Position PDFStatus Title
M.P. 1964 nr 89 poz. 430 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 23 grudnia 1964 r. w sprawie zmiany daty obowiązywania Polskiej Normy.
M.P. 1964 nr 89 poz. 429 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 3 grudnia 1964 r. w sprawie szczegółowego programu egzaminu dla osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania prac geologicznych.
M.P. 1964 nr 89 poz. 428 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 8 grudnia 1964 r. w sprawie norm ubytków naturalnych i zasad inwentaryzacji zapasów paliw stałych.
M.P. 1964 nr 89 poz. 427 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1964 r. w sprawie dopuszczenia do realizacji w roku 1965 drobnych inwestycji.
M.P. 1964 nr 89 poz. 426 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i uruchamiania środków na finansowanie inwestycji i kapitalnych remontów dla jednostek objętych lub rozliczających się z budżetami terenowymi.
M.P. 1964 nr 89 poz. 425 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 22 grudnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu biur projektów technologicznych działających na rzecz przemysłu oraz innych gałęzi produkcji.
M.P. 1964 nr 89 poz. 424 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 12 grudnia 1964 r. w sprawie powiązania trybu planowania rozwoju nauki i techniki z trybem zawierania umów oraz ustalenia wzorów: umowy, planu kosztów i protokołu zdawczo-odbiorczego.
M.P. 1964 nr 89 poz. 423 uchylony Uchwała nr 401 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1964 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w zjednoczeniach (jednostkach równorzędnych) grupujących państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe i budowlano-montażowe.
M.P. 1964 nr 88 poz. 422 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.
M.P. 1964 nr 88 poz. 421 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.
M.P. 1964 nr 88 poz. 420 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1964 r. w sprawie opracowania i zatwierdzenia planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych objętych budżetem centralnym na rok 1965.
M.P. 1964 nr 88 poz. 419 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 8 grudnia 1964 r. w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w 1965 r.
M.P. 1964 nr 88 poz. 418 uchylony wykazem Uchwała nr 378 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1964 r. w sprawie stosowania sankcji bankowych za nieuzgodnienie stanu rachunków bankowych.
M.P. 1964 nr 88 poz. 417 uchylony wykazem Uchwała nr 364 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1964 r. w sprawie określenia kryteriów lokalizacji instytutów naukowych, naukowo-badawczych i centralnych laboratoriów.
M.P. 1964 nr 87 poz. 416 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 1964 r. w sprawie przeszacowania na dzień 1 stycznia 1965 r. zapasów niektórych artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych, przeliczenia normatywów środków obrotowych oraz ustalenia i rozliczenia nadwyżek lub niedoborów własnych środków obrotowych w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1964 nr 87 poz. 415 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 grudnia 1964 r. o narodowym planie gospodarczym na 1965 r.
M.P. 1964 nr 86 poz. 414 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1964 r. w sprawie wycofania z obiegu banknotów w odcinkach po 10 złotych.
M.P. 1964 nr 86 poz. 413 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1964 r. w sprawie zasad udzielania pomocy kredytowej zamiejscowym pracownikom-absolwentom i studentom szkół wyższych na opłacenie części wkładu własnego w spółdzielniach budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1964 nr 86 poz. 412 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu powoływania, składu osobowego, organizacji i kadencji komisji podatkowych przy organach finansowych I instancji, jak również w sprawie trybu i sposobu postępowania przed tymi komisjami.
M.P. 1964 nr 86 poz. 411 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1964 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1964 nr 86 poz. 410 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 grudnia 1963 r. w sprawie powołania Ministra Żeglugi.
M.P. 1964 nr 86 poz. 409 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 grudnia 1964 r. w sprawie odwołania Ministra Żeglugi.
M.P. 1964 nr 86 poz. 408 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 grudnia 1964 r. w sprawie powołania Ministra Kultury i Sztuki.
M.P. 1964 nr 86 poz. 407 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 grudnia 1964 r. w sprawie odwołania Ministra Kultury i Sztuki.
M.P. 1964 nr 86 poz. 406 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 grudnia 1964 r. w sprawie powołania Ministra Spraw Wewnętrznych.
M.P. 1964 nr 86 poz. 405 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 grudnia 1964 r. w sprawie odwołania Ministra Spraw Wewnętrznych.
M.P. 1964 nr 86 poz. 404 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 grudnia 1964 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z wykonania narodowego planu gospodarczego w 1963 r., sprawozdania Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1963 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium za ten okres.
M.P. 1964 nr 85 poz. 403 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 grudnia 1964 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1964 nr 85 poz. 402 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3 listopada 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie premii dla autorów i hodowców odmian oryginalnych i selekcjonowanych roślin uprawnych.
M.P. 1964 nr 85 poz. 401 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu powoływania, składu osobowego, organizacji i kadencji komisji odwoławczych przy organach finansowych prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi), jak również w sprawie trybu i sposobu postępowania przed tymi komisjami.
M.P. 1964 nr 85 poz. 400 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 28 listopada 1964 r. w sprawie określenia branż, gałęzi gospodarczych i regionów objętych obowiązkiem programowania rekonstrukcji organizacyjno-technicznej.
M.P. 1964 nr 85 poz. 399 uchylony Uchwała nr 363 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1964 r. w sprawie celowego oszczędzania na budowlanych książeczkach oszczędnościowych spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych.
M.P. 1964 nr 84 poz. 398 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 27 listopada 1964 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1964 nr 84 poz. 397 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 13 listopada 1964 r. w sprawie stancji uczniowskich.
M.P. 1964 nr 84 poz. 396 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1964 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń oraz zasad sprawozdawczości w tym zakresie.
M.P. 1964 nr 84 poz. 395 uchylony wykazem Uchwała nr 369 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1964 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży odbiorcom prywatnym maszyn, urządzeń i środków transportowych produkowanych przez przedsiębiorstwa państwowe.
M.P. 1964 nr 83 poz. 394 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 listopada 1964 r. w sprawie ustalenia obszaru, na którym w 1965 r. prowadzi się powszechne badanie bydła na gruźlicę we wszelkich jej postaciach.
M.P. 1964 nr 83 poz. 393 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie skali podatku dochodowego od jednostek spółdzielczych zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy.
M.P. 1964 nr 83 poz. 392 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pobierania i uiszczania opłaty skarbowej oraz prowadzenia rejestrów opłaty skarbowej.
M.P. 1964 nr 83 poz. 391 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1964 r. w sprawie zwolnienia od podatku gruntowego niektórych gruntów oraz obniżenia podstawy opodatkowania w podatku gruntowym z użytków rolnych VI klasy.
M.P. 1964 nr 83 poz. 390 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 12 listopada 1964 r. w sprawie trybu i zasad włączenia programów rekonstrukcji organizacyjno-technicznej do planu 5-letniego 1966-1970 i planu perspektywicznego.
M.P. 1964 nr 82 poz. 389 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 1964 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1964 nr 82 poz. 388 uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 listopada 1964 r. w sprawie sposobu zgłaszania przez przedsiębiorstwa górnicze osób sprawujących kierownictwo i dozór ruchu zakładów górniczych oraz zasad i trybu zatwierdzania tych osób przez urzędy górnicze.
M.P. 1964 nr 82 poz. 387 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 listopada 1964 r. w sprawie dostosowania przepisów o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych do specjalnych warunków występujących na kierunkach studiów w akademiach medycznych.
M.P. 1964 nr 82 poz. 386 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 października 1964 r. w sprawie zasad i sposobu przeprowadzania przeglądu lekarskiego żołnierzy rezerwy przeznaczonych do odbycia ćwiczeń wojskowych (na przeszkolenia wojskowe) i studentów przed przystąpieniem do wojskowego szkolenia.
M.P. 1964 nr 81 poz. 385 uchylony wykazem Instrukcja Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 15 października 1964 r. w sprawie planowania, kontroli i korekty funduszu płac w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, samodzielnych oddziałach wykonawstwa inwestycyjnego, przedsiębiorstwach geologicznych, geodezyjnych i geodezyjno-kartograficznych.
M.P. 1964 nr 81 poz. 384 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 listopada 1964 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych.
M.P. 1964 nr 81 poz. 383 Uchwała nr 353 Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1964 r. zmieniająca uchwałę o podatku dochodowym od spółdzielczości.
M.P. 1964 nr 80 poz. 382 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 listopada 1964 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1964 nr 80 poz. 381 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 listopada 1964 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na ogólnokrajowym przeglądzie prototypów oraz nowych konstrukcji maszyn i urządzeń w Katowicach w roku 1964/1965 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tym przeglądzie w roku 1964/1965.
M.P. 1964 nr 80 poz. 380 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 9 listopada 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie branżowych warunków dostaw pieczywa i wyrobów mączno-cukierniczych.
M.P. 1964 nr 80 poz. 379 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 18 listopada 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wytycznych dotyczących warunków korzystania z urządzeń wodociągowych oraz utrzymania ich w stanie zdatnym do użytku.
M.P. 1964 nr 80 poz. 378 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 listopada 1964 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1947 r.
M.P. 1964 nr 80 poz. 377 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 1964 r. w sprawie zasad uczestniczenia żołnierzy w zgromadzeniach organizowanych poza wojskiem.
M.P. 1964 nr 80 poz. 376 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 14 listopada 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu biur projektów technologicznych działających na rzecz przemysłu oraz innych gałęzi produkcji.
M.P. 1964 nr 79 poz. 375 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 14 października 1964 r. w sprawie kontroli klasyfikacji jakości ryb wysyłanych z portów rybackich, przeznaczonych dla jednostek handlu hurtowego i detalicznego.
M.P. 1964 nr 79 poz. 374 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 18 listopada 1964 r. w sprawie uposażeń pracowników administracyjnych Generalnej Prokuratury.
M.P. 1964 nr 79 poz. 373 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 18 listopada 1964 r. o zmianie uchwały w sprawie stanowisk służbowych i uposażeń pracowników prokuratorskich.
M.P. 1964 nr 79 poz. 372 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 18 listopada 1964 r. w sprawie uposażeń sędziów i członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego.
M.P. 1964 nr 79 poz. 371 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 18 listopada 1964 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego.
M.P. 1964 nr 79 poz. 370 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 18 listopada 1964 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników administracyjnych Sądu Najwyższego.
M.P. 1964 nr 78 poz. 369 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 listopada 1964 r. w sprawie ewidencji i rejestracji pojazdów samochodowych i przyczep (naczep) oraz trolejbusów.
M.P. 1964 nr 77 poz. 368 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 2 listopada 1964 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1964 nr 77 poz. 367 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 października 1964 r. uchylające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1964 nr 77 poz. 366 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 października 1964 r. uchylające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1964 nr 77 poz. 365 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 października 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1964 nr 77 poz. 364 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 października 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1964 nr 77 poz. 363 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 października 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1964 nr 77 poz. 362 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 października 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1964 nr 77 poz. 361 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 października 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1964 nr 77 poz. 360 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 22 października 1964 r. w sprawie zasad stosowania mandatów karnych przez administrację leśną w resorcie przemysłu chemicznego.
M.P. 1964 nr 77 poz. 359 uchylony Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 1964 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy o stypendium fundowane na kierunkach studiów objętych przepisami o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych.
M.P. 1964 nr 77 poz. 358 uchylony Zarządzenie Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 16 października 1964 r. w sprawie zasad i warunków tworzenia w szkołach wyższych asystenckich studiów przygotowawczych.
M.P. 1964 nr 77 poz. 357 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wojskowego szkolenia studentów.
M.P. 1964 nr 76 poz. 356 Zarządzenie Ministrów Gospodarki Komunalnej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 września 1964 r. w sprawie warunków i trybu świadczenia zabiegów balneologicznych i fizykoterapeutycznych, wykonywanych przez łaźnie komunalne.
M.P. 1964 nr 76 poz. 355 uchylony Zarządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej oraz Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 14 października 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przesyłania zawiadomień o orzeczeniach w sprawach karnych dotyczących osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu.
M.P. 1964 nr 76 poz. 354 uchylony Zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uwzględnienia w ewidencji pracowników i osób pobierających naukę danych dotyczących stosunku tych osób do powszechnego obowiązku wojskowego.
M.P. 1964 nr 76 poz. 353 uchylony wykazem Uchwała nr 337 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1964 r. w sprawie ustanowienia i nadawania odznaki "Za wzorową pracę w służbie weterynaryjnej".
M.P. 1964 nr 76 poz. 352 uchylony Uchwała nr 336 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1964 r. w sprawie wynagradzania za udział w posiedzeniach komisji powołanych przez prezydia rad narodowych na podstawie przepisów o orzecznictwie karno-administracyjnym.
M.P. 1964 nr 75 poz. 351 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 listopada 1964 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1964 nr 75 poz. 350 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 października 1964 r. w sprawie trybu uzgadniania cen artykułów nietypowych produkowanych dla jednostek gospodarki uspołecznionej przez przedsiębiorstwa przemysłowe resortu kultury i sztuki objęte planowaniem centralnym.
M.P. 1964 nr 75 poz. 349 uchylony wykazem Uchwała nr 328 Rady Ministrów z dnia 20 października 1964 r. w sprawie podwyższenia najniższych rent.
M.P. 1964 nr 74 poz. 348 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 października 1964 r. w sprawie norm ubytków naturalnych wędlin podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów.
M.P. 1964 nr 74 poz. 347 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 27 października 1964 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1964 nr 73 poz. 346 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 5 września 1964 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa do przyznawania prawa do oznaczania znakiem jakości maszyn i urządzeń budowlanych.
M.P. 1964 nr 73 poz. 345 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 października 1964 r. w sprawie zgłaszania zapotrzebowania na usługi przewozowe, powoływania do obowiązkowego świadczenia usług przewozowych oraz ich organizowania i wykonywania.
M.P. 1964 nr 73 poz. 344 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 września 1964 r. w sprawie wzorów praw jazdy oraz innych druków używanych przy wydawaniu praw jazdy.
M.P. 1964 nr 73 poz. 343 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 26 października 1964 r. zmieniające ogólne warunki dostaw w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1964 nr 73 poz. 342 uchylony Zarządzenie nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 1964 r. w sprawie przekazania Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego uprawnień do ustalania cen leśnych użytków ubocznych pozyskiwanych w lasach państwowych.
M.P. 1964 nr 73 poz. 341 Uchwała nr 325 Rady Ministrów z dnia 14 października 1964 r. w sprawie rozciągnięcia uchwały nr 534 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1961 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych na przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe.
M.P. 1964 nr 72 poz. 340 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 7 października 1964 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1964 nr 72 poz. 339 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 12 października 1964 r. w sprawie regulaminu nagradzania z funduszu postępu techniczno-ekonomicznego oraz zasad premiowania za realizację prac w dziedzinie przygotowania i wprowadzenia nowej techniki.
M.P. 1964 nr 72 poz. 338 uchylony Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 24 września 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sygnałów i oznakowania pojazdów samochodowych uprzywilejowanych w ruchu.
M.P. 1964 nr 72 poz. 337 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 października 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie tępienia wilków.
M.P. 1964 nr 72 poz. 336 uchylony Uchwała nr 320 Rady Ministrów z dnia 7 października 1964 r. w sprawie tworzenia terenowych zespołów usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad narodowych.
M.P. 1964 nr 71 poz. 335 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 14 października 1964 r. w sprawie ustalenia rejonów, w których dopuszczone jest w 1965 r. sztuczne zakażenie żyta sporyszem.
M.P. 1964 nr 71 poz. 334 uchylony wykazem Uchwała nr 287 Rady Ministrów z dnia 16 września 1964 r. w sprawie koncentracji i usprawnienia towarowego transportu samochodowego.
M.P. 1964 nr 70 poz. 333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 17 października 1964 r. w sprawie stanowisk służbowych i uposażeń pracowników Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1964 nr 70 poz. 332 Okólnik Ministra Finansów z dnia 23 września 1964 r. w sprawie pokrywania przez zakłady pracy niektórych wydatków, związanych z udzielaniem pomocy dla studentów i absolwentów szkół wyższych.
M.P. 1964 nr 70 poz. 331 uchylony Instrukcja Ministra Żeglugi z dnia 1 października 1964 r. w sprawie nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia mniejszej wagi na śródlądowych drogach wodnych.
M.P. 1964 nr 70 poz. 330 Instrukcja Ministrów Żeglugi oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 września 1964 r. w sprawie badań lekarskich pracowników jednostek organizacyjnych resortu żeglugi.
M.P. 1964 nr 70 poz. 329 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 1 października 1964 r. w sprawie określenia przełożonej władzy służbowej uprawnionej do wydawania organom administracji żeglugi śródlądowej imiennych upoważnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego.
M.P. 1964 nr 70 poz. 328 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 2 października 1964 r. w sprawie norm ubytków naturalnych mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego, baraniego i końskiego podczas studzenia, chłodzenia oraz przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów.
M.P. 1964 nr 70 poz. 327 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 września 1964 r. w sprawie zaliczenia niektórych urządzeń melioracji półpodstawowych do melioracji podstawowych.
M.P. 1964 nr 70 poz. 326 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 6 października 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania niektórymi materiałami drzewnymi.
M.P. 1964 nr 70 poz. 325 uchylony wykazem Uchwała nr 315 Rady Ministrów z dnia 7 października 1964 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działania Państwowej Inspekcji Handlowej.
M.P. 1964 nr 70 poz. 324 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 7 października 1964 r. w sprawie społecznej kontroli handlu, gastronomii i niektórych usług.
M.P. 1964 nr 69 poz. 323 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 25 września 1964 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1964 nr 69 poz. 322 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 1964 r. w sprawie zwolnienia od podatku gruntowego gruntów zalesionych.
M.P. 1964 nr 69 poz. 321 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 1964 r. w sprawie skali podatku dochodowego od jednostek spółdzielczych zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy.
M.P. 1964 nr 69 poz. 320 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie państwowej pomocy kredytowej dla wsi.
M.P. 1964 nr 68 poz. 319 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 30 lipca 1964 r. w sprawie zasad opracowania programu organizacyjno-technicznej rekonstrukcji branż i gałęzi gospodarki uspołecznionej oraz regionów.
M.P. 1964 nr 68 poz. 318 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 3 lipca 1964 r. w sprawie zmian w organizacji niektórych urzędów celnych.
M.P. 1964 nr 68 poz. 317 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 września 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia przejść granicznych lądowych przeznaczonych dla ruchu granicznego, rodzajów ruchu granicznego przez te przejścia oraz przez przejścia graniczne morskie i lotnicze, jak również w sprawie czasu otwarcia przejść granicznych.
M.P. 1964 nr 67 poz. 316 uchylony wykazem Uchwała nr 262 Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1964 r. zmieniająca uchwałę w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa.
M.P. 1964 nr 66 poz. 315 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 1964 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1964 nr 66 poz. 314 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 24 września 1964 r. w sprawie zmiany daty obowiązywania Polskiej Normy.
M.P. 1964 nr 66 poz. 313 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 1964 r. w sprawie środków specjalnych pod nazwą "Dodatkowe środki na stołówki studenckie".
M.P. 1964 nr 66 poz. 312 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1964 r. w sprawie trybu uzgadniania cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane dla jednostek gospodarki uspołecznionej przez przedsiębiorstwa podległe i nadzorowane przez Ministra Gospodarki Komunalnej.
M.P. 1964 nr 65 poz. 311 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Instrukcja Ministrów Komunikacji i Gospodarki Komunalnej z dnia 15 września 1964 r. w sprawie obliczania obciążenia dróg lokalnych oraz ustalania wielkości udziału uspołecznionych jednostek gospodarczych w kosztach inwestycji drogowych i utrzymania dróg lokalnych.
M.P. 1964 nr 65 poz. 310 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 sierpnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1964 nr 65 poz. 309 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 sierpnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1964 nr 65 poz. 308 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 sierpnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1964 nr 65 poz. 307 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 sierpnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1964 nr 65 poz. 306 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 sierpnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1964 nr 65 poz. 305 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 sierpnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1964 nr 65 poz. 304 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 sierpnia 1964 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1964 nr 65 poz. 303 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 24 sierpnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaopatrywania jednostek gospodarki nie uspołecznionej w surowce mięsne, produkcji przez te jednostki przetworów mięsnych i wyrobów garmażeryjnych oraz obrotu tymi przetworami i wyrobami.
M.P. 1964 nr 65 poz. 302 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 września 1964 r. w sprawie stosowania dodatkowych górnych świateł pozycyjnych w autobusach komunikacji publicznej i w sprawie tablic kierunkowych tych autobusów.
M.P. 1964 nr 65 poz. 301 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 1964 r. w sprawie zaniechania przeprowadzenia w roku 1965 ogólnej rejestracji podatkowej w gospodarce uspołecznionej.
M.P. 1964 nr 64 poz. 300 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 5 września 1964 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1964 nr 64 poz. 299 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 sierpnia 1964 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1964 nr 64 poz. 298 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1964 r. w sprawie ewidencji i kontroli wypłat z limitu funduszu płac na dopłaty za godziny nadliczbowe poza ruchem ciągłym w państwowych i spółdzielczych przedsiębiorstwach przemysłowych.
M.P. 1964 nr 63 poz. 297 uchylony Okólnik Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 1964 r. w sprawie dokonywania oceny przydatności rzeczowych składników majątkowych w toku ich inwentaryzacji.
M.P. 1964 nr 63 poz. 296 uchylony wykazem Pismo Okólne nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1964 r. w sprawie organizowania okolicznościowych imprez artystycznych w zakładach pracy.
M.P. 1964 nr 63 poz. 295 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 3 września 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnień od należności celnych przedmiotów i towarów przywożonych z zagranicy lub wywożonych za granicę w obrocie pozaplanowym.
M.P. 1964 nr 63 poz. 294 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 1964 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku gruntowego i podatku dochodowego.
M.P. 1964 nr 63 poz. 293 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 1964 r. w sprawie wykonania planu inwestycyjnego.
M.P. 1964 nr 63 poz. 292 uchylony wykazem Uchwała nr 246 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1964 r. w sprawie wymogów dokumentacyjnych dla inwestycji na lata 1966-1970.
M.P. 1964 nr 62 poz. 291 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 sierpnia 1964 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1964 nr 62 poz. 290 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 sierpnia 1964 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1964 nr 62 poz. 289 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 sierpnia 1964 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1964 nr 62 poz. 288 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 sierpnia 1964 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1964 nr 62 poz. 287 obowiązujący Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 sierpnia 1964 r. zmieniające zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 października 1959 r. o zakresie i trybie działania opiekunów społecznych.
M.P. 1964 nr 62 poz. 286 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 24 sierpnia 1964 r. w sprawie zasad przyłączania do wspólnej sieci urządzeń do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, rozdzielania i odbioru energii elektrycznej i cieplnej oraz paliw gazowych.
M.P. 1964 nr 62 poz. 285 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 1964 r. w sprawie gospodarki finansowej pomocniczych gospodarstw podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa.
M.P. 1964 nr 62 poz. 284 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 21 sierpnia 1964 r. zmieniające zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w sprawie opracowania generalnych założeń inwestycji.
M.P. 1964 nr 61 poz. 283 uchylony Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 1964 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1964 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych oraz warunków korzystania z domów i stołówek studenckich.
M.P. 1964 nr 60 poz. 282 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 sierpnia 1964 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych.
M.P. 1964 nr 60 poz. 281 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 sierpnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowo-zapobiegawczej obsługi technicznej i naprawy pojazdów samochodowych i przyczep.
M.P. 1964 nr 59 poz. 280 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 września 1964 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1964 nr 59 poz. 279 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 sierpnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szkół artystycznych, których ukończenie stanowi dowód posiadania studiów wyższych, niepełnych studiów wyższych lub wykształcenia średniego.
M.P. 1964 nr 59 poz. 278 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 sierpnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnienia organizacji społecznych i zawodowych od niektórych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1964 nr 59 poz. 277 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 28 sierpnia 1964 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wykazie jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania kontroli zapasów, stanowiącym załącznik do uchwały nr 48 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1964 r. w sprawie przeprowadzania kontroli zapasów przez jednostki zbytu.
M.P. 1964 nr 58 poz. 276 uchylony Zarządzenie Ministrów Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Rolnictwa z dnia 12 sierpnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru umowy o dzierżawę obwodu łowieckiego oraz zasad ustalania czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodu łowieckiego.
M.P. 1964 nr 58 poz. 275 Uchwała nr 253 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1964 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu kontroli funduszu płac przedsiębiorstw uspołecznionych wykonywanej przez banki.
M.P. 1964 nr 58 poz. 274 uchylony Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1964 r. w sprawie niektórych zasad dotyczących prowadzenia i finansowania kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego.
M.P. 1964 nr 57 poz. 273 Pismo Okólne Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 14 sierpnia 1964 r. w sprawie stosowania przepisów ogólnych warunków dostaw o odszkodowaniach.
M.P. 1964 nr 57 poz. 272 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 24 lipca 1964 r. w sprawie określenia zadań, zasad i trybu działania pełnomocników Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac do spraw zatrudniania absolwentów szkół wyższych.
M.P. 1964 nr 57 poz. 271 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 10 sierpnia 1964 r. w sprawie ustalenia wzoru statutów dla zrzeszeń prywatnych właścicieli domów oraz sposobu prowadzenia rejestru tych zrzeszeń.
M.P. 1964 nr 57 poz. 270 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1964 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1964 nr 57 poz. 269 Uchwała nr 243 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1964 r. uchylająca uchwałę nr 630 Prezydium Rządu z dnia 30 lipca 1952 r. w sprawie zasad użytkowania gazu.
M.P. 1964 nr 56 poz. 268 uchylony Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 sierpnia 1964 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników naukowych i dydaktycznych szkół wyższych za zajęcia prowadzone w punktach konsultacyjnych dla studentów studiów dla pracujących.
M.P. 1964 nr 56 poz. 267 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 sierpnia 1964 r. w sprawie zasad organizacji punktów konsultacyjnych dla osób odbywających studia wyższe w trybie studiów dla pracujących w szkołach wyższych podległych resortowi szkolnictwa wyższego.
M.P. 1964 nr 56 poz. 266 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 lipca 1964 r. dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wykazu wydziałów szkół wyższych, podlegających nadzorowi Ministra Szkolnictwa Wyższego, które uprawnione zostały do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1964 nr 56 poz. 265 uchylony wykazem Zarządzenie nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1964 r. w sprawie świadczeń zakładów pracy na rzecz punktów konsultacyjnych organizowanych przez szkoły wyższe.
M.P. 1964 nr 56 poz. 264 uchylony wykazem Uchwała nr 228 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1964 r. w sprawie zasad i właściwości organów do ustalania cen zbytu artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych oraz robót (usług) produkcji jednostek państwowych objętych planem terenowym, spółdzielni, organizacji społecznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1964 nr 55 poz. 263 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 sierpnia 1964 r. w sprawie szczegółowych zasad kontroli społecznej nad realizacją zadań zakładów przemysłowej służby zdrowia.
M.P. 1964 nr 55 poz. 262 uchylony wykazem Uchwała nr 226 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1964 r. w sprawie środków zmierzających do przeciwdziałania wadliwej produkcji i kierowaniu do obrotu wyrobów złej jakości.
M.P. 1964 nr 55 poz. 261 uchylony Uchwała nr 225 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1964 r. w sprawie organizacyjno-technicznej rekonstrukcji branż i gałęzi gospodarki uspołecznionej oraz regionów.
M.P. 1964 nr 55 poz. 260 uchylony wykazem Uchwała nr 224 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1964 r. w sprawie postępu ekonomicznego w gospodarce uspołecznionej i organizacji służb ekonomicznych.
M.P. 1964 nr 54 poz. 259 uchylony Instrukcja Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 3 lipca 1964 r. w sprawie ustalania planu rozdziału stypendiów fundowanych oraz szczegółowych zasad, trybu i terminów zgłaszania wniosków o fundowanie stypendiów studentom szkół wyższych.
M.P. 1964 nr 53 poz. 258 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lipca 1964 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.
M.P. 1964 nr 53 poz. 257 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 18 lipca 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania i trybu zatwierdzania zasobów wód podziemnych.
M.P. 1964 nr 53 poz. 256 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 sierpnia 1964 r. w sprawie wyjątków od zakazów ustalonych w art. 48 ust. 1 Prawa lotniczego.
M.P. 1964 nr 53 poz. 255 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 6 sierpnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Okręgowego Dozoru Technicznego w Katowicach i podporządkowanych mu rejonowych dozorów technicznych.
M.P. 1964 nr 53 poz. 254 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 sierpnia 1964 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1964 nr 53 poz. 253 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 sierpnia 1964 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Państwa.
M.P. 1964 nr 52 poz. 252 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 lipca 1964 r. dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wykazu wydziałów szkół wyższych, podlegających nadzorowi Ministra Szkolnictwa Wyższego, które uprawnione zostały na czas określony do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1964 nr 52 poz. 251 Zarządzenie Ministrów Gospodarki Komunalnej, Górnictwa i Energetyki oraz Rolnictwa z dnia 21 lipca 1964 r. w sprawie oświetlania ulic, placów i dróg wiejskich w gromadach.
M.P. 1964 nr 52 poz. 250 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 10 sierpnia 1964 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1964 nr 51 poz. 249 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 25 lipca 1964 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1964 nr 51 poz. 248 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lipca 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania lekarzy za udział w naradach lekarskich i za wykonanie sekcji zwłok.
M.P. 1964 nr 51 poz. 247 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 lipca 1964 r. w sprawie wydania regulaminu odznaki "Przodujący Kolejarz".
M.P. 1964 nr 51 poz. 246 uchylony Uchwała nr 218 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1964 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu ustalania cen artykułów i usług przeznaczonych na eksport oraz rozliczeń z przedsiębiorstwami handlu zagranicznego.
M.P. 1964 nr 50 poz. 245 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 25 lipca 1964 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1964 nr 50 poz. 244 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 17 lipca 1964 r. w sprawie określenia warunków, jakim powinny odpowiadać tereny pod obozowiska turystyczne.
M.P. 1964 nr 49 poz. 243 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 sierpnia 1964 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1964 nr 49 poz. 242 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 14 lipca 1964 r. w sprawie ustalenia zasad zawierania umów i dokonywania rozliczeń za prace naukowo-badawcze i doświadczalno-konstrukcyjne.
M.P. 1964 nr 49 poz. 241 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 lipca 1964 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać zdatne do lotów szybowce i ich części.
M.P. 1964 nr 49 poz. 240 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lipca 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1964 nr 49 poz. 239 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lipca 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1964 nr 49 poz. 238 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lipca 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1964 nr 48 poz. 237 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1964 r. w sprawie warunków zdrowia wymaganych od członków załóg statków żeglugi śródlądowej i tratew.
M.P. 1964 nr 48 poz. 236 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lipca 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1964 nr 48 poz. 235 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lipca 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1964 nr 48 poz. 234 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 1964 r. w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu spółdzielniom produkcyjnym i kółkom rolniczym przy zakupie oleju napędowego.
M.P. 1964 nr 48 poz. 233 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 1964 r. w sprawie trybu rozliczeń państwowych gospodarstw rolnych z budżetem.
M.P. 1964 nr 47 poz. 232 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lipca 1964 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1964 nr 47 poz. 231 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 czerwca 1964 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1964 nr 47 poz. 230 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 1964 r. w sprawie częściowego zwolnienia od podatku gruntowego niektórych kategorii gruntów.
M.P. 1964 nr 47 poz. 229 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 9 lipca 1964 r. w sprawie normatywów czasowych osiągania projektowych zdolności produkcyjnych w zakładach i obiektach przemysłowych oddanych do użytku.
M.P. 1964 nr 46 poz. 228 uchylony Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1964 r. w sprawie skrócenia czasu praktyki zawodowej wymaganej od kierowców ubiegających się o prawo jazdy kategorii II.
M.P. 1964 nr 46 poz. 227 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1964 r. w sprawie ustalenia terminów, od których obowiązuje używanie hełmów ochronnych przez osoby jadące na niektórych rodzajach motocykli.
M.P. 1964 nr 46 poz. 226 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych.
M.P. 1964 nr 46 poz. 225 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 1964 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń przedsiębiorstw gospodarki komunalnej z budżetami terenowymi z tytułu wpłat z zysku i dopłat budżetowych oraz dokonywania odpisów na fundusze: rozwoju, rezerwowy i inwestycyjno-remontowy.
M.P. 1964 nr 46 poz. 224 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 1964 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie systemu finansowego przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.
M.P. 1964 nr 45 poz. 223 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 1 lipca 1964 r. w sprawie znaków wodnych i wodnych urządzeń pomiarowych.
M.P. 1964 nr 45 poz. 222 uchylony Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 1964 r. w sprawie wyposażenia pojazdów samochodowych i przyczep.
M.P. 1964 nr 45 poz. 221 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lipca 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1964 nr 45 poz. 220 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 czerwca 1964 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1964 nr 45 poz. 219 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 czerwca 1964 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1964 nr 45 poz. 218 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 czerwca 1964 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1964 nr 45 poz. 217 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 czerwca 1964 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1964 nr 45 poz. 216 uchylony Zarządzenie Ministrów Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Finansów z dnia 8 lipca 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji przemiału gospodarczego zbóż i przemiału umownego.
M.P. 1964 nr 45 poz. 215 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Szkolnictwa Wyższego i Oświaty oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 30 czerwca 1964 r. w sprawie powołania w szkołach wyższych oraz zakresu działania uczelnianych komisji opiniujących w sprawach zatrudnienia absolwentów szkół wyższych.
M.P. 1964 nr 45 poz. 214 Uchwała nr 189 Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1964 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obowiązujących przy wypłatach funduszu płac i ich kontroli w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych powiązanych z budżetem centralnym.
M.P. 1964 nr 45 poz. 213 uchylony wykazem Uchwała nr 187 Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1964 r. w sprawie terminów wypłaty niektórych wynagrodzeń.
M.P. 1964 nr 45 poz. 212 uchylony wykazem Uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1964 r. w sprawie zasad tworzenia funduszu zakładowego w niektórych państwowych gospodarstwach rolnych podległych bądź nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa.
M.P. 1964 nr 44 poz. 211 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 25 czerwca 1964 r. w sprawie jednostek wiodących w planowaniu i realizacji prac naukowo-badawczych.
M.P. 1964 nr 44 poz. 210 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 czerwca 1964 r. w sprawie badania wypadków statków powietrznych.
M.P. 1964 nr 44 poz. 209 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 4 lipca 1964 r. w sprawie zgłaszania znaków towarowych do rejestracji za granicą i ich używania oraz w sprawie sposobu opatrywania znakami towarowymi towarów przeznaczonych do obrotu zagranicznego.
M.P. 1964 nr 44 poz. 208 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lipca 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania niektórych ulg w świadczeniach na fundusz gromadzki.
M.P. 1964 nr 43 poz. 207 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 czerwca 1964 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1964 nr 43 poz. 206 uchylony Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 1964 r. w sprawie rejestru kart rowerowych i rejestru rowerów.
M.P. 1964 nr 43 poz. 205 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wykazie jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania kontroli zapasów, stanowiącym załącznik do uchwały nr 48 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1964 r. w sprawie przeprowadzania kontroli zapasów przez jednostki zbytu.
M.P. 1964 nr 42 poz. 204 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lipca 1964 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1964 nr 42 poz. 203 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 23 czerwca 1964 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy przedwstępnej.
M.P. 1964 nr 42 poz. 202 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 10 czerwca 1964 r. w sprawie ustalania funduszów premiowych dla poszczególnych grup pracowników umysłowych oraz wykazu pracowników umysłowych uprawnionych do otrzymywania premii w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.
M.P. 1964 nr 42 poz. 201 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 23 czerwca 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadawania nazw statkom morskim.
M.P. 1964 nr 42 poz. 200 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 1964 r. w sprawie trybu wpłat do budżetu części wpływów uzyskanych przez przedsiębiorstwa państwowe ze sprzedaży zbędnych zapasów surowców, materiałów i półfabrykatów.
M.P. 1964 nr 42 poz. 199 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 1964 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego obowiązkowej straży pożarnej na terenie gromad, osiedli i miast.
M.P. 1964 nr 41 poz. 198 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 czerwca 1964 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1964 nr 41 poz. 197 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 12 czerwca 1964 r. w sprawie ustalenia statutu wzorcowego związku spółek wodnych.
M.P. 1964 nr 41 poz. 196 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 12 czerwca 1964 r. w sprawie zaliczenia niektórych urządzeń melioracji półpodstawowych do melioracji podstawowych.
M.P. 1964 nr 41 poz. 195 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 12 czerwca 1964 r. w sprawie ustalenia kosztów budowy w 1963 r. typowych obiektów gospodarczych na wsi o standardowym wyposażeniu dla określenia sumy skarbowych bonów inwestycyjnych, do której ogranicza się prawo do premii.
M.P. 1964 nr 41 poz. 194 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 1964 r. w sprawie określenia terminu podania prezydiom rad narodowych liczb ławników na kadencję 1965-1967 r.
M.P. 1964 nr 41 poz. 193 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetów terenowych.
M.P. 1964 nr 41 poz. 192 uchylony Uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1964 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu ustalania opłat i stawek taryfowych za usługi świadczone w obrotach z zagranicą przez jednostki gospodarcze podległe Ministrowi Żeglugi.
M.P. 1964 nr 40 poz. 191 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 9 kwietnia 1964 r. w sprawie wprowadzenia kontyngentowania wody, dostarczanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nysie na rzecz jednostek gospodarczych.
M.P. 1964 nr 40 poz. 190 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 29 kwietnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu biur projektów technologicznych działających na rzecz przemysłu oraz innych gałęzi produkcji.
M.P. 1964 nr 40 poz. 189 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 maja 1964 r. w sprawie wzorów tablic rejestracyjnych i tablic ze znakami próbnymi pojazdów samochodowych i trolejbusów oraz systemu oznaczania tych pojazdów.
M.P. 1964 nr 40 poz. 188 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Państwowej Komisji Cen z dnia 27 maja 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dokonywania skupu zdecentralizowanego niektórych artykułów rolnych przez uspołecznione przedsiębiorstwa handlu detalicznego lub hurtowego oraz zakłady przemysłu gastronomicznego, garmażeryjnego i przetwórstwa spożywczego.
M.P. 1964 nr 40 poz. 187 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 1964 r. w sprawie warunków przekraczania granicy i przebywania na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej cudzoziemców zatrudnionych w transporcie międzynarodowym.
M.P. 1964 nr 40 poz. 186 uchylony Uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1964 r. w sprawie utworzenia funduszu autorskiego.
M.P. 1964 nr 39 poz. 185 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 26 maja 1964 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1964 nr 39 poz. 184 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 6 czerwca 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie branżowych warunków dostaw mięsa, wyrobów i przetworów mięsnych w obrocie rynkowym.
M.P. 1964 nr 39 poz. 183 uchylony wykazem Uchwała nr 158 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1964 r. w sprawie zaleceń i opinii komisji rad narodowych udzielanych kierownikom wydziałów.
M.P. 1964 nr 38 poz. 182 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 maja 1964 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XXXIII Międzynarodowych Targach Poznańskich w roku 1964 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1964.
M.P. 1964 nr 38 poz. 181 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 22 maja 1964 r. w sprawie prowadzenia katastru wodnego.
M.P. 1964 nr 38 poz. 180 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 18 maja 1964 r. w sprawie wprowadzenia kontyngentowania wody dostarczanej na rzecz jednostek gospodarczych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie.
M.P. 1964 nr 38 poz. 179 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 18 maja 1964 r. o zmianie zarządzenia w sprawie kontyngentowania wody dostarczanej przez niektóre komunalne przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji na rzecz jednostek gospodarczych.
M.P. 1964 nr 38 poz. 178 Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 2 czerwca 1964 r. w sprawie bilansowania zapotrzebowania na roboty budowlano-montażowe i zadań produkcyjnych przedsiębiorstw budowlano-montażowych.
M.P. 1964 nr 38 poz. 177 Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 2 czerwca 1964 r. w sprawie trybu i terminów zlecania i bilansowania robót budowlano-montażowych na lata 1965 i 1966.
M.P. 1964 nr 38 poz. 176 Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 maja 1964 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla celów przeliczeń wkładów oszczędnościowych na 1963 r.
M.P. 1964 nr 38 poz. 175 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 27 kwietnia 1964 r. w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu - za 1963 r.
M.P. 1964 nr 38 poz. 174 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego.
M.P. 1964 nr 38 poz. 173 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 1964 r. w sprawie rozliczeń Powszechnej Kasy Oszczędności z zysków bilansowych.
M.P. 1964 nr 37 poz. 172 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 24 kwietnia 1964 r. w sprawie przepisów o uprawianiu żeglugi i spławu oraz utrzymania i eksploatacji wód granicznych na odcinku rzeki Odry od znaku granicznego nr 433 do znaku granicznego nr 755, na Nysie Łużyckiej od znaku granicznego nr 391 do znaku granicznego nr 432 oraz koło Nowego Warpna - Altwarp.
M.P. 1964 nr 36 poz. 171 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 czerwca 1964 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1964 nr 36 poz. 170 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 18 maja 1964 r. w sprawie ustalania wysokości wzniesienia dolnej krawędzi konstrukcji mostów na wodach śródlądowych.
M.P. 1964 nr 36 poz. 169 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 7 maja 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu jednostek prowadzących skup odpadków.
M.P. 1964 nr 36 poz. 168 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 1964 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1964 nr 35 poz. 167 uchylony Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 16 maja 1964 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 141 Rady Ministrów z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie ewidencji niektórych osób zatrudnionych w handlu.
M.P. 1964 nr 35 poz. 166 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 23 kwietnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów i wyznaczenia jednostek właściwych do przyjmowania zamówień na niektóre artykuły budowlane, pochodzenia mineralnego, szklarsko-ceramiczne i korkowe.
M.P. 1964 nr 35 poz. 165 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 kwietnia 1964 r. w sprawie dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych pojazdów nie odpowiadających niektórym warunkom technicznym.
M.P. 1964 nr 35 poz. 164 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 13 maja 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad stosowania mandatów karnych.
M.P. 1964 nr 35 poz. 163 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 11 maja 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaliczenia urzędów celnych do klas.
M.P. 1964 nr 35 poz. 162 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 11 maja 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia właściwości miejscowej urzędów celnych w zakresie dochodzeń w sprawach przestępstw skarbowych.
M.P. 1964 nr 35 poz. 161 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 11 maja 1964 r. w sprawie utworzenia, zniesienia i zmian w organizacji niektórych urzędów celnych.
M.P. 1964 nr 35 poz. 160 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia niektórych przychodów, podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku obrotowym.
M.P. 1964 nr 35 poz. 159 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 1964 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu remontów i inwestycji dokonanych w nie uspołecznionych przedsiębiorstwach młynarskich.
M.P. 1964 nr 35 poz. 158 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.
M.P. 1964 nr 35 poz. 157 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 1964 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od lokali.
M.P. 1964 nr 35 poz. 156 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 1964 r. w sprawie częściowego pokrycia normatywu środków obrotowych przedsiębiorstw podległych Ministrowi Rolnictwa funduszami własnymi i pasywami stałymi.
M.P. 1964 nr 35 poz. 155 uchylony wykazem Uchwała nr 145 Rady Ministrów z dnia 21 maja 1964 r. w sprawie zasad tworzenia funduszu zakładowego na rok gospodarczy 1963/1964 w państwowych gospodarstwach rolnych, z wyjątkiem państwowych gospodarstw rolnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa.
M.P. 1964 nr 35 poz. 154 Uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 19 maja 1964 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu wydawania przez banki państwowym biurom (samodzielnym pracowniom) projektów środków pieniężnych na fundusz płac.
M.P. 1964 nr 34 poz. 153 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 kwietnia 1964 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1964 nr 34 poz. 152 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa z dnia 24 kwietnia 1964 r. w sprawie współpracy organów i jednostek organizacyjnych resortów zdrowia i opieki społecznej oraz rolnictwa w zakresie zwalczania niektórych chorób zakaźnych.
M.P. 1964 nr 34 poz. 151 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 kwietnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kierunków studiów i stanowisk uzasadniających pobieranie przez pracowników z wyższym wykształceniem uposażenia według stawek "L".
M.P. 1964 nr 34 poz. 150 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 29 kwietnia 1964 r. w sprawie trybu uzgadniania cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Łączności.
M.P. 1964 nr 34 poz. 149 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 12 maja 1964 r. w sprawie uzgadniania poczynań w zakresie inwestycji w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej.
M.P. 1964 nr 34 poz. 148 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 5 maja 1964 r. w sprawie opracowania generalnych założeń inwestycji.
M.P. 1964 nr 34 poz. 147 uchylony wykazem Uchwała nr 126 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1964 r. w sprawie zakresu i trybu stosowania przepisów ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych, w niektórych jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe".
M.P. 1964 nr 33 poz. 146 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 18 kwietnia 1964 r. w sprawie podziału wynagrodzenia za ratownictwo pomiędzy członków załogi statku.
M.P. 1964 nr 33 poz. 145 obowiązujący Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29 kwietnia 1964 r. w sprawie ustalenia wzoru statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej.
M.P. 1964 nr 33 poz. 144 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 22 kwietnia 1964 r. w sprawie trybu uzgadniania cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe, wykonywane przez przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Przemysłu Ciężkiego na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1964 nr 33 poz. 143 uchylony wykazem Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 1964 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1964 r.
M.P. 1964 nr 33 poz. 142 uchylony Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 8 maja 1964 r. w sprawie zasad zawierania z poszczególnymi osobami umów o wykonanie prac z zakresu wynalazczości.
M.P. 1964 nr 32 poz. 141 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 24 kwietnia 1964 r. w sprawie wykazu przedmiotów, na które producenci obowiązani są wystawiać karty gwarancyjne.
M.P. 1964 nr 32 poz. 140 uchylony Uchwała nr 132 Rady Ministrów z dnia 4 maja 1964 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w zjednoczeniach (jednostkach równorzędnych) grupujących państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe i budowlano-montażowe.
M.P. 1964 nr 32 poz. 139 uchylony wykazem Uchwała nr 131 Rady Ministrów z dnia 4 maja 1964 r. w sprawie premiowania pracowników umysłowych w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.
M.P. 1964 nr 32 poz. 138 uchylony Uchwała nr 130 Rady Ministrów z dnia 4 maja 1964 r. w sprawie premiowania pracowników umysłowych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.
M.P. 1964 nr 31 poz. 137 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1964 r. w sprawie opłat za badania wykonywane w Państwowym Zakładzie Higieny i stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
M.P. 1964 nr 31 poz. 136 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 24 kwietnia 1964 r. w sprawie zasad sporządzania uzasadnień techniczno-ekonomicznych do wniosków o zezwolenie na przyjęcie w dokumentacji rozwiązań przewidujących zastosowanie maszyn, urządzeń lub podzespołów nie produkowanych w kraju.
M.P. 1964 nr 31 poz. 135 uchylony wykazem Zarządzenie nr 36 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1964 r. w sprawie wytycznych dla wykonywania obsługi prawnej jednostek gospodarki uspołecznionej przez zespoły adwokackie.
M.P. 1964 nr 31 poz. 134 Uchwała nr 113 Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1964 r. uchylająca uchwałę w sprawie eksploatacji płytkich złóż węgla brunatnego na potrzeby ludności i przemysłu miejscowego.
M.P. 1964 nr 30 poz. 133 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 30 kwietnia 1964 r. w sprawie wstępnych prac związanych z opracowaniem projektów planu inwestycyjnego i planu budownictwa na lata 1965 i 1966.
M.P. 1964 nr 29 poz. 132 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 maja 1964 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1964 nr 29 poz. 131 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 kwietnia 1964 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1964 nr 29 poz. 130 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 20 kwietnia 1964 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Polskiej Izby Handlu Zagranicznego.
M.P. 1964 nr 29 poz. 129 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków: obrotowego, od operacji nietowarowych oraz dochodowego od niektórych zakładów usługowych spółdzielni zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy.
M.P. 1964 nr 29 poz. 128 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1964 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od lokali.
M.P. 1964 nr 29 poz. 127 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 21 kwietnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wytycznych stosowania obniżki stawek czynszu za dzierżawę terenów w miastach i osiedlach.
M.P. 1964 nr 28 poz. 126 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1964 r. w sprawie zasad stosowania mandatów karnych.
M.P. 1964 nr 28 poz. 125 uchylony Zarządzenie nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1964 r. w sprawie zasad i trybu kierowania do pracy żołnierzy zwolnionych z wojskowej służby zawodowej.
M.P. 1964 nr 28 poz. 124 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 kwietnia 1964 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1964 nr 27 poz. 123 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 3 kwietnia 1964 r. w sprawie list odmian roślin uprawnych wpisanych do rejestru odmian oryginalnych oraz skreślonych z rejestru odmian oryginalnych i ze spisu odmian selekcjonowanych w ciągu 1963 r.
M.P. 1964 nr 27 poz. 122 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przychodów z twórczości i działalności plastycznej i lutniczej jako twórczości i działalności artystycznej podlegającej opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku obrotowym i dochodowym.
M.P. 1964 nr 27 poz. 121 Uchwała nr 114 Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1964 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ewidencji niektórych osób zatrudnionych w handlu.
M.P. 1964 nr 27 poz. 120 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 111 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1964 r. w sprawie zmiany statutu Polskiej Izby Handlu Zagranicznego.
M.P. 1964 nr 27 poz. 119 uchylony Uchwała nr 100 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1964 r. w sprawie zasad ustalania cen zbytu maszyn i urządzeń produkowanych przez państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe objęte planowaniem centralnym oraz w sprawie właściwości organów ustalających te ceny.
M.P. 1964 nr 26 poz. 118 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 28 lutego 1964 r. w sprawie ustalenia statutu wzorcowego spółek wodnych innych niż melioracyjne.
M.P. 1964 nr 26 poz. 117 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 4 kwietnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przypadków, w których może być nadany tytuł robotnika wykwalifikowanego bez obowiązku zdawania egzaminu.
M.P. 1964 nr 26 poz. 116 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 11 kwietnia 1964 r. w sprawie ustalenia normy ubytków naturalnych spirytusu podrożdżowego podczas magazynowania w drożdżowniach.
M.P. 1964 nr 26 poz. 115 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 8 kwietnia 1964 r. w sprawie trybu uzgadniania cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi przemysłowe wykonywane dla jednostek gospodarki uspołecznionej przez przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu.
M.P. 1964 nr 26 poz. 114 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 1964 r. w sprawie określenia zakresu rzemieślniczej produkcji eksportowej, antyimportowej lub artystycznej, do której mogą być stosowane ulgi podatkowe z tytułu inwestycji na obszarze całego Państwa.
M.P. 1964 nr 25 poz. 113 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1964 r. w sprawie określenia rodzajów naruszeń dyscypliny budżetowej o nieznacznej szkodliwości.
M.P. 1964 nr 25 poz. 112 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozciągnięcia przepisów uchwały Rady Ministrów w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłowych objętych planowaniem centralnym na niektóre przedsiębiorstwa oraz wyłączenia niektórych przedsiębiorstw spod przepisów tej uchwały.
M.P. 1964 nr 25 poz. 111 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 1964 r. w sprawie dotacji przedmiotowych, związanych z rozruchem eksploatacyjnym produkcji nowych artykułów w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem centralnym.
M.P. 1964 nr 25 poz. 110 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 kwietnia 1964 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju".
M.P. 1964 nr 24 poz. 109 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 23 marca 1964 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1964 nr 24 poz. 108 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 23 marca 1964 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1964 nr 24 poz. 107 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 6 kwietnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów i katedr w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie i w Wyższych Szkołach Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.
M.P. 1964 nr 24 poz. 106 uchylony Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1964 r. w sprawie określenia szkół wyższych i szkół średnich, których studenci (uczniowie) uprawnieni są do korzystania z odroczenia zasadniczej służby wojskowej.
M.P. 1964 nr 24 poz. 105 uchylony wykazem Uchwała nr 96 Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1964 r. zmieniająca uchwałę w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa.
M.P. 1964 nr 23 poz. 104 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.
M.P. 1964 nr 23 poz. 103 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 1964 r. w sprawie dopuszczenia do realizacji w roku 1964 drobnych inwestycji.
M.P. 1964 nr 23 poz. 102 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1964 r. w sprawie zwolnienia Kancelarii Rady Państwa i Najwyższej Izby Kontroli od niektórych obowiązków, wynikających z przepisów o obrocie gotówkowym i rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1964 nr 23 poz. 101 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 94 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1964 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad finansowania inwestycji organizacji spółdzielczych.
M.P. 1964 nr 23 poz. 100 uchylony Uchwała nr 84 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1964 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych.
M.P. 1964 nr 22 poz. 99 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 kwietnia 1964 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1964 nr 22 poz. 98 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 9 marca 1964 r. w sprawie powierzenia organom administracji rolnej prezydiów rad narodowych wykonywania nadzoru i kontroli nad spółkami wodnymi.
M.P. 1964 nr 22 poz. 97 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 16 marca 1964 r. w sprawie uzgadniania cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane dla jednostek gospodarki uspołecznionej przez przedsiębiorstwa podległe i nadzorowane przez Ministra Handlu Wewnętrznego.
M.P. 1964 nr 21 poz. 96 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 1964 r. w sprawie częściowego zwolnienia od podatku gruntowego niektórych gruntów meliorowanych.
M.P. 1964 nr 21 poz. 95 uchylony Uchwała nr 78 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1964 r. w sprawie ustanowienia odznaki "20 Lat w Służbie Narodu".
M.P. 1964 nr 21 poz. 94 Uchwała nr 77 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1964 r. zmieniająca uchwałę w sprawie amortyzacji środków trwałych.
M.P. 1964 nr 21 poz. 93 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 28 marca 1964 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1964 nr 20 poz. 92 Pismo Okólne Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 7 marca 1964 r. w sprawie przestrzegania obowiązku zamieszczania w dowodach osobistych adnotacji o zatrudnieniu.
M.P. 1964 nr 20 poz. 91 uchylony Instrukcja Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 12 marca 1964 r. zmieniająca instrukcję w sprawie planowania, kontroli i korekty funduszu płac w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, samodzielnych oddziałach wykonawstwa inwestycyjnego, przedsiębiorstwach geologicznych, geodezyjnych i geodezyjno-kartograficznych.
M.P. 1964 nr 20 poz. 90 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 17 marca 1964 r. w sprawie robót i czynności, których wykonywanie jest zabronione w pobliżu obiektów budowlanych gospodarki wodnej.
M.P. 1964 nr 20 poz. 89 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 marca 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa lotów przy wykonywaniu przez członków personelu lotniczego uprawnień wynikających z licencji.
M.P. 1964 nr 19 poz. 88 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 11 marca 1964 r. w sprawie powoływania biegłych w postępowaniu wodnoprawnym.
M.P. 1964 nr 19 poz. 87 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 lutego 1964 r. w sprawie zaliczenia do zakładów społecznych służby zdrowia przyzakładowych i międzyzakładowych przychodni rehabilitacyjnych prowadzonych przez spółdzielnie inwalidów i ich związki.
M.P. 1964 nr 19 poz. 86 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1964 r. w sprawie dokumentacji przemiału gospodarczego zbóż i przemiału umownego.
M.P. 1964 nr 19 poz. 85 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 1964 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.
M.P. 1964 nr 19 poz. 84 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 marca 1964 r. w sprawie wytycznych stosowania obniżki stawek czynszu za dzierżawę terenów w miastach i osiedlach.
M.P. 1964 nr 18 poz. 83 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1964 r. w sprawie skali podatku dochodowego od jednostek spółdzielczych zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy.
M.P. 1964 nr 18 poz. 82 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 1964 r. w sprawie zasad i techniki finansowania stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych oraz trybu poboru podlegających zwrotowi stypendiów i zasiłków pieniężnych.
M.P. 1964 nr 17 poz. 81 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 24 lutego 1964 r. w sprawie ustalenia statutu wzorcowego spółki wodnej melioracyjnej.
M.P. 1964 nr 17 poz. 80 uchylony Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 2 marca 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzania do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami.
M.P. 1964 nr 17 poz. 79 uchylony Uchwała nr 42 Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1964 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych gospodarstw rolnych objętych planowaniem centralnym i terenowym.
M.P. 1964 nr 16 poz. 78 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 22 lutego 1964 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1964 nr 16 poz. 77 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 22 lutego 1964 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1964 nr 16 poz. 76 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 marca 1964 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1964 nr 16 poz. 75 uchylony Instrukcja Ministra Finansów z dnia 26 lutego 1964 r. zmieniająca instrukcję w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania rewizji finansowo-księgowej w przedsiębiorstwach państwowych i ich jednostkach nadrzędnych utrzymywanych z wpłat przedsiębiorstw.
M.P. 1964 nr 16 poz. 74 uchylony Instrukcja Ministra Finansów z dnia 4 lutego 1964 r. zmieniająca instrukcję w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji ciągłej zapasów materiałowych, półfabrykatów i wyrobów gotowych.
M.P. 1964 nr 16 poz. 73 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lutego 1964 r. dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wykazu wydziałów szkół wyższych, podlegających nadzorowi Ministra Szkolnictwa Wyższego, które uprawnione zostały na czas oznaczony do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1964 nr 16 poz. 72 uznany za uchylony Zarządzenie nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1964 r. w sprawie badania stanu zdrowia osób delegowanych służbowo do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych.
M.P. 1964 nr 16 poz. 71 uchylony Uchwała nr 51 Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1964 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki państwowe oraz oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach w tych bankach.
M.P. 1964 nr 15 poz. 70 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 marca 1964 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1964 nr 15 poz. 69 uchylony wykazem Uchwała nr 48 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1964 r. w sprawie przeprowadzania kontroli zapasów przez jednostki zbytu.
M.P. 1964 nr 14 poz. 68 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 lutego 1964 r. w sprawie wykonywania za pomocą statków powietrznych usług lotniczych innych niż przewóz lotniczy.
M.P. 1964 nr 14 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 19 lutego 1964 r. w sprawie określenia normatywów czasowych oddawania do montażu i eksploatacji maszyn branżowych przemysłu rolno-spożywczego i sprężarek chłodniczych.
M.P. 1964 nr 14 poz. 66 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 1964 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad uznawania szkód powodziowych w obowiązkowym ubezpieczeniu ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.
M.P. 1964 nr 14 poz. 65 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 15 lutego 1964 r. w sprawie maksymalnej wysokości i warunków udzielania kredytu bankowego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności.
M.P. 1964 nr 14 poz. 64 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1964 r. o poborze głównym w 1964 r.
M.P. 1964 nr 14 poz. 63 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 25 lutego 1964 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1964 nr 13 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 lutego 1964 r. w sprawie oznaczania przejść przez jezdnię z pierwszeństwem ruchu pieszego.
M.P. 1964 nr 13 poz. 61 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 stycznia 1964 r. w sprawie trybu uzgadniania cen artykułów i usług nietypowych produkowanych (świadczonych) dla jednostek gospodarki uspołecznionej przez przedsiębiorstwa resortu komunikacji objęte planowaniem centralnym.
M.P. 1964 nr 13 poz. 60 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1964 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej funduszu postępu techniczno-ekonomicznego.
M.P. 1964 nr 13 poz. 59 Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1964 r. zmieniająca uchwałę w sprawie systemu finansowego przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.
M.P. 1964 nr 13 poz. 58 uchylony Uchwała nr 28 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1964 r. w sprawie zasad gospodarowania funduszem płac uczniów.
M.P. 1964 nr 12 poz. 57 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 1 lutego 1964 r. w sprawie ustalenia przedsiębiorstwa upoważnionego do czynności w zakresie ochrony patentowej wynalazków za granicą oraz nabywania od osób zagranicznych praw z patentów uzyskanych w Polsce.
M.P. 1964 nr 12 poz. 56 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg w podatku gruntowym oraz w spłacaniu należności Państwowego Funduszu Ziemi z tytułu inwestycji dokonywanych w gospodarstwach rolnych, położonych na niektórych obszarach kraju.
M.P. 1964 nr 12 poz. 55 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1964 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania funduszem płac w jednostkach i zakładach budżetowych w roku 1964.
M.P. 1964 nr 12 poz. 54 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 lutego 1964 r. w sprawie sporządzania opinii o żołnierzach zwolnionych ze służby wojskowej, wymaganej przy przyjmowaniu do pracy na stanowiska kierownicze lub związane z odpowiedzialnością materialną.
M.P. 1964 nr 12 poz. 53 uznany za uchylony Zarządzenie nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1964 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg lokalnych do kategorii dróg państwowych oraz pozbawienia niektórych dróg państwowych ich dotychczasowego charakteru.
M.P. 1964 nr 11 poz. 52 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 7 lutego 1964 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1964 nr 11 poz. 51 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 1964 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionej Polskiej Normy.
M.P. 1964 nr 11 poz. 50 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Nagród Państwowych z dnia 5 lutego 1964 r. w sprawie zgłaszania wniosków o przyznanie nagród państwowych w dziedzinie nauki, techniki oraz kultury i sztuki w 1964 r.
M.P. 1964 nr 11 poz. 49 uchylony Zarządzenie nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1964 r. w sprawie przekazania Ministrowi Łączności uprawnień do ustalania cen detalicznych pocztówek i niektórych wydawnictw.
M.P. 1964 nr 11 poz. 48 uchylony Uchwała nr 33 Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1964 r. w sprawie nadania organom ochrony przeciwpożarowej uprawnień oskarżyciela publicznego w postępowaniu karno-administracyjnym.
M.P. 1964 nr 10 poz. 47 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Gospodarki Komunalnej z dnia 5 lutego 1964 r. w sprawie skrzyżowania linii kolejowych z liniami tramwajowymi.
M.P. 1964 nr 10 poz. 46 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 stycznia 1964 r. w sprawie normatywów czasowych oddawania do montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń.
M.P. 1964 nr 10 poz. 45 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1963 r. w sprawie stawek wpłat z zysku do budżetu państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego na rok 1964.
M.P. 1964 nr 10 poz. 44 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnienia organizacji społecznych i zawodowych od niektórych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1964 nr 10 poz. 43 uchylony wykazem Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1964 r. w sprawie urlopów pracowniczych na kształcenie się słuchaczy trzyletniego Zaocznego Studium Pożarniczego.
M.P. 1964 nr 9 poz. 42 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 1964 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1964 nr 9 poz. 41 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 19 września 1963 r. w sprawie ustalenia normatywów czasowych oddawania niektórych maszyn i urządzeń do montażu i eksploatacji.
M.P. 1964 nr 8 poz. 40 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 grudnia 1963 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1964 nr 8 poz. 39 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 11 stycznia 1964 r. w sprawie zasad i trybu uznawania obór na zarodowe i reprodukcyjne.
M.P. 1964 nr 8 poz. 38 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 14 stycznia 1964 r. w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w 1964 r.
M.P. 1964 nr 8 poz. 37 Uchwała nr 14 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1964 r. zmieniająca uchwałę nr 189 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości.
M.P. 1964 nr 7 poz. 36 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 stycznia 1964 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionej Polskiej Normy.
M.P. 1964 nr 7 poz. 35 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1964 r. o sprostowaniu uchwały nr 417 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1963 r. w sprawie zasad obowiązujących przy wypłatach funduszu płac i ich kontroli w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych powiązanych z budżetem centralnym.
M.P. 1964 nr 7 poz. 34 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 10 stycznia 1964 r. w sprawie ustalenia linii brzegu na wodach śródlądowych.
M.P. 1964 nr 7 poz. 33 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uzupełnienia tabeli dodatków funkcyjnych dla niektórych pracowników służby zdrowia.
M.P. 1964 nr 7 poz. 32 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 1964 r. w sprawie opracowania w 1964 r. planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych objętych budżetem centralnym.
M.P. 1964 nr 7 poz. 31 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1964 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej instytutów naukowo-badawczych.
M.P. 1964 nr 7 poz. 30 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1963 r. w sprawie nadania zakładom gospodarki komunalnej formy zakładów budżetowych.
M.P. 1964 nr 6 poz. 29 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 20 grudnia 1963 r. w sprawie ustalania zasobów złóż kopalin stałych i przedstawiania dokumentacji do zatwierdzenia lub zarejestrowania.
M.P. 1964 nr 6 poz. 28 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 grudnia 1963 r. w sprawie planowo-zapobiegawczej obsługi technicznej i naprawy pojazdów samochodowych i przyczep.
M.P. 1964 nr 6 poz. 27 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 stycznia 1964 r. w sprawie rejonizacji hodowli bydła.
M.P. 1964 nr 5 poz. 26 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 stycznia 1964 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.
M.P. 1964 nr 5 poz. 25 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 stycznia 1964 r. w sprawie zasad eksploatacji statków powietrznych.
M.P. 1964 nr 5 poz. 24 uchylony Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1964 r. w sprawie zbytu przez jednostki gospodarki uspołecznionej przedmiotów nabytych na cele zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
M.P. 1964 nr 5 poz. 23 uchylony Uchwała nr 4 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1964 r. w sprawie cen stosowanych przy upłynnianiu artykułów nabytych przez jednostki gospodarki uspołecznionej na cele własnego zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
M.P. 1964 nr 5 poz. 22 uchylony wykazem Uchwała nr 3 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1964 r. w sprawie upłynnienia zbędnych i nadmiernych zapasów niektórych przedmiotów.
M.P. 1964 nr 4 poz. 21 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 stycznia 1964 r. w sprawie ustalenia obszaru, na którym w 1964 r. prowadzi się powszechne badanie bydła na gruźlicę we wszelkich jej postaciach.
M.P. 1964 nr 4 poz. 20 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 9 stycznia 1964 r. w sprawie ustanowienia "Dnia Chemika".
M.P. 1964 nr 4 poz. 19 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 9 stycznia 1964 r. w sprawie ustanowienia "Dnia Budowlanych".
M.P. 1964 nr 4 poz. 18 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 9 stycznia 1964 r. w sprawie ustanowienia "Dnia Transportowca i Drogowca".
M.P. 1964 nr 4 poz. 17 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 9 stycznia 1964 r. w sprawie ustanowienia "Dnia Pracownika Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego".
M.P. 1964 nr 4 poz. 16 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 9 stycznia 1964 r. w sprawie ustanowienia "Dnia Metalowca".
M.P. 1964 nr 4 poz. 15 Uchwała nr 417 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1963 r. w sprawie zasad obowiązujących przy wypłatach funduszu płac i ich kontroli w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych powiązanych z budżetem centralnym.
M.P. 1964 nr 3 poz. 14 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 30 grudnia 1963 r. w sprawie ustalenia granic między wodami śródlądowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym.
M.P. 1964 nr 3 poz. 13 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 30 grudnia 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania śródlądowych wód za żeglowne i spławne.
M.P. 1964 nr 3 poz. 12 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 grudnia 1963 r. w sprawie trybu uzgadniania cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane dla jednostek gospodarki uspołecznionej przez państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe podległe Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej.
M.P. 1964 nr 3 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 31 grudnia 1963 r. w sprawie wydawania dokumentów żeglarskich osobom wykonującym indywidualnie rybołówstwo morskie.
M.P. 1964 nr 3 poz. 10 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 28 grudnia 1963 r. w sprawie trybu uzgadniania cen artykułów nietypowych produkowanych przez przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Przemysłu Chemicznego na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1964 nr 3 poz. 9 uchylony Zarządzenie Ministrów Przemysłu Ciężkiego oraz Handlu Zagranicznego z dnia 25 listopada 1963 r. w sprawie branżowych warunków dostaw obiektów pływających przeznaczonych na eksport.
M.P. 1964 nr 2 poz. 8 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 28 grudnia 1963 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wodnych.
M.P. 1964 nr 2 poz. 7 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 27 grudnia 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia uposażenia i kwalifikacji pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa w Resortowej Komisji Arbitrażowej przy Ministrze Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
M.P. 1964 nr 2 poz. 6 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 23 grudnia 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia jednostkowych cen odmian i klas tytoniu oraz ogłoszenia jednolitego tekstu taryfy wykupu tytoniu krajowego.
M.P. 1964 nr 2 poz. 5 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 27 grudnia 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie branżowych warunków dostaw warzyw i owoców świeżych, ziemniaków wczesnych oraz ogórków kwaszonych i kapusty kwaszonej.
M.P. 1964 nr 2 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 23 grudnia 1963 r. w sprawie likwidacji przymusowych lokalnych zrzeszeń prywatnych właścicieli nieruchomości.
M.P. 1964 nr 1 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 stycznia 1964 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1964 nr 1 poz. 2 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dyplomowanych biegłych księgowych.
M.P. 1964 nr 1 poz. 1 uchylony Uchwała nr 410 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1963 r. w sprawie powołania oraz zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych w dziedzinie nauki, techniki oraz kultury i sztuki.