Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1971 nr 60 poz. 408 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6 grudnia 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1971 nr 60 poz. 407 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 1 grudnia 1971 r. w sprawie ustalenia piątego wykazu spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i ich budynków, w których lokale mieszkalne mogą korzystać z wyłączenia spod publicznej gospodarki lokalami.
M.P. 1971 nr 60 poz. 406 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1971 r. w sprawie udziału budżetów gromadzkich rad narodowych we wpływach z tytułu równoważnika pieniężnego w zamian nie wykonanych obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych.
M.P. 1971 nr 60 poz. 405 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1971 nr 60 poz. 404 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży zagranicznych środków płatniczych na cele prywatnego pobytu za granicą.
M.P. 1971 nr 60 poz. 403 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1971 r. w sprawie gospodarki finansowej wielobranżowych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
M.P. 1971 nr 60 poz. 402 uchylony Uchwała nr 304 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1971 r. w sprawie gospodarki finansowej wojewódzkich przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej oraz przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych podległych Zjednoczeniu Państwowej Komunikacji Samochodowej.
M.P. 1971 nr 60 poz. 401 uchylony Uchwała nr 289 Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1971 r. w sprawie stworzenia warunków niezbędnych do zapewnienia bezpłatnej opieki zdrowotnej osobom prowadzącym gospodarstwa rolne.
M.P. 1971 nr 60 poz. 400 uchylony Uchwała nr 284 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1971 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1971 nr 60 poz. 399 uchylony Uchwała nr 282 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1971 r. w sprawie pomocy kredytowej państwa dla budownictwa mieszkaniowego osób fizycznych.
M.P. 1971 nr 60 poz. 398 uchylony Uchwała nr 281 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1971 r. w sprawie zasad realizacji i finansowania uspołecznionego budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1971 nr 60 poz. 397 uchylony Uchwała nr 280 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1971 r. w sprawie zasad przydziału mieszkań.
M.P. 1971 nr 59 poz. 396 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 1971 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1971 nr 59 poz. 395 Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 2 grudnia 1971 r. w sprawie upoważnienia Dyrekcji Okręgowych Poczt i Telekomunikacji - Telekomunikacyjnych Izb Pomiarowych w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu i Warszawie do legalizacji narzędzi do pomiaru wielkości elektrycznych.
M.P. 1971 nr 59 poz. 394 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac i Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1971 r. w sprawie zasad kierowania kandydatów do techników zawodowych dla przodujących robotników, pokrywania wydatków z tym związanych oraz zatrudniania absolwentów tych techników.
M.P. 1971 nr 59 poz. 393 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1971 r. w sprawie gospodarki finansowej generalnego realizatora inwestycji i trybu finansowania inwestycji objętych generalną realizacją.
M.P. 1971 nr 59 poz. 392 uchylony Uchwała nr 268 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1971 r. w sprawie generalnego realizatora inwestycji.
M.P. 1971 nr 59 poz. 391 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1971 r. w sprawie powołania Ministra Kultury i Sztuki.
M.P. 1971 nr 59 poz. 390 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1971 r. w sprawie powołania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
M.P. 1971 nr 59 poz. 389 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1971 r. w sprawie powołania Ministra Finansów.
M.P. 1971 nr 59 poz. 388 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1971 r. w sprawie powołania Ministra Spraw Wewnętrznych.
M.P. 1971 nr 59 poz. 387 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1971 r. w sprawie powołania Ministra Spraw Zagranicznych.
M.P. 1971 nr 59 poz. 386 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1971 r. w sprawie odwołania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
M.P. 1971 nr 59 poz. 385 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1971 r. w sprawie odwołania Ministra Finansów.
M.P. 1971 nr 59 poz. 384 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1971 r. w sprawie odwołania Ministra Spraw Zagranicznych.
M.P. 1971 nr 59 poz. 383 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1971 r. w sprawie odwołania Ministra Spraw Wewnętrznych.
M.P. 1971 nr 59 poz. 382 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1971 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z wykonania narodowego planu gospodarczego w 1970 r., sprawozdania Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1970 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium za ten okres.
M.P. 1971 nr 59 poz. 381 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1971 r. o narodowym planie gospodarczym na 1972 rok.
M.P. 1971 nr 58 poz. 380 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 grudnia 1971 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1971 nr 58 poz. 379 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 4 grudnia 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
M.P. 1971 nr 58 poz. 378 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 26 listopada 1971 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1971 nr 57 poz. 377 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 7 grudnia 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
M.P. 1971 nr 57 poz. 376 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 21 listopada 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1971 nr 57 poz. 375 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie oznaczenia zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych w ściekach.
M.P. 1971 nr 57 poz. 374 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 października 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przejść granicznych przeznaczonych dla ruchu granicznego.
M.P. 1971 nr 57 poz. 373 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 listopada 1971 r. uchylające zarządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji maszyn samobieżnych, ciągników, których cechy konstrukcyjne ograniczają szybkość do 20 km na godzinę, oraz przyczep o ładowności do 750 kg, używanych do prac rolnych.
M.P. 1971 nr 57 poz. 372 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 1 grudnia 1971 r. w sprawie zniesienia Urzędów Celnych w Małaszewiczach i Żurawicy oraz utworzenia Urzędów Celnych w Terespolu nad Bugiem i Przemyślu.
M.P. 1971 nr 57 poz. 371 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczeń środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych i spółdzielczych.
M.P. 1971 nr 57 poz. 370 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów i środków pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1971 nr 57 poz. 369 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 1971 r. w sprawie upoważnienia wydziałów finansowych prezydiów rad narodowych do wydawania decyzji o zaniechaniu ustalania niektórych zobowiązań podatkowych.
M.P. 1971 nr 57 poz. 368 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 listopada 1971 r. w sprawie zmiany przepisów o normatywach cykli budowy.
M.P. 1971 nr 57 poz. 367 uchylony wykazem Uchwała nr 278 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1971 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzmocnienia i zabezpieczenia dyscypliny pracy i płac w uspołecznionych zakładach pracy.
M.P. 1971 nr 56 poz. 366 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 1971 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1971 nr 56 poz. 365 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 1971 r. w sprawie przedterminowych wypłat rat odszkodowania.
M.P. 1971 nr 56 poz. 364 uchylony Uchwała nr 254 Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1971 r. w sprawie pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych.
M.P. 1971 nr 55 poz. 363 Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 11 listopada 1971 r. w sprawie ogłoszenia przepisów o narzędziach pomiarowych.
M.P. 1971 nr 55 poz. 362 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 1971 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania rewizji gospodarczej.
M.P. 1971 nr 55 poz. 361 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 28 października 1971 r. w sprawie trybu przedstawiania wniosków lokalizacyjnych oraz zasad rachunku efektywności ekonomicznej lokalizacji inwestycji.
M.P. 1971 nr 55 poz. 360 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 19 października 1971 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wykazie jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzenia kontroli zapasów, stanowiącym załącznik do uchwały nr 48 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1964 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zapasów przez jednostki zbytu.
M.P. 1971 nr 54 poz. 359 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 22 października 1971 r. w sprawie zwiększenia uposażenia zasadniczego z tytułu podwyższenia tygodniowej normy czasu pracy dla pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w ośrodkach badawczo-rozwojowych.
M.P. 1971 nr 54 poz. 358 uchylony Zarządzenie Ministrów Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Rolnictwa z dnia 10 listopada 1971 r. w sprawie odstrzału zwierzyny, opłat oraz zasad jej odstępowania.
M.P. 1971 nr 54 poz. 357 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 1971 r. w sprawie zwolnień i ulg w podatku gruntowym.
M.P. 1971 nr 54 poz. 356 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1971 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.
M.P. 1971 nr 54 poz. 355 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 2 listopada 1971 r. w sprawie uchylenia przepisów dotyczących odbywania wstępnego stażu pracy absolwentów szkół w resorcie budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.
M.P. 1971 nr 54 poz. 354 uznany za uchylony Uchwała nr 253 Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1971 r. w sprawie uproszczenie działalności naczelnych i centralnych organów administracji.
M.P. 1971 nr 54 poz. 353 uchylony wykazem Uchwała nr 249 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1971 r. w sprawie terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów sprzedaży i umów dostawy oraz umów komisu w obrocie pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1971 nr 54 poz. 352 uchylony Uchwała nr 245 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie wynagrodzenia za udział w posiedzeniu kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.
M.P. 1971 nr 54 poz. 351 uznany za uchylony Uchwała nr 243 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie połączenia Instytutu Antybiotyków i Instytutu Farmaceutycznego w Instytut Przemysłu Farmaceutycznego.
M.P. 1971 nr 54 poz. 350 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 listopada 1971 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 63 (Krosno).
M.P. 1971 nr 54 poz. 349 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 listopada 1971 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 44 (Radzyń Podlaski).
M.P. 1971 nr 53 poz. 348 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 października 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
M.P. 1971 nr 53 poz. 347 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1971 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 219 Rady Ministrów z dnia 15 października 1971 r. w sprawie odznaki "Za zasługi w ochronie porządku publicznego".
M.P. 1971 nr 53 poz. 346 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 13 października 1971 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1971 nr 53 poz. 345 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 26 października 1971 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych", zasad i trybu jej nadawania oraz sposobu noszenia.
M.P. 1971 nr 53 poz. 344 uchylony Zarządzenie nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnień od pracy zawodowej dla celów kultury fizycznej i turystyki.
M.P. 1971 nr 53 poz. 343 uchylony Uchwała nr 218 Rady Ministrów z dnia 15 października 1971 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych".
M.P. 1971 nr 52 poz. 342 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 listopada 1971 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1971 nr 52 poz. 341 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 października 1971 r. w sprawie zwolnienia niektórych cudzoziemców od obowiązku rejestracji.
M.P. 1971 nr 52 poz. 340 uchylony Zarządzenie Ministrów Handlu Zagranicznego i Łączności z dnia 19 października 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie współdziałania urzędów pocztowych z organami administracji celnej w związku z obliczaniem, poborem i przekazywaniem należności celnych od towarów wywożonych za granicę w przesyłkach pocztowych.
M.P. 1971 nr 52 poz. 339 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 13 października 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.
M.P. 1971 nr 52 poz. 338 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 10 października 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie treści i sposobu wypełniania kart zgonu.
M.P. 1971 nr 52 poz. 337 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaokrąglenia do pełnych kwot podstawy obliczania i należności podatkowych oraz niektórych innych zobowiązań.
M.P. 1971 nr 52 poz. 336 uchylony Uchwała nr 226 Rady Ministrów z dnia 29 października 1971 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania bezosobowym funduszem płac w przedsiębiorstwach państwowych.
M.P. 1971 nr 52 poz. 335 uchylony wykazem Uchwała nr 219 Rady Ministrów z dnia 15 października 1971 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Za zasługi w ochronie porządku publicznego".
M.P. 1971 nr 52 poz. 334 uchylony Uchwała nr 213 Rady Ministrów z dnia 8 października 1971 r. zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania państwowych jednostek gospodarczych z zarządami dróg publicznych w odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi na drogach państwowych i lokalnych.
M.P. 1971 nr 52 poz. 333 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 października 1971 r.
M.P. 1971 nr 51 poz. 332 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6 października 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1971 nr 51 poz. 331 uchylony wykazem Pismo Okólne nr 107 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 1971 r. w sprawie zakazu urządzania przyjęć koleżeńskich i ofiarowywania oraz przyjmowania upominków w zakładach pracy.
M.P. 1971 nr 51 poz. 330 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 22 września 1971 r. w sprawie skupu, przerobu i obrotu włosiem końskim.
M.P. 1971 nr 51 poz. 329 uchylony Uchwała nr 224 Rady Ministrów z dnia 26 października 1971 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji skupu zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcych oraz cen stosowanych w tym skupie.
M.P. 1971 nr 51 poz. 328 Uchwała nr 220 Rady Ministrów z dnia 20 października 1971 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad współpracy między uspołecznionym handlem i przemysłem.
M.P. 1971 nr 51 poz. 327 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 października 1971 r. w sprawie powołania Ministra Sprawiedliwości.
M.P. 1971 nr 51 poz. 326 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 października 1971 r. w sprawie powołania Ministra Przemysłu Chemicznego.
M.P. 1971 nr 51 poz. 325 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 października 1971 r. w sprawie odwołania Ministra Kultury i Sztuki.
M.P. 1971 nr 51 poz. 324 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 października 1971 r. w sprawie odwołania Ministra Sprawiedliwości.
M.P. 1971 nr 51 poz. 323 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 października 1971 r. w sprawie odwołania Ministra Przemysłu Chemicznego.
M.P. 1971 nr 51 poz. 322 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 października 1971 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
M.P. 1971 nr 50 poz. 321 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 września 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wód leczniczych (kopalin), których wydobywanie podlega prawu górniczemu.
M.P. 1971 nr 50 poz. 320 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 września 1971 r. w sprawie ogólnych warunków sanitarnych przy przewozie środków spożywczych.
M.P. 1971 nr 50 poz. 319 uchylony wykazem Uchwała nr 211 Rady Ministrów z dnia 7 października 1971 r. w sprawie przyznania Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej prawa nadawania tytułów określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz stopni naukowych.
M.P. 1971 nr 50 poz. 318 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 13 października 1971 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1971 nr 49 poz. 317 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 1971 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1971 nr 49 poz. 316 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przewozu osób samochodami ciężarowymi.
M.P. 1971 nr 49 poz. 315 uchylony Uchwała nr 206 Rady Ministrów z dnia 28 września 1971 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji skupu zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcych oraz cen stosowanych w tym skupie.
M.P. 1971 nr 48 poz. 314 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 września 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
M.P. 1971 nr 48 poz. 313 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 września 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionej Polskiej Normy.
M.P. 1971 nr 48 poz. 312 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 sierpnia 1971 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do obrotu leków i artykułów sanitarnych w drogeriach i sklepach zielarskich oraz w sprawie dopuszczenia niektórych środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych do obrotu poza aptekami.
M.P. 1971 nr 48 poz. 311 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 31 sierpnia 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zgłaszania znaków towarowych do rejestracji za granicą i ich używania oraz w sprawie sposobu opatrywania znakami towarowymi towarów przeznaczonych do obrotu zagranicznego.
M.P. 1971 nr 48 poz. 310 uznany za uchylony Uchwała nr 196 Rady Ministrów z dnia 11 września 1971 r. w sprawie utworzenia Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu.
M.P. 1971 nr 48 poz. 309 uchylony wykazem Uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 10 września 1971 r. w sprawie resortowej kontroli działalności gospodarczej państwowych jednostek organizacyjnych.
M.P. 1971 nr 47 poz. 308 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 26 sierpnia 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1971 nr 47 poz. 307 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 sierpnia 1971 r. o ogłaszaniu zmian w wykazie leków gotowych wprowadzonych do obrotu w aptekach wyznaczonych do prowadzenia leków gotowych zagranicznych i niektórych leków krajowych oraz skupu leków zagranicznych.
M.P. 1971 nr 47 poz. 306 uchylony Zarządzenie Ministrów Handlu Zagranicznego i Łączności z dnia 12 sierpnia 1971 r. w sprawie stosowania ulgowych stawek celnych do towarów nadesłanych z zagranicy w przesyłkach pocztowych dla rencistów i osób korzystających z pomocy opieki społecznej.
M.P. 1971 nr 47 poz. 305 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 1 września 1971 r. w sprawie książek skarg i wniosków w uspołecznionych placówkach handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.
M.P. 1971 nr 47 poz. 304 uchylony wykazem Uchwała nr 169 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1971 r. w sprawie wzmożenia walki z hałasem i wibracjami w zakładach pracy.
M.P. 1971 nr 46 poz. 303 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 września 1971 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1971 nr 46 poz. 302 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 20 sierpnia 1971 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk, uposażeń zasadniczych i dodatków specjalnych pracowników ministerstw i urzędów centralnych.
M.P. 1971 nr 46 poz. 301 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 sierpnia 1971 r. w sprawie warunków utrzymania młodych buhajów.
M.P. 1971 nr 46 poz. 300 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 sierpnia 1971 r. w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o kartę rowerową lub o kartę woźnicy oraz wynagrodzenia osób sprawdzających kwalifikacje rowerzystów i woźniców.
M.P. 1971 nr 46 poz. 299 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1971 nr 46 poz. 298 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy związanych z obrotem z zagranicą pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1971 nr 46 poz. 297 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 1971 r. w sprawie zezwolenia na zawieranie i wykonywanie przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń umów ubezpieczenia renty w walucie wymienialnej.
M.P. 1971 nr 46 poz. 296 uchylony wykazem Zarządzenie nr 92 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 1971 r. w sprawie przekazania Przewodniczącemu Komitetu Drobnej Wytwórczości uprawnień do wydawania przepisów o skupie, przerobie i obrocie włosiem końskim.
M.P. 1971 nr 46 poz. 295 uchylony wykazem Zarządzenie nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1971 r. w sprawie stanowiska "stażysty" w prezydiach rad narodowych oraz okresu pracy zawodowej wymaganego dla stanowisk, na których mają być zatrudnieni absolwenci szkół bezpośrednio po odbyciu wstępnego stażu pracy.
M.P. 1971 nr 46 poz. 294 uchylony wykazem Uchwała nr 184 Rady Ministrów z dnia 2 września 1971 r. w sprawie prognozowania poziomu cen oraz planowania zmian cen artykułów zaopatrzeniowo-inwestycyjnych.
M.P. 1971 nr 46 poz. 293 uchylony Uchwała nr 178 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1971 r. w sprawie poprawy warunków skupu mleka oraz niektórych rodzajów bydła rzeźnego.
M.P. 1971 nr 46 poz. 292 uznany za uchylony Uchwała nr 164 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1971 r. w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi.
M.P. 1971 nr 45 poz. 291 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu pobierania dopłat do cen napojów alkoholowych.
M.P. 1971 nr 45 poz. 290 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 1971 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczania zysku nadmiernego osiągniętego ze sprzedaży artykułów kooperacyjnych oraz artykułów i usług nietypowych.
M.P. 1971 nr 45 poz. 289 uchylony Zarządzenie nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ramowych zasad, trybu oraz organizacji bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych.
M.P. 1971 nr 45 poz. 288 uchylony wykazem Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1971 r. w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego.
M.P. 1971 nr 45 poz. 287 uchylony wykazem Uchwała nr 156 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1971 r. w sprawie kierowania pracowników na studia doktoranckie dla pracujących oraz w sprawie ulg i świadczeń przysługujących tym pracownikom.
M.P. 1971 nr 44 poz. 286 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 września 1971 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1971 nr 44 poz. 285 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 lipca 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
M.P. 1971 nr 44 poz. 284 obowiązujący Zarządzenie Dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań z dnia 13 sierpnia 1971 r. w sprawie wykonania przepisów o przejściu na osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych na ziemiach zachodnich i północnych.
M.P. 1971 nr 44 poz. 283 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 24 lipca 1971 r. w sprawie książeczek żeglarskich i list załogi na polskich statkach morskich.
M.P. 1971 nr 44 poz. 282 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 19 sierpnia 1971 r. w sprawie budowy i utrzymywania studni publicznych w miastach zaopatrywanych w wodę z urządzeń wodociągowych.
M.P. 1971 nr 44 poz. 281 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1971 r. w sprawie rozliczeń z budżetem wyników finansowych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz zjednoczeń podległych Ministrowi Rolnictwa lub przez niego nadzorowanych.
M.P. 1971 nr 44 poz. 280 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 1971 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.
M.P. 1971 nr 44 poz. 279 uchylony Uchwała nr 174 Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1971 r. zmieniająca uchwałę w sprawie celowego oszczędzania na budowlanych książeczkach oszczędnościowych spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych.
M.P. 1971 nr 44 poz. 278 uchylony wykazem Uchwała nr 166 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1971 r. zmieniająca uchwałę w sprawie umundurowania i odznak służbowych oraz dodatku za wysługę lat pracowników resortu komunikacji, objętych przepisami dekretu z dnia 21 kwietnia 1954 r. o niektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejowych.
M.P. 1971 nr 43 poz. 277 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 lipca 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1971 nr 43 poz. 276 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 lipca 1971 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XXVIII Targach Krajowych Jesień 1971 w roku 1971 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1971.
M.P. 1971 nr 43 poz. 275 uchylony Zarządzenie Ministrów Przemysłu Ciężkiego i Przemysłu Maszynowego z dnia 17 lipca 1971 r. w sprawie ogólnych warunków umów o generalne dostawy maszyn i urządzeń w obrocie krajowym między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1971 nr 43 poz. 274 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lipca 1971 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania sztabów wojskowych.
M.P. 1971 nr 43 poz. 273 Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 16 lipca 1971 r. w sprawie zasad planowania i rozliczania usług przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1971 nr 43 poz. 272 uznany za uchylony Uchwała nr 152 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1971 r. w sprawie kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych oraz przestrzegania higieny w zakładach produkujących i wprowadzających je do obrotu.
M.P. 1971 nr 42 poz. 271 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 sierpnia 1971 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1971 nr 42 poz. 270 uchylony Uchwała nr 159 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1971 r. zmieniająca uchwałę w sprawie usprawnienia kooperacji przemysłowej.
M.P. 1971 nr 42 poz. 269 uchylony wykazem Uchwała nr 158 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1971 r. w sprawie nadania odznak "Zasłużonego Działacza Turystyki", "Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej" i "Zasłużonego Mistrza Sportu".
M.P. 1971 nr 42 poz. 268 uchylony wykazem Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1971 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Handlu Zagranicznego".
M.P. 1971 nr 42 poz. 267 uchylony Uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1971 r. w sprawie udziału Naczelnej Organizacji Technicznej oraz zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych w intensyfikacji gospodarki i rozwijaniu nowej techniki.
M.P. 1971 nr 42 poz. 266 uchylony Uchwała nr 143 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1971 r. w sprawie cen skupu zbóż.
M.P. 1971 nr 42 poz. 265 uchylony Uchwała nr 142 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1971 r. w sprawie kontraktacji zbóż.
M.P. 1971 nr 41 poz. 264 Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 31 lipca 1971 r. w sprawie ogłoszenia przepisów o narzędziach pomiarowych.
M.P. 1971 nr 41 poz. 263 Pismo Okólne nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1971 r. w sprawie opracowywania projektów oraz stosowania przepisów prawnych.
M.P. 1971 nr 41 poz. 262 Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 lipca 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za wstęp do muzeów resortu kultury i sztuki.
M.P. 1971 nr 41 poz. 261 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia taryfy i sposobu poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów mechanicznych będących w posiadaniu cudzoziemców dewizowych przebywających w Polsce.
M.P. 1971 nr 41 poz. 260 uchylony Uchwała nr 151 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1971 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
M.P. 1971 nr 41 poz. 259 uchylony Uchwała nr 148 Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1971 r. w sprawie powiatowego funduszu rozwoju kultury.
M.P. 1971 nr 40 poz. 258 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 sierpnia 1971 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1971 nr 40 poz. 257 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lipca 1971 r. w sprawie określenia rodzajów prac podlegających zaliczeniu do stażu pracy wymaganego do zajmowania stanowisk bibliotekarzy dyplomowanych.
M.P. 1971 nr 40 poz. 256 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1971 r. w sprawie eksploatacji prądnic (generatorów) synchronicznych.
M.P. 1971 nr 39 poz. 255 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym.
M.P. 1971 nr 39 poz. 254 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 1971 r. w sprawie wyłączenia niektórych środków trwałych ze stanu środków trwałych w organizacjach spółdzielczych przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
M.P. 1971 nr 39 poz. 253 uchylony wykazem Zarządzenie nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1971 r. w sprawie ograniczenia żądania zaświadczeń od obywateli.
M.P. 1971 nr 39 poz. 252 uchylony Zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1971 r. w sprawie usprawnienia trybu uzgadniania założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji.
M.P. 1971 nr 38 poz. 251 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 lipca 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
M.P. 1971 nr 38 poz. 250 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 lipca 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1971 nr 38 poz. 249 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 7 lipca 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
M.P. 1971 nr 38 poz. 248 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 lipca 1971 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.
M.P. 1971 nr 38 poz. 247 uchylony wykazem Uchwała nr 134 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1971 r. w sprawie uproszczenia trybu działalności naczelnych i centralnych organów administracji.
M.P. 1971 nr 37 poz. 246 Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 5 lipca 1971 r. w sprawie ogłoszenia przepisów o narzędziach pomiarowych.
M.P. 1971 nr 37 poz. 245 Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 29 czerwca 1971 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1971 nr 37 poz. 244 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 czerwca 1971 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XL Międzynarodowych Targach Poznańskich w roku 1971 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1971.
M.P. 1971 nr 37 poz. 243 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 13 maja 1971 r. w sprawie trybu postępowania w wypadkach uchylenia przez dyrektora przedsiębiorstwa decyzji kierownika kontroli jakości o wstrzymaniu odbioru jakościowego wyrobów oraz nieuwzględnienia jego wniosku o wstrzymaniu produkcji.
M.P. 1971 nr 37 poz. 242 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 czerwca 1971 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1953 r.
M.P. 1971 nr 37 poz. 241 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 czerwca 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przejść granicznych przeznaczonych dla ruchu granicznego.
M.P. 1971 nr 37 poz. 240 uchylony wykazem Zarządzenie nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu ewidencjonowania i rozliczania zmian w narodowym planie gospodarczym.
M.P. 1971 nr 37 poz. 239 uchylony wykazem Uchwała nr 126 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1971 r. w sprawie wstępnego stażu pracy absolwentów szkół.
M.P. 1971 nr 37 poz. 238 uchylony Uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1971 r. w sprawie organizowania techników zawodowych dla przodujących robotników.
M.P. 1971 nr 36 poz. 237 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 21 czerwca 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
M.P. 1971 nr 36 poz. 236 Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 30 czerwca 1971 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1971 nr 36 poz. 235 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 maja 1971 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1971 nr 36 poz. 234 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 24 czerwca 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży dla ludności nowych samochodów osobowych.
M.P. 1971 nr 36 poz. 233 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1971 r. w sprawie zwrotu jednostkom gospodarki uspołecznionej akumulacji pośredniej zawartej w cenach produktów przeznaczonych na eksport.
M.P. 1971 nr 36 poz. 232 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1971 r. w sprawie podatku obrotowego od obrotu osiągniętego przez niektóre jednostki gospodarki uspołecznionej ze sprzedaży produktów przeznaczonych na eksport.
M.P. 1971 nr 36 poz. 231 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg podatkowych dla rzemieślników szkolących uczniów.
M.P. 1971 nr 36 poz. 230 uchylony wykazem Uchwała nr 122 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1971 r. w sprawie przyjmowania do eksploatacji i przeprowadzania rozliczeń i analiz zrealizowanych zadań inwestycyjnych.
M.P. 1971 nr 35 poz. 229 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lipca 1971 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1971 nr 35 poz. 228 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 8 czerwca 1971 r. w sprawie porozumień branżowych w zakresie skupu i obrotu hurtowego owocami, warzywami i ziemniakami wczesnymi w stanie nie przetworzonym.
M.P. 1971 nr 35 poz. 227 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 czerwca 1971 r. w sprawie opłat rejestracyjnych od pojazdów samochodowych, przyczep i trolejbusów.
M.P. 1971 nr 35 poz. 226 uchylony wykazem Uchwała nr 120 Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1971 r. w sprawie rozwoju zakładowego budownictwa mieszkaniowego realizowanego systemem gospodarczym.
M.P. 1971 nr 34 poz. 225 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 1971 r. w sprawie zezwolenia na niektóre darowizny i pożyczki wartości dewizowych.
M.P. 1971 nr 34 poz. 224 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu za 1970 r.
M.P. 1971 nr 34 poz. 223 obowiązujący Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla przelicznika wkładów oszczędnościowych za 1970 r.
M.P. 1971 nr 34 poz. 222 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 31 maja 1971 r. w sprawie prac związanych z przygotowaniem projektu planu inwestycyjnego na 1972 r.
M.P. 1971 nr 34 poz. 221 uchylony Uchwała nr 119 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1971 r. w sprawie wymiaru urlopów wypoczynkowych dla inwalidów I i II grupy, wykonujących pracą nakładczą.
M.P. 1971 nr 34 poz. 220 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 czerwca 1971 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1971 nr 34 poz. 219 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 czerwca 1971 r. o zmianie regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1971 nr 34 poz. 218 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 czerwca 1971 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1971 nr 34 poz. 217 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 czerwca 1971 r. w sprawie odwołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1971 nr 34 poz. 216 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 czerwca 1971 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa.
M.P. 1971 nr 34 poz. 215 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 czerwca 1971 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa.
M.P. 1971 nr 33 poz. 214 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 21 maja 1971 r. w sprawie ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1971 nr 33 poz. 213 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 1971 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 183 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej organizacji spółdzielczych.
M.P. 1971 nr 33 poz. 212 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 5 czerwca 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji praktyk robotniczych studentów szkół wyższych oraz ponoszenia kosztów związanych z organizacją tych praktyk.
M.P. 1971 nr 33 poz. 211 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 kwietnia 1971 r. w sprawie szczegółowych warunków produkcji i wprowadzania do obrotu dietetycznych środków spożywczych.
M.P. 1971 nr 33 poz. 210 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 1971 r. w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wypuszczenia premiowych bonów oszczędnościowych.
M.P. 1971 nr 33 poz. 209 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 115 Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1971 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarki finansowej organizacji spółdzielczych.
M.P. 1971 nr 32 poz. 208 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk z dnia 3 czerwca 1971 r. w sprawie rejestracji zakładów i urządzeń wytwarzających publikacje, ilustracje i pieczątki i zakładów sprzedaży matryc oraz w sprawie ewidencji wytwarzanych publikacji i sprzedawanych urządzeń, aparatów i matryc.
M.P. 1971 nr 32 poz. 207 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 1971 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie jesiennym 1971 r.
M.P. 1971 nr 32 poz. 206 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 3 czerwca 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przewozu osób samochodami ciężarowymi.
M.P. 1971 nr 32 poz. 205 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 21 maja 1971 r. w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać dopuszczone do obrotu palniki gazowe do kotłów grzewczych.
M.P. 1971 nr 32 poz. 204 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży zagranicznych środków płatniczych na cele prywatnego pobytu za granicą.
M.P. 1971 nr 32 poz. 203 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 1971 r. w sprawie sposobu obliczania podatku wyrównawczego za 1971 r.
M.P. 1971 nr 32 poz. 202 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 1971 r. w sprawie stosowania imiennych czeków gotówkowych.
M.P. 1971 nr 32 poz. 201 uchylony Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 7 maja 1971 r. w sprawie zasad korekty funduszu płac oraz zasad i trybu kontroli funduszu płac przedsiębiorstw uspołecznionych wykonywanej przez banki.
M.P. 1971 nr 31 poz. 200 uchylony Zarządzenie nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania bezosobowym funduszem płac w jednostkach państwowych i społecznych nie będących przedsiębiorstwami.
M.P. 1971 nr 31 poz. 199 uchylony Uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 29 maja 1971 r. w sprawie zasad i trybu ustalania cen artykułów i usług pochodzących z importu oraz artykułów i usług przeznaczonych na eksport.
M.P. 1971 nr 31 poz. 198 uchylony Uchwała nr 109 Rady Ministrów z dnia 29 maja 1971 r. w sprawie lokalizacji inwestycji.
M.P. 1971 nr 31 poz. 197 uchylony wykazem Uchwała nr 104 Rady Ministrów z dnia 25 maja 1971 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania radców prawnych i referentów prawnych zatrudnionych w przedsiębiorstwach państwowych, zjednoczeniach oraz w bankach państwowych.
M.P. 1971 nr 31 poz. 196 uchylony Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 25 maja 1971 r. w sprawie składników funduszu płac i pozostałych wynagrodzeń z tytułu pracy w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1971 nr 31 poz. 195 uchylony Uchwała nr 74 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1971 r. w sprawie inwestycji szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej.
M.P. 1971 nr 30 poz. 194 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 czerwca 1971 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1971 nr 30 poz. 193 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 maja 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
M.P. 1971 nr 30 poz. 192 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 5 maja 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1971 nr 30 poz. 191 uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 maja 1971 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1971 nr 29 poz. 190 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 maja 1971 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1971 nr 29 poz. 189 akt jednorazowy Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1971 r. uchylające wykaz leków silnie działających, które mogą być wydawane bez recept.
M.P. 1971 nr 29 poz. 188 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 maja 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na II Centralnej Wystawie Młodych Mistrzów Techniki w roku 1971 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tej wystawie w roku 1971.
M.P. 1971 nr 29 poz. 187 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 28 kwietnia 1971 r. zmieniające zarządzenie o ustaleniu wykazu surowców wtórnych podlegających zagospodarowaniu oraz wykazu jednostek upoważnionych do skupu tych surowców.
M.P. 1971 nr 29 poz. 186 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 28 kwietnia 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania niemetalicznymi surowcami wtórnymi.
M.P. 1971 nr 29 poz. 185 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 100 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1971 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyłączenia niektórych terenów strefy nadgranicznej spod obowiązku posiadania zezwoleń na zamieszkanie i pobyt.
M.P. 1971 nr 29 poz. 184 uchylony Uchwała nr 86 Rady Ministrów z dnia 3 maja 1971 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz zjednoczeń podległych Ministrowi Rolnictwa lub przez niego nadzorowanych.
M.P. 1971 nr 29 poz. 183 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 maja 1971 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa.
M.P. 1971 nr 29 poz. 182 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 maja 1971 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 20 (Bielsko-Biała).
M.P. 1971 nr 28 poz. 181 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 maja 1971 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1971 nr 28 poz. 180 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 kwietnia 1971 r. w sprawie list odmian roślin uprawnych wpisanych do rejestru odmian oryginalnych i spisu odmian selekcjonowanych oraz skreślonych z rejestru odmian oryginalnych i ze spisu odmian selekcjonowanych w ciągu 1970 r.
M.P. 1971 nr 27 poz. 179 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 marca 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
M.P. 1971 nr 27 poz. 178 uchylony Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 19 kwietnia 1971 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1971 nr 27 poz. 177 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 19 kwietnia 1971 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1971 nr 27 poz. 176 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 kwietnia 1971 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych, ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1971 nr 27 poz. 175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 13 kwietnia 1972 r. w sprawie klasyfikacji morskich wód wewnętrznych ze względu na dopuszczalne zanieczyszczenia.
M.P. 1971 nr 27 poz. 174 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 24 kwietnia 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1971 nr 27 poz. 173 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 kwietnia 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie urzędowej kontroli jakości materiału siewnego.
M.P. 1971 nr 27 poz. 172 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 kwietnia 1971 r. w sprawie ogólnych warunków umów o świadczenie przez stacje obsługi jednostek gospodarki uspołecznionej usług motoryzacyjnych na rzecz ludności.
M.P. 1971 nr 27 poz. 171 uchylony Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 22 marca 1971 r. w sprawie zakresu i kierunków działalności uspołecznionej drobnej wytwórczości.
M.P. 1971 nr 27 poz. 170 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 kwietnia 1971 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu.
M.P. 1971 nr 27 poz. 169 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 kwietnia 1971 r. w sprawie odwołania wicemarszałka Sejmu.
M.P. 1971 nr 26 poz. 168 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1971 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 51 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1968 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego lub przez niego nadzorowanych.
M.P. 1971 nr 26 poz. 167 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1971 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 177 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, usług rolniczych i gospodarki komunalnej oraz ich zjednoczeń objętych planowaniem terenowym.
M.P. 1971 nr 26 poz. 166 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1971 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 176 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń przemysłowych oraz budowlano-montażowych, objętych planowaniem centralnym.
M.P. 1971 nr 26 poz. 165 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1971 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń z budżetem Państwa z tytułu zysków.
M.P. 1971 nr 26 poz. 164 uznany za uchylony Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1971 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego lub przez niego nadzorowanych.
M.P. 1971 nr 26 poz. 163 uchylony Uchwała nr 70 Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1971 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, usług rolniczych i gospodarki komunalnej oraz ich zjednoczeń objętych planowaniem terenowym.
M.P. 1971 nr 26 poz. 162 uchylony Uchwała nr 69 Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1971 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń przemysłowych oraz budowlano-montażowych, objętych planowaniem centralnym.
M.P. 1971 nr 25 poz. 161 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 maja 1971 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1971 nr 25 poz. 160 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 17 kwietnia 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia definicji i oznaczeń legalnych jednostek miar oraz ustalenia pochodnych jednostek miar i jednostek miar dopuszczonych przejściowo do stosowania jako legalne.
M.P. 1971 nr 25 poz. 159 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia składników podstawy wymiaru renty funkcjonariuszów Służby Więziennej oraz ich rodzin.
M.P. 1971 nr 25 poz. 158 uchylony Uchwała nr 72 Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1971 r. w sprawie gospodarki finansowej organizacji gospodarczej Lasy Państwowe.
M.P. 1971 nr 25 poz. 157 uchylony wykazem Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 12 marca 1971 r. w sprawie prawa do wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy, przysługujących pracownicom wychowującym dzieci w wieku do lat 14.
M.P. 1971 nr 25 poz. 156 uchylony wykazem Uchwała nr 52 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1971 r. w sprawie utworzenia terenowego funduszu aktywizacji gospodarczej na lata 1971-1975.
M.P. 1971 nr 24 poz. 155 uchylony Uchwała Nr 77 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1971 r. w sprawie organizacji skupu zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcych oraz cen stosowanych w tym skupie.
M.P. 1971 nr 23 poz. 154 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 16 kwietnia 1971 r. w sprawie pozwoleń na wywóz za granicę niektórych towarów oraz stosowania taryfy celnej wywozowej.
M.P. 1971 nr 23 poz. 153 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 7 kwietnia 1971 r. w sprawie stosowania taryfy celnej wywozowej.
M.P. 1971 nr 23 poz. 152 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 30 marca 1971 r. w sprawie stosowania taryfy celnej przewozowej.
M.P. 1971 nr 23 poz. 151 uchylony wykazem Uchwała nr 68 Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1971 r. w sprawie zwiększenia zatrudnienia kobiet w niepełnym wymiarze czasu pracy.
M.P. 1971 nr 22 poz. 150 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 kwietnia 1971 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.
M.P. 1971 nr 22 poz. 149 uchylony Obwieszczenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 5 kwietnia 1971 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1971 nr 22 poz. 148 uchylony Obwieszczenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1971 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1971 nr 22 poz. 147 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 3 kwietnia 1971 r. w sprawie wprowadzenia kontyngentowania wody dostarczanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Górze na rzecz jednostek gospodarczych.
M.P. 1971 nr 22 poz. 146 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 29 marca 1971 r. w sprawie projektowania inwestycji hydrotechnicznych.
M.P. 1971 nr 22 poz. 145 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 kwietnia 1971 r. w sprawie przechowywania próbek środków spożywczych.
M.P. 1971 nr 22 poz. 144 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1971 r. w sprawie zasad powoływania, rozmieszczania i wyposażenia straży pożarnych.
M.P. 1971 nr 22 poz. 143 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 1971 r. w sprawie udzielania w 1971 r. bonifikat od spłat kredytów udzielonych ludności na inwestycje i kapitalne remonty.
M.P. 1971 nr 22 poz. 142 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki finansowej przedsiębiorstw obrotu zaopatrzeniowego.
M.P. 1971 nr 22 poz. 141 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1971 r. w sprawie zwiększania i zmniejszania funduszu statutowego w przedsiębiorstwach państwowych.
M.P. 1971 nr 21 poz. 140 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 marca 1971 r. w sprawie ustanowienia Polskich Norm (PN).
M.P. 1971 nr 21 poz. 139 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 kwietnia 1971 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na wystawie "Elektronika czynnikiem postępu w gospodarce narodowej" w Muzeum Techniki Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Warszawie albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tej wystawie w roku 1971.
M.P. 1971 nr 21 poz. 138 obowiązujący Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 9 lutego 1971 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony Pracownik Przemysłu Lekkiego".
M.P. 1971 nr 21 poz. 137 uchylony Uchwała nr 66 Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1971 r. w sprawie kontraktacji zbóż.
M.P. 1971 nr 20 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 1971 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawie odpowiedzialności Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych.
M.P. 1971 nr 20 poz. 135 uchylony Obwieszczenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 16 marca 1971 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1971 nr 20 poz. 134 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 17 marca 1971 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1971 nr 20 poz. 133 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 19 marca 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1971 nr 20 poz. 132 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnień i obniżek w podatku gruntowym.
M.P. 1971 nr 19 poz. 131 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 kwietnia 1971 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1971 nr 19 poz. 130 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 marca 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
M.P. 1971 nr 19 poz. 129 uchylony Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 1971 r. w sprawie finansowania nakładów na zaplecze produkcyjno-usługowe i administracyjno-socjalne budów.
M.P. 1971 nr 18 poz. 128 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 marca 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1971 nr 18 poz. 127 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa z dnia 8 marca 1971 r. uchylające zarządzenie w sprawie urzędowego spisu leków stosowanych w lecznictwie zwierząt.
M.P. 1971 nr 18 poz. 126 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 1971 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej generalnych dostawców.
M.P. 1971 nr 18 poz. 125 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczeń środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych i spółdzielczych.
M.P. 1971 nr 18 poz. 124 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 1971 r. w sprawie odpowiedzialności jednostek gospodarki uspołecznionej za wykonywanie dostaw towarów rynkowych.
M.P. 1971 nr 17 poz. 123 uchylony Obwieszczenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 marca 1971 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1971 nr 17 poz. 122 uchylony Uchwała nr 38 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1971 r. w sprawie cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej oraz cen w systemie generalnych dostaw dla odbiorców krajowych.
M.P. 1971 nr 17 poz. 121 uchylony Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1971 r. w sprawie cen zbytu artykułów wykonywanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej w ramach kooperacji przemysłowej.
M.P. 1971 nr 17 poz. 120 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 marca 1971 r. w sprawie zmiany narodowego planu gospodarczego na 1971 r.
M.P. 1971 nr 16 poz. 119 uznany za uchylony Wytyczne Prezydium Komitetu Nagród Państwowych z dnia 15 lutego 1971 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie nagród państwowych w dziedzinie nauki, techniki oraz kultury i sztuki w 1972 r.
M.P. 1971 nr 16 poz. 118 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 marca 1971 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XXVII Targach Krajowych - Wiosna 1971 w roku 1971 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1971.
M.P. 1971 nr 16 poz. 117 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 12 lutego 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji i zakresu działania okręgowych zarządów wodnych.
M.P. 1971 nr 16 poz. 116 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 marca 1971 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1971 nr 16 poz. 115 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży zagranicznych środków płatniczych na cele prywatnego pobytu za granicą.
M.P. 1971 nr 16 poz. 114 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie eksploatacji i zarządu nieruchomościami w Polsce, stanowiącymi własność cudzoziemców dewizowych.
M.P. 1971 nr 16 poz. 113 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 24 lutego 1971 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy kruszywa budowlanego.
M.P. 1971 nr 15 poz. 112 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 1971 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w zakresie wykładni i stosowania ustaw karnych dotyczących warunkowego umorzenia postępowania.
M.P. 1971 nr 15 poz. 111 Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 16 lutego 1971 r. w sprawie ogłoszenia przepisów o narzędziach pomiarowych.
M.P. 1971 nr 15 poz. 110 uchylony Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 27 lutego 1971 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1971 nr 15 poz. 109 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 25 lutego 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1971 nr 15 poz. 108 uchylony wykazem Uchwała nr 50 Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1971 r. w sprawie funduszu miejskiego.
M.P. 1971 nr 14 poz. 107 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 lutego 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
M.P. 1971 nr 14 poz. 106 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 1971 r. w sprawie ogólnych warunków umów komisu i umów agencyjnych związanych z obrotem z zagranicą pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1971 nr 14 poz. 105 uznany za uchylony Uchwała nr 36 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1971 r. w sprawie zmiany zakresu działania i nazwy oraz podziału Centralnego Instytutu Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej.
M.P. 1971 nr 14 poz. 104 uchylony wykazem Uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1971 r. w sprawie rozwoju informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej.
M.P. 1971 nr 13 poz. 103 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 marca 1971 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1971 nr 13 poz. 102 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 lutego 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
M.P. 1971 nr 13 poz. 101 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Instrukcja Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1971 r. zmieniająca instrukcję w sprawie dystrybucji znaków opłaty skarbowej, blankietów wekslowych i znaków opłaty sądowej.
M.P. 1971 nr 13 poz. 100 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 11 lutego 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych i obwodowych urzędów jakości i miar.
M.P. 1971 nr 13 poz. 99 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 18 lutego 1971 r. w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać dopuszczone do obrotu przenośne metalowe kuchnie węglowe.
M.P. 1971 nr 13 poz. 98 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 18 lutego 1971 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wykazie jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania kontroli zapasów, stanowiącym załącznik do uchwały nr 48 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1964 r. w sprawie przeprowadzania kontroli zapasów przez jednostki zbytu.
M.P. 1971 nr 13 poz. 97 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1971 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych, uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1971 nr 13 poz. 96 wygaśnięcie aktu Uchwała nr 45 Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1971 r. w sprawie utworzenia instytutu naukowo-badawczego pod nazwą Śląski Instytut Naukowy.
M.P. 1971 nr 13 poz. 95 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 22 lutego 1971 r. o przedłużeniu na 1971 r. mocy obowiązującej uchwały Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 25 lutego 1966 r. w sprawie dalszego rozwoju socjalistycznego współzawodnictwa pracy.
M.P. 1971 nr 12 poz. 94 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 lutego 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1971 nr 12 poz. 93 Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 11 lutego 1971 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1971 nr 12 poz. 92 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lutego 1971 r. w sprawie wyposażenia pojazdów samochodowych i przyczep.
M.P. 1971 nr 11 poz. 91 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 lutego 1971 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na wystawie "Orgatechnika 71" w roku 1971 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tej wystawie w roku 1971.
M.P. 1971 nr 11 poz. 90 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lutego 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania niektórych ulg w świadczeniach na fundusz gromadzki.
M.P. 1971 nr 11 poz. 89 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 32 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1971 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu bibliotek zaliczonych do bibliotek naukowych.
M.P. 1971 nr 11 poz. 88 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 31 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1971 r. w sprawie pasów drogowych dróg publicznych.
M.P. 1971 nr 11 poz. 87 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie powołania Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu.
M.P. 1971 nr 11 poz. 86 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie powołania Ministra Handlu Zagranicznego.
M.P. 1971 nr 11 poz. 85 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie powołania Ministra Spraw Wewnętrznych.
M.P. 1971 nr 11 poz. 84 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie powołania wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1971 nr 11 poz. 83 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie odwołania Ministra Handlu Zagranicznego.
M.P. 1971 nr 11 poz. 82 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie odwołania Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu.
M.P. 1971 nr 11 poz. 81 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie odwołania Ministra Spraw Wewnętrznych.
M.P. 1971 nr 11 poz. 80 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie odwołania wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1971 nr 11 poz. 79 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie odwołania wiceprezesa Rady Ministrów i Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
M.P. 1971 nr 11 poz. 78 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa.
M.P. 1971 nr 11 poz. 77 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa.
M.P. 1971 nr 11 poz. 76 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa.
M.P. 1971 nr 11 poz. 75 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie odwołania członka Rady Państwa.
M.P. 1971 nr 11 poz. 74 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie odwołania zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa.
M.P. 1971 nr 11 poz. 73 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie odwołania zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa.
M.P. 1971 nr 11 poz. 72 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu.
M.P. 1971 nr 11 poz. 71 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie odwołania Marszałka Sejmu.
M.P. 1971 nr 11 poz. 70 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu.
M.P. 1971 nr 11 poz. 69 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu.
M.P. 1971 nr 11 poz. 68 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. o zmianie regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1971 nr 11 poz. 67 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1971 r. w sprawie odwołania wicemarszałka Sejmu.
M.P. 1971 nr 10 poz. 66 uchylony wykazem Uchwała nr 30 Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1971 r. w sprawie zmiany zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń.
M.P. 1971 nr 10 poz. 65 akt jednorazowy Uchwała Nr 28 Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1971 r. w sprawie premiowania i nagradzania w roku 1971 robotników i pracowników umysłowych państwowych przedsiębiorstw przemysłowych i nadzorujących je zjednoczeń oraz niektórych innych gałęzi gospodarki.
M.P. 1971 nr 10 poz. 64 uchylony wykazem Uchwała nr 14 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1971 r. w sprawie zasad organizacji państwowego przemysłu terenowego.
M.P. 1971 nr 9 poz. 63 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 25 stycznia 1971 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1971 nr 9 poz. 62 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 stycznia 1971 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na II Centralnej Wystawie Młodych Mistrzów Techniki w roku 1971 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tej wystawie w roku 1971.
M.P. 1971 nr 9 poz. 61 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 28 stycznia 1971 r. uchylające zarządzenie w sprawie powoływania biegłych w postępowaniu wodnoprawnym.
M.P. 1971 nr 9 poz. 60 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania przepisów ustawy dewizowej do osób czasowo przebywających za granicą lub w kraju oraz zezwolenia dla tych osób na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi.
M.P. 1971 nr 9 poz. 59 uchylony wykazem Uchwała nr 18 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1971 r. w sprawie dalszego rozwoju i zwiększenia efektywności działalności normalizacyjnej.
M.P. 1971 nr 8 poz. 58 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 1971 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawie dochodzenia przed sądami powszechnymi odszkodowań za następstwa wypadków przy pracy lub chorób zawodowych po wprowadzeniu systemu świadczeń ustawą z dnia 23 stycznia 1968 r.
M.P. 1971 nr 8 poz. 57 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 1971 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw prowadzących.
M.P. 1971 nr 8 poz. 56 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 1971 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej zjednoczeń grupujących państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe, budowlane, usług rolniczych i gospodarki komunalnej, objętych planowaniem terenowym.
M.P. 1971 nr 8 poz. 55 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 1971 r. w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń i central handlowych podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego.
M.P. 1971 nr 8 poz. 54 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1971 r. w sprawie gospodarki finansowej terenowych przedsiębiorstw resortu zdrowia.
M.P. 1971 nr 8 poz. 53 uchylony wykazem Zarządzenie nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1971 r. w sprawie przekazania do właściwego użytkowania pomieszczeń i lokali zakładów pracy przeznaczonych na cele socjalne, a aktualnie użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.
M.P. 1971 nr 8 poz. 52 uznany za uchylony Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1971 r. w sprawie realizacji zadań wynikających z materiałów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1971 nr 8 poz. 51 uznany za uchylony Uchwała nr 25 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1971 r. w sprawie połączenia Instytutu Chemii Ogólnej i Instytutu Tworzyw Sztucznych w Instytut Chemii Przemysłowej.
M.P. 1971 nr 8 poz. 50 Uchwała nr 5 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1971 r. w sprawie likwidacji rezerwy kasowej w budżetach rad narodowych.
M.P. 1971 nr 7 poz. 49 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 1971 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1971 nr 7 poz. 48 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia 1971 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.
M.P. 1971 nr 7 poz. 47 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 1971 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie wiosennym 1971 r.
M.P. 1971 nr 6 poz. 46 Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 18 stycznia 1971 r. w sprawie upoważnienia Centralnych Zakładów Automatyzacji Hutnictwa "CZAH" w Katowicach do legalizacji niektórych narzędzi do pomiaru wielkości elektrycznych oraz do pomiaru ciśnienia.
M.P. 1971 nr 6 poz. 45 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 16 stycznia 1971 r. w sprawie wykorzystywania informacji naukowych, technicznych i ekonomicznych zawartych w sprawozdaniach ze służbowych wyjazdów za granicę.
M.P. 1971 nr 6 poz. 44 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 19 stycznia 1971 r. w sprawie norm ubytków naturalnych mięsa wieprzowego w półtuszach zdekompletowanych.
M.P. 1971 nr 6 poz. 43 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 grudnia 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1971 nr 6 poz. 42 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 stycznia 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych.
M.P. 1971 nr 6 poz. 41 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1971 r. w sprawie wyrównywania dochodów rad narodowych w związku z niektórymi ulgami w podatku gruntowym.
M.P. 1971 nr 6 poz. 40 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1971 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów uchwały nr 176 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń przemysłowych oraz budowlano-montażowych, objętych planowaniem centralnym na niektóre zjednoczenia i przedsiębiorstwa.
M.P. 1971 nr 6 poz. 39 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 1971 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej central zjednoczeń przemysłowych i budowlano-montażowych, objętych planowaniem centralnym.
M.P. 1971 nr 6 poz. 38 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1970 r. w sprawie udzielania przedsiębiorstwom gospodarki komunalnej dopłat budżetowych.
M.P. 1971 nr 6 poz. 37 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 22 stycznia 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o roboty budowlano-montażowe wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1971 nr 5 poz. 36 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 stycznia 1971 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1971 nr 5 poz. 35 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 14 stycznia 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1971 nr 5 poz. 34 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 grudnia 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1971 nr 5 poz. 33 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1971 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.
M.P. 1971 nr 5 poz. 32 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1970 r. w sprawie oprocentowania środków trwałych przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1971 nr 5 poz. 31 uchylony Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1971 r. w sprawie przenoszenia kredytów między paragrafami budżetu centralnego.
M.P. 1971 nr 5 poz. 30 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 22 stycznia 1971 r. w sprawie ustanowienia "Dnia Pracownika Handlu".
M.P. 1971 nr 5 poz. 29 uchylony wykazem Uchwała nr 7 Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1971 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Przemysłu Lekkiego".
M.P. 1971 nr 4 poz. 28 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 grudnia 1970 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Ogólnopolskiej Wystawie Racjonalizacji i Wynalazczości Rzemieślniczej w roku 1970 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tej wystawie w roku 1970.
M.P. 1971 nr 4 poz. 27 uznany za uchylony Zarządzenie Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 5 stycznia 1971 r. w sprawie określenia rodzajów prac podlegających zaliczeniu jako równorzędne z pracami w służbie informacji naukowej, technicznej lub ekonomicznej albo w służbie bibliotecznej.
M.P. 1971 nr 4 poz. 26 uznany za uchylony Zarządzenie Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 5 stycznia 1971 r. w sprawie trybu działania Komisji Egzaminacyjnej dla Dyplomowanych Pracowników Dokumentacji Naukowej, zakresu wymagań egzaminacyjnych oraz trybu składania egzaminów.
M.P. 1971 nr 4 poz. 25 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 6 stycznia 1971 r. w sprawie podstawy wymiaru rent i wysokości składek na ubezpieczenia społeczne niektórych osób prowadzących działalność na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.
M.P. 1971 nr 4 poz. 24 uchylony Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości w wojsku.
M.P. 1971 nr 4 poz. 23 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 9 stycznia 1971 r. w sprawie eksploatacji baterii kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej.
M.P. 1971 nr 4 poz. 22 uchylony wykazem Uchwała nr 3 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1971 r. w sprawie zasad polityki cen detalicznych w latach 1971 i 1972.
M.P. 1971 nr 3 poz. 21 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komunikacji z dnia 31 grudnia 1970 r. w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych, których pracownicy są uprawnieni do dodatkowego urlopu ze względu na zagrożenie gruźlicą.
M.P. 1971 nr 3 poz. 20 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 grudnia 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1971 nr 3 poz. 19 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 grudnia 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1971 nr 3 poz. 18 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 grudnia 1970 r. w sprawie zniesienia ochrony obszaru uznanego za rezerwat przyrody w Leśnictwie Charzewice Nadleśnictwa Rozwadów.
M.P. 1971 nr 3 poz. 17 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 15 grudnia 1970 r. w sprawie ustalenia regulaminu odznaki "Wzorowego Sprzedawcy".
M.P. 1971 nr 3 poz. 16 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 23 grudnia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie treści i sposobu wypełniania kart zgonu.
M.P. 1971 nr 3 poz. 15 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad opodatkowania podatkiem obrotowym jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.
M.P. 1971 nr 3 poz. 14 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1971 r. w sprawie jednorazowego rozliczenia funduszów własnych w obrocie przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1971 nr 3 poz. 13 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 31 grudnia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie niektórych materiałów niezbędnych do wykonania obiektów budownictwa i remontowych robót budowlanych realizowanych przez spółdzielnie pracy.
M.P. 1971 nr 3 poz. 12 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wykazie jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania kontroli zapasów, stanowiącym załącznik do uchwały nr 48 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1964 r. w sprawie przeprowadzania kontroli zapasów przez jednostki zbytu.
M.P. 1971 nr 2 poz. 11 Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 18 grudnia 1970 r. w sprawie ogłoszenia przepisów o narzędziach pomiarowych.
M.P. 1971 nr 2 poz. 10 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 grudnia 1970 r. w sprawie szczegółowego określenia niektórych pojęć używanych w ustawie o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.
M.P. 1971 nr 2 poz. 9 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 grudnia 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1971 nr 2 poz. 8 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 grudnia 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1971 nr 2 poz. 7 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Gospodarki Komunalnej i Komunikacji z dnia 2 grudnia 1970 r. w sprawie dodatkowych znaków dla kierujących tramwajami i trolejbusami.
M.P. 1971 nr 2 poz. 6 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu rozliczania różnic budżetowych.
M.P. 1971 nr 2 poz. 5 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rozliczeń z budżetem centralnym różnic budżetowych.
M.P. 1971 nr 1 poz. 4 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 grudnia 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1971 nr 1 poz. 3 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 grudnia 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1971 nr 1 poz. 2 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 grudnia 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1971 nr 1 poz. 1 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 4 stycznia 1971 r. w sprawie stosowania zasad podwyżki najniższych płac, wprowadzenia dodatków do płac dla niektórych grup pracowników, podwyżki zasiłków rodzinnych oraz niektórych emerytur i rent.