Wyszukiwanie

partie polityczne

Liczba znalezionych aktów: 187.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2076 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2023 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych
Dz.U. 2023 poz. 2055 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2023 r. w sprawie informacji finansowej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach
Dz.U. 2023 poz. 1215 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partiach politycznych
Dz.U. 2023 poz. 497 obowiązujący Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 1389 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o zgromadzeniach
Dz.U. 2022 poz. 1120 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzoru rejestru wpłat na rzecz partii politycznej
Dz.U. 2022 poz. 1119 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzoru rejestru umów zawartych przez partię polityczną
Dz.U. 2022 poz. 372 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partiach politycznych
Dz.U. 2021 poz. 2054 obowiązujący Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 2049 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji partii politycznych oraz szczegółowych zasad wydawania odpisów i wyciągów z ewidencji i statutów tych partii
Dz.U. 2021 poz. 1407 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o partiach politycznych
Dz.U. 2021 poz. 439 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wypłacania z budżetu państwa subwencji przysługującej partiom politycznym
Dz.U. 2020 poz. 1319 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2020 poz. 109 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania z budżetu państwa subwencji przysługującej partiom politycznym
Dz.U. 2019 poz. 1421 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Dz.U. 2019 poz. 37 obowiązujący Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o europejskich partiach politycznych i europejskich fundacjach politycznych
Dz.U. 2018 poz. 580 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partiach politycznych
Dz.U. 2017 poz. 1993 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Dz.U. 2017 poz. 1089 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Dz.U. 2017 poz. 876 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partiach politycznych
Dz.U. 2017 poz. 15 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2016 poz. 1948 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2015 poz. 1485 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach
Dz.U. 2015 poz. 355 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji
Dz.U. 2014 poz. 309 obowiązujący Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych
Dz.U. 2013 poz. 526 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych
Dz.U. 2012 poz. 849 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2012 r. sygn. akt K 14/12
Dz.U. 2012 poz. 242 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych
Dz.U. 2011 nr 155 poz. 924 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partiach politycznych
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 113 obowiązujący Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1702 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o partiach politycznych
Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1301 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie podwyższenia kwoty subwencji dla partii politycznej albo koalicji wyborczej
Dz.U. 2006 nr 159 poz. 1127 uchylony Ustawa z dnia 6 września 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Dz.U. 2006 nr 33 poz. 235 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji partii politycznych oraz szczegółowych zasad wydawania odpisów i wyciągów z ewidencji i statutów tych partii
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2236 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie podwyższenia kwoty subwencji dla partii politycznej albo koalicji wyborczej
Dz.U. 2005 nr 63 poz. 563 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2721 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2004 r. sygn. akt K 25/03
Dz.U. 2004 nr 25 poz. 219 uchylony Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
Dz.U. 2003 nr 221 poz. 2199 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Dz.U. 2003 nr 75 poz. 679 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 387 akt jednorazowy Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 marca 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 269 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 268 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie informacji finansowej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 267 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie wypłacania z budżetu państwa subwencji przysługującej partiom politycznym
Dz.U. 2003 nr 11 poz. 118 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości przez partię polityczną
Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1089 obowiązujący Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1802 obowiązujący Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", o spółdzielniach mieszkaniowych, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006, o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych oraz o utracie mocy ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe.
Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1539 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.
Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1360 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 września 2001 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.
Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1201 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o partiach politycznych.
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 953 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 857 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partiach politycznych.
Dz.U. 2001 nr 46 poz. 499 uchylony Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1998 nr 115 poz. 748 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.
Dz.U. 1998 nr 49 poz. 308 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionych w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 146 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.
Dz.U. 1997 nr 157 poz. 1036 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie trybu składania wniosków oraz terminów i sposobu wypłacania dotacji przysługujących partiom politycznym, a także wzorów urzędowych formularzy wniosków w sprawie dotacji, składanych przez partie polityczne.
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 894 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 1997 r. w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia z opłat za wykonanie odpisów i wyciągów z ewidencji i statutów partii politycznych.
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 793 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 1997 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji partii politycznych oraz szczegółowych zasad wydawania odpisów i wyciągów z ewidencji i statutów tych partii.
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 604 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych.
Dz.U. 1997 nr 50 poz. 325 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 maja 1997 r. o utracie mocy obowiązującej art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o zmianie ustawy o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Dz.U. 1997 nr 9 poz. 50 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 303 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 4 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych.
Dz.U. 1996 nr 32 poz. 139 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Dz.U. 1996 nr 1 0 poz. 60 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 stycznia 1996 r. w sprawie trybu postępowania i prowadzenia kampanii referendalnej w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji.
Dz.U. 1996 nr 10 poz. 59 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 789 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.
Dz.U. 1994 nr 74 poz. 335 uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 maja 1994 r. w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.
Dz.U. 1994 nr 54 poz. 224 uchylony Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz.U. 1993 nr 105 poz. 480 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 1993 r. w sprawie wykładni art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych.
Dz.U. 1991 nr 16 poz. 72 obowiązujący Ustawa z dnia 9 listopada 1990 r. o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Dz.U. 1990 nr 54 poz. 312 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych.
Dz.U. 1990 nr 53 poz. 306 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o powołaniu sądów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Dz.U. 1990 nr 34 poz. 198 obowiązujący Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1990 nr 30 poz. 180 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa.
Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Dz.U. 1990 nr 23 poz. 138 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1990 nr 20 poz. 121 obowiązujący Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o zmianie ustawy o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.
Dz.U. 1985 nr 31 poz. 138 uchylony Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze
M.P. 2022 poz. 619 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2021 r.
M.P. 2022 poz. 584 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2021 r.
M.P. 2021 poz. 567 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2020 r.
M.P. 2021 poz. 537 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2020 r.
M.P. 2020 poz. 621 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2019 r.
M.P. 2020 poz. 604 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2019 r.
M.P. 2019 poz. 587 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2018 r.
M.P. 2019 poz. 451 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2018 r.
M.P. 2018 poz. 616 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2017 r.
M.P. 2018 poz. 552 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2017 r.
M.P. 2017 poz. 981 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2017 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2016 r.
M.P. 2017 poz. 980 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2017 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2016 r.
M.P. 2017 poz. 656 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2016 r.
M.P. 2017 poz. 632 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2016 r.
M.P. 2016 poz. 1200 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 listopada 2016 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2015 r.
M.P. 2016 poz. 1174 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 listopada 2016 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2015 r.
M.P. 2016 poz. 492 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2015 r.
M.P. 2016 poz. 467 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2015 r.
M.P. 2016 poz. 199 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2016 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2014 r.
M.P. 2016 poz. 188 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2016 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2014 r.
M.P. 2015 poz. 554 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2014 r.
M.P. 2015 poz. 519 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2014 r.
M.P. 2015 poz. 140 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2015 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2013 r.
M.P. 2015 poz. 103 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2015 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2013 r.
M.P. 2015 poz. 98 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2015 r. zmieniający komunikat w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2013 r.
M.P. 2014 poz. 388 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2013 r.
M.P. 2014 poz. 387 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2013 r.
M.P. 2013 poz. 903 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2013 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2012 r.
M.P. 2013 poz. 900 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2013 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2012 r.
M.P. 2013 poz. 489 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2012 r.
M.P. 2013 poz. 488 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2012 r.
M.P. 2013 poz. 170 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie uczczenia rocznicy powstania Polskiej Partii Socjalistycznej
M.P. 2013 poz. 108 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniający komunikat o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2011 r.
M.P. 2012 poz. 881 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 listopada 2012 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2011 r.
M.P. 2012 poz. 789 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 października 2012 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2011 r.
M.P. 2012 poz. 475 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2011 r.
M.P. 2012 poz. 429 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2011 r.
M.P. 2012 poz. 17 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2011 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r.
M.P. 2012 poz. 16 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2011 r. o przyjętych i odrzuconych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2010 r.
M.P. 2011 nr 54 poz. 565 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2010 r.
M.P. 2011 nr 48 poz. 548 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2010 r.
M.P. 2010 nr 72 poz. 920 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2009 r.
M.P. 2010 nr 72 poz. 919 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. o przyjętych i odrzuconych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne
M.P. 2010 nr 32 poz. 464 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2009 r.
M.P. 2010 nr 32 poz. 463 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2009 r.
M.P. 2010 nr 4 poz. 46 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2010 r. sygn. akt Kp 6/09
M.P. 2009 nr 50 poz. 737 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2009 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2008 r.
M.P. 2009 nr 50 poz. 736 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2009 r. o przyjętych i odrzuconych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2008 r.
M.P. 2009 nr 26 poz. 355 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2008 r.
M.P. 2009 nr 26 poz. 354 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2008 r.
M.P. 2008 nr 63 poz. 557 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2008 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2007 r.
M.P. 2008 nr 63 poz. 556 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2008 r. o przyjętych i odrzuconych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2007 r.
M.P. 2008 nr 38 poz. 338 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2008 nr 37 poz. 332 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2007 r.
M.P. 2008 nr 37 poz. 331 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2007 r.
M.P. 2007 nr 67 poz. 745 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2007 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2007 nr 51 poz. 589 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2007 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2006 r.
M.P. 2007 nr 51 poz. 588 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2007 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2006 r.
M.P. 2007 nr 51 poz. 587 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2006 r.
M.P. 2007 nr 51 poz. 586 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2006 r.
M.P. 2006 nr 41 poz. 444 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2005 r.
M.P. 2006 nr 41 poz. 443 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2005 r.
M.P. 2005 nr 68 poz. 958 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 listopada 2005 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2004 r.
M.P. 2005 nr 68 poz. 957 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 listopada 2005 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2004 r.
M.P. 2005 nr 51 poz. 709 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2005 nr 40 poz. 545 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 czerwca 2005 r. o sprostowaniu błędów w komunikacie w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2004 r.
M.P. 2005 nr 36 poz. 505 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych przez partię polityczną Unia Pracy - Od Nowa
M.P. 2005 nr 32 poz. 456 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2004 r.
M.P. 2005 nr 32 poz. 455 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz poniesionych z subwencji wydatkach w 2004 r.
M.P. 2004 nr 52 poz. 893 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborów
M.P. 2004 nr 45 poz. 784 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2004 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2003 r.
M.P. 2004 nr 45 poz. 783 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2004 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2003 r.
M.P. 2004 nr 43 poz. 760 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 października 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2004 nr 34 poz. 603 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2004 nr 26 poz. 451 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2004 nr 25 poz. 430 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2003 r.
M.P. 2004 nr 25 poz. 429 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2003 r.
M.P. 2004 nr 20 poz. 365 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnych komitetów wyborczych i komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2004 nr 10 poz. 158 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2003 nr 50 poz. 786 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2003 r. o przyjętych o odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2002 r.
M.P. 2003 nr 50 poz. 785 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2003 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2002 r.
M.P. 2003 nr 49 poz. 767 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 października 2003 r. o sprostowaniu błędów w komunikacie w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2002 r.
M.P. 2003 nr 42 poz. 635 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2003 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetów wyborczych wyborców
M.P. 2003 nr 31 poz. 417 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2002 r.
M.P. 2003 nr 31 poz. 416 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2002 r.
M.P. 2003 nr 13 poz. 198 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego wyborców
M.P. 2002 nr 29 poz. 463 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2002 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych przez partię polityczną Porozumienie Centrum.
M.P. 2002 nr 29 poz. 462 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 maja 2002 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego.
M.P. 2001 nr 38 poz. 624 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
M.P. 2001 nr 29 poz. 497 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców.
M.P. 2001 nr 24 poz. 420 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetów wyborczych wyborców.
M.P. 2001 nr 23 poz. 412 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetów wyborczych wyborców.
M.P. 2000 nr 8 poz. 171 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 marca 2000 r. sygn. akt Pp. 1/99.
M.P. 1998 nr 7 poz. 158 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 1998 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji finansowych składanych przez partie polityczne.
M.P. 1998 nr 4 poz. 50 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 1998 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
M.P. 1996 nr 68 poz. 638 Apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 1996 r. w sprawie ujawnienia przez partie polityczne biorące udział w wyborach parlamentarnych w 1993 r. źródeł finansowania swojej działalności.
M.P. 1994 nr 69 poz. 619 uchylony Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
M.P. 1994 nr 23 poz. 192 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 1994 r. w sprawie zasad bezpłatnego dostępu do publicznego radia i telewizji publicznej w wyborach do rad gmin zarządzonych na dzień 19 czerwca 1994 r.
M.P. 1994 nr 7 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego z dnia 18 stycznia 1994 r. - Regulamin Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.
M.P. 1994 nr 4 poz. 23 uchylony Zarządzenie Ministra Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
M.P. 1993 nr 48 poz. 463 uchylony Zarządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 16 września 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
M.P. 1992 nr 9 poz. 65 uchylony Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 16 marca 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
M.P. 1991 nr 11 poz. 79 uchylony Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 20 marca 1991 r. w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
M.P. 1990 nr 13 poz. 108 uchylony Zarządzenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 7 kwietnia 1990 r. w sprawie zasad bezpłatnego dostępu do państwowego radia i telewizji partii lub ugrupowań politycznych, komitetów obywatelskich bądź innych organizacji lub instytucji popierających zgłoszonych kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin.
M.P. 1990 nr 4 poz. 28 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 1990 r. w sprawie majątku partii politycznych i organizacji młodzieżowych.