Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1947 nr 76 poz. 491 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1947 r. o zmianie właściwości terytorialnej Sądu Grodzkiego w Łobżenicy w okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Grodzkiego w Więcborku w okręgu Sądu Okręgowego w Chojnicach.
Dz.U. 1947 nr 76 poz. 490 uchylony Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 11 grudnia 1947 r. o skomplikowanych konstrukcjach, stosowanych w budynkach.
Dz.U. 1947 nr 76 poz. 489 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 9 grudnia 1947 r. o ustanowieniu urzędów morskich i kapitanatów portów.
Dz.U. 1947 nr 76 poz. 488 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 grudnia 1947 r. o granicach okręgów i siedzibach izb skarbowych oraz urzędów i organów podporządkowanych izbom skarbowym.
Dz.U. 1947 nr 76 poz. 487 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1947 r. o wysokości składki na Fundusz Zasiłków Rodzinnych.
Dz.U. 1947 nr 75 poz. 486 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1947 r. o obowiązku prowadzenia ksiąg szczególnego typu przez podatników zawodu aptekarskiego, wydane co do §§ 16 - 22 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1947 nr 75 poz. 485 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Ziem Odzyskanych oraz Przemysłu i Handlu o utworzeniu Wydziału Handlowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie.
Dz.U. 1947 nr 75 poz. 484 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 grudnia 1947 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Rokitno-Szlacheckie w powiecie zawierciańskim województwie śląskim i utworzeniu gminy wiejskiej Łazy w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1947 nr 75 poz. 483 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 grudnia 1947 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Piece w powiecie starogardzkim województwie gdańskim i o utworzeniu gminy wiejskiej Kaliska w tymże powiecie i województwie.
Dz.U. 1947 nr 75 poz. 482 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ziem Odzyskanych i Ministra Administracji Publicznej z dnia 6 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Odbudowy w sprawie zarachowań i odliczeń przy przekazywaniu mienia nierolniczego na Ziemiach Odzyskanych i obszarze b. Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1947 nr 75 poz. 481 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 grudnia 1947 r. w sprawie przedpłat na poczet zaliczek na podatek dochodowy od dochodu ze sprzedaży nieruchomości oraz robót budowlanych.
Dz.U. 1947 nr 75 poz. 480 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 24 listopada 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Bezpieczeństwa Publicznego w przedmiocie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1938 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 18 lutego 1938 r. o przedsiębiorstwach wymagających szczególnego zaufania.
Dz.U. 1947 nr 74 poz. 479 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 11 grudnia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru m. st. Warszawy i Warszawskiego Zespołu Miejskiego oraz zawieszenia rozpatrywania wniosków o zmianę przeznaczenia terenów i dokonywania inwestycji na tym obszarze.
Dz.U. 1947 nr 74 poz. 478 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1945 r. o trybie powoływania oraz o prawach i obowiązkach ławników w postępowaniu doraźnym i w sprawach o przestępstwa szczególnie niebezpieczne w okresie odbudowy Państwa.
Dz.U. 1947 nr 74 poz. 477 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1947 r. o utworzeniu w Żywcu Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Wadowicach.
Dz.U. 1947 nr 74 poz. 476 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1947 r. o utworzeniu w Inowrocławiu Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.
Dz.U. 1947 nr 74 poz. 475 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1947 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Rudzie Śląskiej w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach.
Dz.U. 1947 nr 74 poz. 474 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1947 r. o przekazaniu spraw karnych dotyczących nieletnich z okręgów: Sądu Grodzkiego w Lubartowie - Sądowi Grodzkiemu w Lublinie, Sądu Grodzkiego w Pobiedziskach - Sądowi Grodzkiemu w Poznaniu, Sądów Grodzkich w Pabianicach i Zgierzu - Sądowi Grodzkiemu w Łodzi.
Dz.U. 1947 nr 74 poz. 473 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej. Regulamin wewnętrznego urzędowania Trybunału Ubezpieczeń Społecznych.
Dz.U. 1947 nr 74 poz. 472 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 25 listopada 1947 r. o Polskim Komitecie Żywnościowym.
Dz.U. 1947 nr 74 poz. 471 obowiązujący Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych, Ziem Odzyskanych oraz Administracji Publicznej z dnia 22 listopada 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Skarbu w sprawie norm obszarowych, szacunku, odliczenia od ceny na rzecz osadników wojskowych oraz spłaty należności za gospodarstwa, nadane na podstawie dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1947 nr 74 poz. 470 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 października 1947 r. w sprawie zmiany ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1947 nr 74 poz. 469 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1947 r. o utworzeniu Białowieskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1947 nr 73 poz. 468 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1947 r. o sprostowaniu błędów: 1) w dekrecie z dnia 23 stycznia 1947 r. o obrocie i gospodarowaniu odpadkami użytkowymi, 2) w prawie karnym skarbowym, 3) w dekrecie z dnia 22 października 1947 r. o zmianie i rozciągnięciu mocy obowiązującej dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o fundacjach i zatwierdzaniu darowizn i zapisów na cały obszar Państwa Polskiego, 4) w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1947 r. wydanym w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży wyrobów elektrotechnicznych, 5) w rozporządzeniu Ministrów: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1947 r. w sprawie współdziałania urzędników stanu cywilnego z władzą opiekuńczą oraz w sprawie treści aktu uznania i nadania nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu przez męża matki, 6) w rozporządzeniu Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 20 maja 1947 r. wydanym w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Aprowizacji oraz Skarbu w sprawie wykonania art. 7 ust. 3 dekretu o podatkach komunalnych, 7) w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 22 października 1947 r. o zmianie przepisów wykonawczych do prawa celnego oraz 8) w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 1947 r. o wyznaczeniu sądów grodzkich do prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.
Dz.U. 1947 nr 73 poz. 467 uchylony Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 listopada 1947 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 3 lipca 1947 r. o popieraniu budownictwa.
Dz.U. 1947 nr 73 poz. 466 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 listopada 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 października 1946 r. o księgach handlowych, uproszczonych i podatkowych, wydane co do § 1 pkt. 1 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1947 nr 73 poz. 465 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia Ministrów: Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Żeglugi i Handlu Zagranicznego z dnia 11 lipca 1946 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw, prowadzonych w większym rozmiarze.
Dz.U. 1947 nr 73 poz. 464 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1947 r. w sprawie nieopartego na specjalnym tytule prawa użytkowania wód na obszarze Ziem Odzyskanych i województwa śląskiego w granicach jego z dnia 1 września 1939 r.
Dz.U. 1947 nr 73 poz. 463 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1947 r. w sprawie dodatków funkcyjnych dla inspektorów pracy.
Dz.U. 1947 nr 73 poz. 462 Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 1947 r. w sprawie wymiany not zatwierdzających Umowę o komunikacji lotniczej między Polską a Rumunią z dnia 9 sierpnia 1947 r.
Dz.U. 1947 nr 73 poz. 461 uznany za uchylony Umowa o komunikacji lotniczej między Polską a Rumunią, podpisana w Bukareszcie dnia 9 sierpnia 1947 r.
Dz.U. 1947 nr 73 poz. 460 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1947 r. o wymianie dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Polską a Francją w sprawie wypłaty zaopatrzeń z tytułu śmierci i inwalidztwa ofiarom wojny 1939-1945 r., podpisanej w Paryżu dnia 11 lutego 1947 r.
Dz.U. 1947 nr 73 poz. 459 wygaśnięcie aktu Konwencja pomiędzy Polską a Francją w sprawie wypłaty zaopatrzeń z tytułu śmierci i inwalidztwa ofiarom wojny 1939-1945 r., podpisana w Paryżu dnia 11 lutego 1947 r.
Dz.U. 1947 nr 73 poz. 458 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 1947 r. w sprawie wymiany not zatwierdzających Umowę dotyczącą wymiany towarowej między Polską a Szwecją, podpisana wraz z załącznikami w Sztokholmie dnia 18 marca 1947 r.
Dz.U. 1947 nr 73 poz. 457 uznany za uchylony Umowa dotycząca wymiany towarowej pomiędzy Polską a Szwecją oraz będące jej załącznikami Umowa Płatnicza i Umowa Dodatkowa, podpisane w Sztokholmie dnia 18 marca 1947 r.
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 456 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 listopada 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 455 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1947 r. w sprawie unormowania obrotu mięsem, wędlinami i innymi wyrobami wędliniarskimi.
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 454 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży wytworów przemysłu papierniczego.
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 453 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji konwencji nr 79 dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych.
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 452 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji konwencji nr 78 dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych.
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 451 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji konwencji nr 77 dotyczącej lekarskiego badania zdolności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych.
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 450 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji aktu poprawki Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 449 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji porozumienia międzynarodowego o zachowaniu lub przywróceniu praw własności przemysłowej, dotkniętych przez drugą wojnę światową, podpisanego w Neuchatel dnia 8 lutego 1947 r.
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 448 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji z dnia 13 lutego 1946 r. w sprawie przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 447 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji przystąpienia Polski do układu w sprawie patentów niemieckich, podpisanego w Londynie, dnia 27 lipca 1946 r.
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 446 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji umowy o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii.
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 445 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 listopada 1947 r. o ratyfikacji traktatu pokoju z Włochami, podpisanego w Paryżu dnia 10 lutego 1947 r.
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 444 uznany za uchylony Ustawa z dnia 14 listopada 1947 r. o kredytach dodatkowych na rok 1947.
Dz.U. 1947 nr 71 poz. 443 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 15 listopada 1947 r. w sprawie wysokości opłat związanych z dokonaniem zawiadomienia o prowadzeniu przemysłu i wykonywaniu niektórych zajęć zarobkowych.
Dz.U. 1947 nr 71 poz. 442 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 listopada 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Sprawiedliwości, Zdrowia, Odbudowy oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zawiadomień o prowadzeniu przemysłu i wykonywaniu niektórych zajęć zarobkowych.
Dz.U. 1947 nr 71 poz. 441 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu o wynagrodzeniu sędziów obywatelskich i ławników.
Dz.U. 1947 nr 71 poz. 440 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu o opłatach od czynności prawnych dokonywanych przed sędziami obywatelskimi.
Dz.U. 1947 nr 71 poz. 439 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu o specjalnych opłatach sądowych w postępowaniu przed sądami obywatelskimi.
Dz.U. 1947 nr 71 poz. 438 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1947 r. o odznace służbowej dla sędziego obywatelskiego.
Dz.U. 1947 nr 71 poz. 437 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1947 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów obywatelskich oraz sądów grodzkich i okręgowych w sprawach rozpoznawanych przez sądy obywatelskie.
Dz.U. 1947 nr 70 poz. 436 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 października 1947 r. o sprostowaniu błędu w dekrecie z dnia 3 lutego 1947 r. Prawo akcyzowe.
Dz.U. 1947 nr 70 poz. 435 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 października 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 października 1933 r. o egzaminach osób, ubiegających się o uprawnienia do wykonywania zawodu mierniczego górniczego.
Dz.U. 1947 nr 70 poz. 434 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 października 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 listopada 1934 r. o komisjach egzaminacyjnych, przewidzianych w art. 127 prawa górniczego.
Dz.U. 1947 nr 70 poz. 433 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów: Ziem Odzyskanych, Administracji Publicznej, Rolnictwa i Reform Rolnych, Skarbu oraz Odbudowy z dnia 14 Października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Leśnictwa w sprawie włączeń i wydzieleń z zapasu ziemi na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1947 nr 70 poz. 432 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Obrony Narodowej i Skarbu o egzaminach pielęgniarskich.
Dz.U. 1947 nr 70 poz. 431 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 3 września 1947 r. o obowiązku dokształcania się w zakresie pełnej szkoły powszechnej.
Dz.U. 1947 nr 70 poz. 430 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1947 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1947 r. o obowiązku uiszczenia przez niektóre gospodarstwa rolne podatku gruntowego w ziemiopłodach.
Dz.U. 1947 nr 69 poz. 429 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 1947 r. o wyznaczeniu sądów grodzkich do prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.
Dz.U. 1947 nr 69 poz. 428 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 1947 r. o przekazaniu Sądowi Grodzkiemu w Warszawie spraw karnych dotyczących nieletnich z okręgów Sądów Grodzkich w Otwocku i Piasecznie.
Dz.U. 1947 nr 68 poz. 427 uchylony Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 3 listopada 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 22 sierpnia 1947 r. w sprawie wysokości oraz terminu wnoszenia opłat za zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych.
Dz.U. 1947 nr 68 poz. 426 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 października 1947 r. w sprawie wywozu za granicę złota i innych kosztowności.
Dz.U. 1947 nr 68 poz. 425 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 1946 r. o rejestrze i statystyce osób skazanych.
Dz.U. 1947 nr 68 poz. 424 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 21 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej o określeniu granic Warszawskiego Zespołu Miejskiego.
Dz.U. 1947 nr 68 poz. 423 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 14 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1927 r. w sprawie uzgodnienia przepisów wykonawczych do Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o ułatwieniach w małym ruchu granicznym oraz w sprawie ustalenia dla tegoż ruchu przejść granicznych.
Dz.U. 1947 nr 68 poz. 422 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu o statystyce ruchu naturalnego ludności.
Dz.U. 1947 nr 67 poz. 421 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 października 1947 r. o zmianie przepisów wykonawczych do prawa celnego.
Dz.U. 1947 nr 67 poz. 420 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 października 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 3 stycznia 1947 r. o wypuszczeniu III emisji biletów skarbowych.
Dz.U. 1947 nr 67 poz. 419 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 2 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych oraz Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Aprowizacji z dnia 2 maja 1947 r. o opłatach przemiałowych na cele zaopatrzenia reglamentowanego i o przemiale zbóż.
Dz.U. 1947 nr 67 poz. 418 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1947 r. w sprawie normowania wynagrodzeń za usługi oraz za wartość pracy i wydatków przy umowie o dzieło i przy wytwarzaniu lub przetwarzaniu artykułów pierwszej potrzeby.
Dz.U. 1947 nr 67 poz. 417 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1947 r. w sprawie czasu pracy w sobotę pracowników, zatrudnionych w kopalniach węgla na powierzchni.
Dz.U. 1947 nr 67 poz. 416 uchylony Dekret z dnia 28 października 1947 r. o mleczarstwie.
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415 uchylony Dekret z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego.
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 414 uchylony Dekret z dnia 28 października 1947 r. o ubezpieczeniu rodzinnym.
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 413 uznany za uchylony Dekret z dnia 28 października 1947 r. o zmianie i uzupełnieniu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym i rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych.
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 412 uznany za uchylony Dekret z dnia 28 października 1947 r. o zmianie ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o zezwoleniach na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych.
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 411 uznany za uchylony Dekret z dnia 28 października 1947 r. o dochodzeniu roszczeń z weksli wystawionych przed dniem 9 maja 1945 r.
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 410 obowiązujący Dekret z dnia 28 października 1947 r. o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 409 uznany za uchylony Dekret z dnia 28 października 1947 r. o zmianie ustawy z dnia 3 czerwca 1947 r. o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego.
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 408 wygaśnięcie aktu Dekret z dnia 28 października 1947 r. o obowiązku uiszczenia opłat przez dłużników b. Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 407 uznany za uchylony Dekret z dnia 28 października 1947 r. o zmianie art. 13 tymczasowych przepisów uzupełniających prawo o ustroju adwokatury.
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 406 akt jednorazowy Dekret z dnia 28 października 1947 r. o utworzeniu Morskiego Instytutu Rybackiego.
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 405 uchylony Dekret z dnia 28 października 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 10 listopada 1945 r. o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk.
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 404 uznany za uchylony Dekret z dnia 28 października 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 13 września 1946 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego osób narodowości niemieckiej.
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 403 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Dekret z dnia 28 października 1947 r. w sprawie obowiązku zawiadomienia o prowadzeniu przemysłu i wykonywaniu niektórych zajęć zarobkowych.
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 402 uchylony Dekret z dnia 28 października 1947 r. w sprawie przedłużenia terminu, przewidzianego w art. 15 ust. 2 dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich.
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 401 uchylony Dekret z dnia 28 października 1947 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach.
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 400 uchylony Dekret z dnia 22 października 1947 r. o zmianie i rozciągnięciu mocy obowiązującej dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o fundacjach i zatwierdzaniu darowizn i zapisów na cały obszar Państwa Polskiego.
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 399 Oświadczenie rządowe z dnia 3 października 1947 r. w sprawie przystąpienia Pakistanu do Międzynarodowej Konwencji Telekomunikacyjnej z 1932 r. oraz regulaminów radiokomunikacyjnych i telegraficznego z 1938 r.
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 398 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1933 r. o doręczaniu pism sądowych przez organa gminne w postępowaniu cywilnym i karnym.
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 397 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o ustanowieniu dodatku reprezentacyjnego dla niektórych wojskowych.
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 396 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 września 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji w sprawie ustalenia wykazu artykułów spożywczych pierwszej potrzeby, na które mogą być wyznaczone maksymalne ceny sprzedaży hurtowej i detalicznej, i o dopuszczalnej wysokości zysku brutto dla tych artykułów.
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 395 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 1947 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o stowarzyszeniach służących katolickim celom religijnym i wyznaniowym.
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 394 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 1947 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w całości w mieście Bydgoszczy oraz o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w mieście Nowym Tomyślu.
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 393 uznany za uchylony Dekret z dnia 22 października 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 31 lipca 1946 r. o organizacji statystyki państwowej i o Głównym Urzędzie Statystycznym.
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 392 uchylony Dekret z dnia 22 października 1947 r. o ustalaniu treści sporządzonych za granicą aktów stanu cywilnego (metryk) obywateli polskich.
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 391 uznany za uchylony Dekret z dnia 22 października 1947 r. o zmianie niektórych przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 390 uchylony Dekret z dnia 22 października 1947 r. o przepadku majątku.
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 389 uchylony Dekret z dnia 22 października 1947 r. w sprawie mocy obowiązującej niektórych przepisów ustawodawstwa z zakresu opieki społecznej.
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 388 uznany za uchylony Dekret z dnia 22 października 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę robotników.
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 387 uznany za uchylony Dekret z dnia 22 października 1947 r. o unormowaniu stosunku pracy pracowników publicznych przebywających za granicą.
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 386 uznany za uchylony Dekret z dnia 22 października 1947 r. o zmianie niektórych terminów w zakresie administracji wymiaru sprawiedliwości.
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 385 uznany za uchylony Dekret z dnia 22 października 1947 r. o dopuszczalności rehabilitacji osób, które były zatrudnione w policji państwowej (tzw. granatowej) i straży więziennej w czasie okupacji niemieckiej.
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 384 wygaśnięcie aktu Dekret z dnia 22 października 1947 r. w sprawie uprawnień obywateli polskich, powołanych w latach 1941 - 1945 r. przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do świadczeń osobistych.
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 383 uznany za uchylony Dekret z dnia 22 października 1947 r. o częściowej zmianie prawa górniczego.
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 382 uznany za uchylony Dekret z dnia 22 października 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 14 maja 1946 r. o tymczasowym unormowaniu stosunku służbowego funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 381 uznany za uchylony Dekret z dnia 22 października 1947 r. o uchyleniu dekretu z dnia 5 kwietnia 1946 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Drogi Wodne".
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 380 uznany za uchylony Dekret z dnia 22 października 1947 r. o wyjątkowym skróceniu czasu nauki (terminu) i pracy (praktyki) czeladniczej w przemysłach rzemieślniczych.
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 379 uchylony Dekret z dnia 22 października 1947 r. o utworzeniu Akademii Sztabu Generalnego.
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 378 uchylony Dekret z dnia 22 października 1947 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego osób narodowości polskiej zamieszkałych na obszarze b. Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 377 wygaśnięcie aktu Dekret z dnia 22 października 1947 r. o zmianie ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o ulgach inwestycyjnych.
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 376 obowiązujący Dekret z dnia 22 października 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 28 czerwca 1946 r. o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939-1945 r.
Dz.U. 1947 nr 64 poz. 375 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 września 1947 r. o ochronie ryb i raków na wodach otwartych.
Dz.U. 1947 nr 64 poz. 374 uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 20 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych oraz Kultury i Sztuki w sprawie bezpłatnego dostarczania druków dla celów bibliotecznych i urzędowej rejestracji.
Dz.U. 1947 nr 64 poz. 373 uchylony Dekret z dnia 1 października 1947 r. o planowej gospodarce narodowej.
Dz.U. 1947 nr 63 poz. 372 uchylony Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 września 1947 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 2 lipca 1947 r. o utworzeniu Rady Ochrony Pomników Męczeństwa.
Dz.U. 1947 nr 63 poz. 371 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1947 r. w sprawie przystąpienia Islandii oraz Libanu do Konwencji Berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, zmienionej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r.
Dz.U. 1947 nr 63 poz. 370 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1947 r. w sprawie przystąpienia Kanady do Konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.
Dz.U. 1947 nr 63 poz. 369 Oświadczenie rządowe z dnia 22 września 1947 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Syrii i Libanu do Konwencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej ostatnio w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., i do Porozumienia Madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r., dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego ostatnio w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r.
Dz.U. 1947 nr 63 poz. 368 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 1947 r. w sprawie ratyfikowania międzynarodowego porozumienia w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r.
Dz.U. 1947 nr 63 poz. 367 obowiązujący Porozumienie międzynarodowe w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisane w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r.
Dz.U. 1947 nr 63 poz. 366 Oświadczenie rządowe z dnia 25 czerwca 1947 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu w sprawach finansowych pomiędzy Polską a Wielką Brytanią i Irlandią Północną, podpisanego w Londynie dnia 24 czerwca 1946 r.
Dz.U. 1947 nr 63 poz. 365 wygaśnięcie aktu Układ w sprawach finansowych pomiędzy Polską a Wielką Brytanią i Irlandią Północną, podpisany w Londynie dnia 24 czerwca 1946 r.
Dz.U. 1947 nr 62 poz. 364 Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 1947 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, dotyczącej współpracy intelektualnej, podpisanej w Paryżu dnia 19 lutego 1947 r.
Dz.U. 1947 nr 62 poz. 363 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską dotycząca współpracy intelektualnej, podpisana w Paryżu dnia 19 lutego 1947 r.
Dz.U. 1947 nr 62 poz. 362 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 1947 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego Uchwały o poprawkach do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na 27 sesji w Paryżu dnia 5 listopada 1945 r.
Dz.U. 1947 nr 62 poz. 361 uznany za uchylony Uchwała o poprawkach do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy przyjęta przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na dwudziestej siódmej sesji w Paryżu dnia 5 listopada 1945 r.
Dz.U. 1947 nr 62 poz. 360 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 1947 r. o złożeniu aktu ratyfikacyjnego Konwencji w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1947 nr 62 poz. 359 obowiązujący Konwencja w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisana w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r.
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 358 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Ziem Odzyskanych i Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 września 1947 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Ziem Odzyskanych i Ministra Administracji Publicznej z dnia 7 maja 1947 r. wydanym w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu, Skarbu, Odbudowy, Żeglugi, Leśnictwa, Zdrowia, Komunikacji i Obrony Narodowej w przedmiocie komisyj klasyfikacyjno-szacunkowych i komisyj osadnictwa nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 357 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 29 września 1947 r. w sprawie rejestracji pracowników służby weterynaryjnej.
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 356 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 września 1947 r. o przywozie tytoniu z zagranicy.
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 355 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 września 1947 r. o obliczaniu i poborze przedpłat na podatek obrotowy i dochodowy od podatników, dokonujących uboju zwierząt rzeźnych lub handlujących mięsem.
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 354 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 5 września 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o ustaleniu wysokości wynagradzania zarządów gminnych za doręczenie wezwań i innych pism urzędowych w postępowaniu podatkowym.
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 353 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu z dnia 5 września 1947 r. o ustaleniu na 1947 r. wysokości sum, jakie powinny być przeznaczone przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych na koszty akcji przeciwpożarowej.
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 352 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 września 1947 r. o zawieszeniu mocy obowiązującej §§ III ust. 3 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1935 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnym pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego", "Polskiego Monopolu Solnego" i "Polskiego Monopolu Loteryjnego".
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 351 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 września 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży wytworów przemysłu, objętego Centralnym Zarządem Przemysłu Skórzanego Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 350 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 września 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży wytworów przemysłu, objętego Centralnym Zarządem Przemysłu Chemicznego Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 349 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 września 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży wytworów przemysłu, objętego Centralnym Zarządem Przemysłu Drzewnego Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 348 uchylony Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 28 sierpnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu w sprawie unormowania obrotu zbożem i głównymi produktami przemiału.
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 347 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 sierpnia 1947 r. w sprawie ustalania w obrotach handlowych hurtowych i detalicznych dopuszczalnej wysokości zysku brutto.
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 346 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 sierpnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Aprowizacji, Rolnictwa i Reform Rolnych, Komunikacji, Leśnictwa, Oświaty, Poczt i Telegrafów, Skarbu i Zdrowia w sprawie ustalenia maksymalnych cen hurtowych i detalicznych na towary wytwarzane przez przedsiębiorstwa państwowe lub będące pod zarządem państwowym.
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 345 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 1947 r. w sprawie utworzenia Oddziałów Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku i Wrocławiu oraz nowego ustalenia właściwości terytorialnej już istniejących oddziałów Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 344 uchylony Dekret z dnia 24 września 1947 r. o katastrze gruntowym i budynkowym.
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 343 uznany za uchylony Dekret z dnia 24 września 1947 r. o emitowaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacyj na podstawie pożyczek, udzielonych w ramach państwowych planów inwestycyjnych.
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 342 uznany za uchylony Dekret z dnia 24 września 1947 r. w sprawie wykonywania praktyki lekarskiej, lekarsko-dentystycznej i zawodu aptekarskiego.
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 341 uznany za uchylony Dekret z dnia 24 września 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 10 listopada 1945 r. o wypuszczenia biletów skarbowych.
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 340 uznany za uchylony Dekret z dnia 24 września 1947 r. w sprawie zmiany ustawy o utworzeniu Rady Szkół Wyższych.
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 339 uznany za uchylony Dekret z dnia 24 września 1947 r. o częściowej zmianie prawa o sądach pracy.
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 338 uchylony Dekret z dnia 24 września 1947 r. o rejestracji pracowników służby weterynaryjnej.
Dz.U. 1947 nr 61 poz. 337 uchylony Dekret z dnia 24 września 1947 r. o ustalaniu cen w przedsiębiorstwach prowadzonych przez Państwo lub samorząd.
Dz.U. 1947 nr 60 poz. 336 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 sierpnia 1947 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym.
Dz.U. 1947 nr 60 poz. 335 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 sierpnia 1947 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim.
Dz.U. 1947 nr 60 poz. 334 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1947 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1946 r. o należnościach funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.
Dz.U. 1947 nr 60 poz. 333 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1947 r. o uznaniu "Ligi Lotniczej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności i o rozwiązaniu stowarzyszenia "Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej".
Dz.U. 1947 nr 60 poz. 332 uznany za uchylony Dekret z dnia 12 września 1947 r. o zmianie w szkolnictwie zawodowym tytułu "instruktor" na tytuł "nauczyciel zawodu".
Dz.U. 1947 nr 60 poz. 331 uchylony Dekret z dnia 12 września 1947 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy z dnia 28 maja 1920 r. o polskich statkach handlowych morskich.
Dz.U. 1947 nr 60 poz. 330 uchylony Dekret z dnia 12 września 1947 r. o wyjątkowym dopuszczeniu do wykonywania czynności zawodowych rzecznika patentowego.
Dz.U. 1947 nr 60 poz. 329 akt jednorazowy Dekret z dnia 5 września 1947 r. o upaństwowieniu Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego.
Dz.U. 1947 nr 60 poz. 328 uchylony Dekret z dnia 5 września 1947 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji morskiej.
Dz.U. 1947 nr 60 poz. 327 uchylony Dekret z dnia 5 września 1947 r. o zakresie działania urzędu Ministra Leśnictwa.
Dz.U. 1947 nr 59 poz. 326 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 10 września 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Ziem Odzyskanych, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Komunikacji i Odbudowy w sprawie utworzenia urzędu Pełnomocnika do rozbudowy i zagospodarowania portu Szczecina.
Dz.U. 1947 nr 59 poz. 325 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 sierpnia 1947 r. o obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów narzędzi mierniczych przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku.
Dz.U. 1947 nr 59 poz. 324 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 kwietnia 1947 r. o regulaminie wyborów do rady zakładowej i wyborów delegata.
Dz.U. 1947 nr 59 poz. 323 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 sierpnia 1947 r. o warunkach funkcjonowania i organizacji wzajemnych zakładów (totalizatora).
Dz.U. 1947 nr 59 poz. 322 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 5 sierpnia 1947 r. o odjęciu uprawnień w zakresie nadzoru policyjno-budowlanego zarządowi gminy Zembrzyce w powiecie wadowickim, województwie krakowskim i przekazaniu tych uprawnień Wydziałowi Powiatowemu w Wadowicach.
Dz.U. 1947 nr 59 poz. 321 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Aprowizacji w sprawie ustalenia ceny zakupu wytworów gospodarstwa rolnego, nabywanych bezpośrednio od rolników.
Dz.U. 1947 nr 59 poz. 320 obowiązujący Dekret z dnia 12 września 1947 r. o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.
Dz.U. 1947 nr 59 poz. 319 uznany za uchylony Dekret z dnia 5 września 1947 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o komunalnych kasach oszczędności.
Dz.U. 1947 nr 59 poz. 318 uchylony Dekret z dnia 5 września 1947 r. o przejściu na własność Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do Z.S.R.R.
Dz.U. 1947 nr 59 poz. 317 uznany za uchylony Dekret z dnia 5 września 1947 r. o utworzeniu Państwowego Instytutu Naukowego Leczniczych Surowców Roślinnych.
Dz.U. 1947 nr 59 poz. 316 uchylony Dekret z dnia 5 września 1947 r. o uregulowaniu położenia prawnego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Mariawickiego i Kościoła Starokatolickiego.
Dz.U. 1947 nr 59 poz. 315 uznany za uchylony Dekret z dnia 5 września 1947 r. o wycofaniu z obiegu niemieckiego bilonu metalowego.
Dz.U. 1947 nr 59 poz. 314 uznany za uchylony Dekret z dnia 5 września 1947 r. o uchyleniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. w sprawie wymiarów cegły, używanej przy budowie.
Dz.U. 1947 nr 58 poz. 313 uznany za uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1947 r. o państwowym planie inwestycyjnym na rok 1947.
Dz.U. 1947 nr 57 poz. 312 uchylony Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 22 sierpnia 1947 r. w sprawie wysokości oraz terminu wnoszenia opłat za zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych.
Dz.U. 1947 nr 57 poz. 311 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 sierpnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o właściwości władz przemysłowych oraz o trybie i warunkach udzielania zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych.
Dz.U. 1947 nr 57 poz. 310 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 sierpnia 1947 r. w sprawie obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych.
Dz.U. 1947 nr 56 poz. 309 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 sierpnia 1947 r. o sprostowaniu błędu w załączniku do obwieszczenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 lutego 1947 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski.
Dz.U. 1947 nr 56 poz. 308 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 sierpnia 1947 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego ze zbioru 1947 r.
Dz.U. 1947 nr 56 poz. 307 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 sierpnia 1947 r. o organizacji i zakresie działania ochrony skarbowej.
Dz.U. 1947 nr 56 poz. 306 uchylony Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 30 lipca 1947 r. w sprawie ograniczenia obrotu mięsem, jego przetworami oraz tłuszczami zwierzęcymi.
Dz.U. 1947 nr 56 poz. 305 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 30 lipca 1947 r. w sprawie ograniczenia obrotu wyrobami cukierniczymi.
Dz.U. 1947 nr 56 poz. 304 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Żeglugi, Komunikacji i Oświaty o zmianie rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 lipca 1937 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Komunikacji oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o świadectwach operatorów radiowych.
Dz.U. 1947 nr 55 poz. 303 Obwieszczenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej oraz Ministrem Ziem Odzyskanych o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 stycznia 1947 r., wydanym w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej oraz Ministrem Ziem Odzyskanych w sprawie rejestracji dzieł sztuki plastycznej oraz przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej lub kulturalnej.
Dz.U. 1947 nr 55 poz. 302 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 1947 r. o włączeniu okręgów Sądów Grodzkich w Garwolinie, Sobolewie i Żelechowie do okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.
Dz.U. 1947 nr 55 poz. 301 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o egzaminie dla techników dentystycznych i dla uprawnionych techników dentystycznych.
Dz.U. 1947 nr 55 poz. 300 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Aprowizacji i Skarbu z dnia 15 lipca 1947 r. w sprawie nadzoru nad wymiarem i poborem podatku gruntowego.
Dz.U. 1947 nr 55 poz. 299 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1947 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o biurach pisania podań oraz o zakazie udzielania porad prawnych i prowadzenia cudzych spraw.
Dz.U. 1947 nr 55 poz. 298 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 20 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu w sprawie unormowania obrotu zbożem i produktami przemiału.
Dz.U. 1947 nr 55 poz. 297 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1947 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w niektórych gminach wiejskich województwa śląskiego.
Dz.U. 1947 nr 55 poz. 296 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1947 r. o obowiązku uiszczenia przez niektóre gospodarstwa rolne podatku gruntowego w ziemiopłodach.
Dz.U. 1947 nr 54 poz. 295 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży wytworów przemysłu, objętego Centralnym Zarządem Przemysłu Włókienniczego Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1947 nr 54 poz. 294 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie przymusowych szczepień ochronnych przeciw durowi brzusznemu.
Dz.U. 1947 nr 54 poz. 293 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży produktów przemysłu węglowego.
Dz.U. 1947 nr 54 poz. 292 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży wytworów przemysłu, objętego Centralnym Zarządem Przemysłu Hutniczego Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1947 nr 54 poz. 291 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1947 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 18 sierpnia 1945 r. o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1947 nr 53 poz. 290 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 1947 r. w sprawie wysokości i zasad wymierzania grzywien oraz trybu postępowania celem przynaglenia opieszałego właściciela nieruchomości do ujawnienia swego prawa.
Dz.U. 1947 nr 53 poz. 289 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatku lokalnym do uposażenia wojskowych, pełniących służbę na niektórych obszarach kraju.
Dz.U. 1947 nr 53 poz. 288 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie dodatku lotniczego dla oficerów, podoficerów zawodowych i nadterminowych, wchodzących w skład personelu latającego i lotniczo-technicznego Wojsk Lotniczych oraz formacji lotniczych Marynarki Wojennej.
Dz.U. 1947 nr 53 poz. 287 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1947 nr 53 poz. 286 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1947 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w m. Rzeszowie.
Dz.U. 1947 nr 53 poz. 285 uznany za uchylony Ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. o Planie Odbudowy Gospodarczej.
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 284 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Odbudowy z dnia 16 lipca 1947 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania terenowego obszarów, objętych przebudową ustroju rolnego.
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 283 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Aprowizacji, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi.
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 282 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 lipca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie uzupełnienia listy zakładów przemysłowych, wymienionych w art. 16 prawa przemysłowego.
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 281 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 7 lipca 1947 R. wydane w porozumieniu z Ministrami: Ziem Odzyskanych, Obrony Narodowej, Pracy i Opieki Społecznej oraz Skarbu w sprawie norm dziennych zasiłku dla rodzin żołnierzy Wojska Polskiego oraz zdemobilizowanych żołnierzy.
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 280 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Zdrowia i Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 października 1945 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 23 lipca 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla osób pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego.
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 279 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 czerwca 1947 r. w sprawie wykonania ustawy o nadzorze nad hodowlą koni.
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 278 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 13 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie czasu pracy osób, zatrudnionych w przemyśle przewozowym.
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 277 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 czerwca 1947 r. o przyznaniu Międzynarodowym Targom w Gdańsku ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 276 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie urzędowego badania co do włośni dzików i świń.
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 275 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wykonania art. 9 dekretu z dnia 19 sierpnia 1946 r. o koncesjonowaniu garbarń, zakładów do solenia i suszenia skór surowych oraz niektórych fabryk obuwia i pasów transmisyjnych.
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 274 uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 kwietnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o rejestrach tworów przyrody, uznanych za podlegające ochronie.
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 273 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1945 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe osób wojskowych.
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 272 uchylony Ustawa z dnia 4 lipca 1947 r. w sprawie zmiany dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 listopada 1936 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 271 uchylony Ustawa z dnia 4 lipca 1947 r. o planowej gospodarce energetycznej.
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 270 uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1947 r. o popieraniu budownictwa.
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 269 uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1947 r. o normach i standartach budowlanych.
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 268 uznany za uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1947 r. o odbudowie m. st. Warszawy.
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 267 uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1947 r. o rocie przysięgi Wojska Polskiego.
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 266 obowiązujący Ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów na Majdanku.
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 265 obowiązujący Ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów w Oświęcimiu.
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 264 uchylony Ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. o utworzeniu Rady Ochrony Pomników Męczeństwa.
Dz.U. 1947 nr 51 poz. 263 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1947 r. o utworzeniu w Skierniewicach Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Warszawie.
Dz.U. 1947 nr 51 poz. 262 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 24 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zwolnienia spółdzielczych przedsiębiorstw budowlanych: "Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane" i "Samopomoc Chłopska" od niektórych warunków co do zabezpieczenia zobowiązań w związku z podejmowaniem się wykonania robót na rzecz Skarbu Państwa.
Dz.U. 1947 nr 51 poz. 261 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1947 r. o określeniu władz administracji skarbowej uprawnionych do orzecznictwa w sprawach o przestępstwa skarbowe.
Dz.U. 1947 nr 51 poz. 260 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1947 r. o wykonaniu art. 21 ust. 2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi.
Dz.U. 1947 nr 51 poz. 259 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 20 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wykonania dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych.
Dz.U. 1947 nr 51 poz. 258 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 20 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych, a co do §§ 12-24 nadto w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji w sprawie wykonania dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych.
Dz.U. 1947 nr 50 poz. 257 uznany za uchylony Ustawa skarbowa z dnia 1 lipca 1947 r. na okres od 1 stycznia 1947 r. do 31 grudnia 1947 r.
Dz.U. 1947 nr 49 poz. 256 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży wytworów przemysłu, objętego Centralnym Zarządem Przemysłu Materiałów Budowlanych Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1947 nr 49 poz. 255 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1947 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych w dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Dz.U. 1947 nr 49 poz. 254 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 czerwca 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 18 stycznia 1947 r. o organizacji i zakresie działania komisyj odwoławczych przy izbach skarbowych.
Dz.U. 1947 nr 49 poz. 253 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 1947 r. o częściowym przyznawaniu prawa ubogich.
Dz.U. 1947 nr 49 poz. 252 uchylony Ustawa z dnia 4 lipca 1947 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.
Dz.U. 1947 nr 48 poz. 251 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1947 r. w sprawie czasowego zawieszenia niektórych przepisów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1946 r. o prowadzeniu dotychczasowych ksiąg hipotecznych (gruntowych, wieczystych) po dniu 31 grudnia 1946 r. i o urządzeniu i prowadzeniu zbioru dokumentów oraz o postępowaniu w przedmiocie składania dokumentów.
Dz.U. 1947 nr 48 poz. 250 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 czerwca 1947 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o obywatelskich komisjach podatkowych i lustratorach społecznych.
Dz.U. 1947 nr 48 poz. 249 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych, Ziem Odzyskanych oraz Administracji Publicznej z dnia 18 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie przejmowania na własność Państwa nieruchomości ziemskich na mocy art. 41 i 42 dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1947 nr 48 poz. 248 uchylony Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 17 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz za zgodą Prezesa Rady Ministrów o zmianie uposażenia funkcjonariuszów administracji lasów państwowych.
Dz.U. 1947 nr 48 poz. 247 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o ratyfikacji przystąpienia Polski do Porozumienia w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r.
Dz.U. 1947 nr 48 poz. 246 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o ratyfikacji umowy, dotyczącej wymiany towarowej między Szwecją a Polską oraz będących jej załącznikami umowy płatniczej i umowy dodatkowej, podpisanych w Sztokholmie w dniu 18 marca 1947 r.
Dz.U. 1947 nr 47 poz. 245 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości oraz Poczt i Telegrafów w sprawie ustalenia wysokości opłat za sporządzenie protestu przez notariusza.
Dz.U. 1947 nr 47 poz. 244 uchylony Rozporządzenie Rady Państwa z dnia 18 czerwca 1947 r. w sprawie ustalenia przepisów dotyczących wewnętrznej organizacji, sposobu urzędowania i trybu postępowania Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym.
Dz.U. 1947 nr 46 poz. 243 Oświadczenie rządowe z dnia 28 kwietnia 1947 r. w sprawie złożenia polskiego dokumentu akceptacyjnego Konwencji, dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie, dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1947 nr 46 poz. 242 obowiązujący Konwencja dotycząca utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisana w Londynie, dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1947 nr 45 poz. 241 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 22 maja 1947 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1946 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. o podatku obrotowym.
Dz.U. 1947 nr 45 poz. 240 Obwieszczenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia, Przemysłu i Handlu, Odbudowy, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych oraz Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Skarbu, Oświaty, Rolnictwa i Reform Rolnych, Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Lasów oraz Aprowizacji o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu z dnia 6 listopada 1946 r. o ogólnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dz.U. 1947 nr 45 poz. 239 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 czerwca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości Regulamin urzędowania rzecznika interesu publicznego przy Trybunale Ubezpieczeń Społecznych.
Dz.U. 1947 nr 45 poz. 238 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 czerwca 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji przedsiębiorstwa państwowego "Państwowy Monopol Spirytusowy".
Dz.U. 1947 nr 45 poz. 237 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 czerwca 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji przedsiębiorstwa państwowego "Polski Monopol Tytoniowy".
Dz.U. 1947 nr 45 poz. 236 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Sprawiedliwości w sprawie wykonania dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym.
Dz.U. 1947 nr 45 poz. 235 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 1947 r. wydane co do §§ 59-62 w porozumieniu z Ministrem Skarbu o postępowaniu przy zakładaniu ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1947 nr 45 poz. 234 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 1947 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Hrubieszowie i Tomaszowie - Lubelskim w okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu.
Dz.U. 1947 nr 45 poz. 233 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 24 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o wyglądzie zewnętrznym pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1947 nr 45 poz. 232 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 20 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Aprowizacji oraz Skarbu w sprawie wykonania art. 7 ust. 3 dekretu o podatkach komunalnych.
Dz.U. 1947 nr 45 poz. 231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 kwietnia 1947 r. o regulaminie wyborów do rady zakładowej i wyborów delegata.
Dz.U. 1947 nr 44 poz. 230 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1947 r. w sprawie organizacji i zakresie działania komisyj cennikowych.
Dz.U. 1947 nr 44 poz. 229 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1947 r. w sprawie organizacji i zakresie działania komisyj notowań.
Dz.U. 1947 nr 44 poz. 228 uchylony Rozporządzenie Rady Państwa z dnia 13 czerwca 1947 r. w sprawie powołania i organizacji społecznych komisyj kontroli cen.
Dz.U. 1947 nr 43 poz. 227 uchylony Ustawa z dnia 3 czerwca 1947 r. o utworzeniu Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
Dz.U. 1947 nr 43 poz. 226 uznany za uchylony Ustawa z dnia 3 czerwca 1947 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim.
Dz.U. 1947 nr 43 poz. 225 akt jednorazowy Ustawa z dnia 3 czerwca 1947 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do zaciągania pożyczek zagranicznych do wysokości dwustu pięćdziesięciu milionów dolarów Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Dz.U. 1947 nr 43 poz. 224 uznany za uchylony Ustawa z dnia 3 czerwca 1947 r. o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego.
Dz.U. 1947 nr 43 poz. 223 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o ratyfikacji Konwencji pomiędzy Polską a Francją w sprawie wypłaty zaopatrzeń z tytułu śmierci i inwalidztwa ofiarom wojny 1939-1945, podpisanej w Paryżu dnia 11 lutego 1947 r.
Dz.U. 1947 nr 43 poz. 222 akt jednorazowy Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o ratyfikacji Konwencji dotyczącej współpracy intelektualnej między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Francuską.
Dz.U. 1947 nr 43 poz. 221 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o ulgach inwestycyjnych.
Dz.U. 1947 nr 43 poz. 220 uchylony Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o zezwoleniach na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych.
Dz.U. 1947 nr 43 poz. 219 uchylony Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o obywatelskich komisjach podatkowych i lustratorach społecznych.
Dz.U. 1947 nr 43 poz. 218 uchylony Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym.
Dz.U. 1947 nr 42 poz. 217 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1947 r. w sprawie współdziałania urzędników stanu cywilnego z władzą opiekuńczą oraz w sprawie treści aktu uznania i nadania nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu przez męża matki.
Dz.U. 1947 nr 42 poz. 216 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 1947 r. o przekazaniu Sądowi Grodzkiemu w Gdańsku spraw karnych dotyczących nieletnich z okręgów Sądów Grodzkich w Gdyni, Sopocie i Tczewie.
Dz.U. 1947 nr 42 poz. 215 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 1947 r. o przekazaniu Sądowi Grodzkiemu w Krakowie spraw karnych dotyczących nieletnich z okręgów Sądów Grodzkich w Liszkach, Skawinie i Wieliczce.
Dz.U. 1947 nr 42 poz. 214 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 1947 r. o przekazaniu Sądowi Grodzkiemu w Toruniu spraw karnych dotyczących nieletnich z okręgów Sądów Grodzkich w Chełmnie, Chełmży, Golubiu, Kowalewie i Wąbrzeźnie.
Dz.U. 1947 nr 42 poz. 213 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 maja 1947 r. o tymczasowym ustaleniu wysokości świadczeń rentowych w ubezpieczeniu społecznym.
Dz.U. 1947 nr 42 poz. 212 uchylony Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 10 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie właściwości organów wykonawczych związków samorządu terytorialnego w zakresie odraczania i rozkładania na raty należności z tytułu zobowiązań podatkowych.
Dz.U. 1947 nr 42 poz. 211 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1947 r. o wyłączeniu gromady Kępa Piotrowińska Kolonia i kolonii Kaliszany Herliczko z gminy wiejskiej Kamień w powiecie puławskim, województwa lubelskiego i włączeniu ich do gminy wiejskiej Pawłowice w powiecie iłżeckim, województwa kieleckiego.
Dz.U. 1947 nr 42 poz. 210 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1947 r. o dodatku przejściowym do zaopatrzeń emerytalnych i odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1947 nr 42 poz. 209 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1947 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1946 r. o zaopatrzeniu emerytalnym i odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1947 nr 42 poz. 208 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 1945 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.
Dz.U. 1947 nr 41 poz. 207 Obwieszczenie Ministra Oświaty z dnia 14 kwietnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i z Ministrem Leśnictwa o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony roślin.
Dz.U. 1947 nr 41 poz. 206 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1947 r. o ustaleniu kosztu własnego, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjnych wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1947 nr 41 poz. 205 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Skarbu, Zdrowia, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 5 lutego 1931 r. w sprawie badania mięsa wprowadzonego (przywożonego) z zagranicy.
Dz.U. 1947 nr 41 poz. 204 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 13 maja 1947 r. o przyznaniu mocy dowodowej księgom, przeznaczonym do rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, prowadzonym przez Polski Kościół Starokatolicki.
Dz.U. 1947 nr 41 poz. 203 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 13 maja 1947 r. o przyznaniu mocy dowodowej księgom, przeznaczonym do rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, prowadzonym przez Polski Narodowy Kościół Katolicki.
Dz.U. 1947 nr 41 poz. 202 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 maja 1947 r. o dodatku przejściowym do zaopatrzeń emerytalnych pracowników Polskiego Monopolu Tytoniowego, Państwowego Monopolu Spirytusowego, Polskiego Monopolu Solnego i Polskiego Monopolu Loteryjnego.
Dz.U. 1947 nr 41 poz. 201 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 maja 1947 r. o dodatkach przejściowych do zaopatrzeń emerytalnych.
Dz.U. 1947 nr 41 poz. 200 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 kwietnia 1947 r. w sprawie przekazania starostom czynności, dotyczących wpisywania w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej.
Dz.U. 1947 nr 40 poz. 199 uchylony Obwieszczenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 10 maja 1947 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych.
Dz.U. 1947 nr 40 poz. 198 uchylony Obwieszczenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 10 maja 1947 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych.
Dz.U. 1947 nr 39 poz. 197 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 maja 1947 r. o ochronie niektórych zwierząt łownych.
Dz.U. 1947 nr 39 poz. 196 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o utworzeniu wydziału handlowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.
Dz.U. 1947 nr 39 poz. 195 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ziem Odzyskanych i Ministra Administracji Publicznej z dnia 7 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu, Skarbu, Odbudowy, Żeglugi, Leśnictwa, Zdrowia, Komunikacji i Obrony Narodowej w przedmiocie komisyj klasyfikacyjno-szacunkowych i komisyj osadnictwa nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1947 nr 39 poz. 194 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 2 maja 1947 r. o utworzeniu gminy miejskiej Dynów w powiecie brzozowskim, województwie rzeszowskim
Dz.U. 1947 nr 39 poz. 193 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 2 maja 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych oraz Skarbu o opłatach przemiałowych na cele zaopatrzenia reglamentowanego i o przemiale zbóż.
Dz.U. 1947 nr 38 poz. 192 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 1947 r. o sprostowaniu błędów: 1) w przepisach ogólnych prawa cywilnego, 2) w dekrecie z dnia 23 stycznia 1947 r. o opłatach sądowych w sprawach karnych, 3) w dekrecie z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych, 4) w dekrecie z dnia 3 lutego 1947 r. o opłacie skarbowej, 5) w dekrecie z dnia 11 kwietnia 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 6 czerwca 1945 r. o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych, wydanych w okresie okupacji niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 6) w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1946 r. o urządzeniu i prowadzeniu ksiąg wieczystych, 7) w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1946 r. o prowadzeniu dotychczasowych ksiąg hipotecznych (gruntowych, wieczystych) po dniu 31 grudnia 1946 r., 8) w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1946 r. o urządzeniu i prowadzeniu zbioru dokumentów oraz o postępowaniu w przedmiocie składania dokumentów, 9) w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 1 grudnia 1946 r. w sprawie wykonania w zakresie danin publicznych pobieranych na rzecz Skarbu Państwa art. 3, 15, 58 ust. 3, 59, 60 ust. 3, 117, 120, 148 ust. 1, 161 ust. 2 i 164 ust. 1 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym.
Dz.U. 1947 nr 38 poz. 191 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 14 maja 1947 r. o obowiązku zgłoszenia pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1947 nr 38 poz. 190 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 14 maja 1947 r. o obowiązku powtórnej rejestracji pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1947 nr 38 poz. 189 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 1947 r. Regulamin Sądu Najwyższego.
Dz.U. 1947 nr 38 poz. 188 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Ziem Odzyskanych o przekazaniu Sądowi Grodzkiemu we Wrocławiu spraw karnych dotyczących nieletnich z okręgów Sądów Grodzkich w Oleśnicy, Środzie Śląskiej, Trzebnicy i Wołowie.
Dz.U. 1947 nr 38 poz. 187 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 kwietnia 1947 r. w sprawie ustalenia okręgów i siedzib ubezpieczalni społecznych.
Dz.U. 1947 nr 38 poz. 186 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 kwietnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o zmianie rozporządzenia w sprawie czasu pracy pracowników ruchu tramwajów.
Dz.U. 1947 nr 38 poz. 185 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 kwietnia 1947 r. o ustaleniu stopy opłaty na częściowe pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami ubezpieczeń społecznych za 1947 r.
Dz.U. 1947 nr 38 poz. 184 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 kwietnia 1947 r. w sprawie wykonania art. 10 dekretu z dnia 13 kwietnia 1945 r. o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego.
Dz.U. 1947 nr 38 poz. 183 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi i Handlu Zagranicznego z dnia 19 marca 1947 r. w sprawie upoważnienia kapitanów portów do nakładania kar w drodze nakazów karnych.
Dz.U. 1947 nr 37 poz. 182 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 1947 r. w sprawie przystąpienia Portugalii do Konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.
Dz.U. 1947 nr 37 poz. 181 uchylony Obwieszczenie Ministra Odbudowy z dnia 26 kwietnia 1947 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 26 października 1945 r. o rozbiórce i naprawie budynków zniszczonych i uszkodzonych wskutek wojny.
Dz.U. 1947 nr 37 poz. 180 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 1947 r. o ponownej rejestracji specyfików farmaceutycznych.
Dz.U. 1947 nr 37 poz. 179 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 17 kwietnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o stypendiach dla studentów szkół wyższych.
Dz.U. 1947 nr 37 poz. 178 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatkach do uposażenia żołnierzy pełniących służbę w warunkach szczególnych i żołnierzy - specjalistów.
Dz.U. 1947 nr 37 poz. 177 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatku lokalnym do uposażenia wojskowych, pełniących służbę na niektórych obszarach kraju.
Dz.U. 1947 nr 37 poz. 176 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 kwietnia 1947 r. o ratyfikacji układu o przyjaźni i wzajemnej pomocy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką.
Dz.U. 1947 nr 37 poz. 175 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 16 kwietnia 1947 r. o prowizorium budżetowym na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 1947 r.
Dz.U. 1947 nr 36 poz. 174 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 21 kwietnia 1947 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności zaliczki na podatek gruntowy na rok podatkowy 1947.
Dz.U. 1947 nr 36 poz. 173 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 kwietnia 1947 r. o przyznaniu XIX Międzynarodowym Targom Poznańskim ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1947 nr 36 poz. 172 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży wyrobów elektrotechnicznych.
Dz.U. 1947 nr 36 poz. 171 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1947 r. o cenach sprzedaży niektórych wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1947 nr 36 poz. 170 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 kwietnia 1947 r. o uregulowaniu spraw związanych z przejęciem przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych - Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych i Kasy Strażackiej w Poznaniu.
Dz.U. 1947 nr 36 poz. 169 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1947 nr 35 poz. 168 Oświadczenie rządowe z dnia 2 lipca 1946 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o polsko-radzieckiej granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanej w Moskwie dnia 16 sierpnia 1945 r.
Dz.U. 1947 nr 35 poz. 167 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o polsko-radzieckiej granicy państwowej.
Dz.U. 1947 nr 34 poz. 166 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1947 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Stoczku Węgrowskim.
Dz.U. 1947 nr 34 poz. 165 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1947 r. o zmianie okręgów Sądów Grodzkich w Sępolnie i Tucholi.
Dz.U. 1947 nr 34 poz. 164 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1947 r. o zmianie okręgów Sądów Grodzkich w Jędrzejowie i Szczekocinach.
Dz.U. 1947 nr 34 poz. 163 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Bezpieczeństwa Publicznego, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Spraw Zagranicznych i Skarbu - o postępowaniu w sprawach o wyłączenie ze społeczeństwa polskiego osób narodowości niemieckiej.
Dz.U. 1947 nr 34 poz. 162 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 31 marca 1947 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na obszar części osiedla Szydłów w powiecie stopnickim w województwie kieleckim.
Dz.U. 1947 nr 34 poz. 161 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 19 marca 1947 r. o postępowaniu komisji rozjemczych ubezpieczalni społecznych.
Dz.U. 1947 nr 34 poz. 160 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 marca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o dowodach zwolnienia od rejestracji w wykonaniu dekretu z dnia 8 stycznia 1946 r. o rejestracji i o obowiązku pracy.
Dz.U. 1947 nr 34 poz. 159 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 marca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Leśnictwa, Administracji Publicznej oraz Ziem Odzyskanych o pomocy leczniczej dla osób, pobierających zaopatrzenie emerytalne lub renty.
Dz.U. 1947 nr 34 poz. 158 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 21 lutego 1947 r. w sprawie zmiany granic gmin wiejskich Kazimierz Biskupi i Ostrowite w powiecie konińskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1947 nr 34 poz. 157 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 21 lutego 1947 r. w sprawie zmiany granic gmin wiejskich Czudec i Strzyków w powiecie i województwie rzeszowskim.
Dz.U. 1947 nr 34 poz. 156 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 21 lutego 1947 r. o zmianie granic miasta Konina w powiecie konińskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1947 nr 34 poz. 155 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej oraz Ministrem Ziem Odzyskanych w sprawie rejestracji dzieł sztuki plastycznej oraz przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej lub kulturalnej.
Dz.U. 1947 nr 34 poz. 154 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 1946 r. o przemiale zbóż i o opłatach przemiałowych.
Dz.U. 1947 nr 34 poz. 153 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Oświaty, Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 26 lutego 1926 r. do art. 2, 3 i 5 ustawy o mierniczych przysięgłych.
Dz.U. 1947 nr 34 poz. 152 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1947 r. o współdziałaniu władz w akcji planowego zagospodarowania przestrzennego kraju.
Dz.U. 1947 nr 33 poz. 151 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1947 r. o zmianie granic powiatów garwolińskiego i kozienickiego.
Dz.U. 1947 nr 33 poz. 150 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 1947 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w mieście Pruszkowie.
Dz.U. 1947 nr 33 poz. 149 uchylony Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. o prawie probierczym.
Dz.U. 1947 nr 32 poz. 148 uznany za uchylony Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. o uporządkowaniu rejestrów uprawnień przemysłowych.
Dz.U. 1947 nr 32 poz. 147 Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. o zniesieniu urzędu Ministra Informacji i Propagandy oraz Urzędów Informacji i Propagandy.
Dz.U. 1947 nr 32 poz. 146 uznany za uchylony Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych w dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Dz.U. 1947 nr 32 poz. 145 uznany za uchylony Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. w sprawie zmiany dekretu z dnia 26 października 1945 r. o rozbiórce i naprawie budynków zniszczonych i uszkodzonych wskutek wojny.
Dz.U. 1947 nr 32 poz. 144 akt jednorazowy Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 6 czerwca 1945 r. o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych, wydanych w czasie okupacji niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1947 nr 32 poz. 143 Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. o zmianie dekretu o Najwyższym Trybunale Narodowym.
Dz.U. 1947 nr 32 poz. 142 uchylony Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy wodnej na cały obszar województwa śląskiego.
Dz.U. 1947 nr 32 poz. 141 uchylony Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. w sprawie praktyki pielęgniarskiej.
Dz.U. 1947 nr 32 poz. 140 uchylony Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. Prawo karne skarbowe.
Dz.U. 1947 nr 32 poz. 139 uznany za uchylony Dekret z dnia 2 kwietnia 1947 r. o utworzeniu przymusowego zrzeszenia przedsiębiorstw gorzelń rolniczych.
Dz.U. 1947 nr 32 poz. 138 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Dekret z dnia 2 kwietnia 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych.
Dz.U. 1947 nr 32 poz. 137 uznany za uchylony Dekret z dnia 2 kwietnia 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych.
Dz.U. 1947 nr 31 poz. 136 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 marca 1947 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym.
Dz.U. 1947 nr 31 poz. 135 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 lutego 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu o ustanowieniu Sądu Pracy w Gdańsku.
Dz.U. 1947 nr 31 poz. 134 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 1947 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1946 r. o należnościach funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.
Dz.U. 1947 nr 31 poz. 133 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 1947 r. o zabezpieczeniu przez państwowe przedsiębiorstwa budowlane zobowiązań w związku z podejmowaniem się wykonania robót na rzecz Skarbu Państwa.
Dz.U. 1947 nr 31 poz. 132 wygaśnięcie aktu Dekret z dnia 27 marca 1947 r. o ulgowym nadawaniu uprawnień budowlanych w wyjątkowych przypadkach.
Dz.U. 1947 nr 31 poz. 131 obowiązujący Dekret z dnia 27 marca 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 28 czerwca 1946 r. o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939-1945 r.
Dz.U. 1947 nr 31 poz. 130 uznany za uchylony Dekret z dnia 27 marca 1947 r. o zmianach organizacji i zakresie działania naczelnych władz administracyjnych.
Dz.U. 1947 nr 30 poz. 129 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 12 marca 1947 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 18 sierpnia 1945 r. o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1947 nr 30 poz. 128 uchylony Rozporządzenie Ministrów Odbudowy oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 21 marca 1947 r. o warunkach bezpieczeństwa przy robotach rozbiórkowych.
Dz.U. 1947 nr 30 poz. 127 wygaśnięcie aktu Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o kredytach dodatkowych w budżecie na okres od 1 kwietnia 1946 r. do 31 grudnia 1946 r.
Dz.U. 1947 nr 29 poz. 126 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o utworzeniu Wydziału Stomatologicznego w Akademii Lekarskiej w Gdańsku.
Dz.U. 1947 nr 29 poz. 125 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 5 marca 1947 r. w sprawie ograniczenia spożycia pieczywa i tłuszczów zwierzęcych.
Dz.U. 1947 nr 29 poz. 124 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 30 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 30 listopada 1945 r. o zmianie przepisów dotyczących egzaminu na czeladnika.
Dz.U. 1947 nr 29 poz. 123 uchylony Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o postępowaniu akcyzowym.
Dz.U. 1947 nr 29 poz. 122 uchylony Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. Prawo akcyzowe.
Dz.U. 1947 nr 28 poz. 121 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 lutego 1947 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski.
Dz.U. 1947 nr 28 poz. 120 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 4 marca 1947 r. o uchyleniu rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 7 października 1930 r. o wymiarach używanej przy budowie cegły niepalonej.
Dz.U. 1947 nr 28 poz. 119 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1947 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1935 r. o kuratorach nieletnich.
Dz.U. 1947 nr 28 poz. 118 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1947 r. w sprawie oznaczenia okręgów sądów okręgowych, w których ulega przejściowemu zawieszeniu moc obowiązująca przepisów o obowiązkowym zastępstwie adwokackim w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1947 nr 28 poz. 117 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1929 r. o należnościach za konwojowanie osób i rzeczy oraz za przechowanie rzeczy.
Dz.U. 1947 nr 28 poz. 116 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1947 r. o taksie za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.
Dz.U. 1947 nr 28 poz. 115 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1947 r. o kosztach utrzymania w więzieniach i aresztach gminnych osób tymczasowo aresztowanych i osób skazanych.
Dz.U. 1947 nr 28 poz. 114 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lutego 1947 r. o taksie za czynności komorników.
Dz.U. 1947 nr 28 poz. 113 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1947 r. o ustanowieniu okręgowych sądów ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1947 nr 28 poz. 112 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lutego 1947 r. o poborze podatku obrotowego w formie ryczałtu.
Dz.U. 1947 nr 28 poz. 111 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lutego 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży cukru, melasy, suszu buraczanego i wysłodków.
Dz.U. 1947 nr 28 poz. 110 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lutego 1947 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1947 nr 27 poz. 109 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 5 lutego 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie gospodarowania i organizacji skupu ubocznych produktów poubojowych.
Dz.U. 1947 nr 27 poz. 108 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie obrotu i gospodarowania ubocznymi produktami poubojowymi.
Dz.U. 1947 nr 27 poz. 107 uchylony Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o opłacie skarbowej.
Dz.U. 1947 nr 27 poz. 106 uchylony Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych.
Dz.U. 1947 nr 27 poz. 105 uchylony Dekret z dnia 23 stycznia 1947 r. o obrocie i gospodarowaniu odpadkami użytkowymi.
Dz.U. 1947 nr 27 poz. 104 obowiązujący Dekret z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych.
Dz.U. 1947 nr 26 poz. 103 Oświadczenie rządowe z dnia 3 grudnia 1946 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii, podpisanej w Warszawie dnia 16 marca 1946 r.
Dz.U. 1947 nr 26 poz. 102 uznany za uchylony Konwencja o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii.
Dz.U. 1947 nr 26 poz. 101 Oświadczenie rządowe z dnia 3 grudnia 1946 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o Przyjaźni i Pomocy Wzajemnej między Rzecząpospolitą Polską i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławią, podpisanego w Warszawie dnia 18 marca 1946 r.
Dz.U. 1947 nr 26 poz. 100 uznany za uchylony Układ o Przyjaźni i Pomocy Wzajemnej między Rzecząpospolitą Polską i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławią.
Dz.U. 1947 nr 25 poz. 99 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 22 lutego 1947 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 8 stycznia 1946 r. o podatku dochodowym.
Dz.U. 1947 nr 25 poz. 98 uchylony Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 20 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wykonania dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych.
Dz.U. 1947 nr 25 poz. 97 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 20 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Aprowizacji i Handlu oraz Skarbu w sprawie wykonania art. 7 ust. 3 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych.
Dz.U. 1947 nr 25 poz. 96 uchylony Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 20 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych, a co do § 10-22 nadto w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji i Handlu w sprawie wykonania dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych.
Dz.U. 1947 nr 24 poz. 95 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1947 r. o sprostowaniu błędów: 1) w dekrecie z dnia 12 czerwca 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 18 sierpnia 1945 r. o podatku od wynagrodzeń, 2) w dekrecie z dnia 27 czerwca 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 11 kwietnia 1945 r. o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych, 3) w prawie małżeńskim majątkowym, 4) w prawie spadkowym, 5) w przepisach o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, 6) w dekrecie z dnia 3 lutego 1947 r. o odszkodowaniu dla funkcjonariuszów Służby Bezpieczeństwa, żołnierzy Wojska Polskiego i członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, którzy utracili zdolność do pracy w walce z wrogami Polski demokratycznej, oraz dla osób pozostałych po poległych w tej walce, 7) w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1946 r. o określeniu osób, których przedsiębiorstwa przechodzą na własność Państwa, 8) w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 1946 r. wydanym w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Żeglugi i Handlu Zagranicznego o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym, 9) w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 października 1946 r. w sprawie rejestracji pracowników służby zdrowia oraz 10) w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 18 stycznia 1947 r. o organizacji i zakresie działania komisyj odwoławczych przy izbach skarbowych.
Dz.U. 1947 nr 24 poz. 94 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1945 r. o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne.
Dz.U. 1947 nr 24 poz. 93 uznany za uchylony Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o częściowej zmianie prawa górniczego.
Dz.U. 1947 nr 24 poz. 92 uchylony Dekret z dnia 16 stycznia 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 6 lutego 1945 r. o utworzeniu Rad Zakładowych.
Dz.U. 1947 nr 23 poz. 91 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1946 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Karty Narodów Zjednoczonych podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 października 1945 r.
Dz.U. 1947 nr 23 poz. 90 obowiązujący Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1947 nr 22 poz. 89 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 12 grudnia 1946 r. o przechowywaniu i używaniu w zakładach górniczych materiałów wybuchowych i środków zapalczych.
Dz.U. 1947 nr 22 poz. 88 akt jednorazowy Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o rejestracji i umarzaniu niektórych dokumentów na okaziciela emitowanych przed dniem 1 września 1939 r.
Dz.U. 1947 nr 21 poz. 87 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 7 lutego 1947 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 23 lutego 1946 r. w sprawie wykonania dekretu o koncesjonowaniu przedsiębiorstw przemysłu gastronomicznego.
Dz.U. 1947 nr 21 poz. 86 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 stycznia 1947 r. o organizacji i zakresie działania urzędów inwalidzkich pierwszej i drugiej instancji.
Dz.U. 1947 nr 21 poz. 85 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1947 r. w sprawie poruczenia przymusowego ściągania niektórych rodzajów świadczeń pieniężnych organom wykonawczym gmin miejskich i wiejskich oraz wydziałom wykonawczym komisji uzdrowiskowych.
Dz.U. 1947 nr 21 poz. 84 uchylony Dekret z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.
Dz.U. 1947 nr 21 poz. 83 uchylony Dekret z dnia 23 stycznia 1947 r. o organach administracji zaopatrzenia inwalidzkiego.
Dz.U. 1947 nr 20 poz. 82 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych wydanego w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej o ustanowieniu państwowych stad ogierów i państwowych stadnin koni.
Dz.U. 1947 nr 20 poz. 81 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 23 listopada 1946 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 lutego 1937 r. o komitetach ochrony przyrody.
Dz.U. 1947 nr 20 poz. 80 uchylony Dekret z dnia 16 stycznia 1947 r. w sprawie zmiany dekretu z dnia 16 kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych.
Dz.U. 1947 nr 20 poz. 79 uchylony Ustawa z dnia 22 lutego 1947 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy.
Dz.U. 1947 nr 20 poz. 78 obowiązujący Ustawa z dnia 22 lutego 1947 r. o amnestii.
Dz.U. 1947 nr 19 poz. 77 uchylony Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich.
Dz.U. 1947 nr 19 poz. 76 uznany za uchylony Dekret z dnia 28 stycznia 1947 r. o zmianie ustawy z dnia 18 marca 1935 r. o opodatkowaniu cukru skrobiowego.
Dz.U. 1947 nr 19 poz. 75 uznany za uchylony Dekret z dnia 28 stycznia 1947 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 22 października 1931 r. o opodatkowaniu piwa.
Dz.U. 1947 nr 19 poz. 74 uznany za uchylony Dekret z dnia 28 stycznia 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 8 stycznia 1946 r. o podatku dochodowym.
Dz.U. 1947 nr 19 poz. 73 uchylony Dekret z dnia 23 stycznia 1947 r. o opłatach sądowych w sprawach karnych.
Dz.U. 1947 nr 19 poz. 72 uchylony Dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych.
Dz.U. 1947 nr 18 poz. 71 uznany za uchylony Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1947 nr 17 poz. 70 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1947 r. o państwowych bezzwrotnych stypendiach dla studentów wydziałów geodezyjnych (mierniczych) politechnik krajowych.
Dz.U. 1947 nr 17 poz. 69 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1947 r. o specjalnych komisjach dyscyplinarnych do spraw studentów szkół wyższych i o postępowaniu przed tymi komisjami.
Dz.U. 1947 nr 17 poz. 68 uchylony Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o państwowej służbie geologicznej.
Dz.U. 1947 nr 17 poz. 67 uchylony Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o stopniu inżyniera.
Dz.U. 1947 nr 16 poz. 66 obowiązujący Rozporządzenie Ministrów: Ziem Odzyskanych, Administracji Publicznej, Rolnictwa i Reform Rolnych, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Odbudowy z dnia 28 stycznia 1947 r. w sprawie tworzenia osad rybackich.
Dz.U. 1947 nr 16 poz. 65 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 18 stycznia 1947 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Mikluszowice w powiecie bocheńskim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1947 nr 16 poz. 64 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatkach do uposażenia żołnierzy oddziałów saperskich, biorących udział w rozminowaniu terenu kraju.
Dz.U. 1947 nr 16 poz. 63 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 27 listopada 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o stanowiskach kierowniczych i dodatkach funkcyjnych pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1947 nr 16 poz. 62 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa.
Dz.U. 1947 nr 16 poz. 61 uchylony Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym.
Dz.U. 1947 nr 15 poz. 60 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 22 stycznia 1947 r. o wyłączeniu gromady Jodłówka ad Wałki z gminy wiejskiej Lisia Góra i włączeniu jej do gminy wiejskiej Gumniska w powiecie tarnowskim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1947 nr 15 poz. 59 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 18 stycznia 1947 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Drwinia w powiecie bocheńskim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1947 nr 15 poz. 58 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1946 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. o podatku obrotowym.
Dz.U. 1947 nr 14 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży produktów naftowych (paliw płynnych).
Dz.U. 1947 nr 14 poz. 56 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 1932 r. w sprawie określenia w trybie § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1924 r. o lichwie pieniężnej najwyższych dozwolonych korzyści majątkowych przedsiębiorstw, trudniących się czynnościami bankowymi.
Dz.U. 1947 nr 14 poz. 55 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 20 grudnia 1946 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych.
Dz.U. 1947 nr 14 poz. 54 uznany za uchylony Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o odszkodowaniu dla funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego, żołnierzy Wojska Polskiego i członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, którzy utracili zdolność do pracy w walce z wrogiem Polski Demokratycznej, oraz dla osób pozostałych po poległych w tej walce.
Dz.U. 1947 nr 14 poz. 53 uznany za uchylony Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o poręce państwowej za zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego wobec "Export-Import Bank of Washington".
Dz.U. 1947 nr 14 poz. 52 uchylony Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 29 marca 1937 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół dokształcających zawodowych.
Dz.U. 1947 nr 14 poz. 51 akt jednorazowy Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o uznaniu ważności niektórych małżeństw i rozwodów obywateli polskich.
Dz.U. 1947 nr 13 poz. 50 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 stycznia 1947 r. o organizacji i zakresie działania komisyj odwoławczych przy izbach skarbowych.
Dz.U. 1947 nr 13 poz. 49 uchylony Dekret z dnia 28 stycznia 1947 r. o utworzeniu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie etatów pracowników państwowych.
Dz.U. 1947 nr 12 poz. 48 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 8 listopada 1946 r. o podziale okręgów szkolnych na obwody szkolne.
Dz.U. 1947 nr 12 poz. 47 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1947 r. o specjalnym dodatku nauczycielskim.
Dz.U. 1947 nr 11 poz. 46 uznany za uchylony Protokół objęcia władzy przez Prezydenta Rzeczypospolitej Bolesława Bieruta.
Dz.U. 1947 nr 10 poz. 45 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Ziem Odzyskanych, Administracji Publicznej oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Żeglugi i Handlu Zagranicznego w sprawie komisji osadnictwa rolnego na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1947 nr 10 poz. 44 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1947 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych.
Dz.U. 1947 nr 9 poz. 43 uznany za uchylony Ustawa konstytucyjna z dnia 4 lutego 1947 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1947 nr 8 poz. 42 uchylony Dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1947 nr 8 poz. 41 uchylony Dekret z dnia 20 grudnia 1946 r. o postępowaniu dotyczącym złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego lub na zachowanie.
Dz.U. 1947 nr 8 poz. 40 wygaśnięcie aktu Dekret z dnia 17 grudnia 1946 r. o prowizorium budżetowym na okres od 1 stycznia do 31 marca 1947 r.
Dz.U. 1947 nr 8 poz. 39 wygaśnięcie aktu Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o obowiązku współpracy w zakresie nauczania w szkolnictwie zawodowym.
Dz.U. 1947 nr 8 poz. 38 uznany za uchylony Dekret z dnia 19 listopada 1946 r. o utworzeniu wydziałów architektury, inżynierii i komunikacji w Akademii Górniczej w Krakowie.
Dz.U. 1947 nr 7 poz. 37 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 stycznia 1947 r. o wyłączeniu gromady Okręg z gminy wiejskiej Wietrzychowice i włączeniu jej do gminy wiejskiej Gręboszów w powiecie dąbrowskim, województwie krakowskim.
Dz.U. 1947 nr 7 poz. 36 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatku ćwiczebnym dla żołnierzy, pełniących czynną służbę wojskową.
Dz.U. 1947 nr 7 poz. 35 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Krajowej Rady Narodowej z dnia 29 stycznia 1947 r. o zwołaniu Sejmu Ustawodawczego.
Dz.U. 1947 nr 6 poz. 34 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1947 r. o opłacie za doręczenie w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1947 nr 6 poz. 33 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1947 r. o ustaleniu kosztu własnego, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1947 nr 6 poz. 32 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1945 r. o ustaleniu opłat monopolowych od spirytusu na niektóre cele niekonsumcyjne.
Dz.U. 1947 nr 6 poz. 31 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1947 r. o dodatkach przejściowych do zaopatrzeń emerytalnych.
Dz.U. 1947 nr 6 poz. 30 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Sprawiedliwości w sprawie opłat za badania i analizy wykonywane w Państwowym Zakładzie Higieny.
Dz.U. 1947 nr 5 poz. 29 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1947 r. w sprawie uiszczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1947 nr 5 poz. 28 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 grudnia 1946 r. o cenach sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1947 nr 5 poz. 27 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 grudnia 1946 r. wydane co do § 14 w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości w sprawie wykonania w zakresie danin publicznych pobieranych na rzecz Skarbu Państwa art. 3, 15, 58 ust. 3, 59, 60 ust. 3, 117, 120, 148 ust. 1, 161 ust. 2 i 164 ust. 1 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym.
Dz.U. 1947 nr 5 poz. 26 uznany za uchylony Dekret z dnia 9 stycznia 1947 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do udzielenia poręki państwowej za zobowiązania przedsiębiorstwa "Gdynia - Ameryka Linie Żeglugi S.A." w Gdyni.
Dz.U. 1947 nr 5 poz. 25 obowiązujący Dekret z dnia 9 stycznia 1947 r. o wpisywaniu po dniu 31 grudnia 1946 r. w księgach hipotecznych (gruntowych, wieczystych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej.
Dz.U. 1947 nr 5 poz. 24 uznany za uchylony Dekret z dnia 9 stycznia 1947 r. o zawieszeniu biegu przedawnienia i przedłużeniu terminów prawa wekslowego i czekowego.
Dz.U. 1947 nr 5 poz. 23 uchylony Dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. o uregulowaniu ubezpieczeń rzeczowych i osobowych.
Dz.U. 1947 nr 5 poz. 22 uznany za uchylony Dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. o zmianie dekretu o zasiłkach i pomocy dla wdów i sierot po ofiarach wrogów demokratycznego ustroju Polski.
Dz.U. 1947 nr 5 poz. 21 uznany za uchylony Dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. w sprawie zmiany dekretu z dnia 22 lutego 1946 r. o rejestracji i przymusowym zatrudnieniu we władzach wymiaru sprawiedliwości osób, mających kwalifikacje do objęcia stanowiska sędziowskiego.
Dz.U. 1947 nr 5 poz. 20 obowiązujący Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów.
Dz.U. 1947 nr 5 poz. 19 obowiązujący Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o rejestracji i umarzaniu listów hipotecznych, listów długów gruntowych i rentowych, wydanych przed dniem 1 września 1939 r.
Dz.U. 1947 nr 4 poz. 18 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 stycznia 1947 r. o wypuszczeniu III emisji biletów skarbowych.
Dz.U. 1947 nr 4 poz. 17 uznany za uchylony Dekret z dnia 3 stycznia 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 10 listopada 1945 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych.
Dz.U. 1947 nr 3 poz. 16 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1946 r. o utworzeniu okręgowych izb aptekarskich.
Dz.U. 1947 nr 3 poz. 15 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1946 r. o utworzeniu okręgowych izb lekarsko-dentystycznych.
Dz.U. 1947 nr 3 poz. 14 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1946 r. o utworzeniu okręgowych izb lekarskich.
Dz.U. 1947 nr 3 poz. 13 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 grudnia 1946 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym.
Dz.U. 1947 nr 3 poz. 12 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o sądach i o postępowaniu dyscyplinarnym izb lekarsko-dentystycznych.
Dz.U. 1947 nr 2 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatku dla żołnierzy marynarki wojennej podczas zaokrętowania i za nurkowanie.
Dz.U. 1947 nr 2 poz. 10 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatku granicznym dla żołnierzy wojsk ochrony pogranicza.
Dz.U. 1947 nr 2 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatkowym wynagrodzeniu wykładowców szkół i kursów wojskowych za prace w godzinach nadliczbowych.
Dz.U. 1947 nr 2 poz. 8 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Zdrowia, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych o warunkach i terminach zastosowania do pracowników rolnych ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa oraz o zasadach współpracy samorządu terytorialnego przy wykonywaniu tego ubezpieczenia.
Dz.U. 1947 nr 2 poz. 7 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1946 r. o podwyższeniu dolnej granicy zdolności zatrudnienia przejmowanych na własność Państwa przedsiębiorstw w przemysłach wyrobów niepowszechnego użytku, bądź mało zmechanizowanych, bądź o charakterze pionierskim i sezonowym.
Dz.U. 1947 nr 2 poz. 6 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1946 r. o uznaniu "Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza" za stowarzyszenie wyższej użyteczności i rozwiązaniu stowarzyszenia "Polski Biały Krzyż".
Dz.U. 1947 nr 2 poz. 5 uchylony Dekret z dnia 20 grudnia 1946 r. o ulgowych warunkach powoływania na stanowiska referendarskie w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1947 nr 2 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Dekret z dnia 13 grudnia 1946 r. o zmianie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym.
Dz.U. 1947 nr 2 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Dekret z dnia 13 grudnia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych.
Dz.U. 1947 nr 2 poz. 2 uznany za uchylony Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1947 nr 1 poz. 1 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 grudnia 1946 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o wyrobie, sprzedaży oraz opodatkowaniu napojów winnych (DZ.U. R.P. nr 73, poz. 396), wydane co do §§ 24-28 i 79-87 w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji i Handlu.