Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1981 nr 33 poz. 308 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 grudnia 1981 r. zmieniające zarządzenie Ministra Finansów w sprawie upoważnienia Narodowego Banku Polskiego do wprowadzenia przez powszechne kasy oszczędności oprocentowanych bonów oszczędnościowych.
M.P. 1981 nr 33 poz. 307 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 grudnia 1981 r. uchylające zarządzenie Ministra Finansów w sprawie wprowadzenia bonów na wkłady oszczędnościowe z losowaniem premii w postaci samochodów osobowych.
M.P. 1981 nr 33 poz. 306 uchylony Zarządzenie Ministrów Gospodarki Materiałowej oraz Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 16 grudnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu towarów produkcji krajowej objętych gwarancją producenta.
M.P. 1981 nr 33 poz. 305 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 grudnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do zaspokajania służbowych potrzeb komunikacyjnych.
M.P. 1981 nr 33 poz. 304 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 23 grudnia 1981 r. uchylające zarządzenia w sprawie skupu, przerobu i obrotu włosiem końskim oraz skupu od ludności artykułów zaopatrzenia materiałowo-technicznego pochodzenia zagranicznego.
M.P. 1981 nr 33 poz. 303 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 grudnia 1981 r. w sprawie zniesienia ochrony torfowiska uznanego za rezerwat przyrody.
M.P. 1981 nr 33 poz. 302 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 grudnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad odstępowania zwierzyny ubitej.
M.P. 1981 nr 33 poz. 301 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 grudnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przemiału zbóż.
M.P. 1981 nr 33 poz. 300 obowiązujący Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 grudnia 1981 r. w sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach pilskim i przemyskim.
M.P. 1981 nr 33 poz. 299 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu wypłaty odszkodowań z tytułu przekazania dla potrzeb obrony Państwa środków transportowych, znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych i niektórych osób prawnych.
M.P. 1981 nr 33 poz. 298 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków sprzedaży zagranicznych środków płatniczych na cele prywatne.
M.P. 1981 nr 33 poz. 297 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 1981 r. w sprawie czasowego zawieszenia niektórych uprawnień krajowców dewizowych w zakresie obrotu wartościami dewizowymi.
M.P. 1981 nr 33 poz. 296 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1981 r. w sprawie zwolnień i ulg w podatku gruntowym.
M.P. 1981 nr 33 poz. 295 uznany za uchylony Zarządzenie nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie utworzenia Instytutu Gospodarki Narodowej.
M.P. 1981 nr 33 poz. 294 uznany za uchylony Zarządzenie nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie likwidacji Instytutu Gospodarki Światowej.
M.P. 1981 nr 33 poz. 293 uchylony Uchwała nr 271 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1981 r. w sprawie ustalania najniższych wynagrodzeń pracowników.
M.P. 1981 nr 32 poz. 292 uchylony wykazem Uchwała nr 274 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie czasu pracy pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.
M.P. 1981 nr 32 poz. 291 uchylony Uchwała nr 264 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.
M.P. 1981 nr 32 poz. 290 uznany za uchylony Uchwała nr 260 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1981 r. w sprawie usuwania wad w spółdzielczych budynkach mieszkalnych oraz likwidacji zaległości w wykonywaniu elewacji.
M.P. 1981 nr 32 poz. 289 uchylony Uchwała nr 259 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1981 r. w sprawie likwidacji skutków finansowych wynikających dla spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego z reformy cen zbytu surowców, materiałów i innych środków produkcji oraz opłat za energię i przewóz towarów.
M.P. 1981 nr 32 poz. 288 uznany za uchylony Uchwała nr 250 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia zakładowego funduszu nagród w niektórych jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1981 nr 32 poz. 287 uchylony wykazem Uchwała nr 243 Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie zasad działalności przedsiębiorstw państwowych w 1982 r.
M.P. 1981 nr 32 poz. 286 Uchwała nr 242 Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie zasad, trybu i terminu zniesienia zjednoczeń przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1981 nr 31 poz. 285 uchylony Zarządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Finansów z dnia 10 grudnia 1981 r. w sprawie ustalania następstw wypadków wynikłych u osób objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi.
M.P. 1981 nr 31 poz. 284 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1981 r. w sprawie ustalania szkód w pojazdach samochodowych z obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.
M.P. 1981 nr 31 poz. 283 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1981 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne.
M.P. 1981 nr 31 poz. 282 uchylony wykazem Uchwała nr 257 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1981 r. w sprawie dopłaty do środków pieniężnych uzyskiwanych ze sprzedaży produktów rolniczych jednostkom gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1981 nr 31 poz. 281 uchylony wykazem Uchwała nr 254 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1981 r. w sprawie oprocentowania wkładów oszczędnościowych ludności na rachunkach bankowych.
M.P. 1981 nr 31 poz. 280 Uchwała nr 245 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1981 r. uchylająca uchwałę w sprawie nagradzania za prawidłową i terminową oraz przedterminową realizację inwestycji.
M.P. 1981 nr 30 poz. 279 uchylony Zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie pełnienia służby w obronie cywilnej w czasie obowiązywania stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa.
M.P. 1981 nr 30 poz. 278 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zezwoleń na rozpowszechnianie publikacji i widowisk oraz postępowania przy użytkowaniu zakładów, urządzeń i aparatów poligraficznych w czasie obowiązywania stanu wojennego.
M.P. 1981 nr 30 poz. 277 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie zawieszenia ruchu granicznego.
M.P. 1981 nr 30 poz. 276 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony kraju w czasie obowiązywania stanu wojennego.
M.P. 1981 nr 30 poz. 275 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie powołania organów cenzury przesyłek pocztowych, korespondencji telekomunikacyjnej oraz kontroli rozmów telefonicznych.
M.P. 1981 nr 30 poz. 274 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie okresowego ograniczenia ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1981 nr 30 poz. 273 uchylony Zarządzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie zawieszenia działalności związków zawodowych i niektórych organizacji społecznych na czas obowiązywania stanu wojennego.
M.P. 1981 nr 30 poz. 272 uchylony wykazem Uchwała nr 262 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych i organów Milicji Obywatelskiej w stosunku do formacji i organizacji powołanych do ochrony porządku publicznego lub mienia społecznego, a także zasad i trybu wyposażania pracowników i członków tych formacji i organizacji w środki przymusu bezpośredniego i w broń palną oraz zasad używania tych środków i broni w czasie obowiązywania stanu wojennego.
M.P. 1981 nr 29 poz. 271 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 grudnia 1981 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1981 nr 29 poz. 270 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 listopada 1981 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i umarzania pożyczek na zagospodarowanie dla absolwentów wyższych i średnich szkół zawodowych podejmujących pracę w niektórych uspołecznionych jednostkach gospodarki rolnej, leśnej i przemysłu rolno-spożywczego.
M.P. 1981 nr 29 poz. 269 uchylony Uchwała nr 241 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży samochodów osobowych dla ludności oraz rozwoju zaplecza motoryzacji.
M.P. 1981 nr 29 poz. 268 uznany za uchylony Uchwała nr 233 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 1981 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych uchwał Rady Ministrów i jej organów, ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1981 nr 29 poz. 267 uchylony Uchwała nr 232 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonywania tłumaczeń tekstów technicznych i innych specjalistycznych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1981 nr 29 poz. 266 uchylony wykazem Uchwała nr 209 Rady Ministrów z dnia 12 października 1981 r. w sprawie kompleksowej obsługi rolników przez banki w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi.
M.P. 1981 nr 28 poz. 265 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 października 1981 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200 zł.
M.P. 1981 nr 28 poz. 264 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 października 1981 r. w sprawie zaliczenia do zakładów społecznych służby zdrowia sanatoriów uzdrowiskowych prowadzonych przez Centralny Związek Spółdzielni Inwalidów.
M.P. 1981 nr 28 poz. 263 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 4 listopada 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nagradzania i wyróżniania studentów przodujących w nauce oraz warunków korzystania przez studentów z domów i stołówek studenckich.
M.P. 1981 nr 28 poz. 262 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 26 października 1981 r. w sprawie ustalenia stanowisk zaliczanych do pogotowia produkcyjnego i technicznego oraz stanowisk, których zajmowanie wymaga zamieszkiwania w określonym budynku lub zespole budynków, w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
M.P. 1981 nr 28 poz. 261 obowiązujący Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 13 października 1981 r. w sprawie zmiany nazwy miasta Szczawnicy-Krościenka w województwie nowosądeckim.
M.P. 1981 nr 28 poz. 260 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1981 r. w sprawie ulg podatkowych dla osób rezygnujących z dalszej pracy w uspołecznionych zakładach pracy oraz dla niektórych podatników zatrudniających takie osoby.
M.P. 1981 nr 28 poz. 259 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1981 r. w sprawie ulg podatkowych dla osób rezygnujących z dalszej pracy w uspołecznionych zakładach pracy, podejmujących się prowadzenia gospodarstw rolnych.
M.P. 1981 nr 28 poz. 258 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1981 r. w sprawie kredytów dla pracowników uspołecznionych zakładów pracy zmieniających pracę.
M.P. 1981 nr 28 poz. 257 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1981 r. uchylające zarządzenie w sprawie postępowania o wyrównanie szkód wyrządzonych w majątku jednostek organizacyjnych więziennictwa.
M.P. 1981 nr 28 poz. 256 uchylony wykazem Uchwała nr 229 Rady Ministrów z dnia 29 października 1981 r. w sprawie środków aktywizacji skupu żywca rzeźnego wieprzowego i wołowego.
M.P. 1981 nr 28 poz. 255 uchylony wykazem Uchwała nr 223 Rady Ministrów z dnia 23 października 1981 r. w sprawie zapewnienia sprawnej pracy transportu kolejowego, drogowego i lotniczego w warunkach zimowych.
M.P. 1981 nr 28 poz. 254 Uchwała nr 222 Rady Ministrów z dnia 23 października 1981 r. w sprawie skróconego czasu pracy dla niektórych pracowników zatrudnionych w Morskiej Stoczni Jachtowej im. L. Teligi.
M.P. 1981 nr 28 poz. 253 uchylony Uchwała nr 210 Rady Ministrów z dnia 12 października 1981 r. w sprawie pomocy finansowej Państwa na bieżące naprawy domów wielomieszkaniowych, stanowiących własność osób fizycznych.
M.P. 1981 nr 28 poz. 252 uchylony wykazem Uchwała nr 208 Rady Ministrów z dnia 12 października 1981 r. w sprawie ekonomicznych warunków i pomocy Państwa dla rozwoju rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz utworzenia Funduszu Postępu Gospodarczego.
M.P. 1981 nr 28 poz. 251 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 października 1981 r. w sprawie powołania ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.
M.P. 1981 nr 28 poz. 250 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 października 1981 r. w sprawie powołania ministra handlu zagranicznego.
M.P. 1981 nr 28 poz. 249 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 października 1981 r. w sprawie powołania ministra handlu wewnętrznego i usług.
M.P. 1981 nr 28 poz. 248 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 października 1981 r. w sprawie powołania ministra komunikacji.
M.P. 1981 nr 28 poz. 247 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 października 1981 r. w sprawie powołania ministra gospodarki materiałowej.
M.P. 1981 nr 28 poz. 246 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 października 1981 r. w sprawie powołania wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1981 nr 28 poz. 245 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 października 1981 r. w sprawie odwołania ministra komunikacji.
M.P. 1981 nr 28 poz. 244 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 października 1981 r. w sprawie odwołania ministra gospodarki materiałowej.
M.P. 1981 nr 28 poz. 243 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 października 1981 r. w sprawie odwołania ministra handlu wewnętrznego i usług.
M.P. 1981 nr 28 poz. 242 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 października 1981 r. w sprawie odwołania ministra handlu zagranicznego.
M.P. 1981 nr 28 poz. 241 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 października 1981 r. w sprawie odwołania ministra do spraw kombatantów.
M.P. 1981 nr 28 poz. 240 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 października 1981 r. w sprawie odwołania wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1981 nr 28 poz. 239 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 października 1981 r. w sprawie pokoju społecznego w kraju.
M.P. 1981 nr 27 poz. 238 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 13 października 1981 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i gospodarowania Funduszem Pomocy dla Związków i Zrzeszeń Branżowych Hodowców i Producentów Rolnych.
M.P. 1981 nr 27 poz. 237 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania prac badawczych i wdrożeniowych oraz gospodarki finansowej jednostek badawczych.
M.P. 1981 nr 27 poz. 236 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 1981 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od wynagrodzeń emerytów i rencistów z tytułu wykonywania czynności biegłego.
M.P. 1981 nr 27 poz. 235 uchylony wykazem Uchwała nr 214 Rady Ministrów z dnia 14 października 1981 r. w sprawie ekonomicznych warunków i pomocy Państwa dla rozwoju działalności gospodarczej jednostek organizacyjnych zrzeszonych w Centralnym Związku Kółek i Organizacji Rolniczych - Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym Rolników Indywidualnych.
M.P. 1981 nr 27 poz. 234 uchylony wykazem Uchwała nr 212 Rady Ministrów z dnia 12 października 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie reglamentowanej sprzedaży mięsa i jego przetworów.
M.P. 1981 nr 27 poz. 233 uchylony Uchwała nr 211 Rady Ministrów z dnia 12 października 1981 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży podstawowych artykułów codziennego użytku dla niemowląt.
M.P. 1981 nr 27 poz. 232 uchylony wykazem Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 7 września 1981 r. w sprawie organizacji i finansowania dowożenia uczniów do szkół zbiorczych.
M.P. 1981 nr 26 poz. 231 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 września 1981 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1981 nr 26 poz. 230 Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 28 września 1981 r. w sprawie ustalenia wyższej kwoty zarobku nie powodującego zawieszenia prawa do emerytury lub renty dla emerytów i rencistów wykonujących określone prace w gospodarce uspołecznionej.
M.P. 1981 nr 26 poz. 229 uchylony Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 15 września 1981 r. w sprawie doręczania kart powołania i wezwań oraz innych dokumentów w sprawach powszechnego obowiązku obrony.
M.P. 1981 nr 26 poz. 228 uchylony Uchwała nr 207 Rady Ministrów z dnia 1 października 1981 r. w sprawie podwyższenia cen skupu trzody chlewnej.
M.P. 1981 nr 26 poz. 227 uchylony Uchwała nr 206 Rady Ministrów z dnia 25 września 1981 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży cukru dla ludności.
M.P. 1981 nr 26 poz. 226 uchylony wykazem Uchwała nr 205 Rady Ministrów z dnia 23 września 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie działalności Operacyjnego Sztabu Antykryzysowego.
M.P. 1981 nr 26 poz. 225 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 25 września 1981 r. w sprawie odwołania ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.
M.P. 1981 nr 26 poz. 224 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 25 września 1981 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, dotyczącej powołania Komisji do Spraw Samorządu Pracowniczego Przedsiębiorstw.
M.P. 1981 nr 26 poz. 223 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 25 września 1981 r. w sprawie głównych problemów polityczno-społecznych i gospodarczych kraju.
M.P. 1981 nr 26 poz. 222 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 września 1981 r. w sprawie obsadzenia mandatów poselskich.
M.P. 1981 nr 25 poz. 221 uchylony Uchwała nr 203 Rady Ministrów z dnia 14 września 1981 r. w sprawie skróconego czasu pracy pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.
M.P. 1981 nr 25 poz. 220 uchylony wykazem Uchwała nr 202 Rady Ministrów z dnia 14 września 1981 r. w sprawie Funduszu Rozwoju Rolnictwa.
M.P. 1981 nr 25 poz. 219 uchylony wykazem Uchwała nr 182 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. w sprawie ograniczenia zużycia silnikowych paliw płynnych.
M.P. 1981 nr 25 poz. 218 uchylony Uchwała nr 180 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. w sprawie pomocy Państwa dla ludności rolniczej na jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe.
M.P. 1981 nr 25 poz. 217 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1981 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Kontroli Publikacji i Widowisk oraz okręgowym urzędom kontroli publikacji i widowisk.
M.P. 1981 nr 24 poz. 216 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 15 września 1981 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 164 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1971 r. w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi.
M.P. 1981 nr 24 poz. 215 Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 września 1981 r. w sprawie wynagrodzenia za opracowanie recenzji rozpraw doktorskich lub habilitacyjnych.
M.P. 1981 nr 24 poz. 214 uchylony wykazem Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 7 września 1981 r. w sprawie rozwoju małej energetyki wodnej.
M.P. 1981 nr 24 poz. 213 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1981 r. w sprawie powołania przez rady narodowe stopnia wojewódzkiego komisji do spraw samorządu pracowniczego.
M.P. 1981 nr 23 poz. 212 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 sierpnia 1981 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 50 zł i 100 zł.
M.P. 1981 nr 23 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 31 sierpnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i organizacji gospodarowania surowcami wtórnymi metali.
M.P. 1981 nr 23 poz. 210 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 31 sierpnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji skupu niemetalicznych surowców wtórnych i obrotu nimi oraz określenia niemetalicznych surowców wtórnych objętych koordynacją branżową.
M.P. 1981 nr 23 poz. 209 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 1981 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1963 r.
M.P. 1981 nr 23 poz. 208 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 31 sierpnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań i zasad organizacji służby inwestycyjnej w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1981 nr 23 poz. 207 uchylony wykazem Uchwała nr 193 Rady Ministrów z dnia 7 września 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie specjalizacji zawodowej inżynierów.
M.P. 1981 nr 23 poz. 206 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 177 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. w sprawie skupu i zaopatrzenia w ziemniaki w jesieni 1981 r.
M.P. 1981 nr 23 poz. 205 uchylony Uchwała nr 173 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. w sprawie planowego rozmieszczenia kadr nauczycielskich.
M.P. 1981 nr 22 poz. 204 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 sierpnia 1981 r. zmieniające zarządzenie Ministra Finansów w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.
M.P. 1981 nr 22 poz. 203 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 sierpnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli jakości materiału siewnego.
M.P. 1981 nr 22 poz. 202 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Handlu Zagranicznego oraz Finansów z dnia 20 sierpnia 1981 r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż w obrocie towarowym z zagranicą dzieł sztuki, instrumentów lutniczych i wyrobów rzemiosła artystycznego.
M.P. 1981 nr 22 poz. 201 uchylony Zarządzenie Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Finansów z dnia 28 sierpnia 1981 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania rekompensaty z tytułu podwyżek cen detalicznych chleba i przetworów zbożowo-mącznych oraz zasad odpłatności z tytułu korekty stawek żywieniowych.
M.P. 1981 nr 22 poz. 200 uchylony Uchwała nr 187 Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1981 r. w sprawie podwyższenia cen detalicznych niektórych artykułów żywnościowych.
M.P. 1981 nr 21 poz. 199 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm szacunkowych budynków i mienia podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom oraz norm amortyzacji tych budynków.
M.P. 1981 nr 21 poz. 198 uchylony wykazem Uchwała nr 188 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1981 r. w sprawie wynagradzania osób powołanych na kierownicze stanowiska państwowe przez Prezesa Rady Ministrów oraz zajmujących kierownicze stanowiska w Polskiej Akademii Nauk.
M.P. 1981 nr 21 poz. 197 uchylony wykazem Uchwała nr 184 Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarowania surowcami wtórnymi metali.
M.P. 1981 nr 21 poz. 196 uchylony wykazem Uchwała nr 170 Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1981 r. w sprawie realizacji założeń narodowego planu społeczno-gospodarczego na 1981 r. w zakresie zatrudnienia.
M.P. 1981 nr 21 poz. 195 uchylony Uchwała nr 169 Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1981 r. w sprawie dodatkowych świadczeń dla pracowników uspołecznionych zakładów pracy zmieniających pracę.
M.P. 1981 nr 21 poz. 194 uchylony wykazem Uchwała nr 168 Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dodatków do cen skupu żywca wołowego i baraniego oraz mleka w rejonach górskich i podgórskich.
M.P. 1981 nr 20 poz. 193 uchylony Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1981 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu mięsem i przetworami mięsnymi.
M.P. 1981 nr 20 poz. 192 uchylony wykazem Uchwała nr 167 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1981 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży proszków do prania.
M.P. 1981 nr 20 poz. 191 uchylony wykazem Uchwała nr 166 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1981 r. w sprawie zasad udzielania przez banki kredytów na rozwój produkcji rolniczej.
M.P. 1981 nr 20 poz. 190 uchylony Uchwała nr 164 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1981 r. w sprawie zakresu działania Ministra - Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Gospodarczej.
M.P. 1981 nr 20 poz. 189 uchylony wykazem Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1981 r. w sprawie działalności Operacyjnego Sztabu Antykryzysowego.
M.P. 1981 nr 20 poz. 188 uchylony wykazem Uchwała nr 156 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1981 r. w sprawie wzmożenia walki ze spekulacją.
M.P. 1981 nr 20 poz. 187 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 3 sierpnia 1981 r. w sprawie wynagradzania osób powołanych na kierownicze stanowiska państwowe przez Radę Państwa.
M.P. 1981 nr 20 poz. 186 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 29 lipca 1981 r. w sprawie Warszawskiego Krzyża Powstańczego.
M.P. 1981 nr 20 poz. 185 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 29 lipca 1981 r. w sprawie medalu "Za udział w wojnie obronnej 1939".
M.P. 1981 nr 19 poz. 184 Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 3 sierpnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sporządzania kalkulacji kosztów prac badawczych, wysokości zysku przekazywanego na fundusz efektów wdrożeniowych oraz prac badawczych wykonywanych bez umów.
M.P. 1981 nr 19 poz. 183 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 3 sierpnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o prace badawcze i umów związanych z wdrażaniem wyników tych prac oraz zasad udzielania zleceń przez jednostki nadrzędne.
M.P. 1981 nr 19 poz. 182 uchylony Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 lipca 1981 r. w sprawie zagospodarowania zbędnych suszarń, strychów i innych pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Państwa.
M.P. 1981 nr 19 poz. 181 Zarządzenie Ministrów Finansów oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 28 lipca 1981 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania kredytu i pomocy bezzwrotnej na uzupełnienie lub pokrycie wkładów mieszkaniowych.
M.P. 1981 nr 19 poz. 180 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1981 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytu bankowego dla ludności nierolniczej na jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe oraz przebudowę pomieszczeń w budynkach państwowych na cele mieszkalne.
M.P. 1981 nr 19 poz. 179 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1981 r. w sprawie umarzania kredytów bankowych udzielonych spółdzielniom budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1981 nr 19 poz. 178 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1981 r. w sprawie wysokości stawek ryczałtowych pierwszej raty spłaty kredytu bankowego udzielonego na spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe.
M.P. 1981 nr 19 poz. 177 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1981 r. uchylające zarządzenie w sprawie ulg z tytułu powiększenia pogłowia krów mlecznych.
M.P. 1981 nr 19 poz. 176 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1981 r. uchylające zarządzenie w sprawie pomocy kredytowej dla zespołów rolników i rolników indywidualnych na zakup bydła mlecznego i macior.
M.P. 1981 nr 19 poz. 175 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1981 r. w sprawie umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności przysługujących Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A., Bankowi Polska Kasa Opieki S.A., Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. oraz bankom spółdzielczym.
M.P. 1981 nr 19 poz. 174 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1981 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".
M.P. 1981 nr 19 poz. 173 uchylony wykazem Zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kryteriów i podziału inwestycji modernizacyjnych w przemyśle.
M.P. 1981 nr 19 poz. 172 uchylony wykazem Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1981 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży masła.
M.P. 1981 nr 19 poz. 171 uchylony wykazem Uchwała nr 148 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za użytkowanie wieczyste terenów w miastach.
M.P. 1981 nr 19 poz. 170 uchylony Uchwała nr 147 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
M.P. 1981 nr 19 poz. 169 uchylony Uchwała nr 142 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych powszechnych kas oszczędności.
M.P. 1981 nr 19 poz. 168 uchylony Uchwała nr 136 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1981 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom odzieży ochronnej, odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej.
M.P. 1981 nr 19 poz. 167 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1981 r. w sprawie powołania ministra pracy, płac i spraw socjalnych.
M.P. 1981 nr 19 poz. 166 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1981 r. w sprawie powołania ministra spraw wewnętrznych.
M.P. 1981 nr 19 poz. 165 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1981 r. w sprawie powołania ministra administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska.
M.P. 1981 nr 19 poz. 164 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1981 r. w sprawie powołania wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1981 nr 19 poz. 163 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1981 r. w sprawie odwołania ministra pracy, płac i spraw socjalnych.
M.P. 1981 nr 19 poz. 162 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1981 r. w sprawie odwołania ministra administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska.
M.P. 1981 nr 19 poz. 161 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1981 r. w sprawie odwołania ministra spraw wewnętrznych.
M.P. 1981 nr 19 poz. 160 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1981 r. w sprawie odwołania wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1981 nr 19 poz. 159 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1981 r. w sprawie wynagradzania osób powołanych na kierownicze stanowiska państwowe przez Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1981 nr 19 poz. 158 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1981 r. w sprawie przyjęcia do wiadomości sprawozdań Rządu z wykonania narodowego planu społeczno-gospodarczego oraz budżetu Państwa za rok 1980.
M.P. 1981 nr 19 poz. 157 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1981 r. w sprawie aprobaty dla rządowego programu przezwyciężania kryzysu oraz stabilizowania gospodarki kraju.
M.P. 1981 nr 19 poz. 156 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1981 r. w sprawie upoważnienia Rządu do dokonywania zmian w narodowym planie społeczno-gospodarczym na 1981 r.
M.P. 1981 nr 18 poz. 155 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 1981 r. w sprawie bankowych rachunków walutowych w walutach wymienialnych dla jednostek drobnej wytwórczości i ich zrzeszeń.
M.P. 1981 nr 18 poz. 154 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 1981 r. w sprawie uproszczonych zasad ewidencji księgowej w uspołecznionych jednostkach drobnej wytwórczości.
M.P. 1981 nr 18 poz. 153 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 1981 r. w sprawie zasad rozliczeń z budżetem uspołecznionych jednostek drobnej wytwórczości oraz ulg i zwolnień podatkowych.
M.P. 1981 nr 18 poz. 152 uchylony wykazem Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1981 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży mięsa i jego przetworów.
M.P. 1981 nr 18 poz. 151 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 128 Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi.
M.P. 1981 nr 18 poz. 150 uchylony wykazem Uchwała nr 127 Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od funduszu płac.
M.P. 1981 nr 17 poz. 149 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1981 r. w sprawie rachunków bankowych dla cudzoziemców dewizowych, prowadzonych w walutach wymienialnych.
M.P. 1981 nr 17 poz. 148 uchylony Uchwała nr 126 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego obywateli.
M.P. 1981 nr 17 poz. 147 uchylony wykazem Uchwała nr 113 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1981 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli.
M.P. 1981 nr 17 poz. 146 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie powołania prezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1981 nr 17 poz. 145 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie powołania ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki.
M.P. 1981 nr 17 poz. 144 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie odwołania ministra.
M.P. 1981 nr 17 poz. 143 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie odwołania ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki.
M.P. 1981 nr 17 poz. 142 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie powołania ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz odwołania ministra rolnictwa.
M.P. 1981 nr 17 poz. 141 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie powołania ministra hutnictwa i przemysłu maszynowego oraz odwołania ministra hutnictwa.
M.P. 1981 nr 17 poz. 140 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie powołania ministra górnictwa i energetyki.
M.P. 1981 nr 17 poz. 139 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie powołania ministra przemysłu chemicznego i lekkiego.
M.P. 1981 nr 17 poz. 138 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie powołania ministra oraz odwołania ministra przemysłu lekkiego.
M.P. 1981 nr 17 poz. 137 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie powołania ministra handlu zagranicznego oraz odwołania ministra handlu zagranicznego i gospodarki morskiej.
M.P. 1981 nr 17 poz. 136 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie powołania ministra - kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej.
M.P. 1981 nr 17 poz. 135 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie powołania ministra - członka Rady Ministrów.
M.P. 1981 nr 17 poz. 134 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie odwołania ministra przemysłu spożywczego i skupu.
M.P. 1981 nr 17 poz. 133 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie odwołania ministra przemysłu maszyn ciężkich i rolniczych.
M.P. 1981 nr 17 poz. 132 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie odwołania ministra przemysłu chemicznego.
M.P. 1981 nr 17 poz. 131 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie odwołania ministra górnictwa.
M.P. 1981 nr 17 poz. 130 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie odwołania ministra przemysłu maszynowego.
M.P. 1981 nr 17 poz. 129 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie odwołania ministra energetyki i energii atomowej.
M.P. 1981 nr 17 poz. 128 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1981 r. w sprawie Apelu Rady Najwyższej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do parlamentów i narodów świata.
M.P. 1981 nr 16 poz. 127 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 17 czerwca 1981 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się oraz wypoczywających nad wodą.
M.P. 1981 nr 16 poz. 126 uchylony Uchwała nr 114 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1981 r. w sprawie systemu ekonomiczno-finansowego państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, państwowych gospodarstw rolnych oraz niektórych zjednoczeń resortu rolnictwa.
M.P. 1981 nr 16 poz. 125 Uchwała Rady Państwa z dnia 19 czerwca 1981 r. w sprawie ustalenia wykładni art. 45 ust. 1 i 2 ustawy o radach narodowych.
M.P. 1981 nr 15 poz. 124 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 maja 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do zaspokajania służbowych potrzeb komunikacyjnych.
M.P. 1981 nr 15 poz. 123 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 15 czerwca 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków dostarczania paliw gazowych.
M.P. 1981 nr 15 poz. 122 Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 1 czerwca 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu określania godzin obliczeniowych nauczycieli akademickich i zarządzenie w sprawie zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli akademickich zajęć dydaktycznych oraz w sprawie liczebności grup studenckich w szkołach wyższych podległych Ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
M.P. 1981 nr 15 poz. 121 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kredytu bankowego na zakup artykułów przemysłowych i zapłatę należności za usługi.
M.P. 1981 nr 15 poz. 120 uchylony wykazem Uchwała nr 112 Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1981 r. w sprawie rozwoju drobnej wytwórczości.
M.P. 1981 nr 15 poz. 119 uznany za uchylony Uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia zakładowego funduszu nagród w niektórych jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1981 nr 15 poz. 118 akt jednorazowy Uchwała nr 108 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1981 r. uchylająca uchwałę w sprawie inwestycji szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej.
M.P. 1981 nr 15 poz. 117 uchylony Uchwała nr 95 Rady Ministrów z dnia 15 maja 1981 r. w sprawie rozwoju ubocznej produkcji rynkowej w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych i budowlano-montażowych.
M.P. 1981 nr 15 poz. 116 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 czerwca 1981 r. w sprawie powołania ministra - członka Rady Ministrów.
M.P. 1981 nr 15 poz. 115 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 czerwca 1981 r. w sprawie powołania ministra łączności.
M.P. 1981 nr 15 poz. 114 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 czerwca 1981 r. w sprawie powołania ministra handlu wewnętrznego i usług.
M.P. 1981 nr 15 poz. 113 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 czerwca 1981 r. w sprawie powołania ministra sprawiedliwości.
M.P. 1981 nr 15 poz. 112 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 czerwca 1981 r. w sprawie powołania wiceprezesa Rady Ministrów i przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
M.P. 1981 nr 15 poz. 111 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 czerwca 1981 r. w sprawie odwołania ministra - członka Rady Ministrów.
M.P. 1981 nr 15 poz. 110 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 czerwca 1981 r. w sprawie odwołania ministra łączności.
M.P. 1981 nr 15 poz. 109 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 czerwca 1981 r. w sprawie odwołania ministra handlu wewnętrznego i usług.
M.P. 1981 nr 15 poz. 108 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 czerwca 1981 r. w sprawie odwołania ministra sprawiedliwości.
M.P. 1981 nr 15 poz. 107 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 czerwca 1981 r. w sprawie odwołania wiceprezesa Rady Ministrów i przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
M.P. 1981 nr 14 poz. 106 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 2 czerwca 1981 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 90 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1981 nr 13 poz. 105 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 18 maja 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaopatrywania jednostek gospodarki nie uspołecznionej w surowce mięsne, produkcji przez te jednostki przetworów mięsnych i wyrobów garmażeryjnych oraz obrotu tymi przetworami i wyrobami.
M.P. 1981 nr 13 poz. 104 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 maja 1981 r. w sprawie utworzenia rejonów produkcji kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka.
M.P. 1981 nr 13 poz. 103 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Energetyki i Energii Atomowej z dnia 19 maja 1981 r. w sprawie inspektoratów dozoru technicznego.
M.P. 1981 nr 13 poz. 102 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaniechania ustalania niektórych należności zobowiązania pieniężnego od gospodarstw rolnych, położonych na terenach podgórskich i górskich.
M.P. 1981 nr 13 poz. 101 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rachunków bankowych krajowców dewizowych, prowadzonych w walutach wymienialnych.
M.P. 1981 nr 13 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 1981 r. w sprawie zasad i trybu pokrywania należności mieszkaniowych oraz opłat eksploatacyjnych żołnierzom uznanym za jedynych żywicieli rodzin i żołnierzom samotnym oraz zawieszania spłaty niektórych pożyczek i kredytów.
M.P. 1981 nr 13 poz. 99 uchylony Uchwała nr 94 Rady Ministrów z dnia 12 maja 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzeń wypłacanych poza planowanym funduszem płac.
M.P. 1981 nr 13 poz. 98 uchylony wykazem Uchwała nr 93 Rady Ministrów z dnia 11 maja 1981 r. w sprawie zasad i warunków podejmowania i realizacji przez państwowe organizacje gospodarcze wysokoefektywnych i szybkozwrotnych inwestycji modernizacyjnych.
M.P. 1981 nr 12 poz. 97 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 kwietnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1981 nr 12 poz. 96 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 1981 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od niektórych wynagrodzeń.
M.P. 1981 nr 12 poz. 95 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 1981 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 50 zł, 200 zł i 2000 zł.
M.P. 1981 nr 12 poz. 94 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych zasad rachunkowości jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1981 nr 12 poz. 93 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 1981 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Olimpijski".
M.P. 1981 nr 12 poz. 92 akt jednorazowy Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Metali Nieżelaznych.
M.P. 1981 nr 12 poz. 91 uchylony Uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1981 r. w sprawie opłat za energię elektryczną pobieraną w domach letniskowych.
M.P. 1981 nr 12 poz. 90 uchylony wykazem Uchwała nr 83 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1981 r. w sprawie powołania Komisji Koordynacyjnej do Spraw Umacniania Praworządności i Przestrzegania Porządku Publicznego.
M.P. 1981 nr 12 poz. 89 uchylony wykazem Uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1981 r. w sprawie zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów do Spraw Współpracy ze Związkami Zawodowymi.
M.P. 1981 nr 11 poz. 88 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 13 kwietnia 1981 r. w sprawie określenia niektórych elementów kalkulacji kosztów przy ustalaniu cen artykułów oraz usług (robót) przemysłowych wykonywanych przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1981 nr 11 poz. 87 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 14 kwietnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1981 nr 11 poz. 86 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1981 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych".
M.P. 1981 nr 11 poz. 85 uchylony Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1981 nr 11 poz. 84 uchylony Uchwała nr 78 Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1981 r. w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1981 nr 11 poz. 83 uchylony wykazem Uchwała nr 77 Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1981 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży mąki pszennej, kasz, płatków zbożowych oraz ryżu.
M.P. 1981 nr 11 poz. 82 uchylony wykazem Uchwała nr 76 Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1981 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży masła.
M.P. 1981 nr 10 poz. 81 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 marca 1981 r. w sprawie zakresu i trybu udzielania świadczeń leczniczych osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej.
M.P. 1981 nr 10 poz. 80 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 1981 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od przychodów podatników podatku gruntowego z tytułu przewozu mleka.
M.P. 1981 nr 10 poz. 79 uchylony Uchwała nr 73 Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1981 r. w sprawie cen skupu produktów rolniczych i cen pasz treściwych z zasobów państwowych.
M.P. 1981 nr 10 poz. 78 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 19 marca 1981 r. w sprawie umocnienia roli samorządu mieszkańców wsi.
M.P. 1981 nr 10 poz. 77 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 10 kwietnia 1981 r. w sprawie sytuacji gospodarczej i społeczno-politycznej kraju.
M.P. 1981 nr 9 poz. 76 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 1981 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.
M.P. 1981 nr 9 poz. 75 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 1981 r. w sprawie zaniechania ustalania niektórych należności zobowiązania pieniężnego od gospodarstw rolnych, położonych na terenach podgórskich i górskich.
M.P. 1981 nr 9 poz. 74 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 16 marca 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dodatkowych urlopów wypoczynkowych dla funkcjonariuszy pożarnictwa.
M.P. 1981 nr 9 poz. 73 Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 18 marca 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie lokalizacji inwestycji.
M.P. 1981 nr 9 poz. 72 Uchwała nr 66 Rady Ministrów z dnia 18 marca 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad planowania, finansowania i realizacji inwestycji socjalnych.
M.P. 1981 nr 9 poz. 71 uchylony wykazem Uchwała nr 52 Rady Ministrów z dnia 2 marca 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozwoju, organizacji i zaopatrzenia budownictwa indywidualnego.
M.P. 1981 nr 9 poz. 70 uchylony Uchwała nr 51 Rady Ministrów z dnia 2 marca 1981 r. w sprawie pomocy kredytowej Państwa dla ludności nierolniczej na jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe oraz przebudowę pomieszczeń w budynkach państwowych na cele mieszkalne.
M.P. 1981 nr 9 poz. 69 uchylony Uchwała nr 50 Rady Ministrów z dnia 2 marca 1981 r. w sprawie zasad realizacji i finansowania uspołecznionego budownictwa mieszkaniowego dla ludności nierolniczej.
M.P. 1981 nr 8 poz. 68 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 1981 r. w sprawie szczególnej formy dokumentowania w jednostkach gospodarki uspołecznionej zakupów paliw płynnych i olejów silnikowych w publicznej sieci stacji paliwowych.
M.P. 1981 nr 8 poz. 67 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1981 r. uchylające zarządzenie w sprawie zasad ewidencji opłat za usługi dla ludności oraz zasad zaliczania do usług dla ludności usług wykonywanych na zamówienie przedsiębiorstw lub instytucji państwowych, spółdzielni, stowarzyszeń i komitetów społecznych.
M.P. 1981 nr 8 poz. 66 uchylony wykazem Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 1981 r. w sprawie przestrzegania obowiązku trzeźwości oraz zwalczania pijaństwa w zakładach pracy.
M.P. 1981 nr 8 poz. 65 uchylony Uchwała nr 53 Rady Ministrów z dnia 6 marca 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie prowadzenia ubocznej gospodarki rolnej przez przedsiębiorstwa państwowe.
M.P. 1981 nr 8 poz. 64 uchylony wykazem Uchwała nr 33 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1981 r. w sprawie sprzedaży zespołom i rolnikom indywidualnym ciągników, przyczep, maszyn i narzędzi rolniczych.
M.P. 1981 nr 8 poz. 63 uchylony wykazem Uchwała nr 31 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1981 r. w sprawie zapewnienia warunków rozwoju i działalności samorządnych związków i zrzeszeń branżowych hodowców i producentów rolnych.
M.P. 1981 nr 8 poz. 62 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 24 marca 1981 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1981 nr 7 poz. 61 obowiązujący Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 27 lutego 1981 r. w sprawie przywrócenia nazw niektórych miejscowości w województwach: krośnieńskim, nowosądeckim, przemyskim, rzeszowskim i tarnobrzeskim.
M.P. 1981 nr 7 poz. 60 uznany za uchylony Zarządzenie nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 1981 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1981 r.
M.P. 1981 nr 7 poz. 59 uchylony Uchwała nr 49 Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1981 r. w sprawie sprzedaży samochodów osobowych dla ludności oraz rozwoju zaplecza motoryzacji.
M.P. 1981 nr 7 poz. 58 Uchwała nr 47 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1981 r. w sprawie gospodarki finansowej Urzędu Dozoru Technicznego.
M.P. 1981 nr 7 poz. 57 uchylony wykazem Uchwała nr 38 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1981 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży mięsa i jego przetworów.
M.P. 1981 nr 7 poz. 56 Uchwała Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1981 r. w sprawie niektórych świadczeń związanych z pełnieniem funkcji przewodniczących rad narodowych i radnych.
M.P. 1981 nr 7 poz. 55 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 marca 1981 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1981 nr 6 poz. 54 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1981 r. w sprawie upoważnienia Narodowego Banku Polskiego do wprowadzenia bonów na wkłady oszczędnościowe z losowaniem premii w postaci samochodów osobowych.
M.P. 1981 nr 6 poz. 53 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 25 lutego 1981 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 1981 r.
M.P. 1981 nr 6 poz. 52 uchylony Uchwała nr 44 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1981 r. w sprawie utworzenia Rady Gospodarki Żywnościowej.
M.P. 1981 nr 6 poz. 51 uchylony wykazem Uchwała nr 41 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1981 r. w sprawie powołania Komitetu Rady Ministrów do Spraw Związków Zawodowych.
M.P. 1981 nr 6 poz. 50 uchylony wykazem Uchwała nr 40 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1981 r. w sprawie gospodarki gruntami rolnymi.
M.P. 1981 nr 6 poz. 49 uchylony Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1981 r. w sprawie powołania Komitetu Gospodarczego Rady Ministrów.
M.P. 1981 nr 6 poz. 48 uchylony Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1981 r. w sprawie zmiany norm zaopatrzenia ludności w cukier.
M.P. 1981 nr 6 poz. 47 uchylony wykazem Uchwała nr 32 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1981 r. w sprawie dodatków do cen skupu żywca wołowego i baraniego oraz mleka w rejonach górskich i podgórskich.
M.P. 1981 nr 6 poz. 46 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi.
M.P. 1981 nr 6 poz. 45 uchylony wykazem Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1981 r. w sprawie pomocy materialnej dla osób łączących pracę w indywidualnych gospodarstwach rolnych z nauką.
M.P. 1981 nr 5 poz. 44 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 30 stycznia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów między jednostkami gospodarki uspołecznionej a osobami fizycznymi o prowadzenie na warunkach zlecenia punktów sprzedaży detalicznej.
M.P. 1981 nr 5 poz. 43 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1981 r. w sprawie upoważnienia Narodowego Banku Polskiego do wprowadzenia depozytowych bonów oszczędnościowych.
M.P. 1981 nr 5 poz. 42 Zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1981 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów państwowych i udzielania im dodatkowych dni wolnych od pracy w 1981 r.
M.P. 1981 nr 5 poz. 41 uchylony wykazem Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1981 r. w sprawie pozbawienia drogi państwowej Bębło-Ojców-Grodzisko jej dotychczasowego charakteru drogi państwowej i zaliczenia do kategorii dróg lokalnych.
M.P. 1981 nr 5 poz. 40 uznany za uchylony Uchwała nr 36 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia zakładowego funduszu nagród w niektórych jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1981 nr 5 poz. 39 uchylony wykazem Uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1981 r. w sprawie czasu pracy pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.
M.P. 1981 nr 5 poz. 38 uchylony Uchwała nr 29 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1981 r. w sprawie pożyczek na zagospodarowanie dla absolwentów wyższych i średnich szkół zawodowych, podejmujących pracę w niektórych uspołecznionych jednostkach gospodarki rolnej i przemysłu rolno-spożywczego.
M.P. 1981 nr 5 poz. 37 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lutego 1981 r. w sprawie powołania ministra przemysłu maszyn ciężkich i rolniczych.
M.P. 1981 nr 5 poz. 36 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lutego 1981 r. w sprawie powołania ministra rolnictwa.
M.P. 1981 nr 5 poz. 35 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lutego 1981 r. w sprawie powołania ministra zdrowia i opieki społecznej.
M.P. 1981 nr 5 poz. 34 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lutego 1981 r. w sprawie powołania ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego.
M.P. 1981 nr 5 poz. 33 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lutego 1981 r. w sprawie powołania ministra przemysłu chemicznego.
M.P. 1981 nr 5 poz. 32 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lutego 1981 r. w sprawie powołania ministra oświaty i wychowania.
M.P. 1981 nr 5 poz. 31 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lutego 1981 r. w sprawie powołania wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1981 nr 5 poz. 30 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lutego 1981 r. w sprawie powołania wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1981 nr 5 poz. 29 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lutego 1981 r. w sprawie odwołania ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego.
M.P. 1981 nr 5 poz. 28 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lutego 1981 r. w sprawie odwołania ministra przemysłu chemicznego.
M.P. 1981 nr 5 poz. 27 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lutego 1981 r. w sprawie odwołania ministra oświaty i wychowania.
M.P. 1981 nr 5 poz. 26 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lutego 1981 r. w sprawie odwołania ministra rolnictwa.
M.P. 1981 nr 5 poz. 25 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lutego 1981 r. w sprawie odwołania ministra przemysłu maszyn ciężkich i rolniczych.
M.P. 1981 nr 5 poz. 24 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lutego 1981 r. w sprawie odwołania wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1981 nr 5 poz. 23 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lutego 1981 r. w sprawie odwołania wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1981 nr 5 poz. 22 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lutego 1981 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa.
M.P. 1981 nr 5 poz. 21 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lutego 1981 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa.
M.P. 1981 nr 5 poz. 20 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lutego 1981 r. o narodowym planie społeczno-gospodarczym na 1981 r.
M.P. 1981 nr 5 poz. 19 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 lutego 1981 r. w sprawie powołania prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1981 nr 5 poz. 18 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 lutego 1981 r. w sprawie odwołania prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1981 nr 5 poz. 17 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 lutego 1981 r. w sprawie obsadzenia mandatów poselskich.
M.P. 1981 nr 4 poz. 16 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 30 stycznia 1981 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i cofania stypendiów sportowych oraz wysokości stypendium sportowego dla poszczególnych grup zawodników.
M.P. 1981 nr 4 poz. 15 uchylony wykazem Uchwała nr 21 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1981 r. w sprawie świadczeń pieniężnych dla pracowników uspołecznionych zakładów pracy, którzy utracili prawo do wynagrodzenia.
M.P. 1981 nr 4 poz. 14 uchylony Uchwała nr 18 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie stypendiów dla sportowców.
M.P. 1981 nr 3 poz. 13 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 stycznia 1981 r. w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.
M.P. 1981 nr 3 poz. 12 Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Turystyki z dnia 17 stycznia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynajmowania pokoi gościnnych.
M.P. 1981 nr 3 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 26 stycznia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i organizacji gospodarowania surowcami wtórnymi metali.
M.P. 1981 nr 3 poz. 10 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości prowizji i opłat pobieranych przez banki oraz ponoszenia opłat od niektórych wpłat na rachunki bankowe.
M.P. 1981 nr 3 poz. 9 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dyplomowanych biegłych księgowych oraz badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych państwowych jednostek organizacyjnych.
M.P. 1981 nr 3 poz. 8 uchylony Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1981 r. w sprawie gospodarki formularzami i Komisji Racjonalizacji Druków.
M.P. 1981 nr 2 poz. 7 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 8 stycznia 1981 r. w sprawie stopni żeglarskich i motorowodnych.
M.P. 1981 nr 2 poz. 6 uchylony wykazem Uchwała nr 155 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1980 r. w sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących funduszu płac i zatrudnienia oraz gospodarki finansowej państwowych biur projektów.
M.P. 1981 nr 1 poz. 5 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 17 grudnia 1980 r. w sprawie trybu powoływania i sposobu działania komisji dyscyplinarnych w Najwyższej Izbie Kontroli.
M.P. 1981 nr 1 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 17 grudnia 1980 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz wymaganych kwalifikacji pracowników Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1981 nr 1 poz. 3 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 17 grudnia 1980 r. w sprawie zasad i trybu współdziałania Najwyższej Izby Kontroli z radami narodowymi.
M.P. 1981 nr 1 poz. 2 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 17 grudnia 1980 r. o trybie przeprowadzania czynności kontrolnych przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz o zasadach realizacji wyników kontroli.
M.P. 1981 nr 1 poz. 1 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 17 grudnia 1980 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.