Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1987 nr 38 poz. 346 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1987 r. w sprawie określenia kwot obrotów, których przekroczenie powoduje obowiązek zaprowadzenia ksiąg handlowych lub kontroli ilościowej przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1987 nr 38 poz. 345 akt jednorazowy Uchwała nr XXII/107/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Włocławku z dnia 30 września 1987 r. w sprawie zmiany granic miast Lipna i Radziejowa.
M.P. 1987 nr 38 poz. 344 akt jednorazowy Uchwała nr XXVII/229/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 16 grudnia 1987 r. w sprawie zmiany granic miasta Szczecina.
M.P. 1987 nr 38 poz. 343 akt jednorazowy Uchwała nr XXV/172/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Sieradzu z dnia 9 grudnia 1987 r. w sprawie zmiany granic miasta Wielunia.
M.P. 1987 nr 38 poz. 342 akt jednorazowy Uchwała nr XXI/144/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 września 1987 r. w sprawie zmiany granic miast Bełchatowa i Tomaszowa Mazowieckiego.
M.P. 1987 nr 38 poz. 341 akt jednorazowy Uchwała nr XXI/149/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lesznie z dnia 5 listopada 1987 r. w sprawie zmiany granic miasta Wschowy.
M.P. 1987 nr 38 poz. 340 akt jednorazowy Uchwała nr XXI/144/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Legnicy z dnia 29 grudnia 1987 r. w sprawie zmiany granic miasta Lubina.
M.P. 1987 nr 38 poz. 339 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 grudnia 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki.
M.P. 1987 nr 38 poz. 338 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 grudnia 1987 r. w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na pierwszy rok studiów w akademiach medycznych i warunków dopuszczenia do odbywania studiów w roku akademickim 1988/1989.
M.P. 1987 nr 38 poz. 337 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania rejonowych urzędów spraw wewnętrznych i podległych im jednostek.
M.P. 1987 nr 38 poz. 336 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 17 grudnia 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakazu stosowania niektórych materiałów i paliw do produkcji określonych wyrobów i świadczenia usług oraz zakazu produkcji wyrobów i stosowania technologii nadmiernie materiałochłonnych i energochłonnych.
M.P. 1987 nr 38 poz. 335 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 grudnia 1987 r. w sprawie ustalenia wskaźników jednostkowego kosztu standardowego dla budownictwa mieszkaniowego na 1988 r.
M.P. 1987 nr 38 poz. 334 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 grudnia 1987 r. w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów w szkołach wyższych.
M.P. 1987 nr 38 poz. 333 obowiązujący Uchwała nr 210 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie uznania miasta Ustki za uzdrowisko.
M.P. 1987 nr 38 poz. 332 uchylony Uchwała nr 208 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zawierania umów przez obywateli polskich czasowo przebywających za granicą z jednostkami kierującymi do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.
M.P. 1987 nr 38 poz. 331 uchylony Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1987 r. w sprawie regulaminu prac Rady Ministrów i Prezydium Rządu.
M.P. 1987 nr 38 poz. 330 obowiązujący Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. w sprawie połączenia gmin Rataje i Gostynin w województwie płockim.
M.P. 1987 nr 38 poz. 329 obowiązujący Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. w sprawie utworzenia miasta Ożarów w województwie tarnobrzeskim.
M.P. 1987 nr 38 poz. 328 obowiązujący Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. w sprawie utworzenia miasta Nowogród Bobrzański w województwie zielonogórskim.
M.P. 1987 nr 38 poz. 327 obowiązujący Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. w sprawie utworzenia miasta Józefów w województwie zamojskim.
M.P. 1987 nr 38 poz. 326 obowiązujący Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. w sprawie utworzenia miasta Brusy w województwie bydgoskim.
M.P. 1987 nr 38 poz. 325 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1987 nr 38 poz. 324 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1987 nr 38 poz. 323 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli publikacji i widowisk.
M.P. 1987 nr 38 poz. 322 obowiązujący Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.
M.P. 1987 nr 38 poz. 321 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. w sprawie zachowania przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy szczególnych uprawnień nabytych uprzednio z tytułu pracy w górnictwie.
M.P. 1987 nr 38 poz. 320 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet, urlopowania i wynagradzania przewodniczących rad narodowych na czas pełnienia funkcji w radach narodowych.
M.P. 1987 nr 37 poz. 319 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 19 grudnia 1987 r. w sprawie ogłoszenia warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób eksploatujących obiekty jądrowe.
M.P. 1987 nr 37 poz. 318 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 19 grudnia 1987 r. w sprawie ogłoszenia taryfy składek za ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych.
M.P. 1987 nr 37 poz. 317 uchylony Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 19 grudnia 1987 r. w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz w zbiorze taryf składek za to ubezpieczenie.
M.P. 1987 nr 37 poz. 316 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 1987 r. w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia na rok 1988 pracowników zatrudnionych w uspołecznionych zakładach pracy.
M.P. 1987 nr 37 poz. 315 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk z dnia 17 listopada 1987 r. w sprawie pozbawienia debitu komunikacyjnego.
M.P. 1987 nr 37 poz. 314 uchylony Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1987 r. w sprawie ustalenia miast, w których terenowym organem administracji państwowej o właściwości ogólnej jest prezydent miasta.
M.P. 1987 nr 37 poz. 313 obowiązujący Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1987 r. w sprawie odbywania stałych posiedzeń sądowych (roków sądowych) przez sądy rejonowe.
M.P. 1987 nr 37 poz. 312 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 listopada 1987 r. w sprawie określenia zawodów deficytowych.
M.P. 1987 nr 37 poz. 311 akt jednorazowy Uchwała nr 197 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej uchwały w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane.
M.P. 1987 nr 37 poz. 310 uznany za uchylony Uchwała nr 185 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych.
M.P. 1987 nr 37 poz. 309 uchylony Uchwała nr 181 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogólnych warunków umów między jednostkami gospodarki uspołecznionej a osobami fizycznymi o świadczenie usług w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, placówek gastronomicznych, placówek usługowych, zakładów hotelarskich i obozowisk turystycznych.
M.P. 1987 nr 37 poz. 308 uchylony Uchwała nr 180 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i organizacji procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1986-1990.
M.P. 1987 nr 37 poz. 307 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 grudnia 1987 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej uchwały w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.
M.P. 1987 nr 36 poz. 306 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 października 1987 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej".
M.P. 1987 nr 36 poz. 305 uchylony wykazem Uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1987 r. w sprawie realizacji Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o podstawowych zasadach tworzenia i działalności wspólnych przedsiębiorstw i wspólnych organizacji.
M.P. 1987 nr 36 poz. 304 obowiązujący Uchwała nr 170 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1987 r. w sprawie zmiany niektórych uchwał regulujących zasady wynagradzania pracowników przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1987 nr 36 poz. 303 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 5 grudnia 1987 r. zmieniająca Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1987 nr 36 poz. 302 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 5 grudnia 1987 r. w sprawie realizacji wniosków i postulatów wyborczych.
M.P. 1987 nr 36 poz. 301 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 5 grudnia 1987 r. w sprawie wyników ogólnokrajowego referendum przeprowadzonego w dniu 29 listopada 1987 r.
M.P. 1987 nr 35 poz. 300 akt jednorazowy Uchwała nr XXVII/175/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 23 listopada 1987 r. w sprawie zmiany granic miasta Wejherowa.
M.P. 1987 nr 35 poz. 299 akt jednorazowy Uchwała nr XXVII/174/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 23 listopada 1987 r. w sprawie zmiany granic miasta Gdyni.
M.P. 1987 nr 35 poz. 298 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 października 1987 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 zł i 500 zł.
M.P. 1987 nr 35 poz. 297 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 23 listopada 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad projektowania inwestycji.
M.P. 1987 nr 35 poz. 296 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 1987 r. w sprawie wykazu wyrobów o charakterze antyimportowym.
M.P. 1987 nr 35 poz. 295 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie praw i obowiązków sołtysa w realizacji zadań z zakresu administracji państwowej.
M.P. 1987 nr 34 poz. 294 uznany za uchylony Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Referendum z dnia 30 listopada 1987 r. o wyniku referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego dnia 29 listopada 1987 r.
M.P. 1987 nr 34 poz. 293 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 listopada 1987 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Obywatelskich.
M.P. 1987 nr 33 poz. 292 akt jednorazowy Uchwała nr XXII/157/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Toruniu z dnia 28 września 1987 r. w sprawie zmiany granic miasta Chełmna.
M.P. 1987 nr 33 poz. 291 akt jednorazowy Uchwała nr XXII/170/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 25 września 1987 r. w sprawie zmiany granic gmin Czerniejewo, Oborniki, Obrzycko i Września.
M.P. 1987 nr 33 poz. 290 akt jednorazowy Uchwała nr XXII/147/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 9 października 1987 r. w sprawie zmiany granic miasta Olsztyna.
M.P. 1987 nr 33 poz. 289 akt jednorazowy Uchwała nr XVIII/132/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Legnicy z dnia 26 czerwca 1987 r. w sprawie zmiany granic gmin Pęcław i Rudna.
M.P. 1987 nr 33 poz. 288 akt jednorazowy Uchwała nr 157 Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 marca 1987 r. w sprawie zmiany granicy między miastami Grodzisk Mazowiecki i Milanówek.
M.P. 1987 nr 33 poz. 287 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 października 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rodzajów wkładów oszczędnościowych, wydawanych na nie dowodów oraz zasad otwierania i prowadzenia rachunków tych wkładów.
M.P. 1987 nr 33 poz. 286 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 września 1987 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monet nominalnej wartości 1000 zł, 2000 zł, 5000 zł, 10000 zł i 200000 zł.
M.P. 1987 nr 33 poz. 285 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 20 października 1987 r. w sprawie zasad ewidencji i kontroli materiałów jądrowych.
M.P. 1987 nr 33 poz. 284 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 1 października 1987 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych na niektóre artykuły rolno-spożywcze podczas przechowywania.
M.P. 1987 nr 33 poz. 283 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 1987 r. w sprawie uprawnień wyższych szkół wojskowych do nadawania stopni naukowych w dziedzinie nauk wojskowych.
M.P. 1987 nr 33 poz. 282 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 1987 r. w sprawie zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych umów sprzedaży oraz zamiany.
M.P. 1987 nr 33 poz. 281 uznany za uchylony Zarządzenie nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1987 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele referendum ogólnokrajowego.
M.P. 1987 nr 33 poz. 280 uchylony Uchwała nr 146 Rady Ministrów z dnia 12 października 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w instytucjach i placówkach upowszechniania kultury.
M.P. 1987 nr 33 poz. 279 uchylony Uchwała nr 144 Rady Ministrów z dnia 9 października 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości, rodzajów i zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia pracowników upowszechniania kultury.
M.P. 1987 nr 33 poz. 278 uchylony Uchwała nr 143 Rady Ministrów z dnia 5 października 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad powoływania komendantów gminnych straży pożarnych.
M.P. 1987 nr 32 poz. 277 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego.
M.P. 1987 nr 32 poz. 276 uznany za uchylony Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 12 października 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych.
M.P. 1987 nr 32 poz. 275 uznany za uchylony Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 7 września 1987 r. w sprawie nadania statutu Powszechnej Kasie Oszczędności - bankowi państwowemu.
M.P. 1987 nr 32 poz. 274 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 23 października 1987 r. w sprawie powołania Centralnej Komisji do Spraw Referendum.
M.P. 1987 nr 32 poz. 273 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 października 1987 r. w sprawie powołania ministra pracy i polityki socjalnej.
M.P. 1987 nr 32 poz. 272 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 października 1987 r. w sprawie powołania ministra ochrony środowiska i zasobów naturalnych.
M.P. 1987 nr 32 poz. 271 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 października 1987 r. w sprawie powołania ministra zdrowia i opieki społecznej.
M.P. 1987 nr 32 poz. 270 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 października 1987 r. w sprawie powołania ministra transportu, żeglugi i łączności.
M.P. 1987 nr 32 poz. 269 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 października 1987 r. w sprawie powołania ministra rynku wewnętrznego.
M.P. 1987 nr 32 poz. 268 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 października 1987 r. w sprawie powołania ministra współpracy gospodarczej z zagranicą.
M.P. 1987 nr 32 poz. 267 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 października 1987 r. w sprawie powołania ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.
M.P. 1987 nr 32 poz. 266 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 października 1987 r. w sprawie powołania ministra przemysłu.
M.P. 1987 nr 32 poz. 265 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 października 1987 r. w sprawie powołania ministra edukacji narodowej.
M.P. 1987 nr 32 poz. 264 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 października 1987 r. w sprawie odwołania ministra handlu zagranicznego.
M.P. 1987 nr 32 poz. 263 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 października 1987 r. w sprawie odwołania ministra gospodarki materiałowej i paliwowej.
M.P. 1987 nr 32 poz. 262 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 października 1987 r. w sprawie odwołania ministra górnictwa i energetyki.
M.P. 1987 nr 32 poz. 261 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 października 1987 r. w sprawie odwołania ministra pracy, płac i spraw socjalnych.
M.P. 1987 nr 32 poz. 260 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 października 1987 r. w sprawie odwołania ministra-kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej.
M.P. 1987 nr 32 poz. 259 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 października 1987 r. w sprawie odwołania ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
M.P. 1987 nr 32 poz. 258 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 października 1987 r. w sprawie odwołania ministra oświaty i wychowania.
M.P. 1987 nr 32 poz. 257 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 października 1987 r. w sprawie odwołania ministra łączności.
M.P. 1987 nr 32 poz. 256 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 października 1987 r. w sprawie odwołania ministra hutnictwa i przemysłu maszynowego.
M.P. 1987 nr 32 poz. 255 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 października 1987 r. w sprawie odwołania ministra - członka Rady Ministrów.
M.P. 1987 nr 32 poz. 254 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 października 1987 r. w sprawie odwołania ministra komunikacji.
M.P. 1987 nr 32 poz. 253 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 października 1987 r. w sprawie odwołania ministra handlu wewnętrznego i usług.
M.P. 1987 nr 32 poz. 252 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 października 1987 r. w sprawie odwołania ministra ochrony środowiska i zasobów naturalnych.
M.P. 1987 nr 32 poz. 251 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 października 1987 r. w sprawie odwołania ministra przemysłu chemicznego i lekkiego.
M.P. 1987 nr 32 poz. 250 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 października 1987 r. w sprawie odwołania ministra zdrowia i opieki społecznej.
M.P. 1987 nr 32 poz. 249 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 października 1987 r. w sprawie odwołania ministra budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej.
M.P. 1987 nr 32 poz. 248 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 października 1987 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
M.P. 1987 nr 32 poz. 247 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 października 1987 r. w sprawie odwołania wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1987 nr 32 poz. 246 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 października 1987 r. w sprawie odwołania wiceprezesa Rady Ministrów - przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
M.P. 1987 nr 32 poz. 245 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 października 1987 r. w sprawie szczegółowego określenia przedmiotu referendum.
M.P. 1987 nr 31 poz. 244 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 października 1987 r. w sprawie wysokości składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników w 1988 r.
M.P. 1987 nr 31 poz. 243 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 12 października 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń w zakresie wyżywienia, zakwaterowania i zwrotu kosztów przejazdu i przewozu sprzętu dla zawodników, trenerów i instruktorów oraz innych osób uczestniczących w imprezach sportowych i procesie szkolenia.
M.P. 1987 nr 31 poz. 242 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 30 września 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu powoływania kadry narodowej oraz zasad i warunków reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych.
M.P. 1987 nr 31 poz. 241 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 20 października 1987 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1988 r.
M.P. 1987 nr 31 poz. 240 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 1987 r. w sprawie zarządzania ruchem na drogach publicznych.
M.P. 1987 nr 31 poz. 239 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 22 października 1987 r. w sprawie określenia rodzaju i zakresu przyłączy instalacyjnych do sieci uzbrojenia terenu, których finansowanie obciąża koszty inwestorów budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1987 nr 31 poz. 238 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 15 października 1987 r. w sprawie zasad sporządzania projektów założeń do planów regionalnych, projektów tych planów oraz kontroli ich realizacji.
M.P. 1987 nr 30 poz. 237 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu leków, które mogą być wydawane ubezpieczonym za opłatą 10% obowiązującej ceny.
M.P. 1987 nr 30 poz. 236 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 2 października 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń elektrotermicznych.
M.P. 1987 nr 30 poz. 235 Zarządzenie Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 1987 r. w sprawie wkładów oszczędnościowych w walutach wymienialnych potwierdzanych certyfikatami depozytowymi.
M.P. 1987 nr 30 poz. 234 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rachunków bankowych osób krajowych fizycznych, prowadzonych w walutach wymienialnych, oraz uchylenia ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na tych rachunkach bankowych.
M.P. 1987 nr 30 poz. 233 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 16 października 1987 r. w sprawie kalendarza czynności związanych z przeprowadzeniem w dniu 29 listopada 1987 r. referendum ogólnokrajowego.
M.P. 1987 nr 30 poz. 232 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 10 października 1987 r. w sprawie referendum ogólnokrajowego.
M.P. 1987 nr 29 poz. 231 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 14 września 1987 r. w sprawie ulgi w opłacie taryfowej za abonament telefoniczny dla kombatantów oraz wdów (wdowców) pozostałych po kombatantach.
M.P. 1987 nr 29 poz. 230 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 14 września 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń oświetlenia elektrycznego.
M.P. 1987 nr 29 poz. 229 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 14 września 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń do elektrolizy.
M.P. 1987 nr 29 poz. 228 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 14 września 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji elektrofiltrów.
M.P. 1987 nr 29 poz. 227 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 14 września 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji sprężonego powietrza.
M.P. 1987 nr 29 poz. 226 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1987 r.
M.P. 1987 nr 29 poz. 225 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 25 września 1987 r. zmieniająca Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1987 nr 29 poz. 224 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 września 1987 r. w sprawie polityki kulturalnej państwa.
M.P. 1987 nr 28 poz. 223 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 sierpnia 1987 r. w sprawie ogłoszenia zmian w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1987 nr 28 poz. 222 obowiązujący Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 12 sierpnia 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1987 nr 28 poz. 221 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na pokrywanie w walucie polskiej niektórych zobowiązań cudzoziemców przebywających w Polsce w ramach współpracy z zagranicą.
M.P. 1987 nr 28 poz. 220 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 1987 r. w sprawie zaniechania ustalania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów osób fizycznych z tytułu przechowywania zbóż ze zbiorów 1987 r.
M.P. 1987 nr 28 poz. 219 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 139 Rady Ministrów z dnia 18 września 1987 r. w sprawie zasad i trybu opiniowania projektów nowo budowanych oraz przebudowywanych zakładów pracy albo ich części pod względem zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy.
M.P. 1987 nr 28 poz. 218 uznany za uchylony Uchwała nr 136 Rady Ministrów z dnia 14 września 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie oddziałów obrony cywilnej do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej.
M.P. 1987 nr 27 poz. 217 akt jednorazowy Uchwała nr 185 Rady Narodowej miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 lipca 1987 r. w sprawie zmiany granic miasta Legionowa oraz gminy Jabłonna.
M.P. 1987 nr 27 poz. 216 akt jednorazowy Uchwała nr 184 Rady Narodowej miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 lipca 1987 r. w sprawie zmiany granic miasta Marki oraz gminy Radzymin.
M.P. 1987 nr 27 poz. 215 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 28 lipca 1987 r. w sprawie rodzajów stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz warunków i trybu nadawania uprawnień koniecznych do ich zajmowania.
M.P. 1987 nr 27 poz. 214 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 28 lipca 1987 r. w sprawie zasad ewidencji i kontroli źródeł promieniowania jonizującego.
M.P. 1987 nr 27 poz. 213 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 1987 r. w sprawie warunków korzystania ze świadczeń leczniczych zakładów społecznych służby zdrowia przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.
M.P. 1987 nr 27 poz. 212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 sierpnia 1987 r. w sprawie określenia dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk wojskowych, w zakresie których mogą być nadawane stopnie naukowe.
M.P. 1987 nr 27 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 14 sierpnia 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu usług, przy których wykonywaniu zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie powoduje zawieszenia prawa do emerytury lub renty ani zmniejszenia ich wysokości.
M.P. 1987 nr 27 poz. 210 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 8 września 1987 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1987 nr 26 poz. 209 akt jednorazowy Uchwała nr XXVII/162/87 Rady Narodowej miasta Łodzi z dnia 29 czerwca 1987 r. w sprawie zmiany granic miast: Aleksandrowa Łódzkiego, Konstantynowa Łódzkiego, Ozorkowa, Pabianic i Zgierza.
M.P. 1987 nr 26 poz. 208 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 15 lipca 1987 r. w sprawie ustalenia wykazu przedsiębiorstw realizujących w sposób trwały eksportową produkcję wyrobów przetworzonych.
M.P. 1987 nr 26 poz. 207 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 1987 r. w sprawie zezwolenia dla zespołów adwokackich, adwokatów i Naczelnej Rady Adwokackiej na niektóre czynności obrotu dewizowego.
M.P. 1987 nr 26 poz. 206 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 122 Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1987 r. w sprawie zasad kształtowania w układach zbiorowych pracy wynagrodzeń oraz innych świadczeń i uprawnień związanych z pracą w latach 1987-1990.
M.P. 1987 nr 25 poz. 205 akt jednorazowy Uchwała nr XXVII/161/87 Rady Narodowej miasta Łodzi z dnia 29 czerwca 1987 r. w sprawie zmiany granic miasta Łodzi.
M.P. 1987 nr 25 poz. 204 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 sierpnia 1987 r. w sprawie formularza spisowego stosowanego w Narodowym Spisie Powszechnym 1988 r.
M.P. 1987 nr 25 poz. 203 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 11 sierpnia 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnienia od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
M.P. 1987 nr 25 poz. 202 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 17 sierpnia 1987 r. w sprawie taryfy pocztowej za usługi w obrocie zagranicznym.
M.P. 1987 nr 25 poz. 201 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 27 sierpnia 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów o prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych oraz wynagrodzeń za te prace.
M.P. 1987 nr 25 poz. 200 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych.
M.P. 1987 nr 24 poz. 199 akt jednorazowy Uchwała nr XVIII/156/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 28 maja 1987 r. w sprawie zmiany granic miasta Opola.
M.P. 1987 nr 24 poz. 198 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lipca 1987 r. w sprawie określenia osób o ograniczonej sprawności do pracy traktowanych na równi z inwalidami oraz trybu postępowania w tych sprawach.
M.P. 1987 nr 24 poz. 197 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 12 sierpnia 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nie uspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego.
M.P. 1987 nr 24 poz. 196 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 25 lipca 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i wysokości stawek wynagrodzeń rzeczoznawców za opracowanie ocen i opinii.
M.P. 1987 nr 24 poz. 195 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 24 lipca 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulacji obrotu rynkowego pojazdami samochodowymi, częściami zamiennymi i ogumieniem do pojazdów samochodowych.
M.P. 1987 nr 24 poz. 194 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 31 lipca 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji elektrycznych urządzeń w obszarach zagrożonych wybuchem.
M.P. 1987 nr 24 poz. 193 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 31 lipca 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji turbin parowych.
M.P. 1987 nr 24 poz. 192 uchylony Uchwała nr 117 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w organizacjach społecznych.
M.P. 1987 nr 23 poz. 191 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 1987 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1987 nr 22 poz. 190 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1987 r. w sprawie nadania statutu organizacji "Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej".
M.P. 1987 nr 22 poz. 189 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Gospodarki Materiałowej i Paliwowej oraz Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 15 lipca 1987 r. w sprawie wykazu towarów produkcji krajowej objętych gwarancją producenta.
M.P. 1987 nr 22 poz. 188 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1987 r.
M.P. 1987 nr 21 poz. 187 akt jednorazowy Uchwała nr XXI/205/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 30 czerwca 1987 r. w sprawie zmiany granic miasta Lubsko oraz gminy Jasień.
M.P. 1987 nr 21 poz. 186 akt jednorazowy Uchwała nr XXI/204/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 30 czerwca 1987 r. w sprawie zmiany granic gmin Czerwieńsk i Sulechów.
M.P. 1987 nr 21 poz. 185 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 7 lipca 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń prostownikowych i akumulatorowych.
M.P. 1987 nr 21 poz. 184 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 7 lipca 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji zespołów prądotwórczych.
M.P. 1987 nr 21 poz. 183 uznany za uchylony Uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1987 nr 21 poz. 182 uchylony Uchwała nr 108 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1987 r. w sprawie ograniczeń w dostawie i zużyciu opału dla ludności w latach 1987-1990.
M.P. 1987 nr 21 poz. 181 obowiązujący Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przenoszenia nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-badawczych do placówek naukowych.
M.P. 1987 nr 20 poz. 180 akt jednorazowy Uchwała nr XX/144/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 30 czerwca 1987 r. w sprawie zmiany granic miasta Mońki.
M.P. 1987 nr 20 poz. 179 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 czerwca 1987 r. w sprawie ogólnych zasad otwierania i prowadzenia rachunków bankowych spółek z udziałem zagranicznym.
M.P. 1987 nr 20 poz. 178 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 czerwca 1987 r. w sprawie zasad eksploatacji statków powietrznych.
M.P. 1987 nr 20 poz. 177 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 16 czerwca 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji kotłów parowych i wodnych.
M.P. 1987 nr 20 poz. 176 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1987 r. w sprawie zezwolenia dewizowego na zawieranie w obrocie z zagranicą umów o charakterze gospodarczym o wzajemnym nieodpłatnym świadczeniu usług lub rzeczy nie będących wartościami dewizowymi.
M.P. 1987 nr 20 poz. 175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania wysokości i trybu przekazywania przez osobę kierowaną do pracy za granicą wpłat w walucie obcej na rzecz jednostki kierującej oraz sposobu wykorzystania tych wpłat.
M.P. 1987 nr 20 poz. 174 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów: Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Górnictwa i Energetyki, Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, Komunikacji, Przemysłu Chemicznego i Lekkiego oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 czerwca 1987 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych niektórych artykułów w transporcie wodnym śródlądowym.
M.P. 1987 nr 20 poz. 173 uchylony Uchwała nr 101 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach komisji resortowych.
M.P. 1987 nr 20 poz. 172 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
M.P. 1987 nr 20 poz. 171 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 16 lipca 1987 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1987 nr 20 poz. 170 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 lipca 1987 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań Rządu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1986 r., planu kredytowego i bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności w 1986 r., o bilansie płatniczym PRL wraz z oceną wykonania planu obrotów płatniczych z zagranicą za rok 1986, z gospodarki środkami Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego w roku 1986, z wykonania planu Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury za rok 1986, z wykonania planu Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej za 1986 r., z gospodarki środkami Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki za 1986 r., z przebiegu realizacji narodowego planu społeczno-gospodarczego na lata 1986-1990 w 1986 r. wraz ze sprawozdaniem statystycznym oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium.
M.P. 1987 nr 19 poz. 169 akt jednorazowy Uchwała nr XVII/99/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 czerwca 1987 r. w sprawie zmiany granic miasta Drezdenka.
M.P. 1987 nr 19 poz. 168 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 czerwca 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości oprocentowania wkładów oszczędnościowych osób fizycznych na rachunkach bankowych.
M.P. 1987 nr 19 poz. 167 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z dnia 2 maja 1987 r. w sprawie współdziałania terenowych organów podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych z komornikiem przy ustalaniu miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużników w sądowym postępowaniu egzekucyjnym.
M.P. 1987 nr 19 poz. 166 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 czerwca 1987 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych o szczególnym zagrożeniu zawodowym, dla których organem założycielskim jest naczelny lub centralny organ administracji państwowej, uprawnionych do zwolnienia z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego.
M.P. 1987 nr 19 poz. 165 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 czerwca 1987 r. w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.
M.P. 1987 nr 19 poz. 164 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania mierników służących do ustalania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń.
M.P. 1987 nr 19 poz. 163 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za weryfikację sprawozdań finansowych i stawek wynagrodzenia dyplomowanych biegłych księgowych.
M.P. 1987 nr 19 poz. 162 uchylony Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
M.P. 1987 nr 19 poz. 161 uznany za uchylony Uchwała nr 89 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych.
M.P. 1987 nr 19 poz. 160 uznany za uchylony Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1987 nr 18 poz. 159 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 10 czerwca 1987 r. w sprawie ogłoszenia zmiany w ogólnych warunkach ubezpieczenia mienia jednostek gospodarki nie uspołecznionej od ognia i innych zdarzeń losowych.
M.P. 1987 nr 18 poz. 158 uchylony Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 10 czerwca 1987 r. w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.
M.P. 1987 nr 18 poz. 157 akt jednorazowy Uchwała nr XX/144/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Toruniu z dnia 25 maja 1987 r. w sprawie zmiany granic miasta Radzyń Chełmiński.
M.P. 1987 nr 18 poz. 156 akt jednorazowy Uchwała nr XX/143/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Toruniu z dnia 25 maja 1987 r. w sprawie zmiany granic miasta Brodnicy.
M.P. 1987 nr 18 poz. 155 akt jednorazowy Uchwała nr XX/153/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 1987 r. w sprawie zmiany granic gmin Kęty i Wilamowice.
M.P. 1987 nr 18 poz. 154 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i limitów przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na pierwszy rok studiów w akademiach medycznych w roku akademickim 1987/1988.
M.P. 1987 nr 18 poz. 153 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 15 maja 1987 r. w sprawie wzoru umowy o praktyczną naukę zawodu.
M.P. 1987 nr 18 poz. 152 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 6 czerwca 1987 r. w sprawie zakazu stosowania niektórych materiałów i paliw do produkcji określonych wyrobów i świadczenia usług oraz zakazu produkcji wyrobów i stosowania technologii nadmiernie materiałochłonnych i energochłonnych.
M.P. 1987 nr 18 poz. 151 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 11 czerwca 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Kontroli Publikacji i Widowisk oraz okręgowym urzędom kontroli publikacji i widowisk.
M.P. 1987 nr 18 poz. 150 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 czerwca 1987 r. w sprawie realizacji w 1986 r. rządowego programu rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz realizacji ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników i ustawy - Prawo spółdzielcze.
M.P. 1987 nr 17 poz. 149 akt jednorazowy Uchwała nr XXI/132/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach z dnia 27 maja 1987 r. w sprawie zmiany granic miasta Sokołów Podlaski i gminy Sokołów Podlaski.
M.P. 1987 nr 17 poz. 148 akt jednorazowy Uchwała nr XVII/95/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 kwietnia 1987 r. w sprawie zmiany granic miasta Recza i niektórych gmin w województwie gorzowskim.
M.P. 1987 nr 17 poz. 147 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 24 kwietnia 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie oprocentowania pożyczek z Centralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku, wysokości odpisów dewizowych oraz zasad dysponowania nimi i celów, na które mogą być wydatkowane środki dewizowe.
M.P. 1987 nr 17 poz. 146 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 maja 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1987 nr 17 poz. 145 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 kwietnia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad odstępowania między jednostkami gospodarki uspołecznionej odpisów dewizowych w trybie przetargów.
M.P. 1987 nr 17 poz. 144 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 maja 1987 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Stowarzyszenie Architektów Polskich".
M.P. 1987 nr 17 poz. 143 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 8 maja 1987 r. w sprawie ustalenia listy wyrobów przetworzonych, obiektów i usług przeznaczonych na eksport, których produkcja objęta jest gwarancją zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
M.P. 1987 nr 17 poz. 142 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 22 kwietnia 1987 r. w sprawie zasad ustalania wskaźnika efektywności eksportu towarów i usług.
M.P. 1987 nr 17 poz. 141 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 14 maja 1987 r. zmieniająca statut powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1987 nr 16 poz. 140 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 4 maja 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad działania inspektora nadzoru inwestorskiego.
M.P. 1987 nr 16 poz. 139 uchylony Uchwała nr 78 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie skróconego czasu pracy pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.
M.P. 1987 nr 16 poz. 138 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 74 Rady Ministrów z dnia 15 maja 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach administracji państwowej.
M.P. 1987 nr 15 poz. 137 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 maja 1987 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 10.000 złotych.
M.P. 1987 nr 15 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 maja 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu prowadzenia badań lekarskich oraz zasad opieki medycznej nad osobami uprawiającymi sport i rekreację ruchową w ramach stowarzyszeń kultury fizycznej.
M.P. 1987 nr 15 poz. 135 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 maja 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli jakości materiału siewnego.
M.P. 1987 nr 15 poz. 134 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 30 kwietnia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji prądnic synchronicznych.
M.P. 1987 nr 15 poz. 133 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1987 r. w sprawie zasad pokrywania wydatków poniesionych przez zakłady pracy w związku z przeprowadzeniem praktyk studenckich robotniczych i zawodowych.
M.P. 1987 nr 14 poz. 132 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 kwietnia 1987 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1986 r.
M.P. 1987 nr 14 poz. 131 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 16 kwietnia 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zarządu Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych oraz określenia jego organizacji jako państwowego organu ruchu lotniczego.
M.P. 1987 nr 14 poz. 130 uznany za uchylony Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i form pomocy przysługującej pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom naukowym i mianowanym pracownikom dydaktycznym, podejmującym podyplomowe doskonalenie oraz inne formy kształcenia zawodowego.
M.P. 1987 nr 14 poz. 129 uchylony wykazem Uchwała Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1987 r. w sprawie postępowania z wnioskami o charakterze ogólnospołecznym, zgłaszanymi przez obywateli na zebraniach.
M.P. 1987 nr 14 poz. 128 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 7 maja 1987 r. w sprawie powołania ministra-kierownika Urzędu do Spraw Wyznań.
M.P. 1987 nr 14 poz. 127 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 7 maja 1987 r. w sprawie odwołania ministra-kierownika Urzędu do Spraw Wyznań.
M.P. 1987 nr 14 poz. 126 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 maja 1987 r. w sprawie realizacji ustawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy.
M.P. 1987 nr 13 poz. 125 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 kwietnia 1987 r. w sprawie wysokości składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników w 1987 r.
M.P. 1987 nr 13 poz. 124 akt jednorazowy Uchwała nr XIV/96/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Suwałkach z dnia 30 marca 1987 r. w sprawie zmiany granic gmin Pisz i Ruciane-Nida w województwie suwalskim.
M.P. 1987 nr 13 poz. 123 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 kwietnia 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.
M.P. 1987 nr 13 poz. 122 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 30 marca 1987 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych ryb, powstających w procesie składowania.
M.P. 1987 nr 13 poz. 121 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 marca 1987 r. w sprawie zasad odstępowania zwierzyny ubitej osobom wykonującym polowanie.
M.P. 1987 nr 13 poz. 120 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1987 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane w formie książkowej.
M.P. 1987 nr 13 poz. 119 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 13 marca 1987 r. w sprawie gromadzenia zapasów węgla kamiennego przeznaczonego na cele wytwórcze.
M.P. 1987 nr 13 poz. 118 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 13 marca 1987 r. w sprawie uprawnień okręgowych inspektoratów gospodarki energetycznej do dokonywania zmian ustalonych limitów zużycia węgla kamiennego, oleju opałowego, energii i mocy elektrycznej oraz paliw gazowych.
M.P. 1987 nr 13 poz. 117 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 13 marca 1987 r. w sprawie okresów i szczegółowych zasad ustalania limitów zużycia oleju opałowego na cele wytwórcze.
M.P. 1987 nr 13 poz. 116 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 13 marca 1987 r. w sprawie okresów i szczegółowych zasad ustalania limitów zużycia (poboru) energii i mocy elektrycznej oraz paliw gazowych.
M.P. 1987 nr 13 poz. 115 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 13 marca 1987 r. w sprawie okresów i szczegółowych zasad ustalania limitów zużycia węgla kamiennego.
M.P. 1987 nr 13 poz. 114 uchylony Uchwała nr 59 Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków i wzorów umów.
M.P. 1987 nr 13 poz. 113 uznany za uchylony Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 23 marca 1987 r. w sprawie zasad ustalania podstawowego kursu złotego.
M.P. 1987 nr 13 poz. 112 uchylony wykazem Uchwała nr 33 Rady Ministrów z dnia 23 marca 1987 r. w sprawie rozwoju i lepszego wykorzystania potencjału rzemiosła.
M.P. 1987 nr 13 poz. 111 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 16 kwietnia 1987 r. w sprawie powołania ministra pracy, płac i spraw socjalnych.
M.P. 1987 nr 13 poz. 110 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 16 kwietnia 1987 r. w sprawie powołania wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1987 nr 13 poz. 109 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 16 kwietnia 1987 r. w sprawie odwołania ministra pracy, płac i spraw socjalnych.
M.P. 1987 nr 13 poz. 108 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 16 kwietnia 1987 r. w sprawie odwołania wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1987 nr 13 poz. 107 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 16 kwietnia 1987 r. w sprawie powołania członka Rady Państwa.
M.P. 1987 nr 12 poz. 106 akt jednorazowy Uchwała nr XVIII/158/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia 28 marca 1987 r. w sprawie zmiany granic miasta Elbląga.
M.P. 1987 nr 12 poz. 105 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 16 lutego 1987 r. w sprawie zasad i warunków przyjęć na I rok studiów dziennych w wyższych szkołach morskich.
M.P. 1987 nr 12 poz. 104 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 3 kwietnia 1987 r. w sprawie wykazu prac wykonywanych w jednostkach badawczo-rozwojowych w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia oraz wysokości i zasad przyznawania dodatków za te prace.
M.P. 1987 nr 12 poz. 103 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Górnictwa i Energetyki, Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego oraz Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 23 marca 1987 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych paliw stałych.
M.P. 1987 nr 12 poz. 102 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych.
M.P. 1987 nr 12 poz. 101 uchylony Uchwała nr 54 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1987 r. w sprawie specjalizacji zawodowej techników.
M.P. 1987 nr 12 poz. 100 uchylony Uchwała nr 53 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie specjalizacji zawodowej inżynierów.
M.P. 1987 nr 11 poz. 99 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lutego 1987 r. w sprawie ogłoszenia zmian w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1987 nr 11 poz. 98 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 28 lutego 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji rozkładni gazu ziemnego.
M.P. 1987 nr 11 poz. 97 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 28 lutego 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji rozprężalni gazów węglowodorowych i mieszalni gazów węglowodorowych z powietrzem.
M.P. 1987 nr 10 poz. 96 akt jednorazowy Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 17 lutego 1987 r. w sprawie zasad i warunków przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 1987/88 w akademiach wychowania fizycznego.
M.P. 1987 nr 10 poz. 95 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 marca 1987 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych korzeni buraków cukrowych podczas załadunku, wyładunku i przeładunku.
M.P. 1987 nr 10 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 marca 1987 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych niektórych przetworów mleczarskich podczas przechowywania.
M.P. 1987 nr 10 poz. 93 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 28 marca 1987 r. w sprawie zasad ustalania liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisów na zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy w uspołecznionych zakładach pracy.
M.P. 1987 nr 10 poz. 92 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 marca 1987 r. w sprawie zakresu i warunków prowadzenia transportu drogowego taksówkami przedsiębiorstw komunalnych.
M.P. 1987 nr 10 poz. 91 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 28 lutego 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji stacji uzdatniania wody.
M.P. 1987 nr 10 poz. 90 obowiązujący Uchwała Rady Państwa z dnia 26 marca 1987 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Laskowice Oławskie w województwie wrocławskim.
M.P. 1987 nr 9 poz. 89 akt jednorazowy Uchwała nr XIX/117/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach z dnia 26 lutego 1987 r. w sprawie zmiany granic gmin Krzywda i Wola Mysłowska.
M.P. 1987 nr 9 poz. 88 akt jednorazowy Uchwała nr XX/117/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie z dnia 29 stycznia 1987 r. w sprawie zmiany granic gmin Dorohusk i Ruda Huta.
M.P. 1987 nr 9 poz. 87 akt jednorazowy Uchwała nr XVII/116/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 27 stycznia 1987 r. w sprawie zmiany granic gmin Czarna Białostocka, Korycin, Mielnik, Nurzec-Stacja, Supraśl, Szudziałowo i Wasilków.
M.P. 1987 nr 9 poz. 86 akt jednorazowy Uchwała nr XVII/115/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 27 stycznia 1987 r. w sprawie zmiany granic miasta Siemiatycze.
M.P. 1987 nr 9 poz. 85 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Ministra Komunikacji z dnia 14 marca 1987 r. w sprawie ryczałtu z tytułu opłat za korzystanie z urządzeń wodnych oraz za żeglugę i spław przez krajowe przedsiębiorstwa żeglugi śródlądowej.
M.P. 1987 nr 9 poz. 84 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 26 marca 1987 r. w sprawie krajowej taryfy pocztowej.
M.P. 1987 nr 9 poz. 83 uchylony Uchwała nr 44 Rady Ministrów z dnia 30 marca 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości zasiłków przysługujących członkom rodzin żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej.
M.P. 1987 nr 9 poz. 82 uchylony Uchwała nr 43 Rady Ministrów z dnia 30 marca 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju, uchwałę w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych oraz uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionych do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1987 nr 9 poz. 81 uznany za uchylony Uchwała nr 42 Rady Ministrów z dnia 30 marca 1987 r. w sprawie ulg w opłatach za przejazdy dla dzieci i młodzieży nie objętych obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności.
M.P. 1987 nr 9 poz. 80 uchylony wykazem Uchwała nr 41 Rady Ministrów z dnia 30 marca 1987 r. w sprawie stałych zasiłków pieniężnych z pomocy społecznej dla osób będących inwalidami od dzieciństwa.
M.P. 1987 nr 9 poz. 79 uchylony Uchwała nr 40 Rady Ministrów z dnia 30 marca 1987 r. w sprawie częściowego uwzględnienia wzrostu wydatków z tytułu podwyżek cen niektórym osobom pobierającym świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
M.P. 1987 nr 9 poz. 78 uznany za uchylony Uchwała nr 29 Rady Ministrów z dnia 13 marca 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1987 nr 9 poz. 77 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 marca 1987 r. w sprawie realizacji wybranych postanowień Sejmu.
M.P. 1987 nr 9 poz. 76 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 marca 1987 r. w sprawie polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1987 nr 8 poz. 75 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lutego 1987 r. w sprawie trybu opracowywania planu wykorzystania Funduszu Zapobiegania Narkomanii oraz sprawozdawczości z wykonania planu.
M.P. 1987 nr 8 poz. 74 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 marca 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia prawideł wyścigowych wyścigów konnych.
M.P. 1987 nr 8 poz. 73 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 2 marca 1987 r. w sprawie określenia wykazu środków ochrony roślin, na które ustala się w 1987 r. ceny urzędowe.
M.P. 1987 nr 8 poz. 72 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 5 marca 1987 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania kart benzynowych osobom fizycznym oraz osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym nie będącym jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1987 nr 8 poz. 71 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 16 marca 1987 r. w sprawie zagranicznej taryfy telekomunikacyjnej.
M.P. 1987 nr 8 poz. 70 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 28 lutego 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek.
M.P. 1987 nr 8 poz. 69 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 28 lutego 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych.
M.P. 1987 nr 8 poz. 68 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.
M.P. 1987 nr 8 poz. 67 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 10 marca 1987 r. w sprawie zasad ustalania cen za usługi wywozu nieczystości, świadczone przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej na rzecz gospodarki mieszkaniowej.
M.P. 1987 nr 8 poz. 66 uchylony wykazem Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów Karty górnika i zakresu ich stosowania do pracowników niektórych jednostek organizacyjnych.
M.P. 1987 nr 8 poz. 65 uchylony Uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 10 marca 1987 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań dla funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą.
M.P. 1987 nr 8 poz. 64 uchylony Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1987 r. w sprawie zasad podwyższania najniższego wynagrodzenia w uspołecznionych zakładach pracy.
M.P. 1987 nr 7 poz. 63 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 lutego 1987 r. w sprawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce uspołecznionej w roku 1986.
M.P. 1987 nr 7 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 lutego 1987 r. w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.
M.P. 1987 nr 7 poz. 61 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 lutego 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki.
M.P. 1987 nr 7 poz. 60 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 lutego 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kredytu bankowego dla absolwentów szkół wyższych na zagospodarowanie.
M.P. 1987 nr 7 poz. 59 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 1987 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 1987 r.
M.P. 1987 nr 7 poz. 58 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lutego 1987 r. w sprawie odznaki dla kierownika urzędu stanu cywilnego.
M.P. 1987 nr 7 poz. 57 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 lutego 1987 r. w sprawie określenia wykazu importowanych środków ochrony roślin (preparatów gotowych), na które ustala się w 1987 r. ceny regulowane.
M.P. 1987 nr 7 poz. 56 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 lutego 1987 r. w sprawie wykazu podstawowych usług związanych z produkcją roślinną, na które ustala się w 1987 r. ceny regulowane.
M.P. 1987 nr 7 poz. 55 obowiązujący Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 19 lutego 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1987 nr 7 poz. 54 obowiązujący Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 18 lutego 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1987 nr 7 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 30 grudnia 1986 r. w sprawie zakresu i trybu obsługi klientów przy wykonywaniu usług telekomunikacyjnych przez państwową jednostkę organizacyjną "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
M.P. 1987 nr 7 poz. 52 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 30 grudnia 1986 r. w sprawie zakresu i trybu obsługi klientów przy wykonywaniu usług pocztowych przez państwową jednostkę organizacyjną "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
M.P. 1987 nr 7 poz. 51 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1987 r. w sprawie ulgi dla kombatantów - emerytów, rencistów i inwalidów w opłatach za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej do celów domowych.
M.P. 1987 nr 7 poz. 50 uznany za uchylony Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1987 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1987 r.
M.P. 1987 nr 7 poz. 49 uchylony wykazem Uchwała nr 19 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki zasobami złóż kopalin, których wydobywanie nie podlega prawu górniczemu.
M.P. 1987 nr 7 poz. 48 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 4 marca 1987 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1987 nr 6 poz. 47 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 30 stycznia 1987 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1987 nr 6 poz. 46 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 stycznia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1987 nr 6 poz. 45 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 stycznia 1987 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli publikacji i widowisk.
M.P. 1987 nr 6 poz. 44 obowiązujący Uchwała Rady Państwa z dnia 30 stycznia 1987 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.
M.P. 1987 nr 6 poz. 43 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 stycznia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.
M.P. 1987 nr 6 poz. 42 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 stycznia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania sędziów Sądu Najwyższego i członków Biura Orzecznictwa.
M.P. 1987 nr 6 poz. 41 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 stycznia 1987 r. w sprawie zasad, trybu tworzenia i wykorzystywania funduszu stypendialnego w powszechnych jednostkach organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz warunków przyznawania stypendiów z tego funduszu.
M.P. 1987 nr 5 poz. 40 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 29 stycznia 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 124 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie zasad i organizacji procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1986-1990.
M.P. 1987 nr 5 poz. 39 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu stosowania ulg w podatku dochodowym.
M.P. 1987 nr 4 poz. 38 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 29 grudnia 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach.
M.P. 1987 nr 4 poz. 37 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 29 grudnia 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i wypoczywających nad wodą oraz warunków i trybu przeprowadzania egzaminu i wydawania kart pływackich.
M.P. 1987 nr 4 poz. 36 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk z dnia 30 stycznia 1987 r. w sprawie pozbawienia debitu komunikacyjnego.
M.P. 1987 nr 4 poz. 35 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 14 stycznia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji turbin wodnych.
M.P. 1987 nr 4 poz. 34 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i terminów rozliczania wpłat jednostek gospodarki uspołecznionej na Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego.
M.P. 1987 nr 4 poz. 33 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 12 Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1987 r. w sprawie skróconego czasu pracy w zakładach pracy przemysłu poligraficznego.
M.P. 1987 nr 4 poz. 32 uznany za uchylony Uchwała nr 10 Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1987 r. w sprawie zapewnienia warunków rozwoju usług bytowych do 1990 r.
M.P. 1987 nr 3 poz. 31 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 lutego 1987 r. w sprawie wysokości wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej w 1986 r.
M.P. 1987 nr 3 poz. 30 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 17 grudnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia zmian w taryfie nieprzemysłowej za ubezpieczenia umowne mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
M.P. 1987 nr 3 poz. 29 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 17 grudnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia umownego hodowli i chowu stawowego ryb oraz taryfy składek za to ubezpieczenie.
M.P. 1987 nr 3 poz. 28 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 stycznia 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości oprocentowania wkładów oszczędnościowych osób fizycznych na rachunkach bankowych.
M.P. 1987 nr 3 poz. 27 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 14 stycznia 1987 r. w sprawie rewaloryzacji wartości sprzedanych produktów rolnych w latach 1977-1986 dla celów emerytalno-rentowych oraz w sprawie procentu wzrostu cen skupu produktów rolnych w 1986 r.
M.P. 1987 nr 3 poz. 26 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 24 stycznia 1987 r. w sprawie działania urzędów celnych.
M.P. 1987 nr 3 poz. 25 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 7 stycznia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji baterii kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej.
M.P. 1987 nr 3 poz. 24 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 5 stycznia 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozszerzenia prawa pierwokupu w odniesieniu do odprzedaży papieru gazetowego oraz papieru i kartonu do druku, pisania i rysowania w latach 1986 i 1987.
M.P. 1987 nr 3 poz. 23 uznany za uchylony Uchwała nr 5 Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1987 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Wzorowy Kierowca".
M.P. 1987 nr 3 poz. 22 uchylony wykazem Uchwała nr 213 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zarządu Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych.
M.P. 1987 nr 3 poz. 21 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 stycznia 1987 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1987 nr 3 poz. 20 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 stycznia 1987 r. w sprawie intensyfikacji działań na rzecz ochrony środowiska.
M.P. 1987 nr 3 poz. 19 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 stycznia 1987 r. w sprawie informacji Prezesa Rady Ministrów o zamierzeniach rządu w 1987 r.
M.P. 1987 nr 2 poz. 18 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 grudnia 1986 r. w sprawie ustalenia wzoru banknotu nominalnej wartości 10000 zł.
M.P. 1987 nr 2 poz. 17 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Niewidomych".
M.P. 1987 nr 2 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 grudnia 1986 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych niektórych artykułów rolno-spożywczych podczas przechowywania.
M.P. 1987 nr 2 poz. 15 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Przemysłu Chemicznego i Lekkiego oraz Komunikacji z dnia 29 grudnia 1986 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych paliw płynnych powstających podczas składowania, przyjmowania i wydawania oraz w transporcie samochodowym.
M.P. 1987 nr 2 poz. 14 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 23 grudnia 1986 r. w sprawie zniesienia ochrony obszarów uznanych za rezerwaty przyrody.
M.P. 1987 nr 2 poz. 13 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 1987 r. w sprawie zasad prowadzenia studiów eksternistycznych w szkołach wyższych.
M.P. 1987 nr 2 poz. 12 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 stycznia 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz zakresu egzaminów doktorskich i kolokwiów habilitacyjnych.
M.P. 1987 nr 2 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie jednolitych warunków gwarancyjnych, dotyczących samochodów osobowych ogólnego przeznaczenia, samochodów specjalistycznych, motocykli oraz maszyn i sprzętu rolniczego sprzedawanych przez jednostki uspołecznionego handlu detalicznego.
M.P. 1987 nr 2 poz. 10 uznany za uchylony Uchwała nr 4 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1987 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia w uspołecznionych zakładach pracy.
M.P. 1987 nr 2 poz. 9 uchylony wykazem Uchwała nr 1 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1987 r. w sprawie okresowych ocen stanu zdrowia młodzieży.
M.P. 1987 nr 1 poz. 8 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 29 grudnia 1986 r. w sprawie określenia zakresu egzaminu wstępnego na I rok studiów w Akademiach Wychowania Fizycznego.
M.P. 1987 nr 1 poz. 7 uchylony Zarządzenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie sprawozdawczości organów państwowych w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych.
M.P. 1987 nr 1 poz. 6 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 17 grudnia 1986 r. w sprawie opłat za czynności urzędów probierczych.
M.P. 1987 nr 1 poz. 5 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przysposobienia wojskowego młodzieży pozaszkolnej.
M.P. 1987 nr 1 poz. 4 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1987 nr 1 poz. 3 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 6 stycznia 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie taryfy pocztowej za usługi w obrocie zagranicznym.
M.P. 1987 nr 1 poz. 2 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 12 stycznia 1987 r. w sprawie zasad i trybu realizacji planów ograniczeń poboru mocy elektrycznej i dobowego poboru paliw gazowych.
M.P. 1987 nr 1 poz. 1 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania wysokości i trybu przekazywania przez osobę kierowaną do pracy za granicę wpłat w walucie obcej na rzecz jednostki kierującej oraz sposobu wykorzystania tych wpłat.