Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1990 nr 49 poz. 383 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie zmian w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1990 nr 49 poz. 382 obowiązujący Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: bialskopodlaskim, leszczyńskim, nowosądeckim, płockim, szczecińskim i włocławskim oraz obiektu fizjograficznego w województwie bielskim.
M.P. 1990 nr 49 poz. 381 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i określenia siedzib państwowych biur notarialnych oraz ich oddziałów.
M.P. 1990 nr 49 poz. 380 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia.
M.P. 1990 nr 49 poz. 379 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie określenia przypadków dopuszczalności zawierania ubezpieczenia u ubezpieczycieli nie posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce.
M.P. 1990 nr 49 poz. 378 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie trybu postępowania przy zatrudnianiu na stanowisku profesora nadzwyczajnego w uczelni osób nie posiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.
M.P. 1990 nr 49 poz. 377 uchylony Zarządzenie nr 65 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1990 nr 49 poz. 376 uznany za uchylony Uchwała nr 211 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad tworzenia rezerw państwowych i gospodarowania tymi rezerwami.
M.P. 1990 nr 49 poz. 375 uchylony Uchwała nr 209 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1990 nr 49 poz. 374 uznany za uchylony Uchwała nr 208 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie ograniczeń w poborze mocy elektrycznej i paliw gazowych w latach 1991-1995.
M.P. 1990 nr 49 poz. 373 uznany za uchylony Uchwała nr 204 Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1990 r. w sprawie postawienia inwestycji Elektrownia Jądrowa "Żarnowiec" w budowie w stan likwidacji.
M.P. 1990 nr 49 poz. 372 uznany za uchylony Uchwała Zgromadzenia Narodowego z dnia 22 grudnia 1990 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1990 nr 48 poz. 371 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 4 grudnia 1990 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania zawodnikom świadczeń umożliwiających osiąganie wysokiego poziomu sportowego.
M.P. 1990 nr 48 poz. 370 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 4 grudnia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród dla działaczy kultury fizycznej.
M.P. 1990 nr 48 poz. 369 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1990 nr 48 poz. 368 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1990 nr 48 poz. 367 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1990 nr 48 poz. 366 obowiązujący Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 listopada 1990 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1990 nr 48 poz. 365 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1990 r. w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń.
M.P. 1990 nr 48 poz. 364 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 1990 r. w sprawie odwołania Rady Ministrów.
M.P. 1990 nr 47 poz. 363 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie przyrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 1990 r.
M.P. 1990 nr 47 poz. 362 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 grudnia 1990 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1990 nr 47 poz. 361 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 listopada 1990 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej.
M.P. 1990 nr 47 poz. 360 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 5 grudnia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1990 nr 47 poz. 359 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 listopada 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za wpisanie do rejestru środka farmaceutycznego lub artykułu sanitarnego produkowanego za granicą.
M.P. 1990 nr 47 poz. 358 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 1990 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 1991 r.
M.P. 1990 nr 47 poz. 357 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 grudnia 1990 r. w sprawie odpłatności za używanie broni stanowiącej własność Państwa.
M.P. 1990 nr 47 poz. 356 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 listopada 1990 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych w 1990 r.
M.P. 1990 nr 47 poz. 355 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie wymogów, jakie muszą spełniać osoby fizyczne i prawne ubiegające się o zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji, trybu wydawania tych zezwoleń oraz dopuszczalnego zakresu działalności brokerskiej.
M.P. 1990 nr 47 poz. 354 uznany za uchylony Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1990 r. w sprawie zlikwidowania Inspektoratu Gospodarki Materiałowej.
M.P. 1990 nr 46 poz. 353 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 grudnia 1990 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu wyniku wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, stosowanych w ponownym głosowaniu.
M.P. 1990 nr 46 poz. 352 uznany za uchylony Uchwała nr 189 Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1990 r. w sprawie określenia rodzajów przedsiębiorstw państwowych, których akcje mogą nabywać producenci rolni na warunkach preferencyjnych.
M.P. 1990 nr 46 poz. 351 uznany za uchylony Uchwała nr 188 Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1990 r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Ministrów.
M.P. 1990 nr 46 poz. 350 uchylony wykazem Uchwała nr 187 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1990 nr 46 poz. 349 uchylony Uchwała nr 184 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1990 r. w sprawie przekazywania na potrzeby obrony państwa środków transportowych, narzędzi, maszyn i urządzeń przez instytucje państwowe, podmioty gospodarcze i inne państwowe jednostki organizacyjne oraz organizacje spółdzielcze i społeczne.
M.P. 1990 nr 45 poz. 348 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 listopada 1990 r. w sprawie wykazu substancji dodatkowych dozwolonych i zanieczyszczeń technicznych w środkach spożywczych i używkach.
M.P. 1990 nr 44 poz. 347 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie wzoru karty do ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 grudnia 1990 r.
M.P. 1990 nr 44 poz. 346 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony znaków towarowych.
M.P. 1990 nr 44 poz. 345 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzenia i udostępniania rejestrów wyborców.
M.P. 1990 nr 44 poz. 344 obowiązujący Zarządzenie nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1990 r. w sprawie zmiany w składzie komisji likwidacyjnej dla przeprowadzenia likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".
M.P. 1990 nr 44 poz. 343 uznany za uchylony Uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podstawy i sposobu naliczania dywidendy od przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w części zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
M.P. 1990 nr 43 poz. 342 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 listopada 1990 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwoty najniższej emerytury i renty oraz maksymalnej kwoty podwyżki podstawy wymiaru emerytur i rent w IV kwartale 1990 r.
M.P. 1990 nr 43 poz. 341 Obwieszczenie Prezesa GŁównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 listopada 1990 r. w sprawie przyrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 1990 r.
M.P. 1990 nr 43 poz. 340 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 listopada 1990 r. w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za wrzesień 1990 r.
M.P. 1990 nr 43 poz. 339 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 1990 r. w sprawie zmian w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1990 nr 43 poz. 338 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 1990 r. w sprawie wysokości wskaźników waloryzacji oraz maksymalnych kwot podwyżek podstawy wymiaru emerytur i rent funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i policjantów oraz ich rodzin w czwartym kwartale 1990 r.
M.P. 1990 nr 43 poz. 337 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1990 r. w sprawie wskaźników waloryzacji oraz maksymalnych kwot podwyżek podstawy wymiaru emerytur i rent funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin w czwartym kwartale 1990 r.
M.P. 1990 nr 43 poz. 336 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 1990 r. w sprawie wskaźników waloryzacji oraz maksymalnych kwot podwyżek podstawy wymiaru emerytur i rent wojskowych w IV kwartale 1990 r.
M.P. 1990 nr 43 poz. 335 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.
M.P. 1990 nr 43 poz. 334 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1990 r. w sprawie zasad ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa.
M.P. 1990 nr 43 poz. 333 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 1990 r. w sprawie podstawowych kierunków prywatyzacji w roku 1990.
M.P. 1990 nr 43 poz. 332 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 1990 r. w sprawie założeń polityki energetycznej Polski do 2010 r.
M.P. 1990 nr 42 poz. 331 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 listopada 1990 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników w gospodarce uspołecznionej w III kwartale 1990 r. i przewidywanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 1990 r.
M.P. 1990 nr 42 poz. 330 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 października 1990 r. w sprawie trybu, zasad sporządzania i dostarczania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1990 nr 42 poz. 329 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 1990 r. w sprawie ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.
M.P. 1990 nr 42 poz. 328 uznany za uchylony Zarządzenie nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1990 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1990 nr 42 poz. 327 uznany za uchylony Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 1990 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.
M.P. 1990 nr 41 poz. 326 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 października 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad równego i bezpłatnego dostępu do państwowego radia i telewizji kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1990 nr 41 poz. 325 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 16 października 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych.
M.P. 1990 nr 41 poz. 324 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 1990 r. w sprawie sposobu sporządzania spisów wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1990 nr 41 poz. 323 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 1990 r. w sprawie trybu, zasad i terminów powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1990 nr 41 poz. 322 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 października 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.
M.P. 1990 nr 41 poz. 321 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 22 października 1990 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych w 1990 r.
M.P. 1990 nr 41 poz. 320 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych.
M.P. 1990 nr 41 poz. 319 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.
M.P. 1990 nr 41 poz. 318 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakładów budżetowych.
M.P. 1990 nr 41 poz. 317 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1990 nr 40 poz. 316 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1990 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 1990 r.
M.P. 1990 nr 40 poz. 315 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1990 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 154 Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
M.P. 1990 nr 40 poz. 314 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 października 1990 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1990 nr 40 poz. 313 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 października 1990 r. w sprawie zasad równego i bezpłatnego dostępu do państwowego radia i telewizji kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1990 nr 40 poz. 312 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 8 października 1990 r. w sprawie opłat za czynności urzędów probierczych.
M.P. 1990 nr 40 poz. 311 uznany za uchylony Zarządzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązków zakładów pracy i szkół w zakresie prowadzenia ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz współdziałania w tych sprawach z organami wojskowymi i cywilnymi.
M.P. 1990 nr 39 poz. 310 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 1990 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów głosowania i protokołu wyniku wyborców na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1990 nr 39 poz. 309 uchylony Zarządzenie nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 1990 r. w sprawie rekompensaty za utracone zarobki dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1990 nr 39 poz. 308 uchylony Zarządzenie nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 1990 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1990 nr 39 poz. 307 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 1990 r. w sprawie odwołania ministra - członka Rady Ministrów.
M.P. 1990 nr 39 poz. 306 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 1990 r. w sprawie ochrony nazwy państwa polskiego.
M.P. 1990 nr 39 poz. 305 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 1990 r. w sprawie przebiegu realizacji programu stabilizacyjnego gospodarki oraz budżetu państwa.
M.P. 1990 nr 38 poz. 304 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 października 1990 r. w sprawie przyrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 1990 r.
M.P. 1990 nr 38 poz. 303 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 października 1990 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki we wrześniu 1990 r.
M.P. 1990 nr 38 poz. 302 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 października 1990 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu i wagi monet nominalnej wartości 50 zł i 100 zł.
M.P. 1990 nr 38 poz. 301 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 października 1990 r. w sprawie spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzenia i udostępniania rejestrów wyborców.
M.P. 1990 nr 38 poz. 300 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 1990 r. w sprawie określenia trybu przekazywania informacji o osobach nie mających prawa wybierania w wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1990 nr 38 poz. 299 obowiązujący Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 3 października 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków skupu zbóż konsumpcyjnych.
M.P. 1990 nr 38 poz. 298 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1990 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru podatku wyrównawczego za 1990 r.
M.P. 1990 nr 37 poz. 297 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 października 1990 r. w sprawie ustalenia wzorów pieczęci komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1990 nr 37 poz. 296 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 października 1990 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej oraz regulaminów wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych, powołanych w celu przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1990 nr 37 poz. 295 akt indywidualny Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 1990 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1990 nr 36 poz. 294 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Antymonopolowego z dnia 28 września 1990 r. w sprawie utworzenia delegatur Urzędu Antymonopolowego oraz określenia ich siedzib, właściwości terytorialnej i rzeczowej.
M.P. 1990 nr 36 poz. 293 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i określenia siedzib państwowych biur notarialnych oraz ich oddziałów.
M.P. 1990 nr 36 poz. 292 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 września 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1990 nr 36 poz. 291 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami.
M.P. 1990 nr 36 poz. 290 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 1990 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego i opłaty skarbowej od sprzedaży bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1990 nr 36 poz. 289 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 1990 r. o skróceniu X kadencji Sejmu oraz kadencji Senatu i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1990 nr 35 poz. 288 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 września 1990 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, próby i wagi monety nominalnej wartości 200.000 zł.
M.P. 1990 nr 35 poz. 287 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 września 1990 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1991 r.
M.P. 1990 nr 35 poz. 286 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 września 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego i lotniczego resortu zdrowia i opieki społecznej.
M.P. 1990 nr 35 poz. 285 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 września 1990 r. w sprawie powołania Państwowej Służby Ochrony Zabytków i określenia jej struktury.
M.P. 1990 nr 35 poz. 284 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1990 nr 35 poz. 283 uchylony Uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
M.P. 1990 nr 35 poz. 282 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 153 Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach administracji państwowej.
M.P. 1990 nr 34 poz. 281 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 września 1990 r. w sprawie przyrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 1990 r.
M.P. 1990 nr 34 poz. 280 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 września 1990 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1990 nr 34 poz. 279 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 września 1990 r. w sprawie wysokości składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne posiadaczy pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne przy wyjeździe za granicę.
M.P. 1990 nr 34 poz. 278 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 września 1990 r. w sprawie wysokości składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w IV kwartale 1990 r.
M.P. 1990 nr 34 poz. 277 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 września 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie cen za usługi świadczone przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom nie uprawnionym do bezpłatnych świadczeń leczniczych.
M.P. 1990 nr 34 poz. 276 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz trybu wypłacania ekwiwalentu pieniężnego uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu.
M.P. 1990 nr 34 poz. 275 uchylony wykazem Uchwała nr 143 Rady Ministrów z dnia 12 września 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania nagród specjalnych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
M.P. 1990 nr 34 poz. 274 uznany za uchylony Uchwała nr 142 Rady Ministrów z dnia 7 września 1990 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Mniejszości Narodowych.
M.P. 1990 nr 34 poz. 273 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 1990 r. w sprawie zmiany w składzie Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1990 nr 34 poz. 272 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 1990 r. w sprawie powołania ministra łączności.
M.P. 1990 nr 34 poz. 271 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 1990 r. w sprawie odwołania ministra łączności.
M.P. 1990 nr 34 poz. 270 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 1990 r. w sprawie powołania ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
M.P. 1990 nr 34 poz. 269 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 1990 r. w sprawie powołania ministra przekształceń własnościowych.
M.P. 1990 nr 33 poz. 268 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 sierpnia 1990 r. w sprawie zmian w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1990 nr 33 poz. 267 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 sierpnia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwrotu równowartości pomocy materialnej, kosztów utrzymania i umundurowania, otrzymanych w czasie nauki w szkołach pożarniczych.
M.P. 1990 nr 33 poz. 266 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1990 r. w sprawie rejestracji związków międzygminnych.
M.P. 1990 nr 33 poz. 265 uznany za uchylony Uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 6 września 1990 r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Ministrów.
M.P. 1990 nr 33 poz. 264 uznany za uchylony Uchwała nr 136 Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1990 r. uchylająca uchwałę w sprawie wewnętrznego eksportu marynarskiego.
M.P. 1990 nr 33 poz. 263 uchylony Uchwała nr 132 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1990 nr 33 poz. 262 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 126 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1990 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego notariuszy prowadzących indywidualne kancelarie notarialne.
M.P. 1990 nr 33 poz. 261 uchylony Uchwała nr 109 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1990 r. w sprawie zniesienia niektórych funduszy celowych.
M.P. 1990 nr 32 poz. 260 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 sierpnia 1990 r. w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za czerwiec 1990 r.
M.P. 1990 nr 32 poz. 259 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 10 sierpnia 1990 r. w sprawie określenia narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji oraz warunków zgłaszania tych narzędzi do legalizacji.
M.P. 1990 nr 32 poz. 258 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 sierpnia 1990 r. w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1990 nr 32 poz. 257 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 sierpnia 1990 r. w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1990 nr 32 poz. 256 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 sierpnia 1990 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1990 nr 32 poz. 255 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 1990 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatków od prowizji z tytułu sprzedaży niektórych znaków wartościowych.
M.P. 1990 nr 31 poz. 254 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 sierpnia 1990 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwoty najniższej emerytury i renty oraz maksymalnej kwoty podwyżki podstawy wymiaru emerytur i rent w III kwartale 1990 r.
M.P. 1990 nr 31 poz. 253 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 sierpnia 1990 r. w sprawie przyrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 1990 r.
M.P. 1990 nr 31 poz. 252 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 sierpnia 1990 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sferze budżetowej i w sferze produkcji materialnej w I półroczu 1990 r.
M.P. 1990 nr 31 poz. 251 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 lipca 1990 r. w sprawie ustalania kategorii zagrożenia metanowego złóż kopalin oraz sposobu ustalania granic pól metanowych w podziemnych zakładach górniczych.
M.P. 1990 nr 31 poz. 250 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 23 lipca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych.
M.P. 1990 nr 31 poz. 249 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 lipca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.
M.P. 1990 nr 31 poz. 248 obowiązujący Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1990 nr 31 poz. 247 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określania nazw kierunków studiów w szkołach wyższych oraz rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych nadawanych przez szkoły wyższe.
M.P. 1990 nr 31 poz. 246 uchylony Uchwała nr 123 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Koordynacyjnego Rady Ministrów do Spraw Przestrzegania Prawa.
M.P. 1990 nr 30 poz. 245 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 sierpnia 1990 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników w gospodarce uspołecznionej w II kwartale 1990 r. i przewidywanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 1990 r.
M.P. 1990 nr 30 poz. 244 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 sierpnia 1990 r. w sprawie wysokości wskaźników waloryzacji oraz maksymalnych kwot podwyżek podstawy wymiaru emerytur i rent funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i policjantów oraz ich rodzin w trzecim kwartale 1990 r.
M.P. 1990 nr 30 poz. 243 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wskaźników waloryzacji oraz maksymalnych kwot podwyżek podstawy wymiaru emerytur i rent funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin w trzecim kwartale 1990 r.
M.P. 1990 nr 30 poz. 242 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 1990 r. w sprawie wskaźników waloryzacji oraz maksymalnych kwot podwyżek podstawy wymiaru emerytur i rent wojskowych w III kwartale 1990 r.
M.P. 1990 nr 30 poz. 241 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 lipca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.
M.P. 1990 nr 30 poz. 240 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 lipca 1990 r. w sprawie odstąpienia od ustalania umów wzorcowych oraz zasad i stawek wynagradzania za utwory wydawane w formie książkowej, utwory fotograficzne, muzyczne, plastyczne i sceniczne oraz dzieła lutnicze.
M.P. 1990 nr 30 poz. 239 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1990 nr 30 poz. 238 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie określenia w urzędach państwowych stanowisk, których zajmowanie wyłącza prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.
M.P. 1990 nr 30 poz. 237 uznany za uchylony Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rozporządzeń i zarządzeń wojewodów.
M.P. 1990 nr 30 poz. 236 uchylony Uchwała nr 108 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1990 r. w sprawie przyznania żołnierzom jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych niektórych uprawnień funkcjonariuszy Policji.
M.P. 1990 nr 30 poz. 235 obowiązujący Uchwała nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego.
M.P. 1990 nr 30 poz. 234 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 1989 r.
M.P. 1990 nr 30 poz. 233 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1990 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 1989 r.
M.P. 1990 nr 30 poz. 232 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1990 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań Rządu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1989 r. z realizacji planu kredytowego i założeń polityki pieniężno-kredytowej w 1989 r. z wykonania bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności za 1989 r. wraz z oceną sytuacji dochodowej rolników indywidualnych, o bilansie płatniczym RP za rok 1989, z bieżącej obsługi zadłużenia i należności zagranicznych państwa za rok 1989, z wykonania Funduszu Rozwoju Kultury za rok 1989, z gospodarki środkami Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki w 1989 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium.
M.P. 1990 nr 30 poz. 231 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 1990 r. w sprawie oceny niektórych aspektów działalności Rządu Mieczysława Rakowskiego.
M.P. 1990 nr 30 poz. 230 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 1990 r. o likwidacji związków spółdzielczych.
M.P. 1990 nr 30 poz. 229 uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 1990 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1990 nr 29 poz. 228 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 lipca 1990 r. w sprawie ustalenia wzoru banknotu nominalnej wartości 500.000 zł.
M.P. 1990 nr 29 poz. 227 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego i lotniczego resortu zdrowia i opieki społecznej.
M.P. 1990 nr 28 poz. 226 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 lipca 1990 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 1990 r.
M.P. 1990 nr 28 poz. 225 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 lipca 1990 r. w sprawie przyrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 1990 r.
M.P. 1990 nr 28 poz. 224 Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 lipca 1990 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki rybnej ustalonych przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.
M.P. 1990 nr 28 poz. 223 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie cen za badanie stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowców.
M.P. 1990 nr 28 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie uznania wód mineralnych i peloidów za lecznicze.
M.P. 1990 nr 28 poz. 221 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 1990 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji specjalistycznych organów kolejowego dozoru technicznego.
M.P. 1990 nr 28 poz. 220 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 lipca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
M.P. 1990 nr 27 poz. 219 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 lipca 1990 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta w II kwartale 1990 r.
M.P. 1990 nr 27 poz. 218 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 lipca 1990 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki w czerwcu 1990 r.
M.P. 1990 nr 27 poz. 217 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i określenia siedzib państwowych biur notarialnych oraz ich oddziałów.
M.P. 1990 nr 27 poz. 216 uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organów Senatu.
M.P. 1990 nr 27 poz. 215 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 1990 r. w sprawie powołania ministra transportu i gospodarki morskiej.
M.P. 1990 nr 27 poz. 214 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 1990 r. w sprawie powołania ministra spraw wewnętrznych.
M.P. 1990 nr 27 poz. 213 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 1990 r. w sprawie powołania ministra obrony narodowej.
M.P. 1990 nr 27 poz. 212 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 1990 r. w sprawie odwołania ministra transportu i gospodarki morskiej.
M.P. 1990 nr 27 poz. 211 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 1990 r. w sprawie odwołania ministra obrony narodowej.
M.P. 1990 nr 27 poz. 210 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 1990 r. w sprawie odwołania wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnętrznych.
M.P. 1990 nr 27 poz. 209 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 1990 r. w sprawie odwołania wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
M.P. 1990 nr 26 poz. 208 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 czerwca 1990 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce uspołecznionej w II półroczu 1989 r.
M.P. 1990 nr 26 poz. 207 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wysokości wskaźników waloryzacji oraz maksymalnych kwot podwyżek podstawy wymiaru emerytur i rent funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin w drugim kwartale 1990 r.
M.P. 1990 nr 26 poz. 206 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1990 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej dla przeprowadzenia likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".
M.P. 1990 nr 26 poz. 205 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 czerwca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyżywienia oraz wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz zasad ich wypłacania poborowym odbywającym służbę zastępczą.
M.P. 1990 nr 26 poz. 204 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 czerwca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nie uspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego.
M.P. 1990 nr 26 poz. 203 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 94 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach administracji państwowej.
M.P. 1990 nr 26 poz. 202 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 1990 r. w sprawie trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na członków kolegiów do spraw wykroczeń.
M.P. 1990 nr 26 poz. 201 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 1990 r. w sprawie trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników ludowych do sądów powszechnych.
M.P. 1990 nr 25 poz. 200 Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie ogłoszenia zmian w taryfie składek za ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.
M.P. 1990 nr 25 poz. 199 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 czerwca 1990 r. w sprawie zmian w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1990 nr 25 poz. 198 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 1990 r. w sprawie wskaźników waloryzacji oraz maksymalnych kwot podwyżek podstawy wymiaru emerytur i rent funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin w drugim kwartale 1990 r.
M.P. 1990 nr 25 poz. 197 akt jednorazowy Uchwała nr XIV/98/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bielsku-Białej z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie zmiany granic miasta Bielsko-Biała, gminy Wilamowice, Jasienica i Wilkowice.
M.P. 1990 nr 25 poz. 196 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 22 czerwca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
M.P. 1990 nr 25 poz. 195 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 12 czerwca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu powoływania kadry narodowej oraz zasad i warunków reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych.
M.P. 1990 nr 25 poz. 194 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.
M.P. 1990 nr 25 poz. 193 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 1990 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia kursów i innych form pozaszkolnej działalności oświatowej z dziećmi i młodzieżą.
M.P. 1990 nr 25 poz. 192 uchylony Uchwała nr 95 Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.
M.P. 1990 nr 25 poz. 191 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 1990 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru senatora Jerzego Kłoczowskiego w wyborach uzupełniających.
M.P. 1990 nr 25 poz. 190 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
M.P. 1990 nr 24 poz. 189 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwoty najniższej emerytury i renty oraz maksymalnej kwoty podwyżki podstawy wymiaru emerytur i rent w II kwartale 1990 r.
M.P. 1990 nr 24 poz. 188 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 czerwca 1990 r. w sprawie przyrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w maju 1990 r.
M.P. 1990 nr 24 poz. 187 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 czerwca 1990 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1990 nr 24 poz. 186 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie wskaźników waloryzacji oraz maksymalnych kwot podwyżek podstawy wymiaru emerytur i rent wojskowych w II kwartale 1990 r.
M.P. 1990 nr 24 poz. 185 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 czerwca 1990 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 500 zł.
M.P. 1990 nr 24 poz. 184 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzania ruchem na drogach publicznych.
M.P. 1990 nr 24 poz. 183 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.
M.P. 1990 nr 24 poz. 182 akt jednorazowy Uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1990 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
M.P. 1990 nr 24 poz. 181 uznany za uchylony Uchwała nr 84 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1990 r. w sprawie uznania niektórych uchwał Rady Ministrów ogłoszonych w Monitorze Polskim za nieobowiązujące.
M.P. 1990 nr 24 poz. 180 uznany za uchylony Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 1990 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych dnia 10 czerwca 1990 r. w okręgu wyborczym obejmującym obszar województwa lubelskiego.
M.P. 1990 nr 24 poz. 179 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 1990 r.
M.P. 1990 nr 23 poz. 178 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 30 maja 1990 r. w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1990 nr 22 poz. 177 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 2 czerwca 1990 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników w gospodarce uspołecznionej w I kwartale 1990 r. przewidywanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 1990 r.
M.P. 1990 nr 22 poz. 176 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 24 maja 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych.
M.P. 1990 nr 22 poz. 175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 28 maja 1990 r. w sprawie wykazu materiałów i wyrobów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1990 nr 22 poz. 174 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg i zwolnień od podatku od płac.
M.P. 1990 nr 22 poz. 173 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie określenia instytucji finansowych oraz instytucji ubezpieczeniowych zwolnionych od obowiązku odsprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach obcych.
M.P. 1990 nr 22 poz. 172 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 maja 1990 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dnia 27 maja 1990 r. w okręgu wyborczym obejmującym obszar województwa lubelskiego.
M.P. 1990 nr 21 poz. 171 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 1990 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników w gospodarce uspołecznionej w latach 1950-1989 oraz w kolejnych kwartałach 1989 r.
M.P. 1990 nr 21 poz. 170 uznany za uchylony Obwieszczenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 31 maja 1990 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad gmin na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 27 maja 1990 r.
M.P. 1990 nr 21 poz. 169 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 10.000 zł, 20.000 zł, 50.000 zł, 100.000 zł i 200.000 zł.
M.P. 1990 nr 21 poz. 168 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1990 nr 21 poz. 167 uznany za uchylony Uchwała nr 74 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
M.P. 1990 nr 21 poz. 166 uznany za uchylony Uchwała nr 73 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1990 r. w sprawie likwidacji Instytutu Administracji i Zarządzania.
M.P. 1990 nr 21 poz. 165 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie uchwały w sprawie realizacji ustawy budżetowej na rok 1990.
M.P. 1990 nr 21 poz. 164 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 1990 r. w sprawie wprowadzania w życie podziału zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej.
M.P. 1990 nr 20 poz. 163 Obwieszczenie Ministra Przemysłu z dnia 11 maja 1990 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Ministra Przemysłu.
M.P. 1990 nr 20 poz. 162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 maja 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia prawideł wyścigowych wyścigów konnych.
M.P. 1990 nr 20 poz. 161 obowiązujący Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie praw i obowiązków oraz kwalifikacji osób prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami szkół zawodowych i młodocianymi pracownikami.
M.P. 1990 nr 20 poz. 160 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
M.P. 1990 nr 20 poz. 159 uchylony wykazem Uchwała nr 69 Rady Ministrów z dnia 21 maja 1990 r. w sprawie trybu i warunków przyjmowania byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa do służby w Urzędzie Ochrony Państwa i w innych jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz zatrudniania ich w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
M.P. 1990 nr 20 poz. 158 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 1990 r. w sprawie uproszczenia i ograniczenia sprawozdawczości i badań statystycznych.
M.P. 1990 nr 19 poz. 157 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 1990 r. w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za marzec 1990 r.
M.P. 1990 nr 19 poz. 156 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 1990 r. w sprawie przyrostu cen detalicznych i usług konsumpcyjnych w kwietniu 1990 r.
M.P. 1990 nr 19 poz. 155 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 maja 1990 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w jednostkach gospodarki uspołecznionej w I kwartale 1990 r.
M.P. 1990 nr 19 poz. 154 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ogłoszenia wysokości obowiązujących stawek opłaty paszportowej.
M.P. 1990 nr 19 poz. 153 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie wykazu obowiązujących normatywnych aktów prawnych, wydanych na podstawie upoważnień ustawowych przez Naczelną Radę Spółdzielczą i centralne związki spółdzielcze.
M.P. 1990 nr 19 poz. 152 akt jednorazowy Uchwała nr IX/64/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Suwałkach z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie zmiany granic miasta Olecka i gminy Olecko oraz miasta Pisza i gminy Pisz.
M.P. 1990 nr 19 poz. 151 akt jednorazowy Uchwała nr XII/74/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie zmiany granic gmin Siedlce i Skórzec.
M.P. 1990 nr 19 poz. 150 akt jednorazowy Uchwała nr XIII/95/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 1990 r. w sprawie zmiany granic miasta Redy.
M.P. 1990 nr 19 poz. 149 akt jednorazowy Uchwała nr XIII/95/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 1990 r. w sprawie zmiany granic miasta Wasilkowa.
M.P. 1990 nr 19 poz. 148 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za przyznanie prawa do oznaczenia wyrobów państwowymi znakami jakości i znakiem bezpieczeństwa.
M.P. 1990 nr 19 poz. 147 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 maja 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie doboru rodzin zastępczych oraz szczegółowych zasad udzielania pomocy tym rodzinom.
M.P. 1990 nr 19 poz. 146 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy w Konstancinie-Jeziornie, województwo stołeczne warszawskie.
M.P. 1990 nr 19 poz. 145 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1990 r. w sprawie racjonalnego gospodarowania naturalnymi zasobami mineralnymi.
M.P. 1990 nr 18 poz. 144 akt jednorazowy Uchwała nr XI/54/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie zmiany granic miasta Świebodzina i gminy Świebodzin.
M.P. 1990 nr 18 poz. 143 akt jednorazowy Uchwała nr 75/XIII Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łomży z dnia 26 kwietnia 1990 r. w sprawie zmiany granic gmin Przytuły i Stawiski
M.P. 1990 nr 18 poz. 142 akt jednorazowy Uchwała nr XII/67/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie zmiany granic miasta Opole Lubelskie.
M.P. 1990 nr 18 poz. 141 akt jednorazowy Uchwała nr XVII/113/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kaliszu z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie zmiany granic miasta Grabowa n. Prosną i gminy Grabów n. Prosną.
M.P. 1990 nr 18 poz. 140 uchylony Zarządzenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów głosowania, protokołów wyników wyborów oraz zaświadczeń o wyborze, stosowanych w wyborach do rad gmin.
M.P. 1990 nr 18 poz. 139 uchylony Zarządzenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin.
M.P. 1990 nr 18 poz. 138 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 kwietnia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.
M.P. 1990 nr 18 poz. 137 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 1990 r. w sprawie przebudowy systemu świadczeń emerytalno-rentowych oraz w sprawie emerytur i rent ze starego portfela.
M.P. 1990 nr 18 poz. 136 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 1990 r. w sprawie Katynia.
M.P. 1990 nr 17 poz. 135 akt jednorazowy Uchwała nr XIV/59/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Tarnobrzegu z dnia 29 marca 1990 r. w sprawie zmiany granic miasta Tarnobrzega.
M.P. 1990 nr 17 poz. 134 akt jednorazowy Uchwała nr XII/106/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Legnicy z dnia 24 kwietnia 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany granic miasta Głogowa.
M.P. 1990 nr 17 poz. 133 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.
M.P. 1990 nr 16 poz. 132 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 1990 r.
M.P. 1990 nr 16 poz. 131 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 kwietnia 1990 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki w marcu 1990 r.
M.P. 1990 nr 16 poz. 130 akt jednorazowy Uchwała nr XI/66/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze z dnia 29 marca 1990 r. w sprawie zmiany granic miasta Zawidowa.
M.P. 1990 nr 16 poz. 129 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych przez Ośrodek Postępu Technicznego w Katowicach.
M.P. 1990 nr 16 poz. 128 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 kwietnia 1990 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów na cele kolekcjonerskie i inne cele.
M.P. 1990 nr 16 poz. 127 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 7 kwietnia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych.
M.P. 1990 nr 16 poz. 126 uchylony Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz warunków, jakim powinna odpowiadać sporządzona przez rzeczoznawcę ocena oddziaływania inwestycji i obiektów budowlanych na środowisko.
M.P. 1990 nr 16 poz. 125 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie przedłużenia terminu wpłaty opłaty skarbowej od weksli.
M.P. 1990 nr 16 poz. 124 uznany za uchylony Zarządzenie nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele wyborów do rad gmin w 1990 r.
M.P. 1990 nr 16 poz. 123 uznany za uchylony Uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dysponowania rezerwą budżetu centralnego.
M.P. 1990 nr 16 poz. 122 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 1990 r. w sprawie uchylenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gorzowie Wielkopolskim i Wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku.
M.P. 1990 nr 16 poz. 121 uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 1990 r. zmieniająca Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1990 nr 15 poz. 120 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 29 marca 1990 r. w sprawie określenia niezbędnych warunków umożliwiających wypełnianie funkcji sędziego sportowego.
M.P. 1990 nr 15 poz. 119 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 marca 1990 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych i na pośrednictwie w kupnie i sprzedaży tych wartości oraz maksymalnej wysokości marż pobieranych przy wykonywaniu tych czynności.
M.P. 1990 nr 15 poz. 118 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 1990 r. w sprawie wyjątków od zakazów ustalonych w art. 48 ust. 1 Prawa lotniczego.
M.P. 1990 nr 15 poz. 117 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 1990 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych.
M.P. 1990 nr 14 poz. 116 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 kwietnia 1990 r. w sprawie przyrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 1990 r.
M.P. 1990 nr 14 poz. 115 uchylony Zarządzenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 11 kwietnia 1990 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów rejestracji kandydatów i list kandydatów na radnych oraz wzorów zaświadczeń dla mężów zaufania i pełnomocników list kandydatów.
M.P. 1990 nr 14 poz. 114 uchylony Zarządzenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 10 kwietnia 1990 r. w sprawie ustalenia wzorów pieczęci komisji wyborczych.
M.P. 1990 nr 14 poz. 113 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 marca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie czasu pracy i wypoczynku personelu latającego.
M.P. 1990 nr 14 poz. 112 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i określenia siedzib państwowych biur notarialnych oraz ich oddziałów.
M.P. 1990 nr 14 poz. 111 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 7 kwietnia 1990 r. uchylające zarządzenie w sprawie zakazu stosowania niektórych materiałów i paliw do produkcji określonych wyrobów i świadczenia usług oraz zakazu produkcji wyrobów i stosowania technologii nadmiernie materiałochłonnych i energochłonnych.
M.P. 1990 nr 14 poz. 110 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1990 nr 14 poz. 109 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 44 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1990 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej.
M.P. 1990 nr 13 poz. 108 uchylony Zarządzenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 7 kwietnia 1990 r. w sprawie zasad bezpłatnego dostępu do państwowego radia i telewizji partii lub ugrupowań politycznych, komitetów obywatelskich bądź innych organizacji lub instytucji popierających zgłoszonych kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin.
M.P. 1990 nr 13 poz. 107 uchylony Zarządzenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 4 kwietnia 1990 r. w sprawie regulaminu terytorialnego i obwodowych komisji wyborczych.
M.P. 1990 nr 13 poz. 106 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie zasad i trybu nadawania klas sportowych.
M.P. 1990 nr 13 poz. 105 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.
M.P. 1990 nr 13 poz. 104 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 1990 r. w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym obrotów ze sprzedaży spirytusu i wyrobów spirytusowych, osiąganych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1990 nr 13 poz. 103 uchylony Zarządzenie nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1990 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin.
M.P. 1990 nr 13 poz. 102 uchylony Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1990 r. w sprawie wynagrodzenia wojewódzkich komisarzy wyborczych.
M.P. 1990 nr 13 poz. 101 obowiązujący Zarządzenie nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej dla przeprowadzenia likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".
M.P. 1990 nr 13 poz. 100 obowiązujący Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1990 r. w sprawie uzyskania przez dzielnice m.st. Warszawy statusu gmin.
M.P. 1990 nr 13 poz. 99 uchylony Uchwała nr 52 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1990 r. w sprawie rekompensaty za utracone zarobki osób wchodzących w skład komisji wyborczych w wyborach do rad gmin.
M.P. 1990 nr 13 poz. 98 uchylony Uchwała nr 51 Rady Ministrów z dnia 31 marca 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty elektryfikacyjnej pobieranej przy powszechnej elektryfikacji wsi.
M.P. 1990 nr 13 poz. 97 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 1990 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Prezydium Senatu.
M.P. 1990 nr 13 poz. 96 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 1990 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu.
M.P. 1990 nr 12 poz. 95 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 marca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom pożarnictwa, którzy w miejscu pełnienia służby nie otrzymali mieszkania.
M.P. 1990 nr 12 poz. 94 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1990 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
M.P. 1990 nr 12 poz. 93 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu pokrywania należności mieszkaniowych oraz opłat eksploatacyjnych żołnierzom uznanych za jedynych żywicieli rodzin i żołnierzom samotnym oraz zawieszania spłaty niektórych pożyczek i kredytów.
M.P. 1990 nr 12 poz. 92 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
M.P. 1990 nr 12 poz. 91 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 1990 r. w sprawie trybu działania Generalnego Komisarza Wyborczego i wojewódzkich komisarzy wyborczych.
M.P. 1990 nr 11 poz. 90 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 1990 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
M.P. 1990 nr 11 poz. 89 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 22 marca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
M.P. 1990 nr 11 poz. 88 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 marca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych.
M.P. 1990 nr 11 poz. 87 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 15 marca 1990 r. w sprawie zaniechania stosowania niektórych ograniczeń w użytkowaniu paliw i energii.
M.P. 1990 nr 11 poz. 86 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie finansowania prac normalizacyjnych i wynagrodzenia za te prace.
M.P. 1990 nr 11 poz. 85 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1990 nr 11 poz. 84 obowiązujący Uchwała Nr 40 Rady Ministrów z dnia 24 marca 1990 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Szczyrk oraz ustalenia siedziby gminnych organów władzy i administracji państwowej w Buczkowicach, w województwie bielskim.
M.P. 1990 nr 11 poz. 83 uchylony wykazem Uchwała Nr 39 Rady Ministrów z dnia 24 marca 1990 r. w sprawie zmiany niektórych zasad odpłatności konsumentów za korzystanie z żywienia przyzakładowego oraz pokrywania kosztów tego żywienia.
M.P. 1990 nr 11 poz. 82 uchylony Uchwała Nr 36 Rady Ministrów z dnia 19 marca 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.
M.P. 1990 nr 11 poz. 81 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 1990 r. w sprawie protestów wyborczych.
M.P. 1990 nr 11 poz. 80 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1990 r. w sprawie Katynia.
M.P. 1990 nr 11 poz. 79 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1990 r. w sprawie Litwy.
M.P. 1990 nr 10 poz. 78 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu egzaminu wstępnego na I rok studiów w szkołach wyższych nadzorowanych przez Ministra Edukacji Narodowej w roku akademickim 1990/1991.
M.P. 1990 nr 10 poz. 77 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1990 r. w sprawie powołania Generalnego Komisarza Wyborczego.
M.P. 1990 nr 10 poz. 76 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 1990 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru posła na Sejm w wyborach uzupełniających.
M.P. 1990 nr 10 poz. 75 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1990 r. w sprawie planu Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki na 1990 r.
M.P. 1990 nr 10 poz. 74 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1990 r. w sprawie planu Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury na 1990 r.
M.P. 1990 nr 10 poz. 73 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1990 r. w sprawie założeń polityki pieniężnej na 1990 r.
M.P. 1990 nr 10 poz. 72 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1990 r. w sprawie bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności na 1990 r.
M.P. 1990 nr 10 poz. 71 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1990 r. w sprawie bilansu płatniczego państwa na 1990 r.
M.P. 1990 nr 9 poz. 70 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 marca 1990 r. w sprawie przyrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 1990 r.
M.P. 1990 nr 9 poz. 69 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lutego 1990 r. w sprawie zmian w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1990 nr 9 poz. 68 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 marca 1990 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1990 nr 9 poz. 67 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 26 lutego 1990 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji probierczej.
M.P. 1990 nr 9 poz. 66 uznany za uchylony Uchwała Komitetu Obrony Kraju z dnia 21 lutego 1990 r. w sprawie doktryny obronnej Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1990 nr 9 poz. 65 obowiązujący Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 1990 r. w sprawie postępowania z dokumentacją z wyborów do rad narodowych w 1988 r.
M.P. 1990 nr 9 poz. 64 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 1990 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia w 1988 r. wyborów do rad narodowych.
M.P. 1990 nr 8 poz. 63 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia bagażu podróżnego i taryfie składek za to ubezpieczenie.
M.P. 1990 nr 8 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie ogłoszenia zmian w taryfie składek za umowne ubezpieczenie upraw.
M.P. 1990 nr 8 poz. 61 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie ogłoszenia taryfy składek za ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych.
M.P. 1990 nr 8 poz. 60 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie ogłoszenia zmian w taryfie składek za ubezpieczenie domów letniskowych oraz mienia ruchomego.
M.P. 1990 nr 8 poz. 59 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia umownego zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności oraz taryfach składek za ubezpieczenia umowne zwierząt.
M.P. 1990 nr 8 poz. 58 akt jednorazowy Uchwała nr XII/83/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 30 stycznia 1990 r. w sprawie zmiany granic miasta Starogardu Gdańskiego.
M.P. 1990 nr 8 poz. 57 uznany za uchylony Uchwała nr 28 Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1990 r. uchylająca uchwałę w sprawie inspekcji gospodarki samochodowej.
M.P. 1990 nr 8 poz. 56 uznany za uchylony Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lutego 1990 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dnia 18 lutego 1990 r. w okręgu wyborczym obejmującym obszar województwa opolskiego.
M.P. 1990 nr 8 poz. 55 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1990 r. w sprawie realizacji ustawy budżetowej na rok 1990.
M.P. 1990 nr 8 poz. 54 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1990 r. w sprawie założeń polityki społeczno-gospodarczej na rok 1990.
M.P. 1990 nr 7 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i zbioru taryf składek za to ubezpieczenie.
M.P. 1990 nr 7 poz. 52 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 1990 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku wyrównawczego.
M.P. 1990 nr 7 poz. 51 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1990 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru zobowiązań podatkowych w podatku obrotowym należnym od samochodów osobowych ogólnego przeznaczenia sprowadzonych przez osoby fizyczne z zagranicy.
M.P. 1990 nr 7 poz. 50 uznany za uchylony Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lutego 1990 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów uzupełniających do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dnia 11 lutego 1990 r. w okręgu wyborczym nr 22 w Gdyni do mandatu nr 89.
M.P. 1990 nr 6 poz. 49 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie ogłoszenia zmian w taryfie składek za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
M.P. 1990 nr 6 poz. 48 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz taryf składek za to ubezpieczenie.
M.P. 1990 nr 5 poz. 47 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia mieszkań i taryfie składek za to ubezpieczenie.
M.P. 1990 nr 5 poz. 46 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo) i taryfie składek za to ubezpieczenie.
M.P. 1990 nr 5 poz. 45 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie ogłoszenia zmian w taryfie składek za ubezpieczenia umowne autocasco.
M.P. 1990 nr 5 poz. 44 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia rodzinnego na życie.
M.P. 1990 nr 5 poz. 43 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 lutego 1990 r. w sprawie przyrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1990 r.
M.P. 1990 nr 5 poz. 42 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 lutego 1990 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w jednostkach gospodarki uspołecznionej w IV kwartale 1989 r.
M.P. 1990 nr 5 poz. 41 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 lutego 1990 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sferze budżetowej i w sferze produkcji materialnej w 1989 r.
M.P. 1990 nr 5 poz. 40 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 lutego 1990 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce uspołecznionej w 1989 r.
M.P. 1990 nr 5 poz. 39 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1990 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego w przedmiocie przywrócenia osobom prawnym Kościoła Katolickiego własności nieruchomości lub ich części.
M.P. 1990 nr 5 poz. 38 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lutego 1990 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dnia 4 lutego 1990 r. w okręgu wyborczym obejmującym obszar województwa opolskiego.
M.P. 1990 nr 4 poz. 37 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości odpłatności za czynności rzeczników patentowych oraz trybu regulowania należności z tego tytułu.
M.P. 1990 nr 4 poz. 36 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 1990 r. w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.
M.P. 1990 nr 4 poz. 35 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie ustalenia wzoru banknotu nominalnej wartości 100.000 zł.
M.P. 1990 nr 4 poz. 34 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 stycznia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia oraz trybu realizacji depozytowych bonów rewaloryzacyjnych.
M.P. 1990 nr 4 poz. 33 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 1 lutego 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu.
M.P. 1990 nr 4 poz. 32 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.
M.P. 1990 nr 4 poz. 31 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 lutego 1990 r. w sprawie odstąpienia od ustalania zasad i stawek wynagradzania oraz umów wzorcowych o prace literackie i pomocnicze prace literackie do filmu.
M.P. 1990 nr 4 poz. 30 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz trybu wypłacania ekwiwalentu pieniężnego uczniom szkół zawodowych realizującym program praktycznej nauki zawodu.
M.P. 1990 nr 4 poz. 29 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 1990 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.
M.P. 1990 nr 4 poz. 28 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 1990 r. w sprawie majątku partii politycznych i organizacji młodzieżowych.
M.P. 1990 nr 3 poz. 27 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 23 stycznia 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 224 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1989 i 1990.
M.P. 1990 nr 3 poz. 26 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 19 stycznia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania i wstrzymywania stypendiów sportowych oraz ich wysokości.
M.P. 1990 nr 3 poz. 25 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 25 stycznia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych.
M.P. 1990 nr 3 poz. 24 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 stycznia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie cen za usługi świadczone przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom nie uprawnionym do bezpłatnych świadczeń leczniczych.
M.P. 1990 nr 3 poz. 23 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 stycznia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.
M.P. 1990 nr 3 poz. 22 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1990 nr 3 poz. 21 uchylony Uchwała nr 18 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie nagród państwowych w 1990 r.
M.P. 1990 nr 3 poz. 20 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 1990 r. w sprawie trybu przedstawiania wniosku o nadanie tytułu honorowego "Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności".
M.P. 1990 nr 2 poz. 19 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 stycznia 1990 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta w IV kwartale 1989 r.
M.P. 1990 nr 2 poz. 18 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1989 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania państwowych biur notarialnych.
M.P. 1990 nr 2 poz. 17 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia w uspołecznionych zakładach pracy.
M.P. 1990 nr 2 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń za utwory sceniczne i muzyczne.
M.P. 1990 nr 2 poz. 15 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane w formie książkowej oraz za utwory plastyczne.
M.P. 1990 nr 2 poz. 14 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
M.P. 1990 nr 2 poz. 13 akt jednorazowy Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1990 r. uchylające zarządzenie w sprawie zatrudniania cudzoziemców.
M.P. 1990 nr 2 poz. 12 uchylony Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1990 r. w sprawie zasad ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych.
M.P. 1990 nr 2 poz. 11 uchylony Uchwała nr 10 Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen artykułów żywnościowych do świadczeń emerytalno-rentowych i innych pieniężnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
M.P. 1990 nr 2 poz. 10 uznany za uchylony Uchwała nr 9 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1990 r. uchylająca uchwałę w sprawie pomocy uspołecznionych zakładów pracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych załóg.
M.P. 1990 nr 2 poz. 9 uznany za uchylony Uchwała nr 7 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stałych i okresowych zasiłków pieniężnych z pomocy społecznej.
M.P. 1990 nr 2 poz. 8 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 5 grudnia 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.
M.P. 1990 nr 2 poz. 7 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 7 listopada 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.
M.P. 1990 nr 1 poz. 6 akt jednorazowy Uchwała nr IX/67/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 30 listopada 1989 r. w sprawie zmiany granic gmin Strzelce Opolskie i Jemielnica.
M.P. 1990 nr 1 poz. 5 akt jednorazowy Uchwała nr IX/66/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 30 listopada 1989 r. w sprawie zmiany granic miast Kolonowskie i Zawadzkie.
M.P. 1990 nr 1 poz. 4 akt jednorazowy Uchwała nr IX/65/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 30 listopada 1989 r. w sprawie zmiany granic miasta Kolonowskie i gminy Kolonowskie.
M.P. 1990 nr 1 poz. 3 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego.
M.P. 1990 nr 1 poz. 2 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie ulg i zwolnień od podatku od płac.
M.P. 1990 nr 1 poz. 1 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 2 Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach administracji państwowej.