Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1939 nr 90 poz. 581 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 sierpnia 1939 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o usuwaniu nieczystości i wód opadowych.
Dz.U. 1939 nr 90 poz. 580 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 31 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa.
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 579 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 sierpnia 1939 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ograniczeniu nadmiernych wynagrodzeń w przedsiębiorstwach.
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 578 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ograniczenia odpowiedzialności kolei za zaginięcie, uszkodzenie i przekroczenie terminu dostawy bagażu i przesyłek w czasie stanu wojennego.
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 577 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Skarbu oraz Opieki Społecznej w sprawie określenia norm zasiłków dla rodzin osób, odbywających czynną służbę wojskową po ogłoszeniu mobilizacji i w czasie wojny.
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 576 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Skarbu i Opieki Społecznej o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 1939 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 marca 1939 r. o zasiłkach dla rodzin osób, odbywających czynną służbę wojskową.
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 575 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 sierpnia 1939 r. o częściowej zmianie i zawieszeniu mocy obowiązującej niektórych postanowień ordynacji telefonicznej i telegraficznej.
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 574 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1939 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów o warunkach i sposobie koncesjonowania domów składowych.
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 573 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o udziale lokatorów w kosztach budowy schronów.
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 572 akt jednorazowy Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o rozwiązywaniu umów najmu i eksmisji z mieszkań osób powołanych do służby wojskowej.
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 571 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o zwrocie opłat szkolnych.
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 570 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o upoważnieniu Ministra Komunikacji do ustalania postępowania kolei z podróżnymi, bagażem i przesyłkami oraz do określania odpowiedzialności kolei.
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 569 akt jednorazowy Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o upoważnieniu Funduszu Pracy do zaciągania pożyczek w roku budżetowym 1939/40.
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 568 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ochronie lasów nie stanowiących własności Państwa.
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 567 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o podatku od niektórych wynagrodzeń z funduszów państwowych.
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 566 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o zmianie ustawy o państwowym podatku dochodowym.
Dz.U. 1939 nr 88 poz. 565 Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. w sprawie wyrobu broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz innych narzędzi i substancji, mogących służyć do napaści i obrony.
Dz.U. 1939 nr 88 poz. 564 Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. o przebywaniu i zachowaniu się w miejscach publicznych oraz o używaniu odznak i mundurów.
Dz.U. 1939 nr 88 poz. 563 Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Skarbu, Komunikacji, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu oraz Poczt i Telegrafów o ochronie zakładu i przedsiębiorstw, których normalna działalność leży w interesie publicznym.
Dz.U. 1939 nr 88 poz. 562 Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. o ochronie i utrzymaniu prawidłowego działania środków komunikacyjnych i środków łączności wraz z przynależnymi urządzeniami urzędów i instytucji rządowych i samorządowych.
Dz.U. 1939 nr 88 poz. 561 Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Poczt i Telegrafów oraz Przemysłu i Handlu w sprawie unieruchomienia radiostacji krótkofalowych nadawczo-odbiorczych.
Dz.U. 1939 nr 88 poz. 560 Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. o pomocniczej służbie bezpieczeństwa.
Dz.U. 1939 nr 88 poz. 559 Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. o urządzaniu zgromadzeń i imprez połączonych ze skupieniem się ludności.
Dz.U. 1939 nr 88 poz. 558 Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o ruchu osobowym i towarowym na drogach lądowych i wodnych.
Dz.U. 1939 nr 88 poz. 557 Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. w sprawie dokonywania zdjęć fotograficznych i filmowych.
Dz.U. 1939 nr 87 poz. 556 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie leszczyńskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 87 poz. 555 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1939 r. o zakazie przywozu i wywozu towarów.
Dz.U. 1939 nr 87 poz. 554 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1939 r. o wprowadzeniu postępowania doraźnego przed sądami powszechnymi w sprawach o niektóre przestępstwa.
Dz.U. 1939 nr 87 poz. 553 akt jednorazowy Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1939 r. o amnestii.
Dz.U. 1939 nr 87 poz. 552 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1939 r. w sprawie zawieszenia na czas trwania stanu wojennego mocy obowiązującej niektórych przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. o wierzytelnościach w walutach zagranicznych.
Dz.U. 1939 nr 87 poz. 551 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1939 r. o wstrzymaniu wypłat z rachunków wkładów w instytucjach kredytowych.
Dz.U. 1939 nr 87 poz. 550 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1939 r. o zatwierdzeniu zmian statutu Banku Polskiego.
Dz.U. 1939 nr 87 poz. 549 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1939 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi.
Dz.U. 1939 nr 87 poz. 548 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1939 r. o zmianie ustawy o wypuszczeniu biletów skarbowych.
Dz.U. 1939 nr 87 poz. 547 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1939 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do przeprowadzania operacyj kredytowych na cele obrony Państwa.
Dz.U. 1939 nr 87 poz. 546 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1939 r. o kredytach wojennych w okresie do dnia 31 marca 1940 r.
Dz.U. 1939 nr 87 poz. 545 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1939 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej dekretu w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego na obszar całego Państwa.
Dz.U. 1939 nr 86 poz. 544 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1939 r. o stanie wojennym.
Dz.U. 1939 nr 86 poz. 543 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1939 r. o sprawowaniu zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, o organizacji naczelnych władz wojskowych i o komisarzach cywilnych - od chwili mianowania Naczelnego Wodza.
Dz.U. 1939 nr 85 poz. 542 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1939 r. o stanie wyjątkowym.
Dz.U. 1939 nr 84 poz. 541 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1939 r. o złożeniu przez Belgię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 12 kwietnia 1930 r. w sprawie pewnych zagadnień, dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie.
Dz.U. 1939 nr 84 poz. 540 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 1939 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 28 listopada 1919 r. w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej.
Dz.U. 1939 nr 84 poz. 539 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie czarnkowskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 84 poz. 538 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 sierpnia 1939 r. o zmianie kodeksu zobowiązań oraz przepisów wprowadzających kodeks zobowiązań.
Dz.U. 1939 nr 84 poz. 537 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 sierpnia 1939 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do zaciągnięcia kredytu zagranicznego na cele obrony Państwa.
Dz.U. 1939 nr 83 poz. 536 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 sierpnia 1939 r. o odjęciu zarządom gminnym w powiecie nowotarskim uprawnień w zakresie spraw policyjno-budowlanych oraz o przekazaniu tych uprawnień Wydziałowi Powiatowemu w Nowym Targu.
Dz.U. 1939 nr 83 poz. 535 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o asygnatach na wypłatę wynagrodzenia za pobrane zwierzęta pociągowe, wozy, pojazdy mechaniczne i rowery.
Dz.U. 1939 nr 83 poz. 534 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o wypuszczeniu asygnat.
Dz.U. 1939 nr 83 poz. 533 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 sierpnia 1939 r. o przyznaniu Wystawie Przemysłów Fermentacyjnych i Chłodnictwa w Warszawie, Dorocznej Wystawie Radiowej w Warszawie i Targom Wołyńskim w Równem ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1939 nr 83 poz. 532 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o prowadzeniu przemysłu rakarskiego.
Dz.U. 1939 nr 82 poz. 531 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 2 sierpnia 1939 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu wojska i marynarki wojennej.
Dz.U. 1939 nr 82 poz. 530 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu przymusowego zrzeszenia przedsiębiorstw węglowych i ich związków pod nazwą "Naczelna Organizacja Przemysłu Węglowego".
Dz.U. 1939 nr 81 poz. 529 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Skarbu, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej oraz Poczt i Telegrafów z dnia 26 sierpnia 1939 r. w sprawie wykonania ustawy o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych.
Dz.U. 1939 nr 81 poz. 528 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 sierpnia 1939 r. o rejestrze zastawowym rolniczym i o znakach zastawniczych.
Dz.U. 1939 nr 80 poz. 527 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 sierpnia 1939 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprowadzania z zagranicy polskich pieniędzy papierowych.
Dz.U. 1939 nr 80 poz. 526 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 sierpnia 1939 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 24 lipca 1936 r. o obrocie pieniężnym z zagranicą oraz o obrocie zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi.
Dz.U. 1939 nr 80 poz. 525 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia w sprawie zwrotu cła przy wywozie za granicę zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu.
Dz.U. 1939 nr 79 poz. 524 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1939 r. w sprawie przystąpienia Litwy do konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych.
Dz.U. 1939 nr 79 poz. 523 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1939 r. w sprawie przystąpienia Litwy do konwencji z dnia 27 lipca 1929 r., dotyczącej traktowania jeńców wojennych.
Dz.U. 1939 nr 79 poz. 522 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1939 r. w sprawie przystąpienia Grecji do konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1939 nr 79 poz. 521 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".
Dz.U. 1939 nr 78 poz. 520 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 sierpnia 1939 r. o ustaleniu wzorów monet ze stali niklowanych wartości 50 gr i 20 gr.
Dz.U. 1939 nr 78 poz. 519 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu o zmianie rozporządzenia o ostrzeżeniach (adnotacjach) hipotecznych przewidzianych ustawą o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1939 nr 78 poz. 518 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 sierpnia 1939 r. o cenach sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1939 nr 78 poz. 517 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1939 r. o monetach ze stali.
Dz.U. 1939 nr 77 poz. 516 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 1939 r. o obowiązku urządzania schronów przeciwlotniczych w istniejących budynkach mieszkalnych lub poza ich obrębem.
Dz.U. 1939 nr 77 poz. 515 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o tworzeniu bezzwrotnych stypendiów dla studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1939 nr 77 poz. 514 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 sierpnia 1939 r. o zmianach rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli.
Dz.U. 1939 nr 76 poz. 513 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 sierpnia 1939 r. o ustaleniu stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach w okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.
Dz.U. 1939 nr 76 poz. 512 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 sierpnia 1939 r. o zmianie zakresu uprawnień Urzędu Celnego w Grajewie.
Dz.U. 1939 nr 76 poz. 511 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 sierpnia 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich Jabłonowo I i Jabłonowo II w powiecie brodnickim, województwie pomorskim.
Dz.U. 1939 nr 76 poz. 510 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania ustawy o opłatach rejestracyjnych od przedsiębiorstw i zajęć.
Dz.U. 1939 nr 76 poz. 509 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1939 r. o umundurowaniu dozorców celnych.
Dz.U. 1939 nr 75 poz. 508 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 28 kwietnia 1939 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich robót budowlanych na obszarze m. Łodzi i niektórych miejscowości w województwie łódzkim.
Dz.U. 1939 nr 75 poz. 507 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o obniżeniu ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.
Dz.U. 1939 nr 75 poz. 506 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o urządzeniach publicznych i prywatnych do zaopatrywania ludności w wodę i usuwania nieczystości oraz o specjalnych urządzeniach przeciwpożarowych.
Dz.U. 1939 nr 75 poz. 505 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1939 r. o oznakach urzędów i organów pomocniczych i wykonawczych w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości.
Dz.U. 1939 nr 75 poz. 504 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 sierpnia 1939 r. - Przepisy dyscyplinarne dla Sił Zbrojnych.
Dz.U. 1939 nr 75 poz. 503 Ustawa z dnia 19 lipca 1939 r. o zmianie ustawy o zapewnieniu pracy i o zaopatrzeniu uczestników walk o niepodległość Państwa Polskiego.
Dz.U. 1939 nr 74 poz. 502 Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 2 sierpnia 1939 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa.
Dz.U. 1939 nr 74 poz. 501 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 sierpnia 1939 r. o warunkach zwalniania od należności celnych połowów morskich i przetworów z tych połowów.
Dz.U. 1939 nr 74 poz. 500 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 29 lipca 1939 r. o utworzeniu i zwinięciu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich.
Dz.U. 1939 nr 74 poz. 499 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lipca 1939 r. o wprowadzeniu niektórych ograniczeń, obowiązujących w strefie nadgranicznej, na obszar pasa granicznego w województwach: białostockim, kieleckim, łódzkim, warszawskim i pomorskim.
Dz.U. 1939 nr 74 poz. 498 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 sierpnia 1939 r. o obowiązku parcelacyjnym w pasie granicznym.
Dz.U. 1939 nr 74 poz. 497 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 sierpnia 1939 r. o poręce Skarbu Państwa w związku z przysposobieniem gospodarczym do obrony Państwa.
Dz.U. 1939 nr 73 poz. 496 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 czerwca 1939 r. o sprostowaniu błędów w oświadczeniu rządowym z dnia 25 marca 1939 r. w sprawie zmiany znaków EA w konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1926 r., dotyczącej ruchu samochodowego.
Dz.U. 1939 nr 73 poz. 495 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 maja 1939 r. o sprostowaniu błędów w tekście oświadczenia rządowego w sprawie przystąpienia Polski do konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa, podpisanej w Paryżu dnia 19 marca 1902 r.
Dz.U. 1939 nr 73 poz. 494 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1939 r. w sprawie stosowania w Indochinach Francuskich postanowień międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych.
Dz.U. 1939 nr 73 poz. 493 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1939 r. w sprawie stosowania w Indochinach Francuskich międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu.
Dz.U. 1939 nr 73 poz. 492 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 sierpnia 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Iranem, dotyczącego clenia dywanów irańskich.
Dz.U. 1939 nr 73 poz. 491 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 sierpnia 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Finlandią o cleniu serów pochodzenia finlandzkiego.
Dz.U. 1939 nr 73 poz. 490 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 sierpnia 1939 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do zaciągnięcia kredytu zagranicznego na cele obrony Państwa.
Dz.U. 1939 nr 72 poz. 489 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na Nowe Hebrydy konwencji z dnia 19 marca 1931 r. dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków.
Dz.U. 1939 nr 72 poz. 488 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na Nowe Hebrydy Konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r. dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych.
Dz.U. 1939 nr 72 poz. 487 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie złożenia przez Afganistan dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 21 czerwca 1926 r.
Dz.U. 1939 nr 72 poz. 486 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 19 lipca 1939 r. o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli religii mojżeszowej w szkołach powszechnych.
Dz.U. 1939 nr 72 poz. 485 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 sierpnia 1939 r. o rozrachunku pomiędzy Skarbem Państwa a gminą m. st. Warszawy.
Dz.U. 1939 nr 72 poz. 484 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 sierpnia 1939 r. o wykonywaniu pomiarów na niektórych obszarach Państwa.
Dz.U. 1939 nr 72 poz. 483 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 sierpnia 1939 r. o zmianie ustawy o zamianie niektórych należności b. pruskich władz i instytucji agrarno-finansowych na pożyczki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1939 nr 72 poz. 482 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 sierpnia 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o rejestrowym zastawie rolniczym.
Dz.U. 1939 nr 71 poz. 481 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie złożenia przez Łotwę dokumentu ratyfikacyjnego umów światowego związku pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1939 nr 71 poz. 480 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie przystąpienia Litwy do umów światowego związku pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1939 nr 71 poz. 479 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie złożenia przez Brazylię dokumentu ratyfikacyjnego umów światowego związku pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1939 nr 71 poz. 478 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 lipca 1939 r. o utworzeniu podurzędu celnego w siedzibie przedsiębiorstwa Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce S. A. w Chrzanowie.
Dz.U. 1939 nr 71 poz. 477 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 lipca 1939 r. o utworzeniu urzędu celnego w Korosmezo.
Dz.U. 1939 nr 71 poz. 476 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1939 r. - Prawo o sądach ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1939 nr 70 poz. 475 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1939 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o ustanowieniu Krzyża Zasługi za Dzielność.
Dz.U. 1939 nr 70 poz. 474 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1939 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Mostach Wielkich, w okręgu Sądu Okręgowego we Lwowie i w Kamionce Strumiłowej, w okręgu Sądu Okręgowego w Złoczowie.
Dz.U. 1939 nr 70 poz. 473 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1939 r. o zmianie taryfy celnej przywozowej.
Dz.U. 1939 nr 69 poz. 472 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Finlandią z dnia 16 lipca 1938 r. o cleniu serów pochodzenia finlandzkiego.
Dz.U. 1939 nr 69 poz. 471 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Szwajcarią z dnia 23 grudnia 1939 r. w sprawie zniżek celnych na niektóre produkty chemiczne.
Dz.U. 1939 nr 69 poz. 470 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu handlowego oraz protokołu taryfowego między Polską a Litwą, podpisanych w Kownie dnia 22 grudnia 1939 r.
Dz.U. 1939 nr 69 poz. 469 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie złożenia przez Rumunię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 20 kwietnia 1929 r. o zwalczaniu fałszowania pieniędzy.
Dz.U. 1939 nr 69 poz. 468 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 26 lipca 1939 r. o sposobie postępowania habilitacyjnego w państwowych szkołach akademickich.
Dz.U. 1939 nr 69 poz. 467 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 25 lipca 1939 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 22 stycznia 1938 r. o sposobie udowodnienia czynnego udziału w walkach o niepodległość Państwa Polskiego.
Dz.U. 1939 nr 69 poz. 466 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 lipca 1939 r. o przywróceniu uprawnień emerytalnych, utraconych przed wejściem w życie ustawy o ubezpieczeniu społecznym.
Dz.U. 1939 nr 69 poz. 465 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 lipca 1939 r. w sprawie wykonania przepisów o wprowadzeniu na ziemiach odzyskanych monopolu zapałczanego.
Dz.U. 1939 nr 69 poz. 464 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wykonania przepisów o wprowadzeniu na ziemiach odzyskanych monopolu spirytusowego.
Dz.U. 1939 nr 69 poz. 463 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1939 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Cieszynie i Jabłonkowie w okręgu Sądu Okręgowego w Cieszynie.
Dz.U. 1939 nr 68 poz. 462 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1939 r. o opłatach za analizy, wykonywane w Państwowym Zakładzie Higieny.
Dz.U. 1939 nr 68 poz. 461 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 lipca 1939 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju.
Dz.U. 1939 nr 68 poz. 460 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lipca 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o podatku od olejów mineralnych.
Dz.U. 1939 nr 68 poz. 459 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lipca 1939 r. o zmianie ustawy o opodatkowaniu cukru skrobiowego.
Dz.U. 1939 nr 68 poz. 458 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lipca 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o opodatkowaniu cukru.
Dz.U. 1939 nr 68 poz. 457 uchylony Ustawa z dnia 26 lipca 1939 r. o organizacji więziennictwa.
Dz.U. 1939 nr 67 poz. 456 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lipca 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień szóstego protokołu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Węgrami.
Dz.U. 1939 nr 67 poz. 455 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lipca 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa.
Dz.U. 1939 nr 67 poz. 454 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lipca 1939 r. o zmianie kodeksu wojskowego postępowania karnego.
Dz.U. 1939 nr 66 poz. 453 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Szwajcarią z dnia 23 listopada 1938 r., dotyczącego zmiany tekstu wzoru świadectwa pochodzenia na szwajcarskie plecionki do kapeluszy.
Dz.U. 1939 nr 66 poz. 452 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego, podpisanego w Bukareszcie dnia 9 lutego 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunią z dnia 23 czerwca 1930 r.
Dz.U. 1939 nr 66 poz. 451 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Opieki Społecznej o rejestracji osób obowiązanych do świadczeń osobistych.
Dz.U. 1939 nr 66 poz. 450 Rozporządzenie II Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lipca 1939 r. o statucie wzorowym ochotniczych straży pożarnych.
Dz.U. 1939 nr 66 poz. 449 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1939 r. o cofnięciu zniesienia gminy wiejskiej Goraj w powiecie biłgorajskim, województwie lubelskim.
Dz.U. 1939 nr 66 poz. 448 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie jarocińskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 66 poz. 447 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lipca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie i województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 66 poz. 446 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lipca 1939 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Jelna i o utworzeniu gminy wiejskiej Ruda Łańcucka w powiecie łańcuckim, województwie lwowskim.
Dz.U. 1939 nr 66 poz. 445 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1939 r. o określeniu terminu wygaśnięcia ustawy o wykonywaniu zasady nieinterwencji w sprawy wewnętrzne Hiszpanii.
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 444 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 19 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o egzaminach kierowników technicznych zakładów mleczarskich.
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 443 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli.
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 442 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1939 r. o utworzeniu posterunków celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Warszawie.
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 441 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1939 r. o zmianach w organizacji niektórych urzędów skarbowych w okręgu Izby Skarbowej Okręgowej w Warszawie.
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 440 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 26 września 1934 r. o organizacji Rady Spółdzielczej.
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 439 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 lipca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie nowotomyskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 438 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lipca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie obornickim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 437 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lipca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie kępińskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 436 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lipca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie śremskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 435 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1939 r. o zasiłkach wyrównawczych dla pracowników, przyjętych ze służby czesko-słowackich kolei państwowych do służby w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 434 uchylony Ustawa z dnia 19 lipca 1939 r. o izbach rzemieślniczych i ich związku.
Dz.U. 1939 nr 64 poz. 433 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Szwajcarią z dnia 23 grudnia 1938 r. w sprawie uregulowania płatności handlowych między ziemiami włączonymi do Polski w 1938 r. a Szwajcarią.
Dz.U. 1939 nr 64 poz. 432 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na Kolonię Adenu konwencji z dnia 26 sierpnia 1931 r. między Polską a Wielką Brytanią w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych.
Dz.U. 1939 nr 64 poz. 431 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lipca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie szamotulskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 64 poz. 430 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1939 r. o utworzeniu izb rolniczych z siedzibami w Stanisławowie i Tarnopolu oraz o ustaleniu okręgów działalności tych izb.
Dz.U. 1939 nr 64 poz. 429 Ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ochronie lasów nie stanowiących własności Państwa.
Dz.U. 1939 nr 64 poz. 428 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. o popieraniu melioracyj wodnych dla potrzeb rolnictwa.
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 427 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wejścia w życie porozumienia z dnia 19 września 1938 r. między Polską a Japonią o zniżkach celnych na pewne towary.
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 426 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 26 kwietnia 1939 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 425 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 10 lipca 1939 r. o nostryfikowaniu zagranicznych stopni akademickich naukowych i zawodowych przez obywateli polskich, pochodzących z obszaru ziem odzyskanych.
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 424 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o dozorze nad mlekiem i jego przetworami na obszarze województwa śląskiego.
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 423 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1939 r. o barwieniu lodu sztucznego na obszarze województwa śląskiego.
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 422 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o konserwowaniu artykułów żywności na obszarze województwa śląskiego.
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 421 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o barwieniu artykułów żywności i przedmiotów użytku na obszarze województwa śląskiego.
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 420 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem tłuszczów i olejów jadalnych na obszarze województwa śląskiego.
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 419 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. o nadzorze nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 418 Ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. o porozumieniach kartelowych.
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 417 Ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. o znoszeniu ordynacyj rodowych.
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 416 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. o ułatwieniu przysposobienia małoletnich.
Dz.U. 1939 nr 62 poz. 415 Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1939 r. o zniesieniu Wojewódzkiego Urzędu Rozjemczego do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich w Białymstoku.
Dz.U. 1939 nr 62 poz. 414 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 lipca 1939 r. o granicach uchybień obiegowych dla zegarów znajdujących się w miejscach publicznych.
Dz.U. 1939 nr 62 poz. 413 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1939 r. o czasowym prawie wykonywania praktyki pielęgniarskiej.
Dz.U. 1939 nr 62 poz. 412 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich i miejskich w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 62 poz. 411 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie kościańskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 62 poz. 410 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich i miejskich w powiecie gnieźnieńskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 62 poz. 409 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1939 r. o nadzorze policyjno-budowlanym nad wykonywanymi robotami budowlanymi na obszarze województwa śląskiego.
Dz.U. 1939 nr 62 poz. 408 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1939 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa warszawskiego.
Dz.U. 1939 nr 62 poz. 407 Oświadczenie rządowe z dnia 5 czerwca 1939 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych drugiego układu dodatkowego, podpisanego w Atenach dnia 30 września 1938 r., do konwencji z dnia 22 kwietnia 1931 r. między Polską a Grecją, dotyczącej eksploatacji linii regularnej komunikacji lotniczej.
Dz.U. 1939 nr 62 poz. 406 wygaśnięcie aktu Drugi układ dodatkowy podpisany w Atenach dnia 30 września 1938 r. do konwencji z dnia 22 kwietnia 1931 roku między Polską a Grecją, dotyczącej eksploatacji linii regularnej komunikacji powietrznej.
Dz.U. 1939 nr 61 poz. 405 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wejścia w życie porozumienia z dnia 15 czerwca 1938 r. między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego clenia pewnych wyrobów chemicznych.
Dz.U. 1939 nr 61 poz. 404 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1939 r. o utworzeniu w Postawach Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Wilnie.
Dz.U. 1939 nr 61 poz. 403 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1939 r. o ustaleniu stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach.
Dz.U. 1939 nr 61 poz. 402 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 czerwca 1939 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych z ustalanymi przy ich sprzedaży terminami płatności.
Dz.U. 1939 nr 61 poz. 401 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1939 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia żołnierzy wojska i marynarki wojennej oraz funkcjonariuszów państwowych administracji wojskowej w czasie wojny i mobilizacji.
Dz.U. 1939 nr 61 poz. 400 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1939 r. o wystawach i targach gospodarczych oraz aukcjach.
Dz.U. 1939 nr 60 poz. 399 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany taryfy celnej wywozowej.
Dz.U. 1939 nr 60 poz. 398 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o zmianie przepisów, dotyczących egzaminu na czeladnika.
Dz.U. 1939 nr 60 poz. 397 akt jednorazowy Ustawa z dnia 28 czerwca 1939 r. o ratyfikacji układu płatniczego między Polską a Francją.
Dz.U. 1939 nr 60 poz. 396 Ustawa z dnia 28 czerwca 1939 r. o przedłużeniu kadencji izb rzemieślniczych.
Dz.U. 1939 nr 60 poz. 395 Ustawa z dnia 28 czerwca 1939 r. o wykonywaniu pracy na rachunek grzywny.
Dz.U. 1939 nr 60 poz. 394 uchylony Ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. o zastawie rejestrowym na maszynach i aparatach.
Dz.U. 1939 nr 59 poz. 393 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 czerwca 1939 r. w sprawie ustalenia stopy opłaty na częściowe pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami ubezpieczeń społecznych za 1938 rok.
Dz.U. 1939 nr 59 poz. 392 Ustawa z dnia 28 czerwca 1939 r. o zmianie niektórych przepisów w sprawach pracowniczych na ziemiach odzyskanych, włączonych do województwa śląskiego.
Dz.U. 1939 nr 59 poz. 391 Ustawa z dnia 28 czerwca 1939 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o popieraniu elektryfikacji na obszar województwa śląskiego.
Dz.U. 1939 nr 59 poz. 390 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1939 r. o uprawnieniach Państwowego Instytutu Geologicznego w zakresie prac górniczych i terenowych.
Dz.U. 1939 nr 59 poz. 389 akt jednorazowy Ustawa z dnia 21 czerwca 1939 r. o zniesieniu służebności w województwach: krakowskim, lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim i cieszyńskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1939 nr 58 poz. 388 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1939 r. w sprawie stosowania do Birmanii konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych.
Dz.U. 1939 nr 58 poz. 387 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1939 r. w sprawie stosowania do Birmanii konwencji z dnia 27 lipca 1929 r., dotyczącej traktowania jeńców wojennych.
Dz.U. 1939 nr 58 poz. 386 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1939 r. w sprawie przystąpienia Iranu do protokołu z dnia 6 listopada 1936 r. dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych.
Dz.U. 1939 nr 58 poz. 385 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1939 r. w sprawie przystąpienia Nowej Fundlandii do konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.
Dz.U. 1939 nr 58 poz. 384 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o ustaleniu, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół przemysłowych należy uważać za dowód odpowiedniej kwalifikacji do kierowania praktycznym kształceniem terminatorów.
Dz.U. 1939 nr 58 poz. 383 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o ustaleniu, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół przemysłowych należy uważać za dowód uzdolnienia zawodowego do prowadzenia przemysłu rzemieślniczego.
Dz.U. 1939 nr 58 poz. 382 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o zmianie rozporządzenia w sprawie ustalenia, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół technicznych i artystycznych należy uważać za dowód odpowiedniej kwalifikacji do kierowania praktycznym kształceniem terminatorów.
Dz.U. 1939 nr 58 poz. 381 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o zmianie rozporządzenia w sprawie ustalenia, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół technicznych i artystycznych należy uważać za dowód uzdolnienia zawodowego do prowadzenia przemysłu rzemieślniczego.
Dz.U. 1939 nr 58 poz. 380 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1939 r. o zmianie warunków spłaty długów rolniczych objętych układami konwersyjnymi oraz o sposobie zaliczania pomocy Skarbu Państwa.
Dz.U. 1939 nr 58 poz. 379 Ustawa z dnia 30 czerwca 1939 r. - Prawo o obligacjach.
Dz.U. 1939 nr 58 poz. 378 Ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. o Krzyżu i Medalu Ochotniczym za Wojnę.
Dz.U. 1939 nr 57 poz. 377 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 czerwca 1939 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Odrzykoń i o utworzeniu gminy wiejskiej Bratkówka w powiecie krośnieńskim, województwie lwowskim.
Dz.U. 1939 nr 57 poz. 376 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 czerwca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich Siółko i Zawałów w powiecie podhajeckim, województwie tarnopolskim.
Dz.U. 1939 nr 57 poz. 375 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 czerwca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie nowotarskim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1939 nr 57 poz. 374 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1930 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów o oznaczaniu pochodzenia niektórych kategorii towarów w wewnętrznym handlu detalicznym.
Dz.U. 1939 nr 57 poz. 373 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień układu handlowego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką.
Dz.U. 1939 nr 57 poz. 372 Ustawa z dnia 28 czerwca 1939 r. o częściowej zmianie przepisów o uporządkowaniu długów rolniczych.
Dz.U. 1939 nr 57 poz. 371 Ustawa z dnia 23 czerwca 1939 r. o rozciągnięciu na ziemie odzyskane, włączone do województwa śląskiego, ustawy o opłatach od publicznych zabaw, rozrywek i widowisk na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.
Dz.U. 1939 nr 57 poz. 370 uchylony Ustawa z dnia 23 czerwca 1939 r. o uregulowaniu stanu prawnego majątków Kościoła Prawosławnego.
Dz.U. 1939 nr 57 poz. 369 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 23 czerwca 1939 r. o przywróceniu mocy obowiązującej ustawy w przedmiocie uznania nazwisk, przybranych podczas służby wojskowej.
Dz.U. 1939 nr 57 poz. 368 uchylony Ustawa z dnia 23 czerwca 1939 r. o Wojskowej Szkole Głównej Inżynierii.
Dz.U. 1939 nr 57 poz. 367 Ustawa z dnia 23 czerwca 1939 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej w przypadkach zbiegostwa do nieprzyjaciela lub poza granice Państwa.
Dz.U. 1939 nr 57 poz. 366 Ustawa z dnia 23 czerwca 1939 r. o stanie wojennym.
Dz.U. 1939 nr 56 poz. 365 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 czerwca 1939 r. o sprostowaniu błędu w obwieszczeniu Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 maja 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o Państwowym Zakładzie Higieny.
Dz.U. 1939 nr 56 poz. 364 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany taryfy celnej wywozowej.
Dz.U. 1939 nr 56 poz. 363 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o sprzedaży na raty obligacyj pożyczek premiowych.
Dz.U. 1939 nr 56 poz. 362 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 czerwca 1939 r. o zasadach obliczenia i przerachowania roszczeń z tytułu umów ubezpieczeniowych, zawartych z byłą rosyjską Kasą emerytalną pracowników państwowych kolei żelaznych, przekształconą od dnia 1 stycznia 1917 r. na mocy ustawy z dnia 9 września 1916 r. (Zbiór praw i rozporządzeń Rządu nr 257, poz. 1974 z 1916 r.) na kasę oszczędnościowo-zapomogową dla pracowników, rzemieślników i robotników państwowych kolei żelaznych.
Dz.U. 1939 nr 56 poz. 361 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1939 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1938 r. o przepisach przejściowych i uzgadniających, związanych z rozciągnięciem przepisów celnych na ziemie odzyskane w październiku i listopadzie 1938 r.
Dz.U. 1939 nr 56 poz. 360 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1939 r. o zmianie granic powiatów tureckiego i konińskiego, w województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 56 poz. 359 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1939 r. o statystyce przemysłu gospodniego.
Dz.U. 1939 nr 56 poz. 358 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 czerwca 1939 r. o ratyfikacji protokołu taryfowego między Polską a Estonią.
Dz.U. 1939 nr 56 poz. 357 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 czerwca 1939 r. o ratyfikacji umowy dodatkowej do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką.
Dz.U. 1939 nr 56 poz. 356 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 czerwca 1939 r. o ratyfikacji układu handlowego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad oraz protokołu dodatkowego do tegoż układu.
Dz.U. 1939 nr 56 poz. 355 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 czerwca 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego clenia pewnych wyrobów chemicznych.
Dz.U. 1939 nr 55 poz. 354 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 14 czerwca 1939 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o świadczeniach osobistych.
Dz.U. 1939 nr 55 poz. 353 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 1939 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa łódzkiego.
Dz.U. 1939 nr 55 poz. 352 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1939 r. o ustanowieniu okręgowych izb lekarskich: poznańskiej i pomorskiej.
Dz.U. 1939 nr 55 poz. 351 Ustawa z dnia 20 czerwca 1939 r. o dodatkowych kredytach na rok 1939/40.
Dz.U. 1939 nr 55 poz. 350 Ustawa z dnia 20 czerwca 1939 r. o dodatkowych kredytach na rok 1938/39.
Dz.U. 1939 nr 55 poz. 349 akt jednorazowy Ustawa z dnia 16 czerwca 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w sprawie statutu prawnego Przedstawiciela Handlowego Związku Socjalistycznych Republik Rad w Polsce.
Dz.U. 1939 nr 55 poz. 348 akt jednorazowy Ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie granicznego odcinka rzeki Drwęcy.
Dz.U. 1939 nr 55 poz. 347 Ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. o likwidacji Kasy Emerytalnej dla robotników kolei państwowych w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1939 nr 55 poz. 346 uchylony Ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. o Izbach Aptekarskich.
Dz.U. 1939 nr 54 poz. 345 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 1939 r. o ujawnianiu w księgach gruntowych zamiany należności b. pruskich władz i instytucyj agrarno-finansowych na pożyczki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1939 nr 54 poz. 344 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 czerwca 1939 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zamianie niektórych należności b. pruskich władz i instytucji agrarno-finansowych na pożyczki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1939 nr 54 poz. 343 Ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. o sprzedaży i bezpłatnym odstąpieniu niektórych nieruchomości państwowych.
Dz.U. 1939 nr 54 poz. 342 uznany za uchylony Ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. o publicznej służbie zdrowia.
Dz.U. 1939 nr 53 poz. 341 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1939 r. w sprawie przystąpienia Urugwaju do międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych.
Dz.U. 1939 nr 53 poz. 340 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1939 r. w sprawie złożenia przez Szwecję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 10 kwietnia 1926 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich.
Dz.U. 1939 nr 53 poz. 339 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1939 r. w sprawie przystąpienia Syjamu do umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1939 nr 53 poz. 338 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 6 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 października 1937 r. o pożyczkach z Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1939 nr 53 poz. 337 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 1 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie podziału terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej na okręgi i obwody inspekcji pracy.
Dz.U. 1939 nr 52 poz. 336 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 maja 1939 r. o sprostowaniu błędu w tekście protokołu końcowego do układu handlowego z dnia 22 grudnia 1938 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską.
Dz.U. 1939 nr 52 poz. 335 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 kwietnia 1939 r. o sprostowaniu błędu w tekście oświadczenia rządowego z dnia 13 marca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego z dnia 22 kwietnia 1938 r. do protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Warszawie dnia 19 lutego 1938 r.
Dz.U. 1939 nr 52 poz. 334 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 kwietnia 1939 r. o sprostowaniu błędu w tekście oświadczenia rządowego z dnia 13 marca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Warszawie dnia 19 lutego 1938 r.
Dz.U. 1939 nr 52 poz. 333 Oświadczenie rządowe z dnia 24 kwietnia 1939 r. o zarejestrowaniu przez Sekretariat Ligi Narodów złożonego przez Irak dokumentu ratyfikacyjnego projektu konwencji z dnia 10 czerwca 1925 r. w sprawie odszkodowania za choroby zawodowe.
Dz.U. 1939 nr 52 poz. 332 Oświadczenie rządowe z dnia 24 kwietnia 1939 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 25 sierpnia 1924 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów.
Dz.U. 1939 nr 52 poz. 331 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 czerwca 1939 r. o warunkach funkcjonowania i organizacji wzajemnych zakładów (totalizatora) oraz o sposobie prowadzenia rachunkowości tych zakładów.
Dz.U. 1939 nr 52 poz. 330 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 maja 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie kolskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 52 poz. 329 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 maja 1939 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Piorunów w powiecie konińskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 52 poz. 328 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1939 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów o sposobie użycia wojska dla zabezpieczenia porządku publicznego.
Dz.U. 1939 nr 51 poz. 327 wygaśnięcie aktu Układ między Rzecząpospolitą Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem celem uchylenia dwukrotnego opodatkowania w zakresie opłat stemplowych od weksli (podatku wekslowego).
Dz.U. 1939 nr 51 poz. 326 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 1939 r. o wymianie not, dotyczących zatwierdzenia układu między Rzecząpospolitą Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem celem uchylenia dwukrotnego opodatkowania w zakresie opłat stemplowych od weksli (podatku wekslowego), podpisanego w Warszawie dnia 8 lutego 1938 r.
Dz.U. 1939 nr 51 poz. 325 Oświadczenie rządowe z dnia 3 czerwca 1939 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Polską a Finlandią o eksploatacji linii regularnej komunikacji powietrznej z dnia 29 lipca 1938 r.
Dz.U. 1939 nr 51 poz. 324 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandzką, dotycząca eksploatacji linii regularnej komunikacji powietrznej, podpisana w Helsinkach dnia 29 lipca 1938 r.
Dz.U. 1939 nr 50 poz. 323 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 maja 1939 r. o organizacji urzędów celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Warszawie.
Dz.U. 1939 nr 50 poz. 322 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 maja 1939 r. o dozorcach celnych.
Dz.U. 1939 nr 50 poz. 321 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Finlandią o cleniu serów i fornierów pochodzenia finlandzkiego.
Dz.U. 1939 nr 50 poz. 320 Ustawa z dnia 25 maja 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ograniczeniu nadmiernych wynagrodzeń w przedsiębiorstwach.
Dz.U. 1939 nr 50 poz. 319 uchylony Ustawa z dnia 25 maja 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o kontroli ubezpieczeń.
Dz.U. 1939 nr 50 poz. 318 uchylony Ustawa z dnia 25 maja 1939 r. o zmianie ustawy o opłacie od kart do gry.
Dz.U. 1939 nr 50 poz. 317 Ustawa z dnia 25 maja 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ustanowieniu Krzyża Zasługi za Dzielność.
Dz.U. 1939 nr 49 poz. 316 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1939 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, dotyczącej eksploatacji linii regularnej komunikacji powietrznej, podpisanej w Rydze dnia 16 czerwca 1938 r.
Dz.U. 1939 nr 49 poz. 315 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, dotycząca eksploatacji linii regularnej komunikacji powietrznej, podpisana w Rydze dnia 16 czerwca 1938 r.
Dz.U. 1939 nr 49 poz. 314 Ustawa z dnia 25 maja 1939 r. o zmianie ustawy o wykupie przez dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki oraz gruntów czynszowych w miastach i miasteczkach na obszarze sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1939 nr 49 poz. 313 Ustawa z dnia 25 maja 1939 r. o Polskiej Akademii Nauk Technicznych.
Dz.U. 1939 nr 49 poz. 312 Ustawa z dnia 25 maja 1939 r. o dodatkowym kredycie na rok 1938/39.
Dz.U. 1939 nr 48 poz. 311 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 maja 1939 r. o stemplowaniu obligacyj obcokrajowych pożyczek premiowych.
Dz.U. 1939 nr 48 poz. 310 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1939 r. o organizacji Policji Państwowej w powiatach miejskich.
Dz.U. 1939 nr 48 poz. 309 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1939 r. o obowiązku rejestracji i dostarczania danych do celów świadczeń osobistych.
Dz.U. 1939 nr 48 poz. 308 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o osobistych świadczeniach wojennych.
Dz.U. 1939 nr 47 poz. 307 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1939 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1939 r. o organizacji i zakresie działania izb skarbowych oraz podległych im urzędów i organów wykonawczych.
Dz.U. 1939 nr 47 poz. 306 Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 6 maja 1939 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochotniczych lotach ćwiczebnych.
Dz.U. 1939 nr 47 poz. 305 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1939 r. o warunkach udzielania zezwoleń na uliczną sprzedaż druków nie będących czasopismami.
Dz.U. 1939 nr 47 poz. 304 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 maja 1939 r. o tępieniu korówki wełnistej.
Dz.U. 1939 nr 47 poz. 303 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 maja 1939 r. o tępieniu gryzoniów polnych.
Dz.U. 1939 nr 47 poz. 302 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 maja 1939 r. o tępieniu chwastów i szkodników roślin.
Dz.U. 1939 nr 47 poz. 301 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 maja 1939 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego.
Dz.U. 1939 nr 47 poz. 300 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 28 kwietnia 1939 r. w sprawie przyznania Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie prawa nadawania stopnia magistra wychowania fizycznego.
Dz.U. 1939 nr 47 poz. 299 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 27 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 8 kwietnia 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Skarbu w sprawie wykonania ustawy z dnia 2 kwietnia 1925 r. o potrąceniach z uposażenia i zaopatrzenia emerytalnego osób wojskowych oraz funkcjonariuszów państwowych w administracji wojskowej.
Dz.U. 1939 nr 47 poz. 298 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o sposobie powoływania komisantów koncesjonowanych, warunkach jakim powinni odpowiadać oraz ich prawach i obowiązkach.
Dz.U. 1939 nr 46 poz. 297 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 2 maja 1939 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy o wypuszczeniu biletów skarbowych.
Dz.U. 1939 nr 46 poz. 296 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 2 maja 1939 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu statutu Banku Polskiego.
Dz.U. 1939 nr 46 poz. 295 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Skarbu oraz Opieki Społecznej w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 1939 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Skarbu oraz Opieki Społecznej w sprawie określenia norm oraz terminów wypłaty zasiłków dla rodzin osób odbywających czynną służbę wojskową.
Dz.U. 1939 nr 45 poz. 294 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 1939 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa stanisławowskiego.
Dz.U. 1939 nr 45 poz. 293 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 maja 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień układu płatniczego między Polską a Francją.
Dz.U. 1939 nr 44 poz. 292 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1939 r. w sprawie złożenia przez Łotwę dokumentu przystąpienia do konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1939 nr 44 poz. 291 Oświadczenie rządowe z dnia 24 kwietnia 1939 r. w sprawie złożenia przez Łotwę dokumentu przystąpienia do konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o ujednostajnieniu znaków drogowych.
Dz.U. 1939 nr 44 poz. 290 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 28 kwietnia 1939 r. o ustaleniu terminu zastosowania ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich do Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie.
Dz.U. 1939 nr 44 poz. 289 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 4 kwietnia 1939 r. o dostosowaniu organizacji publicznych szkół powszechnych na obszarze województwa śląskiego do przepisów ustawy z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa.
Dz.U. 1939 nr 44 poz. 288 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 4 kwietnia 1939 r. o przystosowaniu art. 51 ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli do wprowadzenia w życie nowego ustroju szkolnictwa w województwie śląskim.
Dz.U. 1939 nr 44 poz. 287 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 kwietnia 1939 r. o wykonaniu ustawy z dnia 4 maja 1938 r. o podatku obrotowym.
Dz.U. 1939 nr 44 poz. 286 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 14 marca 1939 r. o upoważnieniu urzędów celnych do orzecznictwa w sprawach karnych skarbowych oraz ustaleniu okręgów izb terytorialnej właściwości.
Dz.U. 1939 nr 44 poz. 285 Ustawa z dnia 13 maja 1939 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów.
Dz.U. 1939 nr 43 poz. 284 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1939 r. o zmianie nazwy Podurzędu Celnego w Łagiewnikach Śląskich - Zakłady Samochodowe Wspólnoty Interesów.
Dz.U. 1939 nr 43 poz. 283 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1939 r. o zaopatrzeniu emerytalnym i odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" w związku z przyłączeniem do Polski ziem odzyskanych.
Dz.U. 1939 nr 43 poz. 282 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1939 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie praktycznym kandydatów na stanowiska kategorii I w państwowej służbie weterynaryjnej.
Dz.U. 1939 nr 43 poz. 281 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 1939 r. w sprawie przystąpienia Polski i innych państw oraz złożenia przez szereg państw dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 15 marca 1886 r. w celu zapewnienia bezpośredniej wymiany dziennika ustaw, jak również roczników i dokumentów parlamentarnych.
Dz.U. 1939 nr 43 poz. 280 Konwencja w celu zapewnienia bezpośredniej wymiany dziennika ustaw jak również roczników i dokumentów parlamentarnych, podpisana w Brukseli dnia 15 marca 1886 r.
Dz.U. 1939 nr 42 poz. 279 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1939 r. w sprawie stosowania w Osadach Cieśninowych postanowień międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych.
Dz.U. 1939 nr 42 poz. 278 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 maja 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany taryfy celnej wywozowej.
Dz.U. 1939 nr 41 poz. 277 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1939 r. w sprawie stosowania do Kolonii Adenu konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych.
Dz.U. 1939 nr 41 poz. 276 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 1939 r. w sprawie stosowania do Kolonii Adenu konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. dotyczącej traktowania jeńców wojennych.
Dz.U. 1939 nr 41 poz. 275 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Skarbu i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 marca 1939 r. o zasiłkach dla rodzin osób, odbywających czynną służbę wojskową.
Dz.U. 1939 nr 41 poz. 274 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 1939 r. o zniesieniu gmin wiejskich Czarnogłów i Ładzyń i o zmianie granic niektórych gmin wiejskich w powiecie mińskim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1939 nr 41 poz. 273 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych oraz Przemysłu i Handlu o istotnych częściach broni palnej i amunicji.
Dz.U. 1939 nr 41 poz. 272 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1939 r. o utworzeniu izby skarbowej w Tarnopolu.
Dz.U. 1939 nr 41 poz. 271 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1939 r. o zmianie granic powiatów garwolińskiego i kozienickiego.
Dz.U. 1939 nr 41 poz. 270 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 1939 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanego w Brukseli dnia 13 października 1937 r. protokołu, dotyczącego zmiany art. 4 konwencji weterynaryjnej między Polską a Belgią z dnia 18 grudnia 1930 r.
Dz.U. 1939 nr 41 poz. 269 wygaśnięcie aktu Protokół dotyczący zmiany art. 4 konwencji weterynaryjnej między Polską a Belgią z dnia 18 grudnia 1930 r., podpisany w Brukseli w dniu 13 października 1937 r.
Dz.U. 1939 nr 40 poz. 268 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 1939 r. w sprawie wypowiedzenia konwencji, dotyczącej eksploatacji linii regularnej komunikacji powietrznej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii, z dnia 9 maja 1930 r.
Dz.U. 1939 nr 40 poz. 267 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1939 r. w sprawie stosowania na wyspie Cejlon międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 12 kwietnia 1933 r. dotyczącej żeglugi powietrznej.
Dz.U. 1939 nr 40 poz. 266 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1939 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentu ratyfikacyjnego układu z dnia 31 maja 1937 r. wprowadzającego zmiany do konwencji międzynarodowej z dnia 21 czerwca 1920 r. w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa.
Dz.U. 1939 nr 40 poz. 265 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 29 kwietnia 1939 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 9 września 1937 r. w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1937 r. o służbie wojskowej oficerów.
Dz.U. 1939 nr 40 poz. 264 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 kwietnia 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia dotyczącego zmiany traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Francją.
Dz.U. 1939 nr 40 poz. 263 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 kwietnia 1939 r. w sprawie zmiany dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1937 r. o służbie wojskowej oficerów.
Dz.U. 1939 nr 39 poz. 262 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1939 r. w sprawie złożenia przez Danię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 29 maja 1933 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, oraz w sprawie przystąpienia Szwecji do powyższej konwencji.
Dz.U. 1939 nr 39 poz. 261 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1939 r. w sprawie przystąpienia Republiki Haiti do międzynarodowej konwencji z dnia 19 lutego 1925 r. dotyczącej opium.
Dz.U. 1939 nr 39 poz. 260 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1939 r. w sprawie przystąpienia Birmanii do protokołu z dnia 24 września 1923 r. o klauzulach arbitrażowych.
Dz.U. 1939 nr 39 poz. 259 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu w sprawie przepisów przejściowych, związanych z rozciągnięciem na ziemie odzyskane mocy obowiązującej ustawy z dnia 5 sierpnia 1938 r. o środkach finansowych na popieranie gospodarczo uzasadnionego kształtowania cen artykułów rolniczych.
Dz.U. 1939 nr 39 poz. 258 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1939 nr 39 poz. 257 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o ustanowieniu specjalnej opłaty na cele, związane z gospodarką cukrową.
Dz.U. 1939 nr 39 poz. 256 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 kwietnia 1939 r. o odjęciu uprawnień zarządom gminnym w zakresie spraw policyjno-budowlanych w niektórych osiedlach powiatów: kołomyjskiego, nadwórniańskiego, śniatyńskiego i stryjskiego oraz o przekazaniu tychże uprawnień wydziałom powiatowym.
Dz.U. 1939 nr 38 poz. 255 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1939 r. w sprawie złożenia przez Grecję i Finlandię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 23 listopada 1933 r. o przewozie osób i bagażu kolejami żelaznymi.
Dz.U. 1939 nr 38 poz. 254 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1939 r. w sprawie złożenia przez Grecję i Finlandię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 23 listopada 1933 r. o przewozie towarów kolejami żelaznymi.
Dz.U. 1939 nr 38 poz. 253 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Komunikacji o specjalnych dopłatach drogowych.
Dz.U. 1939 nr 38 poz. 252 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 20 stycznia 1939 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłu graficznego na obszarze m. Lwowa.
Dz.U. 1939 nr 38 poz. 251 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 4 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Sprawiedliwości o opłatach za badanie artykułów żywności i przedmiotów użytku w Państwowym Zakładzie Higieny.
Dz.U. 1939 nr 38 poz. 250 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 marca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie uiszczania papierami wartościowymi rękojmi licytacyjnej oraz ceny przybicia przy przymusowej likwidacji gospodarstw wiejskich.
Dz.U. 1939 nr 37 poz. 249 Oświadczenie rządowe z dnia 25 marca 1939 r. w sprawie złożenia przez Szwecję dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej z dnia 12 kwietnia 1933 r., dotyczącej żeglugi powietrznej.
Dz.U. 1939 nr 37 poz. 248 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o uchyleniu zakazu poszukiwań górniczych na pewnych obszarach w województwie kieleckim.
Dz.U. 1939 nr 37 poz. 247 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wojskowych o ulgach inwestycyjnych przy tworzeniu zapasów węgla.
Dz.U. 1939 nr 37 poz. 246 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany taryfy celnej wywozowej.
Dz.U. 1939 nr 37 poz. 245 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 kwietnia 1939 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1939 nr 37 poz. 244 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 kwietnia 1939 r. o cenach soli i solanki.
Dz.U. 1939 nr 37 poz. 243 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zawiadywaniu sumami na koszty akcji przeciwpożarowej, sposobie ich pobierania oraz dysponowania nimi i kontroli ich zużycia.
Dz.U. 1939 nr 37 poz. 242 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 kwietnia 1939 r. o obowiązkach ludności w wypadkach pożarów lub innych klęsk.
Dz.U. 1939 nr 37 poz. 241 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu oraz Komunikacji o uzupełniającym wykazie samodzielnych wolnych zajęć zawodowych, podlegających opłacie na Fundusz Pracy.
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 240 Oświadczenie rządowe z dnia 25 marca 1939 r. w sprawie zmiany znaków EA w konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1926 r., dotyczącej ruchu samochodowego.
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 239 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 6 kwietnia 1939 r. w sprawie zmiany siedziby Ubezpieczalni Społecznej w Ciechanowie.
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 238 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 kwietnia 1939 r. o udzielaniu koncesji na przemysł wyrobu gum jezdnych.
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 237 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 kwietnia 1939 r. o odjęciu uprawnień niektórym zarządom gminnym w powiecie krakowskim w zakresie spraw policyjno-budowlanych oraz o przekazaniu tychże uprawnień Wydziałowi Powiatowemu w Krakowie.
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 236 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 31 marca 1939 r. o wykonaniu ustawy z dnia 5 sierpnia 1938 r. o poprawie finansów związków samorządu terytorialnego i o zmianie ustawy o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 235 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji protokołu taryfowego między Polską a Litwą.
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 234 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji konwencji weterynaryjnej między Polską a Łotwą.
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 233 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji konwencji weterynaryjnej między Polską a Grecją.
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 232 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Wschodnią Urugwajską.
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 231 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską.
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 230 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Szwajcarią, dotyczącego zmiany tekstu wzoru świadectwa pochodzenia na szwajcarskie plecionki do kapeluszy.
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 229 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Szwajcarią w sprawie zniżek celnych na niektóre produkty chemiczne.
Dz.U. 1939 nr 36 poz. 228 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Szwajcarią w sprawie uregulowania płatności handlowych między ziemiami włączonymi do Polski w roku 1938 a Szwajcarią.
Dz.U. 1939 nr 35 poz. 227 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu z dnia 15 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych oraz Spraw Wewnętrznych o określeniu przedsiębiorstw przemysłowych i górniczych w związku z powszechnym obowiązkiem świadczeń rzeczowych.
Dz.U. 1939 nr 35 poz. 226 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Skarbu oraz Opieki Społecznej w sprawie określenia norm oraz terminów wypłaty zasiłków dla rodzin osób odbywających czynną służbę wojskową.
Dz.U. 1939 nr 35 poz. 225 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 1 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Skarbu o podziale miejscowości na klasy czynszowe dla obliczania wynagrodzenia za kwatery stałe dostarczane przez zarządy gmin na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju.
Dz.U. 1939 nr 35 poz. 224 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 marca 1939 r. o obowiązkowym wykonywaniu praktyki lekarskiej w gminach wiejskich i w niektórych miastach.
Dz.U. 1939 nr 35 poz. 223 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 1939 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską o ziemiach pounickich, podpisanego w Warszawie dnia 20 czerwca 1938 r.
Dz.U. 1939 nr 35 poz. 222 wygaśnięcie aktu Układ między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską w sprawie ziem, kościołów i kaplic pounickich, których Kościół Katolicki pozbawiony został przez Rosję, podpisany w Warszawie dnia 20 czerwca 1938 r.
Dz.U. 1939 nr 35 poz. 221 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 kwietnia 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. o służbie wojskowej podoficerów i szeregowców.
Dz.U. 1939 nr 35 poz. 220 Ustawa z dnia 11 kwietnia 1939 r. o szczególnych warunkach służby państwowej, związanych z przyłączeniem do Polski ziem odzyskanych.
Dz.U. 1939 nr 35 poz. 219 Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ustanawianiu prawa zabudowy oraz zbywaniu i zamianie niektórych gruntów państwowych, położonych w obrębie gmin, w których znajdują się polskie porty morskie.
Dz.U. 1939 nr 35 poz. 218 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji układu handlowego między Polską a Litwą.
Dz.U. 1939 nr 35 poz. 217 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską w sprawie przedłużenia układu płatniczego.
Dz.U. 1939 nr 34 poz. 216 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1939 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli.
Dz.U. 1939 nr 33 poz. 215 Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1939 r. o zniesieniu niektórych wojewódzkich urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.
Dz.U. 1939 nr 33 poz. 214 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 27 października 1939 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1939 nr 33 poz. 213 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 kwietnia 1939 r. o poborze rekruta w 1939 r.
Dz.U. 1939 nr 33 poz. 212 uchylony Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o zmianie ustawy o oddaniu "Francusko-Polskiemu Towarzystwu Kolejowemu", Spółce Akcyjnej w Paryżu, kolei Herby Nowe - Gdynia z odnogą Siemkowice - Częstochowa do eksploatacji oraz o udzieleniu poręki państwowej.
Dz.U. 1939 nr 33 poz. 211 Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o pomocy Skarbu Państwa przy niektórych długoterminowych pożyczkach w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1939 nr 33 poz. 210 obowiązujący Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o pożyczkach premiowych.
Dz.U. 1939 nr 32 poz. 209 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Skarbu o samopomocy rolnej.
Dz.U. 1939 nr 31 poz. 208 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 marca 1939 r. o urządzeniach przeładunkowych na morskich statkach handlowych.
Dz.U. 1939 nr 31 poz. 207 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o przygotowaniu w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w dziedzinie budownictwa przemysłowego.
Dz.U. 1939 nr 31 poz. 206 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o zwalnianiu od niektórych obowiązków, wynikających z ustawy o ochronie przed pożarami i innymi klęskami.
Dz.U. 1939 nr 31 poz. 205 uchylony Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o zmianie prawa o postępowaniu wywłaszczeniowym.
Dz.U. 1939 nr 30 poz. 204 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 1939 r. o określeniu właściwości miejscowej sądów grodzkich dla ziem odzyskanych na Orawie i nad rzeką Cygiełką.
Dz.U. 1939 nr 30 poz. 203 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1939 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Gościeszyn w powiecie żnińskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 30 poz. 202 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Skarżysko-Kamienna w powiecie i województwie kieleckim.
Dz.U. 1939 nr 30 poz. 201 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 marca 1939 r. o zmianach w organizacji niektórych urzędów skarbowych w okręgach izb skarbowych w Kielcach i Łodzi oraz Izby Skarbowej Grodzkiej w Warszawie.
Dz.U. 1939 nr 30 poz. 200 uchylony Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych.
Dz.U. 1939 nr 29 poz. 199 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1939 r. o zakazie wywozu owsa.
Dz.U. 1939 nr 29 poz. 198 Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o zmianie ustawy o ochotniczych lotach ćwiczebnych.
Dz.U. 1939 nr 29 poz. 197 Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o wycofaniu urzędów, ludności i mienia z zagrożonych obszarów Państwa.
Dz.U. 1939 nr 29 poz. 196 Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o zasiłkach dla rodzin osób, odbywających czynną służbę wojskową.
Dz.U. 1939 nr 29 poz. 195 uchylony Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o komunikacjach w służbie obrony Państwa.
Dz.U. 1939 nr 28 poz. 194 akt jednorazowy Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1939 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie błońskim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1939 nr 28 poz. 193 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1939 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1938 r. w sprawie kontroli ruchu osobowego przez granice Państwa.
Dz.U. 1939 nr 28 poz. 192 Oświadczenie rządowe z dnia 24 stycznia 1939 r. w sprawie stosowania w Adenie i Birmanii konwencji berneńskiej z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. o ochronie dzieł literackich i artystycznych.
Dz.U. 1939 nr 28 poz. 191 Oświadczenie rządowe z dnia 24 stycznia 1939 r. w sprawie stosowania w Sarawaku i Północnym Borneo Brytyjskim konwencji berneńskiej z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. o ochronie dzieł literackich i artystycznych.
Dz.U. 1939 nr 28 poz. 190 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie tureckim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 28 poz. 189 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1939 r. w sprawie zmiany granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie ostrowskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 28 poz. 188 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1939 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Sulejówek, zniesieniu gminy wiejskiej Zagóżdż i o zmianie granic niektórych gmin wiejskich w powiecie i województwie warszawskim.
Dz.U. 1939 nr 28 poz. 187 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1939 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Włochy w powiecie i województwie warszawskim, zaliczeniu jej w poczet miast i rozszerzeniu granic tego miasta.
Dz.U. 1939 nr 28 poz. 186 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1939 r. o zaliczeniu osady Rembertów (Stary i Nowy) w powiecie i województwie warszawskim w poczet miast i o rozszerzeniu granic tego miasta.
Dz.U. 1939 nr 28 poz. 185 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 marca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1938 r. w sprawie ustalenia punktów granicznych dla wywozu kurzych jaj za granicę.
Dz.U. 1939 nr 28 poz. 184 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o dodatku drogowym i opłatach od materiałów pędnych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego.
Dz.U. 1939 nr 28 poz. 183 Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1939 nr 28 poz. 182 Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa.
Dz.U. 1939 nr 27 poz. 181 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Wyszkowa w powiecie pułtuskim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1939 nr 27 poz. 180 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1939 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Okęcie w powiecie i województwie warszawskim.
Dz.U. 1939 nr 27 poz. 179 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich Gzowo i Zatory w powiecie pułtuskim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1939 nr 27 poz. 178 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Berezy Kartuskiej w powiecie prużańskim, województwie poleskim.
Dz.U. 1939 nr 27 poz. 177 Ustawa skarbowa z dnia 29 marca 1939 r. na okres od 1 kwietnia 1939 r. do 31 marca 1940 r.
Dz.U. 1939 nr 26 poz. 176 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 marca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o wypuszczeniu wewnętrznej pożyczki państwowej na cele obrony Państwa.
Dz.U. 1939 nr 26 poz. 175 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1939 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską w sprawie polskich robotników rolnych, sezonowych i innych, podpisanego w Rydze dnia 29 października 1938 r.
Dz.U. 1939 nr 26 poz. 174 wygaśnięcie aktu Układ między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską w sprawie polskich robotników rolnych, sezonowych i innych.
Dz.U. 1939 nr 26 poz. 173 Oświadczenie rządowe z dnia 25 marca 1939 r. o złożeniu przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 20 lutego 1935 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych.
Dz.U. 1939 nr 26 poz. 172 obowiązujący Konwencja międzynarodowa o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych, podpisana w Genewie dnia 20 lutego 1935 r.
Dz.U. 1939 nr 26 poz. 171 Ustawa z dnia 29 marca 1939 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej przepisów o niektórych daninach publicznych oraz o monopolach państwowych na ziemie odzyskane.
Dz.U. 1939 nr 26 poz. 170 Ustawa z dnia 29 marca 1939 r. o częściowym zawieszeniu wymagalności długów rolniczych.
Dz.U. 1939 nr 26 poz. 169 Ustawa z dnia 27 marca 1939 r. o dodatkowych kredytach na rok 1938/1939.
Dz.U. 1939 nr 25 poz. 168 Oświadczenie rządowe z dnia 24 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Guatemalę dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1939 nr 25 poz. 167 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1939 r. o terytorialnych zmianach w rejestrze stowarzyszeń.
Dz.U. 1939 nr 25 poz. 166 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1939 nr 25 poz. 165 Ustawa z dnia 27 marca 1939 r. o dotacjach na rzecz Funduszu Obrony Narodowej i o inwestycjach z funduszów państwowych w okresie od dnia 1 kwietnia 1939 r. do dnia 31 marca 1942 r.
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 164 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Krośniewice w powiecie kutnowskim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 163 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie radzymińskim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 162 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic powiatów wągrowieckiego i żnińskiego, w województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 161 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic powiatów szubińskiego, w województwie pomorskim i żnińskim, w województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 160 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic powiatów czarnkowskiego i obornickiego, w województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 159 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic powiatów: gnieźnieńskiego, obornickiego, poznańskiego, wągrowieckiego, wrzesińskiego, żnińskiego oraz miasta Gniezna, w województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 158 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic powiatów miechowskiego i pińczowskiego, w województwie kieleckim.
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 157 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie granic powiatów miechowskiego i olkuskiego, w województwie kieleckim.
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 156 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 marca 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień protokołu taryfowego między Polską a Estonią.
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 155 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 marca 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień umowy dodatkowej do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką.
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 154 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 marca 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Rzecząpospolitą a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w sprawie statutu prawnego Przedstawicielstwa Handlowego Związku Socjalistycznych Republik Rad w Polsce.
Dz.U. 1939 nr 24 poz. 153 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 marca 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień układu handlowego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad oraz protokołu dodatkowego do tegoż układu.
Dz.U. 1939 nr 23 poz. 152 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Wołomina w powiecie radzymińskim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1939 nr 23 poz. 151 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Różan w powiecie makowskim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1939 nr 23 poz. 150 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie makowskim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1939 nr 23 poz. 149 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Pińska w powiecie pińskim, województwie poleskim.
Dz.U. 1939 nr 23 poz. 148 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich Bircza i Żohatyn w powiecie dobromilskim, województwie lwowskim.
Dz.U. 1939 nr 23 poz. 147 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1939 r. o zmianie granic miasta Kraśnika w powiecie janowskim, województwie lubelskim.
Dz.U. 1939 nr 23 poz. 146 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 marca 1939 r. o zmianie nazwy Podurzędu Celnego w Nisku - Zakłady Południowe.
Dz.U. 1939 nr 23 poz. 145 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 marca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o terminie rozpoczęcia prac Powiatowej Komisji Klasyfikacyjnej we Frysztacie w województwie śląskim.
Dz.U. 1939 nr 23 poz. 144 Ustawa z dnia 24 marca 1939 r. o rozrachunku pomiędzy Skarbem Państwa, przedsiębiorstwem "Polskie Koleje Państwowe" i Państwowym Funduszem Drogowym a Bankiem Polskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Państwowym Bankiem Rolnym.
Dz.U. 1939 nr 23 poz. 143 Ustawa z dnia 24 marca 1939 r. o zmianie ustawy o wypuszczeniu biletów skarbowych.
Dz.U. 1939 nr 23 poz. 142 Ustawa z dnia 24 marca 1939 r. o zatwierdzeniu zmian statutu Banku Polskiego.
Dz.U. 1939 nr 22 poz. 141 Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Warszawie dnia 19 lutego 1938 r.
Dz.U. 1939 nr 22 poz. 140 Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego z dnia 22 kwietnia 1938 r. do protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Warszawie dnia 19 lutego 1938 r.
Dz.U. 1939 nr 22 poz. 139 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 marca 1939 r. o przyznaniu XVIII Międzynarodowym Targom w Poznaniu, Wystawie Wynalazków Polskich w Łodzi, XI Targom Katowickim w Katowicach, Wystawie Polskiego Przemysłu, Handlu i Rzemiosła Zagłębia Dąbrowskiego w Sosnowcu, Wystawie Elektromechanicznej w Katowicach, Targom Meblowym w Nowem, Targom Północnym w Wilnie i XIX Międzynarodowym Targom Wschodnim we Lwowie ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1939 nr 22 poz. 138 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie płockim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1939 nr 22 poz. 137 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 1939 r. o zmianie regulaminu Najwyższego Trybunału Administracyjnego.
Dz.U. 1939 nr 22 poz. 136 Ustawa z dnia 15 marca 1939 r. o dalszym zjednoczeniu ziem odzyskanych z Rzecząpospolitą Polską.
Dz.U. 1939 nr 21 poz. 135 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1939 r. o zarejestrowaniu przez Sekretariat Ligi Narodów złożonych przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych projektu konwencji z dnia 22 czerwca 1935 r. w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci.
Dz.U. 1939 nr 21 poz. 134 wygaśnięcie aktu Konwencja w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci, przyjęta w Genewie dnia 22 czerwca 1935 r.
Dz.U. 1939 nr 21 poz. 133 Ustawa z dnia 10 marca 1939 r. o nabywaniu na własność Państwa nieruchomości ziemskich pozbytych w drodze egzekucji.
Dz.U. 1939 nr 21 poz. 132 Ustawa z dnia 10 marca 1939 r. o zmianie ustawy o samoistnym podatku wyrównawczym dla gmin wiejskich.
Dz.U. 1939 nr 20 poz. 131 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecznej z dnia 7 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Skarbu, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Komunikacji w sprawie wykonania ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.
Dz.U. 1939 nr 19 poz. 130 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 marca 1939 r. w sprawie regulaminu wyborczego do Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy.
Dz.U. 1939 nr 19 poz. 129 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1939 r. o poborze podatku obrotowego w formie ryczałtu na rok podatkowy 1939 od przedsiębiorstw eksploatacji taksówek.
Dz.U. 1939 nr 19 poz. 128 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o zmianie rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 1938 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 5 sierpnia 1938 r. o środkach finansowych na popieranie gospodarczo uzasadnionego kształtowania cen artykułów rolniczych.
Dz.U. 1939 nr 19 poz. 127 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 marca 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego clenia pewnych wyrobów chemicznych.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 126 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Brazylię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 29 maja 1933 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 125 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na szereg kolonij, protektoratów i terytoriów pod mandatem brytyjskim konwencji z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 124 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie stosowania w Birmanii postanowień międzynarodowej konwencji z dnia 24 kwietnia 1926 r. dotyczącej ruchu samochodowego.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 123 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie przystąpienia Guatemali do protokołu z dnia 6 listopada 1936 r. dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 122 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych, wskazujące władze powołane do żądania danych dotyczących przedmiotów świadczeń rzeczowych.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 121 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1939 r. o zmianie granic wiejskich w powiecie błońskim, województwie warszawskim.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 120 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich w powiecie garwolińskim, województwie lubelskim.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1939 r. o wykonaniu art. 21a ust. (2) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 118 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1939 r. o organizacji i zakresie działania izb skarbowych oraz podległych im urzędów i organów wykonawczych.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 117 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lutego 1939 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych, wydane co do §1 pkt 1, 9-18, 20-22, 29 i 39 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych oraz co do § 1 pkt 1, 3, 4, 22, 23 i 29 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu a co do §§ 2 i 3 w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 116 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu ogólnego kontyngentu odpędu na trzechlecie 1939/40, 1940/41 i 1941/42 dla gorzelni rolniczych, o podziale tego kontyngentu na poszczególne województwa w kampanii 1939/40 oraz o ustaleniu na wspomniane wyżej trzechlecie najwyższego i najniższego kontyngentu odpędu, jaki może posiadać jedna gorzelnia.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 115 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1939 r. o zmianie granic powiatów: tureckiego, konińskiego i kolskiego w województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 114 akt jednorazowy Ustawa z dnia 4 marca 1939 r. o ratyfikacji piątego protokołu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 113 akt jednorazowy Ustawa z dnia 4 marca 1939 r. o ratyfikacji protokołu dodatkowego z dnia 9 lutego 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunią z dnia 23 czerwca 1930 r.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 112 akt jednorazowy Ustawa z dnia 4 marca 1939 r. o ratyfikacji drugiego protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 111 akt jednorazowy Ustawa z dnia 4 marca 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Japonią, dotyczącą zniżek celnych na pewne towary japońskie.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 110 akt jednorazowy Ustawa z dnia 4 marca 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Finlandią o cleniu serów pochodzenia finlandzkiego.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 109 akt jednorazowy Ustawa z dnia 4 marca 1939 r. o ratyfikacji porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego clenia pewnych wyrobów chemicznych.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 108 akt jednorazowy Ustawa z dnia 4 marca 1939 r. o ratyfikacji umowy gospodarczej z dnia 1 lipca 1938 r. między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 107 Ustawa z dnia 4 marca 1939 r. o zmianie ustawy o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1939 nr 17 poz. 106 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie zmiany znaków S E w konwencji międzynarodowej z dnia 24 kwietnia 1926 r. dotyczącej ruchu samochodowego.
Dz.U. 1939 nr 17 poz. 105 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Szwecję dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 10 kwietnia 1926 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad, dotyczących immunitetów statków państwowych oraz protokołu dodatkowego z dnia 24 maja 1934 r.
Dz.U. 1939 nr 17 poz. 104 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. o złożeniu przez Szwecję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 25 sierpnia 1924 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich.
Dz.U. 1939 nr 17 poz. 103 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 lutego 1939 r. o poborze podatku dochodowego w formie ryczałtu na lata podatkowe 1939 i 1940.
Dz.U. 1939 nr 17 poz. 102 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1939 r. o poborze podatku obrotowego w formie ryczałtu na lata podatkowe 1939 i 1940.
Dz.U. 1939 nr 17 poz. 101 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 lutego 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Szwajcarią w sprawie zniżek celnych na niektóre produkty chemiczne.
Dz.U. 1939 nr 17 poz. 100 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 lutego 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Szwajcarią w sprawie uregulowania płatności handlowych między ziemiami włączonymi do Polski w r. 1938 a Szwajcarią.
Dz.U. 1939 nr 17 poz. 99 Ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. o budowie normalnotorowej kolei Tarnowskie Góry - Zawiercie - Kozłów.
Dz.U. 1939 nr 17 poz. 98 Ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. o budowie normalnotorowej kolei Skierniewice - Łuków.
Dz.U. 1939 nr 17 poz. 97 Ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. o zatwierdzeniu układu między Rzecząpospolitą Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem celem uchylenia dwukrotnego opodatkowania w zakresie opłat stemplowych od weksli (podatku wekslowego).
Dz.U. 1939 nr 16 poz. 96 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 lutego 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską w sprawie przedłużenia układu płatniczego.
Dz.U. 1939 nr 16 poz. 95 Ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. o użyciu broni przez Policję Państwową i organa ochrony granic.
Dz.U. 1939 nr 16 poz. 94 Ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. o zmianie kodeksu karnego wojskowego.
Dz.U. 1939 nr 16 poz. 93 Ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. o zespoleniu samorządu szkolnego z samorządem terytorialnym.
Dz.U. 1939 nr 16 poz. 92 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. o dodatkowych kredytach na rok 1938/39.
Dz.U. 1939 nr 15 poz. 91 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lutego 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich i miejskich w powiecie żnińskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 15 poz. 90 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lutego 1939 r. w sprawie zmiany granic gmin wiejskich Rzeżuśnia i Szreniawa w powiecie miechowskim, województwie kieleckim.
Dz.U. 1939 nr 15 poz. 89 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o statystyce sprzedaży i licytacji nieruchomości.
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 88 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych o komisjach nadzorczych nad obrotem zwierzętami gospodarskimi i drobiem, nad hurtowym obrotem mięsem oraz nad organizacją targowisk.
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 87 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 lutego 1939 r. o ustaleniu liczby członków rady, zarządu, komisji rewizyjnej Związku Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej i o sposobie ich powoływania.
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 86 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 lutego 1939 r. o utworzeniu i zniesieniu niektórych urzędów celnych i posterunków celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Mysłowicach.
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 85 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 lutego 1939 r. o zmianach w organizacji niektórych urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgach administracyjnych izb skarbowych w Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Łodzi i Okręgowej w Warszawie.
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 84 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 stycznia 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1938 r. o określaniu cen aptecznych.
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 83 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1939 r. o zmianie granic powiatów: iłżeckiego, kieleckiego i radomskiego w województwie kieleckim.
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 82 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1939 r. o zmianie granic powiatu garwolińskiego w województwie warszawskim.
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 81 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o ustaleniu stosunku do służby wojskowej osób, zamieszkałych na ziemiach odzyskanych.
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 80 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o rozciągnięciu na województwa: poznańskie i pomorskie oraz na powiat działdowski w województwie warszawskim mocy obowiązującej dekretu o nadzorze nad wyrobem i sprzedażą artykułów zastępczych - surogatów produktów spożywczych i przedmiotów użytku publicznego.
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 79 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 78 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o zmianie tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.
Dz.U. 1939 nr 13 poz. 77 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 lutego 1939 r. o zmianie rozporządzenia o komornikach.
Dz.U. 1939 nr 13 poz. 76 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 lutego 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 8 maja 1936 r. o warunkach udzielania pozwoleń na prawo przywozu towarów objętych zakazami przywozu.
Dz.U. 1939 nr 13 poz. 75 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 lutego 1939 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.
Dz.U. 1939 nr 13 poz. 74 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 stycznia 1939 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.
Dz.U. 1939 nr 13 poz. 73 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1939 r. w sprawie utworzenia podurzędu celnego w siedzibie przedsiębiorstwa "Zakłady Samochodowe Wspólnoty Interesów S.A. Montownia w Łagiewnikach Śląskich".
Dz.U. 1939 nr 13 poz. 72 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 stycznia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem środków kosmetycznych.
Dz.U. 1939 nr 13 poz. 71 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o uznaniu stowarzyszenia "Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1939 nr 12 poz. 70 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na szereg terytoriów brytyjskich konwencji z dnia 19 marca 1931 r. dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków.
Dz.U. 1939 nr 12 poz. 69 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na szereg terytoriów brytyjskich konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r. dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych.
Dz.U. 1939 nr 12 poz. 68 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych o pasie granicznym.
Dz.U. 1939 nr 12 poz. 67 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 stycznia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie utworzenia bezzwrotnych stypendiów dla studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1939 nr 12 poz. 66 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1940.
Dz.U. 1939 nr 12 poz. 65 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o ustaleniu na rok 1939 wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi.
Dz.U. 1939 nr 11 poz. 64 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Bułgarię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 23 listopada 1933 r. o przewozie towarów kolejami żelaznymi.
Dz.U. 1939 nr 11 poz. 63 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Bułgarię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 23 listopada 1933 r. o przewozie osób i bagażu kolejami żelaznymi.
Dz.U. 1939 nr 11 poz. 62 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 1939 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej sądów grodzkich dla ziem odzyskanych w listopadzie 1938 r.
Dz.U. 1939 nr 11 poz. 61 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Opieki Społecznej i Skarbu o przekazaniu Zarządowi Miejskiemu m. Łodzi kompetencyj powiatowej władzy administracji ogólnej w sprawach, dotyczących powszechnego obowiązku wojskowego.
Dz.U. 1939 nr 11 poz. 60 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, a co do § 5 również w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o umowach zbiorowych cukrowniczo-plantatorskich na okres kampanijny 1939/40.
Dz.U. 1939 nr 10 poz. 59 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską, dotyczącego płatności związanych z wierzytelnościami finansowymi, podpisanego w Bernie dnia 30 czerwca 1937 r.
Dz.U. 1939 nr 10 poz. 58 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Australię dokumentu ratyfikacyjnego protokołu z dnia 30 lipca 1936 r. o interpretacji art. X układu z Niemcami z dnia 20 stycznia 1930 r., dotyczącego kwestyj finansowych.
Dz.U. 1939 nr 10 poz. 57 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Australię dokumentu ratyfikacyjnego układu z dnia 31 maja 1937 r. wprowadzającego zmiany do konwencji międzynarodowej, podpisanej w Paryżu dnia 21 czerwca 1929 r. w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa.
Dz.U. 1939 nr 10 poz. 56 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 24 stycznia 1939 r. o podziale obszaru Rzeczypospolitej Polskiej na okręgi konserwatorskie.
Dz.U. 1939 nr 10 poz. 55 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 stycznia 1939 r. wydane co do § 4 w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie rozciągnięcia przepisów o sztucznych środkach słodzących na obszar odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego.
Dz.U. 1939 nr 10 poz. 54 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1939 r. o obowiązkach osób fizycznych i prawnych oraz władz i instytucyj w dziedzinie przygotowania personelu obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w czasie pokoju.
Dz.U. 1939 nr 9 poz. 53 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1939 r. o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży zapałek.
Dz.U. 1939 nr 9 poz. 52 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1939 r. o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży artykułów Polskiego Monopolu Tytoniowego i Państwowego Monopolu Spirytusowego, soli wprowadzonej do obrotu przez Polski Monopol Solny oraz losów loterii, urządzanych przez Polski Monopol Loteryjny.
Dz.U. 1939 nr 9 poz. 51 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1939 r. o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży piwa, napojów winnych, wódek gatunkowych, octu, kwasu octowego i drożdży.
Dz.U. 1939 nr 9 poz. 50 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1939 r. o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży cementu i cukru.
Dz.U. 1939 nr 9 poz. 49 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 stycznia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ustalenia podstawowej ceny za spirytus na kampanię 1938/39 r.
Dz.U. 1939 nr 9 poz. 48 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 stycznia 1939 r. o tymczasowym uregulowaniu ubezpieczeń społecznych górników i hutników na ziemiach odzyskanych i włączonych do województwa śląskiego.
Dz.U. 1939 nr 9 poz. 47 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 20 stycznia 1939 r. o udzieleniu Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie prawa nadawania stopnia magistra nauk ekonomiczno-handlowych, jako niższego stopnia naukowego.
Dz.U. 1939 nr 9 poz. 46 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1939 r. o zakazie używania francuskich nazw regionalnych dla produktów winnych.
Dz.U. 1939 nr 9 poz. 45 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 stycznia 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską.
Dz.U. 1939 nr 8 poz. 44 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 1939 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu kodeksu postępowania karnego.
Dz.U. 1939 nr 7 poz. 43 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie sprostowania błędu w przekładzie polskim porozumienia madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r. dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego ostatnio w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.
Dz.U. 1939 nr 7 poz. 42 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1939 r. o zmianie granic miasta Wierzbnika w powiecie iłżeckim, województwie kieleckim.
Dz.U. 1939 nr 7 poz. 41 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia 1939 r. o stosowaniu leków przez lekarzy-dentystów.
Dz.U. 1939 nr 7 poz. 40 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1939 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 24 lipca 1936 r. o obrocie pieniężnym z zagranicą oraz o obrocie zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi.
Dz.U. 1939 nr 7 poz. 39 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 stycznia 1939 r. o zmianach w organizacji urzędów celnych i posterunków celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł we Lwowie.
Dz.U. 1939 nr 7 poz. 38 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 stycznia 1939 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.
Dz.U. 1939 nr 7 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 16 stycznia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia w sprawie szacowania nieruchomości ziemskich przymusowo wykupywanych przy przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dz.U. 1939 nr 6 poz. 36 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie zmiany międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych.
Dz.U. 1939 nr 6 poz. 35 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich i miejskich w powiecie wrzesińskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 6 poz. 34 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 stycznia 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie chodzieskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1939 nr 5 poz. 33 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego z dnia 11 marca 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Grecją z dnia 10 kwietnia 1930 r.
Dz.U. 1939 nr 5 poz. 32 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie przystąpienia Estonii do konwencji z dnia 11 października 1933 r. dla ułatwienia międzynarodowego obiegu filmów, mających charakter wychowawczy.
Dz.U. 1939 nr 5 poz. 31 Oświadczenie rządowe z dnia 11 stycznia 1939 r. w sprawie przystąpienia Iraku do konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1939 nr 5 poz. 30 Oświadczenie rządowe z dnia 11 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Finlandię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 14 grudnia 1928 r., dotyczącej statystyk gospodarczych.
Dz.U. 1939 nr 5 poz. 29 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 stycznia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Skarbu o zmianie rozporządzenia z dnia 9 września 1931 r. w sprawie gospodarki finansowej gmin wyznaniowych żydowskich.
Dz.U. 1939 nr 5 poz. 28 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 31 grudnia 1938 r. o zmianie podziału okręgów szkolnych na obwody szkolne.
Dz.U. 1939 nr 5 poz. 27 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień protokołu taryfowego między Polską a Litwą.
Dz.U. 1939 nr 5 poz. 26 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień układu handlowego między Polską a Litwą.
Dz.U. 1939 nr 4 poz. 25 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 1939 r. o uzupełnieniu taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1939 nr 4 poz. 24 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 stycznia 1939 r. o zniesieniu Posterunku Celnego w Zaleszczykach.
Dz.U. 1939 nr 4 poz. 23 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 24 października 1936 r. o cenie soli, użytej do wywożonych za granicę artykułów żywności.
Dz.U. 1939 nr 4 poz. 22 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 stycznia 1939 r. o egzaminach wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanymi i wykonywania projektów (planów) tych robót na obszarze województwa śląskiego.
Dz.U. 1939 nr 4 poz. 21 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 stycznia 1939 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 1934 r. w sprawie kwalifikacyj sekretarzy gminnych.
Dz.U. 1939 nr 4 poz. 20 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1939 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu o ekstradycji i pomocy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Szwajcarskim, podpisanego w Bernie dnia 19 listopada 1937 r.
Dz.U. 1939 nr 4 poz. 19 wygaśnięcie aktu Traktat o ekstradycji i pomocy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Szwajcarskim, podpisany w Bernie dnia 19 listopada 1937 r.
Dz.U. 1939 nr 4 poz. 18 Ustawa z dnia 9 stycznia 1939 r. o dodatkowym kredycie na r. 1938/39 na zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych.
Dz.U. 1939 nr 4 poz. 17 Ustawa z dnia 9 stycznia 1939 r. o dodatkowym kredycie na rok 1938/39 na opiekę nad emigrantami za granicą.
Dz.U. 1939 nr 4 poz. 16 Ustawa z dnia 9 stycznia 1939 r. o dodatkowym kredycie na rok 1938/39 na zaangażowanie urzędników ryczałtowych w urzędach zagranicznych.
Dz.U. 1939 nr 4 poz. 15 Ustawa z dnia 9 stycznia 1939 r. o dodatkowym kredycie na rok 1938/39 na koszty wyborów do Sejmu i Senatu.
Dz.U. 1939 nr 3 poz. 14 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie oznaczenia papierów wartościowych i ich kursów przy spłacie długów rolniczych.
Dz.U. 1939 nr 3 poz. 13 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1938 r. o zmianach w opłatach od detalicznej sprzedaży spirytusu i napojów alkoholowych oraz o zwolnieniu niektórych zakładów detalicznej sprzedaży spirytusu i napojów alkoholowych od tych opłat.
Dz.U. 1939 nr 3 poz. 12 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 grudnia 1938 r. o ustaleniu wysokości opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za okres budżetowy 1937/38.
Dz.U. 1939 nr 3 poz. 11 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 stycznia 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 maja 1938 r. o warunkach służby przygotowawczej i zasadach odpowiedzialności służbowej kandydatów na szeregowych Policji Województwa Śląskiego przyjętych do służby przygotowawczej w charakterze pracowników kontraktowych.
Dz.U. 1939 nr 3 poz. 10 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Stopnica w powiecie stopnickim województwie kieleckim przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.
Dz.U. 1939 nr 3 poz. 9 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 grudnia 1938 r. w sprawie ustalenia norm obszarowych gospodarstw samodzielnych na obszarze województw: tarnopolskiego, stanisławowskiego, lwowskiego i krakowskiego.
Dz.U. 1939 nr 2 poz. 8 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach.
Dz.U. 1939 nr 2 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1939 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1939 nr 2 poz. 6 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 grudnia 1938 r. o utworzeniu w Zakopanem oddziału Urzędu Celnego w Krakowie.
Dz.U. 1939 nr 1 poz. 5 Oświadczenie rządowe z dnia 25 listopada 1938 r. w sprawie złożenia za Wolne Miasto Gdańsk dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r.
Dz.U. 1939 nr 1 poz. 4 Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych, Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 1939 r. o zniesieniu niektórych wojewódzkich i powiatowych urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.
Dz.U. 1939 nr 1 poz. 3 Rozporządzenie Ministrów Opieki Społecznej i Skarbu z dnia 21 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o zmianie rozporządzenia Ministrów Opieki Społecznej i Skarbu z dnia 23 marca 1938 r. w sprawie wyznaczenia władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.
Dz.U. 1939 nr 1 poz. 2 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 stycznia 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Szwajcarią dotyczącego zmiany tekstu wzoru świadectwa pochodzenia na szwajcarskie plecionki do kapeluszy.
Dz.U. 1939 nr 1 poz. 1 Ustawa z dnia 3 stycznia 1939 r. o przedłużeniu obniżenia komornego.