Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1931 nr 113 poz. 888 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1931 r. w sprawie zwrotnych naczyń po wyrobach monopolu spirytusowego.
Dz.U. 1931 nr 113 poz. 887 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zmiany numeracji niektórych urzędów skarbowych.
Dz.U. 1931 nr 113 poz. 886 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1931 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 16 października 1931 r. o opodatkowaniu piwa.
Dz.U. 1931 nr 112 poz. 885 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 19 grudnia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.
Dz.U. 1931 nr 112 poz. 884 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1931 r. o tymczasowych organach instytucyj ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1931 nr 112 poz. 883 Ustawa z dnia 19 grudnia 1931 r. o zatwierdzeniu zmian statutu Banku Polskiego.
Dz.U. 1931 nr 112 poz. 882 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1931 r. o nadzwyczajnym podatku od niektórych zajęć zawodowych.
Dz.U. 1931 nr 112 poz. 881 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1931 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym.
Dz.U. 1931 nr 112 poz. 880 Ustawa z dnia 17 grudnia 1931 r. o państwowym podatku od energji elektrycznej.
Dz.U. 1931 nr 112 poz. 879 uchylony Ustawa z dnia 17 grudnia 1931 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o podatku od lokali.
Dz.U. 1931 nr 112 poz. 878 uchylony Ustawa z dnia 17 grudnia 1931 r. o kryzysowym dodatku do państwowego podatku od nieruchomości w gminach miejskich oraz od niektórych budynków w gminach wiejskich.
Dz.U. 1931 nr 112 poz. 877 Ustawa z dnia 17 grudnia 1931 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień przepisów o państwowym podatku od nieruchomości w gminach miejskich oraz od niektórych budynków w gminach wiejskich.
Dz.U. 1931 nr 111 poz. 876 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1931 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowego porozumienia, dotyczącego wywozu skór, podpisanego wraz z odnośnym protokółem porozumienia w Genewie, dnia 11 lipca 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 111 poz. 875 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1931 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowego porozumienia, dotyczącego wywozu kości, podpisanego wraz z odnośnym protokółem porozumienia w Genewie, dnia 11 lipca 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 111 poz. 874 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1931 r. w sprawie przystąpienia Osad Cieśninowych, Skonfederowanych Państw Malajskich oraz nieskonfederowanych Państw Malajskich Johore, Kedah, Kelantan i Perlis do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1931 nr 111 poz. 873 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1931 r. w sprawie przystąpienia Iraku do konwencji, urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r.
Dz.U. 1931 nr 111 poz. 872 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 grudnia 1931 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia z dnia 29 marca 1929 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy narzędzi mierniczych niektórych rodzajów przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku.
Dz.U. 1931 nr 111 poz. 871 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 grudnia 1931 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1931 nr 111 poz. 870 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 grudnia 1931 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.
Dz.U. 1931 nr 111 poz. 869 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 grudnia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.
Dz.U. 1931 nr 111 poz. 868 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 grudnia 1931 r. w sprawie opłaty stemplowej od obrotu papierów wartościowych.
Dz.U. 1931 nr 111 poz. 867 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. o zniesieniu powiatu kosowskiego w województwie poleskiem i utworzeniu z jego terytorjum powiatu iwacewickiego z siedzibą władz powiatowych w Iwacewiczach w temże województwie.
Dz.U. 1931 nr 111 poz. 866 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie ustalenia ceny monopolowej za spirytus, który będzie odpędzony i dostarczony Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego w ciągu kampanji gorzelniczej 1931/32 r.
Dz.U. 1931 nr 111 poz. 865 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1931 nr 110 poz. 864 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1931 r. w sprawie złożenia przez Japonję dokumentów ratyfikacyjnych: 1. układu między Niemcami, Belgją, Wielką Brytanją i Północną Irlandją, Kanadą, Australją, Nową Zelandją, Unją Południowo-Afrykańską, Indjami, Francją, Grecją, Włochami, Japonją, Polską, Portugalją, Rumunją, Czechosłowacją i Jugosławją o ostatecznem uregulowaniu w stosunku do Niemiec kwestyj finansowych, wypływających z wojny, podpisanego wraz z załącznikami I, II, III, IV, V, V-bis, VI, VI-bis, VII, VIII, IX, X, XI i XII w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r.; 2. porozumienia między Belgją, Wielką Brytanją i Północą Irlandją, Kanadą, Australją, Nową Zelandją, Unją Południowo-Afrykańską, Indjami, Francją, Grecją, Włochami, Japonją, Polską, Portugalją, Rumunją, Czechosłowacją i Jugosławją w sprawie podziału wypłat niemieckich jako ostatecznego załatwienia wszystkich spraw, dotyczących podziału wypłat, przekazów, cesyj oraz dostaw, już uskutecznionych przez Niemcy w wykonaniu Traktatu Wersalskiego, konwencji o zawieszeniu broni i konwencyj dodatkowych, podpisanego w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r.
Dz.U. 1931 nr 110 poz. 863 Oświadczenie rządowe z dnia 2 grudnia 1931 r. w sprawie złożenia przez Kanadę, Nową Zelandję i Indje dokumentów ratyfikacyjnych układu, podpisanego dnia 20 stycznia 1930 r. w Hadze, między Belgją, Wielką Brytanją i Północną Irlandją, Kanadą, Australją, Nową Zelandją, Unją Południowo-Afrykańską, Indjami, Francją, Grecją, Włochami, Japonją, Polską, Portugalją, Rumunją, Czechosłowacją i Jugosławją o ostatecznem uregulowaniu przez Czechosłowację długu wobec innych Mocarstw, którym należą się odszkodowania na podstawie traktatów: Wersalskiego, St. Germain, Trianon i Neuilly, długu, tak jak jest on ustalony w układzie z dnia 10 września 1919 r.
Dz.U. 1931 nr 110 poz. 862 Oświadczenie rządowe z dnia 2 grudnia 1931 r. w sprawie przystąpienia Węgier i Islandji do porozumienia w celu rewizji porozumienia o ujednostajnieniu przepisów leków silnie działających, podpisanego w Brukseli dnia 20 sierpnia 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 110 poz. 861 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1931 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej konwencji między Polską a Niemcami o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisanej w Gdańsku dnia 30 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1931 nr 110 poz. 860 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1931 r. w sprawie ratyfikacji przez Węgry konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.
Dz.U. 1931 nr 110 poz. 859 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1931 r. w sprawie ratyfikacji przez Portugalję i Kanadę konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.
Dz.U. 1931 nr 110 poz. 858 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1931 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Lublinie, Płocku, Siedlcach i Warszawie.
Dz.U. 1931 nr 110 poz. 857 Rozporządzenie Ministra Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 28 listopada 1931 r. w sprawie uposażenia nieetatowych, stałych dziennie płatnych pracowników kolejowych.
Dz.U. 1931 nr 110 poz. 856 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 listopada 1931 r. w sprawie zapasów wyrobów tytoniowych, które mogą posiadać osoby prywatne.
Dz.U. 1931 nr 110 poz. 855 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 listopada 1931 r. o koncesjonowanej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1931 nr 110 poz. 854 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 listopada 1931 r. o podwyższeniu wysokości emisji 5% pożyczki konwersyjnej z roku 1924.
Dz.U. 1931 nr 109 poz. 853 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 grudnia 1931 r. o częściowej zmianie taryfy telefonicznej obowiązującej na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną.
Dz.U. 1931 nr 109 poz. 852 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 28 listopada 1931 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 15 stycznia 1931 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich.
Dz.U. 1931 nr 109 poz. 851 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 października 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Robót Publicznych o Radzie ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1931 nr 109 poz. 850 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1931 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Zaorle w powiecie rawickim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 109 poz. 849 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1931 nr 109 poz. 848 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1931 nr 109 poz. 847 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1931 r. o stroju urzędowym prezesów i sędziów Najwyższego Trybunału Administracyjnego.
Dz.U. 1931 nr 109 poz. 846 Oświadczenie rządowe z dnia 2 grudnia 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji konsularnej między Polską a Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, podpisanej w Belgradzie dnia 6 marca 1927 roku.
Dz.U. 1931 nr 109 poz. 845 wygaśnięcie aktu Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, podpisana w Belgradzie dnia 6 marca 1927 roku (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 109 poz. 844 uchylony Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 27 marca 1920 r. o kolejach w czasie wojny.
Dz.U. 1931 nr 108 poz. 843 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 grudnia 1931 r. o sprostowaniu błędu w tekście załącznika I do konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznemi, podpisanej w Bernie dnia 23 października 1924 r.
Dz.U. 1931 nr 108 poz. 842 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1931 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie uprawnienia robotników sezonowych do korzystania ze świadczeń zabezpieczeniowych w okresie sezonu martwego 1931/32 roku.
Dz.U. 1931 nr 108 poz. 841 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 1 grudnia 1931 r. o zmianie w rozporządzeniu z dnia 21 października 1921 r. w sprawie ceł wywozowych.
Dz.U. 1931 nr 108 poz. 840 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 listopada 1931 r. w sprawie opłat za prace katastralne na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1931 nr 108 poz. 839 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 listopada 1931 r. w sprawie opłat za prace katastralne na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1931 nr 108 poz. 838 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1931 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentów ratyfikacyjnych protokółów konwencji urządzającej żeglugę powietrzną z dnia 13 października 1919 r.
Dz.U. 1931 nr 108 poz. 837 Protokóły: dotyczący zmiany w art. 5 konwencji urządzającej żeglugę powietrzną z dnia 13 października 1919 r., podpisany w Londynie dnia 27 października 1922 r.; dotyczący zmiany art. 34 powyższej konwencji, podpisany w Londynie dnia 30 czerwca 1923 r.; dotyczący zmian w artykułach 3, 5, 7, 15, 34, 37, 41, 42 i w klauzulach końcowych powyższej konwencji, podpisany w Paryżu dnia 15 czerwca 1929 r.; dotyczący zmian w artykułach 34 i 40 powyższej konwencji, podpisany w Paryżu dnia 11 grudnia 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 836 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 listopada 1931 r. o sprostowaniu błędów w tekstach oświadczeń rządowych: z dnia 1 maja 1931 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentów ratyfikacyjnych I) umów podpisanych w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r., II) układów, podpisanych w Paryżu dnia 28 kwietnia 1930 r., w sprawie zobowiązań Węgier, wynikających z Traktatu w Trianon, oraz z dnia 15 lipca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia polsko-niemieckiego, podpisanego w Warszawie dnia 31 października 1929 r., wraz z protokółem końcowym ad art. II porozumienia.
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 835 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 grudnia 1931 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 maja 1924 r. o połączeniu (fuzji) państwowych instytucyj kredytowych w Bank Gospodarstwa Krajowego.
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 834 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1931 r. w sprawie zmiany § 65 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 sierpnia 1931 r. o organizacji i zakresie działania izb i urzędów skarbowych.
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 833 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, lwowskiem, kieleckiem i łódzkiem.
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 832 Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu i Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Spraw Wojskowych i Robót Publicznych z dnia 25 września 1931 r. o rozciągnięciu na obszar województwa śląskiego rozporządzenia z dnia 13 września 1930 r. w sprawie przepisów higjeny i bezpieczeństwa, obowiązujących przy przygotowywaniu gotowych do użytku farb i past, zawierających biel ołowianą, siarczan ołowiu i inne produkty, związki te zawierające oraz przy wykonywaniu robót malarskich, przy których używane są te farby i pasty.
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 831 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 grudnia 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 czerwca 1928 r. o pieczęciach urzędowych.
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 830 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o sprzedaży gruntu państwowego w Sopotach.
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 829 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o zamianie gruntu państwowego w Prądniku Czerwonym na grunt prywatny w Rakowicach.
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 828 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o zamianie gruntów państwowych w Krakowie na grunty gminne oraz grunty i nieruchomości Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych.
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 827 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o sprzedaży niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 826 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o sprzedaży i zamianie niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 825 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o sprzedaży i zamianie niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 824 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o sprzedaży i zamianie niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1931 nr 107 poz. 823 Ustawa z dnia 5 listopada 1931 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy z dnia 26 września 1922 r., dotyczącej kwalifikacyj zawodowych do nauczania w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych.
Dz.U. 1931 nr 106 poz. 822 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1931 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych konwencyj o umowie najmu oraz o repatrjacji marynarzy, przyjętych jako projekty konwencyj na IX sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Genewie dnia 24 względnie 23 czerwca 1926 r., a podpisanych w Genewie dnia 26 lipca 1926 r.
Dz.U. 1931 nr 106 poz. 821 wygaśnięcie aktu Konwencje dotyczące umowy najmu i repatrjacji marynarzy, przyjęte jako projekty konwencyj na dziewiątej sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Genewie dnia 24 i 23 czerwca 1926 r. a podpisane w Genewie dnia 26 lipca 1926 r.
Dz.U. 1931 nr 106 poz. 820 Oświadczenie rządowe z dnia 19 września 1931 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o uproszczeniu formalności celnych, podpisanej wraz z protokółem w Genewie dnia 3 listopada 1923 r.
Dz.U. 1931 nr 106 poz. 819 obowiązujący Konwencja o uproszczeniu formalności celnych, podpisana w Genewie dnia 3 listopada 1923 r.
Dz.U. 1931 nr 105 poz. 818 Oświadczenie rządowe z dnia 2 listopada 1931 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Chili dokumentu ratyfikacyjnego protokółu dotyczącego poprawek do art. 4, 6, 12, 13 i 15 Paktu Ligi Narodów, podpisanego w Genewie dnia 5 października 1921 r.
Dz.U. 1931 nr 105 poz. 817 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1931 r. w sprawie złożenia przez Republikę Kuby dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji dotyczącej opjum, podpisanej wraz z protokółem w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.
Dz.U. 1931 nr 105 poz. 816 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1931 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę międzynarodowej konwencji, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 11 października 1909 r.
Dz.U. 1931 nr 105 poz. 815 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 17 listopada 1931 r. o uldze celnej na marmury białe, kararyjskie.
Dz.U. 1931 nr 105 poz. 814 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 31 października 1931 r. o częściowej zmianie i uzupełnieniu ordynacji telefonicznej.
Dz.U. 1931 nr 105 poz. 813 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o publicznem posługiwaniu się odznaczeniami, uzyskanemi zagranicą na wystawach gospodarczych.
Dz.U. 1931 nr 105 poz. 812 uchylony Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. w sprawie zwolnienia od cła przywozowego i opłat manipulacyjnych sprzętu, służącego dla potrzeb armji, sprowadzanego przez władze wojskowe, oraz materjałów i przedmiotów, przeznaczonych do zwiększenia siły obronnej Państwa.
Dz.U. 1931 nr 105 poz. 811 uchylony Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o nadzwyczajnym przewozie oficerów i szeregowych rezerwy i pospolitego ruszenia oraz sprzętu wojskowego w czasie pokoju.
Dz.U. 1931 nr 105 poz. 810 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o opłatach sądowych w sprawach rejestrowego zastawu rolniczego.
Dz.U. 1931 nr 105 poz. 809 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o zasilaniu funduszów izb rzemieślniczych.
Dz.U. 1931 nr 105 poz. 808 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. zmieniająca ustawę o ochronie lokatorów.
Dz.U. 1931 nr 104 poz. 807 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 listopada 1931 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 października 1931 r. w sprawie zwolnienia od podatku cukru, przeznaczonego na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i ochronkach.
Dz.U. 1931 nr 104 poz. 806 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 listopada 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania ustawy o uiszczaniu niektórych zaległych podatków w naturze na cele bezpośredniej pomocy bezrobotnym.
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 805 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1931 r. w sprawie złożenia przez Portugalję dokumentów ratyfikacyjnych: I) układów podpisanych w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r., II) układów podpisanych w Paryżu dnia 28 kwietnia 1930 r., dotyczących zobowiązań, wynikających z traktatu w Trianon.
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 804 Oświadczenie rządowe z dnia 12 listopada 1931 r. w sprawie złożenia przez Francję, Jugosławję, Szwajcarję, Austrję, Hiszpanję, Węgry, Rumunję, Czechosłowację i Grecję w sekretariacie Ligi Narodów dokumentów ratyfikacyjnych konwencji, dotyczącej pomierzania statków żeglugi śródlądowej, podpisanej w Paryżu dnia 27 listopada 1925 r.
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 803 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 1931 r. w sprawie złożenia przez Czechosłowację dokumentu ratyfikacyjnego układu między Belgją, Wielką Brytanją i Irlandją Północną, Kanadą, Australją, Nową Zelandją, Unją Południowo-Afrykańską, Indjami, Bułgarją, Francją, Grecją, Włochami, Japonją, Polską, Portugalją, Rumunją, Czechosłowacją i Jugosławją o uregulowaniu długu odszkodowaniowego bułgarskiego, podpisanego w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r.
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 802 Oświadczenie rządowe z dnia 6 listopada 1931 r. w sprawie złożenia w imieniu Rządu Estońskiego dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 801 Oświadczenie rządowe z dnia 6 listopada 1931 r. w sprawie złożenia przez Brazylję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r.
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 800 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1931 r. w sprawie złożenia przez Republikę Litewską dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 799 Oświadczenie rządowe z dnia 2 listopada 1931 r. w sprawie złożenia w imieniu Rządu Wenezueli dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisanego w Genewie dnia 19 czerwca 1923 r., dotyczącego poprawki do art. 393 traktatu pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. oraz odnośnych artykułów innych traktatów pokoju.
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 798 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 listopada 1931 r. w sprawie stawek podatku spożywczego od wina i miodu syconego.
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 797 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 listopada 1931 r. o wycofaniu z obiegu pocztowych znaczków opłaty wartości 25 groszy.
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 796 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 listopada 1931 r. o częściowej zmianie taryfy telefonicznej, obowiązującej na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną.
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 795 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 14 listopada 1931 r. o zezwoleniu na polowanie na łanie jelenia i daniela oraz na sarny-kozy.
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 794 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 listopada 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem i lwowskiem.
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 793 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 5 listopada 1931 r. o przekazaniu wojewodom decyzyj w sprawach pociągania do udziału w kosztach budowy i utrzymania dróg państwowych.
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 792 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 1931 r. w sprawie rozmieszczenia sądów grodzkich w powiecie garwolińskim w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach.
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 791 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 1931 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 790 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 1931 r. w sprawie określenia terminu zniesienia sądu okręgowego w Białej Podlaskiej i w sprawie utworzenia w Białej Podlaskiej wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Siedlcach.
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 789 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 1931 r. w sprawie określenia terminu zniesienia sądu okręgowego w Mławie i w sprawie utworzenia w Mławie wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Płocku.
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 788 uchylony Ustawa z dnia 5 listopada 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. o odpowiedzialności Skarbu Państwa za przesyłki pocztowe, telegramy i rozmowy telefoniczne w obrocie wewnętrznym.
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 787 Ustawa z dnia 14 października 1931 r. w sprawie zniesienia sądu okręgowego w Białej Podlaskiej oraz zmiany okręgów sądów okręgowych w Lublinie i Siedlcach.
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 786 Ustawa z dnia 14 października 1931 r. w sprawie zniesienia sądu okręgowego w Mławie oraz zmiany okręgów sądów okręgowych w Łomży, Płocku i Warszawie.
Dz.U. 1931 nr 102 poz. 785 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1931 r. w sprawie częściowej zmiany postanowień regulaminu urzędowania Prokuratury Sądu Najwyższego.
Dz.U. 1931 nr 102 poz. 784 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1931 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania prokuratur sądów apelacyjnych i okręgowych.
Dz.U. 1931 nr 102 poz. 783 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1931 r. w sprawie częściowej zmiany przepisów regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich w sprawach karnych z dnia 15 czerwca 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 101 poz. 782 Obwieszczenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 30 września 1931 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu z dnia 31 sierpnia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.
Dz.U. 1931 nr 101 poz. 781 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1931 r. w sprawie przystąpienia Egiptu, Boliwji, Sarawaku i Wysp Bahamskich do konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.
Dz.U. 1931 nr 101 poz. 780 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1931 r. w sprawie przystąpienia Irlandji do konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.
Dz.U. 1931 nr 101 poz. 779 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1931 r. w sprawie przystąpienia Iraku do konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.
Dz.U. 1931 nr 101 poz. 778 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1931 r. w sprawie przystąpienia Cejlonu do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1931 nr 101 poz. 777 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 listopada 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach kieleckiem i śląskiem.
Dz.U. 1931 nr 101 poz. 776 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 9 listopada 1931 r. w sprawie ceł wywozowych.
Dz.U. 1931 nr 101 poz. 775 uchylony Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. w sprawie skracania i przedłużania czasu pracy na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1931 nr 101 poz. 774 uchylony Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. w sprawie ograniczeń w zatrudnianiu pracowników młodocianych na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1931 nr 101 poz. 773 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. w sprawie zmian i uzupełnień niektórych postanowień ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet.
Dz.U. 1931 nr 101 poz. 772 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. w sprawie zmian i uzupełnień niektórych postanowień ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1931 nr 101 poz. 771 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy o państwowym podatku dochodowym.
Dz.U. 1931 nr 101 poz. 770 uchylony Ustawa z dnia 5 listopada 1931 r. w sprawie częściowej zmiany ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o uregulowaniu obrotu cukrem na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1931 nr 100 poz. 769 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 listopada 1931 r. o częściowej zmianie taryfy celnej.
Dz.U. 1931 nr 100 poz. 768 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Rolnictwa z dnia 20 sierpnia 1931 r. w sprawie zmiany podziału terytorjalnego Rzeczypospolitej Polskiej na okręgi i obwody inspekcji pracy.
Dz.U. 1931 nr 100 poz. 767 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską, Królestwem Rumunji i Republiką Czeskosłowacką o wolności tranzytu kolejowego z Rumunji do Rumunji przez terytorjum polskie i czeskosłowackie na odcinkach kolejowych pomiędzy stacjami Grigore Ghica Voda-Sniatyn-Zalusze-Woronienka-Jasina i Valea Visaului, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Pradze dnia 9 listopada 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 100 poz. 766 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską, Królestwem Rumunji i Republiką Czeskosłowacką o wolności tranzytu kolejowego z Rumunji do Rumunji przez terytorjum polskie i czeskosłowackie na odcinkach kolejowych pomiędzy stacjami Grigore Ghica Voda-Sniaty-Zalucze-Woronienka-Jasina i Valea Visaului, podpisana w Pradze dnia 9 listopada 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 100 poz. 765 Ustawa z dnia 22 października 1931 r. w sprawie zwolnienia od podatku cukru, przeznaczonego na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i ochronkach.
Dz.U. 1931 nr 99 poz. 764 Ustawa z dnia 22 października 1931 r. upoważniająca przedsiębiorstwo państwowe "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" do zaciągnięcia długoterminowych pożyczek inwestycyjnych.
Dz.U. 1931 nr 99 poz. 763 uchylony Ustawa z dnia 22 października 1931 r. o opodatkowaniu wina i miodu syconego.
Dz.U. 1931 nr 99 poz. 762 uchylony Ustawa z dnia 22 października 1931 r. o opodatkowaniu piwa.
Dz.U. 1931 nr 99 poz. 761 Ustawa z dnia 22 października 1931 r. o uiszczeniu niektórych zaległych podatków w naturze na cele bezpośredniej pomocy bezrobotnym.
Dz.U. 1931 nr 99 poz. 760 uchylony Ustawa z dnia 22 października 1931 r. o kryzysowym dodatku do państwowego podatku dochodowego.
Dz.U. 1931 nr 98 poz. 759 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1931 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Peruwjańskiej dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisania w Genewie dnia 19 czerwca 1923 r., dotyczącego poprawki art. 393 Traktatu Pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. oraz odpowiednich artykułów innych Traktatów Pokoju.
Dz.U. 1931 nr 98 poz. 758 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1931 r. w sprawie zgłoszenia w imieniu Rządu Iraku przystąpienia do protokółu międzynarodowego, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1931 nr 98 poz. 757 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1931 r. w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtenstein do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1931 nr 98 poz. 756 Oświadczenie rządowe z dnia 23 września 1931 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do traktatu przyjaźni, handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Chinami, podpisanego w Nankinie dnia 18 września 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 98 poz. 755 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1931 r. w sprawie złożenia przez Republikę Kubańską dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1931 nr 98 poz. 754 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 3 listopada 1931 r. o właściwości władz skarbowych do wnoszenia oskarżenia przed sądami grodzkiemi w sprawach z ustawy karnej skarbowej.
Dz.U. 1931 nr 98 poz. 753 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1931 r. rozciągające przepisy dla gmin miejskich na osiedle Puńsk w powiecie suwalskim, województwie stockiem.
Dz.U. 1931 nr 98 poz. 752 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 października 1931 r. o ustaleniu stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1930 r.
Dz.U. 1931 nr 98 poz. 751 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 października 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1931 r. o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnemi, wydanego w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Ministrem Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1931 nr 98 poz. 750 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1931 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1931 nr 98 poz. 749 Ustawa z dnia 14 października 1931 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska oraz ustawy o uposażeniu sędziów i prokuratorów.
Dz.U. 1931 nr 97 poz. 748 Obwieszczenie Ministra Robót Publicznych z dnia 20 września 1931 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Robót Publicznych z dnia 23 maja 1931 r. ustalającem zasady sporządzania projektów technicznych, wymaganych do uzyskania pozwoleń w sprawach wodnych.
Dz.U. 1931 nr 97 poz. 747 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1931 r. w sprawie przystąpienia Polski do traktatu dotyczącego Spitsbergu, podpisanego w Paryżu dnia 9 lutego 1920 r.
Dz.U. 1931 nr 97 poz. 746 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1931 r. w sprawie rozmieszczenia sądów grodzkich w powiatach brzezińskim i łódzkim w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.
Dz.U. 1931 nr 97 poz. 745 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1931 r. o zniesieniu wydziałów zamiejscowych sądu okręgowego.
Dz.U. 1931 nr 97 poz. 744 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 października 1931 r. w sprawie zmian granic grodzkich urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej grodzkiej w Warszawie.
Dz.U. 1931 nr 97 poz. 743 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1931 r. o odstąpieniu gminie m. Dąbrowy Górniczej gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1931 nr 97 poz. 742 Ustawa z dnia 14 października 1931 r. o budowie normalnotorowej kolei Kraków-Miechów.
Dz.U. 1931 nr 97 poz. 741 uchylony Ustawa z dnia 14 października 1931 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej.
Dz.U. 1931 nr 96 poz. 740 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1931 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 1930 r. o warunkach i sposobie zastosowania przez władze sądowe przepisów postępowania cywilnego do egzekucji należności administracyjnych.
Dz.U. 1931 nr 96 poz. 739 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie garwolińskim w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach.
Dz.U. 1931 nr 96 poz. 738 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie sandomierskim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.
Dz.U. 1931 nr 96 poz. 737 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 października 1931 r. o rozszerzeniu czasu ochronnego dla niektórych zwierząt łownych.
Dz.U. 1931 nr 96 poz. 736 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 września 1931 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 17 maja 1930 r. o stosunku służbowym pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1931 nr 96 poz. 735 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami Robót Publicznych, Spraw Wewnętrznych i Reform Rolnych z dnia 15 października 1931 r. o zmianach w rozporządzeniu z dnia 3 listopada 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast.
Dz.U. 1931 nr 96 poz. 734 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 27 października 1931 r. o dalszem zawieszeniu cła wywozowego od mizdry oraz odpadków i skrawków skór surowych wszelkich.
Dz.U. 1931 nr 96 poz. 733 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 27 października 1931 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 7 lipca 1931 r. o ulgach celnych na kliplisze suszone i makrele świeże (w lodzie).
Dz.U. 1931 nr 96 poz. 732 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 30 września 1931 r. o przerachowaniu śląskiego funduszu wolnych kuksów.
Dz.U. 1931 nr 96 poz. 731 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 9 września 1931 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie ryżu wyłuszczonego polerowanego oraz produktów ryżowych.
Dz.U. 1931 nr 96 poz. 730 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 9 września 1931 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1927 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1931 nr 95 poz. 729 Oświadczenie rządowe z dnia 19 sierpnia 1931 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowego porozumienia dotyczącego wywozu skór, podpisanego wraz w odnośnym protokółem porozumienia w Genewie dnia 11 lipca 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 95 poz. 728 obowiązujący Międzynarodowe porozumienie dotyczące wywozu skór, podpisane w Genewie dnia 11 lipca 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 95 poz. 727 Oświadczenie rządowe z dnia 19 sierpnia 1931 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowego porozumienia dotyczącego wywozu kości, podpisanego wraz z odnośnym protokółem porozumienia w Genewie dnia 11 lipca 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 95 poz. 726 obowiązujący Międzynarodowe porozumienie dotyczące wywozu kości, podpisane w Genewie dnia 11 lipca 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 94 poz. 725 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 21 października 1931 r. w sprawie ceł wywozowych.
Dz.U. 1931 nr 94 poz. 724 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 września 1931 r. w sprawie reorganizacji kas chorych.
Dz.U. 1931 nr 94 poz. 723 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 października 1931 r. o zmianach w rozporządzeniu z dnia 24 listopada 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o pomiarze morskich statków handlowych.
Dz.U. 1931 nr 94 poz. 722 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów oraz Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Zagranicznych i Rolnictwa z dnia 14 października 1931 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 27 lutego 1931 roku o Państwowym Funduszu Eksportowym
Dz.U. 1931 nr 93 poz. 721 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 września 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".
Dz.U. 1931 nr 93 poz. 720 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 10 października 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ustalenia roku budżetowego przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1931 nr 93 poz. 719 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 września 1931 r. w sprawie czasowej zmiany opłat za abonament telefoniczny na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną.
Dz.U. 1931 nr 93 poz. 718 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 21 września 1931 r. o wyznaczeniu instytucji powierniczej dla niemieckich następczych kas oszczędności.
Dz.U. 1931 nr 92 poz. 717 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 października 1931 r. o ponownych wyborach do Sejmu w okręgu nr 48.
Dz.U. 1931 nr 92 poz. 716 uchylony Rozporządzenie Ministrów Robót Publicznych i Skarbu z dnia 3 października 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości, oraz Poczt i Telegrafów w sprawie wykonania ustawy o Państwowym Funduszu Drogowym.
Dz.U. 1931 nr 92 poz. 715 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 2 października 1931 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 15 stycznia 1931 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich.
Dz.U. 1931 nr 92 poz. 714 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 października 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 kwietnia 1929 r. w sprawie ustalenia warunków, wymaganych dla uzyskania stopnia podporucznika w rezerwie Marynarki Wojennej.
Dz.U. 1931 nr 91 poz. 713 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 października 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem i lwowskiem.
Dz.U. 1931 nr 91 poz. 712 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 30 września 1931 r. o uldze celnej na rodzynki perskie "bidane".
Dz.U. 1931 nr 91 poz. 711 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 września 1931 r. w sprawie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1931 nr 91 poz. 710 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy gruntu państwowego na Żoliborzu na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1931 nr 91 poz. 709 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1931 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska II kategorji w administracyjno-rachunkowej służbie pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1931 nr 91 poz. 708 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1931 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska II kategorji w administracyjnej służbie pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1931 nr 91 poz. 707 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych w kraju.
Dz.U. 1931 nr 90 poz. 706 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 23 września 1931 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.
Dz.U. 1931 nr 90 poz. 705 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia polsko-niemieckiego, podpisanego w Warszawie, dnia 31 października 1929 r. wraz z protokółem końcowym ad art. II porozumienia.
Dz.U. 1931 nr 90 poz. 704 wygaśnięcie aktu Porozumienie polsko-niemieckie, podpisane w Warszawie dnia 31 października 1929 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 90 poz. 703 Oświadczenie rządowe z dnia 1 maja 1931 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentów ratyfikacyjnych: I) umów, podpisanych w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r., II) układów, podpisanych w Paryżu dnia 28 kwietnia 1930 r., w sprawie zobowiązań Węgier, wynikających z traktatu w Trianon.
Dz.U. 1931 nr 90 poz. 702 wygaśnięcie aktu Układy dotyczące zobowiązań, wynikających z traktatu w Trianon, podpisane w Paryżu dnia 28 kwietnia 1930 r. składające się ze: wstępu; układu I, dotyczącego porozumień pomiędzy Węgrami, a Mocarstwami-wierzycielami; układu II, dotyczącego uregulowania kwestyj, odnoszących się do reform rolnych i do Mieszanych Trybunałów Arbitrażowych; układu III, dotyczącego organizacji i sposobu działania Funduszu Rolnego, zwanego "Fundusz A" (ustawa ratyfikacyjna z dnia 17 marca 1931 r.) oraz układu IV, dotyczącego ustanowienia "Funduszu B".
Dz.U. 1931 nr 90 poz. 701 wygaśnięcie aktu Układ z Niemcami, układ a Austrją, układ z Bułgarją, układ z Czechosłowacją, porozumienie pomiędzy Mocarstwami wierzycielskiemi (Niemcy), porozumienie pomiędzy Mocarstwami wierzycielskiemi (Austrja, Węgry, Bułgarja, dług wyzwolenia), dotyczące kwestyj finansowych, podpisane w Hadze, dnia 20 stycznia 1930 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 89 poz. 700 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 września 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia w kraju pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1931 nr 89 poz. 699 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 1931 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów apelacyjnych w Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1931 nr 89 poz. 698 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 września 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu w sprawie gospodarki finansowej gmin wyznaniowych żydowskich.
Dz.U. 1931 nr 89 poz. 697 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o podatku wojskowym.
Dz.U. 1931 nr 88 poz. 696 Oświadczenie rządowe z dnia 15 września 1931 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do Konwencji Handlowej i Nawigacyjnej między Polską a Grecją, podpisanej w Warszawie dnia 10 kwietnia 1930 roku.
Dz.U. 1931 nr 88 poz. 695 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1931 r. w sprawie przystąpienia Estonji do konwencji międzynarodowej opjumowej i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.
Dz.U. 1931 nr 88 poz. 694 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1931 r. w sprawie przystąpienia Księstwa Monaco do międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie, dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1931 nr 88 poz. 693 Oświadczenie rządowe z dnia 14 sierpnia 1931 r. w sprawie przystąpienia do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1931 nr 88 poz. 692 Oświadczenie rządowe z dnia 14 sierpnia 1931 r. w sprawie przystąpienia Algerji, Angoli i San-Marino do międzynarodowej konwencji, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1931 nr 88 poz. 691 Oświadczenie rządowe z dnia 14 sierpnia 1931 r. w sprawie złożenia przez Austrję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1931 nr 88 poz. 690 Oświadczenie rządowe z dnia 14 sierpnia 1931 r. w sprawie złożenia przez Luksemburg i Urugwaj dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1931 nr 88 poz. 689 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 17 września 1931 r. w sprawie kwalifikacyj zawodowych wystarczających dla ustalenia nauczycieli państwowych: Pedagogjów, Kursów Nauczycielskich, Wyższych Kursów Nauczycielskich, Seminarjów Ochroniarskich, Instytutu Robót Ręcznych, Instytutu Nauczycielskiego oraz Instytutu Pedagogiki Specjalnej.
Dz.U. 1931 nr 88 poz. 688 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie koneckim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.
Dz.U. 1931 nr 88 poz. 687 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 września 1931 r. w sprawie zniesienia Centralnej Kasy Państwowej.
Dz.U. 1931 nr 87 poz. 686 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 17 września 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa, Skarbu i Sprawiedliwości w sprawie opłat za nadzór nad parcelacją.
Dz.U. 1931 nr 87 poz. 685 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 16 września 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem i lwowskiem.
Dz.U. 1931 nr 87 poz. 684 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie częstochowskim w okręgu sądu okręgowego w Piotrkowie.
Dz.U. 1931 nr 87 poz. 683 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 13 sierpnia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o uchyleniu rozporządzenia z dnia 30 listopada 1927 r. w sprawie uposażenia dyrektora, instruktorów i prelegentów Państwowego Instytutu Wychowania Fizycznego.
Dz.U. 1931 nr 87 poz. 682 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 28 sierpnia 1931 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego.
Dz.U. 1931 nr 87 poz. 681 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 28 sierpnia 1931 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie niektórych przetworów mięsnych.
Dz.U. 1931 nr 87 poz. 680 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 28 sierpnia 1931 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek.
Dz.U. 1931 nr 87 poz. 679 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1931 nr 86 poz. 678 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 1931 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Spraw Wojskowych z dnia 16 marca 1930 r. wydanem w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Zagranicznych, Skarbu, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa, Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku służby wojskowej, zmienionej i uzupełnionej rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 stycznia 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 86 poz. 677 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 14 września 1931 r. wydane co do §§ 21-25 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 grudnia 1920 roku o żandarmerji.
Dz.U. 1931 nr 86 poz. 676 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 września 1931 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 sierpnia 1928 r. o opłatach za czynności urzędów miar.
Dz.U. 1931 nr 86 poz. 675 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 20 lipca 1931 r. o dopuszczeniu do obrotu handlowego wyrobów złotych i srebrnych zaopatrzonych w dawne cechy probiercze.
Dz.U. 1931 nr 86 poz. 674 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 17 sierpnia 1931 r. o uldze celnej na suszone morele, brzoskwinie i gruszki.
Dz.U. 1931 nr 86 poz. 673 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 sierpnia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, celem wykonania ustawy z dnia 20 marca 1931 r. o samoistnym podatku wyrównawczym dla gmin wiejskich.
Dz.U. 1931 nr 85 poz. 672 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. w sprawie rozwiązania Rady Gminnej gminy Lisewo.
Dz.U. 1931 nr 85 poz. 671 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy terenów na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1931 nr 85 poz. 670 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o przekazaniu Ministrowi Przemysłu i Handlu stałego funduszu przemysłowego, podlegającego kompetencji Tymczasowego Wydziału Samorządowego w likwidacji we Lwowie.
Dz.U. 1931 nr 85 poz. 669 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. o zastosowaniu przepisów prawa o spółkach akcyjnych do władz oraz do likwidacji towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.
Dz.U. 1931 nr 85 poz. 668 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1931 r. co do wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji w sprawie budowy mostu na Czeremoszu między Kutami a Vijnitą, podpisanego w Bukareszcie dnia 24 maja 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 85 poz. 667 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji o budowie mostu położonego na Czeremoszu między Kutami a Vijnitą, podpisane w Bukareszcie dnia 24 maja 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 85 poz. 666 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1931 r. co do wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji w sprawie odbudowy mostu kolejowego na Dniestrze między Zaleszczykami a Schit, podpisanego w Bukareszcie dnia 24 maja 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 85 poz. 665 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji o odbudowie mostu kolejowego położonego na Dniestrze między Zaleszczykami a Schit, podpisane w Bukareszcie dnia 24 maja 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 664 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 sierpnia 1931 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 czerwca 1927 r. o ochronie rynku pracy.
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 663 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 sierpnia 1931 r. o sprostowaniu omyłek w wykazie nieruchomych majątków państwowych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o sprzedaży niektórych nieruchomych majątków państwowych.
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 662 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gmin wiejskich Chrość i Podborze w powiecie bocheńskim, województwie krakowskiem.
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 661 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 sierpnia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 660 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 sierpnia 1931 r. w sprawie zmiany w organizacji urzędów skarbowych oraz właściwości komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Grudziądzu.
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 659 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 maja 1931 r. w sprawie uzupełnienia taryfy telegraficznej.
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 658 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych w kraju.
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 657 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Tokary w powiecie kartuskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 656 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Smoszew w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 655 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu obszarów dworskich Bobrowniki 1/III i Bobrowniki II w powiecie ostrzeszowskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 654 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Bierzgłowo Zamek w powiecie toruńskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 653 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Benice w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 652 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gmin wiejskich Kobylanka Wielka, Kobylanka Panieńska i Linarczyk w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 651 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o utworzeniu gminy wiejskiej "Orłowo Morskie" w powiecie morskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 650 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zmianie granic powiatów hrubieszowskiego i tomaszowskiego w województwie lubelskiem.
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 649 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lipca 1931 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego protokółu o klauzulach arbitrażowych, podpisanego w Genewie dnia 24 września 1923 r.
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 648 obowiązujący Protokół o klauzulach arbitrażowych, podpisany w Genewie dnia 24 września 1923 r.
Dz.U. 1931 nr 83 poz. 647 wygaśnięcie aktu Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 1931 r. w sprawie przystąpienia Polski do porozumienia w celu rewizji porozumienia o ujednostajnieniu przepisów leków silnie działających, wraz z protokółem podpisania, podpisanego w Brukseli dnia 20 sierpnia 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 83 poz. 646 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 lipca 1931 r. o państwowych cechach probierczych.
Dz.U. 1931 nr 83 poz. 645 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1931 r. ustalające wysokość opłat od pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1931 nr 82 poz. 644 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 sierpnia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.
Dz.U. 1931 nr 82 poz. 643 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 sierpnia 1931 r. w sprawie wyznaczenia prowizorycznych kontyngentów cukru za czas od 1 października 1931 r. do 30 września 1932 r.
Dz.U. 1931 nr 82 poz. 642 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Mąkoszyn w powiecie szubińskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 82 poz. 641 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Baranów i Mroczeń w powiecie kępińskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 81 poz. 640 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych II-go protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Węgrami z dnia 26 marca 1925 r., podpisanego w Budapeszcie dnia 27 marca 1930 r.
Dz.U. 1931 nr 81 poz. 639 wygaśnięcie aktu II Protokół dodatkowy do konwencji handlowej zawartej między Polską a Węgrami w Budapeszcie dnia 26 marca 1925 r., podpisany w Budapeszcie dnia 27 marca 1930 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 81 poz. 638 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji konsularnej między Polską a Belgją, podpisanej w Brukseli dnia 12 czerwca 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 81 poz. 637 wygaśnięcie aktu Konwencja konsularna między Polską a Belgją, podpisana w Brukseli dnia 12 czerwca 1928 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 80 poz. 636 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Wieczynek w powiecie pleszewskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 80 poz. 635 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Sucha w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 80 poz. 634 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Semlinek w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1931 nr 80 poz. 633 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Przemysławki w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 80 poz. 632 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Orzeszkowo w powiecie międzychodzkim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 80 poz. 631 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Myryce w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1931 nr 80 poz. 630 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Dubinek w powiecie rawickim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 80 poz. 629 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1931 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego powszechnego spisu ludności.
Dz.U. 1931 nr 79 poz. 628 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa z dnia 25 sierpnia 1931 r. o sprostowaniu błędu w załączniku nr 1 do rozporządzenia z dnia 16 czerwca 1931 r. w sprawie uregulowania wywozu kurzych jaj zagranicę.
Dz.U. 1931 nr 79 poz. 627 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 sierpnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Słoboda Bukaczowiecka w powiecie rohatyńskim, województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1931 nr 79 poz. 626 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1931 r. w sprawie ustalenia kwoty ryczałtowej kosztów, połączonych z czynnościami sądów rozjemczych w Krakowie, Lwowie, Łodzi i Warszawie dla Zakładu Ubezpieczenia od Wypadków, oraz sposobu pokrywania tych kosztów.
Dz.U. 1931 nr 79 poz. 625 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 sierpnia 1931 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych: w Lublinie, Łucku, Równem i Wilnie.
Dz.U. 1931 nr 79 poz. 624 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie opatowskim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.
Dz.U. 1931 nr 79 poz. 623 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 30 lipca 1931 r. w sprawie ceł wywozowych od drewna.
Dz.U. 1931 nr 79 poz. 622 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1931 r. o wprowadzeniu postępowania doraźnego.
Dz.U. 1931 nr 78 poz. 621 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 12 sierpnia 1931 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych zagranicą.
Dz.U. 1931 nr 78 poz. 620 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 lipca 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Komunikacji, Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych o postępowaniu celnem w związku z żeglugą powietrzną przez granicę celną Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1931 nr 77 poz. 619 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 1931 r. w sprawie zgłoszenia przez Francję przystąpienia Syrji i Libanu do konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1931 nr 77 poz. 618 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 1931 r. w sprawie ratyfikacji przez Litwę międzynarodowej konwencji w sprawie odpoczynku tygodniowego w zakładach przemysłowych, przyjętej w r. 1921 na III międzynarodowej konferencji pracy w Genewie.
Dz.U. 1931 nr 77 poz. 617 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 1931 r. w sprawie ratyfikacji przez Litwę międzynarodowej konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1931 nr 77 poz. 616 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie wypowiedzenia przez Egipt konwencji międzynarodowej dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 11 października 1909 r.
Dz.U. 1931 nr 77 poz. 615 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 sierpnia 1931 r. o wprowadzeniu w obieg pojedyńczych kartek pocztowych z widokami ze znaczkami 15 gr z podobizną Henryka Sienkiewicza.
Dz.U. 1931 nr 77 poz. 614 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 sierpnia 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, kieleckiem i lwowskiem.
Dz.U. 1931 nr 77 poz. 613 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 sierpnia 1931 r. o organizacji i zakresie działania izb i urzędów skarbowych.
Dz.U. 1931 nr 77 poz. 612 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 9 kwietnia 1931 r. o wydawaniu uprawnień do kierowania robotami budowlanemi i sporządzania projektów (planów) tych robót w miejscowościach, w których brak jest osób do tego uprawnionych.
Dz.U. 1931 nr 76 poz. 611 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 sierpnia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu, Robót Publicznych, Rolnictwa, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie organizacji urzędów wojewódzkich oraz trybu załatwiania spraw w tych urzędach.
Dz.U. 1931 nr 76 poz. 610 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 5 czerwca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa o statucie Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1931 nr 75 poz. 609 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych z dnia 5 maja 1931 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 czerwca 1921 roku w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1931 nr 75 poz. 608 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1931 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego, względnie przystąpienia, niżej wymienionych Państw do konwencji, dotyczącej niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1931 nr 75 poz. 607 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu dodatkowego do konwencji handlowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem w Budapeszcie dnia 26 marca 1925 r., podpisanego wraz z protokółem podpisania w Warszawie dnia 2 grudnia 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 75 poz. 606 wygaśnięcie aktu Protokół dodatkowy do konwencji handlowej, zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem w Budapeszcie dnia 26 marca 1925 r., podpisany w Warszawie dnia 2 grudnia 1928 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 75 poz. 605 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków bezpośrednich, podpisanej w Warszawie, dnia 12 maja 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 75 poz. 604 uchylony Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskim w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków bezpośrednich, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 75 poz. 603 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu spadków, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 75 poz. 602 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu spadków, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 74 poz. 601 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów oraz Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 11 lipca 1931 r. w sprawie oznak urzędów i organów pomocniczych i wykonawczych w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości.
Dz.U. 1931 nr 74 poz. 600 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecką w sprawie prawa ubogich i kaucji aktorycznej, zawartego w formie wymiany not w Warszawie dnia 10 kwietnia 1920 r.
Dz.U. 1931 nr 74 poz. 599 wygaśnięcie aktu Porozumienie pomiędzy Polską i Grecją w sprawie prawa ubogich i kaucji aktorycznej, podpisane w Warszawie dnia 10 kwietnia 1920 r.
Dz.U. 1931 nr 74 poz. 598 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji o wolności tranzytu kolejowego z Polski do Polski przez terytorjum rumuńskie pomiędzy Zaleszczykami a Jasienowem Polnym, podpisanej w Bukareszcie dnia 30 października 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 74 poz. 597 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji o wolności tranzytu kolejowego z Polski do Polski przez terytorjum rumuńskie pomiędzy Zaleszczykami a Jasienowem Polnym, podpisana w Bukareszcie dnia 30 października 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 73 poz. 596 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa oraz Robót Publicznych o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz cegły.
Dz.U. 1931 nr 73 poz. 595 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 30 lipca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Komunikacji w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 21 marca 1931 r. o ograniczeniach w sprzedaży, podawaniu i spożyciu napojów alkoholowych (przeciwalkoholowej).
Dz.U. 1931 nr 73 poz. 594 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lipca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zaliczenia poszczególnych miast do II-ej klasy miejscowości pod względem wymiaru akcyzowych opłat patentowych.
Dz.U. 1931 nr 73 poz. 593 Rozporządzenie Ministrów: Reform Rolnych, Skarbu i Rolnictwa z dnia 22 lipca 1931 r. o emisji złotych 7% listów zastawnych Państwowego Banku Rolnego Serji II-ej i o pożyczkach w tych listach udzielanych.
Dz.U. 1931 nr 72 poz. 592 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1931 r. w sprawie przystąpienia Norwegji do konwencji, urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r.
Dz.U. 1931 nr 72 poz. 591 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lipca 1931 r. w sprawie przystąpienia Kolumbji do traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 72 poz. 590 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 1931 r. w sprawie złożenia przez Królestwo Danji dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r. wraz z protokółem zamknięcia.
Dz.U. 1931 nr 72 poz. 589 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 1931 r. w sprawie ratyfikacji przez Holandję międzynarodowej konwencji ustalającej najniższy wiek dopuszczenia młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjętej jako projekt na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów w Genewie dnia 11 listopada 1921 r.
Dz.U. 1931 nr 72 poz. 588 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 1931 r. w sprawie przystąpienia Łotwy, Grecji i Syjamu do protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących, lub podobnych oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1931 nr 72 poz. 587 Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 1931 r. w sprawie przystąpienia Yemenu do międzynarodowej konwencji telegraficznej, podpisanej w Petersburgu dnia 10/22 lipca 1875 r.
Dz.U. 1931 nr 72 poz. 586 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu gminy wiejskiej Pionki w powiecie kozienickim, województwie kieleckiem.
Dz.U. 1931 nr 72 poz. 585 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji o wolności tranzytu kolejowego z Polski do Polski, przez terytorjum rumuńskie, na odcinkach kolejowych, leżących pomiędzy stacjami Kuty-Vijnita-Sniatyn-Zalucze, jako też między stacjami Kuty-Vijnita-Stefanesti-Zaleszczyki, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Bukareszcie dnia 30 października 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 72 poz. 584 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Rumunji o wolności tranzytu kolejowego z Polski do Polski, przez terytorjum rumuńskie na odcinkach kolejowych, leżących pomiędzy stacjami Kuty-Vijnita-Sniatyn-Zalucze, jako też między stacjami Kuty-Vijnita-Stefanesti-Zaleszczyki, podpisana w Bukareszcie dnia 30 października 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 71 poz. 583 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie wołożyńskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.
Dz.U. 1931 nr 71 poz. 582 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie święciańskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.
Dz.U. 1931 nr 71 poz. 581 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie lubelskim w okręgu sądu okręgowego w Lublinie.
Dz.U. 1931 nr 71 poz. 580 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie sokołowskim w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach.
Dz.U. 1931 nr 71 poz. 579 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie łęczyckim w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.
Dz.U. 1931 nr 71 poz. 578 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 1931 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Łodzi, Radomiu, Siedlcach, Sosnowcu i Wilnie.
Dz.U. 1931 nr 71 poz. 577 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1931 r. w sprawie regulaminu więziennego.
Dz.U. 1931 nr 70 poz. 576 Obwieszczenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu z dnia 6 czerwca 1931 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu z dnia 5 lipca 1923 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych.
Dz.U. 1931 nr 70 poz. 575 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1931 r. w sprawie złożenia przez Rumunję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1931 nr 70 poz. 574 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 1931 r. w sprawie przystąpienia Republiki San-Marino do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1931 nr 70 poz. 573 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 1931 r. w sprawie podpisania przez Republikę Salvador protokółu dotyczącego uzyskania mocy obowiązującej przez międzynarodową konwencję opjumową, podpisaną w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r.
Dz.U. 1931 nr 70 poz. 572 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1931 r. w sprawie przystąpienia kolonji (i protektoratu) Gambija, protektoratu Uganda i terytorjum mandatowego Tanganaika do międzynarodowego porozumienia, dotyczącego zwalczania handlu żywym towarem, podpisanego w Paryżu dnia 18 maja 1904 r., i do międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r.
Dz.U. 1931 nr 70 poz. 571 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1931 r. w sprawie wykonania pewnych czynności, przewidzianych w polsko-niemieckim układzie waloryzacyjnym, podpisanym w Berlinie dnia 5 lipca 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 70 poz. 570 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu z dnia 6 czerwca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 5 lipca 1923 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych.
Dz.U. 1931 nr 70 poz. 569 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1931 r. o przekazaniu rejestrów karnych z prokuratur sądów okręgowych w Gnieźnie, Grudziądzu i Starogardzie do Ministerstwa Sprawiedliwości.
Dz.U. 1931 nr 70 poz. 568 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu o komunikacji kolejowej między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Rumunji, podpisanego wraz z protokółem końcowym i załącznikami A, B, C, D w Bukareszcie dnia 30 października 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 70 poz. 567 wygaśnięcie aktu Układ o komunikacji kolejowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, podpisany w Bukareszcie dnia 30 października 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 69 poz. 566 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 1931 r. w sprawie rejestracji skazanych.
Dz.U. 1931 nr 69 poz. 565 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 1931 r. o władzy mianującej i trybie mianowania komorników sądów grodzkich w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1931 nr 69 poz. 564 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie udzielania pożyczek długoterminowych z komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego.
Dz.U. 1931 nr 68 poz. 563 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1931 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do konwencji handlowej i nawigacyjnej pomiędzy Polską i Portugalją, zawartej w drodze wymiany not w Lizbonie dnia 28 grudnia 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 68 poz. 562 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Sabnie i Jabłonna w powiecie sokołowskim, województwie lubelskiem.
Dz.U. 1931 nr 68 poz. 561 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Białobrzegi i Serokomla w powiecie łukowskim, województwie lubelskiem.
Dz.U. 1931 nr 68 poz. 560 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 9 lipca 1931 r. o warunkach uzyskania zwolnienia od cła przy rybołówstwie morskiem.
Dz.U. 1931 nr 68 poz. 559 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1931 r. o konserwowaniu artykułów żywności, wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1931 nr 68 poz. 558 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 1931 r. o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnemi, wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Ministrem Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1931 nr 67 poz. 557 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1931 r. o zniesieniu gmin wiejskich Lipie, Sienna i Wilkonosza w powiecie nowosądeckim, województwie krakowskiem.
Dz.U. 1931 nr 67 poz. 556 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Kromołów i Włodawice w powiecie zawierciańskim, województwie kieleckiem.
Dz.U. 1931 nr 67 poz. 555 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Bukowsko i Wolica w powiecie sanockim, województwie lwowskiem.
Dz.U. 1931 nr 67 poz. 554 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Siemakowce i Michałcze w powiecie horodeńskim, województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1931 nr 67 poz. 553 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Kleszczów w powiecie i województwie krakowskiem.
Dz.U. 1931 nr 67 poz. 552 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Chełm w powiecie myślenickim, województwie krakowskiem.
Dz.U. 1931 nr 67 poz. 551 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 23 maja 1931 r. ustalające zasady sporządzania projektów technicznych, wymaganych do uzyskania pozwoleń w sprawach wodnych.
Dz.U. 1931 nr 66 poz. 550 uchylony Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami z dnia 19 czerwca 1931 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utrzymania porządku w domach na dziedzińcach, chodnikach i jezdniach w gminach miejskich na niektóre osady.
Dz.U. 1931 nr 66 poz. 549 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Kurniki i Iwanczany w powiecie zbaraskim, województwie tarnopolskiem.
Dz.U. 1931 nr 66 poz. 548 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 1931 r. o zniesieniu gmin wiejskich Kobyłczyna i Sechna w powiecie limanowskim, województwie krakowskiem.
Dz.U. 1931 nr 66 poz. 547 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Kąty i Grodzisk w powiecie bielskim, województwie białostockiem.
Dz.U. 1931 nr 66 poz. 546 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1931 r. o stanowisku wojewodów i starostów jako przedstawicieli Rządu.
Dz.U. 1931 nr 65 poz. 545 Oświadczenie rządowe z dnia 5 czerwca 1931 r. w sprawie zgłoszenia przez Rząd Brytyjski w imieniu Kolonji i Protektoratu Gambji, Protektoratu Uganda i Terytorjum Mandatowego Tanganajki przystąpienia do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie, dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1931 nr 65 poz. 544 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 lipca 1931 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zmiany taryfy opłat konsularnych.
Dz.U. 1931 nr 65 poz. 543 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 9 lipca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich.
Dz.U. 1931 nr 65 poz. 542 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1931 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Łucku.
Dz.U. 1931 nr 65 poz. 541 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1931 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma).
Dz.U. 1931 nr 65 poz. 540 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lipca 1931 r. o przekazaniu wojewodom i Komisarzowi Rządu m. st. Warszawy uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych, wynikających z art. 4 ustawy z dnia 21 marca 1931 r. o ograniczeniach w sprzedaży, podawaniu i spożyciu napojów alkoholowych.
Dz.U. 1931 nr 65 poz. 539 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Puków i Dubryniów w powiecie rohatyńskim, województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1931 nr 65 pou. 538 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 23 lipca 1931 r. o dalszem zawieszeniu cła wywozowego od mizdry oraz odpadków i skrawków skór surowych wszelkich.
Dz.U. 1931 nr 65 poz. 537 Ustawa z dnia 7 maja 1931 r. w przedmiocie wyznaczenia sądu kompetentnego do rozstrzygnięcia o ważności zaprotestowanych wyborów, przeprowadzonych do III-go Sejmu Śląskiego.
Dz.U. 1931 nr 65 poz. 536 Oświadczenie rządowe z dnia 24 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji weterynaryjnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Włoskim, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Rzymie dnia 22 lipca 1930 r.
Dz.U. 1931 nr 65 poz. 535 wygaśnięcie aktu Konwencja weterynaryjna między Polską a Włochami, podpisana w Rzymie dnia 22 lipca 1930 r.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 534 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 4 lipca 1931 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 czerwca 1931 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 533 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1931 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o bezpieczeństwie i higjenie pracy.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 532 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1931 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 czerwca 1927 r. w sprawie produkcji, przywozu i używania bieli ołowianej, siarczanu ołowiu oraz innych związków ołowiu.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 531 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1931 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zapobieganiu chorobom zawodowym i ich zwalczaniu.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 530 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 lipca 1931 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 maja 1931 r. o stosunku służbowym pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 529 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie łuninieckim, w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 528 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 9 maja 1931 r. o ustaleniu specjalnych wymagań od kandydatów na niższych funkcjonarjuszów państwowych w dziale drogowym i na niektóre stanowiska w dziale wodnym służby na lądzie.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 527 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 1931 r. rozciągające przepisy policyjno-budowlane dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa wołyńskiego.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 526 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 lipca 1931 r. w sprawie zmiany brzmienia artykułu 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 525 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 7 lipca 1931 r. o ulgach celnych na kliplisze suszone i makrele świeże (w lodzie).
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 524 uchylony Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Spraw Wewnętrznych i Robót Publicznych z dnia 15 maja 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 1922 r. w przedmiocie wymiarów i liczby pomieszczeń w budynkach publicznych szkół powszechnych i domach mieszkalnych dla nauczycieli.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 523 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntu państwowego, położonego między ulicami Kozietulskiego, Niegolewskiego i Konstantego Górskiego.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 522 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntów państwowych na Żoliborzu.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 521 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntu państwowego, położonego między ulicami Rakowiecką, Łowicką i Fałata.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 520 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy na cele rozbudowy miasta gruntu państwowego, położonego przy Alei Szucha.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 519 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Lubiaszew w powiecie pleszewskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 518 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Ustków w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 517 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Poręba w powiecie jarocińskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 516 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Szteklin w powiecie starogardzkim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 515 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1931 r. o zmianie nazwy przedsiębiorstwa "Państwowa Wytwórnia Aparatów Telegraficznych i Telefonicznych w Warszawie".
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 514 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o rybołówstwie i ochronie ryb na wodach granicznych i na wodach ich zlewisk, podpisanej w Katowicach dnia 18 lutego 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 513 wygaśnięcie aktu Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o rybołówstwie i ochronie ryb na wodach granicznych i na wodach ich zlewisk, podpisana w Katowicach dnia 18 lutego 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 63 poz. 512 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie węgrowskim, w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach.
Dz.U. 1931 nr 63 poz. 511 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie chełmskim, w okręgu sądu okręgowego w Lublinie.
Dz.U. 1931 nr 63 poz. 510 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Grecją, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Warszawie dnia 10 kwietnia 1930 r.
Dz.U. 1931 nr 63 poz. 509 obowiązujący Konwencja handlowa i nawigacyjna między Polską a Grecją, podpisana w Warszawie dnia 10 kwietnia 1930 r.
Dz.U. 1931 nr 62 poz. 508 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 7 lipca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1931 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich.
Dz.U. 1931 nr 62 poz. 507 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 2 lipca 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.
Dz.U. 1931 nr 62 poz. 506 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 lipca 1931 r. o przyznaniu XI Międzynarodowym Targom Wschodnim, mającym się odbyć we Lwowie w czasie od 5 do 15 września włącznie, ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1931 nr 62 poz. 505 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 9 lipca 1931 r. o opłatach probierczych.
Dz.U. 1931 nr 62 poz. 504 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 lipca 1931 r. w sprawie powiększenia liczby ławników sądu rozjemczego z siedzibą w Katowicach dla orzekania w sprawach bractw górniczych.
Dz.U. 1931 nr 62 poz. 503 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 16 czerwca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa w sprawie uregulowania wywozu kurzych jaj zagranicę.
Dz.U. 1931 nr 62 poz. 502 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 16 czerwca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o przekazaniu wojewodom decyzyj w sprawach zatwierdzania projektów pomników ze stanowiska artystycznego.
Dz.U. 1931 nr 62 poz. 501 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1931 r. w sprawie zakazu przywozu nawozów azotowych.
Dz.U. 1931 nr 62 poz. 500 Oświadczenie rządowe z dnia 24 czerwca 1931 r. w sprawie ratyfikacji traktatu przyjaźni, handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chińską, podpisanego wraz z protokółem końcowym w Nankinie dnia 18 września 1929 r., i dołączonych do traktatu tego: 1) dwóch not, wymienionych w Nankinie pomiędzy Rządem Polskim a Rządem Chińskim dnia 18 września 1929 r., w sprawie wzajemnego udzielania opieki kulturalnej i religijnej oraz 2) protokółu dodatkowego, podpisanego w Nankinie dnia 1 lipca 1920 r. do powyższego traktatu przyjaźni, handlowego i nawigacyjnego.
Dz.U. 1931 nr 62 poz. 499 wygaśnięcie aktu Traktat przyjaźni, handlowy i nawigacyjny pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chińską, podpisany w Nankinie dnia 18 września 1929 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 61 poz. 498 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 czerwca 1931 r. w sprawie wykonania niektórych postanowień ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli w odniesieniu do nauczycieli szkół rolniczych podległych Ministrowi Rolnictwa.
Dz.U. 1931 nr 61 poz. 497 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 lipca 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, kieleckiem i lwowskiem.
Dz.U. 1931 nr 61 poz. 496 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 czerwca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniu "Regulaminu przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych".
Dz.U. 1931 nr 61 poz. 495 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 czerwca 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.
Dz.U. 1931 nr 61 poz. 494 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 czerwca 1931 r. o ustaleniu cen sprzedażnych wódki czystej monopolowej o mocy 35 promili.
Dz.U. 1931 nr 61 poz. 493 Oświadczenie rządowe z dnia 4 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji o ułatwieniach w małym ruchu granicznym polsko-rumuńskim, podpisanej w Warszawie dnia 7 grudnia 1929 r., wraz z protokółem dodatkowym, załącznikami A i B, wzorami nr 1 i nr 2 i protokółem podpisania.
Dz.U. 1931 nr 61 poz. 492 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji, dotycząca ułatwień w małym ruchu granicznym polsko-rumuńskim, podpisana w Warszawie dnia 7 grudnia 1929 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 60 poz. 491 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 maja 1931 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 marca 1931 r. w sprawie zleceń pocztowych w obrocie wewnętrznym.
Dz.U. 1931 nr 60 poz. 490 Obwieszczenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1931 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 7 marca 1931 r., rozciągającem przepisy policyjno-budowlane dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa lubelskiego.
Dz.U. 1931 nr 60 poz. 489 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 czerwca 1931 r. w sprawie ustalenia okręgów hodowlanych.
Dz.U. 1931 nr 60 poz. 488 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 czerwca 1931 r. o wprowadzeniu w życie na niektórych obszarach Państwa ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami.
Dz.U. 1931 nr 60 poz. 487 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 czerwca 1931 r. o wprowadzeniu czasu ochronnego dla rysi.
Dz.U. 1931 nr 60 poz. 486 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 maja 1931 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 1920 r. o wydawaniu z aptek środków lekarskich.
Dz.U. 1931 nr 60 poz. 485 Rozporządzenie Ministrów: Reform Rolnych i Sprawiedliwości z dnia 30 maja 1931 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu wykonawczem do ustawy o scalaniu gruntów.
Dz.U. 1931 nr 60 poz. 484 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1931 r. w sprawie likwidacji Państwowych Zakładów Przemysłowo-Szkolnych dla inwalidów w Piotrkowie.
Dz.U. 1931 nr 60 poz. 483 Oświadczenie rządowe z dnia 9 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji konsularnej między Polską a Rumunją, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Bukareszcie dnia 17 grudnia 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 60 poz. 482 wygaśnięcie aktu Konwencja konsularna między Polską a Rumunją, podpisana w Bukareszcie, dnia 17 grudnia 1929 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 59 poz. 481 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 czerwca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie zmian w regulaminie przewozowym dla bezpośredniej niemiecko-polsko-sowieckiej komunikacji towarowej.
Dz.U. 1931 nr 59 poz. 480 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1931 nr 59 poz. 479 Oświadczenie rządowe z dnia 13 czerwca 1931 r. w sprawie notyfikacji Rządowi Perskiemu ratyfikacji dokonanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej układu dodatkowego z dnia 4 listopada 1930 r. do umowy handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Perskiem, podpisanej w Teheranie dnia 19 marca 1927 r.
Dz.U. 1931 nr 59 poz. 478 wygaśnięcie aktu Układ dodatkowy do konwencji handlowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Cesarstwem Perskiem z dnia 19 marca 1927 r., podpisany w Warszawie dnia 4 listopada 1930 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 27 lutego 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 59 poz. 477 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu pomiędzy Polską a Niemcami w sprawie rybołówstwa na bieżących i stojących wodach granicznych, podpisanego w Berlinie dnia 10 grudnia 1927 r.
Dz.U. 1931 nr 59 poz. 476 wygaśnięcie aktu Układ pomiędzy Polską a Niemcami w sprawie rybołówstwa na bieżących i stojących wodach granicznych, podpisany w Berlinie dnia 10 grudnia 1927 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 58 poz. 475 wygaśnięcie aktu Oświadczenie rządowe z dnia 23 czerwca 1931 r. w sprawie nowego tekstu załącznika I do konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznemi, podpisanej w Bernie dnia 23 października 1924 r.
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 474 Oświadczenie rządowe z dnia 5 czerwca 1931 r. w sprawie podpisania przez Republikę San Domingo protokółu, dotyczącego uzyskania mocy obowiązującej przez międzynarodową konwencję opjumową, podpisaną w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r.
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 473 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 1931 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 472 Oświadczenie rządowe z dnia 2 maja 1931 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Estonją, podpisanego w Tallinnie dnia 19 lutego 1927 r., oraz do protokółu dodatkowego do tegoż traktatu, podpisanego w Tallinnie dnia 5 lipca 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 471 Oświadczenie rządowe z dnia 2 maja 1931 r. w sprawie przystąpienia Norwegji do konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 470 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1930 r. w sprawie złożenia przez Luksemburg dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisania statutu stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej z dnia 16 grudnia 1920 r.
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 469 Oświadczenie rządowe z dnia 16 października 1930 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Salvador dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisania Statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, podpisanego w Genewie dnia 16 grudnia 1920 r.
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 468 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 19 czerwca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich.
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 467 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 czerwca 1931 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 466 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 czerwca 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwie: śląskiem i kieleckiem.
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 465 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 1931 r. w sprawie przeniesienia siedziby sądu grodzkiego z Głowna do Strykowa w powiecie brzezińskim w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 464 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 czerwca 1931 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 463 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 27 maja 1931 r. o zniesieniu urzędu budowy gmachów państwowych w mieście st. Warszawie.
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 462 Oświadczenie rządowe z dnia 9 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Jugosławją z dnia 23 października 1922 r., podpisanego w Warszawie dnia 31 sierpnia 1930 r.
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 461 wygaśnięcie aktu Protokół dodatkowy do konwencji handlowej zawartej pomiędzy Polską a Jugosławją dnia 23 października 1922 r., podpisany w Warszawie dnia 31 sierpnia 1930 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 460 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 1931 r. w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę.
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 459 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 maja 1931 r. o podwyższeniu poręki państwowej za wkłady oszczędnościowe złożone w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 458 uchylony Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Ministra Skarbu z dnia 10 czerwca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości oraz Poczt i Telegrafów, zmieniające rozporządzenie z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie wykonania ustawy o Państwowym Funduszu Drogowym.
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 457 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 6 czerwca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o zastosowaniu uproszczonego postępowania przy naprawie ustroju rolnego gospodarstw, przeciętych granicą wschodnią Państwa.
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 456 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1931 r. w sprawie strawnego i drogowego dla organów sądowych w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie.
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 455 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie lubomelskim w okręgu sądu okręgowego w Łucku.
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 454 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie drohickim w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 453 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Komunikacji, Pracy i Opieki Społecznej oraz Przemysłu i Handlu z dnia 23 maja 1931 r. o godzinach otwarcia miejsc zawodowej sprzedaży oraz bufetów i zakładów fryzjerskich w obrębie dworców kolejowych.
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 452 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 maja 1931 r. o warunkach i zasadach, obowiązujących przy wysyłaniu przesyłek, zwolnionych od opłaty pocztowej.
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 451 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1931 r. w sprawie wstrzymania wypłaty specjalnego dodatku mundurowego dla urzędników kontroli skarbowej.
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 450 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1931 r. o likwidacji Krajowego Patronatu Rękodzieł i Drobnego Przemysłu w b. Tymczasowym Wydziale Samorządowym we Lwowie.
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 449 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1931 r. o rozszerzeniu granic miasta Siedlec w powiecie siedleckim, województwie lubelskiem.
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 448 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1931 r. o zaliczeniu osady (miasteczka) Lachowicze w powiecie baranowickim, województwie nowogródzkiem w poczet miast i włączeniu do nowoutworzonego miasta niektórych osiedli.
Dz.U. 1931 nr 55 poz. 447 Oświadczenie rządowe z dnia 5 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych IV protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 23 kwietnia 1925 r., podpisanego wraz z protokółem końcowym w Warszawie dnia 26 czerwca 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 55 poz. 446 wygaśnięcie aktu IV Protokół dodatkowy do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 23 kwietnia 1925 r., podpisany w Warszawie dnia 26 czerwca 1928 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 55 poz. 445 Oświadczenie rządowe z dnia 5 czerwca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych III protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 23 kwietnia 1925 r., podpisanego w Pradze dnia 9 lutego 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 55 poz. 444 wygaśnięcie aktu III Protokół dodatkowy do konwencji handlowej z dnia 23 kwietnia 1925 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisany w Pradze dnia 9 lutego 1928 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 54 poz. 443 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 lutego 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów w sprawie badania mięsa wprowadzanego (przywożonego) z zagranicy.
Dz.U. 1931 nr 54 poz. 442 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o opłatach za mieszkania, otrzymywane w naturze przez funkcjonarjuszów Ministerstwa Spraw Zagranicznych poza obszarem Państwa i na obszarze W. M. Gdańska.
Dz.U. 1931 nr 53 poz. 441 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Skarbu z dnia 16 maja 1931 r. o zmianie rozporządzenia I Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Skarbu z dnia 22 stycznia 1925 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r. o obowiązku i sposobie pokrywania wydatków przez związki komunalne.
Dz.U. 1931 nr 53 poz. 440 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 maja 1931 r. o zmianach w rozporządzeniu z dnia 30 listopada 1927 r. o utworzeniu izb przemysłowo-handlowych, wyznaczeniu ich siedzib i okręgów.
Dz.U. 1931 nr 53 poz. 439 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 27 kwietnia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Rolnictwa i Spraw Wewnętrznych w sprawie powołania Komitetu Nadawczego do spraw osadnictwa na terenie b. Litwy Środkowej.
Dz.U. 1931 nr 53 poz. 438 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 7 kwietnia 1931 r. w sprawie warunków, uprawniających robotników zatrudnionych we Francji, Belgji, Czechosłowacji, Austrji, Rumunji oraz na obszarze W. M. Gdańska do zasiłków przewidzianych ustawą z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1931 nr 53 poz. 437 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych w kraju.
Dz.U. 1931 nr 53 poz. 436 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1931 r. o rozszerzeniu granic miasta Międzyrzeca w powiecie radzyńskim, województwie lubelskiem.
Dz.U. 1931 nr 53 poz. 435 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1931 r. o rozszerzeniu granic miasta Druskienik w powiecie grodzieńskim, województwie białostockiem.
Dz.U. 1931 nr 52 poz. 434 uchylony Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 marca 1931 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych dotyczące zmiany załącznika do rozporządzenia z dnia 26 marca 1929 r. o wykonaniu art. 61 ustęp ostatni ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym.
Dz.U. 1931 nr 52 poz. 433 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 maja 1931 r. w sprawie zmian granic okręgów urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgach administracyjnych izb skarbowych I i II we Lwowie.
Dz.U. 1931 nr 51 poz. 432 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 grudnia 1930 r. o sprostowaniu błędu w tekście oraz przekładzie polskim konwencji między Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem, zawartej w Paryżu dnia 9 listopada 1920 r.
Dz.U. 1931 nr 51 poz. 431 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie iłżeckim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.
Dz.U. 1931 nr 51 poz. 430 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie kaliskim w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu.
Dz.U. 1931 nr 51 poz. 429 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 maja 1931 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 28 listopada 1927 r. w sprawie wykonywania czynności komiwojażerów i samodzielnych ajentów handlowych.
Dz.U. 1931 nr 51 poz. 428 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 11 maja 1931 r. o wprowadzeniu czasu ochronnego dla niedźwiedzi.
Dz.U. 1931 nr 51 poz. 427 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 maja 1931 r. w sprawie zmiany kompetencji izby skarbowej w Poznaniu odnośnie do spraw katastralnych województwa pomorskiego.
Dz.U. 1931 nr 51 poz. 426 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 29 kwietnia 1931 r. o częściowej zmianie taryfy telefonicznej, obowiązującej na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną.
Dz.U. 1931 nr 51 poz. 425 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 6 marca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Spraw Zagranicznych, Rolnictwa i Reform Rolnych o kompetencji stałej komisji doradczej dla spraw meljoracji Polesia.
Dz.U. 1931 nr 51 poz. 424 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Reform Rolnych oraz Rolnictwa z dnia 26 maja 1931 r. w sprawie wykonania postanowień Konkordatu zawartego pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską.
Dz.U. 1931 nr 51 poz. 423 uchylony Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o ograniczeniu w sprzedaży, podawaniu i spożyciu napojów alkoholowych (przeciwalkoholowa).
Dz.U. 1931 nr 50 poz. 422 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 19 maja 1931 r. o zmianie rozporządzenia o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich.
Dz.U. 1931 nr 50 poz. 421 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1931 r. o częściowej zmianie cennika niektórych wyrobów tytoniowych Gdańskiego Monopolu Tytoniowego.
Dz.U. 1931 nr 50 poz. 420 Oświadczenie rządowe z dnia 5 maja 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia handlowego między Polską a Egiptem, zawartego w formie not, wymienionych dnia 22 kwietnia 1930 r. w Kairze między Rządem Polskim a Rządem Egipskim.
Dz.U. 1931 nr 50 poz. 419 wygaśnięcie aktu Porozumienie handlowe prowizoryczne między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Egiptu, podpisane w Kairze, dnia 22 kwietnia 1930 r.
Dz.U. 1931 nr 49 poz. 418 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 maja 1931 r. o ponownych wyborach do Sejmu w okręgu nr 9.
Dz.U. 1931 nr 49 poz. 417 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 9 maja 1931 r. o przekazaniu wojewodom niektórych uprawnień Ministra Rolnictwa, wynikających z art. 51 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łowieckiem.
Dz.U. 1931 nr 49 poz. 416 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 27 kwietnia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy pocztowej.
Dz.U. 1931 nr 49 poz. 415 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 kwietnia 1931 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1926 r. w sprawie ruchu samochodowego, motocyklowego i rowerowego przez granicę celną Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1931 nr 49 poz. 414 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 kwietnia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, określające w zakresie ubezpieczenia pracowników umysłowych warunki praktyki, wymaganej dla zaliczenia do pracowników umysłowych sprzedawców i ekspedjentów sklepowych i księgarskich oraz warunki ulgowe tegoż zaliczenia.
Dz.U. 1931 nr 48 poz. 413 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji przez Persję konwencji i statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1931 nr 48 poz. 412 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1931 r. w sprawie przystąpienia Litwy do konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.
Dz.U. 1931 nr 48 poz. 411 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 kwietnia 1931 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia zagranicę pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1931 nr 48 poz. 410 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1931 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1931 r. w sprawie cofnięcia dodatków, przewidzianych w ustawie skarbowej z dnia 21 marca 1931 r.
Dz.U. 1931 nr 47 poz. 409 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 1931 r. o ewidencji ruchu ludności.
Dz.U. 1931 nr 47 poz. 408 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 maja 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwie śląskiem.
Dz.U. 1931 nr 47 poz. 407 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 maja 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładu pracy Towarzystwo Zakładów Przędzalni Bawełny, Tkalni i Bielarni "Zawiercie" Sp. Akc. w Zawierciu.
Dz.U. 1931 nr 47 poz. 406 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1931 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o zaopatrzeniu byłych skazańców politycznych.
Dz.U. 1931 nr 47 poz. 405 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 marca 1931 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1931 nr 47 poz. 404 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 20 lutego 1931 r. o uldze celnej na gaz świetlny.
Dz.U. 1931 nr 46 poz. 403 Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 1931 r. w sprawie złożenia przez Rząd Holenderski w imieniu Holandji, Indyj Holenderskich, Surinamu i Curacao dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1931 nr 46 poz. 402 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1931 r. w sprawie złożenia przez Jugosławję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji pomiędzy Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, oraz Czechosłowacją, dotyczącej emerytur, które były przyznane przez dawny rząd Austrjacki, podpisanej w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 r.
Dz.U. 1931 nr 46 poz. 401 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1931 r. w sprawie przystąpienia Kolumbji do konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.
Dz.U. 1931 nr 46 poz. 400 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1931 r. w sprawie przystąpienia Szwecji do konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.
Dz.U. 1931 nr 46 poz. 399 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 27 marca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 1929 r. o wykonaniu art. 53 ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym.
Dz.U. 1931 nr 46 poz. 398 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 28 kwietnia 1931 r. o uldze celnej na śledzie solone.
Dz.U. 1931 nr 46 poz. 397 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1931 r. o zmianie granic obszaru dworskiego Drawski Młyn w powiecie czarnkowskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 46 poz. 396 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1931 r. o zniesieniu gmin wiejskich Wrześnica i Bieganinek w powiecie pleszewskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 46 poz. 395 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Sieńsko w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 46 poz. 394 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Krukowo w powiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 46 poz. 393 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1931 r. o rozszerzeniu granic miasta Lublina w powiecie i województwie lubelskiem.
Dz.U. 1931 nr 45 poz. 392 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 marca 1931 r. w sprawie ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1931 nr 44 poz. 391 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 29 kwietnia 1931 r. o ulgach celnych na sandacze, szczupaki, leszcze i stynki.
Dz.U. 1931 nr 44 poz. 390 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Pracy i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych z dnia 9 marca 1931 r. o bezpieczeństwie i higjenie pracy w gospodarstwach rolnych i leśnych oraz przedsiębiorstwach z niemi związanych, które nie posiadają przeważającego charakteru przemysłowego lub handlowego.
Dz.U. 1931 nr 44 poz. 389 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 13 lutego 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie premjowania ogierów.
Dz.U. 1931 nr 43 poz. 388 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 1930 r. w sprawie ratyfikacji konwencji, urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r. oraz protokółu dodatkowego, podpisanego w Paryżu dnia 1 maja 1920 r.
Dz.U. 1931 nr 43 poz. 387 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 1930 r. w sprawie przystąpienia do konwencji, urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r. oraz do protokółu dodatkowego, podpisanego w Paryżu dnia 1 maja 1920 r.
Dz.U. 1931 nr 43 poz. 386 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1931 r. dotyczące zmiany § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. w sprawie prowadzenia wykazów stanu służby dla sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1931 nr 43 poz. 385 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 kwietnia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.
Dz.U. 1931 nr 43 poz. 384 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 17 kwietnia 1931 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 15 listopada 1930 r. w sprawie ceł wywozowych.
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 383 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 1931 r. dotyczące taksy za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 382 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 kwietnia 1931 r. w sprawie rozciągnięcia mocy obowiązującej art. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej na województwa: poznańskie i pomorskie.
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 381 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1931 r. o ograniczeniu wywozu żubrów.
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 380 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1931 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 379 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Świętosław i o utworzeniu gminy wiejskiej Świętosław w powiecie chełmińskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 378 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Sampława w powiecie lubawskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 377 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Rumia w powiecie morskim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 376 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Peda i o zmianie granic gminy wiejskiej Kakulin w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 375 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic powiatów kałuskiego i bohorodczańskiego w województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 374 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic powiatów brzeskiego i tarnowskiego w województwie krakowskiem.
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 373 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic powiatu iłżeckiego i opatowskiego w województwie kieleckiem.
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 372 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji protokółu o klauzulach arbitrażowych, otwartego do podpisu w Genewie dnia 24 września 1923 r.
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 371 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji z Austrją, dotyczącej Zastępczych Zakładów Pensyjnych dla Funkcjonarjuszy, podpisanej w Wiedniu dnia 17 stycznia 1925 r. wraz z 4 załącznikami, oraz protokółu dodatkowego, podpisanego tamże dnia 2 lutego 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 42 poz. 370 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji pomiędzy Polską a Rumunją, dotyczącej pomocy i ochrony sądowej w sprawach cywilnych wraz z protokółem końcowym, podpisanych w Bukareszcie dnia 19 grudnia 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 41 poz. 369 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 1931 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Łotwą, podpisanego w Rydze dnia 12 lutego 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 41 poz. 368 Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 1931 r. w sprawie podpisania przez Estonję protokółu, dotyczącego uzyskania mocy obowiązującej przez międzynarodową konwencję opjumową, podpisana w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r.
Dz.U. 1931 nr 41 poz. 367 Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 1931 r. w sprawie zgłoszenia przez Rząd Włoski rozciągnięcia konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. na kolonje i posiadłości włoskie.
Dz.U. 1931 nr 41 poz. 366 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie puławskim w okręgu sądu okręgowego w Lublinie.
Dz.U. 1931 nr 41 poz. 365 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 1931 r. o odroczeniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie przeniesienia siedziby sądu grodzkiego ze Strykowa do Głowna w powiecie brzezińskim, w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.
Dz.U. 1931 nr 41 poz. 364 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 kwietnia 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 17 maja 1930 r. o stosunku służbowym pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1931 nr 41 poz. 363 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 marca 1931 r. o tępieniu ostu.
Dz.U. 1931 nr 41 poz. 362 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 kwietnia 1931 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1931 nr 41 poz. 361 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1931 r. w sprawie obniżenia kar za zwłokę przy egzekucjach należności Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.
Dz.U. 1931 nr 41 poz. 360 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Ligota i Zmyślona Ligocka w powiecie ostrzeszowskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 41 poz. 359 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic województwa nowogródzkiego i białostockiego.
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 358 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Dębno w powiecie i województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 357 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic miasta Złoczewa w powiecie sieradzkim, województwie łódzkiem.
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 356 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic miasta Opalenicy w powiecie grodziskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 355 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic miasta Olkusza w powiecie olkuskim, województwie kieleckiem.
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 354 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic miasta Chyrowa w powiecie starosamborskim, województwie lwowskiem.
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 353 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic miasta Będzina w powiecie będzińskim, województwie kieleckiem.
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 352 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. Gdyni terenów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 351 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 kwietnia 1931 r. o nadaniu "Francusko-Polskiemu Towarzystwu Kolejowemu", Spółce Akcyjnej w Paryżu, koncesji na dokończenie budowy i eksploatację kolei Herby Nowe -Gdynia z odnogą Siemkowice - Częstochowa.
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 350 uchylony Ustawa z dnia 27 kwietnia 1931 r. o oddaniu "Francusko-Polskiemu Towarzystwu Kolejowemu", Spółce Akcyjnej w Paryżu, kolei Herby Nowe - Gdynia z odnogą Siemkowice - Częstochowa do eksploatacji oraz o udzieleniu poręki państwowej.
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 349 akt jednorazowy Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej o uproszczeniu formalności celnych, podpisanej wraz z protokółem w Genewie dnia 3 listopada 1923 r.
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 348 akt jednorazowy Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem, dotyczącej Narodowej Kasy Ubezpieczeń Robotników Rolnych w Budapeszcie, podpisanej wraz z dwoma załącznikami w Budapeszcie dnia 26 marca 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 347 akt jednorazowy Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem, dotyczącej Narodowej Kasy Ubezpieczeń Robotniczych, podpisanej wraz z jednym załącznikiem w Budapeszcie dnia 26 marca 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 346 Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o sprzedaży gruntu państwowego w Suwałkach.
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 345 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży parceli państwowej w Bronowicach Wielkich, powiecie krakowskim.
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 344 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży placu państwowego w Warszawie Towarzystwu "Instytut Społeczny" w Warszawie.
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 343 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży placu państwowego w Baranowicach.
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 342 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży placu państwowego w Lubartowie w województwie lubelskiem.
Dz.U. 1931 nr 40 poz. 341 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o zbyciu nieruchomości państwowej w Częstochowie.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 340 uchylony Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o dowodach prawa własności do gruntów scalonych.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 339 uchylony Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 23 marca 1929 r. o opłatach od ogierów, nie posiadających świadectw uznania.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 338 Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o dodatkowym kredycie na budowę gmachu Ministerstwa Robót Publicznych.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 337 Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o sprzedaży gruntu państwowego w Warszawie Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 336 Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o zamianie i sprzedaży niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 335 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o odstąpieniu części nieruchomości państwowej w m. Tucholi.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 334 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o odstąpieniu nieruchomości państwowej w Warszawie Towarzystwu Instytutu Radowego im. Marji Skłodowskiej-Curie.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 333 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o odstąpieniu gminie m. Jarosławia placu państwowego w Jarosławiu.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 332 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie zamiany placu państwowego na place miejskie w Stołpcach.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 331 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie zamiany gruntu państwowego na grunt gminny w Stanisławowie.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 330 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o zamianie nieruchomości państwowej w m. Margoninie.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 329 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o zamianie gruntów państwowych we Lwowie na grunty kościelne i gminne.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 328 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie zamiany części nieruchomości państwowej w Grodzisku Mazowieckim.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 327 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Zawierciu.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 326 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej nr 8622 w Warszawie.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 325 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Warszawie.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 324 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Warszawie.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 323 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Warszawie.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 322 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Warszawie.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 321 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Tykocinie.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 320 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Poznaniu.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 319 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Miedzianej Górze, w powiecie i województwie kieleckiem.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 318 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Krakowie.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 317 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej w Kołaczkowie.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 316 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o sprzedaży nieruchomości państwowych w Katowicach.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 315 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o skupie kolei Chabówka - Zakopane z odnogą Nowy Targ - Suchahora.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 314 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o skupie kolei lokalnej Lwów - Stojanów.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 313 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o skupie na rzecz Skarbu Państwa kolei fabryczno-łódzkiej.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 312 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji, zawartej pomiędzy Austrją, Polską i Czechosłowacją, dotyczącej "Kasy Oszczędności dzieci urzędników i robotników stałych Kolei Północnej", podpisana wraz z 1 załącznikiem w Wiedniu dnia 30 października 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 311 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji z Austrją, dotyczącej Kasy Chorych Zarządu byłych ces.-król. Austrjackich Kolei Państwowych i jej funduszów ubocznych, podpisanej wraz z 3 załącznikami w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 310 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji z Austrją, dotyczącej Instytutu Pensyjnego Związku Austrjackich kolei lokalnych i kolejek, podpisanej wraz z 1 załącznikiem w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 309 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji z Austrją, dotyczącej Powszechnego Zakładu Pensyjnego dla Funkcjonarjuszy, podpisanej wraz z protokółem dodatkowym oraz 7 załącznikami w Wiedniu dnia 29 marca 1924 r.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 308 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji z Austrją, dotyczącej Zawodowego Zakładu Ubezpieczenia od wypadków Austrjackich Kolei Żelaznych, podpisanej wraz z protokółem dodatkowym oraz 9 załącznikami w Wiedniu dnia 29 marca 1924 r.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 307 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej o umowie najmu marynarzy, przyjętej jako projekt na IX sesji ogólnej konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Genewie dnia 24 czerwca 1926 r.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 306 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowego porozumienia, dotyczącego wywozu kości, podpisanego wraz z odnośnym protokółem porozumienia w Genewie dnia 11 lipca 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 305 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowego porozumienia, dotyczącego wywozu skór, podpisanego wraz z odnośnym protokółem porozumienia w Genewie dnia 11 lipca 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 304 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o zaliczeniu gminy Trzebinia w powiecie chrzanowskim w województwie krakowskiem do gmin, podlegających galicyjskiej ustawie gminnej z dnia 3 lipca 1896 r.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 303 Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. zmieniająca rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lutego 1928 r. o utworzeniu Biura projektu meljoracji Polesia.
Dz.U. 1931 nr 38 poz. 302 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o ustanowieniu komisyj lekarskich dla funkcjonarjuszów państwowych oraz wojskowo-lekarskich dla zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1931 nr 38 poz. 301 Oświadczenie rządowe z dnia 25 marca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokółu dodatkowego, podpisanego w Tallinnie dnia 5 lipca 1929 r. do traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Estonją, podpisanego w Tallinnie dnia 19 lutego 1927 r.
Dz.U. 1931 nr 38 poz. 300 wygaśnięcie aktu Protokół dodatkowy podpisany w Tallinnie dnia 5 lipca 1929 r. do traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską i Estonją, podpisanego w Tallinnie dnia 19 lutego 1927 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1931 r.).
Dz.U. 1931 nr 38 poz. 299 Oświadczenie rządowe z dnia 25 marca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Estonją, podpisanego w Tallinnie dnia 19 lutego 1927 r.
Dz.U. 1931 nr 38 poz. 298 wygaśnięcie aktu Traktat handlowy i nawigacyjny między Polską a Estonją, podpisany w Tallinnie dnia 19 lutego 1927 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1928 r.).
Dz.U. 1931 nr 38 poz. 297 Oświadczenie rządowe z dnia 26 marca 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o używaniu objektów miejskich dawnej gminy Cieszyna, podpisanej w Ołomuńcu dnia 21 grudnia 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 38 poz. 296 wygaśnięcie aktu Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o używaniu objektów miejskich dawnej gminy Cieszyna, podpisana w Ołomuńcu dnia 21 grudnia 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 38 poz. 295 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie przystąpienia Polski do porozumienia w celu rewizji porozumienia o ujednostajnieniu przepisów leków, silnie działających, wraz z protokółem podpisania, podpisanych w Brukseli dnia 20 sierpnia 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 38 poz. 294 obowiązujący Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie przystąpienia Polski do traktatu, dotyczącego Spitsbergu, podpisanego w Paryżu dnia 9 lutego 1920 r.
Dz.U. 1931 nr 38 poz. 293 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji: 1) traktatu przyjaźni, handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chińską, podpisanego wraz z protokółem końcowym w Nankinie dnia 18 września 1929 r., 2) dwóch not w sprawie wzajemnego udzielania opieki kulturalnej i religijnej, wymienionych pomiędzy Rządem Polskim a Rządem Chińskim dnia 18 września 1929 r. w Nankinie, 3) protokółu dodatkowego do traktatu przyjaźni, handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chińską z dnia 18 września 1929 r., podpisanego w Nankinie dnia 1 lipca 1930 r.
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 292 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych zagranicą.
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 291 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych w kraju.
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 290 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 1931 r. w sprawie notyfikacji Rządowi Portugalskiemu o ratyfikacji przez Prezydenta Rzeczypospolitej konwencji handlowej i nawigacyjnej pomiędzy Polską a Portugalją, zawartej w drodze wymiany not w Lizbonie dnia 28 grudnia 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 289 obowiązujący Konwencja handlowa i nawigacyjna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską, podpisana w Lizbonie dnia 28 grudnia 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 288 Ustawa z dnia 20 marca 1931 r. o likwidacji stosunków żelarskich na Spiszu.
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 287 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej o repatrjacji marynarzy, przyjętej jako projekt na IX sesji ogólnej konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Genewie dnia 23 czerwca 1926 r.
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 286 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji, podpisanej w Budapeszcie dnia 7 listopada 1922 r. pomiędzy Austrją, Węgrami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją, dotyczącej przeniesienia wierzytelności oraz wkładów, posiadanych w Królewskiej Węgierskiej Pocztowej Kasie Oszczędności przez obywateli terytorjów, odstąpionych przez b. Królestwo Węgierskie, względnie przez b. Cesarstwo Austrjackie.
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 285 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką o rybołówstwie i ochronie ryb na wodach granicznych i na wodach ich zlewisk, podpisanej w Katowicach dnia 18 lutego 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 284 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji protokółu dodatkowego do konwencji handlowej pomiędzy Polską a Francją z dnia 9 grudnia 1924 r. podpisanego w Warszawie dnia 8 lipca 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 283 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji z Austrją, dotyczącej Miejskiego Zakładu Ubezpieczenia Gminy Wiedeń oraz Kasy Emerytalnej dla Funkcjonarjuszy Handlu i Przemysłu w Wiedniu, podpisanej wraz z 2 załącznikami w Wiedniu dnia 17 stycznia 1925 r.
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 282 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji z Austrją, dotyczącej Zakładu Ubezpieczenia Górników od wypadków, podpisanej wraz z 1 załącznikiem w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r.
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 281 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji drugiego protokółu dodatkowego do konwencji handlowej z Węgrami z dnia 26 marca 1925 r., podpisanego w Budapeszcie dnia 27 marca 1930 r.
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 280 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji podpisanego w Warszawie dnia 2 grudnia 1928 r. wraz z protokółem podpisania protokółu dodatkowego do konwencji handlowej, zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier w Budapeszcie dnia 26 marca 1925 r.
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 279 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków bezpośrednich, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 278 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej konwencji, dotyczącej statystyk gospodarczych, protokółu oraz aktu końcowego międzynarodowej konferencji, dotyczącej statystyk gospodarczych, podpisanych w Genewie dnia 14 grudnia 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 277 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji związkowej paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 276 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskim w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu spadków, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 275 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 marca 1931 r. w sprawie ordynacji telegraficznej.
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 274 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie pożyczki długoterminowej dla przedsiębiorstwa państwowego "Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku".
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 273 uchylony Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 kwietnia 1924 r. o wierzytelnościach w walutach obcych i w złotych w złocie, hipotecznie zabezpieczonych.
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 272 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o zabezpieczeniu praw posiadaczy listów zastawnych i obligacyj w przypadku wykonania przez Państwo prawa pierwokupu, odkupu lub przymusowego wykupu na cele reformy rolnej nieruchomości, obciążonych pożyczkami, zabezpieczającemi listy zastawne i obligacje.
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 271 Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie uzupełnienia art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o zmianie art. 6 ustawy z dnia 28 listopada 1925 r. o upoważnieniu Rządu do zaciągnięcia pożyczek państwowych oraz o biletach skarbowych, bilonie i pomocy dla instytucyj kredytowych.
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 270 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji weterynaryjnej między Polską a Włochami, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Rzymie dnia 22 lipca 1930 r.
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 269 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców, podpisanej w Białogrodzie dnia 6 marca 1927 r.
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 268 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji konsularnej pomiędzy Polską a Rumunją, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Bukareszcie dnia 17 grudnia 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 267 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji konsularnej pomiędzy Polską a Belgją, podpisanej w Brukseli dnia 12 czerwca 1928 r.
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 266 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o żegludze powietrznej, podpisanej w Berlinie dnia 28 sierpnia 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 265 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji układu między Polską a Niemcami w sprawie rybołówstwa na bieżących i stojących wodach granicznych, podpisanego w Berlinie dnia 10 grudnia 1927 r.
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 264 Ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. o dodatkowych kredytach na rok 1930/31.
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 263 Ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. o dodatkowych kredytach na rok 1929/30.
Dz.U. 1931 nr 35 poz. 262 Ustawa skarbowa z dnia 12 lutego 1931 r. o dodatkowych kredytach na rok 1928/29.
Dz.U. 1931 nr 35 poz. 261 Ustawa skarbowa z dnia 12 lutego 1931 r. o dodatkowych kredytach na rok 1927/28.
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 260 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwie śląskiem.
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 259 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 kwietnia 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładu pracy Towarzystwa Zakładów Przędzalni Bawełny, Tkalni i Bielarni "Zawiercie" Sp. Akc. w Zawierciu.
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 258 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 kwietnia 1931 r. w sprawie dodatkowego ustalenia cen papierosów odnikotynizowanych.
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 257 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 13 marca 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 256 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Orpiszew w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 255 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Maciejew w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 254 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Kobierno w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.
Dz.U. 1931 nr 34 poz. 253 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Gzin i o utworzeniu gminy wiejskiej Gzin w powiecie chełmińskim, w województwie pomorskiem.