Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 348 Oświadczenie rządowe z dnia 28 grudnia 1971 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, sporządzonej w Londynie dnia 5 kwietnia 1966 r.
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 347 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1971 r. w sprawie przystąpienia Luksemburga do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 346 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 345 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 grudnia 1971 r. w sprawie udzielania świadczeń leczniczych przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom prowadzącym gospodarstwa rolne.
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 344 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 1971 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 343 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1971 r. w sprawie rejestracji orzeczeń o ukaraniu i nakazów karnych za niektóre wykroczenia.
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 342 uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Finansów z dnia 9 grudnia 1971 r. w sprawie kosztów wykonania postanowień o zabezpieczeniu kar majątkowych i roszczeń odszkodowawczych oraz kosztów wykonania kary konfiskaty mienia i przepadku rzeczy.
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 341 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów Finansów oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 27 grudnia 1971 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian nie wykonanych obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych.
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 340 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie szczecińskim.
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 339 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1971 r. w sprawie zmiany granic miast Chełmno, Nakło nad Notecią i Przedecz w województwie bydgoskim.
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 338 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1971 r. w sprawie funduszu zakładowego w przedsiębiorstwie Polskie Linie Lotnicze "LOT".
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 337 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie zmiany granic województw bydgoskiego i warszawskiego.
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 336 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie określenia regionów intensywnego rozwoju rolnictwa i gospodarki leśnej oraz ochronnych obszarów leśnych.
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 335 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów.
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 334 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie organizacji, składu oraz zasad i trybu postępowania komisji do spraw uwłaszczenia.
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 332 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 331 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie nieruchomości nie podlegających przekazaniu lub przejęciu oraz warunków ich nabycia przez posiadaczy zależnych.
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 330 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie wykonania orzeczeń, nakazów karnych i postanowień kolegiów do spraw wykroczeń.
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 329 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1971 r. zmieniające niektóre przepisy w sprawie wynagrodzenia fachowych pracowników służby zdrowia.
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 328 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1971 r. w sprawie wysokości stawek równoważnika pieniężnego w zamian nie wykonanych obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych.
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 327 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1971 r. w sprawie rozszerzenia kategorii lokali podlegających przydzielaniu na mieszkania służbowe.
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 326 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1971 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki i Portugalii do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r.
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 325 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy, Arabską Republikę Libijską i Republikę Federalną Niemiec Konwencji (nr 122) dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r.
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 324 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Arabską Republikę Libijską Międzynarodowej Konwencji (nr 14) o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej w Genewie dnia 17 listopada 1921 r.
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 323 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę Konwencji (nr 68) dotyczącej zaopatrzenia w żywność i służby wyżywienia załóg na statkach, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r., Konwencji (nr 73) dotyczącej badania lekarskiego marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r. oraz Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 322 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię i Panamę Konwencji (nr 74) dotyczącej świadectw kwalifikacyjnych starszych marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r.
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 321 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy i Wenezuelę Konwencji (nr 120) dotyczącej higieny w handlu i biurach, przyjętej w Genewie dnia 8 lipca 1964 r.
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 320 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy i Australię Konwencji (nr 112) dotyczącej najniższego wieku dopuszczania do pracy w rybołówstwie, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r.
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 319 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię Konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, Konwencji (nr 78) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych oraz Konwencji (nr 79) dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętych w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 318 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy Konwencji (nr 115) dotyczącej ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r. oraz Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r.
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 317 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1971 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Sulechowie.
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 316 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Kraśniku prowadzenia ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 315 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Lublinie prowadzenia ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 314 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie powierzenia niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód.
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 313 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 312 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1972 z dnia 22 grudnia 1971 r.
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 311 uznany za uchylony Ustawa Konstytucyjna z dnia 22 grudnia 1971 r. o upływie kadencji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1971 nr 35 poz. 310 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 27 listopada 1971 r. w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych.
Dz.U. 1971 nr 35 poz. 309 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie o zastosowaniu przepisów w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników rad narodowych do pracowników terenowych urzędów nie podporządkowanych radom narodowym.
Dz.U. 1971 nr 35 poz. 308 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1971 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1971 nr 35 poz. 307 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1971 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o wzajemnych podróżach obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 25 listopada 1971 r.
Dz.U. 1971 nr 35 poz. 306 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o wzajemnych podróżach obywateli obu państw, podpisana w Warszawie dnia 25 listopada 1971 r.
Dz.U. 1971 nr 34 poz. 305 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1971 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.
Dz.U. 1971 nr 34 poz. 304 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1971 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki do Konwencji celnej dotyczącej ułatwień przy przewozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.
Dz.U. 1971 nr 34 poz. 303 Oświadczenie rządowe z dnia 4 listopada 1971 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.
Dz.U. 1971 nr 34 poz. 302 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 grudnia 1971 r. w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym.
Dz.U. 1971 nr 34 poz. 301 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.
Dz.U. 1971 nr 34 poz. 300 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1971 r. w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych.
Dz.U. 1971 nr 33 poz. 299 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 30 października 1971 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich.
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 298 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie wyłączenia w powiecie sanockim koni w wieku powyżej 16 lat z obowiązkowego ubezpieczenia.
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 297 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic miasta Świnoujście w powiecie wolińskim oraz zniesienia miasta Boleszkowice w powiecie chojeńskim, województwie szczecińskim.
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 296 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie białostockim.
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 295 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic miasta Szczecina w województwie szczecińskim.
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 294 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zniesienia osiedla Wapno w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 293 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic powiatów bartoszyckiego i braniewskiego w województwie olsztyńskim.
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 292 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic miasta Gdyni w województwie gdańskim.
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 291 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie białostockim.
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 290 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1971 r. w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich rodzin.
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 289 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wymianie kulturalnej, naukowej i technicznej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Stanami Zjednoczonymi Meksyku, sporządzonej w Warszawie dnia 24 lipca 1970 r.
Dz.U. 1971 nr 32 poz. 288 wygaśnięcie aktu Umowa o wymianie kulturalnej, naukowej i technicznej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Stanami Zjednoczonymi Meksyku, sporządzona w Warszawie dnia 24 lipca 1970 r.
Dz.U. 1971 nr 31 poz. 287 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy Konwencji (nr 123) dotyczącej najniższego wieku dopuszczania do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1965 r.
Dz.U. 1971 nr 31 poz. 286 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię Konwencji (nr 90) dotyczącej pracy nocnej młodocianych w przemyśle (zrewidowanej w 1948 r.), przyjętej w San Francisco dnia 10 lipca 1948 r., oraz Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r.
Dz.U. 1971 nr 31 poz. 285 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię i Panamę Konwencji (nr 69) dotyczącej świadectwa kwalifikacyjnego kucharzy okrętowych, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r.
Dz.U. 1971 nr 31 poz. 284 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych.
Dz.U. 1971 nr 31 poz. 283 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego świadczenia usług przewozowych w krajowym transporcie drogowym.
Dz.U. 1971 nr 31 poz. 282 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1971 r. w sprawie podatku gruntowego.
Dz.U. 1971 nr 30 poz. 281 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię i Włochy Konwencji (nr 91) dotyczącej płatnych urlopów marynarzy (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.
Dz.U. 1971 nr 30 poz. 280 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Wielką Brytanię i Holandię Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.
Dz.U. 1971 nr 30 poz. 279 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Wenezuelę Konwencji (nr 111) dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1971 nr 30 poz. 278 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1971 r. dotyczące wypowiedzenia przez Republikę Senegalu Konwencji (nr 18) w sprawie odszkodowania za choroby zawodowe, przejętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1971 nr 30 poz. 277 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię Konwencji (nr 96) dotyczącej płatnych biur pośrednictwa pracy (zredukowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1959 r.
Dz.U. 1971 nr 30 poz. 276 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 1971 r. dotyczące uczestnictwa Republiki Federalnej Niemiec i Bułgarii w Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r.
Dz.U. 1971 nr 30 poz. 275 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 1971 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1971 nr 30 poz. 274 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie przekazania Sądowi Powiatowemu w Rzeszowie rozpatrywania spraw karnych dotyczących nieletnich w zakresie właściwości Sądu Powiatowego w Leżajsku.
Dz.U. 1971 nr 30 poz. 273 uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych.
Dz.U. 1971 nr 30 poz. 272 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie organizacji i zakresu działania komitetów przeciwpowodziowych.
Dz.U. 1971 nr 30 poz. 271 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie warunków wymaganych do uzyskania emerytury przez dziennikarzy.
Dz.U. 1971 nr 30 poz. 270 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie nadania niektórym instytucjom państwowym i społecznym uprawnień oskarżyciela publicznego przed kolegiami do spraw wykroczeń.
Dz.U. 1971 nr 30 poz. 269 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1971 r. o kosztach postępowania w sprawach o wykroczenia.
Dz.U. 1971 nr 29 poz. 268 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwie koszalińskim.
Dz.U. 1971 nr 29 poz. 267 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad oraz trybu umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych.
Dz.U. 1971 nr 29 poz. 266 Oświadczenie rządowe z dnia 26 października 1971 r. dotyczące wymiany dokumentów przyjęcia Protokołu, podpisanego w Pradze dnia 19 grudnia 1969 r. w sprawie uchylenia Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w przedmiocie komunikacji lotniczej, podpisanej w Pradze dnia 24 stycznia 1946 r.
Dz.U. 1971 nr 29 poz. 265 Protokół w sprawie uchylenia Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w przedmiocie komunikacji lotniczej, podpisanej w Pradze dnia 24 stycznia 1946 r., sporządzony w Pradze dnia 19 grudnia 1969 r.
Dz.U. 1971 nr 29 poz. 264 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r.
Dz.U. 1971 nr 29 poz. 263 obowiązujący Konwencja celna dotycząca czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzona w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r.
Dz.U. 1971 nr 28 poz. 262 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 14 października 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim.
Dz.U. 1971 nr 28 poz. 261 uchylony Ustawa z dnia 26 października 1971 r. zmieniająca ustawę o paszportach.
Dz.U. 1971 nr 28 poz. 260 uchylony Ustawa Karna Skarbowa z dnia 26 października 1971 r.
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 259 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 września 1971 r. w sprawie określenia właściwości rzeczowej kolegiów do spraw wykroczeń powoływanych przez rady narodowe.
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 258 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 1971 r. w sprawie ustalenia rodzajów studiów prowadzonych przez Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą w Warszawie.
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 257 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie koszalińskim.
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 256 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1971 r. w sprawie zmiany granic powiatów wołowskiego i lubińskiego w województwie wrocławskim.
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 255 uchylony Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich rodzin.
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 254 uchylony Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o podatku gruntowym.
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 253 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o zniesieniu obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych.
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 252 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 26 października 1971 r. zmieniająca ustawę Kodeks cywilny.
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 251 uchylony Ustawa z dnia 26 października 1971 r. zmieniająca ustawę o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 250 uchylony Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 249 uchylony Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów.
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 248 Oświadczenie rządowe z dnia 2 października 1971 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych, sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r., oraz w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków, sporządzonej w Genewie dnia 19 marca 1931 r.
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 247 Oświadczenie rządowe z dnia 2 października 1971 r. w sprawie wycofania przez Grecję zastrzeżenia do rozdziału IV Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 246 Oświadczenie rządowe z dnia 2 października 1971 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r.
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 245 Oświadczenie rządowe z dnia 2 października 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarię Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r., oraz potwierdzenia przez Fidżi uczestnictwa w tej konwencji.
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 244 Oświadczenie rządowe z dnia 2 października 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Holandię Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 243 Oświadczenie rządowe z dnia 24 września 1971 r. w sprawie przystąpienia Suazi do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r.
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 242 Oświadczenie rządowe z dnia 18 września 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Sułtanat Omanu Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 241 Oświadczenie rządowe z dnia 11 września 1971 r. w sprawie przystąpienia Suazi i Gwatemali do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 240 Oświadczenie rządowe z dnia 11 września 1971 r. w sprawie przystąpienia Republiki Rwandy i Gwatemali do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r.
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 239 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności komorników.
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 238 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 1971 r. o taksie za czynności komorników.
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 237 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 1971 r. zmieniające rozporządzenie o komornikach.
Dz.U. 1971 nr 25 poz. 236 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1971 r. w sprawie przystąpienia Jemeńskiej Republiki Arabskiej do konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1971 nr 25 poz. 235 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1971 r. w sprawie przystąpienia Turcji do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.
Dz.U. 1971 nr 25 poz. 234 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji.
Dz.U. 1971 nr 25 poz. 233 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników instytutów naukowo-badawczych.
Dz.U. 1971 nr 25 poz. 232 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1971 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka.
Dz.U. 1971 nr 25 poz. 231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1971 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w niektórych państwowych przedsiębiorstwach handlowych i przemysłu gastronomicznego.
Dz.U. 1971 nr 24 poz. 230 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Kambodżę Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 17 czerwca 1960 r.
Dz.U. 1971 nr 24 poz. 229 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1971 r. w sprawie przystąpienia Nigerii do Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1971 nr 24 poz. 228 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 1971 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r.
Dz.U. 1971 nr 24 poz. 227 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 1971 r. w sprawie wystąpienia Nikaragui z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.
Dz.U. 1971 nr 24 poz. 226 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Malajzję Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1971 nr 24 poz. 225 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Federalną Niemiec Układu o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzonego w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r.
Dz.U. 1971 nr 24 poz. 224 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 1971 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Umowie o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 22 kwietnia 1968 r.
Dz.U. 1971 nr 24 poz. 223 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 1971 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r.
Dz.U. 1971 nr 24 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 29 sierpnia 1971 r. w sprawie świadczeń osób uprawiających rybołówstwo morskie na przeprowadzenie zabiegów hodowlanych na wodach morskich.
Dz.U. 1971 nr 24 poz. 221 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 1971 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Koźlu rozpoznawania spraw o rozwód.
Dz.U. 1971 nr 24 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 sierpień 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzaju studiów prowadzonych przez państwowe szkoły wyższe i samodzielne placówki typu naukowo-dydaktycznego podległe nadzorowi Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
Dz.U. 1971 nr 23 poz. 219 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 1971 r. w sprawie przystąpienia Gwinei do Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 28 listopada 1968 r.
Dz.U. 1971 nr 23 poz. 218 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Korei, Francję i Liban Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r., oraz przystąpienia Islandii do tej konwencji.
Dz.U. 1971 nr 23 poz. 217 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 1971 r. w sprawie przystąpienia Republiki Zambii i Republiki Czadu do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r.
Dz.U. 1971 nr 23 poz. 216 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1971 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach gazyfikacji bezprzewodowej.
Dz.U. 1971 nr 23 poz. 215 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste.
Dz.U. 1971 nr 23 poz. 214 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1971 r. w sprawie uprawnień przysługujących osobom odbywającym służbę w formacjach samoobrony oraz członkom ich rodzin.
Dz.U. 1971 nr 23 poz. 213 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1971 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony kraju.
Dz.U. 1971 nr 22 poz. 212 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lipca 1971 r. w sprawie przystąpienia Izraela, Japonii i Iranu do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.
Dz.U. 1971 nr 22 poz. 211 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Kubę Konwencji (nr 120) dotyczącej higieny w handlu i biurach, przyjętej w Genewie dnia 8 lipca 1964 r.
Dz.U. 1971 nr 22 poz. 210 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1971 r. dotyczące przystąpienia Japonii do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej wraz z protokołem w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1971 nr 22 poz. 209 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 1971 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1971 r. w sprawie postępowania z rzeczami znalezionymi w budynku publicznym.
Dz.U. 1971 nr 22 poz. 208 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 sierpnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" za nocną służbę oraz za specjalne i uciążliwe warunki pracy.
Dz.U. 1971 nr 22 poz. 207 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1971 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników Ministerstwa Żeglugi.
Dz.U. 1971 nr 22 poz. 206 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1971 r. w sprawie siedziby Śląskiej Akademii Medycznej imienia Ludwika Waryńskiego.
Dz.U. 1971 nr 22 poz. 205 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w niektórych terenowych przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej.
Dz.U. 1971 nr 22 poz. 204 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1971 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 1970 r.
Dz.U. 1971 nr 22 poz. 203 uchylony Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Moskwie dnia 14 grudnia 1970 r.
Dz.U. 1971 nr 21 poz. 202 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1971 r. w sprawie przystąpienia Albanii do Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r.
Dz.U. 1971 nr 21 poz. 201 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1971 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę Konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych wraz z protokołem dodatkowym i załącznikiem, sporządzonych w Genewie dnia 30 marca 1931 r.
Dz.U. 1971 nr 21 poz. 200 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lipca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy.
Dz.U. 1971 nr 21 poz. 199 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg podatkowych dla rolników i zespołów wiejskich prowadzących działalność w zakresie pozyskiwania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców.
Dz.U. 1971 nr 21 poz. 198 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia administracyjnego pracowników sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1971 nr 21 poz. 197 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach górnictwa węglowego, w przedsiębiorstwach energetycznych oraz w przedsiębiorstwach przemysłu gazowniczego w resorcie górnictwa i energetyki.
Dz.U. 1971 nr 21 poz. 196 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1971 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Częstochowie.
Dz.U. 1971 nr 21 poz. 195 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1971 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Zielonej Górze.
Dz.U. 1971 nr 20 poz. 194 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lipca 1971 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1971 nr 20 poz. 193 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1971 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, sporządzonej w Londynie dnia 23 lutego 1967 r.
Dz.U. 1971 nr 20 poz. 192 obowiązujący Konwencja Konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, sporządzona w Londynie dnia 23 lutego 1967 r.
Dz.U. 1971 nr 20 poz. 191 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lipca 1971 r. w sprawie przystąpienia Polski do Porozumienia w sprawie ochrony zasobów łososia w Morzu Bałtyckim, sporządzonego w Sztokholmie dnia 20 grudnia 1962 r.
Dz.U. 1971 nr 20 poz. 190 obowiązujący Porozumienie w sprawie ochrony zasobów łososia w Morzu Bałtyckim, sporządzone w Sztokholmie dnia 20 grudnia 1962 r.
Dz.U. 1971 nr 19 poz. 189 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1971 r. w sprawie udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom przebywającym w zakładach rehabilitacji zawodowej inwalidów.
Dz.U. 1971 nr 19 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 30 czerwca 1971 r. w sprawie nauki w rzemieślniczych zakładach pracy.
Dz.U. 1971 nr 19 poz. 187 uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lipca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych oraz praw i obowiązków osób przygotowujących rozprawę doktorską lub habilitacyjną.
Dz.U. 1971 nr 19 poz. 186 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 1971 r. w sprawie rozliczeń pieniężnych rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
Dz.U. 1971 nr 19 poz. 185 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1971 r. w sprawie postępowania z rzeczami znalezionymi w budynku publicznym.
Dz.U. 1971 nr 19 poz. 184 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szkół oraz innych placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych poza resortem oświaty i szkolnictwa wyższego.
Dz.U. 1971 nr 19 poz. 183 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1971 r. w sprawie zakresu działania Ministra Handlu Zagranicznego i jego uprawnień w dziedzinie koordynacji stosunków gospodarczych z zagranicą.
Dz.U. 1971 nr 18 poz. 182 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1971 r. w sprawie dopuszczalności użycia przez funkcjonariuszy Służby Więziennej broni oraz stosowania siły fizycznej i szczególnych środków bezpieczeństwa.
Dz.U. 1971 nr 18 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 czerwca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowania za przejęte na własność Państwa tereny budowlane oraz zbywania działek budowlanych na obszarach wsi.
Dz.U. 1971 nr 18 poz. 180 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1971 r. w sprawie określenia kopalin, których wydobywanie podlega prawu górniczemu oraz w sprawie wydobywania kopalin przez posiadacza gruntu na własne potrzeby.
Dz.U. 1971 nr 18 poz. 179 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1971 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania organizacjom spółdzielczym młynów gospodarczych.
Dz.U. 1971 nr 18 poz. 178 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1971 r. w sprawie utworzenia Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie.
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 177 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1971 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Skierniewicach rozpoznawania spraw o rozwód.
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 176 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 1971 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Świnoujściu prowadzenia ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z mieniem wydobytym z morza.
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 174 uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych.
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 173 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 6 lipca 1971 r. w sprawie zmiany niektórych stawek w taryfie celnej przywozowej.
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 172 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 19 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany niektórych stawek w taryfie celnej wywozowej.
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 171 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatku obrotowego od organizacji społecznych od obrotów z działalności w zakresie noclegów i żywienia prowadzonej na zasadach rozliczenia zryczałtowanego.
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 170 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników oraz rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze, wykonujących niektóre przemysły lub usługi albo trudniących się handlem.
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 169 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników terenowych urzędów jakości i miar oraz urzędów probierczych.
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 168 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zatrudnienia absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia.
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 167 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie budownictwa specjalnego.
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 166 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zmian w zakresie wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 165 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic osiedli Sępopol w powiecie bartoszyckim i Pieniężno w powiecie braniewskim, województwie olsztyńskim.
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 164 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic miasta Tczew w województwie gdańskim.
Dz.U. 1971 nr 16 poz. 163 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1971 r. w sprawie przystąpienia Filipin do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. oraz uczestnictwa Fidżi w tej konwencji.
Dz.U. 1971 nr 16 poz. 162 Oświadczenie rządowe z dnia 11 czerwca 1971 r. dotyczące przystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii do Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r.
Dz.U. 1971 nr 16 poz. 161 Oświadczenie rządowe z dnia 9 czerwca 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Kubę Konwencji (nr 112) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej najniższego wieku dopuszczania do pracy w rybołówstwie, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r.
Dz.U. 1971 nr 16 poz. 160 Oświadczenie rządowe z dnia 7 czerwca 1971 r. w sprawie uczestnictwa Suazi, Boliwii i Republiki Federalnej Niemiec w Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1971 nr 16 poz. 159 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 1971 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Radziejowie Kujawskim prowadzenia ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1971 nr 16 poz. 158 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1971 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Szczecinku rozpoznawania spraw o rozwód.
Dz.U. 1971 nr 16 poz. 157 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o pracowniczych urlopach wypoczynkowych.
Dz.U. 1971 nr 16 poz. 156 obowiązujący Ustawa z dnia 23 czerwca 1971 r. o przejściu na osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
Dz.U. 1971 nr 15 poz. 155 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1971 nr 15 poz. 154 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie zielonogórskim.
Dz.U. 1971 nr 15 poz. 153 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie szczecińskim.
Dz.U. 1971 nr 15 poz. 152 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie olsztyńskim.
Dz.U. 1971 nr 15 poz. 151 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1971 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie gdańskim.
Dz.U. 1971 nr 15 poz. 150 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1971 r. w sprawie podwyższenia niektórych rent przyznanych właścicielom nieruchomości rolnych oraz członkom ich rodzin.
Dz.U. 1971 nr 15 poz. 149 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1971 r. w sprawie przejmowania w zamian za rentę na własność Państwa nieruchomości rolnych o obszarze mniejszym niż 5 ha użytków rolnych.
Dz.U. 1971 nr 15 poz. 148 Oświadczenie rządowe z dnia 22 maja 1971 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, sporządzonej w Tokio dnia 14 września 1963 r.
Dz.U. 1971 nr 15 poz. 147 obowiązujący Konwencja w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, sporządzona w Tokio dnia 14 września 1963 r.
Dz.U. 1971 nr 14 poz. 146 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Gambię Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1971 nr 14 poz. 145 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1971 r. w sprawie uczestnictwa Cypru w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1971 nr 14 poz. 144 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Kubę Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r.
Dz.U. 1971 nr 14 poz. 143 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1971 r. w sprawie uczestnictwa Tunezji i Barbadosu w Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.
Dz.U. 1971 nr 14 poz. 142 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1971 r. w sprawie uczestnictwa Barbadosu w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r.
Dz.U. 1971 nr 14 poz. 141 Oświadczenie rządowe z dnia 22 maja 1971 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanii do Konwencji o morzu pełnym i Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1971 nr 14 poz. 140 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 1971 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1971 nr 14 poz. 139 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 27 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od należności celnych i ograniczeń przywozu i wywozu oraz zasad i trybu postępowania celnego w stosunku do przedmiotów przeznaczonych dla obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych, a także dla osób korzystających ze zwolnień i ulg celnych na podstawie prawa i zwyczajów międzynarodowych.
Dz.U. 1971 nr 14 poz. 138 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 1971 r. w sprawie podatku wyrównawczego.
Dz.U. 1971 nr 14 poz. 137 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 1971 r. w sprawie form rozliczeń z tytułu umów sprzedaży, umów dostawy, zlecenia i innych umów pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1971 nr 14 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1971 r. w sprawie zmniejszenia obciążenia niektórych grup podatników podatkiem wyrównawczym.
Dz.U. 1971 nr 13 poz. 135 Oświadczenie rządowe z dnia 24 maja 1971 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1971 nr 13 poz. 134 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 1971 r. w sprawie przystąpienia Republiki Austrii do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz potwierdzenia przez Malazję, Nową Zelandię i Nauru uczestnictwa w wymienionych aktach międzynarodowych.
Dz.U. 1971 nr 13 poz. 133 Oświadczenie rządowe z dnia 12 maja 1971 r. w sprawie uczestnictwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, Iraku i Suazi w Konwencji o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych, sporządzonej w Hadze dnia 18 października 1907 r.
Dz.U. 1971 nr 13 poz. 132 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Kubę Konwencji (nr 116) z dnia 26 czerwca 1961 r. zmieniającej częściowo niektóre konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1971 nr 13 poz. 131 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 1971 r. w sprawie przystąpienia Libanu do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki oraz Protokołu dodatkowego do tej konwencji odnoszącego się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1971 nr 13 poz. 130 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 24 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie transportu morskiego materiałów niebezpiecznych.
Dz.U. 1971 nr 13 poz. 129 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.
Dz.U. 1971 nr 13 poz. 128 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
Dz.U. 1971 nr 13 poz. 127 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 1971 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o stosunkach prawnych na polsko-czechosłowackiej granicy państwowej oraz o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzonej w Pradze dnia 2 grudnia 1967 r.
Dz.U. 1971 nr 13 poz. 126 uchylony Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o stosunkach prawnych na polsko-czechosłowackiej granicy państwowej oraz o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzona w Pradze dnia 2 grudnia 1967 r.
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 125 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 1971 r. w sprawie zmiany niektórych opłat sądowych w sprawach cywilnych i niektórych opłat notarialnych.
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 124 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 1971 r. w sprawie zmiany stawek niektórych opłat sądowych w sprawach karnych.
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 123 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 maja 1971 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i organów właściwych do stwierdzania dopuszczalności uboju cieląt.
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 122 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przewozu lotniczego.
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 121 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1971 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ograniczenia uboju cieląt.
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 120 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 maja 1971 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie ustanowienia ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 118 uchylony Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń.
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 117 uchylony Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 116 uchylony Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 115 obowiązujący Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń.
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
Dz.U. 1971 nr 11 poz. 113 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1971 r. w sprawie przystąpienia Tunezji do Konwencji celnej w sprawie karnetu ATA dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja ATA), sporządzonej w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r.
Dz.U. 1971 nr 11 poz. 112 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1971 r. w sprawie przystąpienia Filipin do Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 roku, otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r.
Dz.U. 1971 nr 11 poz. 111 Oświadczenie rządowe z dnia 14 kwietnia 1971 r. w sprawie uczestnictwa Barbadosu w Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokole dodatkowym do tej konwencji odnoszącym się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1971 nr 11 poz. 110 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 kwietnia 1971 r. w sprawie organizacji ochrony zdrowia studentów.
Dz.U. 1971 nr 11 poz. 109 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1971 r. w sprawie nabywania, przechowywania i używania środków strzałowych w zakładach górniczych.
Dz.U. 1971 nr 11 poz. 108 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.
Dz.U. 1971 nr 10 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1971 r. w sprawie opodatkowania niektórych przychodów podatkiem od wynagrodzeń.
Dz.U. 1971 nr 10 poz. 106 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1971 nr 10 poz. 105 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1971 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu imienia Powstańców Śląskich.
Dz.U. 1971 nr 9 poz. 104 Oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1971 r. w sprawie przystąpienia Luksemburga do Konwencji celnej dotyczącej ułatwień przy przewozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.
Dz.U. 1971 nr 9 poz. 103 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1971 r. w sprawie przystąpienia Suazi do Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.
Dz.U. 1971 nr 9 poz. 102 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1971 r. w sprawie przystąpienia Arabii Saudyjskiej do Międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1971 nr 9 poz. 101 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1971 r. w sprawie przystąpienia Japonii do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 8 lutego 1949 r., oraz do protokołów do tej konwencji.
Dz.U. 1971 nr 9 poz. 100 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1971 r. w sprawie przystąpienia Republiki Gabonu do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r.
Dz.U. 1971 nr 9 poz. 99 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1971 r. w sprawie stosowania do wysp Bahama Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1971 nr 9 poz. 98 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 22 marca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku.
Dz.U. 1971 nr 9 poz. 97 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 kwietnia 1971 r. w sprawie warunków dotyczących składu, jakości i metod badania środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych.
Dz.U. 1971 nr 9 poz. 96 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 marca 1971 r. w sprawie stanów chorobowych stanowiących przeciwwskazanie do wykonywania niektórych czynności z zakresu produkcji środków spożywczych oraz obrotu nimi.
Dz.U. 1971 nr 9 poz. 95 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 1971 r. w sprawie dozoru i nadzoru ochronnego.
Dz.U. 1971 nr 8 poz. 94 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od osób zatrudnionych w niektórych spółdzielczych zakładach usługowych.
Dz.U. 1971 nr 8 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wyższych szkół oficerskich.
Dz.U. 1971 nr 8 poz. 92 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1971 nr 8 poz. 91 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Polskę Konwencji dotyczącej międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych, sporządzonej w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r.
Dz.U. 1971 nr 8 poz. 90 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Polskę Konwencji dotyczącej międzynarodowej wymiany wydawnictw, sporządzonej w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r.
Dz.U. 1971 nr 8 poz. 89 obowiązujący Konwencja dotycząca międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych, sporządzona w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r.
Dz.U. 1971 nr 8 poz. 88 obowiązujący Konwencja dotycząca międzynarodowej wymiany wydawnictw, sporządzona w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r.
Dz.U. 1971 nr 8 poz. 87 Oświadczenie rządowe z dnia 17 marca 1971 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Republiką Rumunii o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, sporządzonego w Bukareszcie dnia 12 listopada 1970 r.
Dz.U. 1971 nr 8 poz. 86 uchylony Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Republiką Rumunii o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, sporządzony w Bukareszcie dnia 12 listopada 1970 r.
Dz.U. 1971 nr 7 poz. 85 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 marca 1971 r. w sprawie sprostowania błędu w tekście rosyjskim Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r.
Dz.U. 1971 nr 7 poz. 84 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 marca 1971 r. dotyczące sprostowania błędu w oświadczeniu rządowym w sprawie ratyfikacji przez Włochy Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1971 nr 7 poz. 83 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 1971 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Ameryki do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1971 nr 7 poz. 82 Oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 1971 r. w sprawie przystąpienia Islandii do Konwencji celnej dotyczącej ułatwień przy przewozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.
Dz.U. 1971 nr 7 poz. 81 Oświadczenie rządowe z dnia 3 marca 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Portugalię Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 roku oraz potwierdzenia uczestnictwa Fidżi w tym porozumieniu.
Dz.U. 1971 nr 7 poz. 80 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1971 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Wołominie oraz zmiany właściwości Sądów Powiatowych w Mińsku Mazowieckim i Otwocku w sprawach karnych nieletnich i w sprawach o rozwód.
Dz.U. 1971 nr 7 poz. 79 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1971 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Ciechanowie prowadzenia rejestrów handlowych i innych.
Dz.U. 1971 nr 7 poz. 78 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1971 r. w sprawie orzekania o przejściu depozytów na własność Państwa.
Dz.U. 1971 nr 7 poz. 77 uznany za uchylony Ustawa z dnia 19 marca 1971 r. o zmianie dekretu o podatku od nabycia praw majątkowych.
Dz.U. 1971 nr 7 poz. 76 uznany za uchylony Ustawa z dnia 19 marca 1971 r. zmieniająca ustawę o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1971 nr 7 poz. 75 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 marca 1971 r. w sprawie dodatku do podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od jednostek gospodarki nie uspołecznionej i osób fizycznych.
Dz.U. 1971 nr 7 poz. 74 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 19 marca 1971 r. o zmianach w budżecie Państwa na rok 1971 r.
Dz.U. 1971 nr 6 poz. 73 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r.
Dz.U. 1971 nr 6 poz. 72 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Kamerun Konwencji (nr 123) dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1965 r.
Dz.U. 1971 nr 6 poz. 71 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1971 r. w sprawie przystąpienia Nigerii i Indii do Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r.
Dz.U. 1971 nr 6 poz. 70 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Sudan oraz Trynidad i Tobago Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1971 nr 6 poz. 69 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 1971 r. w sprawie przystąpienia Wybrzeża Kości Słoniowej i Republiki Środkowej Afryki do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1971 nr 6 poz. 68 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1971 r. w sprawie przystąpienia Federalnej Republiki Kamerunu do Międzynarodowej konwencji, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r., zmieniającej Międzynarodową konwencję metryczną, podpisaną w Paryżu dnia 20 maja 1875 r.
Dz.U. 1971 nr 6 poz. 67 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., zmienionej protokołami, podpisanymi w Paryżu dnia 10 maja 1948 r. i dnia 16 listopada 1966 r.
Dz.U. 1971 nr 6 poz. 66 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzonym w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r.
Dz.U. 1971 nr 6 poz. 65 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń oraz do wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw im zleconych.
Dz.U. 1971 nr 6 poz. 64 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie przyznania szwedzkim statkom rybackim prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze polskiej strefy rybołówstwa morskiego, sporządzonej w Warszawie dnia 5 października 1970 r.
Dz.U. 1971 nr 6 poz. 63 uznany za uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie przyznania szwedzkim statkom rybackim prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze polskiej strefy rybołówstwa morskiego, sporządzona w Warszawie dnia 5 października 1970 r.
Dz.U. 1971 nr 5 poz. 62 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lutego 1971 r. w sprawie przystąpienia Togo do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1971 nr 5 poz. 61 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lutego 1971 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r.
Dz.U. 1971 nr 5 poz. 60 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lutego 1971 r. w sprawie współdziałania organów i instytucji państwowych oraz organizacji społecznych w zakresie zwalczania chorób wenerycznych.
Dz.U. 1971 nr 5 poz. 59 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lutego 1971 r. w sprawie powierzenia Państwowym Biurom Notarialnym w Skarżysku-Kamiennej i w Staszowie prowadzenia ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1971 nr 5 poz. 58 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1971 r. w sprawie odpowiedzialności porządkowej za naruszenie dyscypliny budżetowej.
Dz.U. 1971 nr 5 poz. 57 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku w sprawie środków kontroli oraz Protokołu do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku w sprawie wejścia w życie propozycji przyjętych przez Komisję, sporządzonych w Waszyngtonie dnia 29 listopada 1965 r.
Dz.U. 1971 nr 5 poz. 56 uchylony Protokół do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku w sprawie wejścia w życie propozycji przyjętych przez Komisję, sporządzony w Waszyngtonie dnia 29 listopada 1965 r.
Dz.U. 1971 nr 5 poz. 55 uchylony Protokół do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku w sprawie środków kontroli, sporządzony w Waszyngtonie dnia 29 listopada 1965 r.
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 54 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lutego 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Republikę Malgaską Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., oraz rozciągnięcia na Hong Kong mocy obowiązującej tej konwencji.
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 53 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lutego 1971 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r.
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 52 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1971 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Umowie o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 22 kwietnia 1968 r.
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 51 Oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę Konwencji (nr 123) dotyczącej najniższego wieku dopuszczania do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1965 r.
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 50 Oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Sudan Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r.
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 49 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę, Mauritius i Ludową Republikę Jemenu Południowego Międzynarodowej konwencji (nr 15) ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r.
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 48 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r.
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 47 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Kamerunu do Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 46 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 45 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Kamerun konwencji nr 5, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 100, nr 101 i nr 105 Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 44 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lutego 1971 r. w sprawie przedłużenia kadencji kolegiów karno-administracyjnych przy prezydiach rad narodowych.
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 43 uchylony Rozporządzenie Ministrów Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia i Opieki Społecznej, Żeglugi oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 15 lutego 1971 r. w sprawie składania ślubowania przy powołaniu na stanowisko naukowo-dydaktyczne w szkole wyższej.
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 42 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 stycznia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" za nocną służbę oraz za specjalne i uciążliwe warunki pracy.
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 41 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Żeglugi z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie ulg przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin przy przejazdach państwowymi środkami komunikacji.
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 40 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1971 r. w sprawie zasad podwyższania emerytur pracownikom, którzy przepracowali w Polsce Ludowej ponad 10 lat.
Dz.U. 1971 nr 4 poz. 39 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1971 r. w sprawie urlopów dodatkowych dla niektórych robotników zatrudnionych w elektrowni Adamów.
Dz.U. 1971 nr 3 poz. 38 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. dotyczące ratyfikacji przez Panamę Międzynarodowej konwencji (nr 8) w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r.
Dz.U. 1971 nr 3 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 30 stycznia 1971 r. w sprawie ustalania składu załóg statków morskich uprawiających żeglugę krajową.
Dz.U. 1971 nr 3 poz. 36 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 21 stycznia 1971 r. w sprawie ustalenia szerokości pasa nadbrzeżnego.
Dz.U. 1971 nr 3 poz. 35 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 23 stycznia 1971 r. w sprawie zmiany stawek w taryfie celnej przywozowej na metale szlachetne i wyroby z nich, kamienie szlachetne i półszlachetne oraz perły prawdziwe.
Dz.U. 1971 nr 3 poz. 34 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1971 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 33 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 32 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 17 czerwca 1960 r.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 31 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie uczestnictwa Kanady, Mauritiusa i Suazi w Konwencji o szelfie kontynentalnym oraz uczestnictwa Mauritiusa i Suazi w Konwencji o morzu pełnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 30 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Boliwię i Kanadę Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 29 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Izrael, Grecję i Nową Zelandię Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 28 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Turcję Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 27 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów wraz z Protokołem podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 26 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Urugwaju do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, sporządzonej wraz z Protokołem podpisania w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 25 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Rumunii do Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 24 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Suazi do Deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 23 Oświadczenie rządowe z dnia 14 grudnia 1970 r. dotyczące przystąpienia Suazi do Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 22 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką i Panamę Konwencji (nr 116) z dnia 26 czerwca 1961 r. zmieniającej częściowo niektóre konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 21 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Tunezję Konwencji (nr 91) dotyczącej płatnych urlopów marynarzy (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 20 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę konwencji nr 13, nr 95 i nr 112 Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 19 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię i Peru Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 18 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 grudnia 1970 r. w sprawie opłat za leki i środki opatrunkowe wydawane z aptek otwartych ubezpieczonym.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 17 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1971 r. w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 16 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 15 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia techników i uprawnionych techników dentystycznych.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 14 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów meldunkowych na terenie niektórych miejscowości województwa warszawskiego.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 13 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1970 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), sporządzonej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 12 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1970 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego dla przewozu wagonów prywatnych (RIP) stanowiącego załącznik VII do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), sporządzonej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r.
Dz.U. 1971 nr 1 poz. 11 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Ekwador Konwencji (nr 115) dotyczącej ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r.
Dz.U. 1971 nr 1 poz. 10 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r.
Dz.U. 1971 nr 1 poz. 9 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 123) dotyczącej najniższego wieku dopuszczania do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1965 r.
Dz.U. 1971 nr 1 poz. 8 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r.
Dz.U. 1971 nr 1 poz. 7 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 120) dotyczącej higieny w handlu i w biurach, przyjętej w Genewie dnia 8 lipca 1964 r.
Dz.U. 1971 nr 1 poz. 6 Oświadczenie rządowe z dnia 11 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Kamerun i Panamę Konwencji (nr 78) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1971 nr 1 poz. 5 Oświadczenie rządowe z dnia 11 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Tunezję i Kamerun Konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1971 nr 1 poz. 4 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę i Mauritius Konwencji (nr 19) Międzynarodowej Organizacji Pracy o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1971 nr 1 poz. 3 Oświadczenie rządowe z dnia 2 listopada 1970 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki do Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.
Dz.U. 1971 nr 1 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1970 r. w sprawie stosowania ulg podatkowych z tytułu inwestycji dla rzemieślników i innych grup podatników.
Dz.U. 1971 nr 1 poz. 1 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1970 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu nakładów inwestycyjnych poniesionych przez rzemieślników i inne grupy podatników.