Wyszukiwanie

legitymacje pracownicze

Liczba znalezionych aktów: 26.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2016 poz. 1505 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
Dz.U. 2013 poz. 1592 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji wystawianych pracownikom wewnętrznej służby ochrony
Dz.U. 2007 nr 195 poz. 1406 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1708 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów legitymacji pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej oraz ustalenia zasad ich wydawania i wymiany.
Dz.U. 1997 nr 154 poz. 1014 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organów właściwych do ich wydawania oraz szczegółowych zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.
Dz.U. 1997 nr 149 poz. 995 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariusza Służby Więziennej, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 598 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 363 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 1991 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz ich małżonków do ulgi przy przejazdach państwowymi środkami komunikacji.
Dz.U. 1991 nr 78 poz. 347 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lipca 1991 r. w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów funkcjonariuszy Straży Granicznej, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.
Dz.U. 1991 nr 51 poz. 223 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 maja 1991 r. w sprawie wzorów i trybu wystawiania legitymacji ubezpieczeniowych.
Dz.U. 1991 nr 39 poz. 172 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 marca 1991 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy Policji i Urzędu Ochrony Państwa oraz ich małżonków do ulgi przy przejazdach państwowymi środkami komunikacji.
Dz.U. 1985 nr 20 poz. 85 obowiązujący Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1975 nr 34 poz. 188 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 24 października 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 280 uchylony Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Dz.U. 1974 nr 39 poz. 231 uchylony Ustawa z dnia 24 października 1974 r. o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1973 nr 19 poz. 111 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji ubezpieczeniowych.
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 81 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu Komitetu Pracy i Płac.
Dz.U. 1962 nr 6 poz. 24 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji ubezpieczeniowych.
Dz.U. 1960 nr 20 poz. 119 uchylony Ustawa z dnia 13 kwietnia 1960 r. o utworzeniu Komitetu Pracy i Płac oraz o zmianach właściwości w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, rent, zaopatrzeń i opieki społecznej.
Dz.U. 1959 nr 56 poz. 338 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1959 r. w sprawie legitymacji ubezpieczeniowych.
M.P. 1997 nr 49 poz. 473 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie określenia wzorów legitymacji pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej oraz ustalenia zasad ich wydawania i wymiany.
M.P. 1974 nr 35 poz. 207 Pismo Okólne nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 1974 r. w sprawie wystawienia legitymacji uprawniających do ulg kolejowych.
M.P. 1971 nr 39 poz. 253 uchylony wykazem Zarządzenie nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1971 r. w sprawie ograniczenia żądania zaświadczeń od obywateli.
M.P. 1968 nr 7 poz. 41 Pismo Okólne nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1968 r. w sprawie właściwego wykorzystywania pracowniczych legitymacji ubezpieczeniowych.
M.P. 1962 nr 80 poz. 373 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 29 października 1962 r. w sprawie sposobu dokonywania wpisów okresów zatrudnienia do legitymacji ubezpieczeniowych.
M.P. 1961 nr 93 poz. 400 uznany za uchylony Instrukcja Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Ministra Komunikacji oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 1961 r. w sprawie współdziałania zakładów lecznictwa kolejowego i powszechnego w zakresie udzielania świadczeń leczniczych i orzekania o czasowej niezdolności do pracy.