Wyszukiwanie

trucizny

Liczba znalezionych aktów: 100.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 297 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
Dz.U. 2023 poz. 284 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
Dz.U. 2021 poz. 1419 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny
Dz.U. 2021 poz. 929 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego
Dz.U. 2021 poz. 761 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie środków skażających alkohol etylowy
Dz.U. 2021 poz. 279 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
Dz.U. 2020 poz. 3 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości
Dz.U. 2019 poz. 528 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych
Dz.U. 2017 poz. 1348 uchylony Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dz.U. 2016 poz. 1117 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
Dz.U. 2016 poz. 681 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych
Dz.U. 2015 poz. 1368 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie
Dz.U. 2015 poz. 1090 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
Dz.U. 2015 poz. 675 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
Dz.U. 2015 poz. 208 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin
Dz.U. 2014 poz. 1800 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
Dz.U. 2014 poz. 1743 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów
Dz.U. 2014 poz. 1604 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
Dz.U. 2014 poz. 817 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dz.U. 2014 poz. 145 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin
Dz.U. 2013 poz. 1502 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów
Dz.U. 2013 poz. 1225 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
Dz.U. 2013 poz. 201 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego
Dz.U. 2012 poz. 890 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
Dz.U. 2012 poz. 883 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach
Dz.U. 2012 poz. 688 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
Dz.U. 2012 poz. 601 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne
Dz.U. 2012 poz. 510 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów
Dz.U. 2011 nr 254 poz. 1528 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej
Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1432 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów
Dz.U. 2010 nr 141 poz. 950 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dz.U. 2010 nr 138 poz. 934 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej
Dz.U. 2010 nr 125 poz. 851 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne
Dz.U. 2010 nr 83 poz. 544 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajów substancji niebezpiecznych i programów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
Dz.U. 2010 nr 27 poz. 140 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacją i oznakowaniem
Dz.U. 2009 nr 105 poz. 873 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dz.U. 2009 nr 81 poz. 686 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrole zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć
Dz.U. 2007 nr 161 poz. 1142 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
Dz.U. 2007 nr 119 poz. 817 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie najważniejszych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni
Dz.U. 2007 nr 116 poz. 806 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów
Dz.U. 2007 nr 69 poz. 455 obowiązujący Rozporządzenie Minister Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania rtęci i jej związków
Dz.U. 2007 nr 44 poz. 287 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 2006 nr 159 poz. 1131 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych oraz zawierających je produktów
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1988 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1987 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1674 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem
Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1491 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych
Dz.U. 2005 nr 2 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego
Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1348 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
Dz.U. 2004 nr 85 poz. 801 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2141 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1948 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem
Dz.U. 2003 nr 61 poz. 552 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne
Dz.U. 2003 nr 50 poz. 438 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie określenia progów wielkości obrotu substancjami nowymi oraz zakresu i rodzaju badań wymaganych po przekroczeniu tych progów
Dz.U. 2003 nr 50 poz. 436 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych danych, które producent lub importer przedstawia Inspektorowi do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych w przypadku wprowadzenia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych substancji nowych
Dz.U. 2003 nr 19 poz. 170 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki
Dz.U. 2003 nr 18 poz. 164 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji
Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Dz.U. 2002 nr 173 poz. 1416 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2002 r. w sprawie określenia urządzeń, w których mogły być wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.
Dz.U. 2002 nr 140 poz. 1173 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych.
Dz.U. 2002 nr 140 poz. 1171 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego.
Dz.U. 2002 nr 129 poz. 1110 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem.
Dz.U. 2002 nr 19 poz. 192 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1560 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla zielonki przeznaczonej do produkcji suszu paszowego oraz metod badań stosowanych w ocenie wymagań jakościowych.
Dz.U. 2001 nr 11 poz. 84 uchylony Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych.
Dz.U. 1996 nr 24 poz. 110 obowiązujący Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 38 poz. 170 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 kwietnia 1993 r. w sprawie czynności fachowych, które mogą być wykonywane w poszczególnych typach aptek przez osoby nie mające prawa samodzielnego wykonywania zawodu aptekarza.
Dz.U. 1993 nr 25 poz 115 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 marca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania substancji trujących.
Dz.U. 1992 nr 94 poz. 469 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 listopada 1992 r. w sprawie warunków prowadzenia apteki.
Dz.U. 1992 nr 11 poz. 41 uchylony Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 335 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 321 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1991 nr 14 poz. 64 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 stycznia 1991 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i sztucznych w rolnictwie.
Dz.U. 1983 nr 75 poz. 343 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1983 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dotyczących trucizn na sole i estry kwasu azotawego oraz na chlorek acetylu.
Dz.U. 1983 nr 13 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowego wykazu trucizn i środków szkodliwych.
Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35 uchylony Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1981 nr 15 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 czerwca 1981 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dotyczących trucizn na bezwodnik kwasu octowego oraz kwas octowy o stężeniu ponad 80%.
Dz.U. 1973 nr 5 poz. 34 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 stycznia 1973 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dotyczących trucizn na trójchloroetylen (Tri).
Dz.U. 1967 nr 16 poz. 78 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 kwietnia 1967 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dotyczących trucizn na metanol.
Dz.U. 1966 nr 29 poz. 177 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 29 czerwca 1966 r. w sprawie warunków wymaganych przy transporcie wodnym śródlądowym substancji trujących.
Dz.U. 1965 nr 40 poz. 252 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 września 1965 r. w sprawie dodatkowego wykazu trucizn i środków szkodliwych.
Dz.U. 1964 nr 46 poz. 317 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1964 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1964 r. w sprawie zezwoleń na wyrób i obrót truciznami, ewidencji trucizn oraz zasad postępowania organów kontroli nad substancjami trującymi.
Dz.U. 1964 nr 20 poz. 125 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 maja 1964 r. w sprawie terminu dostosowania do przepisów o substancjach trujących etykiet chemicznych środków ochrony roślin.
Dz.U. 1964 nr 7 poz. 45 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1964 r. w sprawie zezwoleń na wyrób i obrót truciznami, ewidencji trucizn oraz zasad postępowania organów kontroli nad substancjami trującymi.
Dz.U. 1964 nr 2 poz. 10 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1963 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dotyczących trucizn na eter etylowy.
Dz.U. 1964 nr 2 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1963 r. w sprawie wykazu trucizn i środków szkodliwych.
Dz.U. 1964 nr 2 poz. 8 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1963 r. w sprawie oznaczania substancji trujących.
Dz.U. 1963 nr 22 poz. 116 uchylony Ustawa z dnia 21 maja 1963 r. o substancjach trujących.
Dz.U. 1962 nr 54 poz. 272 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Przemysłu Ciężkiego, Komunikacji, Obrony Narodowej, Gospodarki Komunalnej oraz Żeglugi z dnia 29 września 1962 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przechowywaniu i stosowaniu cyjanków do obróbki cieplnej metali.
Dz.U. 1953 nr 46 poz. 228 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 16 września 1953 r. w sprawie higieny pracy w zakładach stosujących przy produkcji rtęć i jej związki.
Dz.U. 1949 nr 36 poz. 260 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia oraz Przemysłu i Handlu z dnia 21 kwietnia 1949 r. o higienie pracy w zakładach, wytwarzających przedmioty z ołowiu lub stosujących przy produkcji ołów, oraz w drukarniach.
Dz.U. 1924 nr 105 poz. 955 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 16 listopada 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych o wyrobie i sprzedaży środków, przeznaczonych do trucia szczurów, myszy, owadów, pasożytów zwierzęcych itp.
Dz.U. 1921 nr 10 poz. 63 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 20 stycznia 1921 r. w przedmiocie kontroli nad produkcją i sprzedażą środków leczniczych i opatrunkowych, wód mineralnych i trucizn oraz nad produkcją kosmetyków.
M.P. 2021 poz. 406 akt jednorazowy Zarządzenie nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw zagrożeń wynikających z zalegających w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej materiałów niebezpiecznych
M.P. 2020 poz. 887 akt jednorazowy Zarządzenie nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw zagrożeń wynikających z zalegających w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej materiałów niebezpiecznych
M.P. 1965 nr 28 poz. 156 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 kwietnia 1965 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na dopuszczanie do obrotu handlowego chemicznych środków ochrony roślin.
M.P. 1937 nr 110 poz. 164 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 28 kwietnia 1937 L.D.IV. 9806/2/37 w sprawie wykazu trucizn i środków farmaceutycznych silnie działających, których odprawa celna odbywać się może na zasadzie rocznych zaświadczeń władz administracyjnych II instancji.
M.P. 1933 nr 287 poz. 312 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 27 października 1933 r. L. D. IV. 28534/2/33 w sprawie wykazu trucizn i środków farmaceutycznych silnie działających, których odprawa celna odbywać się będzie na zasadzie rocznych zaświadczeń władz administracyjnych II instancji.
M.P. 1930 nr 59 poz. 87 Okólnik Ministerstwa Skarbu L.D. IV/230/3/30 z dnia 26 lutego 1930 r. o przepisach wykonawczych do rozporządzenia z dn. 31 grudnia 1929 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie cjanków, żelazocyjanków, błękitów oraz ługu potasowgo
M.P. 1930 nr 45 poz. 72 Obwieszczenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 10 lutego 1930 r. o wykazie związków eksportowych, uprawnionych do wydawania zaświadczeń w myśl par. 2 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 grudnia 1929 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie cjanków, żelazocjanków, błękitów oraz ługu potasowgo