Wyszukiwanie

sektor naftowy

Liczba znalezionych aktów: 134.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 2009 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia
Dz.U. 2022 poz. 1537 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
Dz.U. 2022 poz. 1275 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym
Dz.U. 2022 poz. 483 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym
Dz.U. 2022 poz. 202 obowiązujący Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu
Dz.U. 2021 poz. 1902 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym
Dz.U. 2021 poz. 1642 obowiązujący Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 1416 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia
Dz.U. 2021 poz. 421 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw
Dz.U. 2020 poz. 2309 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym
Dz.U. 2020 poz. 1378 obowiązujący Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 1373 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej
Dz.U. 2020 poz. 411 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
Dz.U. 2019 poz. 630 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym
Dz.U. 2019 poz. 75 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Bóbrka - najstarsza kopalnia ropy naftowej"
Dz.U. 2017 poz. 1387 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 282 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
Dz.U. 2016 poz. 1452 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego
Dz.U. 2016 poz. 1012 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia
Dz.U. 2015 poz. 1018 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw
Dz.U. 2014 poz. 1807 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów dokumentów uprawniających do pomniejszania wielkości produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw, stanowiących podstawę obliczenia wymaganej na dany rok kalendarzowy ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz obliczenia opłaty zapasowej
Dz.U. 2014 poz. 1806 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej
Dz.U. 2014 poz. 900 obowiązujący Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 1239 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2013 r. w sprawie nadania Instytutowi Nafty i Gazu statusu państwowego instytutu badawczego
Dz.U. 2013 poz. 1018 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
Dz.U. 2013 poz. 515 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych
Dz.U. 2012 poz. 1479 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
Dz.U. 2011 nr 276 poz. 1633 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
Dz.U. 2011 nr 252 poz. 1512 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia
Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1392 obowiązujący Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 140 poz. 819 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie obniżenia ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2010 nr 81 poz. 532 obowiązujący Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
Dz.U. 2010 nr 65 poz. 404 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1727 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych
Dz.U. 2009 nr 150 poz. 1211 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości
Dz.U. 2007 nr 240 poz. 1753 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1419 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Nafty i Gazu oraz Instytutu Technologii Nafty im. Profesora Stanisława Pilata
Dz.U. 2007 nr 81 poz. 549 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw
Dz.U. 2007 nr 81 poz. 548 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie rejestru producentów i handlowców obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw
Dz.U. 2007 nr 81 poz. 547 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości
Dz.U. 2007 nr 81 poz. 546 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych
Dz.U. 2007 nr 52 poz. 343 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1488 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie reorganizacji Centralnego Laboratorium Naftowego w Warszawie
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
Dz.U. 2004 nr 14 poz. 123 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie
Dz.U. 2003 nr 1 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
Dz.U. 2001 nr 54 poz. 565 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów, które powinny być dołączone do wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz niektórych olejów ropy naftowej.
Dz.U. 2001 nr 54 poz. 564 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych olejów ropy naftowej.
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1302 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu dokumentów, które powinny być dołączone do wniosków o wydanie pozwolenia na wywóz niektórych olejów ropy naftowej.
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1301 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych olejów ropy naftowej.
Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1067 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.
Dz.U. 1996 nr 122 poz. 576 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.
Dz.U. 1996 nr 116 poz. 553 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 1996 r. w sprawie przekształcenia państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo" z siedzibą w Warszawie w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.
Dz.U. 1995 nr 140 poz. 691 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie wyrażenia zgody na prywatyzację przedsiębiorstwa państwowego Rafineria Nafty "Jedlicze" z siedzibą w Jedliczu.
Dz.U. 1991 nr 85 poz. 386 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 1991 r. w sprawie czasowego ograniczenia przywozu gazu, ropy naftowej oraz paliw do silników nisko- i wysoko-prężnych.
Dz.U. 1988 nr 28 poz. 197 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów ustawy o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania do przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego, energetyki, nafty i gazownictwa.
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 24 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia zakładowych systemów wynagradzania w energetyce oraz w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.
Dz.U. 1986 nr 4 poz. 26 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1986 r. w sprawie tworzenia zakładowych systemów wynagradzania w energetyce oraz w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.
Dz.U. 1982 nr 26 poz. 190 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1982 r. w sprawie szczególnych zasad obliczania i uiszczania podatku dochodowego przez przedsiębiorstwa przemysłu węgla kamiennego i brunatnego, energetycznego oraz naftowo-gazowniczego, nadzorowane przez Ministra Górnictwa i Energetyki, objęte rachunkiem wyrównawczym cen wewnętrznych.
Dz.U. 1957 nr 11 poz. 64 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Prezesowi Centralnego Urzędu Naftowego.
Dz.U. 1955 nr 29 poz. 179 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przetworów naftowych, wody i odczynników chemicznych.
Dz.U. 1947 nr 14 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży produktów naftowych (paliw płynnych).
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 467 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o regulowaniu cen detalicznych nafty i węgla.
Dz.U. 1938 nr 36 poz. 305 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 maja 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o Funduszu Popierania Wiertnictwa Naftowego.
Dz.U. 1937 nr 71 poz. 522 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 września 1937 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 lutego 1936 r. o Funduszu Popierania Wiertnictwa Naftowego.
Dz.U. 1936 nr 93 poz. 655 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1936 r. o wspólnym rozliczaniu utargu nafty na rynku wewnętrznym.
Dz.U. 1936 nr 18 poz. 154 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 lutego 1936 r. o Funduszu Popierania Wiertnictwa Naftowego.
Dz.U. 1936 nr 10 poz. 99 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 stycznia 1936 r. o organizacji przymusowej "Polski Eksport Naftowy".
Dz.U. 1935 nr 86 poz. 532 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 października 1935 r. o przekazaniu okręgowym urzędom górniczym orzecznictwa karno-administracyjnego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom ustawy naftowej.
Dz.U. 1935 nr 36 poz. 258 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 maja 1935 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 12 października 1932 r. w sprawie przymusowej organizacji obrotu zagranicznego olejem skalnym i produktami naftowemi.
Dz.U. 1933 nr 40 poz. 318 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 maja 1933 r. o udzielaniu zwolnień od eksportu produktów naftowych oraz uiszczaniu opłat za zwolnienie.
Dz.U. 1932 nr 89 poz. 754 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 października 1932 r. w sprawie przymusowej organizacji obrotu zagranicznego olejem skalnym i produktami naftowemi.
Dz.U. 1932 nr 30 poz. 306 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. w sprawie regulowania stosunków w przemyśle naftowym.
Dz.U. 1927 nr 102 poz. 885 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 listopada 1927 r. o popieraniu naftowego ruchu wiertniczego.
Dz.U. 1927 nr 38 poz. 341 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1927 r. w sprawie wydzielenia z administracji państwowej przedsiębiorstwa naftowego pod nazwą "Polmin" Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych.
Dz.U. 1925 nr 114 poz. 808 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1925 r. o ustanowieniu cła wywozowego od ropy naftowej.
Dz.U. 1924 nr 19 poz. 207 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 1924 r. w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o przekazaniu Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zarządu stacji doświadczalnych: mechanicznej, keramicznej i naftowej we Lwowie.
Dz.U. 1924 nr 16 poz. 163 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 9 lutego 1924 r. w przedmiocie zmiany opłaty wywozowej od ropy naftowej.
Dz.U. 1923 nr 121 poz. 989 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 24 listopada 1923 r. o czasowej uldze taryfowej przy przewozie kolejami soli, nafty i węgla, objętych akcją zapomogową za pośrednictwem Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego w Krakowie.
Dz.U. 1923 nr 94 poz. 759 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1923 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Przemysłu i Handlu załatwiania spraw związanych z dzierżawą i eksploatacją terenów naftowych, będących własnością Państwa.
Dz.U. 1923 nr 86 poz. 672 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 24 sierpnia 1923 r. o zmianie taryfy stacyjnej na wywóz produktów naftowych do punktów granicznych i do Gdańska.
Dz.U. 1923 nr 49 poz. 348 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 1923 r. w przedmiocie koncesjonowania przemysłu zbierania i łapania kału ropnego i ropy naftowej.
Dz.U. 1923 nr 47 poz. 320 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji układu Polsko-Włoskiego, dotyczącego przemysłu naftowego w Polsce, podpisanego w Warszawie dnia 31 stycznia 1923 r.
Dz.U. 1923 nr 28 poz. 175 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1923 r. o podwyższeniu opłaty wywozowej od ropy naftowej.
Dz.U. 1923 nr 13 poz. 81 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1923 r. w przedmiocie zniesienia sekwestru ropy i przetworów naftowych.
Dz.U. 1922 nr 101 poz. 925 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 listopada 1922 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie podwyższenia opłat od ropy naftowej, wywożonej za granicę.
Dz.U. 1922 nr 71 poz. 633 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 maja 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji umowy polsko-francuskiej, dotyczącej ustroju przemysłu naftowego, podpisanej w Paryżu dnia 6 lutego 1922 r.
Dz.U. 1921 nr 81 poz. 562 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 sierpnia 1921 r. w przedmiocie zawieszenia stosowania przepisów, dotyczących cen maksymalnych na przetwory naftowe.
Dz.U. 1921 nr 69 poz. 464 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 lipca 1921 r. w przedmiocie ustalenia kompetencji Ministerstw odnośnie do spraw naftowych.
Dz.U. 1921 nr 66 poz. 430 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 lipca 1921 r. w przedmiocie uregulowania wywozu ropy naftowej oraz przetworów ropy naftowej.
Dz.U. 1921 nr 65 poz. 418 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie ustalenia cen przetworów naftowych.
Dz.U. 1921 nr 36 poz. 219 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1921 r. w przedmiocie zmiany cen ropy i przetworów naftowych.
Dz.U. 1920 nr 82 poz. 551 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie ustalenia ceny ropy i przetworów naftowych.
Dz.U. 1920 nr 23 poz. 128 Rozporządzenie o utworzeniu Państwowego Urzędu naftowego.
Dz.U. 1919 nr 74 poz. 431 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w sprawie uregulowania obrotu przetworami ropy naftowej, podlegającemi sekwestrowi na podstawie dekretu Rządu Polskiego z dnia 23 listopada 1918 roku oraz na podstawie b. cesarsko-austrjackiego rozporządzenia z dnia 10 października 1914 r.
Dz.U. 1919 nr 68 poz. 414 Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. w przedmiocie sekwestru zbiorników i cystern naftowych.
M.P. 2022 poz. 332 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2021 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2022 r.
M.P. 2021 poz. 254 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2020 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2021 r.
M.P. 2020 poz. 260 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2019 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2020 r.
M.P. 1976 nr 1 poz. 2 akt jednorazowy Zarządzenie nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie połączenia Instytutu Naftowego i Instytutu Gazownictwa w Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.
M.P. 1968 nr 43 poz. 307 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 10 października 1968 r. w sprawie ustalenia zasobów złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, sporządzania oraz przedstawiania dokumentacji geologicznej do zatwierdzenia.
M.P. 1967 nr 1 poz. 5 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 31 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw nawozów sztucznych, chemicznych środków ochrony roślin i higieny sanitarnej oraz produktów naftowych.
M.P. 1963 nr 97 poz. 460 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 9 grudnia 1963 r. w sprawie branżowych warunków dostaw produktów naftowych w obrocie krajowym, produkowanych przez przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Przemysłu Chemicznego oraz importowanych.
M.P. 1959 nr 4 poz. 17 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 20 grudnia 1958 r. w sprawie norm ubytków naturalnych produktów i surowców naftowych.
M.P. 1958 nr 59 poz. 334 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 30 kwietnia 1958 r. w sprawie przeszacowania zapasów produktów naftowych.
M.P. 1958 nr 38 poz. 223 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1958 r. w sprawie przeszacowania zapasów produktów naftowych.
M.P. 1958 nr 24 poz. 142 Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 3 kwietnia 1958 r. w sprawie zniesienia bonów towarowych w obrocie produktami naftowymi.
M.P. 1956 nr 8 poz. 116 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Naftowego z dnia 18 stycznia 1956 r. w sprawie objęcia absolwentów Technikum Przemysłu Naftowego w 1956 r. przepisami ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.
M.P. 1955 nr 100 poz. 1397 uznany za uchylony Zarządzenie nr 317 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1955 r. w sprawie zmiany przynależności administracyjnej szkół przemysłu naftowego.
M.P. 1954 nr 79 poz. 928 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 16 listopada 1953 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad obrotu opakowaniami w branży naftowej stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Górnictwa.
M.P. 1953 nr 81 poz. 965 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 2 czerwca 1953 r. w sprawie zasad obrotu opakowaniami w branży naftowej stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Górnictwa.
M.P. 1953 nr 79 poz. 937 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 sierpnia 1953 r. w sprawie składania sprawozdań ze sprzedaży niektórych produktów naftowych.
M.P. 1951 nr 90 poz. 1242 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 16 sierpnia 1951 r. w sprawie zwrotu opakowań stosowanych w branży naftowej.
M.P. 1950 nr 62 poz. 722 obowiązujący Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 24 kwietnia 1950 r. w sprawie utworzenia Głównych Instytutów: Górnictwa, Naftowego i Torfowego.
M.P. 1950 nr 32 poz. 372 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 16 lutego 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 kwietnia 1948 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Naftowego.
M.P. 1949 nr 37 poz. 526 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 kwietnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o zmianie zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 kwietnia 1948 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Naftowego.
M.P. 1949 nr 37 poz. 525 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 kwietnia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Biuro Projektowania Zakładów Przemysłu Naftowego".
M.P. 1949 nr 22 poz. 352 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Sanockie Kopalnictwo Naftowe".
M.P. 1949 nr 22 poz. 351 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Gorlickie Kopalnictwo Naftowe".
M.P. 1949 nr 22 poz. 350 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o częściowej zmianie zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 kwietnia 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Kopalnictwo Naftowe".
M.P. 1949 nr 22 poz. 349 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o zmianie zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 kwietnia 1948 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Naftowego.
M.P. 1949 nr 11 poz. 129 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 lutego 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centralne Warsztaty Naftowe".
M.P. 1948 nr 86 poz. 967 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 października 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 kwietnia 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zjednoczone Rafinerie Nafty".
M.P. 1948 nr 47 poz. 261 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 kwietnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Zaopatrzenia Materiałowego Przemysłu Naftowego".
M.P. 1948 nr 47 poz. 259 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 kwietnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zjednoczone Rafinerie Nafty".
M.P. 1948 nr 47 poz. 258 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 kwietnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Kopalnictwo Naftowe".
M.P. 1948 nr 47 poz. 256 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 kwietnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu Centralnego Zarządu Przemysłu Naftowego.
M.P. 1948 nr 46 poz. 233 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 kwietnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Centrala Produktów Naftowych".
M.P. 1939 nr 203 poz. 504 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o utworzeniu "Wojennego Związku Naftowego".
M.P. 1936 nr 302 poz. 534 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1936 r. w sprawie zmiany statutu organizacji przymusowej "Polski Eksport Naftowy"
M.P. 1935 nr 116 poz. 148 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 maja 1935 r. w sprawie zmiany statutu "Polskiego Eksportu Naftowego"
M.P. 1934 nr 192 poz. 252 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 sierpnia 1934 r. w sprawie zmiany statutu "Polskiego Eksportu Naftowego"
M.P. 1933 nr 279 poz. 306 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 listopada 1933 r. o uchyleniu sekwestru cystern naftowych.
M.P. 1933 nr 78 poz. 101 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 marca 1933 r. w sprawie statutu "Polskiego Eksportu Naftowego"