Wyszukiwanie

prawa obywatelskie

Liczba znalezionych aktów: 228.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1835 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania
Dz.U. 2023 poz. 265 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
Dz.U. 2023 poz. 263 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z obowiązywaniem stanu wyjątkowego
Dz.U. 2022 poz. 1435 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
Dz.U. 2021 poz. 1798 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego
Dz.U. 2021 poz. 1613 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego
Dz.U. 2020 poz. 1319 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2020 poz. 772 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru sprawozdania o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli oraz szczegółowego zakresu zawartych w nim informacji
Dz.U. 2020 poz. 627 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich
Dz.U. 2018 poz. 2217 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru sprawozdania o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli oraz szczegółowego zakresu zawartych w nim informacji
Dz.U. 2018 poz. 2120 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli
Dz.U. 2017 poz. 1928 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wyjątkowym
Dz.U. 2017 poz. 1153 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
Dz.U. 2017 poz. 15 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2016 poz. 861 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o europejskiej inicjatywie obywatelskiej
Dz.U. 2014 poz. 1726 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
Dz.U. 2014 poz. 1648 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich
Dz.U. 2014 poz. 1191 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wyjątkowym
Dz.U. 2014 poz. 892 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r.
Dz.U. 2014 poz. 891 obowiązujący Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjęty w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r.
Dz.U. 2011 nr 184 poz. 1091 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania
Dz.U. 2011 nr 160 poz. 964 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt K 11/10
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 113 obowiązujący Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
Dz.U. 2002 nr 113 poz. 985 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym.
Dz.U. 2001 nr 94 poz. 1036 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli oraz szczegółowego zakresu zawartych w nim informacji.
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 147 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Dz.U. 2000 nr 26 poz. 319 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
Dz.U. 2000 nr 17 poz. 229 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 marca 2000 r. sygn. akt P. 5/99
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 688 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.
Dz.U. 1999 nr 20 poz. 180 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 stycznia 1999 r. sygn. akt K. 1/98.
Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 obowiązujący Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Dz.U. 1994 nr 23 poz. 81 Oświadczenie rządowe z dnia 25 listopada 1993 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Protokołu fakultatywnego do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 16 grudnia 1966 r. w Nowym Jorku.
Dz.U. 1994 nr 23 poz. 80 obowiązujący Protokół fakultatywny do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 16 grudnia 1966 r. w Nowym Jorku.
Dz.U. 1992 nr 85 poz. 427 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 października 1992 r. o ratyfikacji Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Dz.U. 1991 nr 122 poz. 537 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania oraz zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela.
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 518 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1991 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Protokołu dotyczącego statusu uchodźców, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r.
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 517 obowiązujący Protokół dotyczący statusu uchodźców, sporządzony w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r.
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 516 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1991 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r.
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 515 obowiązujący Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r.
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 513 uchylony Ustawa z dnia 19 września 1991 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach.
Dz.U. 1991 nr 113 poz. 491 uchylony Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1991 nr 109 poz. 471 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 371 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustaw - Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym i o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1991 nr 66 poz. 287 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Dz.U. 1991 nr 41 poz. 176 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 25 poz. 103 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.
Dz.U. 1989 nr 63 poz. 379 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 1989 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1984 r.
Dz.U. 1989 nr 63 poz. 378 obowiązujący Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1984 r.
Dz.U. 1989 nr 29 poz. 155 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 101 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1988 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji przeciw apartheidowi w sporcie, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1985 r.
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 100 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja przeciw apartheidowi w sporcie, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1985 r.
Dz.U. 1987 nr 21 poz. 123 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Dz.U. 1983 nr 39 poz. 175 uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 83 uchylony Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1982 nr 10 poz. 72 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1982 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r.
Dz.U. 1982 nr 10 poz. 71 obowiązujący Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r.
Dz.U. 1980 nr 22 poz. 81 uchylony Ustawa z dnia 8 października 1980 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1979 nr 13 poz. 89 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1979 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 13 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, otwartych do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 170 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 169 obowiązujący Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 168 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1977 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.
Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167 obowiązujący Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.
Dz.U. 1977 nr 28 poz. 124 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu, przyjętej dnia 30 listopada 1973 r. rezolucją 3068 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1977 nr 28 poz. 123 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1977 nr 16 poz. 69 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa Bahama w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1977 nr 16 poz. 66 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1977 r. dotyczące uczestnictwa Lesotho w Konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie, sporządzonej w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 187 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu, przyjętej dnia 30 listopada 1973 r. rezolucją 3068 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 186 obowiązujący Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu, przyjęta dnia 30 listopada 1973 r. rezolucją 3068 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1976 nr 18 poz. 114 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1976 nr 9 poz. 52 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1976 r. w sprawie potwierdzenia przez Lesotho i Zambię uczestnictwa w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1976 nr 7 poz. 36 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 16 lutego 1976 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r.
Dz.U. 1974 nr 42 poz. 257 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1974 r. dotyczące przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1974 nr 42 poz. 254 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1974 r. w sprawie przystąpienia Republiki Federalnej Niemiec do konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1974 nr 29 poz. 172 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1974 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 275 uznany za uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1973 nr 41 poz. 252 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1973 r. dotyczące przystąpienia Arabii Saudyjskiej do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1973 nr 35 poz. 211 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1973 r. dotyczące przystąpienia Arabii Saudyjskiej do Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 185 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie przystąpienia Mali do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1973 nr 22 poz. 134 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1973 r. dotyczące uczestnictwa Mali i Zambii w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1973 nr 22 poz. 132 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1973 r. dotyczące przystąpienia Mali oraz potwierdzenia przez Zambię uczestnictwa w Uzupełniającej konwencji w sprawach zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1973 nr 9 poz. 69 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lutego 1973 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r., oraz wycofania przez Danię zastrzeżenia złożonego do tej konwencji.
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 56 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. dotyczące ratyfikacji przez Grecję Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1973 nr 1 poz. 5 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1972 r. dotyczące przystąpienia Tonga do Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.
Dz.U. 1972 nr 51 poz. 333 Oświadczenie rządowe z dnia 7 października 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1972 nr 48 poz. 309 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 1972 r. dotyczące przystąpienia Togo do Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do Podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.
Dz.U. 1972 nr 46 poz. 296 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1972 r. dotyczące uczestnictwa Barbadosu w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1972 nr 45 poz. 293 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1972 r. dotyczące uczestnictwa Fidżi w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r., oraz w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1972 nr 45 poz. 292 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1972 nr 45 poz. 291 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Protokole dotyczącym przypadku bezpaństwowości oraz w Konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie, sporządzonych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.
Dz.U. 1972 nr 34 poz. 235 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1972 r. dotyczące uczestnictwa Mauritiusa w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.
Dz.U. 1972 nr 33 poz. 232 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 1972 r. dotyczące uczestnictwa Singapuru w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1972 nr 31 poz. 218 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lipca 1972 r. dotyczące ratyfikacji przez Senegal i Austrię Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.
Dz.U. 1972 nr 30 poz. 212 Oświadczenie rządowe z dnia 3 czerwca 1972 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.
Dz.U. 1972 nr 24 poz. 174 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1972 r. dotyczące przystąpienia Republiki Malgaskiej do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1972 nr 22 poz. 159 Oświadczenie rządowe z dnia 25 kwietnia 1972 r. w sprawie przystąpienia Zambii do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1972 nr 15 poz. 113 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1972 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.
Dz.U. 1972 nr 12 poz. 90 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 244 Oświadczenie rządowe z dnia 2 października 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Holandię Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1971 nr 16 poz. 160 Oświadczenie rządowe z dnia 7 czerwca 1971 r. w sprawie uczestnictwa Suazi, Boliwii i Republiki Federalnej Niemiec w Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1971 nr 14 poz. 145 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1971 r. w sprawie uczestnictwa Cypru w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1971 nr 6 poz. 69 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 1971 r. w sprawie przystąpienia Wybrzeża Kości Słoniowej i Republiki Środkowej Afryki do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 30 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Boliwię i Kanadę Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.
Dz.U. 1970 nr 31 poz. 270 Oświadczenie rządowe z dnia 2 listopada 1970 r. w sprawie przystąpienia Suazi do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 242 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1970 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 232 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1970 r. w sprawie przystąpienia Suazi do Konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie, sporządzonej w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.
Dz.U. 1970 nr 15 poz. 132 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1970 r. w sprawie uczestnictwa Cypru w Konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie oraz w Protokole dotyczącym przypadku bezpaństwowości, sporządzonych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.
Dz.U. 1970 nr 11 poz. 101 Oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Irak Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.
Dz.U. 1969 nr 35 poz. 307 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 1969 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Protokole dotyczącym przypadku bezpaństwowości oraz w Konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie, sporządzonych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.
Dz.U. 1969 nr 34 poz. 288 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 1969 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 258 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1969 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 244 Oświadczenie rządowe z dnia 3 października 1969 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 194 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 1969 r. w sprawie przystąpienia Mongolii i Etiopii do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 188 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 187 obowiązujący Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.
Dz.U. 1968 nr 41 poz. 292 Oświadczenie rządowe z dnia 6 września 1968 r. w sprawie przystąpienia Nigeru do Protokołu dotyczącego przypadku bezpaństwowości, sporządzonego w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.
Dz.U. 1968 nr 21 poz. 140 Oświadczenie rządowe z dnia 19 czerwca 1968 r. w sprawie przystąpienia Finlandii do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1968 nr 21 poz. 138 Oświadczenie rządowe z dnia 23 maja 1968 r. dotyczące przystąpienia Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1968 nr 20 poz. 128 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 1968 r. w sprawie przystąpienia Austrii i Tunezji do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1968 nr 16 poz. 106 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 1968 r. w sprawie przystąpienia Tunezji do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1968 nr 15 poz. 95 Oświadczenie rządowe z dnia 3 maja 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Chile Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 20 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1968 r. w sprawie przystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1968 nr 2 poz. 5 Oświadczenie rządowe z dnia 6 stycznia 1968 r. dotyczące uczestnictwa Malty w Konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie oraz w Protokole dotyczącym przypadku bezpaństwowości, sporządzonych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.
Dz.U. 1967 nr 43 poz. 218 Oświadczenie rządowe z dnia 12 października 1967 r. dotyczące ratyfikacji przez San Marino Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1967 nr 35 poz. 179 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 1967 r. w sprawie uczestnictwa Trynidadu i Tobago oraz Malty w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1967 nr 33 poz. 169 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1967 r. dotyczące uczestnictwa Afganistanu oraz Trynidadu i Tobago w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1967 nr 33 poz. 168 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1967 r. dotyczące ratyfikacji przez Luksemburg Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1967 nr 30 poz. 152 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1967 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1967 nr 30 poz. 151 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1967 r. w sprawie ratyfikacji przez Gabon Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 270 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1966 r. w sprawie przystąpienia Jamajki do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 269 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1966 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1966 nr 40 poz. 245 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1966 r. w sprawie przystąpienia Trynidadu i Tobago do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1966 nr 40 poz. 244 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1966 r. dotyczące przystąpienia Tunezji do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1966 nr 34 poz. 209 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 1966 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1966 nr 28 poz. 174 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1966 r. w sprawie przystąpienia Nepalu do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1966 nr 14 poz. 90 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 1966 r. dotyczące uczestnictwa Brazylii i Malty w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1966 nr 11 poz. 73 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lutego 1966 r. w sprawie przystąpienia Ghany do Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1966 nr 4 poz. 25 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1966 r. dotyczące przystąpienia Islandii do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1965 nr 55 poz. 343 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1965 r. w sprawie przystąpienia Mongolii do Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1965 nr 24 poz. 162 Oświadczenie rządowe z dnia 1 czerwca 1965 r. w sprawie przystąpienia Ugandy do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1965 nr 9 poz. 59 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lutego 1965 r. w sprawie uczestnictwa Nigeru w Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1965 nr 6 poz. 29 Oświadczenie rządowe z dnia 15 stycznia 1965 r. dotyczące przystąpienia Filipin do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1964 nr 42 poz. 292 Oświadczenie rządowe z dnia 20 października 1964 r. w sprawie uczestnictwa Jamajki w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1964 nr 38 poz. 255 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1964 r. dotyczące przystąpienia Jamajki, Ugandy i Argentyny do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1964 nr 37 poz. 239 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1964 r. w sprawie przystąpienia Belgii do Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1964 nr 34 poz. 225 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1964 r. dotyczące uczestnictwa Francji, Turcji i Szwajcarii w Uzupełniającej Konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1964 nr 19 poz. 119 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1964 r. w sprawie przystąpienia Madagaskaru do Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1964 nr 4 poz. 30 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1964 r. dotyczące uczestnictwa Senegalu i Ghany w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1964 nr 4 poz. 27 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1964 r. dotyczące uczestnictwa Iraku i Algierii w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1963 nr 58 poz. 322 Oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1963 r. w sprawie uczestnictwa Brazylii i Senegalu w Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1963 nr 55 poz. 298 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1963 r. dotyczące uczestnictwa Nigeru, Kuby i Austrii w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucjami praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1963 nr 33 poz. 186 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1963 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Uzupełniającej Konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1963 nr 33 poz. 185 obowiązujący Uzupełniająca Konwencja w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisana w Genewie dnia 7 września 1956 r.
Dz.U. 1963 nr 19 poz. 105 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 1963 r. w sprawie przystąpienia Tanganiki do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1963 nr 4 poz. 29 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 1963 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Środkowo-Afrykańskiej i Republiki Kongo (Brazzaville) w Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1963 nr 4 poz. 26 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 1962 r. dotyczące uczestnictwa Togo, Republiki Środkowo-Afrykańskiej i Konga (Brazzaville) w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 260 Oświadczenie rządowe z dnia 21 września 1962 r. w sprawie uczestnictwa Indii i Sierra Leone w Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1962 nr 45 poz. 222 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 1962 r. dotyczące uczestnictwa Kamerunu, Gwinei i Dahomeju w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1962 nr 43 poz. 210 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie uczestnictwa Australii, Czechosłowacji i Sierra Leone w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1962 nr 19 poz. 85 Oświadczenie rządowe z dnia 2 marca 1962 r. dotyczące uczestnictwa Republiki Niger i Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1961 nr 26 poz. 129 Oświadczenie rządowe z dnia 12 maja 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Argentynę Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1961 nr 17 poz. 92 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1961 r. w sprawie uczestnictwa Albanii, Rumunii i Gwatemali w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1960 nr 39 poz. 237 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1960 r. w sprawie uczestnictwa Ekwadoru i Bułgarii w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1960 nr 17 poz. 106 Oświadczenie rządowe z dnia 16 marca 1960 r. w sprawie ratyfikacji przez Turcję Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1960 nr 7 poz. 53 Oświadczenie rządowe z dnia 24 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Węgry Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1959 nr 65 poz. 395 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Kanadę Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1959 nr 62 poz. 374 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Gwatemalę Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1959 nr 56 poz. 335 Oświadczenie rządowe z dnia 20 sierpnia 1959 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1959 nr 56 poz. 334 obowiązujący Konwencja o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1959 nr 17 poz. 107 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Indonezję Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1959 nr 11 poz. 68 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1959 r. w sprawie przystąpienia Finlandii do Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1958 nr 14 poz. 63 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Haiti Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 1 marca 1953 r.
Dz.U. 1957 nr 57 poz. 291 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Filipiny Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1957 nr 42 poz. 198 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję i przystąpienia Kanady do konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1957 nr 38 poz. 169 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Norwegię i przystąpienia Nikaragui do Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1956 nr 32 poz. 152 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1956 r. w sprawie ratyfikacji przez Liban Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1955 nr 47 poz. 319 Oświadczenie rządowe z dnia 2 grudnia 1955 r. w sprawie złożenia przez Izrael dokumentu przystąpienia do Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1955 nr 44 poz. 295 Oświadczenie rządowe z dnia 22 listopada 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1955 nr 16 poz. 87 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji z dnia 31 marca 1953 r. o prawach politycznych kobiet.
Dz.U. 1955 nr 16 poz. 86 obowiązujący Konwencja o prawach politycznych kobiet z dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1953 nr 43 poz. 215 Oświadczenie rządowe z dnia 16 września 1953 r. w sprawie uznania się przez Pakistan za stronę konwencji o pewnych zagadnieniach dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie oraz protokołu dotyczącego przypadku bezpaństwowości, podpisanych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.
Dz.U. 1952 nr 33 poz. 233 uznany za uchylony Ustawa Konstytucyjna z dnia 22 lipca 1952 r. - Przepisy wprowadzające Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1952 nr 33 poz. 232 uznany za uchylony Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r.
Dz.U. 1939 nr 84 poz. 541 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1939 r. o złożeniu przez Belgię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 12 kwietnia 1930 r. w sprawie pewnych zagadnień, dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie.
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 191 uchylony Ustawa z dnia 31 marca 1938 r. o pozbawianiu obywatelstwa.
Dz.U. 1938 nr 12 poz. 88 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1938 r. o złożeniu przez Wielką Brytanię za Australię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 12 kwietnia 1930 r. w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie.
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 568 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 października 1937 r. o sprostowaniu błędów w przekładzie polskim konwencji z dnia 12 kwietnia 1930 r. w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie oraz protokołu z tej samej daty dotyczącego przypadku bezpaństwowości.
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 445 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1937 r. w sprawie złożenia przez Chiny dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 25 września 1926 r. w sprawie niewolnictwa.
Dz.U. 1937 nr 47 poz. 362 Oświadczenie rządowe z dnia 15 czerwca 1937 r. o złożeniu przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 12 kwietnia 1930 r. w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie oraz protokołu z tej samej daty, dotyczącego przypadku bezpaństwowości i o przystąpieniu szeregu państw do tej konwencji i protokołu.
Dz.U. 1937 nr 47 poz. 361 obowiązujący Konwencja w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie oraz protokół dotyczący przypadku bezpaństwowości, podpisane w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1934 r.).
Dz.U. 1937 nr 17 poz. 108 Ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. o stanie wyjątkowym.
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 131 Oświadczenie rządowe z dnia 28 stycznia 1936 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do konwencji dotyczącej niewolnictwa z dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1934 nr 104 poz. 936 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1934 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do konwencji, dotyczącej niewolnictwa.
Dz.U. 1934 nr 27 poz. 217 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji konwencji w sprawie niektórych zagadnień, dotyczących konfliktów ustaw w materji obywatelstwa, oraz protokółu, dotyczącego wypadku bezpaństwowości, podpisanych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.
Dz.U. 1933 nr 79 poz. 571 Oświadczenie rządowe z dnia 16 września 1933 r. w sprawie przystąpienia Turcji do konwencji, dotyczącej niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1931 nr 98 poz. 755 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1931 r. w sprawie złożenia przez Republikę Kubańską dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1931 nr 77 poz. 619 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 1931 r. w sprawie zgłoszenia przez Francję przystąpienia Syrji i Libanu do konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1931 nr 75 poz. 608 Oświadczenie rządowe z dnia 18 lipca 1931 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego, względnie przystąpienia, niżej wymienionych Państw do konwencji, dotyczącej niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1931 nr 70 poz. 575 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 1931 r. w sprawie złożenia przez Rumunję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 473 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 1931 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1931 nr 4 poz. 22 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1930 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1931 nr 4 poz. 21 obowiązujący Konwencja w sprawie niewolnictwa, podpisana w Genewie dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1930 nr 6 poz. 48 akt jednorazowy Ustawa z dnia 16 stycznia 1930 r. w sprawie ratyfikacji konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.
Dz.U. 1928 nr 32 poz. 307 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o stanie wyjątkowym.
Dz.U. 1926 nr 54 poz. 321 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 czerwca 1926 r. o zawieszeniu praw obywatelskich.
M.P. 2023 poz. 692 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
M.P. 2021 poz. 529 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie sytuacji na Białorusi
M.P. 2021 poz. 212 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zagrożenia wolności mediów w Polsce
M.P. 2020 poz. 1103 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 224 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
M.P. 2020 poz. 999 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
M.P. 2020 poz. 749 Rezolucja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie sytuacji w Republice Białorusi
M.P. 2020 poz. 506 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. wzywająca do przestrzegania zasady równości wobec prawa
M.P. 2019 poz. 906 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 147 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2019 r. zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie organów pomocniczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w zakresie obowiązków sprawozdawczych tych organów
M.P. 2016 poz. 466 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie obrony suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej i praw jej obywateli
M.P. 2010 nr 10 poz. 85 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie łamania praw człowieka i obywatela na Białorusi
M.P. 2009 nr 73 poz. 918 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
M.P. 2004 nr 23 poz. 402 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie Nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
M.P. 2002 nr 61 poz. 850 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wydarzeń we Wrocławiu w dniu 15 listopada 2002 r. oraz w Ożarowie w dniu 26 listopada 2002 r.
M.P. 1993 nr 37 poz. 386 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie trybu przekazywania zawiadomień o osobach pozbawionych praw wyborczych.
M.P. 1992 nr 36 poz. 261 uznany za uchylony Oświadczenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 1992 r. o zbrodni katyńskiej.
M.P. 1991 nr 33 poz. 239 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 1991 r.
M.P. 1991 nr 17 poz. 110 uznany za uchylony Deklaracja Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 1991 r. z okazji 200-lecia uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
M.P. 1991 nr 5 poz. 28 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 1991 r. w sprawie przeprowadzenia ogólnokrajowej konsultacji społecznej.
M.P. 1990 nr 11 poz. 80 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1990 r. w sprawie Katynia.
M.P. 1989 nr 43 poz. 342 uznany za uchylony Oświadczenie Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie wydarzeń w Rumunii.
M.P. 1987 nr 34 poz. 293 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 listopada 1987 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Obywatelskich.
M.P. 1979 nr 19 poz. 113 Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1979 r. w sprawie czuwania nad zgodnością prawa z Konstytucją oraz ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni ustaw.