Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 2023 poz. 1483 obowiązujący Zarządzenie nr 657 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
M.P. 2023 poz. 1482 obowiązujący Zarządzenie nr 654 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej
M.P. 2023 poz. 1481 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 grudnia 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 1480 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 grudnia 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 1479 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Stylizacja brwi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1478 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
M.P. 2023 poz. 1477 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej
M.P. 2023 poz. 1476 akt jednorazowy Uchwała nr 238 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"
M.P. 2023 poz. 1475 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1474 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1473 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego
M.P. 2023 poz. 1472 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 grudnia 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 1471 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 grudnia 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 1470 akt jednorazowy Uchwała nr 242 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie "Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2023-2026"
M.P. 2023 poz. 1469 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2023 poz. 1468 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2023 r. sygn. akt Kp 1/23
M.P. 2023 poz. 1467 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Radosława Tomasza Sikorskiego
M.P. 2023 poz. 1466 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnego progu unijnego, jego równowartości w złotych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości umów koncesji
M.P. 2023 poz. 1465 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2023 poz. 1464 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2024
M.P. 2023 poz. 1463 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie art. 80cba ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
M.P. 2023 poz. 1462 akt jednorazowy Uchwała nr 245 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r."
M.P. 2023 poz. 1461 akt jednorazowy Uchwała nr 243 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.
M.P. 2023 poz. 1460 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Marszałka Sejmu I kadencji Wiesława Chrzanowskiego
M.P. 2023 poz. 1459 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłaty elektronicznej na rok 2024
M.P. 2023 poz. 1458 akt jednorazowy Zarządzenie nr 28/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polskie banknoty obiegowe" - Banknot o nominale 20 zł
M.P. 2023 poz. 1457 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz funkcji Krajowej Rady Sądownictwa w demokratycznym państwie prawnym
M.P. 2023 poz. 1456 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu, w roku 2024
M.P. 2023 poz. 1455 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2023 poz. 1454 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2023 r. nr rej. 575/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1453 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2023 r. nr rej. 571/2023 o nadaniu odznaczenia
M.P. 2023 poz. 1452 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2023 r. nr rej. 569/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1451 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2023 r. nr rej. 567/2023 o nadaniu odznaczenia
M.P. 2023 poz. 1450 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2023 r. nr rej. 565/2023 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1449 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2023 r. nr rej. 564/2023 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1448 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2023 r. nr rej. 563/2023 o nadaniu odznaczenia
M.P. 2023 poz. 1447 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2023 r. nr rej. 562/2023 o nadaniu orderu i odznaczenia
M.P. 2023 poz. 1446 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2023 r. nr rej. 561/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1445 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2023 r. nr rej. 559/2023 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 1444 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2023 r. nr rej. 558/2023 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 1443 Oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Pakistanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Islamabadzie dnia 5 czerwca 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1442 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Pakistanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Islamabadzie dnia 5 czerwca 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1441 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej za strefę działań wojennych
M.P. 2023 poz. 1440 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego
M.P. 2023 poz. 1439 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2023 r. nr rej. 557/2023 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1438 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2023 r. nr rej. 555/2023 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 1437 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2023 r. nr rej. 554/2023 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 1436 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2023 r. nr rej. 552/2023 o zmianie postanowienia o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 1435 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2023 r. nr rej. 551/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1434 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2023 r. nr rej. 542/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1433 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. nr rej. 536/2023 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1432 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2023 r. nr rej. 535/2023 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 1431 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2023 r. nr rej. 534/2023 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1430 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2023 r. nr rej. 532/2023 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 1429 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2023 r. nr rej. 530/2023 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 1428 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2023 r. nr rej. 528/2023 o nadaniu odznaczenia
M.P. 2023 poz. 1427 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2023 r. nr rej. 524/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1426 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2023 r. nr rej. 522/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1425 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2023 r. nr rej. 505/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1424 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2023 r. nr 1130.83.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1423 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2023 r. nr 1130.79.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1422 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2023 r. nr 1130.76.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1421 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2023 r. nr 1130.70.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1420 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2023 r. nr 1130.64.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1419 akt jednorazowy Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu pod nazwą "Krajowe Ramy Wspierania Strategicznych Inwestycji Półprzewodnikowych"
M.P. 2023 poz. 1418 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1417 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie
M.P. 2023 poz. 1416 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2023 r. nr 1130.75.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1415 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2023 r. nr 1130.59.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1414 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2023 r. nr 1130.69.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1413 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2023 r. nr 1130.71.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1412 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2023 r. nr 1130.74.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1411 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2023 r. nr 1130.60.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1410 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2023 r. nr 1130.67.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1409 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2023 r. w 75. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
M.P. 2023 poz. 1408 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2023 r. nr 1131.36.2023 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2023 poz. 1407 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2023 r. nr 1130.45.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1406 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Artura Sobonia
M.P. 2023 poz. 1405 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2023 poz. 1404 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2023 r. nr 1130.57.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1403 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2023 r. w 42. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego
M.P. 2023 poz. 1402 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15
M.P. 2023 poz. 1401 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2023 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Dostosowanych Środków Wzmocnienia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji, na terytorium Turcji, wschodnim akwenie Morza Śródziemnego oraz Morzu Czarnym
M.P. 2023 poz. 1400 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wydania zgody na pobyt komponentu Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, komponentu Sił Zbrojnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz komponentu Sił Zbrojnych Kanady na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1399 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2023 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Republice Macedonii Północnej oraz w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2023 poz. 1398 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2023 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Słowackiej w ramach Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATINAMDS) z lotnisk bazowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1397 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2023 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Wielonarodowej Brygady Południe - Wschód w Rumunii oraz Republice Bułgarii
M.P. 2023 poz. 1396 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2023 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej
M.P. 2023 poz. 1395 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2023 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt
M.P. 2023 poz. 1394 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2023 r. nr 110.100.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1393 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2023 r. nr 110.99.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1392 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2023 r. nr 110.98.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1391 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2023 r. nr 110.97.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1390 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2023 r. nr 110.96.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1389 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2023 r. nr 110.95.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1388 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2023 r. nr 110.94.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1387 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2023 poz. 1386 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2023 poz. 1385 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty
M.P. 2023 poz. 1384 obowiązujący Zarządzenie nr 652 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw przywracania praworządności oraz porządku konstytucyjnego
M.P. 2023 poz. 1383 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2023 r. nr 1131.45.2023 o powołaniu w skład Rady Ministrów
M.P. 2023 poz. 1382 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2023 r. nr 1131.44.2023 o powołaniu Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2023 poz. 1381 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru w skład Rady Ministrów
M.P. 2023 poz. 1380 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2023 poz. 1379 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2023 r. nr 1131.43.2023 o przyjęciu dymisji Rady Ministrów
M.P. 2023 poz. 1378 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 1377 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 1376 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 1375 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 1374 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie zaprzestania udostępniania na portalu podatkowym danych gromadzonych w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
M.P. 2023 poz. 1373 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie udostępnienia w e-Urzędzie Skarbowym danych gromadzonych w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
M.P. 2023 poz. 1372 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Diagnozowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych w organizacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1371 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów dotyczących niektórych usług związanych z zastrzeganiem numeru PESEL
M.P. 2023 poz. 1370 obowiązujący Zarządzenie nr 649 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu De Republica
M.P. 2023 poz. 1369 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie
M.P. 2023 poz. 1368 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym
M.P. 2023 poz. 1367 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2024
M.P. 2023 poz. 1366 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zmienionych wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027
M.P. 2023 poz. 1365 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2023 r. nr 112.106.2023 o nadaniu stopnia generała Służby Więziennej
M.P. 2023 poz. 1364 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2023 r. nr 112.111.2023 o nadaniu stopnia generała Służby Więziennej
M.P. 2023 poz. 1363 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2023 r. nr 112.104.2023 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej
M.P. 2023 poz. 1362 uchylony Zarządzenie nr 644 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych
M.P. 2023 poz. 1361 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie negocjacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1360 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1359 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie wartości wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie i wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin na rok 2024
M.P. 2023 poz. 1358 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka
M.P. 2023 poz. 1357 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Dziecka
M.P. 2023 poz. 1356 akt jednorazowy Zarządzenie nr 643 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Legislacji i Edukacji Prawniczej
M.P. 2023 poz. 1355 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2023 r. nr 112.107.2023 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2023 poz. 1354 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2023 r. nr 112.105.2023 o mianowaniu na stopień generała brygady Służby Ochrony Państwa
M.P. 2023 poz. 1353 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 27 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej ,,Przetwarzanie danych cyfrowych w środowisku zawodowym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1352 Oświadczenie rządowe z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Sułtanatu Omanu o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, specjalnych i służbowych, podpisaną w Warszawie dnia 13 czerwca 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1351 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Sułtanatu Omanu o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, specjalnych i służbowych, podpisana w Warszawie dnia 13 czerwca 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1350 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego pracowniczego programu emerytalnego w roku 2024
M.P. 2023 poz. 1349 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2023 r. nr 112.99.2023 o wskazaniu osoby przewidzianej do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych
M.P. 2023 poz. 1348 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2024
M.P. 2023 poz. 1347 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości limitu wpłat dokonywanych na subkonto ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego w roku 2024
M.P. 2023 poz. 1346 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 27 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Użytkowanie zasobów cyfrowych w środowisku zawodowym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1345 uchylony Zarządzenie nr 636 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2023 poz. 1344 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów
M.P. 2023 poz. 1343 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2023 r. nr 112.108.2023 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała, generała broni, generała dywizji oraz generała brygady
M.P. 2023 poz. 1342 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2024 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
M.P. 2023 poz. 1341 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
M.P. 2023 poz. 1340 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 27 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie danymi cyfrowymi w środowisku zawodowym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1339 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2024
M.P. 2023 poz. 1338 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 27 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie danymi cyfrowymi w środowisku zawodowym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1337 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2024
M.P. 2023 poz. 1336 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2023 poz. 1335 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z zakresu danej dyscypliny naukowej w oparciu o aktywne metody w procesie dydaktycznym - trener akademicki" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1334 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie wdrażania pomocy technicznej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
M.P. 2023 poz. 1333 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2023 poz. 1332 Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 listopada 2023 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. "Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku" na lata 2023-2027
M.P. 2023 poz. 1331 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie odwołania członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
M.P. 2023 poz. 1330 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie odwołania członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
M.P. 2023 poz. 1329 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie odwołania członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
M.P. 2023 poz. 1328 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie odwołania członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
M.P. 2023 poz. 1327 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie odwołania członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
M.P. 2023 poz. 1326 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie odwołania członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
M.P. 2023 poz. 1325 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie odwołania członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
M.P. 2023 poz. 1324 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie odwołania członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
M.P. 2023 poz. 1323 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2023 poz. 1322 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Organizowanie i realizowanie wystaw fotograficznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1321 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2023 r. nr rej. 526/2023 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 1320 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2023 r. nr rej. 525/2023 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 1319 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2023 r. nr rej. 523/2023 o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1318 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2023 r. nr rej. 513/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1317 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie powołania członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15
M.P. 2023 poz. 1316 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2023 r. nr rej. 509/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1315 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2023 r. nr rej. 508/2023 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 1314 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2023 r. nr rej. 507/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1313 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2023 r. nr rej. 506/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1312 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2023 r. nr rej. 504/2023 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 1311 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2023 r. nr rej. 503/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1310 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2023 r. nr rej. 499/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1309 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2023 r. nr rej. 497/2023 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 1308 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr rej. 495/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1307 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2023 r. nr rej. 493/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1306 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2023 r. nr rej. 492/2023 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 1305 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2023 r. nr rej. 486/2023 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 1304 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2023 r. nr rej. 485/2023 o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1303 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2023 r. nr rej. 481/2023 o nadaniu odznaczenia
M.P. 2023 poz. 1302 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wykazu programów i instrumentów finansowych dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego
M.P. 2023 poz. 1301 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2023 r. nr rej. 479/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1300 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2023 r. nr rej. 474/2023 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 1299 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2023 r. nr rej. 473/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1298 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2023 r. nr rej. 471/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1297 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2023 r. nr rej. 470/2023 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 1296 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu
M.P. 2023 poz. 1295 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 1294 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 5 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie
M.P. 2023 poz. 1293 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr rej. 469/2023 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 1292 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2023 r. nr rej. 460/2023 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 1291 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2023 r. nr rej. 404/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1290 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2023 r. nr rej. 346/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1289 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2023 r. nr rej. 301/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1288 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2023 r. nr 1131.39.2023 o powołaniu w skład Rady Ministrów
M.P. 2023 poz. 1287 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2023 r. nr 1131.38.2023 o powołaniu Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2023 poz. 1286 akt jednorazowy Zarządzenie nr 606 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia Narodowego Centrum Sportu
M.P. 2023 poz. 1285 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1284 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2024 r.
M.P. 2023 poz. 1283 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji w oświacie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1282 obowiązujący Zarządzenie nr 599 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru
M.P. 2023 poz. 1281 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego na rok 2024
M.P. 2023 poz. 1280 obowiązujący Uchwała nr 209 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia rządowego programu rozwoju najmu społecznego oraz mieszkalnictwa wspomaganego pod nazwą "Mieszkanie, praca, społeczność" na lata 2024-2030
M.P. 2023 poz. 1279 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2024 r.
M.P. 2023 poz. 1278 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 listopada 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 1277 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy"
M.P. 2023 poz. 1276 akt jednorazowy Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1275 akt jednorazowy Uchwała nr 219 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2023 r."
M.P. 2023 poz. 1274 obowiązujący Zarządzenie nr 579 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Zapewnienia Współpracy Polskiej Administracji Rządowej z Wielkoskalowymi Systemami Informacyjnymi Unii Europejskiej
M.P. 2023 poz. 1273 akt jednorazowy Uchwała nr 215 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa i doposażenie Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej oraz Ponadregionalnego Ośrodka Onkologii Dziecięcej"
M.P. 2023 poz. 1272 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu gwarancyjnego "Czyste powietrze" z wykorzystaniem gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego
M.P. 2023 poz. 1271 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie wytycznych w zakresie zasad przyporządkowania operacji realizowanych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 do kategorii regionów
M.P. 2023 poz. 1270 akt jednorazowy Uchwała nr 206 Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego"
M.P. 2023 poz. 1269 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 1268 akt jednorazowy Uchwała nr 214 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Utworzenie Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie"
M.P. 2023 poz. 1267 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2022 r.
M.P. 2023 poz. 1266 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2023 poz. 1265 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2023 poz. 1264 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2023 poz. 1263 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2023 poz. 1262 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2023 poz. 1261 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu
M.P. 2023 poz. 1260 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie stawek opłat na rok 2024 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
M.P. 2023 poz. 1259 akt jednorazowy Uchwała nr 213 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Poprawa jakości i dostępności usług pediatrycznych w ramach tworzonego Centrum Leczenia Dzieci Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy"
M.P. 2023 poz. 1258 akt jednorazowy Uchwała nr 201 Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego - "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II. 2024-2030"
M.P. 2023 poz. 1257 akt jednorazowy Uchwała nr 211 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Wzmocnienie infrastruktury do realizacji świadczeń pediatrycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego"
M.P. 2023 poz. 1256 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim
M.P. 2023 poz. 1255 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie
M.P. 2023 poz. 1254 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 1253 akt jednorazowy Uchwała nr 212 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Budowa poradni Ambulatoryjnej Opieki Szpitalnej oraz modernizacja i doposażenie infrastruktury Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku"
M.P. 2023 poz. 1252 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2023 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Arabskiej Republice Egiptu w działaniach ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej przebywających w Strefie Gazy
M.P. 2023 poz. 1251 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2023 poz. 1250 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2023 poz. 1249 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2023 poz. 1248 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2023 poz. 1247 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie sprzedaży przez elektroniczne platformy sprzedażowe" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1246 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe w środowisku wielokulturowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1245 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 14 listopada 2023 r. o wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2024 r.
M.P. 2023 poz. 1244 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 1243 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie na Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
M.P. 2023 poz. 1242 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
M.P. 2023 poz. 1241 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2023 poz. 1240 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu
M.P. 2023 poz. 1239 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie, za III kwartał 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1238 akt jednorazowy Zarządzenie nr 27/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - August III Sas
M.P. 2023 poz. 1237 akt jednorazowy Uchwała nr 194 Rady Ministrów z dnia 16 października 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową klinicznego szpitala pediatrycznego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach"
M.P. 2023 poz. 1236 akt jednorazowy Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 18 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza - aktualizacji
M.P. 2023 poz. 1235 akt jednorazowy Uchwała nr 204 Rady Ministrów z dnia 17 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich na lata 2023-2026
M.P. 2023 poz. 1234 akt jednorazowy Uchwała nr 210 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim"
M.P. 2023 poz. 1233 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Dariusza Kurzawy
M.P. 2023 poz. 1232 obowiązujący Uchwała nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030
M.P. 2023 poz. 1231 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2024
M.P. 2023 poz. 1230 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na rok 2024
M.P. 2023 poz. 1229 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2024
M.P. 2023 poz. 1228 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu
M.P. 2023 poz. 1227 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2023 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 2023 poz. 1226 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2023 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
M.P. 2023 poz. 1225 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2024 r.
M.P. 2023 poz. 1224 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2024
M.P. 2023 poz. 1223 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu
M.P. 2023 poz. 1222 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. nr 1131.35.2023 o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2023 poz. 1221 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. nr 1131.34.2023 o przyjęciu dymisji Rady Ministrów
M.P. 2023 poz. 1220 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesem pozyskiwania i obsługi inwestora w administracji publicznej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1219 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim
M.P. 2023 poz. 1218 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 listopada 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 1217 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2023 poz. 1216 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1215 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 1214 obowiązujący Uchwała nr 193 Rady Ministrów z dnia 17 października 2023 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030"
M.P. 2023 poz. 1213 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2023 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Arabskiej Republice Egiptu w działaniach ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej przebywających w Strefie Gazy
M.P. 2023 poz. 1212 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1211 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2023 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej
M.P. 2023 poz. 1210 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 1209 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1208 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1207 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
M.P. 2023 poz. 1206 akt indywidualny Postanowienie nr 28 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu
M.P. 2023 poz. 1205 akt jednorazowy Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 października 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2023 poz. 1204 akt jednorazowy Uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia 9 października 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie"
M.P. 2023 poz. 1203 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 listopada 2023 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2024
M.P. 2023 poz. 1202 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2023 r. nr 110.93.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1201 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2023 r. nr 110.92.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1200 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2023 r. nr 110.91.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1199 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2023 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2023 poz. 1198 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2023 r. nr 110.90.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1197 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2023 r. nr 110.89.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1196 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2023 r. nr 110.88.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1195 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2023 r. nr 110.87.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1194 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów dotyczących prowadzenia rejestru zastrzeżeń numerów Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz niektórych usług z tym związanych
M.P. 2023 poz. 1193 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2024 r.
M.P. 2023 poz. 1192 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2023 r. w sprawie stwierdzenia utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Bartosza Adama Arłukowicza
M.P. 2023 poz. 1191 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2023 r. w sprawie stwierdzenia utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Andrzeja Hetmana
M.P. 2023 poz. 1190 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2023 r. w sprawie stwierdzenia utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Zbigniewa Krzysztofa Kuźmiuka
M.P. 2023 poz. 1189 obowiązujący Zarządzenie nr 525 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2023 r. w sprawie sposobu organizacji czasu pracy urzędów
M.P. 2023 poz. 1188 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Montowanie turbin wiatrowych (WTG - Wind Turbine Generator)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1187 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr 110.86.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1186 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr 110.85.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1185 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr 110.84.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1184 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr 110.83.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1183 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr 110.82.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1182 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Diagnozowanie, planowanie i prowadzenie terapii integracji sensorycznej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1181 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2023 r. nr rej. 466/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1180 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2023 r. nr rej. 461/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1179 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2023 r. nr rej. 457/2023 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 1178 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2023 r. nr rej. 455/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1177 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2023 r. nr rej. 454/2023 o nadaniu odznaczenia
M.P. 2023 poz. 1176 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 1175 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 września 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Facylitowanie - prowadzenie spotkań grupowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1174 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2023 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2019-2021
M.P. 2023 poz. 1173 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2023 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2023 poz. 1172 akt jednorazowy Uchwała nr 182 Rady Ministrów z dnia 6 października 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Rządowy program rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Roztocza na lata 2023-2030"
M.P. 2023 poz. 1171 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2023 r. nr rej. 452/2023 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 1170 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2023 r. nr rej. 443/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1169 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2023 r. nr rej. 442/2023 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1168 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2023 r. nr rej. 441/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1167 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2023 r. nr rej. 439/2023 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 1166 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 1165 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr 110.81.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1164 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr 110.80.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1163 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr 110.79.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1162 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr 110.78.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1161 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr 110.77.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1160 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Nauczanie i doskonalenie technik golfowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1159 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i zarządzanie procesem treningu golfowego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1158 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej
M.P. 2023 poz. 1157 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2023 r. nr rej. 437/2023 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 1156 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2023 r. nr rej. 431/2023 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 1155 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2023 r. nr rej. 430/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1154 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2023 r. nr rej. 428/2023 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 1153 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 r. nr rej. 426/2023 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 1152 obowiązujący Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1151 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu treningu golfowego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1150 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z golfa w ramach sportu dla wszystkich" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1149 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2023 r. nr rej. 423/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1148 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2023 r. nr rej. 417/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1147 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2023 r. nr rej. 415/2023 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1146 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2023 r. nr rej. 324/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1145 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2023 r. nr rej. 323/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1144 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2023 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2023 poz. 1143 Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2023 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku"
M.P. 2023 poz. 1142 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Projektowanie, znakowanie i odnawianie szlaków turystycznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1141 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 1140 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 września 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie szkolenia jeździeckiego na poziomie sportowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1139 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 1138 akt indywidualny Postanowienie nr 23 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2023 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu
M.P. 2023 poz. 1137 akt jednorazowy Zarządzenie nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy
M.P. 2023 poz. 1136 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
M.P. 2023 poz. 1135 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 października 2023 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2024
M.P. 2023 poz. 1134 akt jednorazowy Zarządzenie nr 26/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 października 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - Gościkowo-Paradyż - pocysterski zespół klasztorny
M.P. 2023 poz. 1133 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1132 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2023 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r.
M.P. 2023 poz. 1131 obowiązujący Uchwała nr 177 Rady Ministrów z dnia 25 września 2023 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego do roku 2030"
M.P. 2023 poz. 1130 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1129 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024
M.P. 2023 poz. 1128 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2023 poz. 1127 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 września 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie zajęć z jeździectwa na poziomie rekreacyjnym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1126 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Dobieranie i podawanie wina" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1125 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2023 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2023 r. w stosunku do września 2017 r.
M.P. 2023 poz. 1124 akt indywidualny Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 października 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 1123 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2023 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
M.P. 2023 poz. 1122 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2023 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
M.P. 2023 poz. 1121 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1120 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie narciarskich zajęć pozatrasowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1119 akt jednorazowy Uchwała nr 152 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia "Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2023-2027 z perspektywą do roku 2030"
M.P. 2023 poz. 1118 akt indywidualny Uchwała nr 230/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie II powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1117 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2023 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie pomocy w ramach płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego, płatności w ramach interwencji związanych ze środowiskiem, klimatem i innych zobowiązań w dziedzinie zarządzania, o których mowa w art. 69 lit. a rozporządzenia 2021/2115, wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych realizowanych w ramach art. 69 lit. d rozporządzenia 2021/2115 oraz warunkowości
M.P. 2023 poz. 1116 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1115 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Nauczanie kierowania jachtem motorowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1114 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
M.P. 2023 poz. 1113 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1112 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2023 r. nr 127.4.2023 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym
M.P. 2023 poz. 1111 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 października 2023 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2023 poz. 1110 akt jednorazowy Uchwała nr 228/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1109 akt jednorazowy Uchwała nr 227/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2023 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz wyniku referendum, a także trybu i zasad powoływania pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1108 akt jednorazowy Uchwała nr 226/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1107 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2023 r. nr 112.95.2023 o mianowaniu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
M.P. 2023 poz. 1106 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2023 r. nr 112.94.2023 o zwolnieniu Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej
M.P. 2023 poz. 1105 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2023 r. nr 112.93.2023 o zwolnieniu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
M.P. 2023 poz. 1104 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2023 r. nr 112.92.2023 o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
M.P. 2023 poz. 1103 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2023 r. nr 112.91.2023 o zwolnieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
M.P. 2023 poz. 1102 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2023 r. nr 112.90.2023 o zwolnieniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
M.P. 2023 poz. 1101 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2023 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2023 poz. 1100 obowiązujący Zarządzenie nr 15 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie wzoru legitymacji poselskiej w X kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1099 obowiązujący Zarządzenie nr 14 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2023 r. w sprawie organizacji wewnętrznej i szczegółowego trybu działania Straży Marszałkowskiej oraz zakresu zadań realizowanych na rzecz Straży Marszałkowskiej przez Kancelarię Sejmu
M.P. 2023 poz. 1098 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2023 r. nr rej. 444/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1097 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2023 r. nr rej. 409/2023 o nadaniu odznaczenia
M.P. 2023 poz. 1096 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2023 r. nr rej. 406/2023 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1095 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2023 r. nr rej. 405/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1094 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2023 r. nr rej. 403/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1093 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2023 r. nr rej. 400/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1092 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2023 r. nr rej. 396/2023 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1091 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2023 r. nr rej. 393/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1090 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2023 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) - komponent Zarządzanie LSR
M.P. 2023 poz. 1089 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2023 r. nr rej. 384/2023 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1088 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2023 r. nr rej. 383/2023 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 1087 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2023 r. nr rej. 376/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1086 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. nr rej. 375/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1085 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2023 r. nr rej. 376/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1084 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 3 października 2023 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1083 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2023 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2023 poz. 1082 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2023 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Państwie Izrael
M.P. 2023 poz. 1081 akt jednorazowy Uchwała nr 225/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1080 akt jednorazowy Uchwała nr 224/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1079 akt jednorazowy Uchwała nr 211/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1078 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2023 r. nr rej. 371/2023 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 1077 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2023 r. nr rej. 369/2023 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 1076 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2023 r. nr rej. 359/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1075 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2023 r. nr rej. 269/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1074 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2023 r. nr rej. 268/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 1073 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2023 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2023 poz. 1072 obowiązujący Uchwała nr 210/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy na skutek skreśleń kandydatów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat
M.P. 2023 poz. 1071 obowiązujący Zarządzenie nr 425 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2023 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Negatywnym Zjawiskom Demograficznym
M.P. 2023 poz. 1070 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Nauczanie jazdy na nartach wodnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1069 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 3 października 2023 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2023 r. z podziałem na województwa
M.P. 2023 poz. 1068 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 września 2023 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2021 r.
M.P. 2023 poz. 1067 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zmienionych wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027
M.P. 2023 poz. 1066 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących kontroli zarządczych w programach Interreg na lata 2021-2027
M.P. 2023 poz. 1065 akt jednorazowy Uchwała nr 195/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1064 obowiązujący Uchwała nr 182/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju
M.P. 2023 poz. 1063 obowiązujący Zarządzenie nr 430 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
M.P. 2023 poz. 1062 obowiązujący Zarządzenie nr 409 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia niektórych składników majątkowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do realizacji zadań utworzonego Ministerstwa Cyfryzacji
M.P. 2023 poz. 1061 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
M.P. 2023 poz. 1060 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
M.P. 2023 poz. 1059 akt jednorazowy Zarządzenie nr 25/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 września 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 250. rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej
M.P. 2023 poz. 1058 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2023 poz. 1057 Oświadczenie rządowe z dnia 8 sierpnia 2023 r. o utracie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy finansowej, podpisanej w Hanoi w dniu 28 listopada 2017 r.
M.P. 2023 poz. 1056 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2023 r. w sprawie wysokości limitu wpłat dokonywanych na subkonto ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego w roku 2023
M.P. 2023 poz. 1055 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji i Nauki lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2023 poz. 1054 akt jednorazowy Uchwała nr 194/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1053 akt jednorazowy Uchwała nr 193/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2023 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1052 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2023 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
M.P. 2023 poz. 1051 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2023 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
M.P. 2023 poz. 1050 akt jednorazowy Uchwała nr 192/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2023 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1049 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 września 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w jeździectwie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1048 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 r. nr 115.10.2023 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2023 poz. 1047 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2023 r. nr 110.76.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1046 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2023 r. nr 110.75.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1045 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2023 r. nr 110.74.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1044 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zespołu do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej
M.P. 2023 poz. 1043 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu treningu przygotowania motorycznego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1042 obowiązujący Zarządzenie nr 24/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 września 2023 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 100 zł "Odsiecz wiedeńska"
M.P. 2023 poz. 1041 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 8 września 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Aktywów Państwowych lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2023 poz. 1040 akt jednorazowy Zarządzenie nr 23/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 września 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, upamiętniającej 500. rocznicę urodzin Anny Jagiellonki
M.P. 2023 poz. 1039 akt jednorazowy Uchwała nr 155/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2023 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1038 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 1037 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2023 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej
M.P. 2023 poz. 1036 obowiązujący Zarządzenie nr 392 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2023 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
M.P. 2023 poz. 1035 akt jednorazowy Uchwała nr 153/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1034 akt jednorazowy Uchwała nr 5/2023 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 września 2023 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2024
M.P. 2023 poz. 1033 obowiązujący Zarządzenie nr 410 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2023 poz. 1032 obowiązujący Uchwała nr 169/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 2023 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym
M.P. 2023 poz. 1031 akt jednorazowy Uchwała nr 152/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2023 r. w sprawie wzorów karty do głosowania oraz nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1030 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r.
M.P. 2023 poz. 1029 akt jednorazowy Uchwała nr 151 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" - PRoGeO
M.P. 2023 poz. 1028 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
M.P. 2023 poz. 1027 akt jednorazowy Uchwała nr 154/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1026 obowiązujący Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 września 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 1025 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 2023 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1024 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2023 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmiany Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 oraz adresie strony internetowej, na której została ona zamieszczona
M.P. 2023 poz. 1023 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2023 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej
M.P. 2023 poz. 1022 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 r. o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej
M.P. 2023 poz. 1021 akt jednorazowy Uchwała nr 109/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1020 akt jednorazowy Uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 5 września 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030"
M.P. 2023 poz. 1019 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych Ameryki o wymianie informacji technicznej i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, podpisanym w Rockville dnia 15 czerwca 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1018 obowiązujący Porozumienie między Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych Ameryki o wymianie informacji technicznej i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, podpisane w Rockville dnia 15 czerwca 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1017 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2023 poz. 1016 obowiązujący Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2023 r. w sprawie organizacji oraz zakresu działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego
M.P. 2023 poz. 1015 obowiązujący Uchwała nr 110/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów o wyniku referendum stosowanych w referendum ogólnokrajowym przez obwodowe komisje do spraw referendum, komisarzy wyborczych oraz Państwową Komisję Wyborczą
M.P. 2023 poz. 1014 uchylony Zarządzenie nr 396 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2023 poz. 1013 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Czesława Miłosza
M.P. 2023 poz. 1012 obowiązujący Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 września 2023 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg URBACT IV
M.P. 2023 poz. 1011 akt jednorazowy Uchwała nr 112/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie teleinformatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1010 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 września 2023 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
M.P. 2023 poz. 1009 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 września 2023 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2023 poz. 1008 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 września 2023 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2023 poz. 1007 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 r. o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Władysława Zamoyskiego
M.P. 2023 poz. 1006 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 r. o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Wincentego Witosa
M.P. 2023 poz. 1005 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 r. o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Witolda Gombrowicza
M.P. 2023 poz. 1004 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1003 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 r. w sprawie 40. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla
M.P. 2023 poz. 1002 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2023 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.13.3 Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności
M.P. 2023 poz. 1001 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie instruktażu i popularyzowanie tenisa stołowego" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 1000 akt jednorazowy Uchwała nr 165 Rady Ministrów z dnia 11 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023
M.P. 2023 poz. 999 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 r. w sprawie Raportu końcowego z prac Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych
M.P. 2023 poz. 998 akt jednorazowy Zarządzenie nr 21/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł "Marsz Niepodległości"
M.P. 2023 poz. 997 obowiązujący Zarządzenie nr 49/2023 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 4 września 2023 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji służbowej pracowników Najwyższej Izby Kontroli
M.P. 2023 poz. 996 akt jednorazowy Uchwała nr 111/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 995 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2023 r. nr rej. 355/2023 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 994 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2023 r. nr rej. 353/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 993 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2023 r. nr rej. 352/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 992 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2023 r. nr rej. 351/2023 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2023 poz. 991 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2023 r. nr rej. 350/2023 o nadaniu odznaczenia
M.P. 2023 poz. 990 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2023 r. nr rej. 349/2023 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 989 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2023 r. nr rej. 348/2023 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 988 akt jednorazowy Uchwała nr 63/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 987 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2023 r.
M.P. 2023 poz. 986 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2023 r. nr rej. 345/2023 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 985 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2023 r. nr rej. 340/2023 o zmianie postanowienia o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 984 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. nr rej. 338/2023 o nadaniu odznaczenia
M.P. 2023 poz. 983 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2023 r. nr rej. 337/2023 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 982 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2023 r. nr rej. 336/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 981 akt indywidualny Uchwała nr 151/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 980 obowiązujący Uchwała nr 108/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 979 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Organizowanie i zarządzanie w tenisie stołowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 978 akt indywidualny Uchwała nr 107/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 977 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
M.P. 2023 poz. 976 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
M.P. 2023 poz. 975 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
M.P. 2023 poz. 974 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
M.P. 2023 poz. 973 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
M.P. 2023 poz. 972 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
M.P. 2023 poz. 971 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
M.P. 2023 poz. 970 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
M.P. 2023 poz. 969 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania członka Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022
M.P. 2023 poz. 968 Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 sierpnia 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 967 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2023 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony
M.P. 2023 poz. 966 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2023 r. nr rej. 331/2023 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 965 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2023 r. nr rej. 326/2023 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 964 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2023 r. nr rej. 325/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 963 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2023 r. nr rej. 306/2023 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2023 poz. 962 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2023 r. nr rej. 304/2023 o nadaniu orderu i odznaczenia
M.P. 2023 poz. 961 obowiązujący Zarządzenie nr 345 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta
M.P. 2023 poz. 960 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2023 r. nr 112.64.2023 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała broni, generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała
M.P. 2023 poz. 959 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2023 r. nr 112.61.2023 w sprawie mianowania na stopień oficerski generała brygady
M.P. 2023 poz. 958 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2023 r. nr rej. 303/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 957 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2023 r. nr rej. 297/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 956 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2023 r. nr rej. 294/2023 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2023 poz. 955 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2023 r. nr rej. 255/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 954 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2023 r. nr rej. 230/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 953 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. nr 1130.58.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 952 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2023 r. nr 1130.53.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 951 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2023 r. nr 1130.52.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 950 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2023 r. nr 1130.49.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 949 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 948 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji uregulowanych potwierdzających przygotowanie do sprawdzania i oceniania rozwiązań otwartych zadań egzaminacyjnych w części pisemnej egzaminu maturalnego oraz włączenia tych kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 947 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2023 r. nr 1130.48.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 946 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2023 r. nr 1130.47.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 945 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2023 r. nr 1130.46.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 944 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2023 r. nr 1130.42.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 943 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2023 r. nr 1130.39.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 942 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmienionych wytycznych podstawowych w zakresie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
M.P. 2023 poz. 941 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2023 r. nr 110.73.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 940 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2023 r. nr 110.72.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 939 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2023 r. nr 110.71.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 938 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2023 r. nr 110.70.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 937 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2023 r. nr 110.69.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 936 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2023 r. nr 110.68.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 935 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2023 r. nr 110.67.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 934 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2023 r. nr 110.66.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 933 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2023 r. nr 110.65.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 932 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2023 r. nr 110.64.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 931 obowiązujący Uchwała nr 61/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2023 poz. 930 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 929 obowiązujący Uchwała nr 65/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania
M.P. 2023 poz. 928 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2023 r. nr 115.9.2023 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2023 poz. 927 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2023 r. nr 115.8.2023 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2023 poz. 926 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji
M.P. 2023 poz. 925 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2023 r. nr rej. 302/2023 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 924 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2023 r. nr rej. 298/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 923 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2023 r. nr rej. 296/2023 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 922 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2023 r. nr rej. 295/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 921 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2023 r. nr rej. 293/2023 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 920 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
M.P. 2023 poz. 919 obowiązujący Uchwała nr 71/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2023 poz. 918 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2023 r.
M.P. 2023 poz. 917 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2023 r. w 340. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej
M.P. 2023 poz. 916 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 915 akt jednorazowy Uchwała nr 64/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie teleinformatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 914 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2024
M.P. 2023 poz. 913 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie ćwiczeń dla kobiet w ciąży prawidłowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2023 poz. 912 akt jednorazowy Uchwała nr 62/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów i kandydatów na senatora w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 911 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Instytutu Pokolenia
M.P. 2023 poz. 910 obowiązujący Uchwała nr 60/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2023 poz. 909 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2023 r. nr rej. 292/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 908 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2023 r. nr rej. 273/2023 o nadaniu orderów
M.P. 2023 poz. 907 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2023 r. nr rej. 272/2023 o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2023 poz. 906 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2023 r. nr rej. 271/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 905 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2023 r. nr rej. 270/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 904 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia terminu oraz zakresu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających usuwanie punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz zmniejszenie liczby punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego
M.P. 2023 poz. 903 obowiązujący Uchwała nr 50/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2023 poz. 902 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2023 poz. 901 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2023 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Libańskiej
M.P. 2023 poz. 900 obowiązujący Uchwała nr 67/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia usprawiedliwiającego nieobecność w pracy wykonywaniem zadań męża zaufania
M.P. 2023 poz. 899 obowiązujący Uchwała nr 66/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego
M.P. 2023 poz. 898 akt jednorazowy Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu rządowego pod nazwą "Promocja Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w 2023 r."
M.P. 2023 poz. 897 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie wskaźnika trwałych użytków zielonych w 2023 r. oraz wielkości, o jaką wskaźnik ten jest większy albo mniejszy od wskaźnika referencyjnego w 2023 r.
M.P. 2023 poz. 896 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 895 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Wincentego Witosa
M.P. 2023 poz. 894 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Zygmunta Miłkowskiego
M.P. 2023 poz. 893 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie obcej ingerencji w proces wyborczy w Polsce
M.P. 2023 poz. 892 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2022 roku
M.P. 2023 poz. 891 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2022 roku
M.P. 2023 poz. 890 Oświadczenie rządowe z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Palestyny o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i nauki, podpisanym w Warszawie dnia 6 grudnia 2022 r.
M.P. 2023 poz. 889 obowiązujący Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Palestyny o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i nauki, podpisane w Warszawie dnia 6 grudnia 2022 r.
M.P. 2023 poz. 888 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 887 akt jednorazowy Zarządzenie nr 19/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 30. rocznicę wycofania wojsk sowieckich z Polski
M.P. 2023 poz. 886 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Rodziny Ulmów
M.P. 2023 poz. 885 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 11 sierpnia 2023 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w ogólnopolskim multipleksie telewizyjnym MUX-8
M.P. 2023 poz. 884 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego
M.P. 2023 poz. 883 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2023 poz. 882 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Kazimierza Wierzyńskiego
M.P. 2023 poz. 881 akt jednorazowy Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
M.P. 2023 poz. 880 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Polskich Olimpijczyków
M.P. 2023 poz. 879 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Phnom Penh dnia 25 maja 2023 r.
M.P. 2023 poz. 878 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Phnom Penh dnia 25 maja 2023 r.
M.P. 2023 poz. 877 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2023 r. nr rej. 267/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 876 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2023 r. nr rej. 266/2023 o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2023 poz. 875 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2023 r. nr rej. 265/2023 o nadaniu odznaczeń
M.P. 2023 poz. 874 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2023 r. nr rej. 260/2023 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 873 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2023 r. nr rej. 258/2023 o nadaniu orderu
M.P. 2023 poz. 872 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2024 r.
M.P. 2023 poz. 871 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu
M.P. 2023 poz. 870 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu", obowiązującej od dnia 1 stycznia 2024 r.
M.P. 2023 poz. 869 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2024 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu
M.P. 2023 poz. 868 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 sierpnia 2023 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2023 poz. 867 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o łącznej liczbie wyborców w kraju ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodach głosowania
M.P. 2023 poz. 866 akt jednorazowy Zarządzenie nr 18/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł "Sowiecka agresja na Polskę - 17 IX 1939 r."
M.P. 2023 poz. 865 obowiązujący Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2023 r. nr 127.3.2023 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
M.P. 2023 poz. 864 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 863 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2023 r. nr 110.63.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 862 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2023 r. nr 110.62.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 861 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2023 r. nr 110.61.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 860 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2023 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2023 poz. 859 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2023 r. nr 110.59.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 858 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2023 r. nr 110.59.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 857 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2023 r. nr 110.58.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 856 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Romualda Traugutta
M.P. 2023 poz. 855 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Melchiora Wańkowicza
M.P. 2023 poz. 854 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 853 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie, za II kwartał 2023 r.
M.P. 2023 poz. 852 obowiązujący Zarządzenie nr 321 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego
M.P. 2023 poz. 851 obowiązujący Uchwała nr 30/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
M.P. 2023 poz. 850 obowiązujący Uchwała nr 29/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego
M.P. 2023 poz. 849 akt jednorazowy Zarządzenie nr 313 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zniesienia Komitetu Sterującego do spraw Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS
M.P. 2023 poz. 848 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2023 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 2023 poz. 847 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Marka Hłaski
M.P. 2023 poz. 846 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2023 r.
M.P. 2023 poz. 845 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 844 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2024
M.P. 2023 poz. 843 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2024
M.P. 2023 poz. 842 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 841 akt indywidualny Komunikat Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 3 sierpnia 2023 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2023 poz. 840 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2023 poz. 839