Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1965 nr 55 poz. 353 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Algierię Konwencji (nr 68) dotyczącej zaopatrzenia w żywność i służby wyżywienia załóg na statkach, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r., Konwencji (nr 73) dotyczącej badania lekarskiego marynarzy i Konwencji (nr 74) dotyczącej świadectw kwalifikacyjnych starszych marynarzy, przyjętych w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r.
Dz.U. 1965 nr 55 poz. 352 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1965 r. dotyczące przystąpienia Dahomeju do Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r.
Dz.U. 1965 nr 55 poz. 351 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1965 r. w sprawie przystąpienia Nepalu oraz Trynidadu i Tobago do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1965 nr 55 poz. 350 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1965 r. w sprawie uczestnictwa Ugandy i Rwandy w Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, Protokole dodatkowym do tej konwencji odnoszącym się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej oraz Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, podpisanych w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1965 nr 55 poz. 349 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1965 r. w sprawie przystąpienia Singapuru do Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1965 nr 55 poz. 348 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 1965 r. dotyczące przystąpienia Portugalii i Danii do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1965 nr 55 poz. 347 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Statucie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanym w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1965 nr 55 poz. 346 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 1965 r. w sprawie przystąpienia Kuby do Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1965 nr 55 poz. 345 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1965 r. w sprawie ratyfikacji lub przystąpienia szeregu państw do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1965 nr 55 poz. 344 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1965 r. w sprawie przystąpienia Górnej Wolty do Konwencji o morzu pełnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1965 nr 55 poz. 343 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1965 r. w sprawie przystąpienia Mongolii do Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1965 nr 55 poz. 342 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 grudnia 1965 r. w sprawie organizacji ochrony zdrowia studentów.
Dz.U. 1965 nr 55 poz. 341 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1965 r. w sprawie przejęcia prowadzenia ksiąg wieczystych przez Państwowe Biuro Notarialne w Gorzowie Wielkopolskim.
Dz.U. 1965 nr 55 poz. 340 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1965 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Mszanie Dolnej Sądu Powiatowego w Limanowej.
Dz.U. 1965 nr 55 poz. 339 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1965 r. w sprawie zmiany przepisów dotyczących rozciągnięcia dekretu o zobowiązaniach podatkowych na inne należności.
Dz.U. 1965 nr 55 poz. 338 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1965 r. w sprawie odstąpienia od hipotecznego zabezpieczenia niektórych należności Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie budownictwa mieszkaniowego.
Dz.U. 1965 nr 54 poz. 337 uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 7 grudnia 1965 r. w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych.
Dz.U. 1965 nr 54 poz. 336 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 1965 r. w sprawie egzekucji sądowej grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania sądowego.
Dz.U. 1965 nr 54 poz. 335 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1965 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji do spraw szkód górniczych przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach.
Dz.U. 1965 nr 54 poz. 334 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1965 r. w sprawie utworzenia miast Lędziny w powiecie tyskim, województwie katowickim i Ruciane-Nida w powiecie piskim, województwie olsztyńskim oraz w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach białostockim, katowickim, kieleckim i olsztyńskim.
Dz.U. 1965 nr 54 poz. 333 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1965 r. w sprawie zmiany granic miasta Kielc w województwie kieleckim oraz miasta Olsztyna w województwie olsztyńskim.
Dz.U. 1965 nr 54 poz. 332 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1965 r. w sprawie obszarów górniczych.
Dz.U. 1965 nr 53 poz. 331 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1966 z dnia 14 grudnia 1965 r.
Dz.U. 1965 nr 52 poz. 330 Oświadczenie rządowe z dnia 22 listopada 1965 r. w sprawie wypowiedzenia przez Stany Zjednoczone Ameryki Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej wraz z Protokołem dodatkowym w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1965 nr 52 poz. 329 Oświadczenie rządowe z dnia 22 listopada 1965 r. dotyczące ratyfikacji przez Kubę Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r.
Dz.U. 1965 nr 52 poz. 328 Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię Konwencji (nr 115) dotyczącej ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r.
Dz.U. 1965 nr 52 poz. 327 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3 grudnia 1965 r. w sprawie ochrony drzew i krzewów owocowych przed chorobami i szkodnikami.
Dz.U. 1965 nr 52 poz. 326 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 1965 r. w sprawie przedłużenia okresu ustanowienia biegłych sądowych.
Dz.U. 1965 nr 52 poz. 325 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1965 r. w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z nowo uruchamianych prywatnych zakładów gastronomicznych oraz ulg podatkowych dla istniejących prywatnych zakładów gastronomicznych z tytułu nakładów inwestycyjnych.
Dz.U. 1965 nr 52 poz. 324 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1965 r. w sprawie posiadania przez podatników opłacających podatki obrotowy i dochodowy w formie ryczałtu rachunków na zakup niektórych materiałów.
Dz.U. 1965 nr 52 poz. 323 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1965 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych z tytułu świadczeń wykonywanych za pośrednictwem rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu.
Dz.U. 1965 nr 52 poz. 322 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1965 r. w sprawie przeniesienia niektórych źródeł przychodów z czwartej do drugiej grupy źródeł przychodów.
Dz.U. 1965 nr 52 poz. 321 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z nowo zakładanych drobnych zakładów rzemieślniczych.
Dz.U. 1965 nr 52 poz. 320 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1965 r. w sprawie przedłużenia terminu określonego w art. 66 paragrafie 1 Prawa o notariacie.
Dz.U. 1965 nr 52 poz. 319 uznany za uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1965 r. zmieniająca ustawę o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji.
Dz.U. 1965 nr 52 poz. 318 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1965 r. o zmianie prawa o notariacie.
Dz.U. 1965 nr 51 poz. 317 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 listopada 1965 r. w sprawie zasad odbywania zgromadzeń studenckich i zgromadzeń członków organizacji studenckich.
Dz.U. 1965 nr 51 poz. 316 uchylony Ustawa z dnia 10 grudnia 1965 r. o zmianie dekretu o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1965 nr 51 poz. 315 uchylony Ustawa z dnia 10 grudnia 1965 r. zmieniająca ustawę o współodpowiedzialności majątkowej pracowników za niedobory w przedsiębiorstwach obrotu towarowego.
Dz.U. 1965 nr 51 poz. 314 uchylony Ustawa z dnia 10 grudnia 1965 r. o zaopatrywaniu rolnictwa i wsi w wodę.
Dz.U. 1965 nr 50 poz. 313 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 listopada 1965 r. w sprawie uposażenia funkcjonariuszów Straży Leśnej.
Dz.U. 1965 nr 50 poz. 312 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 listopada 1965 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych.
Dz.U. 1965 nr 50 poz. 311 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 1965 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o prowadzeniu dotychczasowych ksiąg hipotecznych (gruntowych, wieczystych) po dniu 31 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1965 nr 50 poz. 310 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 1965 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1965 nr 50 poz. 309 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1965 r. w sprawie uposażenia pracowników Prezydiów Dzielnicowych Rad Narodowych Zwierzyniec w m. Krakowie oraz Grunwald w m. Poznaniu.
Dz.U. 1965 nr 50 poz. 308 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1965 r. w sprawie opłat za niektóre rodzaje szczególnego korzystania z wód państwowych i z obiektów budowlanych gospodarki wodnej.
Dz.U. 1965 nr 49 poz. 307 Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 1965 r. w sprawie przystąpienia Tunezji do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) i Protokołu dodatkowego do tych konwencji, podpisanych w Bernie dnia 25 lutego 1961 r.
Dz.U. 1965 nr 49 poz. 306 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1965 r. dotyczące przystąpienia Kuby do Konwencji w sprawie okrętów szpitalnych, podpisanej w Hadze dnia 21 grudnia 1904 r.
Dz.U. 1965 nr 49 poz. 305 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1965 r. w sprawie przystąpienia Iraku do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) i Protokołu dodatkowego do tych konwencji, podpisanych w Bernie dnia 25 lutego 1961 r.
Dz.U. 1965 nr 49 poz. 304 Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 1965 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, podpisanej w Berlinie dnia 11 marca 1965 r.
Dz.U. 1965 nr 49 poz. 303 uznany za uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych podpisana w Berlinie dnia 11 marca 1965 r.
Dz.U. 1965 nr 48 poz. 302 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1965 r. w sprawie uczestnictwa Brazylii oraz Malty w Konwencji (nr 22) dotyczącej umowy najmu marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 24 czerwca 1926 r.
Dz.U. 1965 nr 48 poz. 301 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1965 r. w sprawie ratyfikacji lub przystąpienia przez szereg państw do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1965 nr 48 poz. 300 Oświadczenie rządowe z dnia 27 października 1965 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Republiki Ghany o współpracy kulturalnej, podpisanej w Akrze dnia 17 stycznia 1964 r.
Dz.U. 1965 nr 48 poz. 299 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Republiki Ghany o współpracy kulturalnej podpisana w Akrze dnia 17 stycznia 1964 r.
Dz.U. 1965 nr 47 poz. 298 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o podatku gruntowym.
Dz.U. 1965 nr 47 poz. 297 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 1965 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych.
Dz.U. 1965 nr 47 poz. 296 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od przychodów osób zatrudnionych w sklepach prowadzonych na podstawie umów zlecenia w formie rozliczenia zryczałtowanego.
Dz.U. 1965 nr 46 poz. 295 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1965 r. dotyczące przystąpienia Kuby do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1965 nr 46 poz. 294 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1965 r. w sprawie przystąpienia Ugandy do Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r.
Dz.U. 1965 nr 46 poz. 293 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1965 r. dotyczące przystąpienia Górnej Wolty do Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.
Dz.U. 1965 nr 46 poz. 292 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1965 r. w sprawie uczestnictwa Ugandy, Kenii i Rwandy w Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.
Dz.U. 1965 nr 46 poz. 291 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1965 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Świebodzinie.
Dz.U. 1965 nr 46 poz. 290 uchylony Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe.
Dz.U. 1965 nr 46 poz. 289 uchylony Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz ich rodzin i domowników.
Dz.U. 1965 nr 46 poz. 288 uchylony Ustawa z dnia 11 listopada 1965 r. o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych.
Dz.U. 1965 nr 45 poz. 287 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 1965 r. w sprawie przystąpienia Syryjskiej Republiki Arabskiej do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) i Protokołu dodatkowego do tych konwencji, podpisanych w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., oraz ratyfikacji przez Jugosławię Protokołu A, sporządzonego w Bernie dnia 29 kwietnia 1964 r. przez konferencję dyplomatyczną, która zebrała się w sprawie wprowadzenia w życie wymienionych konwencji.
Dz.U. 1965 nr 45 poz. 286 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 1965 r. w sprawie przystąpienia Rumunii i Togo do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym i przyjęcia przez Maltę Układu o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1965 nr 45 poz. 285 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1965 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 17) w sprawie odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1965 nr 45 poz. 284 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1965 r. w sprawie przystąpienia Danii do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej wraz z Protokołem podpisania w Genewie dnia 19 maja 1956 r.
Dz.U. 1965 nr 45 poz. 283 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1965 r. w sprawie uczestnictwa Kanady, Mali i Gabonu w Konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1965 nr 45 poz. 282 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 1965 r. w sprawie sporządzenia protestów weksli przez urzędy pocztowe.
Dz.U. 1965 nr 45 poz. 281 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zastosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników terenowych urzędów miar oraz urzędów probierczych.
Dz.U. 1965 nr 45 poz. 280 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uiszczania równoważnika pieniężnego w zamian zaległości w obowiązkowych dostawach zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych przez niektóre gospodarstwa rolne.
Dz.U. 1965 nr 45 poz. 279 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.
Dz.U. 1965 nr 44 poz. 278 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 15) ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i kotłowniach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r.
Dz.U. 1965 nr 44 poz. 277 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 98) dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.
Dz.U. 1965 nr 44 poz. 276 Oświadczenie rządowe z dnia 8 października 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 87) dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r.
Dz.U. 1965 nr 44 poz. 275 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców oraz pracowników administracyjnych i obsługowych szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych.
Dz.U. 1965 nr 44 poz. 274 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jednostek państwowych.
Dz.U. 1965 nr 43 poz. 273 Oświadczenie rządowe z dnia 8 października 1965 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 12) w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r.
Dz.U. 1965 nr 43 poz. 272 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1965 r. w sprawie wypowiedzenia przez Islandię i Zjednoczoną Republikę Arabską Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r.
Dz.U. 1965 nr 43 poz. 271 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 września 1965 r. w sprawie sprawdzania zdatności sprzętu lotniczego.
Dz.U. 1965 nr 43 poz. 270 Oświadczenie rządowe z dnia 23 września 1965 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 1960 r.
Dz.U. 1965 nr 43 poz. 269 obowiązujący Konwencja celna w sprawie czasowego przywozu opakowań sporządzona w Brukseli dnia 6 października 1960 r.
Dz.U. 1965 nr 42 poz. 268 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1965 r. w sprawie przystąpienia Iraku, Cypru i Senegalu do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r.
Dz.U. 1965 nr 42 poz. 267 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1965 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 18) w sprawie odszkodowania za choroby zawodowe, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1965 nr 42 poz. 266 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 1965 r. dotyczące ratyfikacji przez Czechosłowację i Holandię Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r.
Dz.U. 1965 nr 42 poz. 265 Oświadczenie rządowe z dnia 23 września 1965 r. w sprawie przystąpienia Malty do Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Ottawie dnia 3 października 1957 r.
Dz.U. 1965 nr 42 poz. 264 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1965 r. w sprawie przystąpienia Republiki Kuby do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1965 nr 42 poz. 263 Oświadczenie rządowe z dnia 6 września 1965 r. w sprawie przystąpienia Kenii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1965 nr 42 poz. 262 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Protokołów przyjętych w Montrealu dnia 14 czerwca 1954 r. i dnia 21 czerwca 1961 r. dotyczących poprawek do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1965 nr 42 poz. 261 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 1965 r. o zasadach i trybie postępowania w sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.
Dz.U. 1965 nr 42 poz. 260 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 1 października 1965 r. w sprawie zwolnień od należności celnych oraz od ograniczeń przywozu i wywozu.
Dz.U. 1965 nr 41 poz. 259 Oświadczenie rządowe z dnia 13 września 1965 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Rumuńskiej Republiki Ludowej, podpisanej w Warszawie dnia 26 listopada 1964 r.
Dz.U. 1965 nr 41 poz. 258 uchylony Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Rumuńskiej Republiki Ludowej podpisana w Warszawie dnia 26 listopada 1964 r.
Dz.U. 1965 nr 40 poz. 257 Oświadczenie rządowe z dnia 10 września 1965 r. dotyczące przystąpienia Turcji do Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r.
Dz.U. 1965 nr 40 poz. 256 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 105) o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r.
Dz.U. 1965 nr 40 poz. 255 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 45) dotyczącej zatrudnienia kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.
Dz.U. 1965 nr 40 poz. 254 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1965 nr 40 poz. 253 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 4 września 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczeń społecznych i rent dla członków spółdzielni pracy zatrudnionych w niektórych zakładach usługowych.
Dz.U. 1965 nr 40 poz. 252 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 września 1965 r. w sprawie dodatkowego wykazu trucizn i środków szkodliwych.
Dz.U. 1965 nr 39 poz. 251 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 29) dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1930 r.
Dz.U. 1965 nr 39 poz. 250 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 17 sierpnia 1965 r. w sprawie przewozu lotniczego.
Dz.U. 1965 nr 39 poz. 249 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 sierpnia 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyjęć na zaoczne studia zawodowe w Wyższych Szkołach Rolniczych.
Dz.U. 1965 nr 39 poz. 248 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 1965 r. zmieniające rozporządzenie o zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników Głównego Urzędu Statystycznego zatrudnionych w terenowych organach statystyki państwowej.
Dz.U. 1965 nr 38 poz. 247 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1965 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1965 nr 38 poz. 246 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1965 r. w sprawie uczestnictwa Zambii i Malty w Międzynarodowej konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r.
Dz.U. 1965 nr 38 poz. 245 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1965 r. dotyczące uczestnictwa Zambii i Malty w Konwencji (nr 5) w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.
Dz.U. 1965 nr 38 poz. 244 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Ottawie dnia 3 października 1957 r.
Dz.U. 1965 nr 38 poz. 243 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie uczestnictwa Malawi i Jemenu w Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1965 nr 38 poz. 242 Oświadczenie rządowe z dnia 30 lipca 1965 r. dotyczące przystąpienia Danii do Układu w sprawie Antarktydy, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1965 nr 38 poz. 241 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 1965 r. w sprawie wypowiedzenia przez Finlandię, Kuwejt, Niemiecką Republikę Federalną, Danię, Japonię i Norwegię Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r.
Dz.U. 1965 nr 38 poz. 240 uchylony Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 20 sierpnia 1965 r. w sprawie wykazu stanowisk i kwalifikacji osób obsługujących urządzenia energetyczne.
Dz.U. 1965 nr 38 poz. 239 uchylony Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 20 sierpnia 1965 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących usługi w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń energetycznych.
Dz.U. 1965 nr 38 poz. 238 uchylony Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 20 sierpnia 1965 r. w sprawie kwalifikacji osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych.
Dz.U. 1965 nr 37 poz. 237 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą, sporządzonym w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r.
Dz.U. 1965 nr 37 poz. 236 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 1965 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym w Bielsku-Białej i zniesieniu Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym w Cieszynie.
Dz.U. 1965 nr 37 poz. 235 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1965 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.
Dz.U. 1965 nr 37 poz. 234 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania podatkiem gruntowym przychodów osiąganych przez rolników z działów specjalnych, z wód zamkniętych i z innych źródeł.
Dz.U. 1965 nr 37 poz. 233 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1965 nr 37 poz. 232 obowiązujący Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych, sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1965 nr 36 poz. 231 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1965 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej oraz w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie zastosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników delegatur wojewódzkich Inspekcji Zbożowej.
Dz.U. 1965 nr 36 poz. 230 uchylony Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa z dnia 29 lipca 1965 r. w sprawie zezwoleń na wyrób surowców farmaceutycznych, leków gotowych i artykułów sanitarnych.
Dz.U. 1965 nr 36 poz. 229 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 5 sierpnia 1965 r. w sprawie przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.
Dz.U. 1965 nr 36 poz. 228 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1965 r. w sprawie uposażenia pracowników Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Wrocław-Śródmieście w m. Wrocławiu.
Dz.U. 1965 nr 35 poz. 227 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 5 sierpnia 1965 r. w sprawie określenia kosztów eksploatacji i bieżących remontów oraz drobnych napraw obciążających najemcę, zasad odnawiania lokali i wykonywania przez najemcę koniecznych napraw.
Dz.U. 1965 nr 35 poz. 226 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Komunalnej i Finansów z dnia 5 sierpnia 1965 r. w sprawie zarządu budynków sprawowanego przez wynajmujących nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1965 nr 35 poz. 225 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pokrywania kosztów pierwszego urządzenia ulic i placów komunikacyjnych oraz innych urządzeń komunalnych.
Dz.U. 1965 nr 35 poz. 224 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne.
Dz.U. 1965 nr 34 poz. 223 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 lipca 1965 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od pielęgniarek zatrudnionych na niektórych stanowiskach w zakładach społecznych służby zdrowia i zakładach pomocy społecznej.
Dz.U. 1965 nr 34 poz. 222 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 26 lipca 1965 r. w sprawie zmiany niektórych stawek w taryfie celnej przywozowej.
Dz.U. 1965 nr 34 poz. 221 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 1965 r. w sprawie zakresu działania i zadań rady ławniczej.
Dz.U. 1965 nr 34 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1965 r. w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej.
Dz.U. 1965 nr 34 poz. 219 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie funduszu zakładowego na rok 1965 w niektórych przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu.
Dz.U. 1965 nr 33 poz. 218 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lipca 1965 r. w sprawie przyjęcia Malty, Malawi i Zambii do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1965 nr 33 poz. 217 Oświadczenie rządowe z dnia 26 czerwca 1965 r. w sprawie przyjęcia przez Malawi Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1965 nr 33 poz. 216 Oświadczenie rządowe z dnia 26 czerwca 1965 r. dotyczące ratyfikacji przez Filipiny Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r.
Dz.U. 1965 nr 33 poz. 215 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1965 r. w sprawie barwienia leków gotowych.
Dz.U. 1965 nr 33 poz. 214 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia oficerów w czynnej służbie wojskowej do wykonywania zadań poza wojskiem.
Dz.U. 1965 nr 32 poz. 213 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1965 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych.
Dz.U. 1965 nr 32 poz. 212 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1965 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi oraz w zakładach prowadzących roboty wiertnicze z powierzchni.
Dz.U. 1965 nr 31 poz. 211 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1965 r. w sprawie wypowiedzenia przez Republikę Niger Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.
Dz.U. 1965 nr 31 poz. 210 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1965 r. w sprawie wypowiedzenia przez Luksemburg Konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r.
Dz.U. 1965 nr 31 poz. 209 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lipca 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarię Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1965 nr 31 poz. 208 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lipca 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz uczestnictwa Tanzanii i Rwandy w tej konwencji.
Dz.U. 1965 nr 31 poz. 207 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 3 lipca 1965 r. w sprawie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych podległych Ministrowi Przemysłu Chemicznego.
Dz.U. 1965 nr 31 poz. 206 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 czerwca 1965 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków oraz wydawania zaświadczeń i zezwoleń na wywóz za granicę dóbr kultury.
Dz.U. 1965 nr 31 poz. 205 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1965 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów Prawa wodnego na morskie wody wewnętrzne i morze terytorialne.
Dz.U. 1965 nr 31 poz. 204 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1965 r. w sprawie wyłączenia zakładów i przedsiębiorstw doświadczalnych spod działania ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych.
Dz.U. 1965 nr 30 poz. 203 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lipca 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 19) o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1965 nr 30 poz. 202 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 5 czerwca 1965 r. w sprawie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych podległych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego.
Dz.U. 1965 nr 30 poz. 201 uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych.
Dz.U. 1965 nr 30 poz. 200 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od przychodów za niektóre usługi wykonywane na zlecenie jednostek sprawujących administrację budynków mieszkalnych pozostających w zarządzie prezydiów rad narodowych lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego.
Dz.U. 1965 nr 30 poz. 199 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1965 r. w sprawie zasad ustalania odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt gospodarczych w powiecie ostrołęckim.
Dz.U. 1965 nr 30 poz. 198 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1965 r. w sprawie ustalenia stanowisk i uposażeń bibliotekarzy dyplomowanych w niektórych bibliotekach.
Dz.U. 1965 nr 30 poz. 197 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej instytutów naukowo-badawczych.
Dz.U. 1965 nr 29 poz. 196 Oświadczenie rządowe z dnia 15 czerwca 1965 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisanej w Warszawie dnia 28 października 1964 r.
Dz.U. 1965 nr 29 poz. 195 wygaśnięcie aktu Konwencja Konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republikę Ludową podpisana w Warszawie dnia 28 października 1964 r.
Dz.U. 1965 nr 28 poz. 194 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 1965 r. w sprawie przystąpienia Ugandy do Protokołu dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1965 nr 28 poz. 193 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 1965 r. w sprawie wypowiedzenia przez Danię, Finlandię, Norwegię i Szwecję Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1965 nr 28 poz. 192 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1965 r. w sprawie przystąpienia Haiti do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad odnoszących się do przywilejów i hipotek morskich, podpisanej wraz z Protokołem podpisania w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1965 nr 28 poz. 191 Oświadczenie rządowe z dnia 11 czerwca 1965 r. w sprawie uczestnictwa Ugandy i Malawi w Konwencji o ruchu drogowym i Protokole w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanych w Genewie dnia 19 września 1949 r., oraz przyjęcia przez Malawi znaku wyróżniającego w ruchu międzynarodowym.
Dz.U. 1965 nr 28 poz. 190 Oświadczenie rządowe z dnia 11 czerwca 1965 r. w sprawie przyjęcia przez Trynidad i Tobago oraz Rumunię Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1965 nr 28 poz. 189 Oświadczenie rządowe z dnia 10 czerwca 1965 r. w sprawie akceptacji przez Portugalię Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1965 nr 28 poz. 188 Oświadczenie rządowe z dnia 8 czerwca 1965 r. w sprawie przystąpienia Zambii do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1965 nr 28 poz. 187 Oświadczenie rządowe z dnia 8 czerwca 1965 r. w sprawie przystąpienia Watykanu i Ugandy do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r.
Dz.U. 1965 nr 28 poz. 186 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 czerwca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zdrowia wymaganych od osób zatrudnionych na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej.
Dz.U. 1965 nr 28 poz. 185 uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 czerwca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego.
Dz.U. 1965 nr 28 poz. 184 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 1965 r. w sprawie przekazania Sądowi Powiatowemu w Koszalinie rozpoznawania spraw karnych nieletnich z okręgu Sądu Powiatowego w Sławnie.
Dz.U. 1965 nr 28 poz. 183 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1965 r. w sprawie zasad i trybu wywłaszczania praw z patentów na wynalazki.
Dz.U. 1965 nr 27 poz. 182 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 1 czerwca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nauki zawodu w rzemieślniczych zakładach pracy.
Dz.U. 1965 nr 27 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 25 czerwca 1965 r. w sprawie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego rzemieślników, legitymacji ubezpieczeniowych, składek, ustalania prawa do świadczeń i wypłaty świadczeń pieniężnych.
Dz.U. 1965 nr 27 poz. 180 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 24 czerwca 1965 r. w sprawie podstawy wymiaru rent i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rzemieślników.
Dz.U. 1965 nr 27 poz. 179 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 22 czerwca 1965 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczeń społecznych i rent dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach usługowych spółdzielni zrzeszonych w Związku Spółdzielni Spożywców "Społem".
Dz.U. 1965 nr 26 poz. 178 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 22 czerwca 1965 r. w sprawie zasad uznawania rzemieślników za świadczących usługi dla ludności lub rolnictwa oraz określenia działalności rzemieślników zrównanej z działalnością usługową w zakresie uprawnień rentowych.
Dz.U. 1965 nr 26 poz. 177 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 1965 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1965 nr 26 poz. 176 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1965 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla niektórych pracowników, zatrudnionych w zakładach resortu przemysłu ciężkiego.
Dz.U. 1965 nr 26 poz. 175 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1965 r. w sprawie dodatków do rent z tytułu pracy naukowej.
Dz.U. 1965 nr 26 poz. 174 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej.
Dz.U. 1965 nr 26 poz. 173 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1965 r. w sprawie utworzenia funduszu ubezpieczenia społecznego rzemieślników.
Dz.U. 1965 nr 25 poz. 172 uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 8 czerwca 1965 r. w sprawie kwalifikacji fachowych majstrów budowlanych w budownictwie powszechnym.
Dz.U. 1965 nr 25 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form rozliczeń za dostawy, roboty i usługi pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1965 nr 25 poz. 170 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1965 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1965 w przedsiębiorstwach przemysłowych zgrupowanych w Zjednoczeniu Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich oraz w Zjednoczeniu Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych.
Dz.U. 1965 nr 25 poz. 169 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1965 r. w sprawie zasad organizacji kształcenia i wychowania w szkołach i innych placówkach kształcenia artystycznego.
Dz.U. 1965 nr 25 poz. 168 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1965 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Konwencji, uzupełniającej Konwencję Warszawską, o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r.
Dz.U. 1965 nr 25 poz. 167 obowiązujący Konwencja, uzupełniająca Konwencję Warszawską, o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzona w Guadalajara dnia 18 września 1961 r.
Dz.U. 1965 nr 25 poz. 166 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1965 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Protokołu w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej Międzynarodowego Porozumienia Cukrowniczego, sporządzonego w Londynie dnia 1 sierpnia 1963 r.
Dz.U. 1965 nr 25 poz. 165 wygaśnięcie aktu Protokół w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej Międzynarodowego Porozumienia Cukrowniczego, sporządzony w Londynie dnia 1 sierpnia 1963 r.
Dz.U. 1965 nr 24 poz. 164 Oświadczenie rządowe z dnia 8 czerwca 1965 r. w sprawie przystąpienia Ugandy do Protokołu paryskiego z dnia 19 listopada 1948 r., umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte Konwencją z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmieniona Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1965 nr 24 poz. 163 Oświadczenie rządowe z dnia 8 czerwca 1965 r. w sprawie uczestnictwa Japonii w Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., i w Protokole, podpisanym w Paryżu dnia 10 maja 1948 r., zmieniającym powyższą konwencję.
Dz.U. 1965 nr 24 poz. 162 Oświadczenie rządowe z dnia 1 czerwca 1965 r. w sprawie przystąpienia Ugandy do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1965 nr 24 poz. 161 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 1965 r. dotyczące uczestnictwa Jamajki i Malty w międzynarodowej konwencji (nr 8) w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r.
Dz.U. 1965 nr 24 poz. 160 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 1965 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności notarialnych dokonywanych przez organy prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1965 nr 24 poz. 159 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń członków niektórych spółdzielni pracy oraz niektórych spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
Dz.U. 1965 nr 24 poz. 158 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1965 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej, podpisanej w Warszawie dnia 6 października 1964 r.
Dz.U. 1965 nr 24 poz. 157 wygaśnięcie aktu Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej podpisana w Warszawie dnia 6 października 1964 r.
Dz.U. 1965 nr 23 poz. 156 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1965 r. w sprawie przyjęcia przez Jamajkę Protokołu z dnia 12 listopada 1947 r. zmieniającego Konwencję o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawartą w Genewie dnia 30 września 1921 r., oraz Konwencję o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartą w Genewie dnia 11 października 1933 r.
Dz.U. 1965 nr 23 poz. 155 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej Konwencji (nr 7) określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r.
Dz.U. 1965 nr 23 poz. 154 Oświadczenie rządowe z dnia 17 maja 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Kamerun, Boliwię i Gwatemalę Konwencji nr 116 z dnia 26 czerwca 1961 r. zmieniającej częściowo niektóre konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1965 nr 23 poz. 153 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1965 r. w sprawie uczestnictwa Zambii i Malty w Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1965 nr 23 poz. 152 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 maja 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia byłym uczestnikom walk narodowo-wyzwoleńczych i więźniom politycznym oraz członkom ich rodzin.
Dz.U. 1965 nr 23 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 3 czerwca 1965 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku.
Dz.U. 1965 nr 23 poz. 150 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 maja 1965 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym.
Dz.U. 1965 nr 23 poz. 149 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 maja 1965 r. w sprawie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych podległych Ministrowi Komunikacji.
Dz.U. 1965 nr 23 poz. 148 uchylony Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 maja 1965 r. w sprawie ustalenia wysokości sumy należnej Skarbowi Państwa od absolwentów zagranicznych szkół wyższych.
Dz.U. 1965 nr 23 poz. 147 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1965 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych chałupników świadczących usługi na rzecz podmiotów gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1965 nr 23 poz. 146 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób trudniących się wędzeniem ryb.
Dz.U. 1965 nr 23 poz. 145 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1965 r. w sprawie utworzenia Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach.
Dz.U. 1965 nr 23 poz. 144 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1965 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze.
Dz.U. 1965 nr 22 poz. 143 Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Honduras Konwencji (nr 42) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r.
Dz.U. 1965 nr 22 poz. 142 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji nr 116 z dnia 26 czerwca 1961 r. zmieniającej częściowo niektóre konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1965 nr 22 poz. 141 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 42) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r.
Dz.U. 1965 nr 22 poz. 140 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 maja 1965 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.
Dz.U. 1965 nr 22 poz. 139 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 1965 r. w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów wybuchowych na drogach publicznych.
Dz.U. 1965 nr 22 poz. 138 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 19 maja 1965 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym.
Dz.U. 1965 nr 22 poz. 137 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad i trybu oraz organów właściwych do wydawania decyzji o umarzaniu oraz o udzielaniu ulg w spłacaniu należności przysługujących jednostkom budżetowym oraz państwowym instytucjom, przedsiębiorstwom i bankom.
Dz.U. 1965 nr 21 poz. 136 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 19 maja 1965 r. w sprawie zasad i trybu udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi dotyczące artykułów przeznaczonych na eksport.
Dz.U. 1965 nr 21 poz. 135 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1965 r. w sprawie częściowego zwalniania od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym.
Dz.U. 1965 nr 21 poz. 134 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 27 kwietnia 1965 r. zmieniające rozporządzenie o szczegółowych zasadach i trybie postępowania w sprawach cudzoziemców oraz o wzorach dokumentów dla cudzoziemców.
Dz.U. 1965 nr 20 poz. 133 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1965 r. w sprawie akceptacji przez Maltę Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1965 nr 20 poz. 132 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1965 r. w sprawie przystąpienia Nigeru do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, podpisanej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.
Dz.U. 1965 nr 20 poz. 131 Oświadczenie rządowe z dnia 12 maja 1965 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisanego w Warszawie dnia 8 kwietnia 1965 r.
Dz.U. 1965 nr 20 poz. 130 uznany za uchylony Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy podpisany w Warszawie dnia 8 kwietnia 1965 r.
Dz.U. 1965 nr 19 poz. 129 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 7 maja 1965 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych.
Dz.U. 1965 nr 19 poz. 128 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 6 maja 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ruchu na drogach publicznych.
Dz.U. 1965 nr 19 poz. 127 Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego i Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 10 maja 1965 r. w sprawie współdziałania władz Akademickiego Związku Sportowego z organami studiów wychowania fizycznego w szkołach wyższych.
Dz.U. 1965 nr 19 poz. 126 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 1965 r. w sprawie ulg podatkowych dla rolników i zespołów wiejskich prowadzących działalność w zakresie pozyskiwania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców.
Dz.U. 1965 nr 18 poz. 125 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Honduras Konwencji (nr 62) dotyczącej przepisów bezpieczeństwa w przemyśle budowlanym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r.
Dz.U. 1965 nr 18 poz. 124 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Honduras Międzynarodowej konwencji (nr 14) o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej w Genewie dnia 17 listopada 1921 r.
Dz.U. 1965 nr 18 poz. 123 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zastosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników delegatur wojewódzkich Inspekcji Zbożowej.
Dz.U. 1965 nr 18 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 maja 1965 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib w właściwości miejscowej.
Dz.U. 1965 nr 18 poz. 121 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1965 r. w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".
Dz.U. 1965 nr 18 poz. 120 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1965 r. w sprawie ustanowienia ceł na towary wywożone za granicę.
Dz.U. 1965 nr 17 poz. 119 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1965 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1965 nr 17 poz. 118 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1965 r. w sprawie przekształcenia Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie w Wyższą Szkołę Inżynierską.
Dz.U. 1965 nr 16 poz. 117 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1965 r. dotyczące ratyfikacji przez Republikę Środkowo-Afrykańską Międzynarodowej konwencji (nr 10) w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 16 listopada 1921 r.
Dz.U. 1965 nr 16 poz. 116 Oświadczenie rządowe z dnia 5 kwietnia 1965 r. dotyczące ratyfikacji przez Republiką Środkowo-Afrykańską Międzynarodowej konwencji (nr 2) w sprawie bezrobocia, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.
Dz.U. 1965 nr 16 poz. 115 Oświadczenie rządowe z dnia 5 kwietnia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarię i Paragwaj Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 22 czerwca 1962 r.
Dz.U. 1965 nr 16 poz. 114 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 kwietnia 1965 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1965 nr 15 poz. 113 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1965 r. o sprostowaniu błędów w ustawie Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1965 nr 15 poz. 112 Oświadczenie rządowe z dnia 5 kwietnia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię Konwencji o morzu pełnym i Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1965 nr 15 poz. 111 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 1965 r. w sprawie uczestnictwa Algierii w Konwencji (nr 24) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu oraz w gospodarstwach domowych, przyjętej w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r.
Dz.U. 1965 nr 15 poz. 110 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji (nr 14) o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej w Genewie dnia 17 listopada 1921 r.
Dz.U. 1965 nr 15 poz. 109 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1965 r. w sprawie przystąpienia Izraela do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisanej wraz z Protokołem oraz z Protokołem fakultatywnym w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r.
Dz.U. 1965 nr 15 poz. 108 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1965 r. w sprawie przyjęcia przez Maltę Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1965 nr 15 poz. 107 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 95) dotyczącej ochrony płacy, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.
Dz.U. 1965 nr 15 poz. 106 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1965 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w międzynarodowej Konwencji (nr 6) w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.
Dz.U. 1965 nr 15 poz. 105 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 5 kwietnia 1965 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczeń społecznych i rent dla pracowników zatrudnionych na łodziach indywidualnego rybołówstwa morskiego.
Dz.U. 1965 nr 15 poz. 104 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 1965 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Nowogardzie.
Dz.U. 1965 nr 15 poz. 103 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach przemysłu węglowego oraz w przedsiębiorstwach energetycznych.
Dz.U. 1965 nr 14 poz. 102 uchylony Ustawa z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym.
Dz.U. 1965 nr 14 poz. 101 uchylony Ustawa z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych.
Dz.U. 1965 nr 14 poz. 100 uchylony Ustawa z dnia 31 marca 1965 r. o zmianie ustawy o instytutach naukowo-badawczych.
Dz.U. 1965 nr 14 poz. 99 uchylony Ustawa z dnia 31 marca 1965 r. o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1965 nr 14 poz. 98 uchylony Ustawa z dnia 31 marca 1965 r. o zmianie ustawy o szkołach wyższych.
Dz.U. 1965 nr 13 poz. 97 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 marca 1965 r. w sprawie zaopatrywania w świadectwa zdrowia i pochodzenia partii ziemniaków sadzeniaków wywożonych i wwożonych w obrocie krajowym.
Dz.U. 1965 nr 13 poz. 96 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 18 marca 1965 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie zrzeszeń właścicieli domów.
Dz.U. 1965 nr 13 poz. 95 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1965 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym w Nowym Targu.
Dz.U. 1965 nr 13 poz. 94 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 1965 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym w Ostrołęce.
Dz.U. 1965 nr 13 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1965 r. w sprawie ustanowienia stref ochronnych ujęć i źródeł wody.
Dz.U. 1965 nr 13 poz. 92 uchylony Ustawa z dnia 30 marca 1965 r. o sądach społecznych.
Dz.U. 1965 nr 13 poz. 91 uchylony Ustawa z dnia 30 marca 1965 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy.
Dz.U. 1965 nr 13 poz. 90 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1965 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników.
Dz.U. 1965 nr 12 poz. 89 Oświadczenie rządowe z dnia 17 marca 1965 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji (nr 13) w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjętej w Genewie dnia 19 listopada 1921 r.
Dz.U. 1965 nr 12 poz. 88 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1965 r. w sprawie uczestnictwa Kuwejtu w Statucie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanym w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1965 nr 12 poz. 87 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1965 r. w sprawie przystąpienia Portugalii do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.
Dz.U. 1965 nr 12 poz. 86 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1965 r. w sprawie przystąpienia Górnej Wolty do Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1965 nr 12 poz. 85 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 1965 r. w sprawie przystąpienia Malty do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1965 nr 12 poz. 84 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji (nr 16) o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r.
Dz.U. 1965 nr 12 poz. 83 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 2 marca 1965 r. w sprawie ustalenia terminów zawiadomienia o wadach fizycznych artykułów żywnościowych.
Dz.U. 1965 nr 12 poz. 82 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 1965 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk administracyjnych pracowników sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1965 nr 12 poz. 81 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 1965 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Rybniku rozpoznawania spraw o rozwód.
Dz.U. 1965 nr 12 poz. 80 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 1965 r. w sprawie dozoru ochronnego nad osobami, którym wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono, oraz w sprawie nadzoru nad osobami warunkowo zwolnionymi.
Dz.U. 1965 nr 12 poz. 79 Oświadczenie rządowe z dnia 16 marca 1965 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o gospodarce wodnej na wodach granicznych, sporządzonego w Warszawie dnia 17 lipca 1964 r.
Dz.U. 1965 nr 12 poz. 78 obowiązujący Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o gospodarce wodnej na wodach granicznych sporządzone w Warszawie dnia 17 lipca 1964 r.
Dz.U. 1965 nr 11 poz. 77 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1965 r. w sprawie uczestnictwa Algierii w Konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych oraz w Konwencji (nr 78) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętych w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1965 nr 11 poz. 76 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 5) w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.
Dz.U. 1965 nr 11 poz. 75 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Nową Zelandię Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1965 nr 11 poz. 74 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1965 r. w sprawie uczestnictwa Konga (Leopoldville) i Burundi w Konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r.
Dz.U. 1965 nr 11 poz. 73 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracą jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.
Dz.U. 1965 nr 11 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 lutego 1965 r. w sprawie zwalczania chorób i szkodników roślin uprawnych oraz chwastów.
Dz.U. 1965 nr 11 poz. 71 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu, Ministra Rolnictwa i Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 8 marca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w młynach, wytwórniach pasz i spichrzach zbożowych.
Dz.U. 1965 nr 11 poz. 70 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1965 nr 10 poz. 69 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 62) w sprawie przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r.
Dz.U. 1965 nr 10 poz. 68 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1965 r. dotyczące ratyfikacji przez Izrael i wypowiedzenia przez Czechosłowację Konwencji (nr 48) w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1935 r.
Dz.U. 1965 nr 10 poz. 67 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 1965 r. w sprawie przystąpienia Mali do Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.
Dz.U. 1965 nr 10 poz. 66 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 1965 r. w sprawie taryfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 116) z dnia 26 czerwca 1961 r. zmieniającej częściowo konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1965 nr 10 poz. 65 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1965 r. w sprawie przystąpienia Demokratycznej Republiki Kongo do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1965 nr 10 poz. 64 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1965 r. w sprawie przyjęcia przez Niger Protokołu z dnia 12 listopada 1947 r. o zmianie Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawartej w Genewie dnia 30 września 1921 r., oraz Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r.
Dz.U. 1965 nr 10 poz. 63 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1965 r. w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych".
Dz.U. 1965 nr 10 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 26 lutego 1965 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i do Rad Narodowych.
Dz.U. 1965 nr 9 poz. 61 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konstytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, podpisanej w Quebec dnia 16 października 1945 r.
Dz.U. 1965 nr 9 poz. 60 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lutego 1965 r. w sprawie przystąpienia Cypru do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.
Dz.U. 1965 nr 9 poz. 59 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lutego 1965 r. w sprawie uczestnictwa Nigeru w Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1965 nr 9 poz. 58 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1965 r. w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Albanii do Konwencji o morzu pełnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1965 nr 9 poz. 57 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1965 r. w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Albanii do Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1965 nr 9 poz. 56 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1965 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników zatrudnionych na kutrach i łodziach indywidualnego rybołówstwa morskiego.
Dz.U. 1965 nr 9 poz. 55 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1965 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa w dziedzinie planów zagospodarowania terenów (działek) inwestycji rolniczych oraz spraw projektowania tych inwestycji przez jednostki podległe i nadzorowane.
Dz.U. 1965 nr 9 poz. 54 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1965 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r.
Dz.U. 1965 nr 9 poz. 53 obowiązujący Konwencja w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r.
Dz.U. 1965 nr 8 poz. 52 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lutego 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 96) dotyczącej płatnych biur pośrednictwa pracy (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.
Dz.U. 1965 nr 8 poz. 51 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lutego 1965 r. w sprawie przystąpienia Republiki Wietnamu i Górnej Wolty do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisanej wraz w Protokołem oraz Protokołem Fakultatywnym w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r.
Dz.U. 1965 nr 8 poz. 50 Oświadczenie rządowe z dnia 30 stycznia 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r.
Dz.U. 1965 nr 8 poz. 49 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Austrię i Luksemburg Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) i Protokołu dodatkowego do tych Konwencji, podpisanych w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., oraz Protokołu A, sporządzonego w Bernie dnia 29 kwietnia 1964 r. przez Konferencję dyplomatyczną, która zebrała się w sprawie wprowadzenia w życie wyżej wymienionych konwencji.
Dz.U. 1965 nr 8 poz. 48 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 21 stycznia 1965 r. w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej.
Dz.U. 1965 nr 8 poz. 47 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania organom niektórych gromadzkich rad narodowych uprawnień w zakresie wymiaru podatku gruntowego i opłaty elektryfikacyjnej.
Dz.U. 1965 nr 8 poz. 46 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 115) dotyczącej ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r.
Dz.U. 1965 nr 8 poz. 45 obowiązujący Konwencja (nr 115) dotycząca ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjęta w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r.
Dz.U. 1965 nr 7 poz. 44 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1965 r. w sprawie akceptacji przez Malawi i Zambię Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1965 nr 7 poz. 43 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1965 r. w sprawie przystąpienia Peru do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.
Dz.U. 1965 nr 7 poz. 42 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Iran i Rumunię Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Ottawie dnia 3 października 1957 r.
Dz.U. 1965 nr 7 poz. 41 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1965 r. w sprawie uczestnictwa Syryjskiej Republiki Arabskiej i Algierii w Konwencji (nr 80) dotyczącej częściowej rewizji konwencji, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.
Dz.U. 1965 nr 7 poz. 40 uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Gospodarki Komunalnej z dnia 1 lutego 1965 r. w sprawie krajowego transportu drogowego.
Dz.U. 1965 nr 7 poz. 39 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1965 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym w Rypinie.
Dz.U. 1965 nr 7 poz. 38 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 1965 r. w sprawie testamentów wojskowych.
Dz.U. 1965 nr 7 poz. 37 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1965 r. w sprawie uposażenia kierowników wspólnych wydziałów prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1965 nr 7 poz. 36 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.
Dz.U. 1965 nr 6 poz. 35 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1965 r. dotyczące przystąpienia Węgier do Konwencji w sprawie jednolitej ustawy o czekach wraz z Protokołem, Konwencji o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie czeków wraz z Protokołem oraz Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, podpisanych w Genewie dnia 19 marca 1931 r.
Dz.U. 1965 nr 6 poz. 34 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1965 r. dotyczące przystąpienia Węgier do Konwencji o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, Konwencji w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych wraz z Protokołem oraz Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, podpisanych w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r.
Dz.U. 1965 nr 6 poz. 33 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r.
Dz.U. 1965 nr 6 poz. 32 Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Niemiecką Republikę Federalną Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1965 nr 6 poz. 31 Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 1965 r. w sprawie przyjęcia przez Filipiny Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1965 nr 6 poz. 30 Oświadczenie rządowe z dnia 15 stycznia 1965 r. w sprawie przystąpienia Malawi i Zambii do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1965 nr 6 poz. 29 Oświadczenie rządowe z dnia 15 stycznia 1965 r. dotyczące przystąpienia Filipin do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1965 nr 6 poz. 28 Oświadczenie rządowe z dnia 8 grudnia 1964 r. w sprawie przystąpienia Kenii do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1965 nr 6 poz. 27 Oświadczenie rządowe z dnia 27 listopada 1964 r. w sprawie przystąpienia Zjednoczonej Republiki Tanganiki i Zanzibaru oraz Nigeru do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1965 nr 6 poz. 26 Oświadczenie rządowe z dnia 25 listopada 1964 r. w sprawie przystąpienia Kenii do Międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.
Dz.U. 1965 nr 6 poz. 25 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Żeglugi, Zdrowia i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego, Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Komunikacji i Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 25 stycznia 1965 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy nurków.
Dz.U. 1965 nr 6 poz. 24 uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 lutego 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym.
Dz.U. 1965 nr 6 poz. 23 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń członków niektórych spółdzielni pracy oraz niektórych spółdzielni, zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
Dz.U. 1965 nr 5 poz. 22 Oświadczenie rządowe z dnia 8 grudnia 1964 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Międzynarodowych przepisów o pomierzaniu pojemności statków, załączonych do Konwencji o jednolitym sposobie pomierzania pojemności statków, sporządzonej w Oslo dnia 10 czerwca 1947 r.
Dz.U. 1965 nr 5 poz. 21 uchylony Oświadczenie rządowe z dnia 8 grudnia 1964 r. w sprawie wejścia w życie zmian tekstu artykułu 5 Załącznika 3 do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR, sporządzonej wraz z Protokołem podpisania w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.
Dz.U. 1965 nr 5 poz. 20 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 21 grudnia 1964 r. w sprawie zmiany niektórych stawek w taryfie celnej przywozowej.
Dz.U. 1965 nr 5 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1964 r. w sprawie zasad i trybu przydzielania oraz opróżniania mieszkań służbowych przeznaczonych dla funkcjonariuszów Służby Więziennej.
Dz.U. 1965 nr 4 poz. 18 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1965 nr 4 poz. 17 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących niektóre przemysły lub usługi bądź trudniących się handlem.
Dz.U. 1965 nr 4 poz. 16 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych i przemysłowych z tytułu dostaw i usług na eksport oraz o charakterze antyimportowym.
Dz.U. 1965 nr 4 poz. 15 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1964 r. w sprawie przeniesienia niektórych źródeł przychodów z czwartej do drugiej grupy źródeł przychodów.
Dz.U. 1965 nr 4 poz. 14 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1964 r. w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników.
Dz.U. 1965 nr 4 poz. 13 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1964 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze.
Dz.U. 1965 nr 3 poz. 12 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 grudnia 1964 r. w sprawie dodatków dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" za nocną służbę oraz za specjalne i uciążliwe warunki pracy.
Dz.U. 1965 nr 3 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 grudnia 1964 r. w sprawie dodatku służbowego dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1965 nr 3 poz. 10 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 grudnia 1964 r. w sprawie tabel stanowisk i zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz wykazu stanowisk kierowniczych i samodzielnych.
Dz.U. 1965 nr 2 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1964 r. w sprawie powierzenia Sądom Powiatowym w Grudziądzu, Inowrocławiu i Włocławku rozpoznawania spraw o rozwód.
Dz.U. 1965 nr 2 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1964 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim.
Dz.U. 1965 nr 2 poz. 7 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1964 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatom i aplikantom adwokackim.
Dz.U. 1965 nr 2 poz. 6 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1964 r. w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim oraz powierzenia Sądowi Powiatowemu w Gorzowie Wielkopolskim rozpoznawania spraw o rozwód.
Dz.U. 1965 nr 2 poz. 5 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 1965 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1965 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 1964 r. w sprawie zasad ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych.
Dz.U. 1965 nr 1 poz. 3 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1964 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1965 nr 1 poz. 2 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1964 r. w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady.
Dz.U. 1965 nr 1 poz. 1 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1964 r. w sprawie zmiany granic miasta Zawiercia w województwie katowickim.