Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 2019 poz. 1207 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 grudnia 2019 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Republice Macedonii Północnej oraz w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2019 poz. 1206 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 grudnia 2019 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego
M.P. 2019 poz. 1205 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2019 poz. 1204 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2019 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2019 poz. 1203 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 grudnia 2019 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt
M.P. 2019 poz. 1202 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 grudnia 2019 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej
M.P. 2019 poz. 1201 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej
M.P. 2019 poz. 1200 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu
M.P. 2019 poz. 1199 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie wielonarodowej brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii oraz Republice Bułgarii
M.P. 2019 poz. 1198 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie nr 272 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów
M.P. 2019 poz. 1197 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2019 poz. 1196 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2020
M.P. 2019 poz. 1195 uznany za uchylony Uchwała nr 350/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
M.P. 2019 poz. 1194 akt jednorazowy Uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie Umowy o wpłacie na rzecz Funduszu Powierniczego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską, działającą przez Ministra Klimatu, Zielonym Funduszem Klimatycznym i Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju występującym w charakterze zarządcy Funduszu Powierniczego Zielonego Funduszu Klimatycznego, dotyczącej Funduszu Powierniczego Zielonego Funduszu Klimatycznego (MTO Nr 069022)
M.P. 2019 poz. 1193 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 270 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 1192 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 159 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 1191 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2019 poz. 1190 akt jednorazowy Uchwała nr 156 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie Umowy między Rzecząpospolitą Polską, działającą przez Ministra Klimatu, a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na dokonanie dodatkowego wkładu ze strony Rzeczypospolitej Polskiej dla Funduszu Powierniczego na rzecz Pomocy Technicznej w ramach Partnerstwa Wschodniego
M.P. 2019 poz. 1189 akt jednorazowy Uchwała nr 158 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy darowizny na rzecz Funduszu Powierniczego Funduszu Adaptacyjnego (TF Nr 069013)
M.P. 2019 poz. 1188 akt jednorazowy Zarządzenie nr 34/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 gr, 20 gr, 50 gr i 1 zł
M.P. 2019 poz. 1187 uchylony Zarządzenie nr 266 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej
M.P. 2019 poz. 1186 akt jednorazowy Zarządzenie nr 265 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Koordynacji Udziału Prezesa Rady Ministrów w Spotkaniach Rady Europejskiej
M.P. 2019 poz. 1185 obowiązujący Zarządzenie nr 255 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Wykonawczej do spraw Programu dla Śląska
M.P. 2019 poz. 1184 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 1183 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2019 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2019 poz. 1182 uchylony Zarządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar
M.P. 2019 poz. 1181 Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r.
M.P. 2019 poz. 1180 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2019 poz. 1179 akt jednorazowy Uchwała nr 155 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu "Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000"
M.P. 2019 poz. 1178 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2019 r. nr 115.12.2019 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2019 poz. 1177 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2019 r.
M.P. 2019 poz. 1176 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2019 poz. 1175 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
M.P. 2019 poz. 1174 uchylony Zarządzenie nr 256 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie koordynowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju działań z zakresu Inicjatywy Trójmorza
M.P. 2019 poz. 1173 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2020
M.P. 2019 poz. 1172 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2019 r. nr 110.32.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 1171 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2019 r. nr 110.33.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 1170 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2019 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej
M.P. 2019 poz. 1169 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi dotyczącą zwalczania wścieklizny na terytorium Republiki Białorusi w latach 2019-2020, podpisaną w Poznaniu dnia 30 września 2019 r.
M.P. 2019 poz. 1168 obowiązujący Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi dotycząca zwalczania wścieklizny na terytorium Republiki Białorusi w latach 2019-2020, podpisana w Poznaniu dnia 30 września 2019 r.
M.P. 2019 poz. 1167 akt jednorazowy Uchwała nr 152 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie Umowy o administrowaniu między Rzecząpospolitą Polską, działającą przez Ministra Klimatu, a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Rozwoju w sprawie Zbiorowego Funduszu Powierniczego Darczyńców na rzecz Mobilności i Logistyki (Fundusz Powierniczy nr TF072777)
M.P. 2019 poz. 1166 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2019 poz. 1165 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2020
M.P. 2019 poz. 1164 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2020 r.
M.P. 2019 poz. 1163 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku
M.P. 2019 poz. 1162 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie
M.P. 2019 poz. 1161 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Marka Opioły
M.P. 2019 poz. 1160 uchylony Zarządzenie nr 254 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2019 poz. 1159 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 1 października 2019 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego o zmianie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego w sprawie wydawania wiz uczestnikom Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisanego w Warszawie dnia 28 marca 2014 r.
M.P. 2019 poz. 1158 obowiązujący Porozumienie z dnia 1 października 2019 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego o zmianie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego w sprawie wydawania wiz uczestnikom Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisanego w Warszawie dnia 28 marca 2014 r.
M.P. 2019 poz. 1157 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2020 r.
M.P. 2019 poz. 1156 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości współczynnika na rok 2020 stosowanego przy ustalaniu najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, których roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku
M.P. 2019 poz. 1155 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2019 poz. 1154 akt jednorazowy Zarządzenie nr 32/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 100 zł, upamiętniającej powrót złota do Polski
M.P. 2019 poz. 1153 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 listopada 2019 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
M.P. 2019 poz. 1152 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2019 r. nr 1131.26.2019 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 1151 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2019 r. nr 1131.25.2019 o odwołaniu Ministra Sportu
M.P. 2019 poz. 1150 akt jednorazowy Uchwała nr 123 Rady Ministrów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przyjęcia "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030"
M.P. 2019 poz. 1149 Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2019 poz. 1148 obowiązujący Zarządzenie nr 250 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 1147 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2020 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
M.P. 2019 poz. 1146 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 27 listopada 2019 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2019 poz. 1145 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na rok 2020
M.P. 2019 poz. 1144 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2019 poz. 1143 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2019 poz. 1142 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2018 r.
M.P. 2019 poz. 1141 Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2020 r.
M.P. 2019 poz. 1140 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 listopada 2019 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie
M.P. 2019 poz. 1139 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie procentu, o jaki zmalał albo zwiększył się stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2019 r.
M.P. 2019 poz. 1138 akt jednorazowy Zarządzenie nr 30/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie polskiego lotnictwa wojskowego
M.P. 2019 poz. 1137 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu
M.P. 2019 poz. 1136 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyboru posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2019 poz. 1135 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 1134 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2019 poz. 1133 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2019 poz. 1132 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2019 poz. 1131 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2019 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
M.P. 2019 poz. 1130 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2020 r.
M.P. 2019 poz. 1129 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2019 r.
M.P. 2019 poz. 1128 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2019 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 2019 poz. 1127 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2019 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
M.P. 2019 poz. 1126 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2019 r. nr 115.11.2019 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2019 poz. 1125 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2019 r. nr 115.10.2019 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2019 poz. 1124 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2019 poz. 1123 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2019 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2019 poz. 1122 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2019 roku
M.P. 2019 poz. 1121 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
M.P. 2019 poz. 1120 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
M.P. 2019 poz. 1119 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
M.P. 2019 poz. 1118 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
M.P. 2019 poz. 1117 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu
M.P. 2019 poz. 1116 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2019 poz. 1115 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2019 poz. 1114 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2019 poz. 1113 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2019 poz. 1112 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2019 poz. 1111 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu
M.P. 2019 poz. 1110 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu
M.P. 2019 poz. 1109 Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
M.P. 2019 poz. 1108 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 listopada 2019 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu
M.P. 2019 poz. 1107 Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2020
M.P. 2019 poz. 1106 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 listopada 2019 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie
M.P. 2019 poz. 1105 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 listopada 2019 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2019 poz. 1104 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2019 poz. 1103 obowiązujący Zarządzenie nr 229 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
M.P. 2019 poz. 1102 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2019 r. o nadaniu orderu
M.P. 2019 poz. 1101 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 1100 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2019 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2019 poz. 1099 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 1098 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 1097 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2019 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2019 poz. 1096 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 1095 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 1094 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 1093 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2019 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2019 poz. 1092 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2019 r. nr 1131.24.2019 o powołaniu w skład Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 1091 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2019 r. nr 1131.23.2019 o powołaniu Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 1090 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2019 r. nr 1131.22.2019 o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 1089 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 1088 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2019 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 1087 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 1086 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2019 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2019 poz. 1085 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 1084 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2019 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2019 poz. 1083 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2019 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2019 poz. 1082 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2019 r. o nadaniu orderu
M.P. 2019 poz. 1081 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 1080 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 1079 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 1078 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 1077 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 1076 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 1075 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 1074 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 1073 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020
M.P. 2019 poz. 1072 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2019 r.
M.P. 2019 poz. 1071 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 1070 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2019 poz. 1069 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. nr 1131.21.2019 o przyjęciu dymisji Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 1068 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2019 poz. 1067 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020
M.P. 2019 poz. 1066 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 17 października 2019 r. o wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2020 r.
M.P. 2019 poz. 1065 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Stefana Zdzisława Strzałkowskiego
M.P. 2019 poz. 1064 Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2019 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2019 poz. 1063 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 października 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2019 poz. 1062 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2019 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2019 poz. 1061 akt jednorazowy Zarządzenie nr 230 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji
M.P. 2019 poz. 1060 akt jednorazowy Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia "Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030"
M.P. 2019 poz. 1059 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2019 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020
M.P. 2019 poz. 1058 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2019 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.
M.P. 2019 poz. 1057 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 1056 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 1055 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2020
M.P. 2019 poz. 1054 akt jednorazowy Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku"
M.P. 2019 poz. 1053 akt jednorazowy Zarządzenie nr 29/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniających hołd pruski i hołd ruski
M.P. 2019 poz. 1052 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu emerytalnego w roku 2020
M.P. 2019 poz. 1051 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II
M.P. 2019 poz. 1050 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2020
M.P. 2019 poz. 1049 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej)
M.P. 2019 poz. 1048 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Zaślubin Polski z Morzem w Pucku
M.P. 2019 poz. 1047 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie upamiętnienia profesor Barbary Skargi w 100. rocznicę urodzin
M.P. 2019 poz. 1046 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie potępienia wszelkich aktów nienawiści i pogardy antykatolickiej
M.P. 2019 poz. 1045 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Grzegorza Peczkisa 2019-11-04
M.P. 2019 poz. 1044 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Jana Kowalewskiego
M.P. 2019 poz. 1043 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. ustanawiająca rok 2020 Rokiem Fizyki
M.P. 2019 poz. 1042 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2019 r. nr 110.31.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 1041 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2019 r. nr 110.30.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 1040 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2015-2017
M.P. 2019 poz. 1039 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2019 r.
M.P. 2019 poz. 1038 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2019 r. nr 115.9.2019 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2019 poz. 1037 akt jednorazowy Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024
M.P. 2019 poz. 1036 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.
M.P. 2019 poz. 1035 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej
M.P. 2019 poz. 1034 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego
M.P. 2019 poz. 1033 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.
M.P. 2019 poz. 1032 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. z okazji przyznania Oldze Tokarczuk literackiej Nagrody Nobla
M.P. 2019 poz. 1031 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.
M.P. 2019 poz. 1030 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2020 r.
M.P. 2019 poz. 1029 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu", obowiązującej od dnia 1 stycznia 2020 r.
M.P. 2019 poz. 1028 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 1027 akt jednorazowy Uchwała nr 114 Rady Ministrów z dnia 1 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego
M.P. 2019 poz. 1026 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty, będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej
M.P. 2019 poz. 1025 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2019 r.
M.P. 2019 poz. 1024 akt jednorazowy Uchwała nr 90 Rady Ministrów z dnia 20 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Badań Klinicznych na lata 2020-2025
M.P. 2019 poz. 1023 Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2020 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu
M.P. 2019 poz. 1022 akt indywidualny Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019 r. o prawomocnym złożeniu sędziego z urzędu
M.P. 2019 poz. 1021 akt jednorazowy Zarządzenie nr 27/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, z serii "Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości" - Wojciech Korfanty
M.P. 2019 poz. 1020 Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r.
M.P. 2019 poz. 1019 akt jednorazowy Zarządzenie nr 28/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - Kopiec Wyzwolenia
M.P. 2019 poz. 1018 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.
M.P. 2019 poz. 1017 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020
M.P. 2019 poz. 1016 akt jednorazowy Uchwała nr 100 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku"
M.P. 2019 poz. 1015 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jana Feliksa Szyszki
M.P. 2019 poz. 1014 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2019 r. w stosunku do września 2013 r.
M.P. 2019 poz. 1013 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2019 r.
M.P. 2019 poz. 1012 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje celowe w części 20 - gospodarka wraz z kwotami tych dotacji
M.P. 2019 poz. 1011 obowiązujący Zarządzenie nr 179 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego
M.P. 2019 poz. 1010 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r.
M.P. 2019 poz. 1009 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 3 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
M.P. 2019 poz. 1008 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 1007 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 1006 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 1005 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 1004 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 1003 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2019 poz. 1002 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 1001 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. o nadaniu orderu
M.P. 2019 poz. 1000 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2019 poz. 999 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2019 r. o nadaniu orderu
M.P. 2019 poz. 998 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 997 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2019 r. o nadaniu orderu
M.P. 2019 poz. 996 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 995 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 994 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 993 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 992 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o nadaniu orderu
M.P. 2019 poz. 991 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 990 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 989 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2019 poz. 988 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 987 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2019 poz. 986 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2019 poz. 985 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. nr 115.7.2019 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2019 poz. 984 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dnia 11 lipca 2019 r. nr 115.8.2019 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2019 poz. 983 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2019 poz. 982 akt indywidualny Uchwała nr 292/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2019 poz. 981 akt indywidualny Uchwała nr 291/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2019 poz. 980 akt jednorazowy Uchwała nr 262/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 979 obowiązujący Zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wzoru legitymacji senatorskiej
M.P. 2019 poz. 978 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 października 2019 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2019 r. z podziałem na województwa
M.P. 2019 poz. 977 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych
M.P. 2019 poz. 976 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2019 poz. 975 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Bułgarii w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego na lata 2018-2022, podpisanym w Warszawie dnia 27 czerwca 2019 r.
M.P. 2019 poz. 974 obowiązujący Program współpracy między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Republiki Bułgarii w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego na lata 2018-2022, podpisany w Warszawie dnia 27 czerwca 2019 r.
M.P. 2019 poz. 973 Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 2 października 2019 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2019 poz. 972 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2019 r. nr 110.28.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 971 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2019 r. nr 110.26.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 970 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2019 r. nr 110.27.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 969 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2019 r. nr 110.29.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 968 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Kornela Andrzeja Morawieckiego
M.P. 2019 poz. 967 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2019 r. nr 112.75.2019 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2019 poz. 966 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2019 r. nr 112.73.2019 o mianowaniu na stopień nadinspektora Służby Celno-Skarbowej
M.P. 2019 poz. 965 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2019 r. nr 112.65.2019 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała
M.P. 2019 poz. 964 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2019 r. nr 112.57.2019 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2019 poz. 963 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2019 r. nr 112.56.2019 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2019 poz. 962 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2019 r. nr 112.55.2019 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2019 poz. 961 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2019 r. nr 112.54.2019 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2019 poz. 960 akt jednorazowy Uchwała nr 224/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz trybu i zasad powoływania pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 959 obowiązujący Zarządzenie nr 168 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej
M.P. 2019 poz. 958 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2019 r. nr 112.53.2019 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
M.P. 2019 poz. 957 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2019 r. nr 112.49.2019 o mianowaniu na stopień nadinspektora Służby Celno-Skarbowej
M.P. 2019 poz. 956 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2019 r. nr 112.45.2019 w sprawie mianowania na stopień generała dywizji
M.P. 2019 poz. 955 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 112.42.2019 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji oraz generała brygady
M.P. 2019 poz. 954 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 września 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2019 poz. 953 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 września 2019 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu
M.P. 2019 poz. 952 obowiązujący Uchwała nr 263/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
M.P. 2019 poz. 951 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2019 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Libańskiej
M.P. 2019 poz. 950 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2017 r.
M.P. 2019 poz. 949 uchylony Uchwała nr 252/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy na skutek skreśleń kandydatów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat
M.P. 2019 poz. 948 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
M.P. 2019 poz. 947 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2019 r. o pozbawieniu orderu
M.P. 2019 poz. 946 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2019 r. o nadaniu orderu
M.P. 2019 poz. 945 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 944 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 943 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2019 r. o nadaniu orderu
M.P. 2019 poz. 942 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 941 akt jednorazowy Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia "Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030"
M.P. 2019 poz. 940 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2019 poz. 939 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2019 poz. 938 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2020
M.P. 2019 poz. 937 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 936 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2019 r. nr 1130.38.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 935 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2019 r. nr 1130.37.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 934 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2019 r. nr 1130.33.2019 zmieniające postanowienie o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 933 Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
M.P. 2019 poz. 932 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. nr 1130.32.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 931 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2019 r. nr 1130.31.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 930 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2019 r. nr 1130.30.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 929 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2019 r. nr 1130.29.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 928 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. nr 1130.28.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 927 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie stawek opłat na rok 2020 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
M.P. 2019 poz. 926 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2019 r. o nadaniu orderu
M.P. 2019 poz. 925 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 924 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 923 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2019 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2019 poz. 922 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 921 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 1130.25.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 920 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. nr 1130.23.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 919 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. nr 1130.22.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 918 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. nr 1130.21.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 917 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 września 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2019 poz. 916 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 915 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2019 r. o nadaniu orderu
M.P. 2019 poz. 914 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 913 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2019 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2019 poz. 912 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 911 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 910 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 909 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 908 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 907 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 906 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 147 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2019 r. zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie organów pomocniczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w zakresie obowiązków sprawozdawczych tych organów
M.P. 2019 poz. 905 akt jednorazowy Uchwała nr 83 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie aktualizacji Programu Rozwoju Sportu do roku 2020
M.P. 2019 poz. 904 obowiązujący Zarządzenie nr 137 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2019 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 903 obowiązujący Uchwała nr 251/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju
M.P. 2019 poz. 902 obowiązujący Uchwała nr 220/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2019 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 901 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
M.P. 2019 poz. 900 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 września 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2019 poz. 899 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 września 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2019 poz. 898 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2019 poz. 897 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie upamiętnienia 65. rocznicy uwięzienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku-Lesie
M.P. 2019 poz. 896 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2019 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego
M.P. 2019 poz. 895 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji
M.P. 2019 poz. 894 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2019 r. nr 1131.10.2019 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2019 poz. 893 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2019 poz. 892 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2020
M.P. 2019 poz. 891 obowiązujący Uchwała nr 221/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2019 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 890 obowiązujący Uchwała nr 210/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 889 obowiązujący Uchwała nr 209/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 888 obowiązujący Uchwała nr 208/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
M.P. 2019 poz. 887 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie upamiętnienia księdza Władysława Gurgacza w 70. rocznicę śmierci
M.P. 2019 poz. 886 obowiązujący Uchwała nr 243/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju
M.P. 2019 poz. 885 obowiązujący Uchwała nr 225/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju
M.P. 2019 poz. 884 obowiązujący Uchwała nr 207/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju
M.P. 2019 poz. 883 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 września 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2019 poz. 882 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 września 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2019 poz. 881 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 września 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2019 poz. 880 akt jednorazowy Zarządzenie nr 26/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Łukasz Ciepliński "Pług"
M.P. 2019 poz. 879 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2019 poz. 878 wygaśnięcie aktu Zarządzenie nr 161 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Organizacji Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych pn. "Forum Zarządzania Internetem 2020"
M.P. 2019 poz. 877 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 września 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2019 poz. 876 akt jednorazowy Uchwała nr 5/2019 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2020
M.P. 2019 poz. 875 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 874 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2019 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2019 poz. 873 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 872 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 871 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 870 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.
M.P. 2019 poz. 869 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 września 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Obsługa w turystyce zdrowotnej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2019 poz. 868 Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2019 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg V-A Polska-Słowacja
M.P. 2019 poz. 867 Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2019 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska
M.P. 2019 poz. 866 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020
M.P. 2019 poz. 865 akt jednorazowy Uchwała nr 223/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 864 akt jednorazowy Uchwała nr 222/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 863 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2020 r.
M.P. 2019 poz. 862 akt posiada tekst jednolity Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Inicjatywy "Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa"
M.P. 2019 poz. 861 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2019 r
M.P. 2019 poz. 860 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2019 poz. 859 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2019 r. nr 1131.19.2019 o powołaniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju
M.P. 2019 poz. 858 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2019 r. nr 1131.18.2019 o odwołaniu Ministra Inwestycji i Rozwoju
M.P. 2019 poz. 857 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wykazu zawodów szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego
M.P. 2019 poz. 856 akt jednorazowy Zarządzenie nr 25/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 19 zł, upamiętniającego 100-lecie powstania Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych
M.P. 2019 poz. 855 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2020 r.
M.P. 2019 poz. 854 akt jednorazowy Uchwała nr 159/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 853 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 852 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. upamiętniająca ofiary zbrodni pomorskiej z 1939 r.
M.P. 2019 poz. 851 akt indywidualny Uchwała nr 161/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w składach okręgowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 850 akt jednorazowy Uchwała nr 160/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 849 akt jednorazowy Uchwała nr 138/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 848 akt jednorazowy Uchwała nr 211/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian w składach okręgowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 847 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie uczczenia 40. rocznicy powstania Konfederacji Polski Niepodległej
M.P. 2019 poz. 846 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
M.P. 2019 poz. 845 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 110.22.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 844 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2019 r. 2019-09-16
M.P. 2019 poz. 843 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 110.25.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 842 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 110.24.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 841 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 110.23.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 840 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Anny Marii Anders
M.P. 2019 poz. 839 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. nr 110.21.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 838 akt jednorazowy Zarządzenie nr 24/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającej 140-lecie Muzeum Narodowego w Krakowie
M.P. 2019 poz. 837 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2019 poz. 836 uchylony Uchwała nr 120/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 835 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia pomocy udzielonej Polakom przez Węgrów w czasie II wojny światowej
M.P. 2019 poz. 834 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2019 r.
M.P. 2019 poz. 833 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 2 września 2019 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2019 poz. 832 akt jednorazowy Uchwała nr 85/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów i kandydatów na senatora w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 831 obowiązujący Uchwała nr 84/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów oraz potwierdzenia zgłoszenia kandydata na senatora i protokołu rejestracji kandydata na senatora
M.P. 2019 poz. 830 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 829 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2019 poz. 828 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 827 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 826 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 825 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. o nadaniu orderu
M.P. 2019 poz. 824 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 823 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. o nadaniu orderu
M.P. 2019 poz. 822 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 821 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 820 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 819 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 818 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. o nadaniu orderu
M.P. 2019 poz. 817 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 816 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 815 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2019 r. o nadaniu orderu
M.P. 2019 poz. 814 Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020
M.P. 2019 poz. 813 obowiązujący Uchwała nr 139/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 812 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 811 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 810 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 809 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 808 akt posiada tekst jednolity Uchwała nr 82 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie "Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022"
M.P. 2019 poz. 807 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2019 poz. 806 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 805 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2019 r. o nadaniu orderu
M.P. 2019 poz. 804 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 803 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. o nadaniu orderu
M.P. 2019 poz. 802 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 801 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 800 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2019 poz. 799 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 798 akt jednorazowy Zarządzenie nr 23/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 90. rocznicę urodzin Anny Walentynowicz
M.P. 2019 poz. 797 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
M.P. 2019 poz. 796 Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
M.P. 2019 poz. 795 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 5 września 2019 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie pozostałych kosztów jednostkowych oraz stawki dofinansowania
M.P. 2019 poz. 794 Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Polityki ekologicznej państwa 2030 - strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej"
M.P. 2019 poz. 793 akt jednorazowy Uchwała nr 121/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 792 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Ammanie dnia 19 maja 2019 r.
M.P. 2019 poz. 791 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Ammanie dnia 19 maja 2019 r.
M.P. 2019 poz. 790 akt jednorazowy Uchwała nr 88/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 789 akt indywidualny Uchwała nr 137/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Katowicach III
M.P. 2019 poz. 788 akt indywidualny Uchwała nr 136/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Katowicach III
M.P. 2019 poz. 787 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2019 r.
M.P. 2019 poz. 786 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
M.P. 2019 poz. 785 akt jednorazowy Uchwała nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
M.P. 2019 poz. 784 obowiązujący Uchwała nr 86/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 783 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2019 poz. 782 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
M.P. 2019 poz. 781 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
M.P. 2019 poz. 780 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy powołania Polskiego Komitetu Ratunkowego Dzieci Dalekiego Wschodu oraz pomocy dla nich ze strony cesarzowej Japonii
M.P. 2019 poz. 779 obowiązujący Zarządzenie nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Rozwoju
M.P. 2019 poz. 778 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. nr 1131.15.2019 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 777 wygaśnięcie aktu Zarządzenie nr 143 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji
M.P. 2019 poz. 776 akt jednorazowy Zarządzenie nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Służbie Ochrony Państwa
M.P. 2019 poz. 775 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie pozostałych kosztów jednostkowych oraz stawki dofinansowania
M.P. 2019 poz. 774 Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2018 r.
M.P. 2019 poz. 773 obowiązujący Uchwała nr 81/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2019 poz. 772 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 129 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 771 obowiązujący Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2019 poz. 770 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2019 poz. 769 akt jednorazowy Uchwała nr 78 Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020
M.P. 2019 poz. 768 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw prawno-międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 767 obowiązujący Uchwała nr 80/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2019 poz. 766 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2019 poz. 765 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2019 r.
M.P. 2019 poz. 764 uchylony Zarządzenie nr 125 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Elektronicznego Systemu Poboru Opłat
M.P. 2019 poz. 763 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2019 poz. 762 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
M.P. 2019 poz. 761 obowiązujący Uchwała nr 78/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 760 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2019 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 2019 poz. 759 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2019 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
M.P. 2019 poz. 758 akt jednorazowy Uchwała nr 82/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie rozwiązania okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
M.P. 2019 poz. 757 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
M.P. 2019 poz. 756 uchylony Zarządzenie nr 9 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji poselskiej w IX kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 755 akt indywidualny Uchwała nr 83/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Gdańsku I
M.P. 2019 poz. 754 Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020
M.P. 2019 poz. 753 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2021-2035
M.P. 2019 poz. 752 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2019 poz. 751 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2019 r. w 100. rocznicę utworzenia Związku Podhalan
M.P. 2019 poz. 750 uznany za uchylony Zarządzenie nr 123 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów
M.P. 2019 poz. 749 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2019 r. nr 1131.14.2019 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 748 Komunikat nr 08/2019/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2019 poz. 747 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2020
M.P. 2019 poz. 746 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2020
M.P. 2019 poz. 745 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu
M.P. 2019 poz. 744 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu
M.P. 2019 poz. 743 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2019 r. nr 1131.13.2019 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 742 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2019 r.
M.P. 2019 poz. 741 Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
M.P. 2019 poz. 740 Oświadczenie rządowe z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w sprawie statusu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, podpisaną w Ammanie dnia 29 stycznia 2019 r.
M.P. 2019 poz. 739 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w sprawie statusu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, podpisana w Ammanie dnia 29 stycznia 2019 r.
M.P. 2019 poz. 738 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020
M.P. 2019 poz. 737 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
M.P. 2019 poz. 736 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Rusznikarz - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2019 poz. 735 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2020 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
M.P. 2019 poz. 734 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 733 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 23 lipca 2019 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2019 poz. 732 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2020
M.P. 2019 poz. 731 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
M.P. 2019 poz. 730 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie upamiętnienia 30. rocznicy śmierci Kazimierza Sabbata
M.P. 2019 poz. 729 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Rusznikarz - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2019 poz. 728 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw reformy systemów oceny zgodności i nadzoru rynku
M.P. 2019 poz. 727 uchylony Zarządzenie nr 104 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2019 poz. 726 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lipca 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2019 poz. 725 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lipca 2019 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2019 poz. 724 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2018 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
M.P. 2019 poz. 723 Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
M.P. 2019 poz. 722 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu aktów delegowanych
M.P. 2019 poz. 721 akt jednorazowy Zarządzenie nr 21/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polskie Termopile" - Wizna
M.P. 2019 poz. 720 akt jednorazowy Zarządzenie nr 20/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie polskiej flagi państwowej
M.P. 2019 poz. 719 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2019 poz. 718 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lipca 2019 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2019 poz. 717 Oświadczenie rządowe z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii o komunikacji lotniczej, podpisaną w Auckland dnia 22 sierpnia 2018 r.
M.P. 2019 poz. 716 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii o komunikacji lotniczej, podpisana w Auckland dnia 22 sierpnia 2018 r.
M.P. 2019 poz. 715 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2019 r. w 100. rocznicę podpisania traktatu wersalskiego
M.P. 2019 poz. 714 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2019 poz. 713 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2019 r. sygn. akt Kp 2/18
M.P. 2019 poz. 712 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2019 r.
M.P. 2019 poz. 711 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 110.20.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 710 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 110.19.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 709 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 110.18.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 708 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 110.17.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 707 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 110.16.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 706 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2019 r. nr 110.15.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 705 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2019 r. nr 110.14.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 704 uchylony Zarządzenie nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia Centralnego Ośrodka Sportu w Ustrzykach Dolnych
M.P. 2019 poz. 703 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
M.P. 2019 poz. 702 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2019 roku
M.P. 2019 poz. 701 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2019 r.
M.P. 2019 poz. 700 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2019 r.
M.P. 2019 poz. 699 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2019 poz. 698 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2019 poz. 697 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej
M.P. 2019 poz. 696 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2019 r. z podziałem na województwa
M.P. 2019 poz. 695 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2019 poz. 694 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. nr 1130.24.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 693 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2019 r. nr 112.7.2019 w sprawie mianowania na stopień generała brygady oraz wiceadmirała
M.P. 2019 poz. 692 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 r.
M.P. 2019 poz. 691 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy sukcesu polskiej delegacji podczas konferencji pokojowej zakończonej podpisaniem Traktatu Wersalskiego
M.P. 2019 poz. 690 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2019 r.
M.P. 2019 poz. 689 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r.
M.P. 2019 poz. 688 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2019 r.
M.P. 2019 poz. 687 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie obsługi biura" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2019 poz. 686 Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. o gotowości do przekazywania zgłoszeń alarmowych z centrum powiadamiania ratunkowego do dysponentów zespołów ratownictwa medycznego przez sieć teleinformatyczną na potrzeby obsługi numerów alarmowych
M.P. 2019 poz. 685 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania członka Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich
M.P. 2019 poz. 684 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie pracą restauracji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2019 poz. 683 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej tobiasza określonej dla podobszarów 22-32 Morza Bałtyckiego na 2019 r.
M.P. 2019 poz. 682 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2019 poz. 681 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
M.P. 2019 poz. 680 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 679 Oświadczenie rządowe z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o dwustronnej współpracy obronnej, podpisaną w Rydze dnia 13 czerwca 2014 r.
M.P. 2019 poz. 678 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o dwustronnej współpracy obronnej, podpisana w Rydze dnia 13 czerwca 2014 r.
M.P. 2019 poz. 677 Komunikat nr 07/2019/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2019 poz. 676 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 roku
M.P. 2019 poz. 675 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2019 r. nr 127.1.2019 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym
M.P. 2019 poz. 674 Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 czerwca 2019 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2019 poz. 673 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2019 poz. 672 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2019 poz. 671 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2019 poz. 670 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2019 poz. 669 Komunikat Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2019 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022"
M.P. 2019 poz. 668 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2019 poz. 667 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2019 poz. 666 Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony
M.P. 2019 poz. 665 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 664 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. o nadaniu orderu
M.P. 2019 poz. 663 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 662 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 661 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2019 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2019 poz. 660 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2019 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2019 poz. 659 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 658 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 657 uchylony Zarządzenie nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
M.P. 2019 poz. 656 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
M.P. 2019 poz. 655 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2019 poz. 654 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 653 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2019 r. o nadaniu orderu
M.P. 2019 poz. 652 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 651 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 650 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 649 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 648 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 647 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 646 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2019 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2019 poz. 645 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2019 r. o nadaniu orderu
M.P. 2019 poz. 644 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 643 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 642 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 641 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2019 r. o nadaniu orderu
M.P. 2019 poz. 640 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 639 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 638 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 637 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 636 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2019 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2019 poz. 635 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 634 Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 lipca 2019 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
M.P. 2019 poz. 633 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2019 r. nr 112.32.2019 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej
M.P. 2019 poz. 632 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2019 r. nr 112.31.2019 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej
M.P. 2019 poz. 631 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2019 r. nr 112.30.2019 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej
M.P. 2019 poz. 630 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2019 r. nr 112.29.2019 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej
M.P. 2019 poz. 629 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2019 r. nr 112.28.2019 o mianowaniu na stopień generała dywizji Straży Granicznej
M.P. 2019 poz. 628 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. nr 112.24.2019 w sprawie mianowania na stopień oficerski generała brygady
M.P. 2019 poz. 627 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2019 r. nr 112.23.2019 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
M.P. 2019 poz. 626 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2019 r. nr 112.22.2019 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
M.P. 2019 poz. 625 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2019 r. nr 112.21.2019 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
M.P. 2019 poz. 624 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2019 r. nr 112.20.2019 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
M.P. 2019 poz. 623 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2019 r. nr 112.19.2019 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
M.P. 2019 poz. 622 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2019 r. nr 112.18.2019 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
M.P. 2019 poz. 621 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2019 r. nr 112.14.2019 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2019 poz. 620 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2019 r. nr 112.9.2019 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2019 poz. 619 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2019 r. nr 112.8.2019 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała brygady oraz kontradmirała
M.P. 2019 poz. 618 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju
M.P. 2019 poz. 617 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 450. rocznicy unii polsko-litewskiej
M.P. 2019 poz. 616 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2019 r. nr 1131.8.2019 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2019 poz. 615 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2019 r. nr 1131.3.2019 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2019 poz. 614 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II
M.P. 2019 poz. 613 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2019 r. nr 1130.20.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 612 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2019 r. nr 1130.17.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 611 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2019 r. nr 1130.15.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 610 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2019 r. nr 1130.14.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 609 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2019 r. nr 1130.13.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 608 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2019 r. nr 1130.12.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 607 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2019 r. nr 1130.11.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 606 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2019 r.
M.P. 2019 poz. 605 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie upamiętnienia 160. rocznicy urodzin Teodora Axentowicza
M.P. 2019 poz. 604 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej
M.P. 2019 poz. 603 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie 450. rocznicy unii polsko-litewskiej
M.P. 2019 poz. 602 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego
M.P. 2019 poz. 601 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2019 r.
M.P. 2019 poz. 600 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Republice Macedonii Północnej oraz w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2019 poz. 599 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu
M.P. 2019 poz. 598 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt
M.P. 2019 poz. 597 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej
M.P. 2019 poz. 596 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego
M.P. 2019 poz. 595 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie wielonarodowej brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii oraz Republice Bułgarii
M.P. 2019 poz. 594 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2019 poz. 593 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2018 r. przypadających na jednego mieszkańca
M.P. 2019 poz. 592 akt jednorazowy Zarządzenie nr 19/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 75. rocznicę zagłady Romów i Sinti
M.P. 2019 poz. 591 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Romana Ingardena
M.P. 2019 poz. 590 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyńskiej w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisanym w Warszawie dnia 29 listopada 2018 r.
M.P. 2019 poz. 589 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Argentyńskiej w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisane w Warszawie dnia 29 listopada 2018 r.
M.P. 2019 poz. 588 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2019 poz. 587 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2018 r.
M.P. 2019 poz. 586 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. dotycząca 20. rocznicy wizyty Jego Świątobliwości Jana Pawła II w Sejmie i Senacie
M.P. 2019 poz. 585 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji oraz zakresu działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego
M.P. 2019 poz. 584 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2019 r.
M.P. 2019 poz. 583 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2015 r., podpisanym w Warszawie dnia 3 grudnia 2018 r.
M.P. 2019 poz. 582 obowiązujący Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2015 r., podpisany w Warszawie dnia 3 grudnia 2018 r.
M.P. 2019 poz. 581 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2019 poz. 580 akt jednorazowy Zarządzenie nr 18/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - szóstak Jana Sobieskiego
M.P. 2019 poz. 579 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty na rok 2020 za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę
M.P. 2019 poz. 578 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2019 poz. 577 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 576 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2019 poz. 575 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Republiki Albanii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodziny członka misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Warszawie dnia 28 lutego 2019 r.
M.P. 2019 poz. 574 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Republiki Albanii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodziny członka misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Warszawie dnia 28 lutego 2019 r.
M.P. 2019 poz. 573 Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020
M.P. 2019 poz. 572 obowiązujący Uchwała Nr 34 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza
M.P. 2019 poz. 571 akt jednorazowy Uchwała Nr 43 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029"
M.P. 2019 poz. 570 akt indywidualny Uchwała nr 74/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Gdańsku I
M.P. 2019 poz. 569 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2019 poz. 568 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 567 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej dobijaka określonej dla podobszarów 22-32 Morza Bałtyckiego na 2019 r.
M.P. 2019 poz. 566 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2019 r.
M.P. 2019 poz. 565 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie
M.P. 2019 poz. 564 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie
M.P. 2019 poz. 563 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2019 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2019 poz. 562 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 561 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2019 poz. 560 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2019 poz. 559 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. o nadaniu orderu
M.P. 2019 poz. 558 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 557 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 556 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 555 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2019 r. o nadaniu orderów
M.P. 2019 poz. 554 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2019 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2019 poz. 553 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2019 r. o nadaniu odznaczeń