Wyszukiwanie

kodeks postępowania karnego

Liczba znalezionych aktów: 294.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 367 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie doręczeń pism w postaci elektronicznej w postępowaniu karnym
Dz.U. 2024 poz. 71 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie określenia wysokości ryczałtu przysługującego asystentowi rodziny za udział w posiedzeniu albo rozprawie
Dz.U. 2024 poz. 37 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2023 poz. 2284 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności
Dz.U. 2023 poz. 2208 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 października 2023 r. sygn. akt SK 105/20
Dz.U. 2023 poz. 1860 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1207 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym
Dz.U. 2023 poz. 1083 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego
Dz.U. 2023 poz. 818 obowiązujący Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 535 obowiązujący Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 289 obowiązujący Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 285 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doręczeniach elektronicznych
Dz.U. 2022 poz. 2794 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym
Dz.U. 2022 poz. 2600 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 2582 obowiązujący Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Prawo o prokuraturze
Dz.U. 2022 poz. 1855 obowiązujący Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 1375 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2022 poz. 1168 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych
Dz.U. 2022 poz. 958 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 kwietnia 2022 r. sygn. akt SK 53/20
Dz.U. 2022 poz. 569 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doręczeniach elektronicznych
Dz.U. 2022 poz. 448 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności
Dz.U. 2021 poz. 2447 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości
Dz.U. 2021 poz. 1423 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2021 r. sygn. akt SK 60/19
Dz.U. 2021 poz. 1101 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji do gromadzenia danych informatycznych oraz danych niestanowiących treści rozmowy telefonicznej lub innego przekazu informacji, a także sposobów ich zabezpieczania w urządzeniach zawierających te dane oraz w systemach i na informatycznych nośnikach danych
Dz.U. 2021 poz. 1023 obowiązujący Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 534 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2021 poz. 155 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2021 poz. 154 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2020 poz. 2320 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
Dz.U. 2020 poz. 1826 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności
Dz.U. 2020 poz. 1691 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2020 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego
Dz.U. 2020 poz. 1620 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym
Dz.U. 2020 poz. 1619 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym
Dz.U. 2020 poz. 1618 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym
Dz.U. 2020 poz. 1458 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 sierpnia 2020 r. sygn. akt K 46/15
Dz.U. 2020 poz. 568 obowiązujący Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 413 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2020 r. sygn. akt P 22/19
Dz.U. 2020 poz. 30 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2019 poz. 2349 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wzorów formularzy uzasadnień wyroków oraz sposobu ich wypełniania
Dz.U. 2019 poz. 1708 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności
Dz.U. 2019 poz. 1694 obowiązujący Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1378 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2019 r. sygn. akt K 3/16
Dz.U. 2019 poz. 1265 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2019 poz. 1255 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2019 r. sygn. akt K 8/17
Dz.U. 2019 poz. 1242 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2019 r. sygn. akt SK 27/18
Dz.U. 2019 poz. 825 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2019 poz. 679 obowiązujący Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2019 poz. 347 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym
Dz.U. 2019 poz. 110 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka
Dz.U. 2019 poz. 46 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów
Dz.U. 2018 poz. 2185 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności
Dz.U. 2018 poz. 1987 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2018 poz. 1937 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2018 r. sygn. akt SK 5/16
Dz.U. 2018 poz. 1770 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka
Dz.U. 2018 poz. 1467 obowiązujący Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1317 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów
Dz.U. 2018 poz. 942 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 maja 2018 r. sygn. akt K 12/15
Dz.U. 2018 poz. 771 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
Dz.U. 2018 poz. 730 obowiązujący Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej
Dz.U. 2018 poz. 522 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom
Dz.U. 2018 poz. 366 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru formularza europejskiego nakazu dochodzeniowego
Dz.U. 2018 poz. 365 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru formularza powiadomienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej o kontroli i utrwalaniu treści rozmów telefonicznych, które będą, są lub były prowadzone na jego terytorium bez pomocy technicznej z jego strony
Dz.U. 2018 poz. 364 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru formularza potwierdzenia otrzymania europejskiego nakazu dochodzeniowego
Dz.U. 2018 poz. 201 obowiązujący Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 106 obowiązujący Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 5 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2017 poz. 2154 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności
Dz.U. 2017 poz. 1904 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2017 poz. 1733 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2017 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji
Dz.U. 2017 poz. 1585 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów
Dz.U. 2017 poz. 1452 obowiązujący Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 1139 obowiązujący Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 966 obowiązujący Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 773 obowiązujący Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2017 poz. 442 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom
Dz.U. 2017 poz. 409 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym
Dz.U. 2017 poz. 268 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w postępowaniu karnym
Dz.U. 2017 poz. 244 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 93 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym
Dz.U. 2017 poz. 92 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym
Dz.U. 2017 poz. 53 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu
Dz.U. 2016 poz. 2261 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2016 poz. 2200 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2016 r. sygn. akt SK 28/15
Dz.U. 2016 poz. 2103 obowiązujący Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 1948 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 1869 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka
Dz.U. 2016 poz. 1749 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2016 poz. 1733 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów
Dz.U. 2016 poz. 1402 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym
Dz.U. 2016 poz. 1243 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 2/15
Dz.U. 2016 poz. 1098 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów
Dz.U. 2016 poz. 1070 obowiązujący Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Dz.U. 2016 poz. 515 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym
Dz.U. 2016 poz. 514 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym
Dz.U. 2016 poz. 513 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym
Dz.U. 2016 poz. 512 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym
Dz.U. 2016 poz. 437 obowiązujący Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 2344 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym
Dz.U. 2015 poz. 2281 obowiązujący Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1855 obowiązujący Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1788 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 2015 r. sygn. akt K 5/14
Dz.U. 2015 poz. 1787 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu
Dz.U. 2015 poz. 1725 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom
Dz.U. 2015 poz. 1566 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy
Dz.U. 2015 poz. 1557 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2015 r. sygn. akt K 3/13
Dz.U. 2015 poz. 1408 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka
Dz.U. 2015 poz. 1334 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2015 poz. 1186 obowiązujący Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Dz.U. 2015 poz. 1185 obowiązujący Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2015 poz. 920 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym
Dz.U. 2015 poz. 918 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów
Dz.U. 2015 poz. 899 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu
Dz.U. 2015 poz. 887 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym
Dz.U. 2015 poz. 885 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym
Dz.U. 2015 poz. 874 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
Dz.U. 2015 poz. 873 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym
Dz.U. 2015 poz. 872 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o okolicznościach mających wpływ na wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania
Dz.U. 2015 poz. 857 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w postępowaniu karnym
Dz.U. 2015 poz. 848 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym
Dz.U. 2015 poz. 835 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym
Dz.U. 2015 poz. 816 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu
Dz.U. 2015 poz. 726 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 2015 r. sygn. akt SK 1/14
Dz.U. 2015 poz. 560 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2015 r. sygn. akt SK 66/13
Dz.U. 2015 poz. 396 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 290 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2015 r. sygn. akt K 34/12
Dz.U. 2015 poz. 124 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia o naruszeniu obowiązku przewidzianego w europejskim nakazie ochrony
Dz.U. 2015 poz. 123 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru europejskiego nakazu ochrony
Dz.U. 2015 poz. 82 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym
Dz.U. 2015 poz. 21 obowiązujący Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka
Dz.U. 2014 poz. 1778 obowiązujący Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 1556 obowiązujący Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 1375 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2014 r. sygn. akt SK 22/13
Dz.U. 2014 poz. 761 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym
Dz.U. 2014 poz. 740 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
Dz.U. 2014 poz. 739 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym
Dz.U. 2014 poz. 738 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach tymczasowo aresztowanego w postępowaniu karnym
Dz.U. 2014 poz. 737 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym
Dz.U. 2014 poz. 694 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2014 r. sygn. akt SK 13/13
Dz.U. 2014 poz. 440 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2014 r. sygn. akt SK 25/13
Dz.U. 2014 poz. 384 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2014 poz. 135 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. sygn. akt SK 5/12
Dz.U. 2014 poz. 85 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2013 poz. 1642 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego
Dz.U. 2013 poz. 1436 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2013 r. sygn. akt SK 33/12
Dz.U. 2013 poz. 1282 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2013 poz. 1264 akt jednorazowy Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o ratyfikacji Porozumienia o współpracy w zakresie ochrony świadka, podpisanego w Stirinie dnia 24 maja 2012 r.
Dz.U. 2013 poz. 1262 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013 r. sygn. akt K 30/11
Dz.U. 2013 poz. 1247 obowiązujący Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 1165 obowiązujący Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 849 obowiązujący Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2013 poz. 802 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca 2013 r. sygn. akt SK 23/10
Dz.U. 2013 poz. 765 obowiązujący Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Dz.U. 2013 poz. 480 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 22 marca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2013 poz. 375 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 marca 2013 r. sygn. akt U 2/11
Dz.U. 2013 poz. 88 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r. sygn. akt K 18/10
Dz.U. 2012 poz. 1486 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz zniszczenia w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia
Dz.U. 2012 poz. 1447 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. sygn. akt K 37/11
Dz.U. 2012 poz. 1141 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2012 r. sygn. akt SK 18/10
Dz.U. 2012 poz. 1101 obowiązujący Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2012 poz. 1095 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 2012 r. sygn. akt SK 28/10
Dz.U. 2012 poz. 1091 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2012 poz. 886 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2012 poz. 867 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2012 r. sygn. akt K 14/10
Dz.U. 2012 poz. 567 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 maja 2012 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
Dz.U. 2012 poz. 288 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku
Dz.U. 2012 poz. 266 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru europejskiego nakazu aresztowania
Dz.U. 2012 poz. 219 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji
Dz.U. 2012 poz. 71 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia osoby skazanej o przekazaniu wyroku do wykonania w państwie członkowskim Unii Europejskiej
Dz.U. 2012 poz. 66 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności
Dz.U. 2012 poz. 65 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny lub orzeczenia o warunkowym zwolnieniu lub warunkowym umorzeniu postępowania karnego
Dz.U. 2012 poz. 63 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o naruszeniu obowiązków nałożonych na sprawcę skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny lub w razie warunkowego zwolnienia oraz warunkowego umorzenia postępowania karnego
Dz.U. 2012 poz. 62 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym
Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1645 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2011 r. sygn. akt K 33/08
Dz.U. 2011 nr 240 poz. 1438 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2011 r. sygn. akt SK 39/09
Dz.U. 2011 nr 240 poz. 1431 obowiązujący Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 240 poz. 1430 obowiązujący Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
Dz.U. 2011 nr 230 poz. 1371 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi
Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1280 obowiązujący Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 191 poz. 1135 obowiązujący Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Dz.U. 2011 nr 156 poz. 935 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2011 r. sygn. akt SK 10/10
Dz.U. 2011 nr 142 poz. 829 obowiązujący Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 117 poz. 678 obowiązujący Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 53 poz. 273 obowiązujący Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 48 poz. 246 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2011 nr 48 poz. 245 obowiązujący Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy
Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1566 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 grudnia 2010 r. sygn. akt P 11/09
Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1307 obowiązujący Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 189 poz. 1273 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 2010 r. sygn. akt SK 26/08
Dz.U. 2010 nr 122 poz. 826 obowiązujący Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 110 poz. 735 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności
Dz.U. 2010 nr 106 poz. 669 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2010 nr 98 poz. 631 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu możliwości korzystania z pomocy obrońcy i jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym oraz organizacji dyżurów adwokackich
Dz.U. 2010 nr 98 poz. 626 obowiązujący Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2010 nr 98 poz. 625 obowiązujący Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 7 poz. 46 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1589 obowiązujący Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1375 obowiązujący Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 172 poz. 1343 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2009 r. sygn. akt. SK 46/07
Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1178 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2009 nr 127 poz. 1051 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2009 nr 115 poz. 974 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 2009 r. sygn. akt SK 46/08
Dz.U. 2009 nr 68 poz. 585 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. sygn. akt P 22/07
Dz.U. 2009 nr 55 poz. 456 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku
Dz.U. 2009 nr 55 poz. 455 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub też orzeczenia zasądzajacego od sprawcy koszty procesu
Dz.U. 2009 nr 28 poz. 171 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2009 nr 20 poz. 104 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2009 nr 8 poz. 39 obowiązujący Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 5 poz. 32 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności
Dz.U. 2009 nr 5 poz. 30 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do przeprowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1651 obowiązujący Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1485 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2008 nr 214 poz. 1344 obowiązujący Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 208 poz. 1308 obowiązujący Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1133 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2008 r. sygn. akt P 30/07
Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1022 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania w sprawach związanych z uczestnictwem ławników sądów powszechnych w składach orzekających sądów wojskowych
Dz.U. 2008 nr 138 poz. 874 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2008 r. sygn. akt K 24/07
Dz.U. 2008 nr 123 poz. 802 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2008 r. sygn. akt K 38/07
Dz.U. 2008 nr 107 poz. 686 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 czerwca 2008 r. sygn. akt SK 17/07
Dz.U. 2008 nr 100 poz. 648 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2008 r. sygn. akt K 42/07
Dz.U. 2008 nr 27 poz. 162 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2008 r. sygn. akt K 34/06
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1823 obowiązujący Ustawa z dnia 19 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1250 obowiązujący Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 128 poz. 903 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2007 r. sygn. akt SK 50/06
Dz.U. 2007 nr 112 poz. 766 obowiązujący Ustawa z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 99 poz. 664 obowiązujący Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 80 poz. 539 obowiązujący Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2007 nr 64 poz. 432 obowiązujący Ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 52 poz. 351 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności
Dz.U. 2007 nr 38 poz. 248 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zapewnienia oskarżonemu możliwości korzystania z pomocy obrońcy, jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym oraz organizacji dyżurów adwokackich
Dz.U. 2007 nr 20 poz. 116 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1648 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1647 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 października 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2006 nr 200 poz. 1477 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sadem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom
Dz.U. 2006 nr 167 poz. 1192 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 września 2006 r. sygn. akt SK 60/05
Dz.U. 2006 nr 142 poz. 1026 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2006 r. sygn. akt SK 43/04
Dz.U. 2006 nr 141 poz. 1009 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lipca 2006 r. sygn. akt SK 58/03
Dz.U. 2006 nr 95 poz. 659 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 5 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2006 nr 66 poz. 467 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2006 nr 15 poz. 118 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 stycznia 2006 r. sygn. akt SK 30/05
Dz.U. 2005 nr 178 poz. 1479 obowiązujący Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1416 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2005 nr 163 poz. 1363 obowiązujący Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Dz.U. 2005 nr 143 poz. 1203 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1181 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2005 nr 77 poz. 680 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 kwietnia 2005 r. sygn. akt P 1/05
Dz.U. 2005 nr 48 poz. 461 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 marca 2005 r. sygn. akt K 35/04
Dz.U. 2005 nr 33 poz. 299 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie poddawania badaniom lub wykonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej
Dz.U. 2005 nr 11 poz. 88 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 2005 r. sygn. akt SK 60/03
Dz.U. 2005 nr 10 poz. 70 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2005 nr 4 poz. 26 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2679 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności
Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2641 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2004 r. sygn. akt SK 29/04
Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2568 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 2004 r. sygn. akt SK 64/03
Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2405 obowiązujący Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2080 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 2004 r. sygn. akt SK 10/04
Dz.U. 2004 nr 145 poz. 1545 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 czerwca 2004 r. sygn. akt SK 43/03
Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1350 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2004 r. sygn. akt Sk 32/03
Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1023 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji - do gromadzenia wykazów połączeń telefonicznych i innych przekazów informacji oraz sposobów zabezpieczania danych informatycznych
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 889 obowiązujący Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 69 poz. 626 obowiązujący Ustawa z dnia 18 marca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks wykroczeń
Dz.U. 2004 nr 34 poz. 302 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lutego 2004 r. sygn. akt SK 39/02
Dz.U. 2004 nr 4 poz. 25 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym
Dz.U. 2003 nr 111 poz. 1061 obowiązujący Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1052 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania sieci służących do przekazywania informacji, do kontroli przekazów informacji oraz sposobu dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z kontrolowanych przekazów
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1049 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników postępowania karnego z powodu choroby oraz sposobu wyznaczania lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie
Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1018 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu czynności w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu
Dz.U. 2003 nr 107 poz. 1006 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 981 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania
Dz.U. 2003 nr 97 poz. 886 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych
Dz.U. 2003 nr 88 poz. 818 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2003 r. sygn. akt SK 38/02
Dz.U. 2003 nr 17 poz. 155 obowiązujący Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy - kodeks postępowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych
Dz.U. 2002 nr 213 poz. 1801 obowiązujący Ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego.
Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1620 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania badań oskarżonego oraz osoby podejrzanej.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1859 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu gromadzenia odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych przez Żandarmerię Wojskową.
Dz.U. 2000 nr 93 poz. 1027 obowiązujący Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy - Prawo bankowe.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 717 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy.
Dz.U. 2000 nr 40 poz. 475 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 maja 2000 r. sygn. akt P. 1/99.
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 823 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych.
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 821 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów zeznań zawierających wiadomości o świadku, którego dane osobowe podlegają zachowaniu w tajemnicy, a także dopuszczalnego sposobu powoływania się na takie zeznania w orzeczeniach i pismach procesowych.
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 820 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do rejestracji obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, przechowywania, odtwarzania i kopiowania.
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 696 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym.
Dz.U. 1998 nr 155 poz. 1016 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Dz.U. 1998 nr 148 poz. 975 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu przechowywania protokołów zeznań obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji.
Dz.U. 1998 nr 114 poz. 740 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom.
Dz.U. 1998 nr 114 poz. 739 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania sieci telekomunikacyjnej do kontroli rozmów telefonicznych oraz sposobu dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z kontrolowanych rozmów telefonicznych.
Dz.U. 1998 nr 113 poz. 725 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania.
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 710 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego.
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 706 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwienia niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników procesu karnego z powodu choroby.
Dz.U. 1997 nr 89 poz. 556 obowiązujący Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego.
Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
Dz.U. 1939 nr 67 poz. 454 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 lipca 1939 r. o zmianie kodeksu wojskowego postępowania karnego.
Dz.U. 1936 nr 76 poz. 537 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. - Kodeks wojskowego postępowania karnego.
Dz.U. 1932 nr 83 poz. 725 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu kodeksu postępowania karnego.
Dz.U. 1932 nr 15 poz. 89 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 1932 r. w sprawie przepisów dyscyplinarnych dla obrońców.