Wyszukiwanie

reforma rolna

Liczba znalezionych aktów: 176.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 773 uchylony Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. zmieniająca ustawę o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych.
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 233 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dz.U. 1993 nr 65 poz. 309 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania.
Dz.U. 1990 nr 66 poz. 396 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 września 1990 r. w sprawie wykładni art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dz.U. 1989 nr 58 poz. 348 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 października 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego.
Dz.U. 1989 nr 10 poz. 56 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 81 obowiązujący Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 79 uchylony Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Dz.U. 1978 nr 8 poz. 31 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie.
Dz.U. 1975 nr 17 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie.
Dz.U. 1974 nr 10 poz. 64 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 21 lutego 1974 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości.
Dz.U. 1973 nr 20 poz. 117 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 maja 1973 r. w sprawie odszkodowania za przejęte na własność Państwa tereny budowlane oraz zbywania działek budowlanych na obszarach wsi.
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 250 uchylony Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1969 nr 13 poz. 95 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 6 uchylony Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Dz.U. 1963 nr 28 poz. 168 uchylony Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1961 nr 5 poz. 34 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1961 r. w sprawie zasad i trybu rozliczania się w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości rolnych.
Dz.U. 1959 nr 14 poz. 78 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 stycznia 1959 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym.
Dz.U. 1959 nr 14 poz. 77 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 lutego 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 22 listopada 1947 r. w sprawie norm obszarowych, szacunku, odliczenia od ceny na rzecz osadników wojskowych oraz spłaty należności za gospodarstwa, nadane na podstawie dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1958 nr 17 poz. 72 obowiązujący Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o umorzeniu niektórych długów i ciężarów.
Dz.U. 1958 nr 17 poz. 71 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego.
Dz.U. 1957 nr 39 poz. 174 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 13 lipca 1957 r. o zmianie dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym.
Dz.U. 1957 nr 39 poz. 173 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lipca 1957 r. o uchyleniu dekretu z dnia 9 lutego 1953 r. o całkowitym zagospodarowaniu użytków rolnych.
Dz.U. 1957 nr 39 poz. 172 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 1957 r. o obrocie nieruchomościami rolnymi.
Dz.U. 1956 nr 19 poz. 97 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów.
Dz.U. 1956 nr 1 poz. 7 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 grudnia 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 22 listopada 1947 r. w sprawie norm obszarowych, szacunku, odliczenia od ceny na rzecz osadników wojskowych oraz spłaty należności za gospodarstwa, nadane na podstawie dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1955 nr 18 poz. 107 akt posiada tekst jednolity Dekret z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym.
Dz.U. 1952 nr 25 poz. 172 uchylony Dekret z dnia 24 kwietnia 1952 r. o zniesieniu fundacji.
Dz.U. 1951 nr 46 poz. 340 akt jednorazowy Dekret z dnia 6 września 1951 r. o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych.
Dz.U. 1951 nr 5 poz. 39 obowiązujący Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o zniesieniu powiatowych i wojewódzkich komisji osadnictwa rolnego.
Dz.U. 1950 nr 31 poz. 288 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 czerwca 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm obszarowych, szacunku, odliczenia od ceny na rzecz osadników wojskowych oraz spłaty należności za gospodarstwa, nadane na podstawie dekretu o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1950 nr 23 poz. 201 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Rolnictwa i Reform Rolnych, Finansów i Budownictwa z dnia 27 kwietnia 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie włączeń i wydzieleń z zapasu ziemi na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1948 nr 16 poz. 114 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1948 r. o sprostowaniu błędu w dekrecie z dnia 28 października 1947 r. o obowiązku uiszczenia opłat przez dłużników b. Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1947 nr 74 poz. 471 obowiązujący Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych, Ziem Odzyskanych oraz Administracji Publicznej z dnia 22 listopada 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Skarbu w sprawie norm obszarowych, szacunku, odliczenia od ceny na rzecz osadników wojskowych oraz spłaty należności za gospodarstwa, nadane na podstawie dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 456 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 listopada 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dz.U. 1947 nr 70 poz. 433 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów: Ziem Odzyskanych, Administracji Publicznej, Rolnictwa i Reform Rolnych, Skarbu oraz Odbudowy z dnia 14 Października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Leśnictwa w sprawie włączeń i wydzieleń z zapasu ziemi na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 410 obowiązujący Dekret z dnia 28 października 1947 r. o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 408 wygaśnięcie aktu Dekret z dnia 28 października 1947 r. o obowiązku uiszczenia opłat przez dłużników b. Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1947 nr 41 poz. 200 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 kwietnia 1947 r. w sprawie przekazania starostom czynności, dotyczących wpisywania w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej.
Dz.U. 1947 nr 16 poz. 66 obowiązujący Rozporządzenie Ministrów: Ziem Odzyskanych, Administracji Publicznej, Rolnictwa i Reform Rolnych, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Odbudowy z dnia 28 stycznia 1947 r. w sprawie tworzenia osad rybackich.
Dz.U. 1946 nr 49 poz. 279 obowiązujący Dekret z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1946 nr 39 poz. 235 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 1946 r. o sposobie oznaczania w księdze hipotecznej (gruntowej) nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej i o sposobie składania i przechowywania w sądzie wniosków oraz dokumentów dotyczących takich nieruchomości.
Dz.U. 1946 nr 39 poz. 233 obowiązujący Dekret z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej.
Dz.U. 1946 nr 34 poz. 215 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 lipca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dz.U. 1945 nr 44 poz. 251 akt jednorazowy Dekret z dnia 8 października 1945 r. o przeznaczeniu nieruchomości ziemskiej Oblęgorek.
Dz.U. 1945 nr 27 poz. 162 akt jednorazowy Dekret z dnia 12 czerwca 1945 r. o przeniesieniu własności resztówek majątków rozparcelowanych na spółdzielnie Samopomocy Chłopskiej.
Dz.U. 1945 nr 10 poz. 51 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dz.U. 1945 nr 3 poz. 13 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 stycznia 1945 R., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dz.U. 1945 nr 3 poz. 9 akt objęty tekstem jednolitym Dekret z dnia 17 stycznia 1945 r. w sprawie zmiany dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dz.U. 1944 nr 15 poz. 82 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa.
Dz.U. 1944 nr 4 poz. 17 akt posiada tekst jednolity Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dz.U. 1939 nr 78 poz. 519 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu o zmianie rozporządzenia o ostrzeżeniach (adnotacjach) hipotecznych przewidzianych ustawą o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1939 nr 72 poz. 483 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 sierpnia 1939 r. o zmianie ustawy o zamianie niektórych należności b. pruskich władz i instytucji agrarno-finansowych na pożyczki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1939 nr 54 poz. 345 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 1939 r. o ujawnianiu w księgach gruntowych zamiany należności b. pruskich władz i instytucyj agrarno-finansowych na pożyczki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1939 nr 54 poz. 344 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 czerwca 1939 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zamianie niektórych należności b. pruskich władz i instytucji agrarno-finansowych na pożyczki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1939 nr 53 poz. 338 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 6 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 października 1937 r. o pożyczkach z Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1939 nr 12 poz. 66 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1940.
Dz.U. 1939 nr 12 poz. 65 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o ustaleniu na rok 1939 wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi.
Dz.U. 1939 nr 7 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 16 stycznia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia w sprawie szacowania nieruchomości ziemskich przymusowo wykupywanych przy przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dz.U. 1938 nr 90 poz. 613 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1938 r. o rozciągnięciu na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego przepisów o reformie rolnej.
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 343 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 1938 r. o wynagrodzeniu notariuszów i pisarzy hipotecznych za niektóre czynności w związku z przeniesieniem własności nieruchomości i z przebudową ustroju rolnego.
Dz.U. 1938 nr 29 poz. 255 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1938 r. o postępowaniu uproszczonym przy regulowaniu stanu hipotecznego gruntów w związku z przebudową ustroju rolnego lub spłatami rodzinnymi.
Dz.U. 1938 nr 28 poz. 249 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zamianie niektórych należności b. pruskich władz i instytucji agrarno-finansowych na pożyczki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 137 Ustawa z dnia 16 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o obniżeniu zadłużenia gospodarstw rolnych z tytułu należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 556 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 października 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o pożyczkach z Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1937 nr 60 poz. 472 Ustawa z dnia 7 sierpnia 1937 r. o rozciągnięciu na górnośląską część województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o przejmowaniu na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne.
Dz.U. 1937 nr 60 poz. 471 Ustawa z dnia 7 sierpnia 1937 r. o rozciągnięciu na górnośląską część województwa śląskiego przepisów o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 266 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o wynagrodzeniu notariuszów w sprawach związanych ze sprzedażą działek przy parcelacji, dokonywanej na mocy ustawy o wykonywaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1937 nr 29 poz. 216 akt jednorazowy Ustawa z dnia 7 kwietnia 1937 r. o przejęciu przez Fundusz Obrotowy Reformy Rolnej należności i zobowiązań b. krajowej komisji dla włości rentowych.
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 172 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 lutego 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o przejęciu na rachunek Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej niektórych wierzytelności Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1937 nr 10 poz. 75 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1937 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1938.
Dz.U. 1937 nr 10 poz. 74 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1937 r. o ustaleniu na rok 1937 wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi.
Dz.U. 1937 nr 6 poz. 51 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 stycznia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia o komisjach klasyfikacyjno-szacunkowych przewidzianych w ustawie o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1936 nr 42 poz. 310 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 maja 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o emisji II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej.
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 233 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 kwietnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu i Sprawiedliwości w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 1926 r. do ustawy o wykonaniu reformy rolnej
Dz.U. 1936 nr 19 poz. 163 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 marca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia z dnia 30 marca 1933 r. w sprawie emisji I-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej.
Dz.U. 1936 nr 11 poz. 109 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1936 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1937.
Dz.U. 1935 nr 78 poz. 488 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 października 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o komisjach klasyfikacyjno-szacunkowych, przewidzianych w ustawie o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1935 nr 57 poz. 372 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 lipca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach za rozparcelowane grunty państwowe.
Dz.U. 1935 nr 42 poz. 282 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 kwietnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zasadach i warunkach przejęcia na rzecz Skarbu Państwa na rachunek Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej niektórych wierzytelności Państwowego Banku Rolnego oraz o umorzeniu i warunkach spłaty tych wierzytelności.
Dz.U. 1935 nr 19 poz. 107 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 16 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie szacowania nieruchomości ziemskich przymusowo wykupywanych przy przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dz.U. 1935 nr 9 poz. 49 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1935 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1936.
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 843 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o wynagrodzeniu za nieruchomości ziemskie przymusowo wykupywane na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej lub przejęte na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 842 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o obniżeniu zadłużenia gospodarstw rolnych z tytułu należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1934 nr 89 poz. 818 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ulg przy spłacie należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 364 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 marca 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej.
Dz.U. 1934 nr 28 poz. 223 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1934 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1935.
Dz.U. 1934 nr 26 poz. 199 uchylony Ustawa z dnia 9 marca 1934 r. o ustalaniu granic nieruchomości ziemskich przy przebudowie ustroju rolnego.
Dz.U. 1934 nr 13 poz. 101 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o ustaleniu na rok 1934 wykazu imiennego nieruchomości, podlegających wykupowi przymusowemu.
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 785 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. w sprawie ciał kolegjalnych, współdziałających w wykonaniu zadań administracji reform rolnych.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 635 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o zespoleniu urzędów ziemskich z władzami administracji ogólnej i organizacji komisyj ziemskich.
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 415 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie opłat i należności za wykonanie scalenia gruntów.
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 414 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o użytkowaniu Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej w związku z parcelacją gruntów państwowych.
Dz.U. 1933 nr 47 poz. 377 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ulg przy spłacie należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1933 nr 43 poz. 337 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 maja 1933 r. w sprawie emisji I-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej.
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 277 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o wynagrodzeniu za nieruchomości ziemskie, przejęte na własność Państwa z mocy ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 271 Ustawa z dnia 29 marca 1933 r. w sprawie zmian w ustawie z dnia 12 marca 1932 r. o ułatwieniu spłaty uciążliwych zobowiązań, obciążających gospodarstwa rolne, i w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o segregacji wierzytelności na nieruchomościach ziemskich, parcelowanych w celu spłaty uciążliwych zobowiązań.
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 267 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o uregulowaniu prawa własności gruntów, oddanych w drodze parcelacji w posiadanie nabywców na obszarze województwa poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 266 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o konwersji niektórych pożyczek w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego i niektórych zobowiązań wobec Skarbu Państwa na pożyczki z części kredytowej Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 265 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o wynagrodzeniu za nieruchomości ziemskie, wypłacanem na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1933 nr 31 poz. 264 Ustawa z dnia 25 marca 1933 r. o oddaniu niektórych gruntów, przyjętych na własność Państwa.
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 235 Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. o zmianie warunków nabycia niektórych rozparcelowanych gruntów państwowych na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1933 nr 27 poz. 230 Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. o wyłączeniu terenów budowlanych z pod działania przepisów o przebudowie ustroju rolnego.
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 175 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1933 r. o ustaleniu na rok 1933 wykazu imiennego nieruchomości podlegających wykupowi przymusowemu.
Dz.U. 1933 nr 21 poz. 150 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 17 marca 1933 r. w sprawie ogłoszenia na rok 1933 wykazu imiennego gruntów, podlegających przymusowemu wykupowi.
Dz.U. 1933 nr 10 poz. 67 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 1928 r. o ostrzeżeniach (adnotacjach) hipotecznych przewidzianych ustawą o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1933 nr 8 poz. 52 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1933 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1934.
Dz.U. 1932 nr 92 poz. 801 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o wysokości sądowych opłat hipotecznych i stawek wynagrodzenia pisarzy hipotecznych za czynności, związane ze sprzedażą działek przy parcelacji, dokonywanej na mocy ustawy o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1932 nr 92 poz. 796 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 września 1932 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 19 stycznia 1927 r. o udzielaniu instytucjom upoważnień do wykonywania parcelacji nieruchomości ziemskich, oraz o nadzorze i o zasadach postępowania tych instytucyj.
Dz.U. 1932 nr 92 poz. 795 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 września 1932 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 25 sierpnia 1926 r. o uproszczeniach przy wykonywaniu parcelacji w związku z postępowaniem scaleniowem.
Dz.U. 1932 nr 68 poz. 627 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 lipca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ulg przy spłacie niektórych należności funduszu obrotowego reformy rolnej.
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 263 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1932 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1933.
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 260 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1926 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1927.
Dz.U. 1932 nr 26 poz. 236 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej.
Dz.U. 1932 nr 25 poz. 216 Ustawa z dnia 25 lutego 1932 r. w sprawie wykonywania planów parcelacyjnych.
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 272 Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. o zabezpieczeniu praw posiadaczy listów zastawnych i obligacyj w przypadku wykonania przez Państwo prawa pierwokupu, odkupu lub przymusowego wykupu na cele reformy rolnej nieruchomości, obciążonych pożyczkami, zabezpieczającemi listy zastawne i obligacje.
Dz.U. 1931 nr 12 poz. 56 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1932.
Dz.U. 1930 nr 94 poz. 729 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 17 grudnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Rolnictwa w sprawie kursu obligacyj 5% Państwowej Renty Ziemskiej, opiewającej na złote w złocie, na rok 1921.
Dz.U. 1930 nr 76 poz. 595 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października 1930 r. o wyłączeniu nieruchomości ziemskich, darowanych na wypadek śmierci przez Stanisława Sozańskiego Polskiej Akademii Umiejętności, od zastosowania ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1930 nr 69 poz. 553 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych o wysokości opłat notarjalnych związanych ze sprzedażą działek przy parcelacji dokonywanej na mocy ustawy o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1930 nr 65 poz. 515 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 12 maja 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Rolnictwa i Sprawiedliwości o postępowaniu z funduszami uzyskanemi z parcelacji z wolnej ręki lub z przymusowej sprzedaży majątków, związanych stałemi ograniczeniami.
Dz.U. 1930 nr 32 poz. 272 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 20 marca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz z Ministrem Rolnictwa w sprawie szacowania nieruchomości ziemskich, przymusowo wykupywanych przy przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dz.U. 1930 nr 8 poz. 61 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1931.
Dz.U. 1930 nr 8 poz. 60 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. o ustaleniu na rok 1930 wykazu imiennego nieruchomości ziemskich, podlegających wykupowi przymusowemu.
Dz.U. 1929 nr 66 poz. 513 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 1929 r. o wyznaczeniu instytucyj finansowych właściwych do przyjmowania depozytów sądowych składanych przez urzędy ziemskie w wykonaniu ustawy o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1929 nr 55 poz. 443 Rozporządzenie Ministrów: Reform Rolnych, Robót Publicznych i Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1929 r. o zasadach tworzenia osiedli wiejskich przy przebudowie ustroju rolnego.
Dz.U. 1929 nr 45 poz. 377 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 4 maja 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu i Rolnictwa w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 27 czerwca 1927 r. o postępowaniu przy ustalaniu wniosków co do wysokości wynagrodzenia za przymusowo wykupywane majątki.
Dz.U. 1929 nr 37 poz. 329 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1929 r. o wyłączeniach dla utrzymania na odpowiedniej wysokości kultury rolnej i meljoracyj rolnych.
Dz.U. 1929 nr 30 poz. 295 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 16 kwietnia 1929 r. w sprawie sposobu pobierania opłat za prace meljoracyjne dokonywane przy przebudowie ustroju rolnego.
Dz.U. 1929 nr 30 poz. 294 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 16 kwietnia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Rolnictwa o pomocy kredytowej na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.
Dz.U. 1929 nr 30 poz. 293 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych wydane w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych i Ministrem Skarbu z dnia 16 kwietnia 1929 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o przeprowadzaniu meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.
Dz.U. 1929 nr 27 poz. 276 Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o uregulowaniu stanu hipotecznego nieruchomości, oddanych w toku parcelacji w posiadanie nabywców, na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1929 nr 20 poz. 210 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 15 marca 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Rolnictwa w sprawie kursu obligacyj 5% Państwowej Renty Ziemskiej opiewającej na złote w złocie na rok 1929.
Dz.U. 1929 nr 9 poz. 75 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1929 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1930.
Dz.U. 1929 nr 9 poz. 74 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1929 r. o ustaleniu na rok 1929 wykazu imiennego nieruchomości ziemskich, podlegających wykupowi przymusowemu.
Dz.U. 1929 nr 5 poz. 45 Ustawa z dnia 19 grudnia 1928 r. o uporządkowaniu stanu prawnego na obszarze powiatu brasławskiego oraz gminy duksztańskiej w powiecie święciańskim w zakresie wykonania reformy rolnej.
Dz.U. 1928 nr 101 poz. 903 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 30 października 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa, Skarbu i Sprawiedliwości w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 1926 r. do ustawy o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1928 nr 61 poz. 566 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych z dnia 31 maja 1928 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1927 r. o emisji Serji I 5% państwowej renty ziemskiej.
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 447 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Reform Rolnych, Rolnictwa i Skarbu o ostrzeżeniach (adnotacjach) hipotecznych przewidzianych ustawą o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1928 nr 36 poz. 348 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o wyłączeniu majątków, przeznaczonych na "Fundację Potulicką imienia Anieli Potulickiej" od zastosowania ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1928 nr 27 poz. 247 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o skutkach naruszenia przepisów przy parcelacji prywatnej.
Dz.U. 1928 nr 22 poz. 198 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. w sprawie parcelacji gruntów państwowych.
Dz.U. 1928 nr 21 poz. 175 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej.
Dz.U. 1928 nr 20 poz. 172 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 4 lutego 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Rolnictwa w sprawie kursu obligacyj 5% Państwowej Renty Ziemskiej opiewającej na złote w złocie na rok 1927/28.
Dz.U. 1928 nr 16 poz. 119 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lutego 1928 r. o przymusowem wykupie na cele reformy rolnej nieruchomości ziemskich osób nieobecnych.
Dz.U. 1928 nr 15 poz. 115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1928 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1929.
Dz.U. 1928 nr 11 poz. 88 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1928 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o likwidacji funduszów, przeznaczonych na cele parcelacji i osadnictwa.
Dz.U. 1928 nr 8 poz. 58 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych z dnia 30 grudnia 1927 r. w sprawie emisji Serji I 5% państwowej renty ziemskiej.
Dz.U. 1927 nr 114 poz. 973 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. o terminach ogłaszania i wykonania planów parcelacyjnych i wykazów imiennych nieruchomości, podlegających wykupowi na cele reformy rolnej.
Dz.U. 1927 nr 113 poz. 961 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. o zaliczeniu gruntów na poczet wykonania wykazu imiennego na rok 1927 r.
Dz.U. 1927 nr 109 poz. 928 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 15 listopada 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie niektórych zmian rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 23 grudnia 1926 r. o zasadach administrowania i dysponowania funduszem zapomóg i kredytu ulgowego.
Dz.U. 1927 nr 102 poz. 893 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 31 października 1927 r. o tworzeniu gospodarstw wzorowych przy parcelacji, wykonywanej przez instytucje do parcelacji upoważnione oraz przez właścicieli dóbr parcelowanych.
Dz.U. 1927 nr 92 poz. 822 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1927 r. o ustalaniu prawa własności do gruntów nadanych włościanom przy uwłaszczeniu.
Dz.U. 1927 nr 90 poz. 810 uchylony Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 7 października 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Rolnictwa o sposobie zaprzysięgania członków komisyj klasyfikacyjno-szacunkowych.
Dz.U. 1927 nr 44 poz. 390 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1927 r. w sprawie trybu sprzedaży gospodarstw wzorowych, utworzonych przy parcelacji nieruchomości ziemskich, przeprowadzanej przez okręgowe urzędy ziemskie.
Dz.U. 1927 nr 38 poz. 340 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1927 r. o wyłączeniach dla utrzymania na odpowiedniej wysokości kultury rolnej i meljoracyj rolnych.
Dz.U. 1927 nr 36 poz. 319 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1927 r. o uchyleniu p. 133 rozporządzenia z dnia 9 stycznia 1926 r. o ustaleniu na rok 1926 wykazu imiennego nieruchomości ziemskich, podlegających przymusowemu wykupowi.
Dz.U. 1927 nr 8 poz. 66 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 7 grudnia 1926 r. do ustawy o wykonaniu reformy rolnej, wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Skarbu oraz Sprawiedliwości.
Dz.U. 1927 nr 6 poz. 34 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1927 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1928.
Dz.U. 1926 nr 92 poz. 534 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 25 sierpnia 1926 r. o uproszczeniach przy wykonywaniu parcelacji w związku z postępowaniem scaleniowem.
Dz.U. 1926 nr 7 poz. 42 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1926 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1927.
Dz.U. 1926 nr 2 poz. 14 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1926 r. o ustaleniu na rok 1926 wykazu imiennego nieruchomości ziemskich, podlegających wykupowi przymusowemu.
Dz.U. 1926 nr 1 poz. 1 uchylony Ustawa z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1924 nr 44 poz. 467 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych i Ministra Skarbu z dnia 10 maja 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, w przedmiocie ustalenia ceny sprzedażnej poszczególnych gospodarstw i parcel gruntowych i rozrachunku z ich nabywcami.
Dz.U. 1924 nr 16 poz. 153 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1924 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia tymczasowego Rady Ministrów z dnia 1 września 1919 r., normującego przenoszenie własności nieruchomości ziemskich na Ziemię Wileńską.
M.P. 2006 nr 84 poz. 856 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
M.P. 1991 nr 9 poz. 71 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lutego 1991 r. o utracie mocy obowiązującej przepisu zarządzenia Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 czerwca 1989 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi.
M.P. 1989 nr 20 poz. 141 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 czerwca 1989 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi.
M.P. 1985 nr 9 poz. 80 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.
M.P. 1982 nr 23 poz. 205 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 września 1982 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.
M.P. 1958 nr 65 poz. 381 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 sierpnia 1958 r. w sprawie ustalenia ceny żyta przy spłatach w gotówce należności Państwowego Funduszu Ziemi.
M.P. 1935 nr 260 poz. 317 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie dodatkowych kredytów w budżecie Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych.
M.P. 1935 nr 165 poz. 198 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 czerwca 1935 r. w sprawie określenia norm gruntów rolnych w przypadkach, gdy funkcjonariuszom administracji lasów państwowych zostają przydzielone do bezpłatnego użytkowania grunty klasy wyższej lub niższej od klasy III.
M.P. 1935 nr 9 poz. 12 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 grudnia 1934 r. o obniżeniu zadłużenia gospodarstw rolnych z tytułu należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
M.P. 1934 nr 2 poz. 4 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1933 r. w sprawie umorzenia 1-szej raty obligacyj I Serji 3% Państwowej Renty Ziemskiej.
M.P. 1931 nr 214 poz. 289 Okólnik Ministerstwa Reform Rolnych z dnia 7 lipca 1931 r. Nr 3552 Kr.