Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1952 nr 53 poz. 349 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1952 r. w sprawie przystąpienia Luksemburga do konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1952 nr 53 poz. 348 Dekret z dnia 24 grudnia 1952 r. o zmianie terminu przyznania tytułów naukowych dotychczasowym samodzielnym pracownikom nauki.
Dz.U. 1952 nr 53 poz. 347 Oświadczenie rządowe z dnia 25 października 1952 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych i zatwierdzających Aktu o wykonaniu wytyczenia państwowej granicy między Polską a Niemcami, podpisanego we Frankfurcie nad Odrą dnia 27 stycznia 1951 r.
Dz.U. 1952 nr 53 poz. 346 obowiązujący Akt o wykonaniu wytyczenia państwowej granicy między Polską a Niemcami, podpisany we Frankfurcie nad Odrą dnia 27 stycznia 1951 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1951 r.).
Dz.U. 1952 nr 52 poz. 345 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1952 r. w sprawie powoływania komisarzy do zakładania ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1952 nr 52 poz. 344 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1952 r. w sprawie umundurowania Korpusu Technicznego Pożarnictwa.
Dz.U. 1952 nr 52 poz. 343 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1952 r. w sprawie przyznawania obniżek obowiązkowych dostaw mleka w roku 1952.
Dz.U. 1952 nr 52 poz. 342 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1952 r. w sprawie postanowień, orzeczeń o odszkodowaniu, doraźnych zarządzeń i orzeczeń o karach dyscyplinarnych kontroli państwowej.
Dz.U. 1952 nr 52 poz. 341 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1952 r. w sprawie organizacji i zakresu działania terenowych jednostek kontroli państwowej.
Dz.U. 1952 nr 52 poz. 340 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1952 r. w sprawie trybu wypłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.
Dz.U. 1952 nr 52 poz. 339 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1952 r. w sprawie ustalenia norm szacunkowych dla nieruchomości nabywanych w celu realizacji narodowych planów gospodarczych.
Dz.U. 1952 nr 51 poz. 338 Rozporządzenie Ministrów Bezpieczeństwa Publicznego i Finansów z dnia 22 grudnia 1952 r. o opłatach w sprawach dowodów osobistych i tymczasowych zaświadczeń tożsamości.
Dz.U. 1952 nr 51 poz. 337 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez indywidualne gospodarstwa rolne i mleczarskie.
Dz.U. 1952 nr 51 poz. 336 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez inne uspołecznione gospodarstwa rolne.
Dz.U. 1952 nr 51 poz. 335 uchylony Dekret z dnia 17 grudnia 1952 r. o zmianie dekretu o obowiązkowych dostawach mleka.
Dz.U. 1952 nr 50 poz. 334 uchylony Dekret z dnia 17 grudnia 1952 r. o uchwaleniu i wykonywaniu budżetu państwa.
Dz.U. 1952 nr 50 poz. 333 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1952 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o ochronie roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami, podpisanej w Warszawie dnia 26 września 1949 r.
Dz.U. 1952 nr 50 poz. 332 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami, podpisana w Warszawie dnia 26 września 1949 r.
Dz.U. 1952 nr 50 poz. 331 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1952 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji sanitarno-weterynaryjnej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w Warszawie dnia 26 września 1949 r.
Dz.U. 1952 nr 50 poz. 330 wygaśnięcie aktu Konwencja sanitarno-weterynaryjna wraz z Protokołem końcowym między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisaną w Warszawie dnia 26 września 1949 r. (ratyfikowana na podstawie ustawy z dnia 30 października 1951 r.).
Dz.U. 1952 nr 49 poz. 329 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 15 grudnia 1952 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o dowodach osobistych.
Dz.U. 1952 nr 49 poz. 328 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1952 r. w sprawie odszkodowania z tytułu ograniczeń wprowadzonych na obszarach uznanych za szczególnie ważne dla obrony kraju.
Dz.U. 1952 nr 49 poz. 327 uchylony Dekret z dnia 10 grudnia 1952 r. o wydawaniu Dziennika Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych.
Dz.U. 1952 nr 49 poz. 326 uchylony Dekret z dnia 10 grudnia 1952 r. o odstępowaniu przez Państwo nieruchomego mienia nierolniczego na cele mieszkaniowe oraz na cele budownictwa indywidualnych domów jednorodzinnych.
Dz.U. 1952 nr 49 poz. 325 uchylony Dekret z dnia 10 grudnia 1952 r. o wykańczaniu budowy i nadbudowie niektórych budynków mieszkalnych.
Dz.U. 1952 nr 49 poz. 324 uchylony Dekret z dnia 10 grudnia 1952 r. o akademiach wojskowych.
Dz.U. 1952 nr 48 poz. 323 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 1952 r. w sprawie przystąpienia Węgier do protokołu dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1952 nr 48 poz. 322 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez inne uspołecznione gospodarstwa rolne.
Dz.U. 1952 nr 48 poz. 321 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.
Dz.U. 1952 nr 48 poz. 320 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez inne uspołecznione gospodarstwa rolne.
Dz.U. 1952 nr 48 poz. 319 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez indywidualne gospodarstwa rolne i mleczarskie.
Dz.U. 1952 nr 48 poz. 318 uchylony Dekret z dnia 10 grudnia 1952 r. o zmianie ustawy o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych.
Dz.U. 1952 nr 47 poz. 317 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 14 listopada 1952 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa rybnego.
Dz.U. 1952 nr 47 poz. 316 uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1952 r. o kontroli państwowej.
Dz.U. 1952 nr 46 poz. 315 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 września 1952 r. w sprawie zasad zawierania umów z kontraktowymi nauczycielami szkół artystycznych i zakładów szkolenia artystycznego.
Dz.U. 1952 nr 46 poz. 314 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 12 listopada 1952 r. w sprawie przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa przeciwpożarowego w instytucjach posiadających własną służbę ochrony przeciwpożarowej.
Dz.U. 1952 nr 46 poz. 313 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1952 r. w sprawie koncesjonowania przedsiębiorstw wykonujących czynności deratyzacyjne i dezynsekcyjne.
Dz.U. 1952 nr 46 poz. 312 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1952 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województwa szczecińskiego i warszawskiego.
Dz.U. 1952 nr 46 poz. 311 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1952 r. w sprawie zatrudniania pracowników nauki w niektórych laboratoriach.
Dz.U. 1952 nr 46 poz. 310 uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1952 r. o przysiędze wojskowej.
Dz.U. 1952 nr 46 poz. 309 obowiązujący Ustawa z dnia 22 listopada 1952 r. o amnestii.
Dz.U. 1952 nr 45 poz. 308 Oświadczenie rządowe z dnia 13 listopada 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Pakistan konwencji z dnia 21 marca 1950 r. o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji.
Dz.U. 1952 nr 45 poz. 307 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 4 listopada 1952 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony zwierząt.
Dz.U. 1952 nr 45 poz. 306 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 listopada 1952 r. w sprawie uznania za obowiązującą zmiany do polskiej normy ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Dz.U. 1952 nr 45 poz. 305 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1952 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Ministra Przemysłu Drzewnego i Papierniczego.
Dz.U. 1952 nr 45 poz. 304 Dekret z dnia 17 listopada 1952 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz urzędu Ministra Przemysłu Drzewnego i Papierniczego.
Dz.U. 1952 nr 44 poz. 303 Dekret z dnia 29 października 1952 r. o stosunkach służbowych nauczycieli szkół podstawowych i wychowawców w zakładach poprawczych oraz w schroniskach dla nieletnich.
Dz.U. 1952 nr 44 poz. 302 uchylony Dekret z dnia 29 października 1952 r. o zmianie niektórych przepisów postępowania karnego.
Dz.U. 1952 nr 44 poz. 301 uchylony Dekret z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia.
Dz.U. 1952 nr 44 poz. 300 uchylony Dekret z dnia 29 października 1952 r. o prawie łowieckim.
Dz.U. 1952 nr 43 poz. 299 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Hutnictwa z dnia 28 października 1952 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 4 czerwca 1951 r. w sprawie obrotu i gospodarowania reglamentowanymi metalami nieżelaznymi.
Dz.U. 1952 nr 43 poz. 298 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu Lekkiego, Handlu Wewnętrznego oraz Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 28 października 1952 r. w sprawie skór i ich półfabrykatów oraz narzędzi używanych przy ich przerobie, zajętych lub uznanych za przepadłe.
Dz.U. 1952 nr 43 poz. 297 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 października 1952 r. w sprawie rejestracji zakładów wyrobu, naprawy i sprzedaży narzędzi mierniczych oraz nadzoru nad nimi.
Dz.U. 1952 nr 42 poz. 296 Oświadczenie rządowe z dnia 16 października 1952 r. w sprawie wypowiedzenia przez Meksyk konwencji (nr 7) o najniższym wieku dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r.
Dz.U. 1952 nr 42 poz. 295 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1952 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę traktatu koncyliacyjnego i arbitrażowego między Polską a Szwajcarią, podpisanego w Bernie dnia 7 marca 1925 r.
Dz.U. 1952 nr 42 poz. 294 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r., konwencji (nr 17) w sprawie odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r., konwencji (nr 42) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r., oraz konwencji (nr 80) dotyczącej częściowej rewizji konwencyj, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1952 nr 42 poz. 293 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1952 r. w sprawie przystąpienia Syrii do konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1952 nr 42 poz. 292 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 1952 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.
Dz.U. 1952 nr 42 poz. 291 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1952 r. w sprawie stosunku służbowego członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa.
Dz.U. 1952 nr 41 poz. 290 Oświadczenie rządowe z dnia 19 września 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Haiti konwencji (nr 14) o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej w Genewie dnia 17 listopada 1921 r.
Dz.U. 1952 nr 41 poz. 289 Oświadczenie rządowe z dnia 19 września 1952 r. w sprawie przystąpienia Izraela do Międzynarodowej konwencji opiumowej, podpisanej w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r. zmienionej Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1952 nr 41 poz. 288 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1952 r. w sprawie przystąpienia Libii do Światowej Konwencji Pocztowej, podpisanej w Paryżu dnia 5 lipca 1947 r.
Dz.U. 1952 nr 41 poz. 287 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 1952 r. w sprawie zasad udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia pracownikom twórczym.
Dz.U. 1952 nr 41 poz. 286 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 września 1952 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Dz.U. 1952 nr 41 poz. 285 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 września 1952 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 22 listopada 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach graficznych.
Dz.U. 1952 nr 41 poz. 284 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 1952 r. w sprawie zmiany granic miasta Krosna w powiecie krośnieńskim, województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1952 nr 41 poz. 283 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 1952 r. w sprawie zmiany granic gmin Kocudza i Puszcza Solska w powiecie biłgorajskim, województwie lubelskim.
Dz.U. 1952 nr 41 poz. 282 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 1952 r. w sprawie zmiany granic gmin Strzemieszyce Wielkie i Kazimierz w powiecie będzińskim, województwie katowickim.
Dz.U. 1952 nr 41 poz. 281 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1952 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.
Dz.U. 1952 nr 41 poz. 280 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1952 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zasad zaszeregowania i przechodzenia do wyższych grup uposażenia oraz dodatków funkcyjnych i służbowych nauczycieli państwowych szkół artystycznych.
Dz.U. 1952 nr 41 poz. 279 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1952 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 3 czerwca 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Gospodarki Komunalnej oraz w sprawie określenia władz naczelnych, do których właściwości przechodzą sprawy, należące dotychczas do zakresu działania Ministra Administracji Publicznej.
Dz.U. 1952 nr 41 poz. 278 obowiązujący Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji (ratyfikowana na podstawie ustawy z dnia 29 lutego 1952 r.).
Dz.U. 1952 nr 40 poz. 277 Oświadczenie rządowe z dnia 9 września 1952 r. o wejściu w życie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie żeglugi na wodach granicznych oraz w sprawie eksploatacji i utrzymania wód granicznych, podpisanej w Berlinie dnia 6 lutego 1952 r.
Dz.U. 1952 nr 40 poz. 276 uznany za uchylony Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie żeglugi na wodach granicznych oraz w sprawie eksploatacji i utrzymania wód granicznych, podpisana w Berlinie dnia 6 lutego 1952 r. (ratyfikowana na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 1952 r.).
Dz.U. 1952 nr 39 poz. 275 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 9 września 1952 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa morskiego.
Dz.U. 1952 nr 39 poz. 274 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 6 sierpnia 1952 r. w sprawie higieny i bezpieczeństwa pracy w przemysłowych laboratoriach radiologicznych.
Dz.U. 1952 nr 39 poz. 273 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 1952 r. o rejestrze skazanych.
Dz.U. 1952 nr 39 poz. 272 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1952 r. w sprawie utworzenia, zniesienia i zmiany granic niektórych gmin w powiatach: węgrowskim, siedleckim i sokołowskim.
Dz.U. 1952 nr 39 poz. 271 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1952 r. w sprawie zmiany granic powiatów sokołowskiego i węgrowskiego w województwie warszawskim.
Dz.U. 1952 nr 39 poz. 270 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1952 r. w sprawie uznania za naukową Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
Dz.U. 1952 nr 38 poz. 269 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1952 r. w sprawie przystąpienia Republiki Dominikańskiej i Unii Południowo-Afrykańskiej do porozumienia w celu rewizji porozumienia o ujednostajnieniu przepisów leków silnie działających, podpisanego w Brukseli dnia 20 sierpnia 1929 r.
Dz.U. 1952 nr 38 poz. 268 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 6 września 1952 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 20 maja 1952 r. w sprawie ochrony niektórych zwierząt łownych.
Dz.U. 1952 nr 38 poz. 267 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 sierpnia 1952 r. w sprawie zmiany warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych.
Dz.U. 1952 nr 38 poz. 266 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 sierpnia 1952 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 15 września 1951 r. w sprawie utworzenia studiów przygotowawczych w niektórych szkołach wyższych.
Dz.U. 1952 nr 38 poz. 265 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 1952 r. o aplikantach i asesorach sądowych.
Dz.U. 1952 nr 38 poz. 264 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1952 r. w sprawie sposobu uiszczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1952 nr 38 poz. 263 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 18 lipca 1952 r. w sprawie przydzielania pomieszczeń na zakwaterowanie stałe Sił Zbrojnych.
Dz.U. 1952 nr 38 poz. 262 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 września 1952 r. o opłatach konsularnych.
Dz.U. 1952 nr 38 poz. 261 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 sierpnia 1952 r. w sprawie uznania za obowiązujące zmian do Polskich Norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Dz.U. 1952 nr 37 poz. 260 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 1952 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia na niektóre kategorie tych pracowników.
Dz.U. 1952 nr 37 poz. 259 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 7 sierpnia 1952 r. zmieniające ordynację telegraficzną.
Dz.U. 1952 nr 37 poz. 258 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 1952 r. w sprawie udzielania przez władze wojskowe zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą osób podlegających obowiązkowi wojskowemu.
Dz.U. 1952 nr 37 poz. 257 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 8 lipca 1952 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Dz.U. 1952 nr 37 poz. 256 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw ziemniaków.
Dz.U. 1952 nr 37 poz. 255 uchylony Dekret z dnia 28 sierpnia 1952 r. o obowiązkowych dostawach ziemniaków.
Dz.U. 1952 nr 36 poz. 254 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę konwencji z dnia 21 marca 1950 r. o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji.
Dz.U. 1952 nr 36 poz. 253 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 23 lipca 1952 r. w sprawie organizacji i trybu postępowania Państwowej Inspekcji Handlowej.
Dz.U. 1952 nr 36 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 11 czerwca 1952 r. w sprawie czyszczenia kominów oraz przewodów dymowych i spalinowych.
Dz.U. 1952 nr 36 poz. 251 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1952 r. w sprawie zmiany granic powiatów chojeńskiego w województwie szczecińskim i gorzowskiego w województwie zielonogórskim.
Dz.U. 1952 nr 36 poz. 250 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1952 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: gdańskiego, koszalińskiego, lubelskiego, łódzkiego, olsztyńskiego, poznańskiego, rzeszowskiego i zielonogórskiego.
Dz.U. 1952 nr 36 poz. 249 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1952 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: bydgoskiego, olsztyńskiego, poznańskiego i szczecińskiego.
Dz.U. 1952 nr 36 poz. 248 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1952 r. w sprawie dostosowania prac pracowników przedsiębiorstwa państwowego "Wytwórnia Biletów Kolejowych" do systemu płac określonego układem zbiorowym pracy dla przemysłu poligraficznego.
Dz.U. 1952 nr 35 poz. 247 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 5 sierpnia 1952 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1952 nr 35 poz. 246 uznany za uchylony Ustawa z dnia 1 sierpnia 1952 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1952 nr 34 poz. 245 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Pruszkowie z tymczasową siedzibą w Warszawie.
Dz.U. 1952 nr 34 poz. 244 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 21 marca 1952 r. o warunkach składowania niektórych artykułów produkcji rolnej i ochronie przeciwpożarowej przy omłotach.
Dz.U. 1952 nr 34 poz. 243 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1952 r. w sprawie kwalifikacji, warunków i trybu udzielania zezwoleń na zawodowe obsługiwanie aparatów do wyświetlania filmów.
Dz.U. 1952 nr 34 poz. 242 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1952 r. w sprawie poddania wyższych szkół wychowania fizycznego przepisom ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki.
Dz.U. 1952 nr 34 poz. 241 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1952 r. w sprawie uposażenia niektórych kategorii pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1952 nr 34 poz. 240 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie zakresu działania Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.
Dz.U. 1952 nr 34 poz. 239 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1952 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rozwiązania Zrzeszenia Przedsiębiorców Gorzelń Rolniczych.
Dz.U. 1952 nr 34 poz. 238 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1952 r. w sprawie zmiany granic powiatów ostrowskiego w województwie warszawskim i łomżyńskiego w województwie białostockim.
Dz.U. 1952 nr 34 poz. 237 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1952 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie prowadzenia szkolnictwa zawodowego oraz zakresu działania Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego.
Dz.U. 1952 nr 34 poz. 236 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1952 r. w sprawie poddania Wyższej Szkoły Prawniczej im. Teodora Duracza na lata 1951/52 i 1952/53 działaniu ustawy o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki.
Dz.U. 1952 nr 34 poz. 235 uchylony Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o zmianie organizacji władz i instytucji w dziedzinie budownictwa.
Dz.U. 1952 nr 34 poz. 234 uchylony Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim.
Dz.U. 1952 nr 33 poz. 233 uznany za uchylony Ustawa Konstytucyjna z dnia 22 lipca 1952 r. - Przepisy wprowadzające Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1952 nr 33 poz. 232 uznany za uchylony Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r.
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 231 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 1952 r. w sprawie przystąpienia Włoch do konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 230 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 1952 r. w sprawie przystąpienia Izraela do Porozumienia dotyczącego ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych, podpisanego w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 229 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie przystąpienia Izraela do Protokołu z dnia 19 listopada 1948 r., umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte konwencją z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienioną Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 228 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie przystąpienia Izraela do konwencji genewskiej z dnia 19 lutego 1925 r. dotyczącej opium, zmienionej protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r., oraz do konwencji genewskiej z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienionej protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 227 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie przystąpienia Republiki Costa-Rica do Porozumienia brukselskiego z dnia 20 sierpnia 1929 r. w celu rewizji Porozumienia o ujednostajnieniu przepisów leków silnie działających.
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 226 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwecję konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 225 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 224 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 1952 r. w sprawie obowiązku uiszczenia przedpłat na podatek gruntowy przez podatników podatku gruntowego, osiągających przychody z furmaństwa.
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 223 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o podatku gruntowym.
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 1952 r. w sprawie obniżenia podatku gruntowego dla członków zrzeszeń uprawy ziemi.
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 221 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 1952 r. w sprawie zawieszenia na rok 1952 dla niektórych grup podatników mocy przepisów dekretu o podatku gruntowym w przedmiocie opodatkowania przychodów z działów specjalnych oraz z innych źródeł.
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 220 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne: zespołów uprawowych, utworzonych z mało- i średniorolnych chłopów w celu zagospodarowania odłogów i innych nie zagospodarowanych użytków rolnych, oraz osób objętych państwową akcją osiedleńczą w roku 1952.
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 219 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie ustalenia stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1952.
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 218 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych powiatów do jednego z okręgów gospodarczych oraz ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego z hektara gruntów dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1952.
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 217 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 216 uchylony Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o zmianie ustawy o obowiązku społecznego oszczędzania.
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 215 uznany za uchylony Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o zmianie dekretu o podatku gruntowym.
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 214 uchylony Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o obowiązkowych dostawach zbóż.
Dz.U. 1952 nr 31 poz. 213 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 czerwca 1952 r. o sprostowaniu błędu w tekście polskim konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.
Dz.U. 1952 nr 31 poz. 212 Oświadczenie rządowe z dnia 2 lipca 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Unię Południowo-Afrykańską Konwencji (nr 42) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r.
Dz.U. 1952 nr 31 poz. 211 Oświadczenie rządowe z dnia 2 lipca 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Gwatemalę konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, konwencji (nr 78) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych oraz konwencji (nr 79) dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętych w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1952 nr 31 poz. 210 Oświadczenie rządowe z dnia 26 czerwca 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy europejskiej konwencji radiofonicznej, podpisanej w Kopenhadze dnia 15 września 1948 r.
Dz.U. 1952 nr 31 poz. 209 Oświadczenie rządowe z dnia 9 czerwca 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.
Dz.U. 1952 nr 31 poz. 208 obowiązujący Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 czerwca 1952 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w kesonach.
Dz.U. 1952 nr 31 poz. 207 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 czerwca 1952 r. w sprawie organizacji jednorocznych studiów przygotowawczych w wieczorowych szkołach inżynierskich.
Dz.U. 1952 nr 31 poz. 206 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 30 czerwca 1952 r. w sprawie uznania za obowiązującą normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, dotyczącej blachy kotłowej.
Dz.U. 1952 nr 30 poz. 205 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 1952 r. w sprawie wykonywania czynności fachowych w aptekach otwartych oraz specjalnych kwalifikacji fachowych wymaganych od pracowników tych aptek.
Dz.U. 1952 nr 30 poz. 204 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1952 r. w sprawie zniesienia Sądów Powiatowych w Warszawie (dla powiatu warszawskiego) i Radzyminie oraz utworzenia Sądów Powiatowych w: Piasecznie, Pruszkowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku i Wołominie.
Dz.U. 1952 nr 30 poz. 203 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 1952 r. w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych.
Dz.U. 1952 nr 30 poz. 202 uchylony Ustawa z dnia 9 czerwca 1952 r. o Inspekcji Zbożowej.
Dz.U. 1952 nr 29 poz. 201 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1952 r. w sprawie utworzenia gminy Krasienin w powiecie lubartowskim, województwie lubelskim.
Dz.U. 1952 nr 29 poz. 200 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1952 r. w sprawie zniesienia gminy Andrzejewo oraz zmiany granic i nazw gmin Sejwy i Zaboryszki w powiecie suwalskim, województwie białostockim.
Dz.U. 1952 nr 29 poz. 199 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.
Dz.U. 1952 nr 29 poz. 198 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1952 r. w sprawie obowiązku zaofiarowania do zbiórki używanych butelek po niektórych lekach.
Dz.U. 1952 nr 29 poz. 197 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1952 r. w sprawie używania ciężarowych pojazdów samochodowych w transporcie między osiedlami i wykorzystania ich próżnych przebiegów.
Dz.U. 1952 nr 29 poz. 196 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1952 r. w sprawie mieszkań służbowych i zakładowych.
Dz.U. 1952 nr 29 poz. 195 uchylony Ustawa z dnia 9 czerwca 1952 r. o zmianie ustawy o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych.
Dz.U. 1952 nr 29 poz. 194 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 9 czerwca 1952 r. o przejściowym trybie nabywania uprawnień felczera.
Dz.U. 1952 nr 28 poz. 193 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez inne uspołecznione gospodarstwa rolne.
Dz.U. 1952 nr 28 poz. 192 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz inne uspołecznione gospodarstwa rolne.
Dz.U. 1952 nr 28 poz. 191 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1952 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych.
Dz.U. 1952 nr 28 poz. 190 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1952 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: gdańskiego, kieleckiego, koszalińskiego, krakowskiego, poznańskiego i szczecińskiego.
Dz.U. 1952 nr 27 poz. 189 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 20 maja 1952 r. w sprawie ochrony niektórych zwierząt łownych.
Dz.U. 1952 nr 27 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1952 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Kłobucku.
Dz.U. 1952 nr 27 poz. 187 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1952 r. w sprawie ustalenia obszarów właściwości Sądów Powiatowych w Tczewie i Zamościu, Wydziału Zamiejscowego w Pucku Sądu Powiatowego w Wejherowie oraz siedziby i obszaru właściwości Sądu Powiatowego w Starachowicach-Wierzbniku.
Dz.U. 1952 nr 27 poz. 186 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1952 r. w sprawie nadania ustroju miejskiego gminie Mszana Dolna I i zmiany nazwy gminy Mszana Dolna II w powiecie limanowskim, województwie krakowskim oraz w sprawie zmiany granic niektórych gmin w powiatach: tarnobrzeskim, województwie rzeszowskim, rypińskim i włocławskim, województwie bydgoskim.
Dz.U. 1952 nr 27 poz. 185 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 maja 1952 r. w sprawie zniesienia powiatu warszawskiego, utworzenia powiatów piaseczyńskiego, pruszkowskiego, nowodworskiego i miejsko-uzdrowiskowego Otwock oraz zmiany granic, siedziby i nazwy powiatu radzymińskiego w województwie warszawskim.
Dz.U. 1952 nr 27 poz. 184 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 1952 r. w sprawie wejścia w życie umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej, podpisanej w Berlinie dnia 8 stycznia 1952 r.
Dz.U. 1952 nr 27 poz. 183 wygaśnięcie aktu Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej, podpisana w Berlinie dnia 8 stycznia 1952 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 29 lutego 1952 r.).
Dz.U. 1952 nr 26 poz. 182 uchylony Obwieszczenie Ministra Żeglugi z dnia 18 kwietnia 1952 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych.
Dz.U. 1952 nr 26 poz. 181 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 maja 1952 r. w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych miast w powiatach warszawskim i radzymińskim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1952 nr 26 poz. 180 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 maja 1952 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic, siedzib i nazw niektórych gmin w powiecie warszawskim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1952 nr 26 poz. 179 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 maja 1952 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic i nazw niektórych gmin w powiatach grodziskomazowieckim, grójeckim, pułtuskim i sochaczewskim, województwie warszawskim oraz w sprawie zmiany granic miasta Milanówek w powiecie grodziskomazowieckim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1952 nr 26 poz. 178 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.
Dz.U. 1952 nr 26 poz. 177 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 maja 1952 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie warszawskim.
Dz.U. 1952 nr 25 poz. 176 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw konwencji, dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1952 nr 25 poz. 175 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1952 r. w sprawie przystąpienia Turcji do porozumienia, dotyczącego ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych, podpisanego w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1952 nr 25 poz. 174 Oświadczenie rządowe z dnia 6 maja 1952 r. w sprawie wypowiedzenia przez Szwecję konwencji o ujednostajnieniu znaków drogowych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r.
Dz.U. 1952 nr 25 poz. 173 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 kwietnia 1952 r. w sprawie utworzenia zarządów okręgowych dróg wodnych i podległych im rejonów dróg wodnych.
Dz.U. 1952 nr 25 poz. 172 uchylony Dekret z dnia 24 kwietnia 1952 r. o zniesieniu fundacji.
Dz.U. 1952 nr 25 poz. 171 uchylony Ustawa z dnia 28 kwietnia 1952 r. o pracy na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej.
Dz.U. 1952 nr 25 poz. 170 uchylony Ustawa z dnia 28 kwietnia 1952 r. o zmianie niektórych przepisów postępowania karnego.
Dz.U. 1952 nr 25 poz. 169 akt jednorazowy Ustawa z dnia 28 kwietnia 1952 r. o ratyfikacji umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie żeglugi na wodach granicznych oraz w sprawie eksploatacji i utrzymania wód granicznych, podpisanej w Berlinie dnia 6 lutego 1952 r.
Dz.U. 1952 nr 24 poz. 168 Oświadczenie rządowe z dnia 6 maja 1952 r. w sprawie przystąpienia Węgier do konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.
Dz.U. 1952 nr 24 poz. 167 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 kwietnia 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych w wyższych szkołach artystycznych.
Dz.U. 1952 nr 24 poz. 166 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 1952 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 12 maja 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach terenowych.
Dz.U. 1952 nr 24 poz. 165 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie państwowego zasobu archiwalnego.
Dz.U. 1952 nr 24 poz. 164 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie warunków i trybu nadawania stopni naukowych.
Dz.U. 1952 nr 24 poz. 163 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie organizacji aspirantury naukowej.
Dz.U. 1952 nr 24 poz. 162 uchylony Dekret z dnia 24 kwietnia 1952 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej.
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 161 Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie przystąpienia Izraela do międzynarodowej konwencji o procedurze cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 17 lipca 1905 r.
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 160 Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę konwencji o ujednostajnieniu niektórych zasad, dotyczących immunitetów statków państwowych, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 159 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Honduras konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 158 Oświadczenie rządowe z dnia 15 kwietnia 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Paryżu dnia 5 lipca 1947 r.
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 157 Oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię Protokołu z dnia 19 listopada 1948 r., umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte Konwencją z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienioną Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 156 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 1952 r. zmieniające rozporządzenie o obowiązku pracy lekarzy, lekarzy dentystów i farmaceutów w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 155 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 kwietnia 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych w wyższych szkołach artystycznych.
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 154 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1952 r. w sprawie warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych przez robotników nowoprzyjmowanych do pracy w kopalniach węgla.
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 153 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 marca 1952 r. w sprawie przemiału pszenicy w młynach gospodarczych.
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 152 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 kwietnia 1952 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Siemiatyczach.
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 151 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 maja 1952 r. w sprawie składu, organizacji i trybu postępowania odwoławczych komisji wywłaszczeniowych.
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 150 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: bydgoskiego, kieleckiego, koszalińskiego, łódzkiego i szczecińskiego.
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 149 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie zmiany granic powiatu gostynińskiego w województwie warszawskim i powiatu kutnowskiego w województwie łódzkim.
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 148 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie zmiany granic powiatów łukowskiego w województwie lubelskim i garwolińskiego w województwie warszawskim.
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 147 uchylony Dekret z dnia 24 kwietnia 1952 r. o zmianie ustawy o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 146 Oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1952 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanego w Moskwie dnia 8 grudnia 1951 r., o wprowadzeniu zmian do umowy o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej oraz do konwencji o sposobie regulowania konfliktów granicznych i incydentów, podpisanych w Moskwie dnia 8 lipca 1948 r.
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 145 wygaśnięcie aktu Protokół pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisany w Moskwie dnia 8 grudnia 1951 r., o wprowadzeniu zmian do Umowy o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej oraz do Konwencji o sposobie regulowania konfliktów granicznych i incydentów, podpisanych w Moskwie dnia 8 lipca 1948 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 1951 r.).
Dz.U. 1952 nr 22 poz. 144 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez indywidualne gospodarstwa rolne i mleczarskie.
Dz.U. 1952 nr 22 poz. 143 uchylony Dekret z dnia 24 kwietnia 1952 r. o Centralnym Urzędzie Gospodarki Materiałowej.
Dz.U. 1952 nr 22 poz. 142 uchylony Dekret z dnia 24 kwietnia 1952 r. o obowiązkowych dostawach mleka.
Dz.U. 1952 nr 21 poz. 141 Oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw konwencji (nr 62) dotyczącej przepisów bezpieczeństwa w przemyśle budowlanym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r.
Dz.U. 1952 nr 21 poz. 140 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1952 r. w sprawie przywozu i wywozu wyrobów użytkowych ze złota i platyny, innych metali szlachetnych, kamieni szlachetnych i klejnotów.
Dz.U. 1952 nr 21 poz. 139 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1952 r. w sprawie zgłaszania zobowiązań wobec zagranicy oraz znajdującego się w kraju mienia cudzoziemców.
Dz.U. 1952 nr 21 poz. 138 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1952 r. w sprawie zgłaszania mienia podatkowego za granicą oraz należności od zagranicy.
Dz.U. 1952 nr 21 poz. 137 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1952 r. w sprawie wykonania ustawy dewizowej.
Dz.U. 1952 nr 21 poz. 136 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 kwietnia 1952 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące oraz częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące.
Dz.U. 1952 nr 21 poz. 135 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 r. w sprawie warunków przyjmowania do pracy w celu przyuczenia do zawodu i późniejszego zatrudnienia młodocianych, którzy ukończyli 14 lat życia i nie przekroczyli 16 lat życia.
Dz.U. 1952 nr 21 poz. 134 uchylony Ustawa karna dewizowa z dnia 28 marca 1952 r.
Dz.U. 1952 nr 21 poz. 133 uchylony Ustawa dewizowa z dnia 28 marca 1952 r.
Dz.U. 1952 nr 20 poz. 132 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 r. w sprawie utworzenia powiatu kłobuckiego w województwie katowickim.
Dz.U. 1952 nr 20 poz. 131 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 r. w sprawie zmiany granic województw łódzkiego i katowickiego oraz zmiany granic powiatów częstochowskiego i zawierciańskiego w województwie katowickim.
Dz.U. 1952 nr 20 poz. 130 uchylony Ustawa z dnia 28 marca 1952 r. o ubezpieczeniach państwowych.
Dz.U. 1952 nr 20 poz. 129 uchylony Ustawa z dnia 28 marca 1952 r. o służbie wojskowej szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych.
Dz.U. 1952 nr 20 poz. 128 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 28 marca 1952 r. o Narodowym Planie Gospodarczym na rok 1952.
Dz.U. 1952 nr 19 poz. 127 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 10 kwietnia 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmiany przepisów prawa przemysłowego dotyczących egzaminu na czeladnika.
Dz.U. 1952 nr 19 poz. 126 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 17 stycznia 1952 r. w sprawie wykonania art. 3 i 4 ustawy o zakazie uboju zwierząt hodowlanych.
Dz.U. 1952 nr 19 poz. 125 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 1952 r. w sprawie ustalenia obszarów właściwości i siedzib sądów powiatowych w m. st. Warszawie.
Dz.U. 1952 nr 19 poz. 124 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1952 r. w sprawie rejestracji niektórych zakładów, wytwarzających druki i ilustracje oraz kontroli niektórych publikacyj.
Dz.U. 1952 nr 19 poz. 123 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1952 r. w sprawie zmiany siedziby i nazwy gminy Sternalice w powiecie oleskim, województwie opolskim.
Dz.U. 1952 nr 19 poz. 122 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1952 r. w sprawie utworzenia gminy Słopnice w powiecie limanowskim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1952 nr 19 poz. 121 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 r. w sprawie utworzenia gminy Władysławowo w powiecie wejherowskim, województwie gdańskim.
Dz.U. 1952 nr 19 poz. 120 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 r. w sprawie utworzenia oraz zmiany granic i nazw niektórych gmin w powiecie częstochowskim, województwie katowickim.
Dz.U. 1952 nr 19 poz. 119 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 r. w sprawie utworzenia gminy Stany w powiecie niżańskim, województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1952 nr 19 poz. 118 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 r. w sprawie utworzenia powiatów miejskich: Starachowice w województwie kieleckim, Tczew w województwie gdańskim i Zamość w województwie lubelskim.
Dz.U. 1952 nr 19 poz. 117 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 r. w sprawie zmiany granic miasta Częstochowy w województwie katowickim.
Dz.U. 1952 nr 19 poz. 116 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.
Dz.U. 1952 nr 19 poz. 115 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji.
Dz.U. 1952 nr 19 poz. 114 uznany za uchylony Dekret z dnia 22 kwietnia 1952 r. o częściowej zmianie dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk.
Dz.U. 1952 nr 19 poz. 113 uchylony Dekret z dnia 22 kwietnia 1952 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego.
Dz.U. 1952 nr 18 poz. 112 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 lutego 1952 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Łebie.
Dz.U. 1952 nr 18 poz. 111 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 lutego 1952 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu handlowego na Zalewie Wiślanym w Elblągu.
Dz.U. 1952 nr 18 poz. 110 uchylony Ustawa z dnia 28 marca 1952 r. o zmianie ustawy o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych.
Dz.U. 1952 nr 18 poz. 109 uchylony Ustawa z dnia 28 marca 1952 r. o zmianie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie statystyki państwowej.
Dz.U. 1952 nr 18 poz. 108 uchylony Ustawa z dnia 28 marca 1952 r. o uchyleniu ulg w podatku dochodowym dla nowych budowli.
Dz.U. 1952 nr 17 poz. 107 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1952 r. w sprawie przystąpienia Argentyny do konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie, dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1952 nr 17 poz. 106 Oświadczenie rządowe z dnia 25 marca 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Egipt konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.
Dz.U. 1952 nr 17 poz. 105 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw konwencji (nr 42) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r.
Dz.U. 1952 nr 17 poz. 104 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 1952 r. w sprawie krwiodawców.
Dz.U. 1952 nr 17 poz. 103 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1952 r. w sprawie zatrudniania pracowników nauki w niektórych muzeach.
Dz.U. 1952 nr 17 poz. 102 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1952 r. w sprawie utworzenia powiatu siemiatyckiego oraz zmiany granic powiatu wysokomazowieckiego w województwie białostockim.
Dz.U. 1952 nr 17 poz. 101 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1952 z dnia 28 marca 1952 r.
Dz.U. 1952 nr 17 poz. 100 uchylony Ustawa z dnia 28 marca 1952 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.
Dz.U. 1952 nr 16 poz. 99 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 17 marca 1952 r. w sprawie zakresu działania i organizacji wojewódzkich komitetów ochrony przyrody.
Dz.U. 1952 nr 16 poz. 98 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.
Dz.U. 1952 nr 16 poz. 97 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 1952 r. w sprawie utworzenia, zmiany granic, siedzib i nazw niektórych gmin oraz zmiany granic niektórych miast w powiecie bielskim, województwie białostockim.
Dz.U. 1952 nr 16 poz. 96 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie budownictwa.
Dz.U. 1952 nr 15 poz. 95 Oświadczenie rządowe z dnia 14 marca 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw konwencji (nr 80) dotyczącej częściowej rewizji konwencyj, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych 28 sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1952 nr 15 poz. 94 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 1952 r. w sprawie stosowania przez Indonezję konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1952 nr 15 poz. 93 Oświadczenie rządowe z dnia 7 marca 1952 r. w sprawie przystąpienia Nikaragui do konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.
Dz.U. 1952 nr 15 poz. 92 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1952 r. w sprawie zaopatrzenia dla byłych właścicieli i dzierżawców aptek przejętych na własność Państwa.
Dz.U. 1952 nr 15 poz. 91 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez inne uspołecznione gospodarstwa rolne.
Dz.U. 1952 nr 14 poz. 90 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 1952 r. w sprawie stosowania przez Indonezję konwencji (nr 19) o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r., oraz konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r.
Dz.U. 1952 nr 14 poz. 89 Oświadczenie rządowe z dnia 17 marca 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję i Wielką Brytanię konwencji (nr 17) dotyczącej odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1952 nr 14 poz. 88 Oświadczenie rządowe z dnia 17 marca 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Czechosłowację konwencji (nr 35) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r.; konwencji (nr 36) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na starość pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r.; konwencji (nr 37) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r.; konwencji (nr 38) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r.; konwencji (nr 39) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pracowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r., oraz konwencji (nr 40) dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach rolnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r.
Dz.U. 1952 nr 14 poz. 87 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 1952 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin w powiecie starogardzkim, województwie gdańskim oraz zmiany siedziby i nazwy gminy Błędówko w powiecie płońskim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1952 nr 14 poz. 86 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszkań służbowych i mieszkań pracowniczych.
Dz.U. 1952 nr 14 poz. 85 Oświadczenie rządowe z dnia 3 marca 1952 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową, podpisanej w Warszawie dnia 3 kwietnia 1951 r.
Dz.U. 1952 nr 14 poz. 84 uznany za uchylony Umowa o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową, podpisana w Warszawie dnia 3 kwietnia 1951 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 30 października 1951 r.).
Dz.U. 1952 nr 13 poz. 83 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 marca 1952 r. w sprawie zwalczania korówki wełnistej.
Dz.U. 1952 nr 13 poz. 82 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 marca 1952 r. o właściwości władz i trybie postępowania w sprawach dowodów osobistych i tymczasowych zaświadczeń tożsamości.
Dz.U. 1952 nr 13 poz. 81 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1952 r. w sprawie zaliczenia dostaw zakontraktowanych upraw na poczet ilości zbóż, objętej obowiązkiem sprzedaży w roku gospodarczym 1952/53, oraz norm zamiany.
Dz.U. 1952 nr 13 poz. 80 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1952 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województwa olsztyńskiego.
Dz.U. 1952 nr 13 poz. 79 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji.
Dz.U. 1952 nr 13 poz. 78 akt jednorazowy Ustawa z dnia 29 lutego 1952 r. o ratyfikacji otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji.
Dz.U. 1952 nr 13 poz. 77 akt jednorazowy Ustawa z dnia 29 lutego 1952 r. o ratyfikacji umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej, podpisanej w Berlinie dnia 8 stycznia 1952 r.
Dz.U. 1952 nr 12 poz. 76 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lutego 1952 r. w sprawie cen za lekarstwa i środki opatrunkowe wydawane ubezpieczonym.
Dz.U. 1952 nr 12 poz. 75 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnymi.
Dz.U. 1952 nr 12 poz. 74 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 27 lutego 1952 r. w sprawie opłat za zezwolenia na wykonywanie publicznego transportu drogowego.
Dz.U. 1952 nr 12 poz. 73 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1952 r. w sprawie określenia kategorii pracowników Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" uprawnionych do otrzymania umundurowania oraz zasad i warunków jego przydziału.
Dz.U. 1952 nr 12 poz. 72 uchylony Ustawa z dnia 29 lutego 1952 r. o zmianie ustawy o obowiązku społecznego oszczędzania.
Dz.U. 1952 nr 12 poz. 71 uznany za uchylony Ustawa z dnia 29 lutego 1952 r. o zmianie dekretu o podatku dochodowym.
Dz.U. 1952 nr 11 poz. 70 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1952 r. w sprawie ulg dla członków rodzin żołnierzy kadrowej służby wojskowej w podatku gruntowym oraz w wykonywaniu świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne.
Dz.U. 1952 nr 11 poz. 69 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji.
Dz.U. 1952 nr 11 poz. 68 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1951 r. w sprawie zmiany nazwy Politechniki Śląskiej.
Dz.U. 1952 nr 11 poz. 67 uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 1952 r. o organizacji władz naczelnych w dziedzinie przemysłu ciężkiego.
Dz.U. 1952 nr 11 poz. 66 uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 1952 r. o zmianie form organizacji nauczania początkowego dorosłych.
Dz.U. 1952 nr 11 poz. 65 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 15 lutego 1952 r. o zmianie dekretu o obowiązku współpracy w zakresie nauczania w szkolnictwie zawodowym.
Dz.U. 1952 nr 11 poz. 64 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 1952 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o zamianie odcinków terytoriów państwowych, podpisanej w Moskwie dnia 15 lutego 1951 r.
Dz.U. 1952 nr 11 poz. 63 obowiązujący Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o zamianie odcinków terytoriów państwowych, podpisana dnia 15 lutego 1951 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1951 r.).
Dz.U. 1952 nr 10 poz. 62 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego oraz Zdrowia z dnia 7 lutego 1952 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na niektórych obrabiarkach do drewna.
Dz.U. 1952 nr 10 poz. 61 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Przemysłu Lekkiego i Handlu Wewnętrznego z dnia 14 lutego 1952 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia Centrali Skór Surowych i Centrali Handlowej Przemysłu Skórzanego gospodarowania skórami futerkowymi.
Dz.U. 1952 nr 10 poz. 60 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1952 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków i innych należności.
Dz.U. 1952 nr 10 poz. 59 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1952 r. w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego od świadczeń zespołów adwokackich.
Dz.U. 1952 nr 10 poz. 58 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1952 r. w sprawie zmiany siedziby i nazwy gminy Kozielice w powiecie kamieńskim, województwie szczecińskim.
Dz.U. 1952 nr 10 poz. 57 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1952 r. w sprawie wysokości oraz warunków przyznania zasiłków dla osób pobierających zaopatrzenie z funduszów samorządowych.
Dz.U. 1952 nr 10 poz. 56 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1952 r. w sprawie uposażenia zasadniczego gminnych instruktorów rolnych.
Dz.U. 1952 nr 10 poz. 55 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1952 r. w sprawie zmiany tabeli stanowisk dla pracowników finansowych.
Dz.U. 1952 nr 10 poz. 54 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1952 r. w sprawie tabeli stanowisk i zaszeregowania do grup uposażenia oraz dodatków funkcyjnych, służbowych i lokalnych pracowników wojewódzkich zarządów dróg publicznych.
Dz.U. 1952 nr 10 poz. 53 uchylony Ustawa z dnia 14 lutego 1952 r. o ustroju i zakresie działania administracji celnej.
Dz.U. 1952 nr 10 poz. 52 uznany za uchylony Ustawa z dnia 14 lutego 1952 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim.
Dz.U. 1952 nr 9 poz. 51 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu z dnia 11 grudnia 1946 r. zmieniającego Umowy, Konwencje i Protokoły o środkach odurzających, zawarte w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r., w Genewie dnia 11 lutego 1925 r., dnia 19 lutego 1925 r. i dnia 13 lipca 1931 r., w Bangkoku dnia 27 listopada 1931 r. i w Genewie dnia 26 czerwca 1936 r.
Dz.U. 1952 nr 9 poz. 50 wygaśnięcie aktu Protokół zmieniający Umowy, Konwencje i Protokoły o środkach odurzających, zawarte w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r., w Genewie dnia 11 lutego 1925 r., dnia 19 lutego 1925 r. i dnia 13 lipca 1931 r., w Bangkoku dnia 27 listopada 1931 r. i w Genewie dnia 26 czerwca 1936 r., podpisany w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1952 nr 9 poz. 49 Oświadczenie rządowe z dnia 30 sierpnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu z dnia 19 listopada 1948 r., umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte Konwencją z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienioną Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1952 nr 9 poz. 48 wygaśnięcie aktu Protokół umieszczający pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte Konwencją z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienioną Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r., podpisany w Paryżu dnia 19 listopada 1948 r.
Dz.U. 1952 nr 8 poz. 47 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.
Dz.U. 1952 nr 8 poz. 46 uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 1952 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych.
Dz.U. 1952 nr 7 poz. 45 Oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg krajów konwencji o regulowaniu oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1952 nr 7 poz. 44 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o opłacie skarbowej.
Dz.U. 1952 nr 7 poz. 43 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku od nabycia praw majątkowych.
Dz.U. 1952 nr 7 poz. 42 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1952 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o współpracy technicznej i naukowo-technicznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Albanii, podpisanego w Warszawie dnia 25 stycznia 1951 r.
Dz.U. 1952 nr 7 poz. 41 wygaśnięcie aktu Układ o współpracy technicznej i naukowo-technicznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Ludową Republiką Albanii.
Dz.U. 1952 nr 6 poz. 40 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg krajów Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Paryżu dnia 5 lipca 1947 r.
Dz.U. 1952 nr 6 poz. 39 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 24 stycznia 1952 r. w sprawie ustalenia sieci dróg państwowych.
Dz.U. 1952 nr 6 poz. 38 uznany za uchylony Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki.
Dz.U. 1952 nr 5 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 16 stycznia 1952 r. w sprawie podziału Państwa na okręgi energetyczne.
Dz.U. 1952 nr 5 poz. 36 uchylony Rozporządzenie Ministra Górnictwa z dnia 23 stycznia 1952 r. w sprawie ustanowienia okręgów i siedzib okręgowych urzędów górniczych.
Dz.U. 1952 nr 5 poz. 35 Rozporządzenie Ministrów: Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia, Oświaty oraz Kultury i Sztuki z dnia 31 stycznia 1952 r. w sprawie obowiązku wychowania fizycznego studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1952 nr 5 poz. 34 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 26 stycznia 1952 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 lutego 1950 r. o właściwości władz bezpieczeństwa publicznego i trybie postępowania w sprawach szkód w majątku bezpieczeństwa publicznego.
Dz.U. 1952 nr 4 poz. 33 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Europejskiej Konwencji Radiofonicznej, podpisanej w Kopenhadze dnia 15 września 1948 r.
Dz.U. 1952 nr 4 poz. 32 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Izrael Protokołu o klauzulach arbitrażowych, podpisanego w Genewie dnia 24 września 1923 r.
Dz.U. 1952 nr 4 poz. 31 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 stycznia 1952 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych.
Dz.U. 1952 nr 4 poz. 30 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 1952 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Rudzie.
Dz.U. 1952 nr 4 poz. 29 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 1952 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od drobnych rzemieślników.
Dz.U. 1952 nr 4 poz. 28 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1952 r. w sprawie poboru podatku dochodowego od towarzystw ubezpieczeń osiągających przychody z udziałów reasekuracyjnych w ubezpieczeniach.
Dz.U. 1952 nr 4 poz. 27 uznany za uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 stycznia 1952 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 24 września 1951 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Dz.U. 1952 nr 4 poz. 26 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie ustalenia obowiązków sprzedaży zbóż w planowym skupie przez spółdzielnie produkcyjne i inne uspołecznione gospodarstwa rolne.
Dz.U. 1952 nr 4 poz. 25 uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1951 r. zmieniająca dekret z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych.
Dz.U. 1952 nr 3 poz. 24 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 1952 r. o utworzeniu Sądu Powiatowego w Ustrzykach Dolnych.
Dz.U. 1952 nr 3 poz. 23 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1952 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1952.
Dz.U. 1952 nr 3 poz. 22 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie urządzenia i prowadzenia rejestru przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1952 nr 3 poz. 21 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie utworzenia Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy.
Dz.U. 1952 nr 3 poz. 20 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie określenia płodów rolnych, które mogą być przyjmowane zamiast zboża, objętego obowiązkiem sprzedaży, oraz norm zamiany.
Dz.U. 1952 nr 3 poz. 19 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie zasad i trybu likwidacji przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1952 nr 3 poz. 18 uznany za uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1951 r. w sprawie zmiany dekretu o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk.
Dz.U. 1952 nr 3 poz. 17 uznany za uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1951 r. o zmianie dekretu o wynalazczości pracowniczej.
Dz.U. 1952 nr 3 poz. 16 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu o przedłużeniu międzynarodowej konwencji sanitarnej dotyczącej żeglugi powietrznej z 1944 r., zmieniającej międzynarodową konwencję sanitarną dotyczącą żeglugi powietrznej z dnia 12 kwietnia 1933 r., podpisanego w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1952 nr 3 poz. 15 wygaśnięcie aktu Protokół o przedłużeniu międzynarodowej konwencji sanitarnej dotyczącej żeglugi powietrznej z 1944 r., zmieniającej międzynarodową konwencję sanitarną dotyczącą żeglugi powietrznej z dnia 12 kwietnia 1933 r., podpisany w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia 1946 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 28 października 1950 r.).
Dz.U. 1952 nr 3 poz. 14 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu o przedłużeniu międzynarodowej konwencji sanitarnej z 1944 r., zmieniającej międzynarodową konwencję sanitarną z dnia 21 czerwca 1926 r., podpisanego w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1952 nr 3 poz. 13 wygaśnięcie aktu Protokół o przedłużeniu międzynarodowej konwencji sanitarnej z 1944 r., zmieniającej międzynarodową konwencję sanitarną z dnia 21 czerwca 1926 r., podpisany w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia 1946 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 28 października 1950 r.).
Dz.U. 1952 nr 2 poz. 12 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 1952 r. w sprawie kontroli seryjnej środków farmaceutycznych.
Dz.U. 1952 nr 2 poz. 11 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 20 grudnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów prawa probierczego.
Dz.U. 1952 nr 2 poz. 10 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.
Dz.U. 1952 nr 2 poz. 9 obowiązujący Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 1950 r.).
Dz.U. 1952 nr 1 poz. 8 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 1951 r. zmieniające rozporządzenie o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.
Dz.U. 1952 nr 1 poz. 7 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1951 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej dekretu z dnia 12 września 1947 r. o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.
Dz.U. 1952 nr 1 poz. 6 akt jednorazowy Ustawa z dnia 29 grudnia 1951 r. o ratyfikacji podpisanego w Moskwie dnia 8 grudnia 1951 r. protokołu pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wprowadzeniu zmian do umowy o stosunkach prawnych na polsko-radzieckiej granicy państwowej oraz do konwencji o sposobie regulowania konfliktów granicznych i incydentów - podpisanych w Moskwie dnia 8 lipca 1948 r.
Dz.U. 1952 nr 1 poz. 5 uznany za uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1951 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych i prawa o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1952 nr 1 poz. 4 uznany za uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1951 r. o zniesieniu Państwowego Zakładu Emerytalnego.
Dz.U. 1952 nr 1 poz. 3 uznany za uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1951 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej przepisu o powoływaniu zarejestrowanych osób do pracy we władzach wymiaru sprawiedliwości.
Dz.U. 1952 nr 1 poz. 2 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 29 grudnia 1951 r. o prowizorium budżetowym na okres od 1 stycznia do 31 marca 1952 r.
Dz.U. 1952 nr 1 poz. 1 uchylony Ustawa konstytucyjna z dnia 15 grudnia 1951 r. o zmianie terminu opracowania projektu Konstytucji i przedłużeniu kadencji Sejmu Ustawodawczego.