Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2008-11-07
Data wydania:
2008-10-03
Data wejścia w życie:
2008-11-15
Uwagi:
Art. 121 i 123 ust. 1 wchodzą w życie z dniem 7 listopada 2008 r. Akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy zmienianej w art. 150 zachowują moc do dnia wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 19 ust. 6, 6a i 7 ustawy zmienianej w art.150,
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (16)
Akty uznane za uchylone (7)
Odesłania (22)
Akty wykonawcze (62)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (9)
Akty zmieniające (92)
Dyrektywy europejskie (9)