemnego wykonywania tytułów egzekucyjnych oraz wzajemności w sprawach upadłościowych, podpisanej w Pradze wraz z protokołem dodatkowym dnia 10 lutego 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 2 poz. 140 wygaśnięcie aktu Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawie wzajemnego wykonywania tytułów egzekucyjnych oraz wzajemności w sprawach upadłościowych, podpisana w Pradze dnia 10 lutego 1934 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.).
Dz.U. 1937 nr 22 poz. 139 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1937 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o wzajemności w sprawach spadkowych, podpisanej wraz z protokołem dodatkowym w Pradze dnia 25 stycznia 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 22 poz. 138 wygaśnięcie aktu Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o wzajemności w sprawach spadkowych, podpisana w Pradze dnia 25 stycznia 1934 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.).
Dz.U. 1937 nr 14 poz. 94 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 lutego 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Warszawie dnia 18 lutego 1937 r. protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 10 lutego 1934 r.
Dz.U. 1936 nr 63 poz. 458 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 sierpnia 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Warszawie dnia 12 sierpnia 1936 r. protokółu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej dnia 10 lutego 1934 r.
Dz.U. 1936 nr 15 poz. 136 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 lutego 1936 r. w sprawie ratyfikacji podpisanego w Warszawie dnia 5 września 1935 r. protokółu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 10 lutego 1934 r.
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 132 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1936 r. w sprawie wypowiedzenia umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w przedmiocie wzajemnego dopuszczania lekarzy i położnych do wykonywania praktyki, podpisanej w Warszawie dnia 23 września 1922 r.
Dz.U. 1935 nr 53 poz. 343 Porozumienie między Polską a Czechosłowacją w formie wymiany not z dni 13 i 27 stycznia, oraz dni 10 i 26 lutego 1934 r. o przedłużeniu prowizorycznego porozumienia handlowego między Polską a Czechosłowacją z dnia 6 października 1933 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.).
Dz.U. 1935 nr 1 poz. 5 Oświadczenie rządowe z dnia 14 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Czechosłowację dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.
Dz.U. 1934 nr 73 poz. 698 Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w formie wymiany not z dnia 30 listopada i 13 grudnia 1933 r. w sprawie przedłużenia prowizorycznego porozumienia handlowego z dnia 6 października 1933 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.).
Dz.U. 1934 nr 73 poz. 697 wygaśnięcie aktu Prowizoryczne porozumienie handlowe między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 6 października 1933 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.).
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 577 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 1934 r. w sprawie złożenia przez Czechosłowację dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach.
Dz.U. 1934 nr 33 poz. 302 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o interpretacji artykułu XX konwencji handlowej między Polską a Czechosłowacją.
Dz.U. 1934 nr 33 poz. 301 wygaśnięcie aktu Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisany w Warszawie dnia 26 października 1933 r., dotyczący interpretacji art. XX konwencji handlowej między Polską a Czechosłowacją, z dnia 23 kwietnia 1925 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 17 stycznia 1934 r.).
Dz.U. 1934 nr 27 poz. 215 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Polską a Czechosłowacją w formie wymiany not z dnia 30 listopada i z dnia 13 grudnia 1933 r. o przedłużeniu prowizorycznego porozumienia handlowego między Polską a Czechosłowacją z dnia 6 października 1933 r.
Dz.U. 1934 nr 27 poz. 214 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia handlowego prowizorycznego między Polską a Czechosłowacją, podpisanego w Pradze dnia 6 października 1933 r.
Dz.U. 1934 nr 5 poz. 33 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 stycznia 1934 r. w sprawie ratyfikacji protokółu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanego w Warszawie dnia 26 października 1933 r., dotyczącego interpretacji artykułu XX konwencji handlowej między Polską a Czechosłowacją z dnia 23 kwietnia 1925 r.
Dz.U. 1933 nr 97 poz. 751 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu z dnia 17 lutego 1933 r. pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, zmieniającego lub uzupełniającego niektóre postanowienia konwencji w przedmiocie uregulowania wzajemnej komunikacji kolejowej, podpisanej w Pradze dnia 30 maja 1927 r.
Dz.U. 1933 nr 97 poz. 750 wygaśnięcie aktu Protokół pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisany w Pradze dnia 17 lutego 1933 r., zmieniający lub uzupełniający niektóre postanowienia konwencji w przedmiocie uregulowania wzajemnej komunikacji kolejowej, podpisanej w Pradze dnia 30 maja 1927 r.
Dz.U. 1933 nr 76 poz. 550 Oświadczenie rządowe z dnia 16 września 1933 r. w sprawie wypowiedzenia konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r.
Dz.U. 1932 nr 69 poz. 634 wygaśnięcie aktu Układ między Polską a Czechosłowacją z dnia 21 lutego 1930 r., dotyczący zmiany w tekście wzoru karty legitymacyjnej dla komiwojażerów, załączonego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1932 r.).
Dz.U. 1932 nr 66 poz. 617 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Polską a Czechosłowacją o cleniu piwa w beczkach, podpisane w Warszawie dnia 12 stycznia 1931 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1932 r.).
Dz.U. 1932 nr 66 poz. 616 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Polską a Czechosłowacją o cleniu chodników dywanowych, podpisane w Warszawie, dnia 12 stycznia 1931 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1932 r.).
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 525 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lutego 1932 r. w sprawie złożenia przez Polskę, Austrję i Czechosłowację dokumentów ratyfikacyjnych konwencji, dotyczącej Kasy Oszczędności dzieci urzędników i robotników stałych Kolei Północnej, podpisanej wraz z załącznikiem w Wiedniu dnia 30 października 1928 r.
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 524 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską, Republiką Austrjacką i Republiką Czeskosłowacką dotycząca Kasy Oszczędności dzieci urzędników i robotników stałych Kolei Północnej, podpisana w Wiedniu dnia 30 października 1928 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1931 r.).
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 283 akt jednorazowy Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Polską a Czechosłowacją o cleniu chodników dywanowych, podpisanego w drodze wymiany not w Warszawie dnia 12 stycznia 1931 r.
Dz.U. 1932 nr 29 poz. 279 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. w sprawie ratyfikacji układu w formie wymiany not z dnia 21 lutego 1920 r. w sprawie wprowadzenia pewnych zmian w tekście wzoru karty legitymacyjnej dla komiwojażerów, załączonego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r.
Dz.U. 1932 nr 5 poz. 28 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1931 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, podpisanej w Budapeszcie dnia 7 listopada 1922 r. pomiędzy Austrją, Węgrami, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów, Słoweńców i Czechosłowacją, dotyczącej przeniesienia wierzytelności oraz wkładów posiadanych w Królewskiej Węgierskiej Pocztowej Kasie Oszczędności przez obywateli terytorjów odstąpionych przez b. Królestwo Węgierskie, względnie przez b. Cesarstwo Austrjackie.
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 804 Oświadczenie rządowe z dnia 12 listopada 1931 r. w sprawie złożenia przez Francję, Jugosławję, Szwajcarję, Austrję, Hiszpanję, Węgry, Rumunję, Czechosłowację i Grecję w sekretariacie Ligi Narodów dokumentów ratyfikacyjnych konwencji, dotyczącej pomierzania statków żeglugi śródlądowej, podpisanej w Paryżu dnia 27 listopada 1925 r.
Dz.U. 1931 nr 100 poz. 766 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską, Królestwem Rumunji i Republiką Czeskosłowacką o wolności tranzytu kolejowego z Rumunji do Rumunji przez terytorjum polskie i czeskosłowackie na odcinkach kolejowych pomiędzy stacjami Grigore Ghica Voda-Sniaty-Zalucze-Woronienka-Jasina i Valea Visaului, podpisana w Pradze dnia 9 listopada 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 55 poz. 447 Oświadczenie rządowe z dnia 5 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych IV protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 23 kwietnia 1925 r., podpisanego wraz z protokółem końcowym w Warszawie dnia 26 czerwca 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 55 poz. 446 wygaśnięcie aktu IV Protokół dodatkowy do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 23 kwietnia 1925 r., podpisany w Warszawie dnia 26 czerwca 1928 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 55 poz. 445 Oświadczenie rządowe z dnia 5 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych III protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 23 kwietnia 1925 r., podpisanego w Pradze dnia 9 lutego 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 55 poz. 444 wygaśnięcie aktu III Protokół dodatkowy do konwencji handlowej z dnia 23 kwietnia 1925 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisany w Pradze dnia 9 lutego 1928 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 312 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji, zawartej pomiędzy Austrją, Polską i Czechosłowacją, dotyczącej "Kasy Oszczędności dzieci urzędników i robotników stałych Kolei Północnej", podpisana wraz z 1 załącznikiem w Wiedniu dnia 30 października 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 38 poz. 297 Oświadczenie rządowe z dnia 26 marca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o używaniu objektów miejskich dawnej gminy Cieszyna, podpisanej w Ołomuńcu dnia 21 grudnia 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 38 poz. 296 wygaśnięcie aktu Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o używaniu objektów miejskich dawnej gminy Cieszyna, podpisana w Ołomuńcu dnia 21 grudnia 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 286 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji, podpisanej w Budapeszcie dnia 7 listopada 1922 r. pomiędzy Austrją, Węgrami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją, dotyczącej przeniesienia wierzytelności oraz wkładów, posiadanych w Królewskiej Węgierskiej Pocztowej Kasie Oszczędności przez obywateli terytorjów, odstąpionych przez b. Królestwo Węgierskie, względnie przez b. Cesarstwo Austrjackie.
Dz.U. 1931 nr 20 poz. 116 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji IV protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 23 kwietnia 1925 r., podpisanego wraz z protokółem końcowym w Warszawie dnia 26 czerwca 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 20 poz. 115 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji III protokółu dodatkowego do konwencji handlowej z dnia 23 kwietnia 1925 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanego w Pradze dnia 9 lutego 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 8 poz. 42 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 1931 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, zawartej między Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją, dotyczącej uregulowania różnych kategoryj emerytur, które nie zostały uregulowane przez konwencję rzymską z dnia 6 kwietnia 1922 r., podpisanej w Wiedniu dnia 30 listopada 1923 r.
Dz.U. 1931 nr 8 poz. 41 wygaśnięcie aktu Konwencja zawarta między Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją, dotycząca uregulowania różnych kategoryj emerytur, które nie zostały uregulowane przez konwencję rzymską z dnia 6 kwietnia 1922 r., podpisana w Wiedniu 30 listopada 1923 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1928 r.).
Dz.U. 1930 nr 72 poz. 577 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Rumunję, Imperium Brytyjskie, Syjam, Finlandję, Norwegję, Szwecję, Danję, Hiszpanję, Holandję, Czechosłowację, Austrję, Szwajcarję, Albanję, Bułgarję, Łotwę, Luksemburg, Urugwaj, Salvador i Litwę Protokółu, podpisanego w Genewie dnia 14 czerwca 1923 r., dotyczącego poprawki do art. 393 Traktatu Pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. i do odpowiednich artykułów innych traktatów pokoju.
Dz.U. 1929 nr 84 poz. 625 Oświadczenie rządowe z dnia 27 listopada 1929 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w przedmiocie uregulowania wzajemnej komunikacji kolejowej, podpisanej wraz z Protokółem Końcowym w Pradze dnia 30 maja 1927 r.
Dz.U. 1929 nr 84 poz. 624 wygaśnięcie aktu Konwencja pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w przedmiocie uregulowania wzajemnej komunikacji kolejowej, podpisana w Pradze dnia 30 maja 1927 r.
Dz.U. 1928 nr 10 poz. 80 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1928 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych deklaracji, podpisanej w Warszawie, dnia 8 lutego 1927 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskosłowackiej o wypożyczaniu wzajemnem akt starszych aniżeli to jest przewidziane w art. 23 punkcie d. umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawach prawnych i finansowych, podpisanej w Warszawie, dnia 23 kwietnia 1925 r.
Dz.U. 1928 nr 10 poz. 79 Deklaracja podpisana w Warszawie dnia 8 lutego 1927 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskosłowackiej o wypożyczaniu akt starszych aniżeli to przewidziane jest w umowie pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawach prawnych i finansowych, podpisanej w Warszawie, dnia 23 kwietnia 1925 r.
Dz.U. 1928 nr 10 poz. 78 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1928 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w przedmiocie akt przechowywanych dotąd przez urzędy austrjackie, podpisanego w Warszawie dnia 8 lutego 1927 r.
Dz.U. 1928 nr 10 poz. 77 wygaśnięcie aktu Układ pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w przedmiocie akt przechowywanych dotąd przez urzędy austrjackie, podpisany w Warszawie dnia 8 lutego 1927 r.
Dz.U. 1928 nr 10 poz. 76 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1928 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawie podziału akt i archiwów kolejowych, podpisanego w Warszawie, dnia 8 lutego 1927 r.
Dz.U. 1928 nr 10 poz. 75 wygaśnięcie aktu Układ pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawie podziału akt i archiwów kolejowych, podpisany w Warszawie dnia 8 lutego 1927 r.
Dz.U. 1928 nr 10 poz. 74 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 1928 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawie wymiany akt po byłych władzach wojskowych austrjackich, węgierskich i austro-węgierskich, podpisanego w Warszawie, dnia 8 lutego 1927 r.
Dz.U. 1928 nr 10 poz. 73 wygaśnięcie aktu Układ pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawie wymiany akt po byłych władzach wojskowych austrjackich, węgierskich i austro-węgierskich, podpisany w Warszawie, dnia 8 lutego 1927 r.
Dz.U. 1927 nr 90 poz. 816 Oświadczenie rządowe z dnia 18 września 1927 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Republiki Czeskosłowackiej międzynarodowej konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi, podpisanej dnia 12 września 1923 r. w Genewie.
Dz.U. 1926 nr 101 poz. 589 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 października 1926 r. w sprawie sprostowania błędu w tekście ogłoszonej w Dzienniku Ustaw nr 41 z dnia 1 maja 1926 r. poz. 256 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawach prawnych i finansowych, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r.
Dz.U. 1926 nr 70 poz. 411 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 lipca 1926 r. w sprawie sprostowania błędu w tytule Traktatu Koncyljacyjnego i Arbitrażowego między Polską a Czechosłowacją.
Dz.U. 1925 nr 90 poz. 632 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 lipca 1925 r. w sprawie ratyfikacji konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r., i dołączonych do niej załączników A, B, C, D, E (konwencja weterynaryjna), F oraz protokółu końcowego z tej samej daty.
M.P. 2018 poz. 727 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w 50. rocznicę inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację
M.P. 1991 nr 20 poz. 143 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 1991 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia.
M.P. 1935 nr 15 poz. 22 Okólnik Ministerstwa Skarbu T.38 z dnia 31 grudnia 1934 r. L. D. IV. 40508/2/34 w sprawie protokółu końcowego do konwencji handlowej Polsko-Czeskosłowackiej, w szczególności w sprawie podawania procentowej zawartości poszczegółnych składników stali.
M.P. 1932 nr 256 poz. 290 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 października 1932 r. w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich działających na terytorjum Czechosłowacji.