Position PDFStatus Title
M.P. 1996 nr 85 poz. 761 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej.
M.P. 1996 nr 85 poz. 760 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.
M.P. 1996 nr 85 poz. 759 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od towarów i usług od zakładów pracy chronionej.
M.P. 1996 nr 85 poz. 758 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od towarów i usług od niektórych warsztatów szkolnych oraz przywięziennych zakładów pracy.
M.P. 1996 nr 85 poz. 757 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1996 nr 85 poz. 756 uznany za uchylony Zarządzenie nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową.
M.P. 1996 nr 85 poz. 755 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 142 Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie udostępnienia należących do Skarbu Państwa akcji Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu "Kopex" Spółka Akcyjna w Katowicach.
M.P. 1996 nr 85 poz. 754 uchylony Uchwała nr 129 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie udostępnienia akcji Skarbu Państwa w Zakładach Tworzyw Sztucznych "Pronit" SA w Pionkach w zamian za wierzytelności.
M.P. 1996 nr 84 poz. 753 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie wysokości normatywów miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu w I półroczu 1997 r.
M.P. 1996 nr 84 poz. 752 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie wysokości składki na Fundusz Pracy.
M.P. 1996 nr 84 poz. 751 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 grudnia 1996 r. w sprawie zasad metodologicznych badania wskaźników techniczno-ekonomicznych.
M.P. 1996 nr 84 poz. 750 uchylony Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia wykazów towarów i technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą.
M.P. 1996 nr 84 poz. 749 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.
M.P. 1996 nr 84 poz. 748 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 grudnia 1996 r. w sprawie badań statystycznych w 1997 r.
M.P. 1996 nr 84 poz. 747 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.
M.P. 1996 nr 84 poz. 746 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1996 r. uchylające zarządzenie z dnia 4 marca 1994 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru niektórych podatków i innych należności, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, oraz warunków tego zaniechania.
M.P. 1996 nr 84 poz. 745 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów przedsiębiorstw działających przy zakładach karnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości.
M.P. 1996 nr 84 poz. 744 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług od niektórych towarów i usług.
M.P. 1996 nr 84 poz. 743 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
M.P. 1996 nr 84 poz. 742 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia cennika nr 5-Z/97 "Gaz koksowniczy. Gaz ziemny".
M.P. 1996 nr 84 poz. 741 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia cennika nr 6-Z/97 "Paliwa gazowe do dystrybucji".
M.P. 1996 nr 84 poz. 740 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia cenników energii elektrycznej.
M.P. 1996 nr 84 poz. 739 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie powołania Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.
M.P. 1996 nr 84 poz. 738 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zmian w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1996 nr 84 poz. 737 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zmian w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1996 nr 84 poz. 736 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zmian w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1996 nr 84 poz. 735 uznany za uchylony Zarządzenie Marszałka Sejmu z dnia 19 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1996 nr 84 poz. 734 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie uczczenia pamięci gen. Leopolda Okulnickiego ps. "Niedźwiadek".
M.P. 1996 nr 83 poz. 733 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 1996 r.
M.P. 1996 nr 83 poz. 732 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 grudnia 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 1996 r.
M.P. 1996 nr 83 poz. 731 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 grudnia 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 1996 r.
M.P. 1996 nr 83 poz. 730 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1996 nr 83 poz. 729 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.
M.P. 1996 nr 83 poz. 728 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 1996 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997.
M.P. 1996 nr 83 poz. 727 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 października 1996 r. w sprawie organizacji i zasad działania stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz kwalifikacji wymaganych od pracowników tych stacji.
M.P. 1996 nr 83 poz. 726 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 5 grudnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
M.P. 1996 nr 83 poz. 725 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia identyfikacyjnego dla emerytów i rencistów, dokonywanego za pośrednictwem niektórych organów emerytalno-rentowych.
M.P. 1996 nr 83 poz. 724 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 1996 r. w sprawie zasad organizowania przez szkoły i placówki publiczne gimnastyki korekcyjnej oraz nadobowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego.
M.P. 1996 nr 82 poz. 723 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 listopada 1996 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki paliwowo-energetycznej.
M.P. 1996 nr 81 poz. 722 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 września 1996 r. w sprawie wzorcowego statutu straży gminnych (miejskich).
M.P. 1996 nr 80 poz. 721 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 grudnia 1996 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 1997 r.
M.P. 1996 nr 80 poz. 720 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 1996 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o. w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997.
M.P. 1996 nr 80 poz. 719 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 listopada 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji na budowę i eksploatację odcinków autostrad płatnych.
M.P. 1996 nr 80 poz. 718 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów dozoru technicznego.
M.P. 1996 nr 80 poz. 717 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 1996 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 80 poz. 716 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 1996 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 80 poz. 715 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 1996 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1996 nr 79 poz. 714 obowiązujący Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: białostockim, ciechanowskim, elbląskim, gdańskim, kaliskim, konińskim, legnickim, olsztyńskim, poznańskim, radomskim, szczecińskim, tarnobrzeskim i toruńskim.
M.P. 1996 nr 79 poz. 713 obowiązujący Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości.
M.P. 1996 nr 79 poz. 712 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 1996 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 78 poz. 711 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 2 grudnia 1996 r. w sprawie wykazu towarów, na których wywóz są ustanowione w umowach międzynarodowych kontyngenty ilościowe.
M.P. 1996 nr 78 poz. 710 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 1996 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 5 - Bielsko-Biała.
M.P. 1996 nr 77 poz. 709 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 października 1996 r. w sprawie ogłoszenia statutu przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".
M.P. 1996 nr 77 poz. 708 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 1996 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997.
M.P. 1996 nr 77 poz. 707 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 1996 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach zorganizowanych przez INTERART Sp.z o.o. we Wrocławiu w roku 1997 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1997.
M.P. 1996 nr 77 poz. 706 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 listopada 1996 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 10 zł, 20 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1996 nr 77 poz. 705 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 listopada 1996 r. w sprawie wyznaczenia zakładów opieki zdrowotnej i innych jednostek organizacyjnych prowadzących krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów.
M.P. 1996 nr 77 poz. 704 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 13 listopada 1996 r. w sprawie obowiązków statystycznych z realizacji prac geodezyjnych w zakresie mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i podziemnego uzbrojenia terenów.
M.P. 1996 nr 77 poz. 703 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 77 poz. 702 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1996 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 77 poz. 701 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 76 poz. 700 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie kultury fizycznej.
M.P. 1996 nr 76 poz. 699 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 7 listopada 1996 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zasad i trybu ich przyznawania.
M.P. 1996 nr 76 poz. 698 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 27 listopada 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1996 r.
M.P. 1996 nr 76 poz. 697 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 8 listopada 1996 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 1996 r.
M.P. 1996 nr 76 poz. 696 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 1996 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 75 poz. 695 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 75 poz. 694 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 75 poz. 693 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 75 poz. 692 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 75 poz. 691 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 75 poz. 690 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 75 poz. 689 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 75 poz. 688 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 75 poz. 687 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 75 poz. 686 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 75 poz. 685 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 75 poz. 684 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 75 poz. 683 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 75 poz. 682 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 75 poz. 681 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 75 poz. 680 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 75 poz. 679 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 75 poz. 678 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 75 poz. 677 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 75 poz. 676 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 75 poz. 675 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 75 poz. 674 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 75 poz. 673 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 75 poz. 672 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 74 poz. 671 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 października 1996 r. w sprawie badań statystycznych.
M.P. 1996 nr 74 poz. 670 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 1996 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 73 poz. 669 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 1996 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do sporządzania sprawozdawczego bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa.
M.P. 1996 nr 72 poz. 668 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji miar.
M.P. 1996 nr 72 poz. 667 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 71 poz. 666 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 1996 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie oraz kwot granicznych dochodu w 1996 r.
M.P. 1996 nr 71 poz. 665 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 1997 r.
M.P. 1996 nr 71 poz. 664 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji i kwot zasiłku wychowawczego.
M.P. 1996 nr 71 poz. 663 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 1996 r.
M.P. 1996 nr 71 poz. 662 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w październiku 1996 r.
M.P. 1996 nr 71 poz. 661 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 listopada 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
M.P. 1996 nr 71 poz. 660 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 1996 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Ewy Spychalskiej.
M.P. 1996 nr 71 poz. 659 obowiązujący Uchwała Prezydium Sejmu z dnia 5 listopada 1996 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.
M.P. 1996 nr 71 poz. 658 Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie uczczenia pamięci Ignacego Daszyńskiego, współtwórcy odrodzenia niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w 1918 r. i rozwoju polskiego parlamentaryzmu.
M.P. 1996 nr 71 poz. 657 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie ujawnienia miejsc grzebania ofiar zbrodniczej działalności aparatu bezpieczeństwa publicznego w latach 1944-1956.
M.P. 1996 nr 71 poz. 656 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.
M.P. 1996 nr 71 poz. 655 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie rządowego programu promowania produktywnego zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.
M.P. 1996 nr 71 poz. 654 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 1996 r. w sprawie sytuacji w Republice Białoruś.
M.P. 1996 nr 70 poz. 653 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 1996 r. w sprawie określenia obowiązku przekazywania danych statystycznych na rok 1997 r.
M.P. 1996 nr 70 poz. 652 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 1996 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 70 poz. 651 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 1996 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 70 poz. 650 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 1996 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 69 poz. 649 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 1996 r. w sprawie określenia obowiązku przekazywania rocznych danych statystycznych za rok 1996.
M.P. 1996 nr 68 poz. 648 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 1996 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 1996 r.
M.P. 1996 nr 68 poz. 647 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 1996 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 1996 r.
M.P. 1996 nr 68 poz. 646 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 1996 r.
M.P. 1996 nr 68 poz. 645 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 1996 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w trzecim kwartale 1996 r.
M.P. 1996 nr 68 poz. 644 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 4 listopada 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie czasu pracy i wypoczynku personelu latającego.
M.P. 1996 nr 68 poz. 643 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 68 poz. 642 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 1996 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 68 poz. 641 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 1996 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 68 poz. 640 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 1996 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1996 nr 68 poz. 639 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 1996 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 68 poz. 638 Apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 1996 r. w sprawie ujawnienia przez partie polityczne biorące udział w wyborach parlamentarnych w 1993 r. źródeł finansowania swojej działalności.
M.P. 1996 nr 68 poz. 637 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 1996 r. w sprawie Uzupełnienia "Założeń polityki mieszkaniowej państwa".
M.P. 1996 nr 68 poz. 636 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 1996 r. w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ireneusza Ludwika Sekuły.
M.P. 1996 nr 67 poz. 635 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 października 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 67 poz. 634 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 października 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 67 poz. 633 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 października 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 67 poz. 632 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 1996 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku akcyzowego od paliw lotniczych importowanych przez jednostki organizacyjne Aeroklubu Polskiego.
M.P. 1996 nr 67 poz. 631 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 67 poz. 630 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 1996 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
M.P. 1996 nr 67 poz. 629 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 1996 r. o umorzeniu postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej.
M.P. 1996 nr 66 poz. 628 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 66 poz. 627 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 66 poz. 626 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 1996 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1996 nr 66 poz. 625 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 66 poz. 624 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 66 poz. 623 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 66 poz. 622 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 66 poz. 621 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 66 poz. 620 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 66 poz. 619 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 1996 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 66 poz. 618 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 66 poz. 617 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 66 poz. 616 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 1996 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1996 nr 66 poz. 615 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 1996 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 66 poz. 614 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 sierpnia 1996 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 66 poz. 613 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 66 poz. 612 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 66 poz. 611 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 1996 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 66 poz. 610 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1996 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1996 nr 66 poz. 609 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1996 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 66 poz. 608 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 66 poz. 607 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 1996 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 66 poz. 606 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 66 poz. 605 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 66 poz. 604 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1996 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1996 nr 65 poz. 603 Obwieszczenie Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 7 października 1996 r. w sprawie ogłoszenia informacji o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1995 r.
M.P. 1996 nr 65 poz. 602 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 października 1996 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 1996 r.
M.P. 1996 nr 65 poz. 601 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 października 1996 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 1996 r.
M.P. 1996 nr 65 poz. 600 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i terminów przekazywania i zwrotu środków otrzymywanych przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na przejściowe zasilanie gospodarstw pomocniczych (rolnych) przy szkołach rolniczych oraz zasad, warunków udzielania i terminów spłaty oprocentowanych pożyczek udzielanych tym gospodarstwom.
M.P. 1996 nr 65 poz. 655 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 1996 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 65 poz. 598 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 1996 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 65 poz. 597 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 64 poz. 596 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 1996 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży przez nadleśnictwa drewna tartacznego iglastego za okres pierwszych trzech kwartałów 1996 r.
M.P. 1996 nr 64 poz. 595 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 1996 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 1996 r.
M.P. 1996 nr 64 poz. 594 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 października 1996 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1996 nr 64 poz. 593 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 października 1996 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1996 nr 64 poz. 592 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 października 1996 r. w sprawie określenia placówek Narodowego Banku Polskiego oraz innych banków zobowiązanych do wymiany starych złotych.
M.P. 1996 nr 64 poz. 591 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy miejscowości turystycznych, w których mogą być lokalizowane ośrodki gier.
M.P. 1996 nr 64 poz. 590 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1996 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 64 poz. 589 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 64 poz. 588 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 1996 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 64 poz. 587 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 63 poz. 586 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1996 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1996 r.
M.P. 1996 nr 63 poz. 585 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1996 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 1996 r.
M.P. 1996 nr 63 poz. 584 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1996 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w III kwartale 1996 r.
M.P. 1996 nr 63 poz. 583 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1996 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 1996 r.
M.P. 1996 nr 63 poz. 582 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 1996 r.
M.P. 1996 nr 63 poz. 581 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 1996 r.
M.P. 1996 nr 63 poz. 580 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 1996 r.
M.P. 1996 nr 63 poz. 579 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 11 września 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia terenowych organów Straży Granicznej do prowadzenia postępowania celnego w niektórych przejściach granicznych.
M.P. 1996 nr 63 poz. 578 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 października 1996 r. w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną.
M.P. 1996 nr 63 poz. 577 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 1996 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1996 nr 63 poz. 576 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 63 poz. 575 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 1996 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 63 poz. 574 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 1996 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej.
M.P. 1996 nr 63 poz. 573 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1996 r. w sprawie przyznania dodatkowych środków na poprawę stanu dróg.
M.P. 1996 nr 62 poz. 572 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 1996 r. w sprawie wytycznych dla organów wyborczych w zakresie przygotowania i przeprowadzania referendum gminnego w sprawie odwołania rady gminy przed upływem kadencji.
M.P. 1996 nr 62 poz. 571 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 1996 r. w sprawie wytycznych dla organów wyborczych w zakresie przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin w jednomandatowych okręgach wyborczych w toku kadencji.
M.P. 1996 nr 61 poz. 570 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 września 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia obowiązku przekazywania danych statystycznych z roku 1996.
M.P. 1996 nr 61 poz. 569 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
M.P. 1996 nr 61 poz. 568 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 1996 r. w sprawie wprowadzenia okresowych maksymalnych wskaźników wzrostu cen umownych paliw silnikowych produkcji krajowej.
M.P. 1996 nr 61 poz. 567 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 1996 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku akcyzowego od oleju napędowego.
M.P. 1996 nr 60 poz. 566 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 1996 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 1997 r.
M.P. 1996 nr 60 poz. 565 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 października 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie czasu pracy i wypoczynku personelu latającego.
M.P. 1996 nr 60 poz. 564 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 60 poz. 563 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 1996 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 60 poz. 562 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 1996 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 60 poz. 561 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 1996 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1996 nr 60 poz. 560 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 1996 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1996 nr 60 poz. 559 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 1996 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1996 nr 60 poz. 558 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1996 r. w sprawie zmian w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1996 nr 60 ń poz. 557 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1996 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upadłości Stoczni Gdańskiej.
M.P. 1996 nr 59 poz. 556 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 17 września 1996 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych.
M.P. 1996 nr 59 poz. 555 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych.
M.P. 1996 nr 59 poz. 554 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 1996 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1996 nr 59 poz. 553 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.
M.P. 1996 nr 59 poz. 552 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 1996 r o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 58 poz. 551 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 58 poz. 550 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 58 poz. 549 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 1996 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 58 poz. 548 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 1996 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 58 poz. 547 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 1996 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 58 poz. 546 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 58 poz. 545 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 58 poz. 544 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 58 poz. 543 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1996 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1996 nr 58 poz. 542 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1996 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1996 nr 58 poz. 541 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 1996 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 58 poz. 540 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 1996 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 58 poz. 539 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 58 poz. 538 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 1996 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1996 nr 58 poz. 537 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P, 1996 nr 58 poz. 536 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 1996 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 58 poz. 535 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 1996 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 58 poz. 534 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 58 poz. 533 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 1996 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 58 poz. 532 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 1996 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 58 poz. 531 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 1996 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 58 poz. 530 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 1996 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1996 nr 58 poz. 529 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 58 poz. 528 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 1996 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 57 poz. 527 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 września 1996 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 1996 r.
M.P. 1996 nr 57 poz. 526 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 września 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 1996 r.
M.P. 1996 nr 57 poz. 525 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 września 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 1996 r.
M.P. 1996 nr 57 poz. 524 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 września 1996 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1996 nr 57 poz. 523 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 1996 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Międzynarodowych Targach Rowerowych BICYKL w roku 1996 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1996.
M.P. 1996 nr 57 poz. 522 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 1996 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Międzynarodowych Targach Muzycznych INTERMEDIA MUSIC EXPO w roku 1996 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1996.
M.P. 1996 nr 57 poz. 521 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu wystawiania recept.
M.P. 1996 nr 57 poz. 520 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1996 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 57 poz. 519 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 1996 r. w sprawie upadłości Stoczni Gdańskiej.
M.P. 1996 nr 57 poz. 518 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 1996 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Gwidona Wójcika.
M.P. 1996 nr 57 poz. 517 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 1996 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jerzego Jaskierni.
M.P. 1996 nr 56 poz. 516 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr XXXV/308/96 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lipca 1996 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu miasta stołecznego Warszawy.
M.P. 1996 nr 55 poz. 515 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń z dnia 27 sierpnia 1996 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, zakresu obowiązujących tematów egzaminacyjnych, wysokości opłat egzaminacyjnych oraz wynagrodzenia dla członków Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych za udział w przeprowadzeniu egzaminów.
M.P. 1996 nr 55 poz. 514 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 19 lipca 1996 r. w sprawie wzorcowych programów zajęć wychowania fizycznego dla jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz Szefowi Obrony Cywilnej Kraju.
M.P. 1996 nr 55 poz. 513 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 55 poz. 512 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1996 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 55 poz. 511 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1996 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 55 poz. 510 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 55 poz. 509 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 1996 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 55 poz. 508 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 55 poz. 507 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 1996 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1996 nr 55 poz. 506 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 1996 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 55 poz. 505 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 55 poz. 504 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 1996 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu.
M.P. 1996 nr 55 poz. 503 wygaśnięcie aktu Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 1996 r. w sprawie podjęcia przez Rząd działań w związku z przeprowadzonym referendum w dniu 18 lutego 1996 r.
M.P. 1996 nr 55 poz. 502 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 1996 r. w sprawie polityki państwa na rzecz rodzin.
M.P. 1996 nr 55 poz. 501 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 1996 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 1995 r.
M.P. 1996 nr 55 poz. 500 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 1996 r. w sprawie sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 1995 r. i sprawozdania z realizacji polityki pieniężnej w 1995 r. oraz w sprawie bilansu płatniczego Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 r.
M.P. 1996 nr 55 poz. 499 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 1996 r. w sprawie przejęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1995 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rządu.
M.P. 1996 nr 54 poz. 498 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 14 sierpnia 1996 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 1996 r.
M.P. 1996 nr 54 poz. 497 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 sierpnia 1996 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 1996 r.
M.P. 1996 nr 54 poz. 496 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 sierpnia 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 1996 r.
M.P. 1996 nr 54 poz. 495 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 sierpnia 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 1996 r.
M.P. 1996 nr 54 poz. 494 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie określenia leków, które zasłużony honorowy dawca krwi musi przyjmować w związku z oddaniem krwi dla celów leczniczo-zapobiegawczych.
M.P. 1996 nr 54 poz. 493 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez podmioty gospodarcze na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
M.P. 1996 nr 54 poz. 492 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 16 sierpnia 1996 r. w sprawie upoważnienia Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej do wydawania zezwoleń i dokonywania innych czynności w zakresie telekomunikacji.
M.P. 1996 nr 54 poz. 491 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
M.P. 1996 nr 54 poz. 490 obowiązujący Uchwała nr 93 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie szczególnego trybu zbycia udziałów w niektórych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, których wyłącznym udziałowcem jest Huta Katowice SA.
M.P. 1996 nr 54 poz. 489 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1996 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 54 poz. 488 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 1996 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Ministrów.
M.P. 1996 nr 54 poz. 487 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad przyznawania ryczałtu członkom Krajowej Rady Sądownictwa.
M.P. 1996 nr 54 poz. 486 Apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 1996 r. w sprawie zakończenia wojny w Czeczenii.
M.P. 1996 nr 54 poz. 485 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności, wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.
M.P. 1996 nr 53 poz. 484 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 1996 r. w sprawie obowiązków statystycznych w zakresie oświaty, szkolnictwa wyższego i archiwów państwowych.
M.P. 1996 nr 53 poz. 483 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1996 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Andrzeja Lipskiego.
M.P. 1996 nr 52 poz. 482 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zakresu obowiązków informacyjnych i publikacyjnych dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu papierami wartościowymi.
M.P. 1996 nr 52 poz. 481 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 czerwca 1996 r. w sprawie wymagań dotyczących wytwarzania materiału siewnego.
M.P. 1996 nr 52 poz. 480 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez podmioty gospodarcze, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
M.P. 1996 nr 52 poz. 479 obowiązujący Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 1996 r. w sprawie trybu i warunków przekazania Bankowi Gospodarki Żywnościowej S.A. obligacji na zwiększenie jego funduszy własnych.
M.P. 1996 nr 52 poz. 478 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 52 poz. 477 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 52 poz. 476 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 1996 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1996 nr 51 poz. 475 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 sierpnia 1996 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie.
M.P. 1996 nr 51 poz. 474 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 sierpnia 1996 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 1996 r.
M.P. 1996 nr 51 poz. 473 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 sierpnia 1996 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji i kwot zasiłku wychowawczego.
M.P. 1996 nr 51 poz. 472 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 sierpnia 1996 r. w sprawie kwot najniższej emerytury i renty, dodatków do emerytury i renty oraz kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
M.P. 1996 nr 51 poz. 471 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 6 sierpnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1996 nr 50 poz. 470 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Komitetu Kinematografii z dnia 27 lutego 1996 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania upoważnień do produkcji, opracowania, dystrybucji i rozpowszechniania filmów.
M.P. 1996 nr 50 poz. 469 uchylony Zarządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 sierpnia 1996 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.
M.P. 1996 nr 50 poz. 468 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1996 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1996 nr 49 poz. 467 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w drugim kwartale 1996 r.
M.P. 1996 nr 49 poz. 466 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 1 sierpnia 1996 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie edukacji.
M.P. 1996 nr 49 poz. 465 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 1996 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1996 nr 49 poz. 464 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 1996 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1996 nr 48 poz. 463 uchylony Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem.
M.P. 1996 nr 48 poz. 462 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 lipca 1996 r. w sprawie zakazu produkcji i wprowadzania do obrotu w celach spożywczych niektórych rodzajów soli.
M.P. 1996 nr 48 poz. 461 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 lipca 1996 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.
M.P. 1996 nr 48 poz. 460 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przedłużenia niektórym bankom spółdzielczym terminów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
M.P. 1996 nr 47 poz. 459 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 lipca 1996 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w pierwszym półroczu 1996 r.
M.P. 1996 nr 47 poz. 458 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie określenia wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nie uspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego.
M.P. 1996 nr 47 poz. 457 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lipca 1996 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1996 nr 47 poz. 456 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 lipca 1996 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie bazy noclegowej turystyki.
M.P. 1996 nr 47 poz. 455 uchylony Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1996 r. w sprawie stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych.
M.P. 1996 nr 47 poz. 454 uchylony Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1996 r. w sprawie stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników regionalnych izb obrachunkowych.
M.P. 1996 nr 47 poz. 453 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1996 r. w sprawie określenia wysokości procentu sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowych składek ubezpieczeniowych pobieranych za ubezpieczenie od ognia, przekazywanego Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej przez instytucje ubezpieczeniowe w 1997 r.
M.P. 1996 nr 47 poz. 452 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 46 poz. 451 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lipca 1996 r. w sprawie trybu przekazywania oraz sposobu przechowywania dokumentów z referendum w sprawie odwołania rady gminy.
M.P. 1996 nr 46 poz. 450 uchylony Zarządzenie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wymaganych dokumentów i dowodów oraz szczegółowego trybu postępowania przy składaniu i rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
M.P. 1996 nr 46 poz. 449 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie powierzenia Polskiemu Związkowi Sportu Niepełnosprawnych "START" zadań i uprawnień Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.
M.P. 1996 nr 46 poz. 448 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zmiany wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników urzędów państwowych.
M.P. 1996 nr 46 poz. 447 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 46 poz. 446 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 46 poz. 445 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1996 nr 45 poz. 444 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 1996 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 1996 r.
M.P. 1996 nr 45 poz. 443 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 1996 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 1996 r.
M.P. 1996 nr 45 poz. 442 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 1996 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 1996 r.
M.P. 1996 nr 45 poz. 441 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 1996 r.
M.P. 1996 nr 45 poz. 440 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 1996 r.
M.P. 1996 nr 45 poz. 439 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 1996 r.
M.P. 1996 nr 45 poz. 438 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lipca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji weryfikacyjnych.
M.P. 1996 nr 45 poz. 437 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 1996 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów zagranicznych osób fizycznych i prawnych, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą.
M.P. 1996 nr 45 poz. 436 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1996 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osób prawnych.
M.P. 1996 nr 45 poz. 435 uznany za uchylony Uchwała nr 73 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1996 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Reformy Zabezpieczenia Społecznego.
M.P. 1996 nr 45 poz. 434 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 1996 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1996 nr 45 poz. 433 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 1996 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1996 nr 45 poz. 432 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 1996 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 44 poz. 431 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 44 poz. 430 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 44 poz. 429 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 44 poz. 428 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 44 poz. 427 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 44 poz. 426 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 44 poz. 425 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 43 poz. 424 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta w II kwartale 1996 r.
M.P. 1996 nr 43 poz. 423 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 1996 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Międzynarodowych Targach Techniki Wojskowej "Military Arms" w roku 1996 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1996.
M.P. 1996 nr 43 poz. 422 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 1996 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez "INTERSERVIS" Sp. z o.o. w Łodzi w roku 1996 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1996.
M.P. 1996 nr 43 poz. 421 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 1996 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Bydgoskie SAWO Ltd. w roku 1996 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1996.
M.P. 1996 nr 43 poz. 420 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 1996 r. w sprawie określenia wzoru dyplomu nadawanego przez Akademię Obrony Narodowej.
M.P. 1996 nr 43 poz. 419 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie zmiany uchwały - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1996 nr 43 poz. 418 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 1996 r. w sprawie zmiany uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o trybie prac nad ustawą o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską.
M.P. 1996 nr 42 poz. 417 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru flagi Straży Granicznej, okoliczności i warunków jej podnoszenia oraz sposobu oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej, a także znaków rozpoznawczych używanych przez nie w nocy.
M.P. 1996 nr 42 poz. 416 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 42 poz. 415 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 42 poz. 414 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 42 poz. 413 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 42 poz. 412 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 42 poz. 411 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 42 poz. 410 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 42 poz. 409 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 42 poz. 408 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 42 poz. 407 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie planu numeracji krajowej.
M.P. 1996 nr 42 poz. 406 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów osób prawnych.
M.P. 1996 nr 42 poz. 405 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 42 poz. 404 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 1996 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu.
M.P. 1996 nr 41 poz. 403 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie wysokości normatywów miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu w II półroczu 1996 r.
M.P. 1996 nr 41 poz. 402 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych o kosztach utrzymania zasobów mieszkaniowych za 1995 r.
M.P. 1996 nr 41 poz. 401 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 41 poz. 400 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 41 poz. 399 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 41 poz. 398 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 41 poz. 397 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie upamiętnienia 40 rocznicy Poznańskiego Czerwca '56.
M.P. 1996 nr 40 poz. 396 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1996 nr 40 poz. 395 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowizji za wydanie zezwoleń na przewóz i pobranie opłaty drogowej.
M.P. 1996 nr 40 poz. 394 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 40 poz. 393 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1996 nr 40 poz. 392 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1996 nr 40 poz. 391 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 1996 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
M.P. 1996 nr 39 poz. 390 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie opłat za czynności urzędów probierczych.
M.P. 1996 nr 39 poz. 389 obowiązujący Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu regulacji w przedmiocie przywrócenia Kościołowi Ewangelicko-Metodystycznemu w Rzeczypospolitej Polskiej władania nieruchomością położoną w Krakowie przy ul. Straszewskiego nr 20.
M.P. 1996 nr 39 poz. 388 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.
M.P. 1996 nr 39 poz. 387 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
M.P. 1996 nr 39 poz. 386 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 39 poz. 385 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 39 poz. 384 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1997 r.
M.P. 1996 nr 39 poz. 383 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 1996 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Andrzeja Czerneckiego.
M.P. 1996 nr 39 poz. 382 obowiązujący Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie wezwania Rady Ministrów do przedstawienia projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.
M.P. 1996 nr 39 poz. 381 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie polityki przemysłowej państwa.
M.P. 1996 nr 38 poz. 380 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.
M.P 1996 nr 37 poz. 379 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 czerwca 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w maju 1996 r.
M.P. 1996 nr 37 poz. 378 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 czerwca 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 1996 r.
M.P. 1996 nr 37 poz. 377 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 czerwca 1996 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 1996 r.
M.P. 1996 nr 37 poz. 376 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 czerwca 1996 r. w sprawie wymagań jakościowych materiału siewnego nie objętych normami.
M.P. 1996 nr 37 poz. 375 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 37 poz. 374 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 37 poz. 373 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 37 poz. 372 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 37 poz. 371 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1996 nr 37 poz. 370 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie sposobu wykonywania kontroli urządzeń telekomunikacyjnych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.
M.P. 1996 nr 37 poz. 369 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od towarów i usług od zakładów pracy chronionej.
M.P. 1996 nr 37 poz. 368 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 1996 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 37 poz. 367 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 1996 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 37 poz. 366 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 1996 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1996 nr 37 poz. 365 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 37 poz. 364 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 37 poz. 363 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 1996 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 37 poz. 362 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1996 nr 36 poz. 361 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 czerwca 1996 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 1996 r.
M.P. 1996 nr 36 poz. 360 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 czerwca 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 1996 r.
M.P. 1996 nr 36 poz. 359 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1996 r. o sprostowaniu błędu.
M.P. 1996 nr 36 poz. 358 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia i zniesienia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.
M.P. 1996 nr 36 poz. 357 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia cenników energii elektrycznej.
M.P. 1996 nr 36 poz. 356 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 1996 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1996 nr 36 poz. 355 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 1996 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1996 nr 36 poz. 354 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 1996 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 36 poz. 353 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 35 poz. 352 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz trybu przeprowadzenia spisu kontrolnego powszechnego spisu rolnego 1996 roku.
M.P. 1996 nr 35 poz. 351 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i masy (wagi) monety nominalnej wartości 10 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1996 nr 35 poz. 350 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 maja 1996 r. w sprawie badań statystycznych.
M.P. 1996 nr 34 poz. 349 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie badań statystycznych w organach administracji celnej.
M.P. 1996 nr 34 poz. 348 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 1996 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na wystawie pod nazwą I Międzynarodowe Forum Edukacji Ekologicznej EKO MEDIA FORUM w roku 1996 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tej wystawie w roku 1996.
M.P. 1996 nr 34 poz. 347 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji na budowę i eksploatację odcinków autostrad płatnych.
M.P. 1996 nr 34 poz. 346 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
M.P. 1996 nr 34 poz. 345 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1996 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
M.P. 1996 nr 34 poz. 344 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 34 poz. 343 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 1996 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 34 poz. 342 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1996 r. w sprawie odwołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1996 nr 33 poz. 341 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie od 1 czerwca 1996 r.
M.P. 1996 nr 33 poz. 340 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 1996 r.
M.P. 1996 nr 33 poz. 339 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osób prawnych.
M.P. 1996 nr 33 poz. 338 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek z udziałem zagranicznym.
M.P. 1996 nr 33 poz. 337 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1996 nr 33 poz. 336 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 33 poz. 335 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 1996 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 33 poz. 334 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 32 poz. 333 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 1996 r.
M.P. 1996 nr 32 poz. 332 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 1996 r.
M.P. 1996 nr 32 poz. 331 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 1996 r.
M.P. 1996 nr 32 poz. 330 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń z dnia 6 maja 1996 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.
M.P. 1996 nr 32 poz. 329 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1996 nr 32 poz. 328 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie dwukrotnego ogłoszenia strefy niebezpiecznej dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1996 nr 32 poz. 327 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 32 poz. 326 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 1996 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 32 poz. 325 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 2 - Warszawa.
M.P. 1996 nr 31 poz. 324 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 31 poz. 323 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 31 poz. 322 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 31 poz. 321 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 30 poz. 320 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 1996 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w pierwszym kwartale 1996 r.
M.P. 1996 nr 30 poz. 319 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 maja 1996 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
M.P. 1996 nr 30 poz. 318 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1996 r. w sprawie opłat za wpisanie do rejestru środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych.
M.P. 1996 nr 30 poz. 317 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 1996 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
M.P. 1996 nr 30 poz. 316 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w szkołach (placówkach) prowadzonych przez osoby prawne Kościoła Katolickiego.
M.P. 1996 nr 30 poz. 315 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 51 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1996 r. w sprawie nieodpłatnego zbycia akcji E. Wedel S.A. należących do Skarbu Państwa.
M.P. 1996 nr 30 poz. 314 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 30 poz. 313 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 1996 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 29 - Olsztyn.
M.P. 1996 nr 30 poz. 312 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 1996 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Marcina Święcickiego.
M.P. 1996 nr 30 poz. 311 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1996 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 24 - Leszno.
M.P. 1996 nr 30 poz. 310 uznany za uchylony Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie 400-lecia Stołeczności Warszawy.
M.P. 1996 nr 30 poz. 309 obowiązujący Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie skutków finansowych uregulowania darowizn w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
M.P. 1996 nr 30 poz. 308 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Mirona Andrzeja Pomirskiego.
M.P. 1996 nr 30 poz. 307 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Władysława Jana Żbikowskiego.
M.P. 1996 nr 30 poz. 306 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Obywatelskich.
M.P. 1996 nr 29 poz. 305 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych, łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.
M.P. 1996 nr 29 poz. 304 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 8 maja 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przetargów na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub własność gminy.
M.P. 1996 nr 29 poz. 303 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku importowego oraz podatku od towarów i usług od niektórych towarów.
M.P. 1996 nr 29 poz. 302 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%.
M.P. 1996 nr 29 poz. 301 uznany za uchylony Uchwała nr 48 Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1996 r. w sprawie uznania niektórych uchwał Rady Ministrów i jej organów za nieobowiązujące.
M.P. 1996 nr 29 poz. 300 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 1996 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 29 poz. 299 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 1996 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1996 nr 29 poz. 298 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Marka Wielgusa.
M.P. 1996 nr 29 poz. 297 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Gorzelańczyka.
M.P. 1996 nr 28 poz. 296 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 kwietnia 1996 r. w sprawie rozwiązania wojewódzkich i obwodowych komisji do spraw referendum.
M.P. 1996 nr 28 poz. 295 uchylony Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem.
M.P. 1996 nr 28 poz. 294 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 1996 r. w sprawie regulaminu działania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, wynagrodzenia jej członków, trybu składania egzaminu, zakresu tematów egzaminacyjnych oraz wysokości opłat egzaminacyjnych.
M.P. 1996 nr 27 poz. 293 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 24 kwietnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzoru ogłoszenia o wyborze oferty oraz dodatkowych informacji, jakie muszą być zawarte w ogłoszeniu.
M.P. 1996 nr 27 poz. 292 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 24 kwietnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzoru ogłoszenia o organizacji przetargu nieograniczonego oraz dodatkowych informacji, które muszą być zawarte w ogłoszeniu.
M.P. 1996 nr 27 poz. 291 obowiązujący Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie trybu przeprowadzenia pierwszych wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.
M.P. 1996 nr 27 poz. 290 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.
M.P. 1996 nr 27 poz. 289 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1996 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 27 poz. 288 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 1996 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1996 nr 27 poz. 287 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 1996 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 27 poz. 286 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 1996 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 27 poz. 285 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 1996 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 27 poz. 284 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 1996 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 27 poz. 283 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1996 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 27 poz. 282 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1996 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 27 poz. 281 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 1996 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 27 poz. 280 uznany za uchylony Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 1996 r.
M.P. 1996 nr 27 poz. 279 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 1996 r. w sprawie wezwania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do opracowania zmian w funkcjonowaniu lekarskich komisji poborowych.
M.P. 1996 nr 26 poz. 278 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 1996 r.
M.P. 1996 nr 26 poz. 277 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 1996 r.
M.P. 1996 nr 26 poz. 276 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I kwartale 1996 r.
M.P. 1996 nr 26 poz. 275 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w I kwartale 1996 r.
M.P. 1996 nr 26 poz. 274 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 1996 r.
M.P. 1996 nr 26 poz. 273 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 1996 r.
M.P. 1996 nr 26 poz. 272 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Międzynarodowych Targach Szkła i Ceramiki w roku 1996 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1996.
M.P. 1996 nr 26 poz. 271 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 kwietnia 1996 r. w sprawie metodologii powszechnego spisu rolnego 1996 roku, sposobu i trybu jego przeprowadzenia oraz szczegółowych zadań służb statystyki publicznej.
M.P. 1996 nr 26 poz. 270 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 kwietnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu walut obcych będących walutami wymienialnymi.
M.P. 1996 nr 26 poz. 269 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 17 kwietnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1996 r.
M.P. 1996 nr 26 poz. 268 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 1996 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług.
M.P. 1996 nr 26 poz. 267 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie przedłużenia niektórym podatnikom terminu złożenia wstępnego zeznania rocznego oraz wpłaty należnego podatku dochodowego za 1995 r.
M.P. 1996 nr 26 poz. 266 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia cenników energii elektrycznej.
M.P. 1996 nr 26 poz. 265 uznany za uchylony Uchwała nr 45 Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1996 r. w sprawie przyłączenia się Rzeczypospolitej Polskiej do Deklaracji Państw Członkowskich Unii Europejskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie utrzymania zakazu dostaw broni, amunicji i wyposażenia wojskowego na tereny byłej Jugosławii.
M.P. 1996 nr 26 poz. 264 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 1996 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 25 poz. 263 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 19 marca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.
M.P. 1996 nr 25 poz. 262 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w urzędach za odpracowaniem.
M.P. 1996 nr 25 poz. 261 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1996 r. w sprawie wzoru flagi Policji, okoliczności i warunków jej podnoszenia oraz sposobu oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Policji, a także znaków rozpoznawczych używanych na nich przez Policję w nocy.
M.P. 1996 nr 25 poz. 260 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 1996 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1996 nr 25 poz. 259 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 25 poz. 258 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie polityki regionalnej państwa.
M.P. 1996 nr 24 poz. 257 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i masy (wagi) monety nominalnej wartości 20 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1996 nr 24 poz. 256 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
M.P. 1996 nr 24 poz. 255 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1996 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
M.P. 1996 nr 24 poz. 254 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych w obrocie niektórymi paliwami silnikowymi oraz ustalenia tych marż.
M.P. 1996 nr 24 poz. 253 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1996 nr 24 poz. 252 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie ustalenia jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami badawczo-rozwojowymi, w których mogą być zatrudniani pracownicy naukowi i badawczo-techniczni.
M.P. 1996 nr 24 poz. 251 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 1996 r. w sprawie organizacji i zasad działania jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej publicznych szkół i placówek prowadzonych przez ministrów i inne organy administracji rządowej.
M.P. 1996 nr 24 poz. 250 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 23 poz. 249 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.
M.P. 1996 nr 23 poz. 248 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1996 nr 22 poz. 247 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie wzorów kwestionariuszy spisowych do powszechnego spisu rolnego 1996 roku.
M.P. 1996 nr 22 poz. 246 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 1996 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1996 nr 21 poz. 245 obowiązujący Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 21 marca 1996 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: białostockim, ciechanowskim, kaliskim, opolskim, ostrołęckim, przemyskim, radomskim, siedleckim, suwalskim i zamojskim oraz obiektu fizjograficznego w województwie bielskim.
M.P. 1996 nr 21 poz. 244 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.
M.P. 1996 nr 21 poz. 243 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 1996 r. w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczania wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie oraz podziału tych wpłat na organ nadzoru, Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biuro.
M.P. 1996 nr 21 poz. 242 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 marca 1996 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 1996/1997.
M.P. 1996 nr 21 poz. 241 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 21 poz. 240 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie wyboru posła - członka Krajowej Rady Sądownictwa.
M.P. 1996 nr 21 poz. 239 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 1996 r. w sprawie przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej.
M.P. 1996 nr 20 poz. 238 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 marca 1996 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 1996 r.
M.P. 1996 nr 20 poz. 237 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 marca 1996 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1996 r.
M.P. 1996 nr 20 poz. 236 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 marca 1996 r. w sprawie określenia obowiązku przekazywania danych statystycznych w roku 1996.
M.P. 1996 nr 20 poz. 235 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 1996 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
M.P. 1996 nr 19 poz. 234 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 1996 r.
M.P. 1996 nr 19 poz. 233 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 1996 r.
M.P. 1996 nr 19 poz. 232 uchylony Zarządzenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych.
M.P. 1996 nr 19 poz. 231 obowiązujący Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
M.P. 1996 nr 19 poz. 230 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 1996 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
M.P. 1996 nr 19 poz. 229 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu wyrobów podlegających oznaczaniu znakami akcyzy według Systematycznego wykazu wyrobów (SWW) oraz Polskiej Scalonej nomenklatury towarowej handlu zagranicznego (PCN).
M.P. 1996 nr 19 poz. 228 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 19 poz. 227 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 18 poz. 226 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 marca 1996 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 1996 r.
M.P. 1996 nr 18 poz. 225 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. w roku 1996 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1996.
M.P. 1996 nr 18 poz. 224 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o. w roku 1996 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1996.
M.P. 1996 nr 18 poz. 223 uznany za uchylony Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1996 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów.
M.P. 1996 nr 18 poz. 222 uznany za uchylony Uchwała nr 36 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1996 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Komitetu Spraw Obronnych Rady Ministrów.
M.P. 1996 nr 18 poz. 221 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 18 poz. 220 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1996 r. w sprawie kompleksowej ochrony lasów i racjonalnej gospodarki leśnej.
M.P. 1996 nr 17 poz. 219 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 26 stycznia 1996 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych, wraz z określeniem nazw nadawanych stopni naukowych.
M.P. 1996 nr 16 poz. 218 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 marca 1996 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1996 nr 16 poz. 217 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1996 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. w roku 1996 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1996.
M.P. 1996 nr 16 poz. 216 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 lutego 1996 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych szkół wyższych w zakresie statystyki finansów za rok 1995.
M.P. 1996 nr 16 poz. 215 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 lutego 1996 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności.
M.P. 1996 nr 16 poz. 214 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 marca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1996 nr 16 poz. 213 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 1996 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1996 nr 16 poz. 212 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 16 poz. 211 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 1996 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 16 poz. 210 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 1996 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1996 nr 16 poz. 209 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 1996 r. w sprawie wniosku Prokuratora Generalnego o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Marka Balickiego.
M.P. 1996 nr 16 poz. 208 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 1996 r. w sprawie unikania niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Adama Słomki, w związku z zamiarem wniesienia na jego korzyść rewizji nadzwyczajnej.
M.P. 1996 nr 15 poz. 207 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 50 zł, 100 zł, 200 zł i 500 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1996 nr 15 poz. 206 uchylony Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie ustalenia wykazów towarów i technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą.
M.P. 1996 nr 15 poz. 205 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie sposobu i terminu przekazywania przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad środków finansowych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych.
M.P. 1996 nr 15 poz. 204 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 1995 r.
M.P. 1996 nr 15 poz. 203 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa.
M.P. 1996 nr 15 poz. 202 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
M.P. 1996 nr 15 poz. 201 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 1996 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1996 nr 15 poz. 200 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 1996 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 15 poz. 199 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1995 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.
M.P. 1996 nr 15 poz. 198 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 15 poz. 197 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 15 poz. 196 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 1995 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1996 nr 15 poz. 195 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1995 nr 15 poz. 194 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 15 poz. 193 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1996 nr 15 poz. 192 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1996 nr 15 poz. 191 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 15 poz. 190 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 15 poz. 189 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 15 poz. 188 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 15 poz. 187 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 15 poz. 186 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1996 nr 15 poz. 185 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 15 poz. 184 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1996 nr 15 poz. 183 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 15 poz. 182 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie wyboru członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1996 nr 15 poz. 181 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu.
M.P. 1996 nr 15 poz. 180 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów.
M.P. 1996 nr 15 poz. 179 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie odwołania posła Włodzimierza Cimoszewicza ze stanowiska wicemarszałka Sejmu.
M.P. 1996 nr 14 poz. 178 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustalenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 1996 nr 13 poz. 177 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie terminu przechowywania oraz sposobu przekazywania do archiwów państwowych dokumentów z referendów przeprowadzonych w dniu 18 lutego 1996 r.
M.P. 1996 nr 13 poz. 176 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 13 poz. 175 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 13 poz. 174 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 1995 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1996 nr 13 poz. 173 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 13 poz. 172 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 13 poz. 171 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 13 poz. 170 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 13 poz. 169 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 1995 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.
M.P. 1996 nr 13 poz. 168 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 13 poz. 167 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 13 poz. 166 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 13 poz. 165 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 13 poz. 164 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 13 poz. 163 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 13 poz. 162 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 13 poz. 161 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 13 poz. 160 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 1995 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 13 poz. 159 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 1995 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 13 poz. 158 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 1995 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 13 poz. 157 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 1995 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 13 poz. 156 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 1995 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1996 nr 13 poz. 155 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 13 poz. 154 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1996 nr 13 poz. 153 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1996 nr 13 poz. 152 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1995 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 13 poz. 151 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 13 poz. 150 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
M.P. 1996 nr 12 poz. 149 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 lutego 1996 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie od 1 marca 1996 r.
M.P. 1996 nr 12 poz. 148 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 lutego 1996 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego w II kwartale 1996 r.
M.P. 1996 nr 12 poz. 147 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 lutego 1996 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz stawki zasiłku rodzinnego.
M.P. 1996 nr 12 poz. 146 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1996 r.
M.P. 1996 nr 12 poz. 145 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 1996 r.
M.P. 1996 nr 12 poz. 144 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 1996 r.
M.P. 1996 nr 12 poz. 143 uchylony Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie zmian w wykazie decyzji o udzieleniu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
M.P. 1996 nr 12 poz. 142 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 1996 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów niektórych banków spółdzielczych.
M.P. 1996 nr 12 poz. 141 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 1996 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osób prawnych.
M.P. 1996 nr 12 poz. 140 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 1996 r. w sprawie przedłużenia terminu dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego przez niektórych podatników.
M.P. 1996 nr 12 poz. 139 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 12 poz. 138 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 12 poz. 137 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 12 poz. 136 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 12 poz. 135 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów Sądu Najwyższego.
M.P. 1996 nr 11 poz. 134 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 1996 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1995 r. i w czwartym kwartale 1995 r.
M.P. 1996 nr 11 poz. 133 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 1996 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1995 r. i w drugim półroczu 1995 r.
M.P. 1996 nr 11 poz. 132 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 1996 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o. w roku 1996 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1996.
M.P. 1996 nr 11 poz. 131 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 11 poz. 130 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 11 poz. 129 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 11 poz. 128 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 11 poz. 127 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 11 poz. 126 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 11 poz. 125 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 11 poz. 124 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 listopada 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 11 poz. 123 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 11 poz. 122 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 11 poz. 121 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 11 poz. 120 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 11 poz. 119 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 11 poz. 118 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 1995 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1996 nr 11 poz. 117 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 11 poz. 116 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 11 poz. 115 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 11 poz. 114 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 11 poz. 113 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 11 poz. 112 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 10 poz. 111 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w drugim półroczu 1995 r.
M.P. 1996 nr 10 poz. 110 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 1996 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum oraz trybu powoływania tych komisji.
M.P. 1996 nr 10 poz. 109 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Centrum Targowe - Kielce Sp. z o.o. w roku 1996 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1996.
M.P. 1996 nr 10 poz. 108 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 stycznia 1996 r. w sprawie form profilaktyki i leczniczej pomocy specjalistycznej dla nauczycieli.
M.P. 1996 nr 10 poz. 107 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 1 lutego 1996 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin.
M.P. 1996 nr 10 poz. 106 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu wyrobów podlegających oznaczaniu znakami akcyzy według Systematycznego wykazu wyrobów (SWW) oraz Polskiej scalonej nomenklatury towarowej handlu zagranicznego (PCN).
M.P. 1996 nr 10 poz. 105 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 10 poz. 104 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 10 poz. 103 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 1996 r. w sprawie powołania Rady Ministrów.
M.P. 1996 nr 9 poz. 102 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1995 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1996 nr 9 poz. 101 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1995 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1996 nr 9 poz. 100 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 9 poz. 99 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 9 poz. 98 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 9 poz. 97 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 9 poz. 96 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 9 poz. 95 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 9 poz. 94 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 9 poz. 93 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 1995 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1996 nr 8 poz. 92 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 stycznia 1996 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania delegowanych do komisji przeprowadzających referenda w dniu 18 lutego 1996 r.
M.P. 1996 nr 8 poz. 91 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 stycznia 1996 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w referendach zarządzonych na dzień 18 lutego 1996 r.
M.P. 1996 nr 8 poz. 90 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 stycznia 1996 r. w sprawie wzorów protokołów stosowanych przez komisje obwodowe i wojewódzkie w referendach zarządzonych na dzień 18 lutego 1996 r.
M.P. 1996 nr 8 poz. 89 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 stycznia 1996 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum dotyczących przygotowania i przeprowadzenia referendów zarządzonych na dzień 18 lutego 1996 r.
M.P. 1996 nr 8 poz. 88 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 1996 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo "Hala Ludowa" w roku 1996 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1996.
M.P. 1996 nr 7 poz. 87 uchylony Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 17 stycznia 1996 r. w sprawie wykazu towarów, na których wywóz są ustanowione w umowach międzynarodowych kontyngenty ilościowe.
M.P. 1996 nr 7 poz. 86 obowiązujący Uchwała I Kongresu Spółdzielczości z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie uchwalenia statutu Krajowej Rady Spółdzielczej.
M.P. 1996 nr 7 poz. 85 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 1996 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez INTERSERVIS Sp. z o.o. w Łodzi w roku 1996 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach w roku 1996.
M.P. 1996 nr 7 poz. 84 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Więziennej, z tytułu których przysługują renty i odszkodowania.
M.P. 1996 nr 7 poz. 83 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 stycznia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1996 nr 7 poz. 82 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 1996 r. w sprawie zaniechania ustalenia i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów zagranicznych osób prawnych.
M.P. 1996 nr 7 poz. 81 akt indywidualny