Wyszukiwanie

ONZ

Liczba znalezionych aktów: 283.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 1825 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu do tych przewozów (ATP), sporządzonej w Genewie dnia 1 września 1970 r.
Dz.U. 2022 poz. 1824 obowiązujący Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu do tych przewozów (ATP), sporządzona w Genewie dnia 1 września 1970 r.
Dz.U. 2021 poz. 1303 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r.
Dz.U. 2021 poz. 1302 obowiązujący Konwencja o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjęta w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r.
Dz.U. 2021 poz. 948 Oświadczenie rządowe z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.
Dz.U. 2021 poz. 947 obowiązujący Poprawka dauhańska do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzona w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.
Dz.U. 2018 poz. 2223 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
Dz.U. 2018 poz. 1660 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie organizacji Konferencji COP24 oraz wykonywania zadań związanych z pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron
Dz.U. 2018 poz. 1495 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
Dz.U. 2018 poz. 669 akt jednorazowy Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.
Dz.U. 2018 poz. 507 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału środków między podmioty wykonujące zadania związane z organizacją Konferencji COP24 oraz pełnieniem przez Rzeczpospolitą Polską funkcji Prezydencji Konferencji Stron
Dz.U. 2018 poz. 319 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
Dz.U. 2017 poz. 2259 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Wielostronnej umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego, sporządzonej w Luksemburgu dnia 9 czerwca 2006 r.
Dz.U. 2017 poz. 2258 obowiązujący Wielostronna umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwegii, Rumunią, Republiką Serbii i Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego, sporządzona w Luksemburgu dnia 9 czerwca 2006 r.
Dz.U. 2017 poz. 37 Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., przyjętego w Paryżu dnia 12 grudnia 2015 r.
Dz.U. 2017 poz. 36 obowiązujący Porozumienie paryskie do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., przyjęte w Paryżu dnia 12 grudnia 2015 r.
Dz.U. 2012 poz. 709 Oświadczenie rządowe z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o Porozumieniu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wydzieleniu zasobów do misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Środkowoafrykańskiej i Republice Czadu (MINURCAT), podpisanego w N owym Jorku dnia 26 października 2010 r.
Dz.U. 2012 poz. 708 obowiązujący Memorandum o porozumieniu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wydzieleniu zasobów do misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Środkowoafrykańskiej i Republice Czadu (MINURCAT), podpisane w Nowym Jorku dnia 26 października 2010 r.
Dz.U. 2011 nr 190 poz. 1132 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o Porozumieniu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wydzieleniu zasobów do Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (kompania manewrowa), podpisanego w Nowym Jorku dnia 9 grudnia 2009 r.
Dz.U. 2011 nr 190 poz. 1131 obowiązujący Memorandum o Porozumieniu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wydzieleniu zasobów do tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (kompania manewrowa), podpisane w Nowym Jorku dnia 9 grudnia 2009 r.
Dz.U. 2011 nr 190 poz. 1130 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o Porozumieniu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wydzieleniu zasobów do Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (batalion logistyczny), podpisanego w Nowym Jorku dnia 9 grudnia 2009 r.
Dz.U. 2011 nr 190 poz. 1129 obowiązujący Memorandum o Porozumieniu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wydzieleniu zasobów do Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (batalion logistyczny), podpisane w Nowym Jorku dnia 9 grudnia 2009 r.
Dz.U. 2011 nr 4 poz. 8 Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu fakultatywnego do Konwencji o bezpieczeństwie personelu współdziałającego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r.
Dz.U. 2011 nr 4 poz. 7 obowiązujący Protokół fakultatywny do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, sporządzony w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r.
Dz.U. 2010 nr 140 poz. 944 akt jednorazowy Ustawa z dnia 11 czerwca 2010 r. o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r.
Dz.U. 2010 nr 112 poz. 741 Oświadczenie rządowe z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej Konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r.
Dz.U. 2010 nr 112 poz. 740 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r.
Dz.U. 2009 nr 137 poz. 1124 Oświadczenie rządowe z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych o wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sporządzonej w Hadze dnia 18 września 2008 r.
Dz.U. 2009 nr 137 poz. 1123 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych o wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sporządzona w Hadze dnia 18 września 2008 r.
Dz.U. 2009 nr 79 poz. 661 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych o wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sporządzonej w Hadze dnia 18 września 2008 r.
Dz.U. 2008 nr 146 poz. 924 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dotyczącym zmiany umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Programem Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich w sprawie ustanowienia w Rzeczypospolitej Polskiej Biura UN-Habitat, podpisanej w Nairobi dnia 7 kwietnia 2005 r., podpisanym w Warszawie dnia 17 kwietnia 2008 r.
Dz.U. 2008 nr 146 poz. 923 obowiązujący Protokół dotyczący zmiany umowy między Rządem Rzeczypospolitej polskiej a Programem Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich w sprawie ustanowienia w Rzeczypospolitej polskiej Biura UN-Habitat, podpisanej w Nairobi dnia 7 kwietnia 2005 r.
Dz.U. 2007 nr 84 poz. 564 Oświadczenie rządowe z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r.
Dz.U. 2007 nr 84 poz. 563 obowiązujący Konwencja Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 31 października 2003 r.
Dz.U. 2007 nr 66 poz. 439 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 grudnia 1997 r.
Dz.U. 2007 nr 66 poz. 438 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 grudnia 1997 r.
Dz.U. 2007 nr 30 poz. 193 Oświadczenie rządowe z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 2002 r.
Dz.U. 2007 nr 30 poz. 192 obowiązujący Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 2002 r.
Dz.U. 2006 nr 126 poz. 873 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r.
Dz.U. 2006 nr 46 poz. 329 Oświadczenie rządowe z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r.
Dz.U. 2006 nr 26 poz. 196 Oświadczenie rządowe z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Programem Narodów Zjednoczonych od spraw Osiedli Ludzkich w sprawie ustanowienia w Rzeczypospolitej Polskiej Biura UN-Habitat, podpisanej w Nairobi dnia 7 kwietnia 2005 r.
Dz.U. 2006 nr 26 poz. 195 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Programem Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich w sprawie ustanowienia w Rzeczypospolitej Polskiej Biura UN-Habitat, podpisana w Nairobi dnia 7 kwietnia 2005 r.
Dz.U. 2005 nr 252 poz. 2121 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 maja 2001 r.
Dz.U. 2005 nr 252 poz. 2120 obowiązujący Protokół przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 maja 2001 r.
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1253 akt jednorazowy Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 18 grudnia 2002 r.
Dz.U. 2005 nr 18 poz. 159 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.
Dz.U. 2005 nr 18 poz. 158 obowiązujący Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2700 akt jednorazowy Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o ratyfikacji Protokołu przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 maja 2001 r.
Dz.U. 2004 nr 263 poz. 2624 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r.
Dz.U. 2004 nr 263 poz. 2621 Oświadczenie rządowe z dnia 10 września 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 9 grudnia 1999 r.
Dz.U. 2004 nr 263 poz. 2620 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1999 r.
Dz.U. 2003 nr 172 poz. 1672 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych i personelu współdziałającego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 grudnia 1994 r.
Dz.U. 2003 nr 172 poz. 1671 obowiązujący Konwencja o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych i personelu współdziałającego, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 grudnia 1994 r.
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 716 akt jednorazowy Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 15 grudnia 1997 r.
Dz.U. 2003 nr 17 poz. 153 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o ratyfikacji Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.
Dz.U. 2003 nr 17 poz. 152 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o ratyfikacji Protokołu przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.
Dz.U. 2002 nr 59 poz. 544 Oświadczenie rządowe z dnia 23 czerwca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzonej w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r., oraz Porozumienia w sprawie implementacji części XI Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., sporządzonego w Nowym Jorku dnia 28 lipca 1994 r.
Dz.U. 2002 nr 59 poz. 543 obowiązujący Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzona w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r.
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 994 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1065 akt jednorazowy Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o ratyfikacji Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych i personelu współdziałającego.
Dz.U. 1996 nr 109 poz. 522 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, sporządzonego w Paryżu dnia 26 maja 1995 r.
Dz.U. 1996 nr 109 poz. 521 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, sporządzone w Paryżu dnia 26 maja 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 128 poz. 618 akt jednorazowy Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.
Dz.U. 1995 nr 49 poz. 260 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny i Kobiet.
Dz.U. 1995 nr 17 poz. 83 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 1995 r. w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości.
Dz.U. 1995 nr 15 poz. 70 Oświadczenie rządowe z dnia 1 września 1994 r. w sprawie ratyfikowania przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 r.
Dz.U. 1995 nr 15 poz. 69 obowiązujący Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzona w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 r.
Dz.U. 1993 nr 88 poz. 409 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 1993 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do szkół i placówek publicznych osób nie będących obywatelami polskimi oraz zasad odpłatności tych osób za naukę i opiekę w szkołach i placówkach publicznych.
Dz.U. 1993 nr 78 poz. 367 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1993 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń obrotu towarowego dotyczących obszarów Republiki Chorwackiej, będących pod ochroną Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz obszarów Republiki Bośni i Hercegowiny, będących pod kontrolą sił zbrojnych Serbów Bośniackich.
Dz.U. 1993 nr 68 poz. 330 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Dz.U. 1991 nr 16 poz. 71 akt jednorazowy Ustawa z dnia 21 września 1990 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
Dz.U. 1990 nr 63 poz. 372 Oświadczenie rządowe z dnia 22 maja 1990 r. w sprawie zobowiązania się Rzeczypospolitej Polskiej do stosowania postanowień Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r., w stosunkach z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju.
Dz.U. 1985 nr 60 poz. 310 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1985 r. w sprawie wejścia w życie Konstytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), sporządzonej w Wiedniu dnia 8 kwietnia 1979 r.
Dz.U. 1985 nr 60 poz. 309 obowiązujący Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) sporządzona w Wiedniu dnia 8 kwietnia 1979 r.
Dz.U. 1984 nr 30 poz. 157 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1984 r. w sprawie przyjęcia szeregu państw do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 72 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r.
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 32 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu, przyjętej dnia 30 listopada 1973 r. rezolucją 3068 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 31 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1979 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji.
Dz.U. 1978 nr 31 poz. 132 obowiązujący Konwencja o zakazie używania technicznych środków oddziaływania na środowisko w celach militarnych lub jakichkolwiek innych celach wrogich, otwarta do podpisania w Genewie dnia 18 maja 1977 r.
Dz.U. 1978 nr 14 poz. 63 Oświadczenie rządowe z dnia 22 maja 1978 r. w sprawie przyjęcia Socjalistycznej Republiki Wietnamu i Republiki Dżibuti do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1978 nr 5 poz. 16 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 1978 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1977 nr 28 poz. 122 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1977 r. w sprawie przystąpienia Sudanu oraz potwierdzenia przez Bahama uczestnictwa w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1977 nr 20 poz. 85 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1977 r. w sprawie przyjęcia Republiki Seszeli, Ludowej Republiki Angoli i Samoa Zachodniego do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1977 nr 16 poz. 69 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa Bahama w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1977 nr 16 poz. 68 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1977 r. w sprawie przystąpienia Gwinei Równikowej i Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1977 nr 16 poz. 67 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1977 r. w sprawie przystąpienia Maroka do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, sporządzonej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r., oraz potwierdzenia przez Bahama uczestnictwa w tej konwencji.
Dz.U. 1977 nr 16 poz. 66 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1977 r. dotyczące uczestnictwa Lesotho w Konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie, sporządzonej w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.
Dz.U. 1976 nr 34 poz. 204 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Wenezuelę, Kolumbię i Kubę Poprawki do artykułu 61 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją nr 2847 (XXVI) dnia 20 grudnia 1971 r.
Dz.U. 1976 nr 33 poz. 201 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1976 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz potwierdzenia przez Zambię i Papuę-Nową Gwineę uczestnictwa w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1976 nr 33 poz. 200 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o morzu pełnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 187 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu, przyjętej dnia 30 listopada 1973 r. rezolucją 3068 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 186 obowiązujący Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu, przyjęta dnia 30 listopada 1973 r. rezolucją 3068 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1976 nr 27 poz. 161 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1976 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1976 nr 17 poz. 111 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1976 r. w sprawie przyjęcia Republiki Wysp Zielonego Przylądka, Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, Mozambickiej Republiki Ludowej, Papui-Nowej Gwinei, Republiki Wysp Komorskich i Republiki Surinamu do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1976 nr 16 poz. 103 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.
Dz.U. 1976 nr 9 poz. 51 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r.
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 21 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1975 r. w sprawie przyjęcia Bangladesz, Grenady i Gwinei-Bissau do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 312 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanii i Kolumbii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1974 nr 40 poz. 239 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Poprawki do artykułu 61 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją nr 2847(XXVI) dnia 20 grudnia 1971 r.
Dz.U. 1974 nr 20 poz. 110 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Bangladesz i Niemiecką Republikę Demokratyczną Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1974 nr 11 poz. 69 Oświadczenie rządowe z dnia 9 marca 1974 r. w sprawie przyjęcia Bahama, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Republiki Federalnej Niemiec do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1974 nr 3 poz. 21 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Poprawki do artykułu 61 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją nr 2847 (XXVI) dnia 20 grudnia 1971 r.
Dz.U. 1974 nr 3 poz. 20 obowiązujący Poprawka do artykułu 61 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją nr 2847 (XXVI) z dnia 20 grudnia 1971 r.
Dz.U. 1973 nr 9 poz. 72 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1973 r. w sprawie przystąpienia Gujany do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1973 nr 8 poz. 66 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie przystąpienia Indonezji i Kuby do Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r.
Dz.U. 1973 nr 3 poz. 27 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1973 r. w sprawie przystąpienia Indonezji do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1972 nr 31 poz. 217 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1972 nr 27 poz. 198 Oświadczenie rządowe z dnia 12 maja 1972 r. w sprawie uczestnictwa Barbadosu w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1972 nr 20 poz. 149 Oświadczenie rządowe z dnia 21 kwietnia 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Bahrajn, Katar i Oman Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1972 nr 17 poz. 125 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1972 r. w sprawie przyjęcia Kataru, Bahrajnu, Bhutanu, Omanu i Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1972 nr 10 poz. 66 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 25 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Rumunii do Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r.
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 243 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1970 r. w sprawie przystąpienia Stanów Zjednoczonych Ameryki do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1970 nr 19 poz. 166 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie przystąpienia Mongolii do Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r.
Dz.U. 1970 nr 10 poz. 97 Oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Lesotho do Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r., oraz w sprawie przyjęcia przez Finlandię zrewidowanego tekstu załącznika XII do tej konwencji.
Dz.U. 1970 nr 10 poz. 95 Oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Lesotho do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 26 Oświadczenie rządowe z dnia 3 grudnia 1969 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r.
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 25 obowiązujący Konwencja o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r.
Dz.U. 1969 nr 34 poz. 294 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Grecję Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r.
Dz.U. 1969 nr 34 poz. 289 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 1969 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1969 nr 26 poz. 208 Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Liberię Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r.
Dz.U. 1969 nr 18 poz. 142 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Ugandę, Mongolię i Algierię Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r.
Dz.U. 1969 nr 16 poz. 124 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Arabię Saudyjską i Liban Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r.
Dz.U. 1969 nr 15 poz. 115 Oświadczenie rządowe z dnia 26 marca 1969 r. w sprawie przyjęcia Mauritiusa, Swazilandu i Gwinei Równikowej do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1969 nr 9 poz. 69 Oświadczenie rządowe z dnia 11 marca 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Gabon Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r.
Dz.U. 1969 nr 5 poz. 42 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Chile i Malediwy Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) z dnia 20 grudnia 1965 r.
Dz.U. 1969 nr 1 poz. 11 Oświadczenie rządowe z dnia 27 listopada 1968 r. w sprawie przyjęcia przez Ludową Republikę Jemenu Południowego, Barbados i Mauritius Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1968 nr 38 poz. 275 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa Malty w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1968 nr 37 poz. 270 Oświadczenie rządowe z dnia 7 sierpnia 1968 r. w sprawie przystąpienia Gwinei do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1968 nr 30 poz. 198 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lipca 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r.
Dz.U. 1968 nr 30 poz. 197 obowiązujący Poprawka do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r.
Dz.U. 1968 nr 15 poz. 96 Oświadczenie rządowe z dnia 3 maja 1968 r. w sprawie przystąpienia Mali do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1968 nr 5 poz. 34 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1968 r. w sprawie przyjęcia Ludowej Republiki Południowego Jemenu do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1968 nr 5 poz. 33 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1968 r. w sprawie przyjęcia przez Lesotho Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1967 nr 42 poz. 209 obowiązujący Konstytucja Światowego Związku Pocztowego wraz z Protokołem końcowym i oświadczeniami złożonymi podczas podpisywania aktów, Układ między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Światowym Związkiem Pocztowym, Układ dodatkowy do Układu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Światowym Związkiem Pocztowym, sporządzone w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1967 nr 36 poz. 188 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 1967 r. w sprawie przyjęcia przez Gujanę Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1967 nr 27 poz. 126 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1967 r. w sprawie przystąpienia Irlandii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1967 nr 8 poz. 38 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1967 r. w sprawie przyjęcia Gujany, Botswany, Lesotho i Barbadosu do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 268 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1966 r. w sprawie uczestnictwa Gambii w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1966 nr 28 poz. 175 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1966 r. w sprawie uczestnictwa Malawi i Singapuru w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1966 nr 18 poz. 118 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 1966 r. w sprawie ratyfikacji przez Boliwię, Kambodżę i Argentynę poprawek do Karty Narodów Zjednoczonych, zawartych w Rezolucji nr 1991 (XVIII) dotyczącej sprawy właściwego przedstawicielstwa w Radzie Bezpieczeństwa i w Radzie Gospodarczej i Społecznej, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 17 grudnia 1963 r.
Dz.U. 1966 nr 7 poz. 42 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1966 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Rezolucji nr 1991 (XVIII) zawierającej poprawki do Karty Narodów Zjednoczonych i dotyczącej sprawy właściwego przedstawicielstwa w Radzie Bezpieczeństwa i w Radzie Gospodarczej i Społecznej, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 17 grudnia 1963 r.
Dz.U. 1966 nr 7 poz. 41 obowiązujący Rezolucja nr 1991 (XVIII) zawierająca poprawki do Karty Narodów Zjednoczonych i dotycząca sprawy właściwego przedstawicielstwa w Radzie Bezpieczeństwa i w Radzie Gospodarczej i Społecznej, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 17 grudnia 1963 r.
Dz.U. 1966 nr 6 poz. 39 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1966 r. w sprawie przyjęcia Gambii, Singapuru i Malediwów do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1966 nr 3 poz. 18 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1965 r. w sprawie akceptacji przez Singapur Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1965 nr 55 poz. 351 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1965 r. w sprawie przystąpienia Nepalu oraz Trynidadu i Tobago do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1965 nr 42 poz. 263 Oświadczenie rządowe z dnia 6 września 1965 r. w sprawie przystąpienia Kenii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1965 nr 33 poz. 218 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lipca 1965 r. w sprawie przyjęcia Malty, Malawi i Zambii do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1965 nr 28 poz. 189 Oświadczenie rządowe z dnia 10 czerwca 1965 r. w sprawie akceptacji przez Portugalię Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1965 nr 20 poz. 133 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1965 r. w sprawie akceptacji przez Maltę Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1965 nr 10 poz. 65 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1965 r. w sprawie przystąpienia Demokratycznej Republiki Kongo do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1965 nr 9 poz. 61 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konstytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, podpisanej w Quebec dnia 16 października 1945 r.
Dz.U. 1965 nr 7 poz. 44 Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 1965 r. w sprawie akceptacji przez Malawi i Zambię Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1964 nr 38 poz. 251 Oświadczenie rządowe z dnia 24 września 1964 r. w sprawie akceptacji przez Islandię Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1964 nr 32 poz. 210 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 1964 r. w sprawie przystąpienia Rwandy do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1964 nr 32 poz. 207 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 1964 r. w sprawie akceptacji przez Kenię Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1964 nr 18 poz. 113 Oświadczenie rządowe z dnia 24 kwietnia 1964 r. w sprawie przystąpienia Kuwejtu i Gabonu do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1964 nr 4 poz. 26 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1964 r. w sprawie przyjęcia Kuwejtu, Kenii i Zanzibaru do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1964 nr 3 poz. 21 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 1964 r. w sprawie uczestnictwa Algierii, Kambodży i Cypru w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1964 nr 2 poz. 11 Oświadczenie rządowe z dnia 27 grudnia 1963 r. w sprawie przystąpienia Senegalu i Jamajki do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1963 nr 43 poz. 244 Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 1963 r. w sprawie przystąpienia Somali, Jemenu i Peru do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1963 nr 26 poz. 160 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1963 r. w sprawie przystąpienia Japonii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1963 nr 15 poz. 81 Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 1963 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1963 nr 11 poz. 63 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie akceptacji przez szereg państw Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1963 nr 7 poz. 42 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 1963 r. w sprawie przyjęcia szeregu państw do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1963 nr 4 poz. 27 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 1962 r. w sprawie akceptacji przez Jemen i Republikę Algierską Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1962 nr 53 poz. 268 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1962 r. w sprawie uczestnictwa Górnej Wolty, Mongolii i Sierra Leone w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1962 nr 40 poz. 180 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1962 r. w sprawie akceptacji przez szereg państw Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1962 nr 27 poz. 129 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1962 nr 18 poz. 79 Oświadczenie rządowe z dnia 14 marca 1962 r. w sprawie przyjęcia szeregu państw do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1961 nr 28 poz. 139 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 1961 r. w sprawie akceptacji przez szereg krajów Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1961 nr 13 poz. 73 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1961 r. w sprawie przyjęcia szeregu państw do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1960 nr 17 poz. 105 Oświadczenie rządowe z dnia 16 marca 1960 r. w sprawie złożenia przez Republikę Gwinei dokumentu akceptacyjnego Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1959 nr 59 poz. 355 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 1959 r. w sprawie przystąpienia Kuby do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1959 nr 56 poz. 340 Oświadczenie rządowe z dnia 21 września 1959 r. w sprawie przyjęcia Federacji Malajskiej i Gwinei do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1959 nr 8 poz. 42 Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 1959 r. w sprawie przystąpienia Libii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1959 nr 1 poz. 8 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 1958 r. w sprawie złożenia przez Albanię dokumentu akceptacyjnego Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1958 nr 64 poz. 317 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1958 r. w sprawie złożenia przez Ghanę i Federację Malajską dokumentów akceptacyjnych Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1958 nr 63 poz. 311 Oświadczenie rządowe z dnia 11 września 1958 r. w sprawie zmian wprowadzonych do tekstu Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1958 nr 58 poz. 292 Oświadczenie rządowe z dnia 20 września 1958 r. w sprawie przystąpienia Finlandii i Ghany do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych zatwierdzonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1958 nr 57 poz. 284 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1958 r. w sprawie ratyfikacji Konstytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa podpisanej w Quebec dnia 16 października 1945 roku.
Dz.U. 1958 nr 57 poz. 283 obowiązujący Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa podpisana w Quebec dnia 16 października 1945 r.
Dz.U. 1958 nr 27 poz. 117 Oświadczenie rządowe z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie przystąpienia Jordanii do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r. oraz w sprawie uczestnictwa Malajów w wyżej wymienionej Konwencji.
Dz.U. 1957 nr 50 poz. 248 Oświadczenie rządowe z dnia 17 września 1957 r. w sprawie przystąpienia Maroka i Albanii do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 roku.
Dz.U. 1957 nr 46 poz. 221 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1957 r. w sprawie złożenia przez Rumunię, Finlandię, Maroko, Tunis i Sudan dokumentów akceptacyjnych Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1957 nr 46 poz. 216 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 1957 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1957 nr 40 poz. 181 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 1957 r. w sprawie przystąpienia Tunisu i Austrii do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1957 nr 21 poz. 106 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1957 r. w sprawie przystąpienia Argentyny i Królestwa Laosu do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1956 nr 57 poz. 266 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie przystąpienia Rumuńskiej Republiki Ludowej do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1956 nr 42 poz. 198 Oświadczenie rządowe z dnia 25 września 1956 r. w sprawie przystąpienia Ekwadoru i Syjamu do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1956 nr 32 poz. 151 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1956 r. w sprawie złożenia przez Bułgarię dokumentu akceptacyjnego Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1955 nr 45 poz. 305 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1955 r. w sprawie przystąpienia Jugosławii, Turcji, Burmy i Czechosłowacji do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1955 nr 43 poz. 276 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 1955 r. w sprawie złożenia przez szereg państw dokumentów akceptacyjnych Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1953 nr 51 poz. 260 Oświadczenie rządowe z dnia 2 grudnia 1953 r. w sprawie przystąpienia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej do konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1952 nr 2 poz. 9 obowiązujący Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 1950 r.).
Dz.U. 1949 nr 61 poz. 486 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1949 r. w sprawie przystąpienia Republiki Costa Rica do Konwencji z dnia 13 lutego 1946 r. o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1949 nr 60 poz. 473 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 1949 r. w sprawie przystąpienia Iraku i Izraela do Konwencji z dnia 13 lutego 1946 r. o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1949 nr 58 poz. 458 Oświadczenie rządowe z dnia 26 października 1949 r. w sprawie złożenia przez Pakistan i Izrael dokumentów akceptacyjnych Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla wychowania, nauki i kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1949 nr 52 poz. 402 Oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1949 r. w sprawie złożenia przez szereg państw dokumentów akceptacyjnych konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1949 nr 49 poz. 373 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 1949 r. w sprawie ratyfikacji Karty Narodów Zjednoczonych, podpisanej w San Francisco dnia 26 czerwca 1945 r., oraz przystąpienia do niej szeregu państw.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 361 Oświadczenie rządowe z dnia 23 maja 1949 r. w sprawie przystąpienia Wielkiego Księstwa Luksemburg, Australii oraz Libanu do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 54 poz. 431 Oświadczenie rządowe z dnia 18 października 1948 r. w sprawie przystąpienia Egiptu, Pakistanu i Belgii do Konwencji o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 54 poz. 429 Oświadczenie rządowe z dnia 29 września 1948 r. w sprawie przystąpienia Holandii, Indii i Danii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 380 Oświadczenie rządowe z dnia 1 września 1948 r. w sprawie złożenia przez Ekwador, Liberię, Kubę, Luksemburg, Kolumbię, Urugwaj, Honduras, Włochy, Salwador i Afganistan dokumentów akceptacyjnych Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1948 nr 39 poz. 289 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1948 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1948 nr 39 poz. 286 obowiązujący Konwencja dotycząca przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych zatwierdzona przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 448 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji z dnia 13 lutego 1946 r. w sprawie przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1947 nr 23 poz. 91 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1946 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Karty Narodów Zjednoczonych podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 października 1945 r.
Dz.U. 1947 nr 23 poz. 90 obowiązujący Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1946 nr 2 poz. 6 akt jednorazowy Ustawa z dnia 31 grudnia 1945 r. o ratyfikacji podpisanych w San Francisco dnia 26 czerwca 1945 r.: Karty Narodów Zjednoczonych oraz Porozumienia ustanawiającego Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych.
M.P. 2023 poz. 1409 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2023 r. w 75. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
M.P. 2022 poz. 627 obowiązujący Oświadczenie rządowe z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową Kraju-Gospodarza w przedmiocie zobowiązań, które zostaną przyjęte przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w związku z 33. sesją Regionalnej Konferencji FAO dla Europy, podpisaną w Warszawie dnia 8 maja 2022 r.
M.P. 2022 poz. 626 obowiązujący Umowa Kraju-Gospodarza w przedmiocie zobowiązań, które zostaną przyjęte przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w związku z 33. sesją Regionalnej Konferencji FAO dla Europy, podpisana w Warszawie dnia 8 maja 2022 r.
M.P. 2022 poz. 346 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2022 r. z okazji 23. rocznicy członkostwa Polski w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
M.P. 2022 poz. 240 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2022 r. nr 110.4.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 199 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) dotyczącym działalności Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk (ERCE PAN) w Łodzi, w Polsce, pod auspicjami UNESCO (kategoria 2), podpisanym w Warszawie dnia 7 lipca 2021 r.
M.P. 2022 poz. 198 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) dotyczące działalności Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk (ERCE PAN) w Łodzi, w Polsce, pod auspicjami UNESCO (kategoria 2), podpisane w Warszawie dnia 7 lipca 2021 r.
M.P. 2022 poz. 132 Oświadczenie rządowe z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych dotyczącą przygotowań do Jedenastej Sesji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku w Katowicach, podpisaną w Nairobi dnia 17 listopada 2021 r. oraz w Warszawie dnia 24 listopada 2021 r.
M.P. 2022 poz. 131 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych dotycząca przygotowań do Jedenastej Sesji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku w Katowicach, podpisana w Nairobi dnia 17 listopada 2021 r. oraz w Warszawie dnia 24 listopada 2021 r.
M.P. 2022 poz. 130 Oświadczenie rządowe z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z Krajem-Gospodarzem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych dotyczącą Jedenastej Sesji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku w Katowicach, podpisaną w Nairobi dnia 17 listopada 2021 r. oraz w Warszawie dnia 24 listopada 2021 r.
M.P. 2022 poz. 129 obowiązujący Umowa z Krajem-Gospodarzem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych dotycząca Jedenastej Sesji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku w Katowicach, podpisana w Nairobi dnia 17 listopada 2021 r. oraz w Warszawie dnia 24 listopada 2021 r.
M.P. 2021 poz. 1040 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Organizacji Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych pn. "Forum Zarządzania Internetem 2021"
M.P. 2020 poz. 1195 wygaśnięcie aktu Zarządzenie nr 236 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Organizacji Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych pn. "Forum Zarządzania Internetem 2020"
M.P. 2019 poz. 878 wygaśnięcie aktu Zarządzenie nr 161 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Organizacji Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych pn. "Forum Zarządzania Internetem 2020"
M.P. 2019 poz. 45 Oświadczenie rządowe z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) dotyczącego utworzenia i funkcjonowania Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce, pod auspicjami UNESCO, podpisanego w Paryżu dnia 8 marca 2006 r.
M.P. 2019 poz. 37 Oświadczenie rządowe z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Protokołu z Kioto i Porozumienia paryskiego w sprawie dwudziestej czwartej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, czternastej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Protokołu z Kioto, trzeciej części pierwszej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Porozumienia paryskiego oraz sesji organów pomocniczych, podpisanym w Warszawie dnia 31 października 2018 r.
M.P. 2019 poz. 36 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Protokołu z Kioto i Porozumienia paryskiego w sprawie dwudziestej czwartej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, czternastej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Protokołu z Kioto, trzeciej części pierwszej sesji Konferencji Stron służącej jako Spotkanie Stron Porozumienia paryskiego oraz sesji organów pomocniczych, podpisane w Warszawie dnia 31 października 2018 r.
M.P. 2018 poz. 460 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z Krajem-Gospodarzem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Europejską Komisją Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w sprawie "Las2017" - Wspólnej Konferencji 39. Sesji Europejskiej Komisji do spraw Leśnictwa (EFC) Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz 75. Sesji Komitetu do spraw Lasów i Przemysłu Drzewnego (COFFI) Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE), która odbędzie się w Warszawie w dniach 9-13 października 2017 roku, podpisaną w Warszawie dnia 5 października 2017 r.
M.P. 2018 poz. 459 obowiązujący Umowa z Krajem-Gospodarzem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Europejską Komisją Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w sprawie "Las2017" - Wspólnej Konferencji 39. Sesji Europejskiej Komisji do spraw Leśnictwa (EFC) Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz 75. Sesji Komitetu do spraw Lasów i Przemysłu Drzewnego (COFFI) Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE), która odbędzie się w Warszawie w dniach 9-13 października 2017 roku, podpisana w Warszawie dnia 5 października 2017 r.
M.P. 2017 poz. 1161 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.88.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1160 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.87.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1117 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.71.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 588 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2017 r. nr 110.14.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 581 Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) w sprawie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, podpisanym w Paryżu dnia 19 kwietnia 2017 r.
M.P. 2017 poz. 580 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) w sprawie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, podpisane w Paryżu dnia 19 kwietnia 2017 r.
M.P. 2016 poz. 15 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2015 r. nr 110.76.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 93 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-55-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 879 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i jej Protokołu z Kioto w sprawie dziewiętnastej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, dziewiątej sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto oraz sesji organów pomocniczych, podpisanego w Warszawie dnia 4 października 2013 r.
M.P. 2013 poz. 878 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i jej Protokołu z Kioto w sprawie dziewiętnastej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, dziewiątej sesji Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron Protokołu z Kioto oraz sesji organów pomocniczych, podpisane w Warszawie dnia 4 października 2013 r.
M.P. 2011 nr 33 poz. 389 obowiązujący Uchwała Nr 50 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji z siedzibą w Warszawie
M.P. 2010 nr 70 poz. 899 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2010 r. nr 110-57-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 70 poz. 879 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2010 r. nr 110-37-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 55 poz. 744 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 110-12-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 55 poz. 736 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2010 r. nr 110-11-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 81 poz. 1004 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2009 r. nr 110-31-2009 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 77 poz. 954 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2009 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej
M.P. 2009 nr 55 poz. 767 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2009 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej
M.P. 2009 nr 39 poz. 612 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2009 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej
M.P. 2009 nr 32 poz. 472 akt jednorazowy Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej za strefę działań wojennych
M.P. 2009 nr 14 poz. 175 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2009 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej
M.P. 2008 nr 97 poz. 834 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2008 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej
M.P. 2008 nr 97 poz. 828 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przypadków prześladowań chrześcijan w Indiach
M.P. 2008 nr 67 poz. 593 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) dotyczące utworzenia i funkcjonowania Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce, pod auspicjami UNESCO podpisane w Paryżu dnia 8 marca 2006 r.
M.P. 2008 nr 64 poz. 572 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 110-46-2008 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 63 poz. 553 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) o utworzeniu funduszu powierniczego w celu ukończenia raportu oceniającego stan stanowiska archeologicznego Babilon
M.P. 2008 nr 63 poz. 552 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) o utworzeniu funduszu powierniczego w celu ukończenia raportu oceniającego stan stanowiska archeologicznego Babilon, podpisana w Paryżu dnia 25 czerwca 2008 r.
M.P. 2008 nr 63 poz. 549 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej
M.P. 2008 nr 49 poz. 434 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2008 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej
M.P. 2007 nr 39 poz. 442 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2007 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej
M.P. 2006 nr 90 poz. 938 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej
M.P. 2006 nr 62 poz. 644 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2006 r. zmieniające postanowienie o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej
M.P. 2006 nr 52 poz. 571 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2006 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej
M.P. 2006 nr 7 poz. 107 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej
M.P. 2005 nr 84 poz. 1207 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej
M.P. 2005 nr 24 poz. 346 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2005 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Sudanu
M.P. 2005 nr 6 poz. 82 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2005 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej
M.P. 2004 nr 56 poz. 929 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2004 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej
M.P. 2004 nr 32 poz. 564 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej
M.P. 2003 nr 59 poz. 920 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2003 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej
M.P. 2003 nr 38 poz. 556 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2003 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej
M.P. 2003 nr 34 poz. 443 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2003 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej
M.P. 2003 nr 6 poz. 75 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej
M.P. 2002 nr 33 poz. 513 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.
M.P. 2002 nr 20 poz. 348 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych w Syryjskiej Republice Arabskiej.
M.P. 2002 nr 5 poz. 87 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.
M.P. 2001 nr 43 poz. 682 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych w Syryjskiej Republice Arabskiej.
M.P. 2001 nr 3 poz. 65 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2001 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.
M.P. 2000 nr 36 poz. 723 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2000 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Pokojowych w Etiopii i Erytrei.
M.P. 2000 nr 23 poz. 471 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2000 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.
M.P. 2000 nr 15 poz. 325 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych w Syryjskiej Republice Arabskiej.
M.P. 1996 nr 26 poz. 265 uznany za uchylony Uchwała nr 45 Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1996 r. w sprawie przyłączenia się Rzeczypospolitej Polskiej do Deklaracji Państw Członkowskich Unii Europejskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie utrzymania zakazu dostaw broni, amunicji i wyposażenia wojskowego na tereny byłej Jugosławii.
M.P. 1994 nr 46 poz. 375 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 lipca 1994 r. w sprawie uznania terytorium państwa Libanu za strefę działań wojennych.
M.P. 1994 nr 17 poz. 129 uznany za uchylony Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie wykonania postanowień rezolucji nr 883 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 11 listopada 1993 r. dotyczących środków podjętych wobec Libii.