Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 2006 nr 90 poz. 964 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
M.P. 2006 nr 90 poz. 963 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
M.P. 2006 nr 90 poz. 962 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań dla beneficjentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"
M.P. 2006 nr 90 poz. 961 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"
M.P. 2006 nr 90 poz. 960 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"
M.P. 2006 nr 90 poz. 959 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2006 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2006 nr 90 poz. 958 Obwieszczenie Ministra Transportu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2007
M.P. 2006 nr 90 poz. 957 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2006 nr 90 poz. 956 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2006 nr 90 poz. 955 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2006 nr 90 poz. 954 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2006 nr 90 poz. 953 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2006 nr 90 poz. 952 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2007
M.P. 2006 nr 90 poz. 951 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2007
M.P. 2006 nr 90 poz. 950 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2007 r.
M.P. 2006 nr 90 poz. 949 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2006 nr 90 poz. 948 uchylony Zarządzenie Nr 191 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
M.P. 2006 nr 90 poz. 947 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Nr 189 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
M.P. 2006 nr 90 poz. 946 uchylony Uchwała Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie "Krajowego planu gospodarki odpadami 2010"
M.P. 2006 nr 90 poz. 945 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 7 lipca 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.
M.P. 2006 nr 90 poz. 944 obowiązujący Porozumienie z dnia 7 lipca 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.
M.P. 2006 nr 90 poz. 943 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 1 lutego 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o rozszerzeniu ruchu w kolejowym przejściu granicznym Krościenko-Chyrów o międzynarodowy ruch osobowy
M.P. 2006 nr 90 poz. 942 obowiązujący Porozumienie z dnia 1 lutego 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o rozszerzeniu ruchu w kolejowym przejściu granicznym Krościenko-Chyrów o międzynarodowy ruch osobowy
M.P. 2006 nr 90 poz. 941 Oświadczenie rządowe z dnia 15 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób, podpisanej w Warszawie dnia 13 lipca 1998 r.
M.P. 2006 nr 90 poz. 940 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób, podpisana w Warszawie dnia 13 lipca 1998 r.
M.P. 2006 nr 90 poz. 939 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2006 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku
M.P. 2006 nr 90 poz. 938 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej
M.P. 2006 nr 90 poz. 937 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Republice Serbii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii oraz w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2006 nr 90 poz. 936 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie
M.P. 2006 nr 90 poz. 935 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia roku 2007 Rokiem Generała Władysława Andersa
M.P. 2006 nr 90 poz. 934 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2006 r. w 60. rocznicę śmierci gen. Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka" ostatniego dowódcy Armii Krajowej
M.P. 2006 nr 90 poz. 933 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie ostatnich wydarzeń w stosunkach gruzińsko-rosyjskich oraz integralności terytorialnej Gruzji
M.P. 2006 nr 90 poz. 932 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2006 r. (podczas Prezydencji austriackiej)
M.P. 2006 nr 90 poz. 931 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie uczczenia pamięci Karola Józefa Lipińskiego
M.P. 2006 nr 89 poz. 930 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2006 nr 89 poz. 929 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie zmienionych wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 r.
M.P. 2006 nr 89 poz. 928 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2007 r.
M.P. 2006 nr 89 poz. 927 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2006 nr 89 poz. 926 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe
M.P. 2006 nr 89 poz. 925 obowiązujący Zarządzenie Nr 186 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielania pomocy Policji
M.P. 2006 nr 89 poz. 924 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie
M.P. 2006 nr 89 poz. 923 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 32 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sosnowcu
M.P. 2006 nr 89 poz. 922 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dni a 8 grudnia 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jacka Wojciechowicza
M.P. 2006 nr 89 poz. 921 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 28 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie
M.P. 2006 nr 89 poz. 920 Apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie przyspieszenia prac nad zawarciem umowy społecznej "Gospodarka - Praca - Rodzina - Dialog"
M.P. 2006 nr 89 poz. 919 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2006 nr 89 poz. 918 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2006 nr 89 poz. 917 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia roku 2007 Rokiem Stanisława Wyspiańskiego
M.P. 2006 nr 89 poz. 916 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie uczczenia ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie
M.P. 2006 nr 88 poz. 915 Komunikat Nr 12/2006/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2006 nr 88 poz. 914 wygaśnięcie aktu Uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 17 października 2006 r. w sprawie publikacji listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
M.P. 2006 nr 87 poz. 913 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2006 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
M.P. 2006 nr 87 poz. 912 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2006 r.
M.P. 2006 nr 87 poz. 911 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczania świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2007 r.
M.P. 2006 nr 87 poz. 910 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2006 r.
M.P. 2006 nr 87 poz. 909 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2006 r.
M.P. 2006 nr 87 poz. 908 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2006 nr 87 poz. 907 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wykazu zakładów zajmujących się wytwarzaniem lub obrotem paszami
M.P. 2006 nr 87 poz. 906 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 października 2006 r. w sprawie ogłoszenia listy osób, spośród których marszałkowie województw powołują komisje egzaminacyjne języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
M.P. 2006 nr 87 poz. 905 Obwieszczenie Ministra Budownictwa z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Budownictwa lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2006 nr 87 poz. 904 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2006 r. nr 113-49-06 o powołaniu Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2006 nr 87 poz. 903 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2006 r. nr 112-10-06 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2006 nr 87 poz. 902 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2006 r. nr Z.110-48-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 87 poz. 901 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2006 r. nr Z.110-47-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 87 poz. 900 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2006 r. nr Z.110-46-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 87 poz. 899 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2006 r. nr Z.110-45-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 87 poz. 898 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2006 r. nr Z.110-44-2006 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 87 poz. 897 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2006 r. nr 115-5-06 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2006 nr 87 poz. 896 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2006 r. nr 112-9-06 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2006 nr 87 poz. 895 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 listopada 2006 r. nr 111-51-06 o nadaniu stopni oficerskich generałów
M.P. 2006 nr 87 poz. 894 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2006 r. nr 111-44-06 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2006 nr 87 poz. 893 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2006 r. nr Z.110-41-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 87 poz. 892 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2006 r. nr Z.110-40-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 87 poz. 891 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 1 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy
M.P. 2006 nr 87 poz. 890 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 24 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku
M.P. 2006 nr 87 poz. 889 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 15 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie
M.P. 2006 nr 87 poz. 888 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 35 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie
M.P. 2006 nr 87 poz. 887 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 5 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu
M.P. 2006 nr 87 poz. 886 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jana Kazimierza Zubowskiego
M.P. 2006 nr 87 poz. 885 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Mariana Podrazy
M.P. 2006 nr 87 poz. 884 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Edwarda Makarego Maniury
M.P. 2006 nr 87 poz. 883 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Hanny Beaty Gronkiewicz-Waltz
M.P. 2006 nr 87 poz. 882 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Romana Czepe
M.P. 2006 nr 87 poz. 881 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie uczczenia ofiar katastrofy w Kopalni Węgla Kamiennego "Halemba"
M.P. 2006 nr 86 poz. 880 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej
M.P. 2006 nr 86 poz. 879 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2006 nr 86 poz. 878 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 86 poz. 877 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 86 poz. 876 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 86 poz. 875 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2006 r. o nadaniu orderów
M.P. 2006 nr 86 poz. 874 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2006 nr 86 poz. 873 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2006 nr 85 poz. 872 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2006 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
M.P. 2006 nr 85 poz. 871 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2006 nr 85 poz. 870 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"
M.P. 2006 nr 85 poz. 869 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"
M.P. 2006 nr 85 poz. 868 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2007
M.P. 2006 nr 85 poz. 867 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2006 nr 85 poz. 866 uchylony Zarządzenie Nr 176 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
M.P. 2006 nr 85 poz. 865 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa
M.P. 2006 nr 85 poz. 864 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 85 poz. 863 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 85 poz. 862 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające postanowienie o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskim Państwie Afganistanu
M.P. 2006 nr 85 poz. 861 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2006 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga oraz w Republice Gabońskiej
M.P. 2006 nr 85 poz. 860 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Elżbiety Gelert
M.P. 2006 nr 85 poz. 859 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2006 nr 84 poz. 858 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań dla beneficjentów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
M.P. 2006 nr 84 poz. 857 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
M.P. 2006 nr 84 poz. 856 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
M.P. 2006 nr 84 poz. 855 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 2006 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu, stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej
M.P. 2006 nr 84 poz. 854 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w czwartym kwartale 2006 r.
M.P. 2006 nr 84 poz. 853 obowiązujący Zarządzenie Nr 173 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości
M.P. 2006 nr 84 poz. 852 uchylony Zarządzenie Nr 172 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego
M.P. 2006 nr 84 poz. 851 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących sposobu ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
M.P. 2006 nr 84 poz. 850 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa
M.P. 2006 nr 84 poz. 849 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2006 r. o nadaniu orderu
M.P. 2006 nr 84 poz. 848 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2006 r. o nadaniu orderów
M.P. 2006 nr 84 poz. 847 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 84 poz. 846 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2006 r. o nadaniu orderu
M.P. 2006 nr 84 poz. 845 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Sosnowskiego
M.P. 2006 nr 84 poz. 844 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Józefa Rojka
M.P. 2006 nr 84 poz. 843 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Adama Jana Puzy
M.P. 2006 nr 84 poz. 842 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2006 nr 83 poz. 841 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 listopada 2006 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2006 nr 83 poz. 840 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 listopada 2006 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2006 nr 83 poz. 839 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 83 poz. 838 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 83 poz. 837 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2006 nr 83 poz. 836 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2006 r. o nadaniu orderu
M.P. 2006 nr 83 poz. 835 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2006 nr 83 poz. 834 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2006 r. o nadaniu orderów
M.P. 2006 nr 83 poz. 833 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2006 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie, Kosowie w Republice Serbii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii
M.P. 2006 nr 83 poz. 832 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia roku 2007 Rokiem Karola Szymanowskiego
M.P. 2006 nr 83 poz. 831 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2006 nr 83 poz. 830 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie uczczenia 50. rocznicy odrodzenia ruchu kaszubskiego
M.P. 2006 nr 82 poz. 829 Obwieszczenie Ministra Budownictwa z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m kw. powierzchni użytkowej lokalu
M.P. 2006 nr 82 poz. 828 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2006 nr 82 poz. 827 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2006 r. o nadaniu orderów
M.P. 2006 nr 82 poz. 826 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 82 poz. 825 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 82 poz. 824 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 82 poz. 823 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2006 nr 82 poz. 822 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2006 r. o nadaniu orderów
M.P. 2006 nr 82 poz. 821 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2006 r. o nadaniu orderów
M.P. 2006 nr 82 poz. 820 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2006 nr 82 poz. 819 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 82 poz. 818 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2006 r. o nadaniu orderu
M.P. 2006 nr 82 poz. 817 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
M.P. 2006 nr 81 poz. 816 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2007 r.
M.P. 2006 nr 80 poz. 815 Komunikat Nr 11/2006/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2006 nr 80 poz. 814 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2006 r.
M.P. 2006 nr 80 poz. 813 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 października 2006 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
M.P. 2006 nr 80 poz. 812 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2006 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2006 nr 80 poz. 811 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 października 2006 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2005 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie"
M.P. 2006 nr 80 poz. 810 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 80 poz. 809 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2006 nr 80 poz. 808 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2006 r. o nadaniu orderów
M.P. 2006 nr 80 poz. 807 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2006 nr 80 poz. 806 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 80 poz. 805 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 80 poz. 804 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2006 r. nr 113-47-06 o powołaniu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2006 nr 80 poz. 803 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2006 r. nr 113-48-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 80 poz. 802 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2006 r. nr 113-46-06 o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2006 nr 80 poz. 801 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2006 r. nr Z. 110-43-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 80 poz. 800 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2006 r. nr Z 110-42-2006 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 80 poz. 799 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2006 r. nr Z. 110-39-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 80 poz. 798 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2006 r. nr Z. 110-38-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 80 poz. 797 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2006 r. nr Z. 110-37-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 80 poz. 796 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2006 r. nr 115-4-06 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2006 nr 80 poz. 795 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Marka Bolesława Kotlinowskiego
M.P. 2006 nr 80 poz. 794 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2006 r. w sprawie ustanowienia Dnia Zwierząt
M.P. 2006 nr 80 poz. 793 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2006 r. w sprawie 50. rocznicy "Października '56"
M.P. 2006 nr 80 poz. 792 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2006 nr 79 poz. 791 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa
M.P. 2006 nr 79 poz. 790 Oświadczenie rządowe z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a ministerstwem Kultury Republiki Estońskiej, podpisanym w Tallinie dnia 30 marca 2006 r.
M.P. 2006 nr 79 poz. 789 obowiązujący Porozumienie o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Estońskiej, podpisane w Tallinie dnia 30 marca 2006 r.
M.P. 2006 nr 79 poz. 788 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec o przewozie tranzytowym obywateli państw trzecich, podpisanego w Heiligendamm dnia 23 marca 2006 r.
M.P. 2006 nr 79 poz. 787 obowiązujący Porozumienie między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec o przewozie tranzytowym obywateli państw trzecich, podpisane w Heiligendamm dnia 23 marca 2006 r.
M.P. 2006 nr 79 poz. 786 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzonej w Gdyni dnia 30 czerwca 2005 r.
M.P. 2006 nr 79 poz. 785 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Gdyni dnia 30 czerwca 2005 r.
M.P. 2006 nr 79 poz. 784 Oświadczenie rządowe z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równowartości stopni, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 2005 r.
M.P. 2006 nr 79 poz. 783 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności stopni, sporządzona w Warszawie dnia 11 kwietnia 2005 r.
M.P. 2006 nr 78 poz. 782 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6 października 2006 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2006 nr 78 poz. 781 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Transportu z dnia 24 października 2006 r. w sprawie ogłoszenia zmian w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
M.P. 2006 nr 78 poz. 780 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2006 nr 78 poz. 779 obowiązujący Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przygotowania i wprowadzenia w życie Narodowego Programu Wspierania Rodziny
M.P. 2006 nr 77 poz. 778 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2006 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2006 nr 77 poz. 777 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku polskiego z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2006 nr 77 poz. 776 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2006 nr 77 poz. 775 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa
M.P. 2006 nr 77 poz. 774 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie wytycznych dla gminnych i miejskich komisji wyborczych, dotyczących sposobu postępowania w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta, jeżeli w ponownym głosowaniu może uczestniczyć tylko jeden kandydat lub gdy na skutek zmian na liście kandydatów warunkiem przeprowadzenia głosowania jest wydrukowanie nowych kart do głosowania
M.P. 2006 nr 77 poz. 773 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2006 r. w sprawie wyboru uzupełniającego posła członka Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2006 nr 76 poz. 772 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 października 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań dla beneficjentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
M.P. 2006 nr 76 poz. 771 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 października 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
M.P. 2006 nr 76 poz. 770 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 października 2006 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
M.P. 2006 nr 76 poz. 769 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań skuteczności działania środka ochrony roślin
M.P. 2006 nr 76 poz. 768 uchylony Zarządzenie Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej
M.P. 2006 nr 76 poz. 767 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2006 r.
M.P. 2006 nr 76 poz. 766 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2006 r. o nadaniu orderów
M.P. 2006 nr 76 poz. 765 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 76 poz. 764 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 76 poz. 763 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2006 r. o nadaniu orderów
M.P. 2006 nr 76 poz. 762 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2006 r. o nadaniu orderów
M.P. 2006 nr 76 poz. 761 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2006 nr 76 poz. 760 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2006 r. o nadaniu orderu
M.P. 2006 nr 75 poz. 759 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 października 2006 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej
M.P. 2006 nr 75 poz. 758 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych
M.P. 2006 nr 75 poz. 757 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego
M.P. 2006 nr 75 poz. 756 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
M.P. 2006 nr 75 poz. 755 uchylony Zarządzenie Nr 163 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 75 poz. 754 Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej umów normujących stosunki handlowe oraz umów gospodarczych zawierających postanowienia odsyłające do umów normujących stosunki handlowe w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
M.P. 2006 nr 75 poz. 753 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 19 czerwca 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2006 nr 75 poz. 752 obowiązujący Porozumienie z dnia 19 czerwca 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2006 nr 75 poz. 751 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej polskiej a Radą Ministrów Serbii i Czarnogóry o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzoną w Warszawie dnia 20 kwietnia 2006 r.
M.P. 2006 nr 75 poz. 750 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Serbii i Czarnogóry o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzona w Warszawie dnia 20 kwietnia 2006 r.
M.P. 2006 nr 75 poz. 749 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem o współpracy między Ministrem Finansów Rzeczypospolitej Polskiej a Dyrektorem Generalnym Generalnej Dyrekcji Podatkowej podległej Ministerstwu Gospodarki, Finansów i Przemysłu Republiki Francuskiej, podpisanym w Paryżu dnia 7 lutego 2006 r.
M.P. 2006 nr 75 poz. 748 obowiązujący Porozumienie o współpracy między Ministrem Finansów Rzeczypospolitej Polskiej a Dyrektorem Generalnym Generalnej Dyrekcji Podatkowej podległej Ministerstwu Gospodarki, Finansów i Przemysłu Republiki Francuskiej, podpisane w Paryżu dnia 7 lutego 2006 r.
M.P. 2006 nr 74 poz. 747 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 października 2006 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2006 r.
M.P. 2006 nr 74 poz. 746 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r.
M.P. 2006 nr 74 poz. 745 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r.
M.P. 2006 nr 74 poz. 744 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2006 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2006 r.
M.P. 2006 nr 74 poz. 743 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2006 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2002-2004
M.P. 2006 nr 74 poz. 742 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2006 nr 74 poz. 741 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Nr 159 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 74 poz. 740 uchylony Zarządzenie Nr 158 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa
M.P. 2006 nr 74 poz. 739 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
M.P. 2006 nr 74 poz. 738 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 października 2006 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących sposobu ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
M.P. 2006 nr 73 poz. 737 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2006 r.
M.P. 2006 nr 73 poz. 736 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2006 r. w stosunku do września 2000 r.
M.P. 2006 nr 73 poz. 735 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2006 r.
M.P. 2006 nr 73 poz. 734 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2007
M.P. 2006 nr 73 poz. 733 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2006 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2007
M.P. 2006 nr 73 poz. 732 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 73 poz. 731 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 73 poz. 730 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2006 r. o nadaniu orderów
M.P. 2006 nr 73 poz. 729 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2006 r. o nadaniu orderów
M.P. 2006 nr 73 poz. 728 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2006 r. o nadaniu orderów
M.P. 2006 nr 73 poz. 727 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2006 r. nr 113-46-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 73 poz. 726 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2006 r. nr 111-42-06 o mianowaniu dowódców rodzajów Sił Zbrojnych
M.P. 2006 nr 73 poz. 725 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2006 r. w sprawie uczczenia 50. rocznicy powstania Węgierskiego
M.P. 2006 nr 72 poz. 724 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006 r.
M.P. 2006 nr 72 poz. 723 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2006 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2006 nr 72 poz. 722 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2006 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2006 nr 72 poz. 721 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 r.
M.P. 2006 nr 72 poz. 720 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2006 r. w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2006 nr 72 poz. 719 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 27 września 2006 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2007
M.P. 2006 nr 72 poz. 718 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 października 2006 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz gminnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zasad i trybu przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
M.P. 2006 nr 72 poz. 717 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego, stosowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy
M.P. 2006 nr 72 poz. 716 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 października 2006 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
M.P. 2006 nr 71 poz. 715 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 października 2006 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu, stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej
M.P. 2006 nr 71 poz. 714 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2007
M.P. 2006 nr 70 poz. 713 Komunikat Nr 10/2006/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2006 nr 70 poz. 712 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu nominalnej wartości 50 zł oraz terminu wprowadzenia go do obiegu
M.P. 2006 nr 70 poz. 711 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2006 nr 70 poz. 710 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy
M.P. 2006 nr 70 poz. 709 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2006 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
M.P. 2006 nr 70 poz. 708 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów wyników głosowania i wyniku wyborów sporządzonych przez gminne i miejskie komisje wyborcze w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wzoru zaświadczenia o wyborze na wójta, burmistrza i prezydenta miasta
M.P. 2006 nr 69 poz. 707 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2006 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2006 nr 69 poz. 706 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 11 września 2006 r. w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach
M.P. 2006 nr 69 poz. 705 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2006 nr 69 poz. 704 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej z dnia 2 października 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 69 poz. 703 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 68 poz. 702 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wykazów hut i spółek zależnych
M.P. 2006 nr 68 poz. 701 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy
M.P. 2006 nr 68 poz. 700 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
M.P. 2006 nr 68 poz. 699 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
M.P. 2006 nr 68 poz. 698 uchylony Zarządzenie Nr 154 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
M.P. 2006 nr 68 poz. 697 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2006 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w operacji wsparcia wojskowego Republiki Łotewskiej
M.P. 2006 nr 68 poz. 696 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2006 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w operacji ACTIVE ENDEAVOUR na Morzu Śródziemnym
M.P. 2006 nr 68 poz. 695 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 31 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach
M.P. 2006 nr 67 poz. 694 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2006 r.
M.P. 2006 nr 67 poz. 693 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2006 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy
M.P. 2006 nr 67 poz. 692 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2006 nr 67 poz. 691 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2006 nr 67 poz. 690 obowiązujący Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej
M.P. 2006 nr 67 poz. 689 uchylony Zarządzenie Nr 152 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
M.P. 2006 nr 67 poz. 688 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 67 poz. 687 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2006 r. o nadaniu orderu
M.P. 2006 nr 67 poz. 686 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2006 r. o nadaniu orderu
M.P. 2006 nr 67 poz. 685 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2006 r. nr 113-45-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 67 poz. 684 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2006 r. nr 113-44-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 67 poz. 683 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2006 r. nr Z. 110-36-2006 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 67 poz. 682 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2006 r. nr Z. 110-35-2006 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 67 poz. 681 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2006 r. nr Z. 110-34-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 66 poz. 680 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2006 r. sygn. akt U 4/06
M.P. 2006 nr 66 poz. 679 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2006 nr 66 poz. 678 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2006 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2006 nr 66 poz. 677 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru zaświadczenia dla męża zaufania i zastępcy pełnomocnika komitetu wyborczego, stosowanego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
M.P. 2006 nr 66 poz. 676 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzoru protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa
M.P. 2006 nr 66 poz. 675 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrz i prezydenta miasta
M.P. 2006 nr 65 poz. 674 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 2006 r. w sprawie Strategii Regulacyjnej 2006-2007 na rynku telekomunikacyjnym
M.P. 2006 nr 64 poz. 673 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2006 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na IV kwartał 2006 r.
M.P. 2006 nr 64 poz. 672 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 2006 r. o sprostowaniu błędu
M.P. 2006 nr 64 poz. 671 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2006 nr 64 poz. 670 uchylony Zarządzenie Nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej
M.P. 2006 nr 64 poz. 669 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 64 poz. 668 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2006 r. o nadaniu orderu
M.P. 2006 nr 64 poz. 667 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 64 poz. 666 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 64 poz. 665 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2006 r. o nadaniu orderu
M.P. 2006 nr 64 poz. 664 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2006 r. o nadaniu orderu
M.P. 2006 nr 64 poz. 663 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2006 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2006 nr 64 poz. 662 obowiązujący Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu posła Andrzeja Stanisława Sośnierza
M.P. 2006 nr 64 poz. 661 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2006 r. w trzydziestą rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników
M.P. 2006 nr 64 poz. 660 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2006 r. w 40. rocznicę śmierci generała Tadeusza Komorowskiego "Bora"
M.P. 2006 nr 64 poz. 659 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2006 r. w 5. rocznicę zamachów terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych 11 września 2001 r.
M.P. 2006 nr 63 poz. 658 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 września 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska
M.P. 2006 nr 63 poz. 657 obowiązujący Zarządzenie Nr 143 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw organizacji Służby Wywiadu Wojskowego
M.P. 2006 nr 63 poz. 656 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2006 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
M.P. 2006 nr 63 poz. 655 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów wydawanych przez komisarzy wyborczych potwierdzeń złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
M.P. 2006 nr 62 poz. 654 Komunikat Nr 9/2006/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 września 2006 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2006 nr 62 poz. 653 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 września 2006 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2006 nr 62 poz. 652 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości
M.P. 2006 nr 62 poz. 651 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2006 r. o nadaniu orderu
M.P. 2006 nr 62 poz. 650 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2006 r. o nadaniu orderu
M.P. 2006 nr 62 poz. 649 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 62 poz. 648 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 62 poz. 647 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2006 nr 62 poz. 646 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2006 r. o nadaniu orderu
M.P. 2006 nr 62 poz. 645 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2006 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2006 nr 62 poz. 644 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2006 r. zmieniające postanowienie o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej
M.P. 2006 nr 61 poz. 643 obowiązujący Zarządzenie Nr 135 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zniesienia Rady Rynku Kapitałowego
M.P. 2006 nr 61 poz. 642 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
M.P. 2006 nr 61 poz. 641 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy
M.P. 2006 nr 60 poz. 640 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 września 2006 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu, stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej
M.P. 2006 nr 60 poz. 639 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wskaźnika cen inwestycyjnych za II kwartał 2006 r.
M.P. 2006 nr 60 poz. 638 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2006 nr 60 poz. 637 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2006 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2006 nr 60 poz. 636 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych
M.P. 2006 nr 60 poz. 635 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2006 nr 60 poz. 634 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 59 poz. 633 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2006 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
M.P. 2006 nr 59 poz. 632 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2006 r.
M.P. 2006 nr 59 poz. 631 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2006 nr 59 poz. 630 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2006 r.
M.P. 2006 nr 59 poz. 629 Oświadczenie rządowe z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Kijowie dnia 4 marca 2005 r.
M.P. 2006 nr 59 poz. 628 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy gospodarczej, sporządzona w Kijowie dnia 4 marca 2005 r.
M.P. 2006 nr 59 poz. 627 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Luandzie dnia 1 marca 2006 r.
M.P. 2006 nr 59 poz. 626 obowiązujący Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Luandzie dnia 1 marca 2006 r.
M.P. 2006 nr 59 poz. 625 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Hiszpanii o utworzeniu i działalności instytutów kultury, podpisaną w Warszawie dnia 30 września 2005 r.
M.P. 2006 nr 59 poz. 624 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Hiszpanii o utworzeniu i działalności instytutów kultury podpisana w Warszawie dnia 30 września 2005 r.
M.P. 2006 nr 59 poz. 623 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2006 r. zmieniające postanowienie o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskim Państwie Afganistanu
M.P. 2006 nr 58 poz. 622 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2006 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej
M.P. 2006 nr 58 poz. 621 uchylony Zarządzenie Nr 133 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2006 nr 58 poz. 620 obowiązujący Zarządzenie Nr 132 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości
M.P. 2006 nr 58 poz. 619 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Budownictwa
M.P. 2006 nr 58 poz. 618 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 58 poz. 617 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2006 r. nr Z. 110-31-2006 o zmianie postanowienia w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 58 poz. 616 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2006 r. nr Z. 110-33-2006 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 58 poz. 615 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2006 r. nr 111-35-06 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2006 nr 58 poz. 614 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2006 r. nr 111-33-06 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2006 nr 58 poz. 613 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2006 r. nr 111-31-06 o nadaniu stopni oficerskich generałów i admirałów
M.P. 2006 nr 58 poz. 612 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2006 r. nr Z. 110-32-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 58 poz. 611 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie uczczenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 675. rocznicy Zjazdu w Chęcinach
M.P. 2006 nr 57 poz. 610 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 par. 1 ustawy - Ordynacja podatkowa
M.P. 2006 nr 57 poz. 609 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie wysokości kwot wymienionych w art. 41 par. 1 w art. 112 par. 1 pkt 3 ustawy - Ordynacja podatkowa
M.P. 2006 nr 57 poz. 608 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2006 nr 57 poz. 607 uchylony Zarządzenie Nr 129 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 57 poz. 606 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nr 95/06 z dnia 18 sierpnia 2006 r.
M.P. 2006 nr 57 poz. 605 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nr 93/06 z dnia 18 sierpnia 2006 r.
M.P. 2006 nr 57 poz. 604 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 57 poz. 603 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 57 poz. 602 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2006 r. o nadaniu orderów
M.P. 2006 nr 57 poz. 601 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2006 r. o nadaniu orderów
M.P. 2006 nr 57 poz. 600 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 35 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie
M.P. 2006 nr 57 poz. 599 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze
M.P. 2006 nr 56 poz. 598 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lipca 2006 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2006 nr 56 poz. 597 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2006 nr 56 poz. 596 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2006 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2006 nr 56 poz. 595 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w trzecim kwartale 2006 r.
M.P. 2006 nr 56 poz. 594 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2006 nr 56 poz. 593 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2006 r. nr 113-37-06 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 56 poz. 592 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2006 r. nr 113-36-06 w sprawie zwolnienia z pełnienia obowiązków Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 56 poz. 591 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2006 r. nr Z. 110-30-2006 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 56 poz. 590 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Aleksandra Marka Szczygło
M.P. 2006 nr 56 poz. 589 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie ustanowienia roku 2007 Rokiem Miasta Krakowa
M.P. 2006 nr 55 poz. 588 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2006 r.
M.P. 2006 nr 55 poz. 587 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lipca 2006 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2006 nr 55 poz. 586 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lipca 2006 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2006 nr 55 poz. 585 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lipca 2006 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2006 nr 55 poz. 584 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lipca 2006 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2006 nr 55 poz. 583 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lipca 2006 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2006 nr 55 poz. 582 Oświadczenie rządowe z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 18 listopada 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie i uzupełnieniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.
M.P. 2006 nr 55 poz. 581 obowiązujący Porozumienie z dnia 18 listopada 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie i uzupełnieniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.
M.P. 2006 nr 54 poz. 580 Komunikat Nr 8/2006/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2006 nr 54 poz. 579 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2005 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie w części 38 "Szkolnictwo wyższe"
M.P. 2006 nr 54 poz. 578 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Nr 121 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu
M.P. 2006 nr 54 poz. 577 uchylony Zarządzenie Nr 120 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2006 nr 53 poz. 576 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2006 nr 53 poz. 575 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowania odpadów na rok 2007
M.P. 2006 nr 53 poz. 574 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2007
M.P. 2006 nr 53 poz. 573 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 118 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu
M.P. 2006 nr 52 poz. 572 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2006 r.
M.P. 2006 nr 52 poz. 571 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2006 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej
M.P. 2006 nr 52 poz. 570 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2006 r. nr 111-30-06 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2006 nr 52 poz. 569 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2006 r. nr 111-21-06 o mianowaniu na stopień generała brygady
M.P. 2006 nr 52 poz. 568 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2006 r. nr 111-20-06 o nadaniu stopnia nadbrygadiera
M.P. 2006 nr 52 poz. 567 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2006 r. nr 112-8-06 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2006 nr 52 poz. 566 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2006 r. nr 112-7-06 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2006 nr 52 poz. 565 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r. nr 112-6-06 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2006 nr 52 poz. 564 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2006 r. nr Z. 110-29-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 52 poz. 563 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2006 r. nr Z 110-27-2006 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 52 poz. 562 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006 r. nr Z. 110-26-2006 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 52 poz. 561 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2006 r. nr Z. 110-25-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 52 poz. 560 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. nr Z. 110-16-2006 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 52 poz. 559 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2006 r. nr Z. 110-9-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 51 poz. 558 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2006 r.
M.P. 2006 nr 51 poz. 557 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2006 r.
M.P. 2006 nr 51 poz. 556 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2006 nr 51 poz. 555 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2006 nr 51 poz. 554 obowiązujący Zarządzenie Ministra Transportu z dnia 19 lipca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej do spraw programu wieloletniego "Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego"
M.P. 2006 nr 51 poz. 553 obowiązujący Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej do "Zagospodarowania przejętego mienia i rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej"
M.P. 2006 nr 51 poz. 552 obowiązujący Zarządzenie Nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości
M.P. 2006 nr 51 poz. 551 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Kazimierza Marcinkiewicza
M.P. 2006 nr 51 poz. 550 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie finansowania badań nad ludzkimi embrionami i zarodkowymi komórkami macierzystymi
M.P. 2006 nr 51 poz. 549 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności
M.P. 2006 nr 51 poz. 548 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 51 poz. 547 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 50 poz. 546 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2006 r.
M.P. 2006 nr 50 poz. 545 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2006 r.
M.P. 2006 nr 50 poz. 544 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2006 r.
M.P. 2006 nr 50 poz. 543 obowiązujący Zarządzenie Nr 113 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw organizacji Służby Wywiadu Wojskowego
M.P. 2006 nr 50 poz. 542 obowiązujący Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw organizacji Służby Kontrwywiadu Wojskowego
M.P. 2006 nr 50 poz. 541 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 50 poz. 540 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 50 poz. 539 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r. o nadaniu orderu
M.P. 2006 nr 50 poz. 538 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 50 poz. 537 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 50 poz. 536 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2006 r. o nadaniu orderów
M.P. 2006 nr 49 poz. 535 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2006 r.
M.P. 2006 nr 49 poz. 534 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 czerwca 2006 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2006 nr 49 poz. 533 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 czerwca 2006 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2006 nr 49 poz. 532 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2006 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2006 nr 49 poz. 531 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych
M.P. 2006 nr 49 poz. 530 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2006 nr 49 poz. 529 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 2006 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2006 nr 49 poz. 528 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki
M.P. 2006 nr 49 poz. 527 uchylony Zarządzenie Nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu
M.P. 2006 nr 49 poz. 526 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 49 poz. 525 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2006 r. nr 113-33-06 o powołaniu w skład Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 49 poz. 524 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2006 r. nr 113-33-06 o powołaniu Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 49 poz. 523 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej polskiej z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu
M.P. 2006 nr 49 poz. 522 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu
M.P. 2006 nr 48 poz. 521 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego z dnia 10 lipca 2006 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej
M.P. 2006 nr 48 poz. 520 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielania pomocy Policji
M.P. 2006 nr 48 poz. 519 wygaśnięcie aktu Uchwała Nr 120 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2006 roku
M.P. 2006 nr 48 poz. 518 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2006 r. nr 113-31-06 o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 48 poz. 517 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2006 r. nr 113-30-06 o przyjęciu dymisji Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 48 poz. 516 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I
M.P. 2006 nr 48 poz. 515 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mariusza Kamińskiego
M.P. 2006 nr 47 poz. 514 Komunikat Nr 7/2006/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2006 nr 47 poz. 513 uchylony Zarządzenie Nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki
M.P. 2006 nr 47 poz. 512 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 47 poz. 511 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2006 r. o nadaniu orderu
M.P. 2006 nr 47 poz. 510 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 47 poz. 509 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2006 nr 47 poz. 508 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 47 poz. 507 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2006 r. nr 113-29-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 47 poz. 506 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2006 r. nr 113-28-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 47 poz. 505 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2006 r. nr 112-5-06 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2006 nr 47 poz. 504 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2006 r. nr 112-4-06 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2006 nr 47 poz. 503 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2006 r. nr 115-3-06 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2006 nr 47 poz. 502 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2006 r. nr 115-2-06 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2006 nr 47 poz. 501 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2006 r. nr Z. 110-28-2006 o zmianie postanowienia w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 47 poz. 500 uznany za uchylony Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2006 r. nr 113-27-06 o powierzeniu pełnienia obowiązków Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 47 poz. 499 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2006 r. nr 113-25-06 o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 47 poz. 498 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2006 r. nr Z. 110-12-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 47 poz. 497 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2006 r. nr Z. 110-11-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 47 poz. 496 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2006 r. nr Z. 110-10-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 47 poz. 495 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie jednostronnego zablokowania wwozu na terytorium Federacji Rosyjskiej polskich artykułów rolnych
M.P. 2006 nr 47 poz. 494 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
M.P. 2006 nr 47 poz. 493 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
M.P. 2006 nr 46 poz. 492 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2006 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2006 nr 46 poz. 491 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2006 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2006 nr 46 poz. 490 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2006 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2006 nr 46 poz. 489 obowiązujący Zarządzenie Nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw organizacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego
M.P. 2006 nr 46 poz. 488 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 46 poz. 487 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 46 poz. 486 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 46 poz. 485 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 46 poz. 484 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2006 r. o nadaniu orderu
M.P. 2006 nr 46 poz. 483 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2006 r. o nadaniu orderu
M.P. 2006 nr 46 poz. 482 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2006 r. o nadaniu orderu
M.P. 2006 nr 46 poz. 481 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2006 r. o nadaniu orderów
M.P. 2006 nr 46 poz. 480 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2006 r. o nadaniu orderu
M.P. 2006 nr 45 poz. 479 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2006 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego
M.P. 2006 nr 45 poz. 478 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej
M.P. 2006 nr 45 poz. 477 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2005 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie
M.P. 2006 nr 45 poz. 476 uchylony Zarządzenie Nr 101 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2006 nr 45 poz. 475 uchylony Zarządzenie Nr 99 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
M.P. 2006 nr 45 poz. 474 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie rezolucji Parlamentu europejskiego z dnia 15 czerwca 2006 r. w sprawie "nasilenia przemocy powodowanej rasizmem i homofobią w Europie"
M.P. 2006 nr 45 poz. 473 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2006 r. w 60. rocznicę referendum z 1946 r.
M.P. 2006 nr 45 poz. 472 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2006 r. w 30. rocznicę protestów robotników w Radomiu, Ursusie i Płocku
M.P. 2006 nr 44 poz. 471 Oświadczenie rządowe z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 14 kwietnia 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.
M.P. 2006 nr 44 poz. 470 obowiązujący Porozumienie z dnia 14 kwietnia 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.
M.P. 2006 nr 44 poz. 469 Oświadczenie rządowe z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 24 sierpnia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów-Uhrynów
M.P. 2006 nr 44 poz. 468 obowiązujący Porozumienie z dnia 24 sierpnia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynów
M.P. 2006 nr 44 poz. 467 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 24 sierpnia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Budomierz-Hruszew
M.P. 2006 nr 44 poz. 466 obowiązujący Porozumienie z dnia 24 sierpnia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Budomierz - Hruszew
M.P. 2006 nr 44 poz. 465 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2006 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej
M.P. 2006 nr 43 poz. 464 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2006 nr 43 poz. 463 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2006 nr 43 poz. 462 uchylony Zarządzenie Nr 97 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
M.P. 2006 nr 43 poz. 461 obowiązujący Zarządzenie Nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości
M.P. 2006 nr 43 poz. 460 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2006 r. o nadaniu orderów
M.P. 2006 nr 43 poz. 459 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 43 poz. 458 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie uczczenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej 30. rocznicy Radomskiego Czerwca
M.P. 2006 nr 43 poz. 457 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie uczczenia 50. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r.
M.P. 2006 nr 43 poz. 456 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2006 r. w 65. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego
M.P. 2006 nr 43 poz. 455 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ustanowienia dnia 28 czerwca Narodowym Dniem Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 r.
M.P. 2006 nr 42 poz. 454 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie uznania terytorium Islamskiego Państwa Afganistanu za strefę działań wojennych
M.P. 2006 nr 42 poz. 453 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie wskaźników waloryzacji składek za lata 2000-2005
M.P. 2006 nr 42 poz. 452 akt jednorazowy Uchwała Nr 95 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2007 w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz kierunków realizacji Programu na następne dwa lata
M.P. 2006 nr 42 poz. 451 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 16 stycznia 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załączników nr 1 i 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.
M.P. 2006 nr 42 poz. 450 obowiązujący Porozumienie z dnia 16 stycznia 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załączników nr 1 i 2 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.
M.P. 2006 nr 42 poz. 449 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 9 stycznia 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2006 nr 42 poz. 448 obowiązujący Porozumienie z dnia 9 stycznia 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2006 nr 42 poz. 447 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z dnia 6 czerwca 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii o przyznaniu japońskiej pomocy kulturalnej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego
M.P. 2006 nr 42 poz. 446 obowiązujący Umowa z dnia 6 czerwca 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii o przyznaniu japońskiej pomocy kulturalnej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego
M.P. 2006 nr 41 poz. 445 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2006 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r.
M.P. 2006 nr 41 poz. 444 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2005 r.
M.P. 2006 nr 41 poz. 443 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2005 r.
M.P. 2006 nr 40 poz. 442 akt jednorazowy Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2006 nr 40 poz. 441 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2007
M.P. 2006 nr 40 poz. 440 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia na rok 2006 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych
M.P. 2006 nr 40 poz. 439 uchylony Uchwała Nr 89 Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 40 poz. 438 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga
M.P. 2006 nr 40 poz. 437 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Wojciecha Wierzejskiego
M.P. 2006 nr 40 poz. 436 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie uczczenia 1000-lecia życia monastycznego na Świętym Krzyżu
M.P. 2006 nr 40 poz. 435 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2006 r. w 66. rocznicę przybycia pierwszego transportu więźniów do KL Auschwitz
M.P. 2006 nr 39 poz. 434 Komunikat Nr 6/2006/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2006 nr 39 poz. 433 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 maja 2006 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2006 r.
M.P. 2006 nr 39 poz. 432 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Transportu z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2006 nr 39 poz. 431 uchylony Zarządzenie Nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego
M.P. 2006 nr 39 poz. 430 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2005
M.P. 2006 nr 39 poz. 429 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2005
M.P. 2006 nr 39 poz. 428 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 39 poz. 427 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 39 poz. 426 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 39 poz. 425 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2006 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2006 nr 38 poz. 424 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2006 nr 37 poz. 423 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2005 r.
M.P. 2006 nr 37 poz. 422 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2006 r.
M.P. 2006 nr 37 poz. 421 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2006 r.
M.P. 2006 nr 37 poz. 420 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2006 nr 37 poz. 419 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Budownictwa
M.P. 2006 nr 37 poz. 418 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 37 poz. 417 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2006 nr 37 poz. 416 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2006 r. o nadaniu orderu
M.P. 2006 nr 37 poz. 415 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. nr 115-1-06 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2006 nr 37 poz. 414 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. nr 111-22-06 o zmianie postanowienia o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2006 nr 37 poz. 413 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2006 r. nr 111-19-06 o nadaniu stopni oficerskich generałów
M.P. 2006 nr 37 poz. 412 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2006 r. nr 111-17-06 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2006 nr 37 poz. 411 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2006 r. nr 112-3-06 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2006 nr 37 poz. 410 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2006 r. nr 112-2-06 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2006 nr 37 poz. 409 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r. w 25. rocznicę śmierci Prymasa Stefana Wyszyńskiego
M.P. 2006 nr 37 poz. 408 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r. z okazji pielgrzymki Jego Świątobliwości Benedykta XVI do Polski
M.P. 2006 nr 36 poz. 407 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2006 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
M.P. 2006 nr 36 poz. 406 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2006 r.
M.P. 2006 nr 36 poz. 405 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
M.P. 2006 nr 36 poz. 404 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2006 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2006 nr 36 poz. 403 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2006 r.
M.P. 2006 nr 36 poz. 402 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2005 r. przypadających na jednego mieszkańca
M.P. 2006 nr 36 poz. 401 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2006 o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2006 nr 36 poz. 400 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2006 nr 36 poz. 399 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych
M.P. 2006 nr 36 poz. 398 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na III kwartał 2006 r.
M.P. 2006 nr 36 poz. 397 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2006 nr 36 poz. 396 obowiązujący Zarządzenie Nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Szerokopasmowego Dostępu do Internetu
M.P. 2006 nr 36 poz. 395 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie udostępniania pomocy archiwalnych w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
M.P. 2006 nr 36 poz. 394 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie rocznicy wywozów Polaków na Sybir
M.P. 2006 nr 36 poz. 393 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie uczczenia 85. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego
M.P. 2006 nr 36 poz. 392 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2006 nr 36 poz. 391 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2006 nr 36 poz. 390 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia dnia 1 czerwca dniem bez alkoholu
M.P. 2006 nr 36 poz. 389 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r. o ustanowieniu dnia 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego
M.P. 2006 nr 35 poz. 388 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2006 nr 35 poz. 387 uchylony Zarządzenie Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Oprogramowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia
M.P. 2006 nr 35 poz. 386 uchylony Zarządzenie Nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej
M.P. 2006 nr 35 poz. 385 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2006 nr 35 poz. 384 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2006 nr 35 poz. 383 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2006 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego
M.P. 2006 nr 35 poz. 382 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2006 nr 35 poz. 381 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie 70. rocznicy wywózek Polaków do Kazachstanu
M.P. 2006 nr 35 poz. 380 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r.
M.P. 2006 nr 34 poz. 379 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2006 r.
M.P. 2006 nr 34 poz. 378 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2005 r.
M.P. 2006 nr 34 poz. 377 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej
M.P. 2006 nr 34 poz. 376 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 2006 r.
M.P. 2006 nr 34 poz. 375 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji
M.P. 2006 nr 34 poz. 374 uchylony Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki Morskiej
M.P. 2006 nr 34 poz. 373 obowiązujący Stanowisko Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie wykorzystania dnia 26 maja 2006 r. jako dnia wolnego od pracy, służby oraz zajęć szkolnych
M.P. 2006 nr 34 poz. 372 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2006 r. nr 113-24-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 34 poz. 371 wygaśnięcie aktu Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2006 r. nr 113-23-06 o powołaniu Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej
M.P. 2006 nr 34 poz. 370 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2006 r. nr 113-22-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 34 poz. 369 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2006 r. nr 113-21-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 34 poz. 368 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2006 r. nr 113-20-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 34 poz. 367 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2006 r. nr 113-19-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 34 poz. 366 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2006 r. nr 113-18-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 34 poz. 365 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2006 r. nr 113-17-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 34 poz. 364 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2006 r. nr 113-16-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 34 poz. 363 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2006 r. nr 113-15-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 34 poz. 362 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2006 r. nr 113-14-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 34 poz. 361 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 2006 r. nr 113-13-06 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 34 poz. 360 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jana Rokity
M.P. 2006 nr 33 poz. 359 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w ponowionych czynnościach wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 27 w województwie śląskim, przeprowadzonych w dniu 22 stycznia 2006 r.
M.P. 2006 nr 33 poz. 358 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2006 nr 33 poz. 357 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu
M.P. 2006 nr 33 poz. 356 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 33 poz. 355 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie odwołania wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 32 poz. 354 Komunikat Nr 5/2006/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2006 nr 32 poz. 353 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2006 r. w stosunku do marca 2000 r.
M.P. 2006 nr 32 poz. 352 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu
M.P. 2006 nr 32 poz. 351 uchylony Zarządzenie Nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2006 nr 32 poz. 350 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie 25. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"
M.P. 2006 nr 32 poz. 349 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie rocznicy Zbrodni Katyńskiej
M.P. 2006 nr 32 poz. 348 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie upamiętnienia 85. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego
M.P. 2006 nr 32 poz. 347 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2005 r. (podczas Prezydencji brytyjskiej)
M.P. 2006 nr 32 poz. 346 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie represjonowania liderów opozycji demokratycznej na Białorusi
M.P. 2006 nr 32 poz. 345 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie Polsko-Amerykańskiego Parlamentarnego Programu Wymiany Młodzieży
M.P. 2006 nr 32 poz. 344 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w dwudziestą rocznicę tragedii w Czarnobylu
M.P. 2006 nr 31 poz. 343 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia raportu zawierającego analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii
M.P. 2006 nr 31 poz. 342 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie nagród przyznawanych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z funduszu motywacyjnego
M.P. 2006 nr 31 poz. 341 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2006 r. o nadaniu orderu
M.P. 2006 nr 31 poz. 340 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2006 r. o nadaniu orderu
M.P. 2006 nr 31 poz. 339 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2006 nr 31 poz. 338 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 31 poz. 337 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 31 poz. 336 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2006 r. o nadaniu orderów
M.P. 2006 nr 31 poz. 335 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2006 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2006 nr 30 poz. 334 obowiązujący Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 2006 r. sygn. akt Kp 2/04
M.P. 2006 nr 30 poz. 333 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2006 r. sygn. akt Kp 2/04
M.P. 2006 nr 30 poz. 332 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2006 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2006 nr 30 poz. 331 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2006 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym
M.P. 2006 nr 30 poz. 330 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
M.P. 2006 nr 30 poz. 329 uchylony Zarządzenie Nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 30 poz. 328 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie Regulaminu Sądu Najwyższego
M.P. 2006 nr 30 poz. 327 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2006 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2006 nr 30 poz. 326 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2006 r. o nadaniu orderu
M.P. 2006 nr 30 poz. 325 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2006 r. o nadaniu orderów
M.P. 2006 nr 30 poz. 324 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 2006 r. o nadaniu orderu
M.P. 2006 nr 30 poz. 323 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga
M.P. 2006 nr 30 poz. 322 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2006 r. nr 111-15-06 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2006 nr 30 poz. 321 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2006 r. nr 111-16-06 o nadaniu stopnia generała dywizji
M.P. 2006 nr 30 poz. 320 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2006 r. nr 112-1-06 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2006 nr 29 poz. 319 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2006 r.
M.P. 2006 nr 29 poz. 318 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2006 r.
M.P. 2006 nr 29 poz. 317 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2006 r.
M.P. 2006 nr 29 poz. 316 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu
M.P. 2006 nr 29 poz. 315 Oświadczenie rządowe z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 1 marca 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2006 nr 29 poz. 314 obowiązujący Porozumienie z dnia 1 marca 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
M.P. 2006 nr 29 poz. 313 Oświadczenie rządowe z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 18 stycznia 2006 r. mię