Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1979 nr 31 poz. 163 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie przeprowadzania przeglądów lekarskich dla celów powszechnego obowiązku obrony.
M.P. 1979 nr 31 poz. 162 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 grudnia 1979 r. w sprawie kierowania przedpoborowych i poborowych na leczenie.
M.P. 1979 nr 31 poz. 161 Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 11 grudnia 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obniżenia stawek celnych od towarów przywożonych z Finlandii oraz deklaracji stwierdzających polskie pochodzenie towarów wywożonych do Finlandii.
M.P. 1979 nr 31 poz. 160 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1979 nr 31 poz. 159 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1979 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 50 zł, 200 zł i 2000 zł.
M.P. 1979 nr 31 poz. 158 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1979 r. w sprawie zasad i trybu pokrywania należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych żołnierzom uznanym za jedynych żywicieli rodzin i żołnierzom samotnym oraz zawieszania spłaty pożyczki i kredytów.
M.P. 1979 nr 31 poz. 157 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1979 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Bojowników o Wolność i Demokrację".
M.P. 1979 nr 31 poz. 156 uznany za uchylony Uchwała nr 194 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1979 r. w sprawie zasad i terminów wprowadzania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1980 r.
M.P. 1979 nr 30 poz. 155 uznany za uchylony Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1979 r. w sprawie usprawnienia gospodarki paszami.
M.P. 1979 nr 30 poz. 154 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 grudnia 1979 r. o narodowym planie społeczno-gospodarczym na 1980 r.
M.P. 1979 nr 29 poz. 153 uchylony Zarządzenie Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Górnictwa z dnia 21 listopada 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za egzaminy osób sprawujących kierownictwo i dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych i osób zatrudnionych przy eksploatacji tych urządzeń oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.
M.P. 1979 nr 29 poz. 152 obowiązujący Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 26 listopada 1979 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1978 r.
M.P. 1979 nr 29 poz. 151 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 26 listopada 1979 r. w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu w 1978 r.
M.P. 1979 nr 29 poz. 150 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 listopada 1979 r. w sprawie zasad kierowania do zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.
M.P. 1979 nr 29 poz. 149 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 1979 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej".
M.P. 1979 nr 29 poz. 148 uchylony Uchwała nr 187 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1979 r. w sprawie podwyższenia najniższych wynagrodzeń pracowników.
M.P. 1979 nr 28 poz. 147 uchylony wykazem Zarządzenie nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi.
M.P. 1979 nr 28 poz. 146 uchylony Zarządzenie nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 1979 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.
M.P. 1979 nr 28 poz. 145 uchylony wykazem Uchwała nr 173 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1979 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych państwowych jednostek organizacyjnych.
M.P. 1979 nr 28 poz. 144 uznany za uchylony Uchwała nr 169 Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1979 r. w sprawie Zamku Królewskiego w Warszawie.
M.P. 1979 nr 28 poz. 143 uznany za uchylony Uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 5 października 1979 r. w sprawie wprowadzenia ogólnych warunków specjalizacji i kooperacji produkcji między organizacjami gospodarczymi państw członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (OWSK RWPG).
M.P. 1979 nr 27 poz. 142 Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1979 r. w sprawie zapewnienia sprawnej pracy transportu kolejowego, drogowego i lotniczego w okresie zimy 1979/1980 r.
M.P. 1979 nr 26 poz. 141 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 października 1979 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1979 nr 26 poz. 140 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 października 1979 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1961 r.
M.P. 1979 nr 26 poz. 139 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 25 października 1979 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 23 (Gliwice).
M.P. 1979 nr 25 poz. 138 Zarządzenie Ministrów Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Rolnictwa z dnia 3 października 1979 r. w sprawie sporządzania i realizacji planów budownictwa indywidualnego.
M.P. 1979 nr 25 poz. 137 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 1979 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 20 zł i 100 zł.
M.P. 1979 nr 25 poz. 136 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 17 października 1979 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1979 nr 24 poz. 135 uchylony Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 21 września 1979 r. w sprawie doboru rodzin zastępczych oraz szczegółowych zasad udzielania pomocy tym rodzinom.
M.P. 1979 nr 24 poz. 134 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i terminów odprowadzania środków niektórych funduszów na odrębne rachunki bankowe.
M.P. 1979 nr 24 poz. 133 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.
M.P. 1979 nr 23 poz. 132 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 28 sierpnia 1979 r. w sprawie zasad prowadzenia małych przedszkoli przez osoby fizyczne.
M.P. 1979 nr 23 poz. 131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kredytu bankowego na zakup artykułów przemysłowych i zapłatę należności za usługi.
M.P. 1979 nr 23 poz. 130 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Narodowego Banku Polskiego do wprowadzenia przez powszechne kasy oszczędności lokacyjnych wkładów oszczędnościowych.
M.P. 1979 nr 23 poz. 129 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 sierpnia 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Urbanistów Polskich".
M.P. 1979 nr 23 poz. 128 uchylony Uchwała nr 143 Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. zmieniająca uchwałę w sprawie oprocentowania wkładów oszczędnościowych ludności na rachunkach bankowych.
M.P. 1979 nr 22 poz. 127 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 sierpnia 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów o prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych oraz wynagrodzeń za te prace.
M.P. 1979 nr 22 poz. 126 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad finansowania wynalazczości w jednostkach gospodarki uspołecznionej oraz klubów techniki i racjonalizacji.
M.P. 1979 nr 21 poz. 125 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 1979 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monet nominalnej wartości 200 zł i 2000 zł.
M.P. 1979 nr 21 poz. 124 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 1979 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 2000 zł.
M.P. 1979 nr 21 poz. 123 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 22 sierpnia 1979 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie jesiennym 1979 r.
M.P. 1979 nr 21 poz. 122 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 sierpnia 1979 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze".
M.P. 1979 nr 21 poz. 121 uchylony Zarządzenie nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1979 r. w sprawie utworzenia Instytutu Gospodarki Światowej.
M.P. 1979 nr 21 poz. 120 uchylony wykazem Uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1979 r. w sprawie produkcji i zaopatrzenia w odzież ochronną, roboczą i sprzęt ochrony osobistej.
M.P. 1979 nr 20 poz. 119 uchylony Uchwała nr 123 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1979 r. w sprawie wynagradzania obywateli polskich zatrudnionych w przedstawicielstwach firm zagranicznych oraz przedsiębiorstwach i spółkach zagranicznych działających w Polsce.
M.P. 1979 nr 20 poz. 118 uchylony wykazem Uchwała nr 121 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1979 r. w sprawie dodatku mieszkaniowego dla niektórych pracowników absolwentów szkół wyższych.
M.P. 1979 nr 20 poz. 117 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 119 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1979 r. w sprawie organizacji kontroli jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych.
M.P. 1979 nr 20 poz. 116 obowiązujący Uchwała nr 111 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1979 r. w sprawie warunków przenoszenia nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-badawczych do placówek naukowych.
M.P. 1979 nr 20 poz. 115 Uchwała Rady Państwa z dnia 9 sierpnia 1979 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Ministrów.
M.P. 1979 nr 19 poz. 114 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 25 lipca 1979 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.
M.P. 1979 nr 19 poz. 113 Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1979 r. w sprawie czuwania nad zgodnością prawa z Konstytucją oraz ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni ustaw.
M.P. 1979 nr 19 poz. 112 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 14 lipca 1979 r. w sprawie Ksiąg Honorowych osób, instytucji i zbiorowości odznaczonych najwyższymi orderami Polski Ludowej.
M.P. 1979 nr 18 poz. 111 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lipca 1979 r. w sprawie ustalenia największej dopuszczalnej szybkości dla niektórych rodzajów pojazdów samochodowych.
M.P. 1979 nr 18 poz. 110 uchylony Uchwała nr 114 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1979 r. w sprawie warunków zaopatrzenia gospodarstw rolnych w materiał siewny.
M.P. 1979 nr 18 poz. 109 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 112 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1979 r. w sprawie oddawania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży terenów państwowych na rzecz cudzoziemców dewizowych.
M.P. 1979 nr 17 poz. 108 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 11 lipca 1979 r. w sprawie wodnych urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych.
M.P. 1979 nr 17 poz. 107 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 1979 r. w sprawie ustalenia wykazu organizacji społecznych ludu pracującego, które mogą spowodować wszczęcie postępowania dla ochrony praw obywateli oraz których przedstawiciele mogą występować jako pełnomocnicy procesowi.
M.P. 1979 nr 17 poz. 106 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dyplomowanych biegłych księgowych oraz badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych państwowych jednostek organizacyjnych.
M.P. 1979 nr 17 poz. 105 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Stowarzyszenie Architektów Polskich".
M.P. 1979 nr 17 poz. 104 uchylony Uchwała nr 107 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1979 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzeń wypłacanych poza planowanym funduszem płac.
M.P. 1979 nr 17 poz. 103 uchylony Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1979 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych.
M.P. 1979 nr 16 poz. 102 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 11 czerwca 1979 r. w sprawie norm ubytków naturalnych mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego, baraniego i końskiego podczas chłodzenia i przechowywania w magazynach chłodzonych.
M.P. 1979 nr 16 poz. 101 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 5 czerwca 1979 r. w sprawie składów celnych Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona".
M.P. 1979 nr 16 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie częściowego zaniechania ustalania podatku od wynagrodzeń.
M.P. 1979 nr 16 poz. 99 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 1979 r. w sprawie poboru podatków z tytułu świadczenia usług przez niektóre spółdzielcze zakłady usługowe.
M.P. 1979 nr 16 poz. 98 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.
M.P. 1979 nr 16 poz. 97 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 1979 r. w sprawie niektórych zasad gospodarki finansowej spółek z udziałem kapitału zagranicznego oraz zezwolenia na dokonywanie przez te spółki niektórych czynności obrotu wartościami dewizowymi.
M.P. 1979 nr 16 poz. 96 uchylony Uchwała nr 89 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1979 r. w sprawie utworzenia Inspekcji Wagonów.
M.P. 1979 nr 16 poz. 95 uchylony Uchwała nr 86 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1979 r. w sprawie specjalizacji zawodowej inżynierów.
M.P. 1979 nr 16 poz. 94 uchylony Uchwała nr 77 Rady Ministrów z dnia 29 maja 1979 r. w sprawie eksportu osiągnięć naukowych i technicznych oraz usług technicznych.
M.P. 1979 nr 16 poz. 93 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 czerwca 1979 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1979 nr 16 poz. 92 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 czerwca 1979 r. w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1978 r.
M.P. 1979 nr 16 poz. 91 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 czerwca 1979 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z wykonania narodowego planu społeczno-gospodarczego i budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1978 r.
M.P. 1979 nr 16 poz. 90 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 czerwca 1979 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 50 (Gniezno).
M.P. 1979 nr 15 poz. 89 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 czerwca 1979 r. w sprawie zasad prowadzenia żłobków przez osoby fizyczne.
M.P. 1979 nr 15 poz. 88 Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 maja 1979 r. w sprawie zasad zatrudnienia i wynagradzania pracowników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem kapitału zagranicznego.
M.P. 1979 nr 15 poz. 87 uznany za uchylony Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1979 r. w sprawie nadania Śląskiemu Instytutowi Naukowemu imienia Jacka Koraszewskiego.
M.P. 1979 nr 15 poz. 86 uchylony Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1979 r. zmieniająca niektóre przepisy w sprawie wynagrodzeń wypłacanych poza planowanym funduszem płac.
M.P. 1979 nr 15 poz. 85 uchylony Uchwała nr 78 Rady Ministrów z dnia 29 maja 1979 r. w sprawie funduszu autorskiego.
M.P. 1979 nr 14 poz. 84 uchylony Zarządzenie Ministra Energetyki i Energii Atomowej z dnia 15 maja 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie okręgowych i rejonowych dozorów technicznych.
M.P. 1979 nr 14 poz. 83 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 1979 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.
M.P. 1979 nr 14 poz. 82 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia bonów na wkłady oszczędnościowe z losowaniem premii w postaci samochodów osobowych.
M.P. 1979 nr 14 poz. 81 uchylony wykazem Uchwała nr 75 Rady Ministrów z dnia 19 maja 1979 r. w sprawie bezpośredniej sprzedaży detalicznej niektórych wyrobów przez ich producentów.
M.P. 1979 nr 14 poz. 80 uchylony Uchwała nr 72 Rady Ministrów z dnia 16 maja 1979 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia i gospodarowania rezerwami funduszu płac.
M.P. 1979 nr 14 poz. 79 uchylony Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 4 maja 1979 r. w sprawie umów ubezpieczenia zawieranych przez państwowe jednostki organizacyjne.
M.P. 1979 nr 14 poz. 78 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 12 maja 1979 r. w sprawie tytułów honorowych "Zasłużony Lekarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" i "Zasłużony dla Zdrowia Narodu".
M.P. 1979 nr 13 poz. 77 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 kwietnia 1979 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1979 nr 13 poz. 76 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 25 kwietnia 1979 r. w sprawie zasad gospodarowania oponami trakcyjnymi przeznaczonymi do bieżnikowania.
M.P. 1979 nr 13 poz. 75 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 18 kwietnia 1979 r. w sprawie bliższego określenia tytułów nadawanych absolwentom wyższych szkół morskich.
M.P. 1979 nr 12 poz. 74 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 4 kwietnia 1979 r. w sprawie pierwszeństwa z Międzynarodowej Giełdy Projektów Racjonalizatorskich w Poligrafii "SEWDRUK-79".
M.P. 1979 nr 12 poz. 73 Uchwała nr 64 Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1979 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad i trybu wprowadzania oraz oceny eksperymentów gospodarczych.
M.P. 1979 nr 12 poz. 72 uchylony Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 30 marca 1979 r. w sprawie zasad tworzenia i działania centrów uczelniano-przemysłowych.
M.P. 1979 nr 12 poz. 71 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 kwietnia 1979 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 54 (Radom).
M.P. 1979 nr 11 poz. 70 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 1979 r. w sprawie uprawnień akademii wojskowych do nadawania stopni naukowych w zakresie nauk wojskowych.
M.P. 1979 nr 11 poz. 69 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 13 kwietnia 1979 r. w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1979 nr 10 poz. 68 uchylony Zarządzenie Ministrów Finansów oraz Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 1979 r. w sprawie zezwolenia na niektóre czynności związane z obrotem z zagranicą, dokonywanym przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
M.P. 1979 nr 10 poz. 67 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1979 r. w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych dla zagranicznych osób prawnych i fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1979 nr 10 poz. 66 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1979 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.
M.P. 1979 nr 10 poz. 65 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1979 r. w sprawie wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych.
M.P. 1979 nr 10 poz. 64 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi oraz granicznej kontroli dewizowej.
M.P. 1979 nr 10 poz. 63 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu niektórych rozliczeń z budżetem państwowych organizacji gospodarczych objętych planem centralnym.
M.P. 1979 nr 10 poz. 62 uchylony Uchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 30 marca 1979 r. w sprawie podwyższenia najniższych wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w zakładach pracy.
M.P. 1979 nr 9 poz. 61 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 1979 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.
M.P. 1979 nr 9 poz. 60 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 1979 r. w sprawie rozliczania przez jednostki państwowe należności budżetowych z tytułu niezagospodarowania zapasów zbędnych.
M.P. 1979 nr 9 poz. 59 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 1979 r. w sprawie używania munduru wojskowego.
M.P. 1979 nr 9 poz. 58 uznany za uchylony Zarządzenie nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 1979 r. w sprawie utworzenia Instytutu Kardiologii.
M.P. 1979 nr 9 poz. 57 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 26 marca 1979 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1979 nr 8 poz. 56 Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 2 marca 1979 r. w sprawie koordynacji ogólnobranżowej w ogrodnictwie.
M.P. 1979 nr 8 poz. 55 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1979 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.
M.P. 1979 nr 8 poz. 54 uchylony Uchwała nr 9 Rady Ministrów z dnia 2 marca 1979 r. w sprawie ustanowienia odznak: "Racjonalizator Produkcji", "Zasłużony Racjonalizator Produkcji" oraz "Zasłużony dla Wynalazczości i Racjonalizacji".
M.P. 1979 nr 7 poz. 53 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1979 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania podatku od wynagrodzeń.
M.P. 1979 nr 7 poz. 52 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przejść granicznych przeznaczonych dla ruchu granicznego.
M.P. 1979 nr 7 poz. 51 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.
M.P. 1979 nr 7 poz. 50 uchylony Uchwała nr 43 Rady Ministrów z dnia 6 marca 1979 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nagradzania za prawidłową i terminową oraz przedterminową realizację inwestycji.
M.P. 1979 nr 7 poz. 49 uchylony Uchwała nr 33 Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1979 r. w sprawie podwyższenia cen skupu liści i nasion tytoniu.
M.P. 1979 nr 6 poz. 48 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 stycznia 1979 r. w sprawie uznania wód mineralnych i peloidów za lecznicze.
M.P. 1979 nr 6 poz. 47 Uchwała nr 40 Rady Ministrów z dnia 2 marca 1979 r. w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych przedsiębiorstwach przemysłu skórzanego podległych Ministrowi Przemysłu Lekkiego.
M.P. 1979 nr 6 poz. 46 uznany za uchylony Uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1979 r. w sprawie zasad rozliczania kar umownych i odszkodowań za przewozy towarów koleją wykonywane w miesiącach styczniu i lutym 1979 r.
M.P. 1979 nr 5 poz. 45 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 29 stycznia 1979 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 164 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1971 r. w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi.
M.P. 1979 nr 5 poz. 44 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 lutego 1979 r. w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.
M.P. 1979 nr 5 poz. 43 Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 29 stycznia 1979 r. w sprawie kryteriów zaliczania inwestycji do inwestycji modernizacyjnych w jednostkach handlu wewnętrznego zaopatrzeniowego.
M.P. 1979 nr 5 poz. 42 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1979 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i kontroli dotacji przedmiotowych.
M.P. 1979 nr 5 poz. 41 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 8 lutego 1979 r. w sprawie rozdzielnictwa wyrobów.
M.P. 1979 nr 4 poz. 40 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rachunków bankowych krajowców dewizowych prowadzonych w walutach państw socjalistycznych.
M.P. 1979 nr 4 poz. 39 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 1979 r. w sprawie zasad i warunków pomocy Państwa dla indywidualnych gospodarstw rolnych i zespołów rolników.
M.P. 1979 nr 4 poz. 38 uchylony wykazem Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1979 r. w sprawie usuwania wad powstałych w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych.
M.P. 1979 nr 4 poz. 37 uznany za uchylony Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1979 r. w sprawie utworzenia Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych.
M.P. 1979 nr 4 poz. 36 uchylony wykazem Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1979 r. w sprawie tworzenia i działalności w kraju przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego.
M.P. 1979 nr 3 poz. 35 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 stycznia 1979 r. w sprawie warunków wydawania pozwoleń na wykonanie górniczych robót budowlanych.
M.P. 1979 nr 3 poz. 34 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 15 stycznia 1979 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony dla polskiej geologii", zasad i trybu jej nadawania oraz wręczania.
M.P. 1979 nr 3 poz. 33 obowiązujący Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1979 r. w sprawie zmian we wzorach banknotów w odcinkach 50-złotowych, 100-złotowych, 200-złotowych, 500-złotowych, 1000-złotowych i 2000-złotowych.
M.P. 1979 nr 3 poz. 32 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 1979 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.
M.P. 1979 nr 3 poz. 31 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnień i ulg w podatku gruntowym.
M.P. 1979 nr 3 poz. 30 uznany za uchylony Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1979 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1979 r.
M.P. 1979 nr 3 poz. 29 uchylony wykazem Uchwała nr 7 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1979 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony dla polskiej geologii".
M.P. 1979 nr 3 poz. 28 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 lutego 1979 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1979 nr 3 poz. 27 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 lutego 1979 r. w sprawie powołania Ministra - członka Rady Ministrów.
M.P. 1979 nr 3 poz. 26 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 lutego 1979 r. w sprawie powołania Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
M.P. 1979 nr 3 poz. 25 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 lutego 1979 r. w sprawie odwołania Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
M.P. 1979 nr 3 poz. 24 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 lutego 1979 r. w sprawie powołania Ministra Oświaty i Wychowania.
M.P. 1979 nr 3 poz. 23 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 lutego 1979 r. w sprawie odwołania Ministra Oświaty i Wychowania.
M.P. 1979 nr 3 poz. 22 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 lutego 1979 r. w sprawie powołania Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
M.P. 1979 nr 3 poz. 21 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 lutego 1979 r. w sprawie odwołania Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
M.P. 1979 nr 3 poz. 20 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 lutego 1979 r. w sprawie odwołania Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1979 nr 3 poz. 19 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 lutego 1979 r. w sprawie odwołania Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1979 nr 3 poz. 18 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 lutego 1979 r. w sprawie odwołania Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1979 nr 3 poz. 17 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 lutego 1979 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa.
M.P. 1979 nr 3 poz. 16 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 lutego 1979 r. w sprawie obsadzenia mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 3 (Warszawa-Wola).
M.P. 1979 nr 2 poz. 15 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 3 stycznia 1979 r. w sprawie obrotu zwierzętami rzeźnymi.
M.P. 1979 nr 2 poz. 14 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 1979 r. w sprawie specjalnych kas poborowych w państwowych biurach notarialnych i zakresu czynności tych kas.
M.P. 1979 nr 2 poz. 13 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 1979 r. w sprawie wysokości prowizji i opłat pobieranych przez banki oraz ponoszenia opłat od niektórych wpłat na rachunki bankowe.
M.P. 1979 nr 2 poz. 12 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.
M.P. 1979 nr 2 poz. 11 uchylony Uchwała nr 3 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1979 r. w sprawie Centralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku oraz funduszów wojewódzkich turystyki i wypoczynku.
M.P. 1979 nr 1 poz. 10 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 1979 r. w sprawie pomocy kredytowej Państwa w rozwoju jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i państwowych gospodarstw rolnych.
M.P. 1979 nr 1 poz. 9 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1979 r. w sprawie ulg z tytułu powiększenia pogłowia krów mlecznych.
M.P. 1979 nr 1 poz. 8 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 1979 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 20 zł.
M.P. 1979 nr 1 poz. 7 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1978 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 2000 zł.
M.P. 1979 nr 1 poz. 6 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 stycznia 1979 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Obrony Kraju".
M.P. 1979 nr 1 poz. 5 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1978 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej".
M.P. 1979 nr 1 poz. 4 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Motorowy".
M.P. 1979 nr 1 poz. 3 uchylony wykazem Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia opiniowania celowości importu wyrobów przemysłu elektromaszynowego.
M.P. 1979 nr 1 poz. 2 uchylony Uchwała nr 2 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1979 r. w sprawie Funduszu Rozwoju Telekomunikacji w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
M.P. 1979 nr 1 poz. 1 uchylony wykazem Uchwała nr 1 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1979 r. w sprawie cen porównywalnych wyrobów i usług przemysłowych w latach 1980-1985.