Wyszukiwanie

archiwa państwowe

Liczba znalezionych aktów: 209.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 307 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Dz.U. 2023 poz. 2470 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie połączenia Archiwum Państwowego w Gdańsku i Archiwum Państwowego w Malborku
Dz.U. 2023 poz. 1116 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Dz.U. 2022 poz. 2663 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem dozoru elektronicznego
Dz.U. 2022 poz. 1932 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych
Dz.U. 2022 poz. 1697 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia
Dz.U. 2021 poz. 2200 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych
Dz.U. 2021 poz. 1641 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
Dz.U. 2021 poz. 1380 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia
Dz.U. 2021 poz. 1209 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych
Dz.U. 2021 poz. 1206 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych
Dz.U. 2021 poz. 1197 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia
Dz.U. 2021 poz. 820 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Dz.U. 2021 poz. 309 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia
Dz.U. 2021 poz. 177 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Dz.U. 2020 poz. 225 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych
Dz.U. 2020 poz. 164 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Dz.U. 2019 poz. 2396 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia
Dz.U. 2019 poz. 1591 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury
Dz.U. 2019 poz. 700 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Dz.U. 2019 poz. 553 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Dz.U. 2019 poz. 246 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
Dz.U. 2018 poz. 2039 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym
Dz.U. 2018 poz. 1566 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
Dz.U. 2018 poz. 650 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
Dz.U. 2018 poz. 398 obowiązujący Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 357 obowiązujący Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
Dz.U. 2018 poz. 217 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Dz.U. 2017 poz. 2075 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej
Dz.U. 2017 poz. 1974 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku
Dz.U. 2017 poz. 1973 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
Dz.U. 2017 poz. 1715 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym
Dz.U. 2017 poz. 1508 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2017 poz. 1086 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury
Dz.U. 2017 poz. 1018 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet
Dz.U. 2016 poz. 1948 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 1574 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2016 poz. 1506 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Dz.U. 2016 poz. 1020 obowiązujący Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1743 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
Dz.U. 2015 poz. 1733 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny
Dz.U. 2015 poz. 1446 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Dz.U. 2015 poz. 978 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2015 poz. 566 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Dz.U. 2014 poz. 991 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia
Dz.U. 2013 poz. 650 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku oraz zmiany nazwy i zakresu działania Archiwum Państwowego m.st. Warszawy
Dz.U. 2013 poz. 469 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia
Dz.U. 2013 poz. 268 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach paszportowych
Dz.U. 2012 poz. 1410 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy oraz określenia zakresu działania Archiwum Państwowego w Krakowie
Dz.U. 2011 nr 274 poz. 1623 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych
Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1161 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych
Dz.U. 2011 nr 123 poz. 698 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Dz.U. 2011 nr 106 poz. 622 obowiązujący Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
Dz.U. 2011 nr 89 poz. 505 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym
Dz.U. 2011 nr 27 poz. 140 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2011 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
Dz.U. 2010 nr 113 poz. 756 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
Dz.U. 2010 nr 94 poz. 602 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Dz.U. 2010 nr 79 poz. 522 obowiązujący Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
Dz.U. 2010 nr 40 poz. 230 obowiązujący Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 39 poz. 307 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Dz.U. 2008 nr 156 poz. 970 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych
Dz.U. 2008 nr 107 poz. 679 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych
Dz.U. 2008 nr 29 poz. 167 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie
Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1012 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie archiwizowania akt spraw komorniczych
Dz.U. 2007 nr 83 poz. 561 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Dz.U. 2007 nr 64 poz. 426 obowiązujący Ustawa z dnia 2 marca 2007 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy - Kodeks pracy
Dz.U. 2007 nr 63 poz. 424 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1519 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych
Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1027 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych
Dz.U. 2006 nr 98 poz. 681 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych
Dz.U. 2006 nr 98 poz. 680 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udostępniania materiałów archiwalnych tworzących zasób jednostek publicznej radiofonii i telewizji
Dz.U. 2006 nr 97 poz. 673 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Dz.U. 2006 nr 56 poz. 393 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych
Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2016 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1847 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych, podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Kancelarii Sejmu, Szefowi Kancelarii Senatu i Szefowi Kancelarii Prezydenta
Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1462 obowiązujący Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej
Dz.U. 2005 nr 163 poz. 1362 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 596 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców
Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 284 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców
Dz.U. 2005 nr 28 poz. 240 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania
Dz.U. 2005 nr 10 poz. 69 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2065 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Dz.U. 2004 nr 142 poz. 1503 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej
Dz.U. 2004 nr 46 poz. 443 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia
Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1270 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania
Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1016 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców
Dz.U. 2003 nr 102 poz. 951 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego
Dz.U. 2003 nr 98 poz. 901 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2074 obowiązujący Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1857 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie archiwizacji akt spraw sądów wojskowych.
Dz.U. 2002 nr 171 poz. 1396 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dz.U. 2002 nr 167 poz. 1375 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
Dz.U. 2001 nr 76 poz. 806 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dz.U. 2001 nr 13 poz. 116 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych.
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 546 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 148 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia warunków i okresów czasu, po których akta spraw o wykroczenia podlegają zniszczeniu w całości lub w części albo przekazaniu archiwom państwowym.
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 928 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej.
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 864 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa.
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 602 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym.
Dz.U. 1999 nr 13 poz. 113 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek.
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1109 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie.
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1074 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1073 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa.
Dz.U. 1998 nr 155 poz. 1016 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 775 obowiązujący Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z reformą funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej oraz o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1996 nr 152 poz. 722 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 504 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 496 obowiązujący Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Dz.U. 1996 nr 92 poz. 417 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1995 nr 127 poz. 610 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1995 nr 97 poz. 482 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1995 nr 79 poz. 403 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1995 nr 47 poz. 248 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania ksiąg i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych.
Dz.U. 1995 nr 9 poz. 45 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie rejestru środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 785 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 1994 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego w Słupsku.
Dz.U. 1994 nr 120 poz. 588 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1994 nr 92 poz. 437 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 1994 r. w sprawie utworzenia Archiwum Państwowego w Płocku.
Dz.U. 1994 nr 91 poz. 425 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie gromadzenia informacji i próbek uzyskanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych i sposobu postępowania z próbkami i dokumentacjami geologicznymi.
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 328 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 1994 r. w sprawie utworzenia Archiwum Państwowego w Częstochowie.
Dz.U. 1994 nr 28 poz. 103 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1994 nr 7 poz. 25 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1993 nr 96 poz. 440 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym.
Dz.U. 1993 nr 80 poz. 378 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 1993 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej i sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków udostępniania tej dokumentacji w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej.
Dz.U. 1993 nr 61 poz. 294 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1992 nr 29 poz. 128 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 1992 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Dz.U. 1992 nr 25 poz. 109 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania dokumentacji zlikwidowanych organizacji spółdzielczych.
Dz.U. 1991 nr 110 poz. 476 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 listopada 1991 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego w Płocku.
Dz.U. 1991 nr 40 poz. 175 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1991 r. w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 147 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym.
Dz.U. 1991 nr 15 poz. 67 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 1991 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze.
Dz.U. 1990 nr 2 poz. 14 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie prowadzenia ksiąg i przechowywania aktów notarialnych w państwowych biurach notarialnych.
Dz.U. 1989 nr 43 poz. 237 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1989 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego w Częstochowie.
Dz.U. 1989 nr 28 poz. 150 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 1989 r. w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym.
Dz.U. 1987 nr 26 poz. 151 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 1987 r. w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia lub przekazywania archiwom akt spraw rozpoznanych przez Naczelny Sąd Administracyjny.
Dz.U. 1987 nr 7 poz. 43 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lutego 1987 r. w sprawie zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, prowadzenia i kontroli ksiąg stanu cywilnego, ich przechowywania oraz zabezpieczania.
Dz.U. 1987 nr 6 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1987 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania dokumentacji zlikwidowanych organizacji spółdzielczych.
Dz.U. 1985 nr 15 poz. 64 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 1985 r. w sprawie likwidacji archiwów państwowych w Skierniewicach i Tarnobrzegu.
Dz.U. 1984 nr 41 poz. 218 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
Dz.U. 1984 nr 41 poz. 217 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych.
Dz.U. 1984 nr 41 poz. 216 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 11 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 1979 r. zmieniające rozporządzenie o prowadzeniu ksiąg i przechowywaniu akt notarialnych.
Dz.U. 1975 nr 43 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1975 r. w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 301 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie wymiaru czasu pracy i uprawnień do ulgi taryfowej przy przejazdach kolejami pracowników niektórych państwowych jednostek organizacyjnych.
Dz.U. 1974 nr 30 poz. 176 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1974 r. w sprawie wynagradzania pracowników placówek upowszechniania kultury, archiwów państwowych i Filmoteki Polskiej.
Dz.U. 1965 nr 31 poz. 206 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 czerwca 1965 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków oraz wydawania zaświadczeń i zezwoleń na wywóz za granicę dóbr kultury.
Dz.U. 1962 nr 30 poz. 139 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1962 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania ksiąg i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni i ich związków.
Dz.U. 1962 nr 10 poz. 48 uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury.
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 101 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 1955 r. o prowadzeniu ksiąg i przechowywaniu akt notarialnych.
Dz.U. 1937 nr 42 poz. 335 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 1937 r. o przechowywaniu i niszczeniu akt i ksiąg w sprawach sądowych i administracji sądowej.
Dz.U. 1936 nr 90 poz. 625 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1936 r. o niszczeniu odpisów protestów weksli i czeków.
Dz.U. 1933 nr 34 poz. 292 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu Archiwalnego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, podpisanego w Wiedniu dnia 26 października 1932 r.
Dz.U. 1933 nr 34 poz. 291 wygaśnięcie aktu Układ archiwalny między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, podpisany w Wiedniu dnia 26 października 1932 r.
Dz.U. 1928 nr 90 poz. 796 wygaśnięcie aktu Oświadczenie rządowe z dnia 28 września 1928 r. w przedmiocie układu polsko-czeskosłowackiego w sprawie ustalenia zasad rozdziału akt sądowych.
Dz.U. 1928 nr 53 poz. 509 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 17 kwietnia 1928 r. w sprawie przeniesienia z Archiwum Głównego akt dawnych w Warszawie do Archiwum Ziemskiego w Krakowie ksiąg sądowych ziemskich krakowskich i lelowskich dawnego województwa krakowskiego.
Dz.U. 1926 nr 128 poz. 775 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 17 grudnia 1926 r. o opłatach archiwalnych w Archiwach Państwowych.
Dz.U. 1924 nr 71 poz. 690 Oświadczenie rządowe z dnia 2 lipca 1924 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Czeskosłowackiej dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji Rzymskiej z dnia 6 kwietnia 1922 roku, podpisanej przez Austrję, Włochy, Polskę, Rumunję, Królestwo Serbów, Kroatów i Słoweńców, Czechosłowację i Węgry, a dotyczącej spraw archiwalnych.
Dz.U. 1924 nr 68 poz. 661 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 1924 r. w sprawie uzyskania mocy obowiązującej przez Konwencję, dotyczącą spraw archiwalnych, podpisaną w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 r. pomiędzy Polską, Austrją, Węgrami, Włochami, Rumunją, Królestwem Serbów, Kroatów i Słoweńców, oraz Czechosłowacją.
Dz.U. 1924 nr 34 poz. 361 Oświadczenie rządowe z dnia 14 kwietnia 1924 r. w przedmiocie złożenia przez Rząd Jugosłowiański dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji, podpisanej w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 r. pomiędzy Austrją, Węgrami, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Kroatów i Słoweńców oraz Czechosłowacją, dotyczącej spraw archiwalnych.
Dz.U. 1924 nr 23 poz. 248 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 1924 r. w przedmiocie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych, dotyczących Konwencji, podpisanej w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 r. pomiędzy Polską, Austrją, Węgrami, Włochami, Rumunją, Królestwem Serbów, Kroatów i Słoweńców oraz Czechosłowacją w sprawach, związanych z archiwaljami.
Dz.U. 1924 nr 23 poz. 247 wygaśnięcie aktu Konwencja pomiędzy Austrją, Węgrami, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbo-Kroacko-Słoweńskiem i Czechosłowacją, dotycząca spraw archiwalnych.
Dz.U. 1922 nr 4 poz. 20 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1922 r. o przekazaniu Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zarządu spraw archiwalnych w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 182 uchylony Dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaljami.
M.P. 2024 poz. 128 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
M.P. 2023 poz. 1270 akt jednorazowy Uchwała nr 206 Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego"
M.P. 2021 poz. 364 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
M.P. 2020 poz. 178 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
M.P. 2019 poz. 1103 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 229 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
M.P. 2016 poz. 399 obowiązujący Zarządzenie nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej w Agencji Wywiadu
M.P. 2016 poz. 251 obowiązujący Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
M.P. 2016 poz. 247 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
M.P. 2014 poz. 204 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
M.P. 2014 poz. 153 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
M.P. 2012 poz. 570 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
M.P. 2012 poz. 77 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
M.P. 2010 nr 75 poz. 951 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie wykazu uczelni oraz instytutów uprawnionych do wybierania przedstawicieli do zgromadzenia elektorów wskazującego kandydatów na członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej
M.P. 2009 nr 22 poz. 291 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie Nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
M.P. 2009 nr 1 poz. 3 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 147 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
M.P. 2007 nr 79 poz. 843 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 118 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2007 r. w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
M.P. 2006 nr 36 poz. 395 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie udostępniania pomocy archiwalnych w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
M.P. 2001 nr 34 poz. 563 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 99 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Urzędzie Ochrony Państwa.
M.P. 1997 nr 76 poz. 723 uznany za uchylony Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 2 października 1997 r. w sprawie organizacji wyodrębnionego archiwum Urzędu Ochrony Państwa.
M.P. 1997 nr 76 poz. 722 uznany za uchylony Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 2 października 1997 r. w sprawie zasad i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwum wyodrębnionym Urzędu Ochrony Państwa.
M.P. 1997 nr 63 poz. 616 akt jednorazowy Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 1997 r. w sprawie terminu przechowywania oraz sposobu przekazania do archiwów państwowych dokumentów z głosowania i z wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.
M.P. 1997 nr 52 poz. 489 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązków statystycznych w zakresie oświaty, szkolnictwa wyższego i archiwów państwowych.
M.P. 1997 nr 30 poz. 291 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 maja 1997 r. w sprawie terminu przechowywania oraz sposobu przekazywania do archiwów państwowych dokumentów z referendum konstytucyjnego przeprowadzonego w dniu 25 maja 1997 r.
M.P. 1996 nr 53 poz. 484 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 1996 r. w sprawie obowiązków statystycznych w zakresie oświaty, szkolnictwa wyższego i archiwów państwowych.
M.P. 1996 nr 13 poz. 177 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie terminu przechowywania oraz sposobu przekazywania do archiwów państwowych dokumentów z referendów przeprowadzonych w dniu 18 lutego 1996 r.
M.P. 1995 nr 60 poz. 676 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 listopada 1995 r. w sprawie terminu przechowywania oraz sposobu przekazania do archiwów państwowych dokumentów z głosowania i z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 5 i 19 listopada 1995 r.
M.P. 1995 nr 8 poz. 112 obowiązujący Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 1995 r. w sprawie przedłużenia okresu archiwizowania dowodów księgowych w bankach.
M.P. 1994 nr 33 poz. 274 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 1994 r. w sprawie terminu przechowywania oraz sposobu przekazywania do archiwów państwowych dokumentów z głosowania i z wyborów do rad gmin, przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1994 r.
M.P. 1994 nr 21 poz. 168 wygaśnięcie aktu Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 marca 1994 r. w sprawie terminu przechowywania oraz sposobu przekazania do archiwów państwowych dokumentów z głosowania i z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 25 listopada i 9 grudnia 1990 r.
M.P. 1993 nr 52 poz. 485 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 1993 r. w sprawie terminu przechowywania oraz sposobu przekazywania do archiwów państwowych dokumentów z głosowania i z wyborów do Sejmu i Senatu, przeprowadzonych w dniu 19 września 1993 r.
M.P. 1992 nr 19 poz. 139 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie procesu ujawniania byłych współpracowników SB i UB.
M.P. 1990 nr 47 poz. 361 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 listopada 1990 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej.
M.P. 1990 nr 9 poz. 65 obowiązujący Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 1990 r. w sprawie postępowania z dokumentacją z wyborów do rad narodowych w 1988 r.
M.P. 1988 nr 17 poz. 145 uznany za uchylony Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 20 maja 1988 r. w sprawie warunków i trybu składania wniosków dotyczących brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
M.P. 1986 nr 4 poz. 31 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 25 lutego 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad porządkowania oraz trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
M.P. 1983 nr 36 poz. 203 uchylony Uchwała nr 148 Rady Ministrów z dnia 29 października 1983 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników upowszechniania kultury.
M.P. 1976 nr 10 poz. 50 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 1976 r. w sprawie przechowywania i kontroli ksiąg stanu cywilnego oraz określenia organów uprawnionych do przechowywania odpisów akt stanu cywilnego.
M.P. 1971 nr 14 poz. 104 uchylony wykazem Uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1971 r. w sprawie rozwoju informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej.
M.P. 1969 nr 46 poz. 363 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 1969 r. w sprawie sposobu prowadzenia badań geologicznych i związanych z nimi robót oraz sposobu postępowania z dokumentami geologicznymi.
M.P. 1968 nr 34 poz. 234 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 sierpnia 1968 r. w sprawie dostarczania bibliotekom obowiązkowych egzemplarzy druków i nagrań dźwiękowych.
M.P. 1961 nr 55 poz. 243 uznany za uchylony Zarządzenie nr 137 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1961 r. w sprawie ewidencji i przechowywania materiałów z przeprowadzonych kontroli.
M.P. 1955 nr 74 poz. 917 uznany za uchylony Zarządzenie nr 199 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie utworzenia Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie.
M.P. 1953 nr 13 poz. 177 obowiązujący Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1953 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkich Archiwów Państwowych w Koszalinie, Opolu i Zielonej Górze.
M.P. 1952 nr 9 poz. 86 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1952 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Warszawie.