Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1991 nr 47 poz. 334 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1991 r. w sprawie stopy procentowej dla naliczenia dywidendy obligatoryjnej.
M.P. 1991 nr 47 poz. 333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 18 grudnia 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.
M.P. 1991 nr 47 poz. 332 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 1991 r. w sprawie składu oraz zasad i trybu działania Komitetu Obrony Kraju oraz zakresu działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
M.P. 1991 nr 46 poz. 331 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1991 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Ministra Sprawiedliwości.
M.P. 1991 nr 46 poz. 330 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 27 grudnia 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
M.P. 1991 nr 46 poz. 329 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Łódzkie.
M.P. 1991 nr 46 poz. 328 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 1991 r. w sprawie stosowania kursów w złotych walut obcych, wartości dewizowych wyrażonych w walutach obcych oraz jednostek rozrachunkowych.
M.P. 1991 nr 46 poz. 327 obowiązujący Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: częstochowskim, elbląskim, kaliskim, kieleckim, krośnieńskim, legnickim, olsztyńskim, opolskim, radomskim, siedleckim, skierniewickim i włocławskim.
M.P. 1991 nr 46 poz. 326 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie sposobu przeliczania emerytur i rent w związku z wprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych.
M.P. 1991 nr 46 poz. 325 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym obrotów ze sprzedaży spirytusu i wyrobów spirytusowych, osiąganych przez osoby fizyczne oraz nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
M.P. 1991 nr 46 poz. 324 uznany za uchylony Uchwała Nr 169 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1991 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu państwa na rok 1991.
M.P. 1991 nr 46 poz. 323 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 1991 r. w sprawie zakończenia działalności przez Radę Narodową Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie.
M.P. 1991 nr 46 poz. 322 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 1991 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Rady Europy.
M.P. 1991 nr 45 poz. 321 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 grudnia 1991 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w listopadzie 1991 r.
M.P. 1991 nr 45 poz. 320 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 grudnia 1991 r. w sprawie sposobu przeliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego w związku z wprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych.
M.P. 1991 nr 45 poz. 319 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia instytucji finansowych oraz instytucji ubezpieczeniowych zwolnionych od obowiązku odprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach obcych.
M.P. 1991 nr 45 poz. 318 uchylony Uchwała Nr 162 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1991 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1991 nr 45 poz. 317 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Nr 161 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie skróconego czasu pracy pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy nadzorowanych przez Ministra Przemysłu i Handlu.
M.P. 1991 nr 45 poz. 316 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 1991 r. w sprawie niepodległości Ukrainy.
M.P. 1991 nr 45 poz. 315 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 1991 r. w sprawie powołania Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1991 nr 45 poz. 314 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu.
M.P. 1991 nr 45 poz. 313 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie przyjęcia ustąpienia Rządu.
M.P. 1991 nr 44 poz. 312 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 4 grudnia 1991 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 1992 r.
M.P. 1991 nr 44 poz. 311 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1991 nr 44 poz. 310 uznany za uchylony Uchwała Nr 147 Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej.
M.P. 1991 nr 43 poz. 309 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 listopada 1991 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby i wagi monet nominalnej wartości 200000 zŁ oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1991 nr 43 poz. 308 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 listopada 1991 r. uchylające zarządzenie w sprawie powierzenia Bankowi Gospodarki Żywnościowej niektórych czynności bankowych.
M.P. 1991 nr 43 poz. 307 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 18 listopada 1991 r. w sprawie określenia sposobu odgraniczenia wolnych obszarów celnych od pozostałego polskiego obszaru celnego.
M.P. 1991 nr 43 poz. 306 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 listopada 1991 r. w sprawie cennika na zwierzynę bezprawnie pozyskaną.
M.P. 1991 nr 43 poz. 305 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 listopada 1991 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1991 r.
M.P. 1991 nr 43 poz. 304 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 listopada 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu prowadzenia przez uczelnie dokumentacji przebiegu studiów.
M.P. 1991 nr 43 poz. 303 uchylony Zarządzenie Nr 109 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.
M.P. 1991 nr 43 poz. 302 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 1991 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
M.P. 1991 nr 43 poz. 301 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 1991 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu.
M.P. 1991 nr 43 poz. 300 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 1991 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu.
M.P. 1991 nr 43 poz. 299 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 1991 r. w sprawie zmiany Tymczasowego regulaminu Senatu.
M.P. 1991 nr 43 poz. 298 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 1991 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Sejmu.
M.P. 1991 nr 43 poz. 297 uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 1991 r. w sprawie zmiany Tymczasowego regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1991 nr 43 poz. 296 uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 1991 r. w sprawie Tymczasowego regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1991 nr 43 poz. 295 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 1991 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu.
M.P. 1991 nr 42 poz. 294 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 listopada 1991 r. w sprawie zmiany kwot najniższej emerytury i renty.
M.P. 1991 nr 42 poz. 293 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 1991 r. w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za miesiąc wrzesień 1991 r.
M.P. 1991 nr 42 poz. 292 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1991 nr 42 poz. 291 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 listopada 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1991 nr 42 poz. 290 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 listopada 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1991 nr 42 poz. 289 uznany za uchylony Uchwała Nr 151 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1991 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu państwa na 1991 r.
M.P. 1991 nr 41 poz. 288 uznany za uchylony Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 października 1991 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 27 października 1991 r.
M.P. 1991 nr 41 poz. 287 uznany za uchylony Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 października 1991 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 27 października 1991 r.
M.P. 1991 nr 40 poz. 286 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 listopada 1991 r. w sprawie recept uprawniających do nabycia leku i artykułu sanitarnego za opłatą ryczałtową, za częściową odpłatnością lub bezpłatnie.
M.P. 1991 nr 40 poz. 285 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 listopada 1991 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających.
M.P. 1991 nr 39 poz. 284 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 1991 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz kwoty najniższej emerytury i renty od 1 grudnia 1991 r.
M.P. 1991 nr 39 poz. 283 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 listopada 1991 r. w sprawie normatywnych wielkości spłat odsetek i rat kapitałowych od kredytów mieszkaniowych w IV kwartale 1991 r.
M.P. 1991 nr 39 poz. 282 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 31 października 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1991 nr 39 poz. 281 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 października 1991 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200.000 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1991 nr 39 poz. 280 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 1991 r. w sprawie stref zamkniętych i stref niebezpiecznych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1991 nr 39 poz. 279 obowiązujący Uchwała nr 148 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1991 r. w sprawie statutu Funduszu Kościelnego.
M.P. 1991 nr 39 poz. 278 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 1991 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.
M.P. 1991 nr 38 poz. 277 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 1991 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w trzecim kwartale 1991 r.
M.P. 1991 nr 38 poz. 276 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 listopada 1991 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w październiku 1991 r.
M.P. 1991 nr 38 poz. 275 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 listopada 1991 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sferze produkcji materialnej w gospodarce narodowej w trzecim kwartale 1991 r.
M.P. 1991 nr 38 poz. 274 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 listopada 1991 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu, przeprowadzonych w dniu 27 października 1991 r.
M.P. 1991 nr 38 poz. 273 obowiązujący Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 października 1991 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1991 nr 38 poz. 272 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 1991 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.
M.P. 1991 nr 38 poz. 271 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 1991 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1991 nr 38 poz. 270 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 1991 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1991 nr 37 poz. 269 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 października 1991 r. w sprawie kwalifikowania do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz zasad korzystania ze świadczeń tych zakładów.
M.P. 1991 nr 36 poz. 268 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 18 października 1991 r. w sprawie ewidencji sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych.
M.P. 1991 nr 36 poz. 267 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym obrotów ze sprzedaży spirytusu i wyrobów spirytusowych, osiąganych przez osoby fizyczne oraz nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
M.P. 1991 nr 36 poz. 266 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 1991 r. w sprawie określenia kwalifikacji zawodowych, jakie powinna posiadać osoba zatrudniana w uczelni na stanowisku kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty.
M.P. 1991 nr 36 poz. 265 uchylony Zarządzenie nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagrodzenia wojewódzkich komisarzy wyborczych.
M.P. 1991 nr 36 poz. 264 uchylony Zarządzenie nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 1991 r. w sprawie obsługi administracyjnej, wysokości środków finansowych niezbędnych do funkcjonowania Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz wysokości wynagrodzenia jej członków.
M.P. 1991 nr 36 poz. 263 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1991 r. w sprawie realizacji podstawowych kierunków prywatyzacji w 1991 r.
M.P. 1991 nr 36 poz. 262 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 1991 r. w sprawie traktatów zawartych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w Bonn 17 czerwca 1991 r., oraz o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy, podpisanego w Warszawie 14 listopada 1990 r.
M.P. 1991 nr 36 poz. 261 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 1991 r. w sprawie ratyfikacji Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy, podpisanego w Warszawie 14 listopada 1990 r.
M.P. 1991 nr 36 poz. 260 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie zobowiązania Rządu do złożenia w Sejmie projektu nowej ustawy karnej skarbowej.
M.P. 1991 nr 35 poz. 259 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 1991 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 1991 r.
M.P. 1991 nr 35 poz. 258 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 30 września 1991 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych wraz z określeniem stopnia przyznanych uprawnień.
M.P. 1991 nr 35 poz. 257 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 października 1991 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1992 r.
M.P. 1991 nr 35 poz. 256 uznany za uchylony Zarządzenie nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 1991 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 1991 r.
M.P. 1991 nr 35 poz. 255 uchylony Zarządzenie nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.
M.P. 1991 nr 34 poz. 254 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 września 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za wpisanie do rejestru środka farmaceutycznego lub artykułu sanitarnego stosowanych wyłącznie u zwierząt, produkowanych za granicą.
M.P. 1991 nr 34 poz. 253 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 października 1991 r. w sprawie form i warunków podejmowania i odbywania studiów przez osoby nie będące obywatelami polskimi, uczestniczenia tych osób w badaniach naukowych i szkoleniach oraz zasad odpłatności za studia i szkolenia.
M.P. 1991 nr 34 poz. 252 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 października 1991 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób.
M.P. 1991 nr 34 poz. 251 uznany za uchylony Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 11 października 1991 r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Ministrów.
M.P. 1991 nr 34 poz. 250 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 1991 r. w sprawie zmiany zasad odpłatności za leki i artykuły sanitarne.
M.P. 1991 nr 33 poz. 249 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1991 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1991 r.
M.P. 1991 nr 33 poz. 248 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1991 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej we wrześniu 1991 r.
M.P. 1991 nr 33 poz. 247 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 września 1991 r. w sprawie zmian w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1991 nr 33 poz. 246 uznany za uchylony Zarządzenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 8 października 1991 r. w sprawie zasad wykonywania przez wojewódzkie biura wyborcze zadań związanych z wyborami do rad gmin.
M.P. 1991 nr 33 poz. 245 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Antymonopolowego z dnia 18 września 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia delegatur Urzędu Antymonopolowego oraz określenia ich siedzib, właściwości terytorialnej i rzeczowej.
M.P. 1991 nr 33 poz. 244 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 października 1991 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby i wagi monet nominalnej wartości 100.000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1991 nr 33 poz. 243 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 września 1991 r. w sprawie cen urzędowych za ocenę stanu zdrowia obywateli polskich kierowanych do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.
M.P. 1991 nr 33 poz. 242 uchylony Uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 14 października 1991 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu państwa na 1991 r.
M.P. 1991 nr 33 poz. 241 uznany za uchylony Uchwała nr 139 Rady Ministrów z dnia 11 października 1991 r. w sprawie uznania niektórych uchwał Rady Ministrów i Prezydium Rządu ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" za nieobowiązujące.
M.P. 1991 nr 33 poz. 240 uznany za uchylony Uchwała nr 138 Rady Ministrów z dnia 10 października 1991 r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Badania Opinii Społecznej.
M.P. 1991 nr 33 poz. 239 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 1991 r.
M.P. 1991 nr 33 poz. 238 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 1991 r. w sprawie zobowiązania Rządu do realizacji uchwały z dnia 15 czerwca 1991 r. w zakresie finansowania i kredytowania budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1991 nr 33 poz. 237 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 1991 r. w sprawie wykonania przez Rząd postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 1991 r. w sprawie realizacji uchwał sejmowych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
M.P. 1991 nr 33 poz. 236 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 1991 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 1990 r. oraz z realizacji polityki pieniężnej w 1990 r.
M.P. 1991 nr 32 poz. 235 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 października 1991 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki we wrześniu 1991 r.
M.P. 1991 nr 32 poz. 234 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 1991 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia oraz wykazu mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1991 nr 32 poz. 233 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 września 1991 r. w sprawie określenia wzorów protokołów głosowania z wyborów, stosowanych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1991 nr 32 poz. 232 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 września 1991 r. w sprawie określenia wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów oraz urzędowych zestawień stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1991 nr 32 poz. 231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 1991 r. w sprawie pierwszeństwa z Międzynarodowych Targów Zoologiczno-Wędkarskich "PET FAIR".
M.P. 1991 nr 32 poz. 230 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 września 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania konkursowego na funkcję dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej.
M.P. 1991 nr 32 poz. 229 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 października 1991 r. w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji weryfikacyjnych.
M.P. 1991 nr 32 poz. 228 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 września 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1991 nr 32 poz. 227 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 137 Rady Ministrów z dnia 3 października 1991 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach administracji państwowej.
M.P. 1991 nr 32 poz. 226 obowiązujący Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 30 września 1991 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania majątku Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" w likwidacji oraz w sprawie dysponowania składnikami majątku tej Spółdzielni.
M.P. 1991 nr 31 poz. 225 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 12 września 1991 r. w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.
M.P. 1991 nr 30 poz. 224 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 września 1991 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1991 nr 30 poz. 223 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 września 1991 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1991 nr 30 poz. 222 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 1991 r. w sprawie prowizji za wydanie zezwoleń na przewóz i pobranie opłaty drogowej.
M.P. 1991 nr 30 poz. 221 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 3 września 1991 r. w sprawie planu numeracji krajowej.
M.P. 1991 nr 30 poz. 220 obowiązujący Uchwała nr 133 Rady Ministrów z dnia 17 września 1991 r. w sprawie terminu i warunków spłaty obligacji nominowanej w dolarach USA oraz jej oprocentowania.
M.P. 1991 nr 30 poz. 219 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 1991 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1991 nr 30 poz. 218 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 1991 r. w sprawie powszechnego wprowadzenia indywidualnego rozliczania ilości dostarczanej energii cieplnej.
M.P. 1991 nr 29 poz. 217 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 września 1991 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 1991 r.
M.P. 1991 nr 29 poz. 216 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 września 1991 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w sierpniu 1991 r.
M.P. 1991 nr 29 poz. 215 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 września 1991 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów okręgowych, wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych.
M.P. 1991 nr 29 poz. 214 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 19 sierpnia 1991 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wszczęcie postępowania celnego.
M.P. 1991 nr 29 poz. 213 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 sierpnia 1991 r. w sprawie określenia przypadków, w których złożenie dowodu osobistego przy wyjazdach za granicę nie jest wymagane.
M.P. 1991 nr 29 poz. 212 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 sierpnia 1991 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1991 r.
M.P. 1991 nr 29 poz. 211 uznany za uchylony Uchwała nr 132 Rady Ministrów z dnia 9 września 1991 r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia Państwowej Inspekcji Technicznej Rolnictwa.
M.P. 1991 nr 29 poz. 210 uchylony Uchwała nr 130 Rady Ministrów z dnia 6 września 1991 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania żołnierzom jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych niektórych uprawnień funkcjonariuszy Policji.
M.P. 1991 nr 29 poz. 209 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1991 r. w sprawie powołania ministra przemysłu i handlu.
M.P. 1991 nr 29 poz. 208 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1991 r. w sprawie odwołania prezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1991 nr 29 poz. 207 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1991 r. w sprawie odwołania ministra przemysłu.
M.P. 1991 nr 29 poz. 206 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia niepodległości Białorusi.
M.P. 1991 nr 29 poz. 205 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1991 r. w sprawie niepodległości Ukrainy.
M.P. 1991 nr 28 poz. 204 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 1991 r. w sprawie trybu, zasad i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1991 nr 28 poz. 203 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 1991 r. w sprawie utworzenia w Chełmie Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Wojewódzkiej w Lublinie.
M.P. 1991 nr 28 poz. 202 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 sierpnia 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyżywienia oraz wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz zasad ich wypłacania poborowym odbywającym służbę zastępczą.
M.P. 1991 nr 28 poz. 201 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 121 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1991 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej.
M.P. 1991 nr 28 poz. 200 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 1991 r. w sprawie realizacji uchwał sejmowych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
M.P. 1991 nr 28 poz. 199 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 1991 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1990 r., o bilansie płatniczym Rzeczypospolitej Polskiej za rok 1990, z gospodarki środkami Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki w 1990 r., z wykonania Funduszu Rozwoju Kultury za 1990 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium.
M.P. 1991 nr 27 poz. 198 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 20 lipca 1991 r. w sprawie wykazu dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, w zakresie których mogą być przeprowadzane przewody kwalifikacyjne I i II stopnia.
M.P. 1991 nr 27 poz. 197 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 1991 r. w sprawie ustalenia wzoru sprawozdania finansowego komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1991 nr 27 poz. 196 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 1991 r. w sprawie spisu wyborców dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1991 nr 27 poz. 195 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 1991 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu wyborców przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1991 nr 27 poz. 194 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 30 lipca 1991 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez przedsiębiorstwo maklerskie transakcji i rozliczeń oraz zasad prowadzenia ewidencji tych transakcji.
M.P. 1991 nr 27 poz. 193 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie cen za usługi świadczone przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom nie uprawnionym do bezpłatnych świadczeń leczniczych.
M.P. 1991 nr 27 poz. 192 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 lipca 1991 r. w sprawie cen urzędowych za przeprowadzanie szczepień ochronnych osób wyjeżdżających za granicę.
M.P. 1991 nr 27 poz. 191 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 1991 r. w sprawie Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
M.P. 1991 nr 26 poz. 190 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 sierpnia 1991 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w czerwcu 1991 r.
M.P. 1991 nr 26 poz. 189 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 sierpnia 1991 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji w III kwartale 1991 r.
M.P. 1991 nr 26 poz. 188 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 sierpnia 1991 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w lipcu 1991 r.
M.P. 1991 nr 26 poz. 187 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 1991 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sferze budżetowej oraz w sferze produkcji materialnej w I półroczu 1991 r.
M.P. 1991 nr 26 poz. 186 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 1991 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników w gospodarce uspołecznionej w II kwartale 1991 r. oraz przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 1991 r.
M.P. 1991 nr 26 poz. 185 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 1991 r. w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za czerwiec 1991 r.
M.P. 1991 nr 26 poz. 184 uchylony Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 lipca 1991 r. o utracie mocy obowiązującej przepisów zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 marca 1990 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych i na pośrednictwie w kupnie i sprzedaży tych wartości oraz maksymalnej wysokości marż pobieranych przy wykonywaniu tych czynności.
M.P. 1991 nr 26 poz. 183 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 30 lipca 1991 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia przez Komisję Papierów Wartościowych ewidencji papierów wartościowych wprowadzonych do publicznego obrotu.
M.P. 1991 nr 26 poz. 182 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie trybu przekazywania zawiadomień o osobach nie mających prawa wybierania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1991 nr 26 poz. 181 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie oznakowania urządzeń i systemów telekomunikacyjnych.
M.P. 1991 nr 26 poz. 180 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 30 lipca 1991 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1992 r.
M.P. 1991 nr 26 poz. 179 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia.
M.P. 1991 nr 26 poz. 178 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1991 r. w sprawie aktualnej sytuacji gospodarczej oraz kierunków polityki gospodarczej w 1991 r.
M.P. 1991 nr 26 poz. 177 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 1991 r. w sprawie środków na zapobieganie i leczenie uzależnienia i chorób będących następstwem palenia tytoniu.
M.P. 1991 nr 25 poz. 176 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie normatywnych wielkości spłat odsetek i rat kapitałowych od kredytów mieszkaniowych w III kwartale 1991 r.
M.P. 1991 nr 25 poz. 175 uchylony Zarządzenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 24 lipca 1991 r. w sprawie ustalenia wzoru protokołu wyników wyborów, stosowanego w wyborach uzupełniających do rad gmin.
M.P. 1991 nr 25 poz. 174 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lipca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i trybu przeprowadzania za pośrednictwem banków rozliczeń pieniężnych między osobami prawnymi oraz między tymi osobami i innymi podmiotami.
M.P. 1991 nr 25 poz. 173 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lipca 1991 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni.
M.P. 1991 nr 25 poz. 172 obowiązujący Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1991 nr 24 poz. 171 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 1991 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 1991 r.
M.P. 1991 nr 24 poz. 170 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lipca 1991 r. w sprawie określenia wzorów: potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów, potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na senatora, protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów, protokołu rejestracji kandydata na senatora, stosowanych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1991 nr 24 poz. 169 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 lipca 1991 r. w sprawie upoważnienia Straży Granicznej do udzielania wiz.
M.P. 1991 nr 24 poz. 168 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.
M.P. 1991 nr 24 poz. 167 uznany za uchylony Zarządzenie nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1991 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1991 nr 24 poz. 166 uznany za uchylony Zarządzenie nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1991 r. w sprawie zryczałtowanej diety dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1991 nr 24 poz. 165 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 1991 r. w sprawie sytuacji w radiu i telewizji.
M.P. 1991 nr 23 poz. 164 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta w II kwartale 1991 r.
M.P. 1991 nr 23 poz. 163 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 lipca 1991 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu wynagrodzeń w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w czerwcu 1991 r.
M.P. 1991 nr 23 poz. 162 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki w czerwcu 1991 r.
M.P. 1991 nr 23 poz. 161 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 lipca 1991 r. w sprawie ustalenia wzorów pieczęci okręgowych, wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych.
M.P. 1991 nr 23 poz. 160 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 lipca 1991 r. w sprawie ustalenia regulaminów okręgowych, wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych.
M.P. 1991 nr 23 poz. 159 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 lipca 1991 r. w sprawie ustalenia regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1991 nr 23 poz. 158 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 1991 r. w sprawie pierwszeństwa w Międzynarodowych Targach Kwiatów "Interflower".
M.P. 1991 nr 23 poz. 157 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 8 lipca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach.
M.P. 1991 nr 23 poz. 156 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 1991 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdań składanych przez fundacje.
M.P. 1991 nr 22 poz. 155 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie ustalenia wykazu organizacji społecznych uprawnionych do działania przed sądami w imieniu lub na rzecz obywateli.
M.P. 1991 nr 22 poz. 154 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 czerwca 1991 r. w sprawie określenia wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nie uspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego.
M.P. 1991 nr 22 poz. 153 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 1991 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1991 nr 21 poz. 152 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie zmian w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1991 nr 21 poz. 151 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 24 czerwca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
M.P. 1991 nr 21 poz. 150 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 21 czerwca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania i wstrzymywania stypendiów sportowych oraz ich wysokości.
M.P. 1991 nr 21 poz. 149 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1991 nr 21 poz. 148 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 czerwca 1991 r. w sprawie przetargów na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub własność gminy.
M.P. 1991 nr 21 poz. 147 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 1991 r. w sprawie zasad przydzielania nauczycielom akademickim dodatkowej powierzchni mieszkalnej.
M.P. 1991 nr 21 poz. 146 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 94 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie określenia zakresu przedmiotowego działalności Agencji Rynku Rolnego.
M.P. 1991 nr 21 poz. 145 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 1991 r. w sprawie założeń polityki mieszkaniowej państwa.
M.P. 1991 nr 20 poz. 144 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie zasad i trybu wydawania zezwoleń na nabywanie, przechowywanie i używanie środków strzałowych na potrzeby zakładu górniczego.
M.P. 1991 nr 20 poz. 143 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 1991 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia.
M.P. 1991 nr 20 poz. 142 uchylony Zarządzenie nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1991 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków komisji Komitetu Badań Naukowych pochodzących z wyboru.
M.P. 1991 nr 19 poz. 141 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 czerwca 1991 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 1991 r.
M.P. 1991 nr 19 poz. 140 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wynagrodzeń w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w maju 1991 r.
M.P. 1991 nr 19 poz. 139 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za marzec 1991 r.
M.P. 1991 nr 19 poz. 138 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1991 nr 19 poz. 137 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 1991 r. o utracie mocy obowiązującej przepisów instrukcji nr 4/SP Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1989 r. w sprawie wzorów rocznego bilansu i rachunku wyników oraz sposobu ich sporządzania przez podatników obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.
M.P. 1991 nr 19 poz. 136 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 1991 r. w sprawie kosztów sądowych w postępowaniu o założenie księgi wieczystej.
M.P. 1991 nr 19 poz. 135 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad obliczania oraz trybu zwrotu podatku obrotowego przy sprzedaży przez jednostki gospodarcze produktów i usług na eksport.
M.P. 1991 nr 19 poz. 134 obowiązujący Uchwała nr 86 Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1991 r. w sprawie zasad przewozu ładunków pocztowych kolejami.
M.P. 1991 nr 19 poz. 133 uznany za uchylony Uchwała nr 81 Rady Ministrów z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.
M.P. 1991 nr 19 poz. 132 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie zasad przyznawania nagród jubileuszowych funkcjonariuszom Policji, Urzędu Ochrony Państwa oraz Straży Granicznej.
M.P. 1991 nr 19 poz. 131 uznany za uchylony Uchwała nr 70 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie zawieszenia przewozu przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" osób i przesyłek na niektórych odcinkach linii kolei normalnotorowych i wąskotorowych.
M.P. 1991 nr 19 poz. 130 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie postępowania z dokumentacją z przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1989 r.
M.P. 1991 nr 19 poz. 129 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 1991 r. w sprawie zmiany Tymczasowego regulaminu Senatu.
M.P. 1991 nr 19 poz. 128 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 1991 r. w sprawie zmiany Tymczasowego regulaminu Senatu.
M.P. 1991 nr 19 poz. 127 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 1991 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1991 nr 18 poz. 126 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania antydumpingowego.
M.P. 1991 nr 18 poz. 125 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 maja 1991 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni.
M.P. 1991 nr 18 poz. 124 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1991 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1991 r.
M.P. 1991 nr 18 poz. 123 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa.
M.P. 1991 nr 18 poz. 122 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 maja 1991 r. w sprawie zakresu i form pomocy przysługującej nauczycielowi akademickiemu podejmującemu studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia zawodowego.
M.P. 1991 nr 18 poz. 121 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 maja 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" oraz ustalenia jego wzoru i sposobu noszenia.
M.P. 1991 nr 18 poz. 120 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1991 r.
M.P. 1991 nr 18 poz. 119 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1991 r. w sprawie realizacji ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.
M.P. 1991 nr 18 poz. 118 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1991 r. w sprawie polityki ekologicznej.
M.P. 1991 nr 17 poz. 117 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 1991 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji w II kwartale 1991 r.
M.P. 1991 nr 17 poz. 116 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 1991 r. w sprawie wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wynagrodzeń w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w kwietniu 1991 r.
M.P. 1991 nr 17 poz. 115 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 maja 1991 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników w gospodarce uspołecznionej w I kwartale 1991 r. oraz przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 1991 r.
M.P. 1991 nr 17 poz. 114 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych.
M.P. 1991 nr 17 poz. 113 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 1991 r. w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym obrotów ze sprzedaży spirytusu i wyrobów spirytusowych, osiąganych przez osoby fizyczne oraz nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
M.P. 1991 nr 17 poz. 112 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 1991 r. w sprawie określenia specjalności, w których na stanowisku profesora nadzwyczajnego można zatrudnić osobę nie posiadającą tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.
M.P. 1991 nr 17 poz. 111 uchylony Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 16 maja 1991 r. w sprawie zasad ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych.
M.P. 1991 nr 17 poz. 110 uznany za uchylony Deklaracja Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 1991 r. z okazji 200-lecia uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
M.P. 1991 nr 16 poz. 109 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1991 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 marca 1991 r. w sprawie ustalenia norm ilościowych zużycia energii elektrycznej, gazowej i cieplnej dla celów domowych przez kombatantów i inne osoby uprawnione.
M.P. 1991 nr 16 poz. 108 uchylony Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 kwietnia 1991 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości.
M.P. 1991 nr 16 poz. 107 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 kwietnia 1991 r. w sprawie wycofania z obiegu banknotów nominalnej wartości 200.000 zł.
M.P. 1991 nr 16 poz. 106 uchylony Uchwała nr 65 Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie działania Biura Wolnych Wyborów Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z siedzibą w Warszawie.
M.P. 1991 nr 16 poz. 105 uchylony Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie wykazu gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym.
M.P. 1991 nr 15 poz. 104 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 1991 r.
M.P. 1991 nr 15 poz. 103 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 kwietnia 1991 r. w sprawie zmian w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1991 nr 15 poz. 102 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 kwietnia 1991 r. w sprawie normatywnych wielkości spłat odsetek i rat kapitałowych od kredytów mieszkaniowych w I i II kwartale 1991 r.
M.P. 1991 nr 15 poz. 101 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 kwietnia 1991 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 10.000 zł i 200.000 zł.
M.P. 1991 nr 15 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1991 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia.
M.P. 1991 nr 15 poz. 99 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 marca 1991 r. w sprawie udzielania świadczeń zapobiegawczo-leczniczych studentom i członkom ich rodzin oraz orzekania o niezdolności studentów do uczestniczenia w zajęciach i konieczności udzielania studentom urlopu ze względu na stan zdrowia.
M.P. 1991 nr 15 poz. 98 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1991 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia przez uczelnie dokumentacji przebiegu studiów.
M.P. 1991 nr 14 poz. 97 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 kwietnia 1991 r. w sprawie wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wynagrodzeń w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w marcu 1991 r.
M.P. 1991 nr 14 poz. 96 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 kwietnia 1991 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki w marcu 1991 r.
M.P. 1991 nr 14 poz. 95 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 kwietnia 1991 r. w sprawie ustalenia wzoru banknotu nominalnej wartości 1.000.000 zł.
M.P. 1991 nr 14 poz. 94 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie warunków nabywania przez notariuszy i organy samorządu notarialnego rzeczy ruchomych znoszonych państwowych biur notarialnych.
M.P. 1991 nr 14 poz. 93 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie szczegółowych warunków czasowego wynajmowania notariuszom prowadzącym kancelarie notarialne lokali w budynkach sądowych.
M.P. 1991 nr 14 poz. 92 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 marca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia prawideł wyścigowych wyścigów konnych.
M.P. 1991 nr 14 poz. 91 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Kultury i Sztuki oraz Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników upowszechniania kultury.
M.P. 1991 nr 14 poz. 90 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lutego 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1991 nr 14 poz. 89 uznany za uchylony Uchwała nr 54 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1991 r. w sprawie uznania za nieobowiązującą uchwały w sprawie ryczałtów pieniężnych dla inwalidów korzystających z pojazdów mechanicznych.
M.P. 1991 nr 14 poz. 88 uchylony Uchwała nr 45 Rady Ministrów z dnia 26 marca 1991 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa.
M.P. 1991 nr 13 poz. 87 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych.
M.P. 1991 nr 13 poz. 86 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1991 r. w sprawie podstawowych kierunków prywatyzacji w 1991 r.
M.P. 1991 nr 13 poz. 85 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1991 r. w sprawie założeń polityki pieniężnej na 1991 r.
M.P. 1991 nr 13 poz. 84 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1991 r. w sprawie realizacji ustawy budżetowej na rok 1991 r.
M.P. 1991 nr 13 poz. 83 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1991 r. w sprawie założeń polityki gospodarczo-społecznej na rok 1991.
M.P. 1991 nr 12 poz. 82 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 marca 1991 r. w sprawie współczynników przeliczeniowych do aktualizacji wyceny wartości środków trwałych na dzień 1 stycznia 1991 r.
M.P. 1991 nr 12 poz. 81 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 lutego 1991 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1991 nr 11 poz. 80 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 12 marca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
M.P. 1991 nr 11 poz. 79 uchylony Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 20 marca 1991 r. w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
M.P. 1991 nr 11 poz. 78 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1991 nr 11 poz. 77 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.
M.P. 1991 nr 11 poz. 76 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 marca 1991 r. w sprawie ustalenia norm ilościowych zużycia energii elektrycznej, gazowej i cieplnej dla celów domowych przez kombatantów i inne osoby uprawnione.
M.P. 1991 nr 11 poz. 75 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 1991 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.
M.P. 1991 nr 10 poz. 74 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1991 r. w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Łódzkie.
M.P. 1991 nr 10 poz. 73 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lutego 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.
M.P. 1991 nr 10 poz. 72 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1991 r. w sprawie zasad i warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania tych zajęć.
M.P. 1991 nr 9 poz. 71 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lutego 1991 r. o utracie mocy obowiązującej przepisu zarządzenia Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 czerwca 1989 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi.
M.P. 1991 nr 9 poz. 70 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 marca 1991 r. w sprawie wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wynagrodzeń w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w lutym 1991 r.
M.P. 1991 nr 9 poz. 69 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 marca 1991 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1991 nr 9 poz. 68 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 lutego 1991 r. w sprawie odpłatności za przejazdy na leczenie w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych.
M.P. 1991 nr 9 poz. 67 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 1991 r. w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.
M.P. 1991 nr 9 poz. 66 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lutego 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyżywienia oraz wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz zasad ich wypłacania poborowym odbywającym służbę zastępczą.
M.P. 1991 nr 9 poz. 65 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1990 r.
M.P. 1991 nr 9 poz. 64 uchylony Uchwała nr 31 Rady Ministrów z dnia 2 marca 1991 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1991 nr 9 poz. 63 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1991 r. w sprawie terminu rozwiązania się Sejmu.
M.P. 1991 nr 8 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń.
M.P. 1991 nr 8 poz. 61 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lutego 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzania ruchem na drogach publicznych.
M.P. 1991 nr 8 poz. 60 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 lutego 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1991 nr 8 poz. 59 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 lutego 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1991 nr 8 poz. 58 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatków z tytułu prowadzenia szkół niepaństwowych.
M.P. 1991 nr 8 poz. 57 uchylony wykazem Uchwała nr 25 Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1991 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania nagród specjalnych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
M.P. 1991 nr 8 poz. 56 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1991 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu zajmowania oraz zwalniania mieszkań przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska oraz pełniące odpowiedzialne funkcje państwowe.
M.P. 1991 nr 8 poz. 55 uchylony Uchwała nr 21 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1991 r. w sprawie powołania Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
M.P. 1991 nr 7 poz. 54 uchylony Postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 15 lutego 1991 r. o wszczęciu postępowania antydumpingowego.
M.P. 1991 nr 7 poz. 53 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 lutego 1991 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
M.P. 1991 nr 7 poz. 52 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 1991 r. w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za grudzień 1990 r.
M.P. 1991 nr 7 poz. 51 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lutego 1991 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1991 r.
M.P. 1991 nr 7 poz. 50 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1991 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku wyrównawczego.
M.P. 1991 nr 7 poz. 49 uchylony Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1991 r. w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.
M.P. 1991 nr 7 poz. 48 uznany za uchylony Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1991 r. w sprawie trybu przekształcenia państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
M.P. 1991 nr 7 poz. 47 uznany za uchylony Uchwała nr 20 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1991 r. w sprawie regulaminu prac Rady Ministrów.
M.P. 1991 nr 7 poz. 46 uznany za uchylony Uchwała nr 18 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1991 r. uchylająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Koordynacyjnego Rady Ministrów do Spraw Przestrzegania Prawa.
M.P. 1991 nr 7 poz. 45 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 1991 r. w sprawie odwołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1991 nr 6 poz. 44 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 1991 r. w sprawie ustalania przeciętnej miesięcznej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisów na zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy w uspołecznionych zakładach pracy.
M.P. 1991 nr 6 poz. 43 uchylony Postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 5 lutego 1991 r. o wszczęciu postępowania antydumpingowego.
M.P. 1991 nr 6 poz. 42 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 lutego 1991 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwoty najniższej emerytury i renty oraz maksymalnej kwoty podwyżki podstawy wymiaru emerytur i rent w I kwartale 1991 r.
M.P. 1991 nr 6 poz. 41 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 lutego 1991 r. w sprawie wynagrodzeń w 6 podstawowych działach sfery produkcji materialnej w styczniu 1991 r.
M.P. 1991 nr 6 poz. 40 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 lutego 1991 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sferze budżetowej i w sferze produkcji materialnej w 1990 r.
M.P. 1991 nr 6 poz. 39 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 lutego 1991 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej w 1990 r. i w II półroczu 1990 r.
M.P. 1991 nr 6 poz. 38 uchylony Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 1 lutego 1991 r. w sprawie utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej.
M.P. 1991 nr 6 poz. 37 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 1991 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od środków transportowych w 1991 r.
M.P. 1991 nr 6 poz. 36 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 14 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1991 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach administracji państwowej.
M.P. 1991 nr 5 poz. 35 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 lutego 1991 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników w gospodarce uspołecznionej w 1990 r. i w IV kwartale 1990 r. oraz przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 1991 r.
M.P. 1991 nr 5 poz. 34 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych w zakresie badań statystycznych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
M.P. 1991 nr 5 poz. 33 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 1991 r. w sprawie pierwszeństwa z imprez organizacyjnych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.
M.P. 1991 nr 5 poz. 32 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 stycznia 1991 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu próby i wagi monet nominalnej wartości 100.000 zł, 200.000 zł, 500.000 zł i 1.000.000 zł.
M.P. 1991 nr 5 poz. 31 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia instytucji finansowych oraz instytucji ubezpieczeniowych zwolnionych od obowiązku odsprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach obcych.
M.P. 1991 nr 5 poz. 30 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego.
M.P. 1991 nr 5 poz. 29 uchylony Uchwała nr 12 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1991 r. w sprawie powołania Rady Rozwoju Wsi.
M.P. 1991 nr 5 poz. 28 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 1991 r. w sprawie przeprowadzenia ogólnokrajowej konsultacji społecznej.
M.P. 1991 nr 5 poz. 27 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 1991 r.
M.P. 1991 nr 5 poz. 26 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 1991 r. w sprawie powołania prezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1991 nr 5 poz. 25 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 1991 r. w sprawie odwołania prezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1991 nr 4 poz. 24 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 1991 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 1990 r.
M.P. 1991 nr 4 poz. 23 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie przeciętnej rocznej wysokości emerytury podstawowej w latach 1983-1990.
M.P. 1991 nr 4 poz. 22 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 31 grudnia 1990 r. zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
M.P. 1991 nr 4 poz. 21 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 25 stycznia 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania i wstrzymywania stypendiów sportowych oraz ich wysokości.
M.P. 1991 nr 4 poz. 20 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 stycznia 1991 r. w sprawie odstąpienia od ustalania zasad zawierania umów z autorami oraz stawek wynagrodzeń za utwory literackie i tłumaczenia zamawiane lub wykorzystane przez radio i telewizję.
M.P. 1991 nr 4 poz. 19 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatków od prowizji z tytułu sprzedaży niektórych znaków wartościowych.
M.P. 1991 nr 4 poz. 18 uznany za uchylony Uchwała nr 7 Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1991 r. uchylająca uchwałę w sprawie ogólnych warunków umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia między jednostkami gospodarki uspołecznionej a osobami fizycznymi.
M.P. 1991 nr 4 poz. 17 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1991 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach administracji państwowej.
M.P. 1991 nr 3 poz. 16 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 stycznia 1991 r. w sprawie przyrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 1990 r.
M.P. 1991 nr 3 poz. 15 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 stycznia 1991 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki w grudniu 1990 r.
M.P. 1991 nr 3 poz. 14 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1991 r. w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym obrotów ze sprzedaży spirytusu i wyrobów spirytusowych, osiąganych przez osoby fizyczne oraz nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
M.P. 1991 nr 3 poz. 13 obowiązujący Uchwała nr 172 Rady Ministrów z dnia 29 października 1990 r. w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania majątku Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" w likwidacji oraz w sprawie dysponowania składnikami majątku tej spółdzielni.
M.P. 1991 nr 3 poz. 12 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 1991 r. w sprawie powołania Rady Ministrów.
M.P. 1991 nr 2 poz. 11 akt posiada tekst jednolity Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu
M.P. 1991 nr 1 poz. 10 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 stycznia 1991 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta w IV kwartale 1990 r.
M.P. 1991 nr 1 poz. 9 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 grudnia 1990 r. uzupełniające obwieszczenie w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za wrzesień 1990 r.
M.P. 1991 nr 1 poz. 8 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 20.000 zł.
M.P. 1991 nr 1 poz. 7 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek obsługujących obrót oszczędnościowy o zajęciu w drodze egzekucji rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy.
M.P. 1991 nr 1 poz. 6 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Kultury i Sztuki oraz Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników upowszechniania kultury.
M.P. 1991 nr 1 poz. 5 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakładów budżetowych.
M.P. 1991 nr 1 poz. 4 uznany za uchylony Uchwała nr 2 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1991 r. uchylająca uchwałę w sprawie organizacji służby weterynaryjnej podległej terenowym organom administracji państwowej.
M.P. 1991 nr 1 poz. 3 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 1991 r. w sprawie powołania Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1991 nr 1 poz. 2 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń w 1991 r.
M.P. 1991 nr 1 poz. 1 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie rządowych założeń polityki rolnej.