Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 132 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1980 r. w sprawie opłat za czynności zespołów adwokackich.
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 131 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek procentowych podatku od wynagrodzeń od niektórych rodzajów wynagrodzeń.
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 130 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1980 r. w sprawie zryczałtowanego opodatkowania w formie karty podatkowej w 1981 r.
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 129 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 128 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1980 r. w sprawie emerytur dla kierowców niektórych pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 127 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia pobytu stałego osób zamierzających zamieszkać na terenie m.st. Warszawy.
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 126 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1980 r. w sprawie ograniczenia wywozu węgla kamiennego.
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 125 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszania prawa do emerytury lub renty.
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 124 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1980 r. w sprawie dalszego podwyższania niektórych emerytur i rent.
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 123 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 122 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1980 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu sporządzonego w Moskwie dnia 23 stycznia 1980 r. do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 28 grudnia 1957 r.
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 121 uchylony Protokół sporządzony w Moskwie dnia 23 stycznia 1980 r. do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 28 grudnia 1957 r.
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 120 Oświadczenie rządowe z dnia 20 października 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ochronie fok antarktycznych, sporządzonej w Londynie dnia 1 czerwca 1972 r.
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 119 obowiązujący Konwencja o ochronie fok antarktycznych, sporządzona w Londynie dnia 1 czerwca 1972 r.
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 118 Oświadczenie rządowe z dnia 3 października 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 134 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczącej zapobiegania wypadkom marynarzy przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 30 października 1970 r.
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 117 wygaśnięcie aktu Konwencja nr 134 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotycząca zapobiegania wypadkom marynarzy przy pracy, przyjęta w Genewie dnia 30 października 1970 r.
Dz.U. 1980 nr 27 poz. 116 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 listopada 1980 r. w sprawie obowiązku zgłaszania oraz zwalczania gruźlicy bydlęcej.
Dz.U. 1980 nr 27 poz. 115 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg podatkowych dla rolników i niektórych zespołów prowadzących działalność w zakresie produkcji materiałów budowlanych z surowców miejscowych.
Dz.U. 1980 nr 27 poz. 114 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1980 r. w sprawie dodatkowego płatnego urlopu dla niektórych pracowników zatrudnionych w Wałbrzyskich Zakładach Graficznych "Kalkomania" w Wałbrzychu.
Dz.U. 1980 nr 27 poz. 113 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1980 r. w sprawie organów właściwych do udzielania zezwoleń na przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku przez jednostkę organizacyjną niepaństwową oraz na nabycie przez taką jednostkę nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie.
Dz.U. 1980 nr 27 poz. 112 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. o prowizorium budżetowym na 1981 r.
Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1980 nr 26 poz. 110 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 listopada 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przerywania ciąży.
Dz.U. 1980 nr 26 poz. 109 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 17 listopada 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich.
Dz.U. 1980 nr 26 poz. 108 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw należących do administracji państwowej, które z upoważnienia terenowych organów administracji państwowej mogą załatwiać kierownicy terenowych zjednoczeń, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji.
Dz.U. 1980 nr 26 poz. 107 Oświadczenie rządowe z dnia 10 września 1980 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 8 lutego 1949 r., oraz sześciu protokołów do wymienionej konwencji.
Dz.U. 1980 nr 26 poz. 106 Oświadczenie rządowe z dnia 10 września 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r.
Dz.U. 1980 nr 26 poz. 105 uchylony Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzona w Ottawie dnia 24 października 1978 r.
Dz.U. 1980 nr 26 poz. 104 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 listopada 1980 r. o terminie zakończenia kadencji ławników ludowych oraz członków kolegiów do spraw wykroczeń.
Dz.U. 1980 nr 25 poz. 103 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 4 listopada 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych.
Dz.U. 1980 nr 25 poz. 102 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib oraz terytorialnego zakresu działania terenowych inspektoratów gospodarki energetycznej.
Dz.U. 1980 nr 25 poz. 101 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym szkodliwym dla ludzi i środowiska.
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony lasów przed szkodliwym oddziaływaniem gazów i pyłów.
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 99 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu wymierzania i ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 98 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie zasad współdziałania w zakresie ochrony środowiska terenowych organów administracji państwowej z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi.
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 97 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Państwowej Rady Ochrony Środowiska.
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 96 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska oraz wykonywania kontroli w zakresie ochrony środowiska.
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 95 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania przez Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska koordynacji działalności w dziedzinie ochrony środowiska.
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 94 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania Funduszu Ochrony Środowiska oraz organów właściwych do gospodarowania tym funduszem.
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzania w nim zmian.
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 92 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie zasad tworzenia i zagospodarowania stref ochronnych.
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 91 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymaniu czystości i porządku w miastach i wsiach.
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 90 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami.
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 89 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem.
Dz.U. 1980 nr 23 poz. 88 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 20 października 1980 r. w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego zakładów przetwórstwa rybnego.
Dz.U. 1980 nr 23 poz. 87 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1980 r. w sprawie zastępczej służby poborowych.
Dz.U. 1980 nr 22 poz. 86 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 października 1980 r. w sprawie bezpłatnego zaopatrzenia w leki pracowników służby zdrowia i opieki społecznej.
Dz.U. 1980 nr 22 poz. 85 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 września 1980 r. w sprawie zapobiegania szerzeniu zakaźnych schorzeń jelitowych przez nosicieli.
Dz.U. 1980 nr 22 poz. 84 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1980 r. w sprawie podwyższenia niektórych emerytur i rent.
Dz.U. 1980 nr 22 poz. 83 uchylony Ustawa z dnia 8 października 1980 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych.
Dz.U. 1980 nr 22 poz. 82 uchylony Ustawa z dnia 8 października 1980 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Dz.U. 1980 nr 22 poz. 81 uchylony Ustawa z dnia 8 października 1980 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1980 nr 21 poz. 80 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 września 1980 r. w sprawie zasad uznawania terenów zadrzewionych na obszarach wsi za parki wiejskie, ochrony tych parków i zarządzania nimi.
Dz.U. 1980 nr 21 poz. 79 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1980 nr 21 poz. 78 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1980 r. w sprawie podwyższenia kwoty miesięcznego dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wysokości tych świadczeń.
Dz.U. 1980 nr 21 poz. 77 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1980 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, podpisanej w Hanoi dnia 27 września 1979 r.
Dz.U. 1980 nr 21 poz. 76 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, podpisana w Hanoi dnia 27 września 1979 r.
Dz.U. 1980 nr 20 poz. 75 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 września 1980 r. w sprawie stosowania środków chemicznych na ulicach, placach i innych drogach publicznych.
Dz.U. 1980 nr 20 poz. 74 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 września 1980 r. w sprawie zasad ochrony ogrodów botanicznych i zoologicznych.
Dz.U. 1980 nr 20 poz. 73 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1980 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.
Dz.U. 1980 nr 19 poz. 72 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności zespołów adwokackich.
Dz.U. 1980 nr 19 poz. 71 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 1980 r. w sprawie należności ławników nie będących pracownikami za udział w posiedzeniach sądu.
Dz.U. 1980 nr 19 poz. 70 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1980 r. w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz tymczasowego uregulowania właściwości tego sądu.
Dz.U. 1980 nr 19 poz. 69 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1980 r. w sprawie książek skarg i wniosków w placówkach handlowych, gastronomicznych i usługowych.
Dz.U. 1980 nr 19 poz. 68 uchylony Dekret z dnia 25 sierpnia 1980 r. zmieniający ustawę o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
Dz.U. 1980 nr 18 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 1 sierpnia 1980 r. w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali w hotelach dla nauczycieli akademickich i pracowników naukowo-badawczych szkół wyższych.
Dz.U. 1980 nr 18 poz. 66 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1980 r. w sprawie utworzenia Gorczańskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1980 nr 18 poz. 65 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Helsinkach dnia 22 marca 1974 r.
Dz.U. 1980 nr 18 poz. 64 uznany za uchylony Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona w Helsinkach dnia 22 marca 1974 r.
Dz.U. 1980 nr 17 poz. 63 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 sierpnia 1980 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.
Dz.U. 1980 nr 17 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.
Dz.U. 1980 nr 17 poz. 61 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1980 nr 16 poz. 60 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1980 r. w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w niektórych jednostkach i organizacjach lotnictwa cywilnego.
Dz.U. 1980 nr 16 poz. 59 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1980 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.
Dz.U. 1980 nr 16 poz. 58 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dz.U. 1980 nr 16 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1980 nr 16 poz. 56 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1980 r. w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Lekarskiego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1980 nr 16 poz. 55 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1980 r. w sprawie uznania Towarzystwa Rozwoju Rodziny za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1980 nr 15 poz. 54 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 czerwca 1980 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1980 nr 15 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gier losowych i totalizatorów.
Dz.U. 1980 nr 15 poz. 52 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów Prawa lokalowego.
Dz.U. 1980 nr 15 poz. 51 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne.
Dz.U. 1980 nr 14 poz. 50 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
Dz.U. 1980 nr 14 poz. 49 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu sporządzonego w Brukseli dnia 23 lutego 1968 r., zmieniającego Międzynarodową konwencję o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisaną w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.
Dz.U. 1980 nr 14 poz. 48 obowiązujący Protokół sporządzony w Brukseli dnia 23 lutego 1968 r. zmieniający Międzynarodową konwencję o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisaną w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.
Dz.U. 1980 nr 14 poz. 47 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1980 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o ekstradycji, podpisanej w Wiedniu dnia 27 lutego 1978 r.
Dz.U. 1980 nr 14 poz. 46 wygaśnięcie aktu Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o ekstradycji, podpisana w Wiedniu dnia 27 lutego 1978 r.
Dz.U. 1980 nr 14 poz. 45 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1980 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Wiedniu dnia 27 maja 1978 r.
Dz.U. 1980 nr 14 poz. 44 wygaśnięcie aktu Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisana w Wiedniu dnia 27 lutego 1978 r.
Dz.U. 1980 nr 13 poz. 43 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 17 maja 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych, zagrożonych pożarem.
Dz.U. 1980 nr 13 poz. 42 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1980 r. w sprawie wejścia w życie umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r.
Dz.U. 1980 nr 13 poz. 41 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisana w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r.
Dz.U. 1980 nr 12 poz. 40 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1980 r. w sprawie powszechnych przeglądowych badań profilaktycznych niektórych grup ludności.
Dz.U. 1980 nr 12 poz. 39 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z załącznikiem E.5, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r.
Dz.U. 1980 nr 12 poz. 38 obowiązujący Międzynarodowa konwencja dotycząca uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z załącznikiem E.5, sporządzona w Kyoto dnia 18 maja 1973 r.
Dz.U. 1980 nr 11 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 10 kwietnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania rodzajów rzemiosł oraz określenia uprawnień i kwalifikacji zawodowych wymaganych do ich wykonywania.
Dz.U. 1980 nr 11 poz. 36 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 kwietnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za leki i środki opatrunkowe wydawane z aptek otwartych ubezpieczonym.
Dz.U. 1980 nr 11 poz. 35 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw należących do administracji państwowej, które z upoważnienia terenowych organów administracji państwowej mogą załatwiać kierownicy terenowych zjednoczeń, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji.
Dz.U. 1980 nr 11 poz. 34 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1980 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników zatrudnionych przez instytucje kościelne i zakonne.
Dz.U. 1980 nr 11 poz. 33 Oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 1980 r. w sprawie wejścia w życie zmian do tekstu załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., zawierającego Regulamin międzynarodowy dla przewozu koleją towarów niebezpiecznych (RID).
Dz.U. 1980 nr 11 poz. 32 Oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 113 dotyczącej badania lekarskiego rybaków, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r.
Dz.U. 1980 nr 11 poz. 31 obowiązujący Konwencja nr 113 dotycząca badania lekarskiego rybaków, przyjęta w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r.
Dz.U. 1980 nr 10 poz. 30 uchylony Obwieszczenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 marca 1980 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 kwietnia 1980 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1980 nr 10 poz. 29 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 1980 r. w sprawie ustalenia prób i warunków, którym odpowiadać powinny wyroby z metali szlachetnych przeznaczone do obrotu handlowego w kraju.
Dz.U. 1980 nr 10 poz. 28 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o przekazywaniu i wykorzystywaniu danych ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu, sporządzonej w Moskwie dnia 19 maja 1978 r.
Dz.U. 1980 nr 10 poz. 27 obowiązujący Konwencja o przekazywaniu i wykorzystywaniu danych ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu, sporządzona w Moskwie dnia 19 maja 1978 r.
Dz.U. 1980 nr 9 poz. 26 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 1980 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Dz.U. 1980 nr 8 poz. 25 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 26 lutego 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych.
Dz.U. 1980 nr 8 poz. 24 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 27 lutego 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych.
Dz.U. 1980 nr 8 poz. 23 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1980 r. w sprawie obowiązku posiadania dowodów zakupu silnikowych paliw płynnych przez niektórych podatników opłacających podatki w formach zryczałtowanych.
Dz.U. 1980 nr 8 poz. 22 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lutego 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o przekazywaniu osób skazanych na karę pozbawienia wolności w celu odbycia kary w państwie, którego są obywatelami, sporządzonej w Berlinie dnia 19 maja 1978 r.
Dz.U. 1980 nr 8 poz. 21 obowiązujący Konwencja o przekazywaniu osób skazanych na karę pozbawienia wolności w celu odbycia kary w państwie, którego są obywatelami, sporządzona w Berlinie dnia 19 maja 1978 r.
Dz.U. 1980 nr 7 poz. 20 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1980 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), sporządzonej w Londynie dnia 3 września 1976 r.
Dz.U. 1980 nr 7 poz. 19 obowiązujący Konwencja o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz Porozumienie Eksploatacyjne dotyczące Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) sporządzone w Londynie dnia 3 września 1976 r.
Dz.U. 1980 nr 7 poz. 18 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
Dz.U. 1980 nr 6 poz. 17 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 lutego 1980 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w rybactwie śródlądowym.
Dz.U. 1980 nr 6 poz. 16 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników.
Dz.U. 1980 nr 6 poz. 15 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1980 r. w sprawie zasad wynagradzania członków komisji społeczno-lekarskich do spraw przymusowego leczenia alkoholików.
Dz.U. 1980 nr 6 poz. 14 uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 1980 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej.
Dz.U. 1980 nr 5 poz. 13 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych z dnia 21 stycznia 1980 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w stoczniach morskich przy budowie i remoncie jednostek pływających.
Dz.U. 1980 nr 5 poz. 12 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 stycznia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.
Dz.U. 1980 nr 5 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste.
Dz.U. 1980 nr 5 poz. 10 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1980 nr 4 poz. 9 uznany za uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o zmianie ustawy o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1980 nr 4 poz. 8 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
Dz.U. 1980 nr 3 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 1980 r. w sprawie opodatkowania przychodów osób fizycznych z działalności zarobkowej w zakresie pozyskiwania i sprzedaży odpadów poużytkowych i produkcyjnych.
Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska.
Dz.U. 1980 nr 2 poz. 5 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 10 stycznia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania działalności handlowej oraz niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1980 nr 2 poz. 4 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 1980 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie powierzenia prowadzenia ksiąg wieczystych niektórym państwowym biurom notarialnym oraz ustalenia obszarów właściwości miejscowej państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste.
Dz.U. 1980 nr 2 poz. 3 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 17 stycznia 1980 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych stopnia wojewódzkiego.
Dz.U. 1980 nr 1 poz. 2 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1979 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych podatku od wynagrodzeń od niektórych rodzajów wynagrodzeń.
Dz.U. 1980 nr 1 poz. 1 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków i opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności zarobkowej.