Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1993 nr 69 poz. 617 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie stopy procentowej dla naliczania dywidendy obligatoryjnej oraz wysokości składki na Fundusz Pracy.
M.P. 1993 nr 69 poz. 616 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 24 grudnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.
M.P. 1993 nr 69 poz. 615 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 grudnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1993 nr 69 poz. 614 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalenia i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.
M.P. 1993 nr 69 poz. 613 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego.
M.P. 1993 nr 69 poz. 612 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1993 nr 69 poz. 611 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów podatkowych.
M.P. 1993 nr 69 poz. 610 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości procentu sumy wpływów, uzyskanych z tytułu obowiązkowych składek ubezpieczeniowych pobieranych za ubezpieczenie od ognia, przekazywanego Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej przez instytucje ubezpieczeniowe.
M.P. 1993 nr 69 poz. 609 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 69 poz. 608 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 68 poz. 607 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.
M.P. 1993 nr 68 poz. 606 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 300.000 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1993 nr 68 poz. 605 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
M.P. 1993 nr 68 poz. 604 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
M.P. 1993 nr 68 poz. 603 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 1993 r. jako podstawy do obliczania premii gwarancyjnej dla posiadaczy wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych.
M.P. 1993 nr 68 poz. 602 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 68 poz. 601 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie 75 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
M.P. 1993 nr 68 poz. 600 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 1992 r. i realizacji polityki pieniężnej w 1992 r.
M.P. 1993 nr 68 poz. 599 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie nieprzyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1992 r. oraz w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Rządu.
M.P. 1993 nr 67 poz. 598 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 grudnia 1993 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 1993 r.
M.P. 1993 nr 67 poz. 597 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 grudnia 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach gospodarki narodowej w listopadzie 1993 r.
M.P. 1993 nr 67 poz. 596 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 1993 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Międzynarodowych Targach organizowanych przez Biuro Reklamy S.A. w Warszawie w roku 1994 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1994.
M.P. 1993 nr 67 poz. 595 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 1993 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Międzynarodowych Targach Poznańskich w roku 1994 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wstawionym na tych targach w roku 1994.
M.P. 1993 nr 67 poz. 594 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 1993 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Międzynarodowych Targach Łódzkich w roku 1994 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1994.
M.P. 1993 nr 67 poz. 593 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1993 r. w sprawie wymogów, jakie muszą spełniać osoby fizyczne i prawne ubiegające się o zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji, trybu wydawania tych zezwoleń oraz dopuszczalnego zakresu działalności brokerskiej.
M.P. 1993 nr 67 poz. 592 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 1993 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1993 nr 67 poz. 591 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 67 poz. 590 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 67 poz. 589 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie wykonania ustaw regulujących zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.
M.P. 1993 nr 66 poz. 588 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 grudnia 1993 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 1994 r.
M.P. 1993 nr 66 poz. 587 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 grudnia 1993 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 20.000 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1993 nr 66 poz. 586 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 6 grudnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1993 r.
M.P. 1993 nr 66 poz. 585 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 66 poz. 584 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 66 poz. 583 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 66 poz. 582 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 1993 r. w sprawie finansowania z budżetu państwa w 1994 r. wydatków na organizację i obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
M.P. 1993 nr 66 poz. 581 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 1993 r. w sprawie wykonania ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 1994 r.
M.P. 1993 nr 66 poz. 580 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 1993 r. w sprawie wykonania ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
M.P. 1993 nr 65 poz. 579 obowiązujący Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 1993 r. o ważności wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 19 września 1993 r. oraz o ważności wyboru senatorów.
M.P. 1993 nr 65 poz. 578 obowiązujący Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 1993 r. o ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 19 września 1993 r. oraz o ważności wyboru posłów.
M.P. 1993 nr 65 poz. 577 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 65 poz. 576 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 65 poz. 575 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 65 poz. 574 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 64 poz. 573 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1993 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1993 nr 64 poz. 572 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i trybu nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą.
M.P. 1993 nr 64 poz. 571 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 64 poz. 570 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 64 poz. 569 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 64 poz. 568 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 63 poz. 567 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1993 r. w sprawie ustalenia wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia lub wyboru zwolnienia od podatku od towarów i usług w 1994 r.
M.P. 1993 nr 63 poz. 566 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 1993 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1994 r.
M.P. 1993 nr 63 poz. 565 uchylony Uchwała nr 99 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1993 r. w sprawie Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów.
M.P. 1993 nr 63 poz. 564 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 63 poz. 563 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 63 poz. 562 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 1993 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1993 nr 63 poz. 561 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 1993 r. w sprawie zobowiązania Rządu do przedstawienia informacji o działaniach podjętych dla realizacji ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz informacji o przebiegu procesu prywatyzacji w okresie między 30 maja a 14 października 1993 r.
M.P. 1993 nr 62 poz. 560 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1993 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
M.P. 1993 nr 62 poz. 559 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 62 poz. 558 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 1993 r. w sprawie wyboru Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
M.P. 1993 nr 62 poz. 557 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 1993 r. w sprawie wyboru członków Trybunału Konstytucyjnego.
M.P. 1993 nr 62 poz. 556 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 1993 r. w sprawie wyboru członków Komisji Selekcyjnej.
M.P. 1993 nr 61 poz. 555 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 listopada 1993 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 20.000 zł, 200.000 zł i 300.000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1993 nr 61 poz. 554 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 98 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1993 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach administracji państwowej.
M.P. 1993 nr 61 poz. 553 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 61 poz. 552 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 61 poz. 551 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 60 poz. 550 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1993 r. w sprawie podwyższenia kwoty przychodu zobowiązującej osoby fizyczne oraz spółki cywilne osób fizycznych do prowadzenia ksiąg rachunkowych (handlowych).
M.P. 1993 nr 60 poz. 549 uchylony Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1993 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
M.P. 1993 nr 60 poz. 548 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 1993 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1993 nr 60 poz. 547 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 60 poz. 546 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 59 poz. 545 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 listopada 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach gospodarki narodowej w październiku 1993 r.
M.P. 1993 nr 59 poz. 544 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1993 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1993 nr 59 poz. 543 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 59 poz. 542 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 59 poz. 541 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 59 poz. 540 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 październik 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 59 poz. 539 obowiązujący Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1993 nr 58 poz. 538 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 1993 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 1993 r.
M.P. 1993 nr 58 poz. 537 uchylony Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej oraz Łączności z dnia 25 października 1993 r. w sprawie doręczania kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do czynnej służby wojskowej.
M.P. 1993 nr 58 poz. 536 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 58 poz. 535 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 58 poz. 534 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1993 r. w sprawie 75 rocznicy odzyskania niepodległości.
M.P. 1993 nr 58 poz. 533 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1993 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów.
M.P. 1993 nr 57 poz. 532 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 listopada 1993 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty bazowej oraz kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie, a także kwot granicznych dochodu w 1993 r.
M.P. 1993 nr 57 poz. 531 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 listopada 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 1993 r.
M.P. 1993 nr 57 poz. 530 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 listopada 1993 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty od 1 grudnia 1993 r.
M.P. 1993 nr 57 poz. 529 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 listopada 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w trzecim kwartale 1993 r.
M.P. 1993 nr 57 poz. 528 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 listopada 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sferze produkcji materialnej w gospodarce narodowej w trzecim kwartale 1993 r.
M.P. 1993 nr 57 poz. 527 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 20 października 1993 r. o wszczęciu postępowania w celu ochrony rynku krajowego przed przywozem mocznika i azotanu amonowego, zagrażającym interesom gospodarczym krajowych producentów.
M.P. 1993 nr 57 poz. 526 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 października 1993 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 300.000 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1993 nr 57 poz. 525 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie.
M.P. 1993 nr 57 poz. 524 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 57 poz. 523 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 56 poz. 522 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Łódzkie.
M.P. 1993 nr 56 poz. 521 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 października 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1993 nr 56 poz. 520 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 października 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1993 nr 56 poz. 519 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1993 nr 56 poz. 518 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 56 poz. 517 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 56 poz. 516 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 56 poz. 515 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 56 poz. 514 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 56 poz. 513 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 56 poz. 512 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 55 poz. 511 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 19 października 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1994 r.
M.P. 1993 nr 55 poz. 510 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 1993 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od niektórych towarów.
M.P. 1993 nr 55 poz. 509 akt indywidualny Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 1993 r. w sprawie powołania Rady Ministrów.
M.P. 1993 nr 55 poz. 508 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 1993 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu.
M.P. 1993 nr 54 poz. 507 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1993 r. w sprawie pierwszeństwa z międzynarodowych wystaw organizowanych przez Biuro Reklamy S.A. w Warszawie.
M.P. 1993 nr 54 poz. 506 obowiązujący Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 października 1993 r. w sprawie wykazu publicznych zakładów opieki zdrowotnej nie podlegających przekazaniu niektórym gminom o statusie miasta.
M.P. 1993 nr 54 poz. 505 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.
M.P. 1993 nr 54 poz. 504 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 października 1993 r. w sprawie wykazu domów pomocy społecznej i ośrodków opiekuńczych nie podlegających przekazaniu niektórym gminom o statusie miasta.
M.P. 1993 nr 54 poz. 503 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 1993 r. w sprawie przedłużenia bankom realizującym program związany z udzielaniem pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego ze środków Funduszu Hipotecznego, terminów wpłat zaliczek i podatku dochodowego od osób prawnych.
M.P. 1993 nr 54 poz. 502 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Funduszu Ochrony Ubezpieczonych, jego organizacji i trybu działania oraz procentu składki wnoszonej przez ubezpieczycieli na ten fundusz.
M.P. 1993 nr 54 poz. 501 uznany za uchylony Zarządzenie nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 1993 r. w sprawie powołania międzyresortowego Zespołu do Spraw Zasobów Pracy.
M.P. 1993 nr 54 poz. 500 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1993 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1993 nr 53 poz. 499 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1993 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 1993 r.
M.P. 1993 nr 53 poz. 498 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1993 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1993 r.
M.P. 1993 nr 53 poz. 497 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1993 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 1993 r.
M.P. 1993 nr 53 poz. 496 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w czerwcu i we wrześniu 1993 r.
M.P. 1993 nr 53 poz. 495 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach gospodarki narodowej we wrześniu 1993 r.
M.P. 1993 nr 53 poz. 494 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki we wrześniu 1993 r.
M.P. 1993 nr 53 poz. 493 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 października 1993 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200.000 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1993 nr 53 poz. 492 uchylony Zarządzenie nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.
M.P. 1993 nr 53 poz. 491 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 1993 r. w sprawie wyboru sekretarzy Senatu.
M.P. 1993 nr 53 poz. 490 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 1993 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu.
M.P. 1993 nr 53 poz. 489 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 1993 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu.
M.P. 1993 nr 53 poz. 488 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 1993 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Sejmu.
M.P. 1993 nr 53 poz. 487 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 1993 r. w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu.
M.P. 1993 nr 53 poz. 486 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 1993 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu.
M.P. 1993 nr 52 poz. 485 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 1993 r. w sprawie terminu przechowywania oraz sposobu przekazywania do archiwów państwowych dokumentów z głosowania i z wyborów do Sejmu i Senatu, przeprowadzonych w dniu 19 września 1993 r.
M.P. 1993 nr 52 poz. 484 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 września 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania świadczeń zapobiegawczo-leczniczych studentom i członkom ich rodzin oraz orzekania o niezdolności studentów do uczestniczenia w zajęciach i konieczności udzielania studentom urlopu ze względu na stan zdrowia.
M.P. 1993 nr 52 poz. 483 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.
M.P. 1993 nr 52 poz. 482 uznany za uchylony Uchwała nr 86 Rady Ministrów z dnia 4 października 1993 r. w sprawie utworzenia rezerw mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji.
M.P. 1993 nr 52 poz. 481 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1993 nr 51 poz. 480 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 1993 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.
M.P. 1993 nr 51 poz. 479 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 września 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1993 nr 51 poz. 478 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 51 poz. 477 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 51 poz. 476 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 51 poz. 475 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 51 poz. 474 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 51 poz. 473 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1993 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1993 nr 51 poz. 472 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1993 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1993 nr 50 poz. 471 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 września 1993 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 19 września 1993 r.
M.P. 1993 nr 50 poz. 470 uznany za uchylony Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 września 1993 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 19 września 1993 r.
M.P. 1993 nr 50 poz. 469 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 50 poz. 468 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 49 poz. 467 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 września 1993 r. w sprawie określenia leków gotowych oraz innych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych nie podlegających wpisowi do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych.
M.P. 1993 nr 49 poz. 466 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 14 września 1993 r. w sprawie zasad i warunków wprowadzania za pomocą znaków drogowych dopuszczalnych prędkości na drogach na obszarze zabudowanym.
M.P. 1993 nr 49 poz. 465 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 48 poz. 464 obowiązujący Zarządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 września 1993 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: bydgoskim, koszalińskim, szczecińskim i zielonogórskim.
M.P. 1993 nr 48 poz. 463 uchylony Zarządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 16 września 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
M.P. 1993 nr 462 poz. 462 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 września 1993 r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu mieszkaniowego na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych.
M.P. 1993 nr 48 poz. 461 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 17 września 1993 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1993 r.
M.P. 1993 nr 48 poz. 460 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 1993 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług.
M.P. 1993 nr 48 poz. 459 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 48 poz. 458 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 48 poz. 457 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 48 poz. 456 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 1993 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1993 nr 47 poz. 455 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 3 września 1993 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 1993 r.
M.P. 1993 nr 47 poz. 454 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 września 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach gospodarki narodowej w sierpniu 1993 r.
M.P. 1993 nr 47 poz. 453 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 września 1993 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 1993 r.
M.P. 1993 nr 47 poz. 452 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1993 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1993 nr 47 poz. 451 obowiązujący Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 sierpnia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu likwidacji niektórych zakładowych straży pożarnych.
M.P. 1993 nr 47 poz. 450 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 47 poz. 449 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 47 poz. 448 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 47 poz. 447 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 46 poz. 446 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września w sprawie zasad sporządzania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1993 nr 46 poz. 445 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 1993 r. w sprawie zasad sporządzania i trybu przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1993 nr 46 poz. 444 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 sierpnia 1993 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1993 nr 46 poz. 443 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 sierpnia 1993 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla wyborców przebywających na polskich statkach morskich.
M.P. 1993 nr 46 poz. 442 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 września 1993 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 1993 r.
M.P. 1993 nr 46 poz. 441 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 45 poz. 440 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 1993 r. w sprawie określenia wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów, stosowanych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1993 nr 45 poz. 439 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 1993 r. w sprawie określenia wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów oraz urzędowych zestawień, stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1993 nr 44 poz. 438 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 sierpnia 1993 r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 19 września 1993 r.
M.P. 1993 nr 44 poz. 437 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 sierpnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia za granicą obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 19 września 1993 r.
M.P. 1993 nr 44 poz. 436 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.
M.P. 1993 nr 44 poz. 435 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 1993 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego.
M.P. 1993 nr 44 poz. 434 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 44 poz. 433 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 44 poz. 432 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 44 poz. 431 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 44 poz. 430 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 44 poz. 429 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 43 poz. 428 uznany za uchylony Uchwała Nr 74 Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1993 r. w sprawie uznania niektórych uchwał Rady Ministrów i Prezydium Rządu ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz niektórych uchwał Rady Ministrów niepublikowanych za nieobowiązujące.
M.P. 1993 nr 43 poz. 427 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 43 poz. 426 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 42 poz. 425 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 sierpnia 1993 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie od 1 września 1993 r.
M.P. 1993 nr 42 poz. 424 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 sierpnia 1993 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 1993 r.
M.P. 1993 nr 42 poz. 423 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 sierpnia 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach gospodarki narodowej w lipcu 1993 r.
M.P. 1993 nr 42 poz. 422 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 sierpnia 1993 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1993 nr 42 poz. 421 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 sierpnia 1993 r. w sprawie określenia środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, które mogą być wydawane przez apteki bez recepty lekarskiej oraz szczegółowych zasad wydawania przez apteki leków i materiałów medycznych.
M.P. 1993 nr 42 poz. 420 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 42 poz. 419 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 42 poz. 418 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 1993 o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 41 poz. 417 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 sierpnia 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w drugim kwartale 1993 r.
M.P. 1993 nr 41 poz. 416 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 sierpnia 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sferze produkcji materialnej w gospodarce narodowej w drugim kwartale 1993 r.
M.P. 1993 nr 41 poz. 415 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 1993 r. w sprawie zasad działania organów ruchu lotniczego.
M.P. 1993 nr 41 poz. 414 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lipca 1993 r. w sprawie określenia wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nieuspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego.
M.P. 1993 nr 41 poz. 413 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 sierpnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1993 nr 41 poz. 412 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 41 poz. 411 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 40 poz. 410 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia w sprawie używania munduru wojskowego.
M.P. 1993 nr 40 poz. 409 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 1993 r. w sprawie zasad, trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1993 nr 40 poz. 408 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 1993 r. w sprawie zasad, trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1993 nr 40 poz. 407 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 lipca 1993 r. w sprawie utworzenia za granicą obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 19 września 1993 r.
M.P. 1993 nr 40 poz 406 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie warunków wykonywania lotów w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez własne i obce wojskowe statki powietrzne oraz sposobu postępowania Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych, przekraczających granicę państwową bez wymaganego zezwolenia.
M.P. 1993 nr 39 poz. 405 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 lipca 1993 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu wyborców przez kapitanów polskich statków morskich.
M.P. 1993 nr 39 poz. 404 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 lipca 1993 r. w sprawie określenia rodzaju dokumentów, na których podstawie dopuszcza się udział w głosowaniu za granicą obywateli polskich stale tam zamieszkujących, i sposobu weryfikacji tych dokumentów przez konsula.
M.P. 1993 nr 39 poz. 403 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 39 poz. 402 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 39 poz. 401 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 39 poz. 400 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 39 poz. 399 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 1993 r. o nadaniu orderu i odznaczenia.
M.P. 1993 nr 39 poz. 398 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 39 poz. 397 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 38 poz. 396 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lipca 1993 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w pierwszym półroczu 1993 r.
M.P. 1993 nr 38 poz. 395 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie wzoru sprawozdania finansowego komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1993 nr 38 poz. 394 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu wyborców przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1993 nr 38 poz. 393 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli przyjmowanych i wydawanych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych oraz warunków ich transportowania.
M.P. 1993 nr 38 poz. 392 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 1993 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od przychodów z dopłat do produkcji rolniczej rekompensujących częściowo skutki zmian cen oleju napędowego.
M.P. 1993 nr 38 poz. 391 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 38 poz. 390 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 38 poz. 389 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 37 poz. 388 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1993 r. o sprostowaniu błędu w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 1993 r. w s prawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.
M.P. 1993 nr 37 poz. 387 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1993 r. w sprawie legitymacji służbowej żołnierza Biura Ochrony Rządu.
M.P. 1993 nr 37 poz. 386 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie trybu przekazywania zawiadomień o osobach pozbawionych praw wyborczych.
M.P. 1993 nr 37 poz. 385 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.
M.P. 1993 nr 37 poz. 384 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 37 poz. 383 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 37 poz. 382 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 199 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 37 poz. 381 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 37 poz. 380 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 37 poz. 379 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 37 poz. 378 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 37 poz. 377 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 36 poz. 376 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 1993 r.
M.P. 1993 nr 36 poz. 375 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lipca 1993 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta w II kwartale 1993 r.
M.P. 1993 nr 36 poz. 374 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach gospodarki narodowej w czerwcu 1993 r.
M.P. 1993 nr 36 poz. 373 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki w czerwcu 1993 r.
M.P. 1993 nr 36 poz. 372 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 1993 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 1993 r.
M.P. 1993 nr 36 poz. 371 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lipca 1993 r. w sprawie spisu wyborców dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1993 nr 36 poz. 370 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 7 lipca 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dyscyplin sportu dopuszczonych do uprawiania w kraju oraz zakresu tego dopuszczenia.
M.P. 1993 nr 36 poz. 369 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 8 lipca 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1993 r.
M.P. 1993 nr 36 poz. 368 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 36 poz. 367 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 36 poz. 366 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 36 poz. 365 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 36 poz. 364 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 36 poz. 363 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 36 poz. 362 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 35 poz. 361 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 1993 r. w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy innych niż zawodowi.
M.P. 1993 nr 35 poz. 360 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia listy miejscowości turystycznych, w których mogą być lokalizowane ośrodki gier.
M.P. 1993 nr 35 poz. 359 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.
M.P. 1993 nr 35 poz. 358 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 35 poz. 357 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 1993 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1993 nr 35 poz. 356 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 35 poz. 355 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 35 poz. 354 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 35 poz. 353 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 35 poz. 352 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 35 poz. 351 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 35 poz. 350 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 35 poz. 349 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 35 poz. 348 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 35 poz. 347 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 35 poz. 346 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 34 poz. 345 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie ogłoszenia wykazu substancji chemicznych i materiałów wybuchowych podwójnego przeznaczenia, mogących służyć pośrednio lub bezpośrednio do produkcji broni.
M.P. 1993 nr 34 poz. 344 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 2 lipca 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.
M.P. 1993 nr 34 poz. 343 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 czerwca 1993 r. w sprawie określenia stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych Służby Parków Narodowych.
M.P. 1993 nr 34 poz. 342 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia.
M.P. 1993 nr 33 poz. 341 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 20.000 zł i 300.000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1993 nr 33 poz. 340 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 czerwca 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1993 nr 33 poz. 339 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 16 czerwca 1993 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1994 r.
M.P. 1993 nr 33 poz. 338 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1993 nr 33 poz. 337 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzoru dyplomu wydawanego przez uczelnie.
M.P. 1993 nr 33 poz. 336 uznany za uchylony Uchwała Nr 54 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1993 r. w sprawie wykonania postanowień Rezolucji nr 820 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 18 kwietnia 1993 r. dotyczących środków podjętych wobec władz Federalnej Republiki Jugosławii (Serbia i Czarnogóra).
M.P. 1993 nr 33 poz. 335 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Nr 52 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie zasad kontynuowania w 1993 r. pomocy państwa w spłacie kredytów zaciągniętych na cele budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1993 nr 32 poz. 334 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 czerwca 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w maju 1993 r.
M.P. 1993 nr 32 poz. 333 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 1993 r. w sprawie określenia wzorów potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów oraz potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na senatora i protokołu rejestracji kandydata na senatora, stosowanych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1993 nr 32 poz. 332 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1993 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru dochodowego od niektórych rodzajów dochodów osób prawnych.
M.P. 1993 nr 32 poz. 331 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 1993 r. w sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego.
M.P. 1993 nr 32 poz. 330 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 1993 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od towarów i usług od zakładów pracy chronionej.
M.P. 1993 nr 31 poz. 329 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 czerwca 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach gospodarki narodowej w maju 1993 r.
M.P. 1993 nr 31 poz. 328 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 czerwca 1993 r. w sprawie wzoru wykazu podpisów wyborców popierających kandydata na senatora.
M.P. 1993 nr 31 poz. 327 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 czerwca 1993 r. w sprawie regulaminów okręgowych, wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych.
M.P. 1993 nr 31 poz. 326 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 czerwca 1993 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1993 nr 31 poz. 325 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 czerwca w sprawie wzorów pieczęci okręgowych, wojewódzkich i obwodowych komisji wyborczych.
M.P. 1993 nr 31 poz. 324 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 30 poz. 323 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 9 czerwca 1993 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 1993 r.
M.P. 1993 nr 30 poz. 322 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 czerwca 1993 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 1993 r.
M.P. 1993 nr 30 poz. 321 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie wzoru rejestru wyborców, sposobu jego prowadzenia, aktualizacji i udostępniania.
M.P. 1993 nr 30 poz. 320 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie wzoru wykazu podpisów wyborców popierających okręgową listę kandydatów na posłów.
M.P. 1993 nr 30 poz. 319 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 1993 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1993 nr 30 poz. 318 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 29 poz. 317 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 maja 1993 r. w sprawie uznania terytorium państwa Kambodży za strefę działań wojennych.
M.P. 1993 nr 29 poz. 316 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 czerwca 1993 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1993 nr 29 poz. 315 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 25 maja 1993 r. w sprawie ewidencji sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych.
M.P. 1993 nr 29 poz. 314 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 31 maja 1993 r. w sprawie wskaźnika przeliczeniowego 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1993 r.
M.P. 1993 nr 29 poz. 313 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 29 poz. 312 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 29 poz. 311 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 29 poz. 310 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 29 poz. 309 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 29 poz. 308 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 29 poz. 307 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 29 poz. 306 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 1993 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.
M.P. 1993 nr 29 poz. 305 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 29 poz. 304 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 29 poz. 303 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 29 poz. 302 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 29 poz. 301 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1993 r. w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karno-sądowej posła Leszka Millera.
M.P. 1993 nr 28 poz. 300 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 maja 1993 r. w sprawie zasad i trybu przedłużania terminu ważności środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.
M.P. 1993 nr 28 poz. 299 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1993 nr 28 poz. 298 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1993 nr 28 poz. 297 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 28 poz. 296 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 1993 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1993 nr 28 poz. 295 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 28 poz. 294 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 28 poz. 293 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1993 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1993 nr 28 poz. 292 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 28 poz. 291 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 28 poz. 290 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 1993 r. w sprawie odwołania prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
M.P. 1993 nr 27 poz. 289 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 1993 r. w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych przez INTERART Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
M.P. 1993 nr 27 poz. 288 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 1993 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1993 nr 27 poz. 287 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 27 poz. 286 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 27 poz. 285 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1993 r. w sprawie rozwiązania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1993 nr 27 poz. 284 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 1993 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1993 nr 27 poz. 283 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1993 r. w sprawie wotum nieufności dla Rady Ministrów.
M.P. 1993 nr 26 poz. 282 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 maja 1993 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie od 1 czerwca 1993 r.
M.P. 1993 nr 26 poz. 281 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 1993 r. o utracie mocy obowiązującej przepisów zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1983 r. w sprawie postępowania w przypadkach szkód w majątku resortu spraw wewnętrznych.
M.P. 1993 nr 26 poz. 280 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 1993 r.
M.P. 1993 nr 26 poz. 279 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach gospodarki narodowej w kwietniu 1993 r.
M.P. 1993 nr 26 poz. 278 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 29 kwietnia 1993 r. w sprawie opłat za czynności urzędów probierczych.
M.P. 1993 nr 26 poz. 277 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 20.000 zł i 300.000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1993 nr 26 poz. 276 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 maja 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1993 nr 26 poz. 275 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 maja 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.
M.P. 1993 nr 26 poz. 274 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa.
M.P. 1993 nr 26 poz. 273 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia instytucji finansowych oraz instytucji ubezpieczeniowych zwolnionych od obowiązku odprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach obcych.
M.P. 1993 nr 26 poz. 272 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 26 poz. 271 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 26 poz. 270 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 26 poz. 269 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 26 poz. 268 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 26 poz. 267 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 26 poz. 266 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 26 poz. 265 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1993 nr 26 poz. 264 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 1993 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1993 nr 26 poz. 263 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 26 poz. 262 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 26 poz. 261 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 26 poz. 260 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 26 poz. 259 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 26 poz. 258 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 26 poz. 257 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 26 poz. 256 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 26 poz. 255 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1993 nr 26 poz. 254 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1993 nr 26 poz. 253 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 26 poz. 252 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 26 poz. 251 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 25 poz. 250 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie upoważnienia terenowych organów Straży Granicznej do prowadzenia postępowania celnego w niektórych przejściach granicznych.
M.P. 1993 nr 25 poz. 249 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 20 kwietnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.
M.P. 1993 nr 25 poz. 248 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie czasu i sposobu odbywania oraz programu zajęć z zakresu medycyny katastrof.
M.P. 1993 nr 25 poz. 247 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.
M.P. 1993 nr 24 poz. 246 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sferze produkcji materialnej w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 1993 r.
M.P. 1993 nr 24 poz. 245 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w pierwszym kwartale 1993 r.
M.P. 1993 nr 24 poz. 244 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie organizacji, trybu działania i wynagradzania członków Komisji Rejestracji Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych.
M.P. 1993 nr 24 poz. 243 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu obniżania należnego podatku od towarów i usług o kwoty podatku obrotowego oraz ewidencji, której prowadzenie zwalnia od obowiązku dokonywania spisu z natury.
M.P. 1993 nr 24 poz. 242 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym i członkom ich personelu oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych.
M.P. 1993 nr 24 poz. 241 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1993 nr 24 poz. 240 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
M.P. 1993 nr 23 poz. 239 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1993 nr 23 poz. 238 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 23 poz. 237 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 23 poz. 236 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr poz. 235 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 23 poz. 234 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 22 poz. 233 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 marca 1993 r. w sprawie wykazu substancji dodatkowych dozwolonych i zanieczyszczeń technicznych w środkach spożywczych i używkach.
M.P. 1993 nr 21 poz. 232 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 1993 r. w sprawie pierwszeństwa z międzynarodowych targów organizowanych przez "SAWO LTD" w Bydgoszczy.
M.P. 1993 nr 21 poz. 231 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie opłat za wydanie koncesji na wytwarzanie środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych.
M.P. 1993 nr 21 poz. 230 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie opłat za wpisanie do rejestru środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych.
M.P. 1993 nr 21 poz. 229 obowiązujący Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 marca 1993 r. w sprawie konsulów honorowych Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1993 nr 21 poz. 228 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.
M.P. 1993 nr 21 poz. 227 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie kwalifikacji oraz trybu nadawania uprawnień biegłym w zakresie ochrony przyrody.
M.P. 1993 nr 21 poz. 226 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 1993 r. w sprawie jednorazowego ogłoszenia strefy niebezpiecznej dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1993 nr 21 poz. 225 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 10 kwietnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1993 r.
M.P. 1993 nr 21 poz. 224 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 21 poz. 223 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 21 poz. 222 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 21 poz. 221 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 21 poz. 220 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 21 poz. 219 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 21 poz. 218 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 21 poz. 217 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 21 poz. 216 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 21 poz. 215 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 21 poz. 214 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 21 poz. 213 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 21 poz. 212 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 21 poz. 211 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 21 poz. 210 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 21 poz. 209 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 21 poz. 208 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 21 poz. 207 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 21 poz. 206 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 21 poz. 205 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 21 poz. 204 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 21 poz. 203 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 1993 o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 21 poz. 202 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 21 poz. 201 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 1993 o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 21 poz. 200 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 1993 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 13.
M.P. 1993 nr 21 poz. 199 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 1993 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu posła Macieja Zalewskiego.
M.P. 1993 nr 20 poz. 198 uznany za uchylony Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu.
M.P. 1993 nr 20 poz. 197 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 16 marca 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji oraz warunków zgłaszania tych narzędzi do legalizacji.
M.P. 1993 nr 20 poz. 196 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 kwietnia 1993 r. w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań laboratoryjnych i klinicznych oraz warunków przeprowadzania tych badań.
M.P. 1993 nr 20 poz. 195 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego w przedmiocie przywrócenia osobom prawnym Kościoła Katolickiego własności nieruchomości lub ich części.
M.P. 1993 nr 20 poz. 194 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 1993 r. w sprawie przedłużenia podatnikom niektórych terminów określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.
M.P. 1993 nr 20 poz. 193 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 1993/1994.
M.P. 1993 nr 20 poz. 192 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 1993 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1993 nr 19 poz. 191 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 1993 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 1993 r.
M.P. 1993 nr 19 poz. 190 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki w marcu 1993 r.
M.P. 1993 nr 19 poz. 189 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w marcu 1993 r.
M.P. 1993 nr 19 poz. 188 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach gospodarki narodowej w marcu 1993 r.
M.P. 1993 nr 19 poz. 187 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 1993 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 1993 r.
M.P. 1993 nr 19 poz. 186 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 marca 1993 r. w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami.
M.P. 1993 nr 19 poz. 185 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 marca 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia granic portów morskich od strony lądu w Szczecinie, Świnoujściu i Policach.
M.P. 1993 nr 19 poz. 184 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 1993 r. w sprawie zasad i trybu udzielania żołnierzom nie pełniącym czynnej służby wojskowej zezwolenia na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych.
M.P. 1993 nr 19 poz. 183 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 19 poz. 182 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 19 poz. 181 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 18 poz. 180 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie uznania rejonu Krajiny (Chorwacja) za strefę działań wojennych.
M.P. 1993 nr 18 poz. 179 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych.
M.P. 1993 nr 18 poz. 178 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 1993 r. o umorzeniu postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej.
M.P. 1993 nr 17 poz. 177 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 17 poz. 176 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 17 poz. 175 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 17 poz. 174 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1993 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1993 nr 17 poz. 173 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 17 poz. 172 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 17 poz. 171 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 17 poz. 170 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 17 poz. 169 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 17 poz. 168 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 17 poz. 167 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 17 poz. 166 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 17 poz. 165 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 17 poz. 164 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 17 poz. 163 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 17 poz. 162 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 17 poz. 161 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 17 poz. 160 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 17 poz. 159 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 17 poz. 158 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 17 poz. 157 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 17 poz. 156 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 17 poz. 155 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 17 poz. 154 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 17 poz. 153 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 17 poz. 152 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 17 poz. 151 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 17 poz. 150 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 17 poz. 149 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 17 poz. 148 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 17 poz. 147 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 17 poz. 146 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 17 poz. 145 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 17 poz. 144 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 17 poz. 143 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 17 poz. 142 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1993 nr 17 poz. 141 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 17 poz. 140 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 17 poz. 139 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 17 poz. 138 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 17 poz. 137 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 17 poz. 136 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 17 poz. 135 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 17 poz. 134 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 17 poz. 133 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 17 poz. 132 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 17 poz. 131 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 16 poz. 130 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 1993 r. w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych przez Międzynarodowe Centrum Targowe Sp.z o.o. w Krakowie.
M.P. 1993 nr 16 poz. 129 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 marca 1993 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych oraz żołnierzy wojskowych organów porządkowych i żołnierzy odbywających niezawodową służbę wojskową.
M.P. 1993 nr 16 poz. 128 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 1993 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
M.P. 1993 nr 16 poz. 127 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 1993 r. w sprawie przyspieszenia budowy autostrad w Polsce.
M.P. 1993 nr 16 poz. 126 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów oraz powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1993 nr 15 poz. 125 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1993 r. w sprawie prowadzenia listy rzeczników patentowych oraz wzoru legitymacji rzecznika patentowego.
M.P. 1993 nr 15 poz. 124 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stref zamkniętych i stref niebezpiecznych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1993 nr 15 poz. 123 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 1993 r. w sprawie przedłużenia terminu dokonania zgłoszenia rejestracyjnego przez podatników podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
M.P. 1993 nr 15 poz. 122 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osób fizycznych.
M.P. 1993 nr 15 poz. 121 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu prowadzenia przez uczelnie dokumentacji przebiegu studiów.
M.P. 1993 nr 15 poz. 120 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 15 poz. 119 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 15 poz. 118 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 15 poz. 117 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 15 poz. 116 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 15 poz. 115 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 15 poz. 114 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 15 poz. 113 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 15 poz. 112 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 15 poz. 111 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 15 poz. 110 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 15 poz. 109 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 15 poz. 108 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 15 poz. 107 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 15 poz. 106 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 15 poz. 105 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 15 poz. 104 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 15 poz. 103 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 15 poz. 102 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 15 poz. 101 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 15 poz. 100 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 15 poz. 99 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 15 poz. 98 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 15 poz. 97 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 15 poz. 96 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 15 poz. 95 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 14 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Komendanta Głównego Policji z dnia 21 stycznia 1993 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komend rejonowych Policji.
M.P. 1993 nr 14 poz. 93 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 14 poz. 92 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 14 poz. 91 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 1993 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.
M.P. 1993 nr 13 poz. 90 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 marca 1993 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 300.000 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1993 nr 13 poz. 89 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 1993 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1993 nr 13 poz. 88 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 1993 r. w sprawie restrukturyzacji gospodarczej województwa katowickiego.
M.P. 1993 nr 13 poz. 87 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1993 r. w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej.
M.P. 1993 nr 13 poz. 86 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1993 r. o umorzeniu postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej.
M.P. 1993 nr 12 poz. 85 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 marca 1993 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie od 1 marca 1993 r.
M.P. 1993 nr 12 poz. 84 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 marca 1993 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 1993 r.
M.P. 1993 nr 12 poz. 83 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 1993 r.
M.P. 1993 nr 12 poz. 82 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach gospodarki narodowej w lutym 1993 r.
M.P. 1993 nr 12 poz. 81 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 marca 1993 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1993 nr 12 poz. 80 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1993 r. w sprawie pierwszeństwa z I Targów Budowlanych "Gdańska Wiosna Budowlana", organizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie.
M.P. 1993 nr 12 poz. 79 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1993 r. w sprawie ustalenia wzorów kart powołania i kart mobilizacyjnych oraz ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń.
M.P. 1993 nr 12 poz. 78 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1993 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1992 r.
M.P. 1993 nr 12 poz. 77 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1993 nr 12 poz. 76 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1993 nr 11 poz. 75 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 1993 r. w sprawie wzoru zgłoszenia rejestracyjnego, wzoru potwierdzenia tego zgłoszenia, wzoru zgłoszenia o zaprzestaniu działalności oraz zasad ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych - dla podatników podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
M.P. 1993 nr 11 poz. 74 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 1993 r. w sprawie określenia podatników nie mających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.
M.P. 1993 nr 11 poz. 73 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 11 poz. 72 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 10 poz. 71 Obwieszczenie Przewodniczącego Centralnej Komisji Do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 23 lutego 1993 r. w sprawie zmiany wykazu dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, w zakresie których mogą być nadawane stopnie naukowe.
M.P. 1993 nr 10 poz. 70 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 1993 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1993 nr 10 poz. 69 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 lutego 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1993 nr 10 poz. 68 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 lutego 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1993 nr 10 poz. 67 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 1993 r. w sprawie wyboru członka Trybunału Konstytucyjnego.
M.P. 1993 nr 10 poz. 66 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 1993 r. w sprawie założeń polityki Rządu wobec młodego pokolenia.
M.P. 1993 nr 9 poz. 65 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 5 lutego 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1993 nr 9 poz. 64 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 1993 r. w sprawie podstawowych kierunków prywatyzacji w 1993 r.
M.P. 1993 nr 9 poz. 63 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 1993 r. w sprawie założeń polityki pieniężnej na 1993 r.
M.P. 1993 nr 8 poz. 62 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 1993 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.
M.P. 1993 nr 8 poz. 61 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 1993 r. w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo "Hala Ludowa".
M.P. 1993 nr 8 poz. 60 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lutego 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących pozbawiania i zawieszania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej z powodu niezdolności do wykonywania zawodu.
M.P. 1993 nr 8 poz. 59 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 1993 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 1993 r.
M.P. 1993 nr 7 poz. 58 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 1993 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty od 1 marca 1993 r.
M.P. 1993 nr 7 poz. 57 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach gospodarki narodowej w styczniu 1993 r.
M.P. 1993 nr 7 poz. 56 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sferze produkcji materialnej w gospodarce narodowej w czwartym kwartale 1992 r.
M.P. 1993 nr 7 poz. 55 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw gospodarki narodowej w 1992 r.
M.P. 1993 nr 7 poz. 54 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1992 r. i w drugim półroczu 1992 r.
M.P. 1993 nr 7 poz. 53 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 1993 r. w sprawie przedłużenia podatnikom niektórych terminów określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
M.P. 1993 nr 7 poz. 52 uznany za uchylony Uchwała nr 17 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1993 r. zmieniająca uchwałę w sprawie postawienia inwestycji Elektrownia Jądrowa "Żarnowiec" w budowie w stan likwidacji.
M.P. 1993 nr 7 poz. 51 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 7 poz. 50 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 7 poz. 49 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 7 poz. 48 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 7 poz. 47 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 7 poz. 46 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 7 poz. 45 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 7 poz. 44 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 7 poz. 43 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 7 poz. 42 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 7 poz. 41 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 7 poz. 40 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 7 poz. 39 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 7 poz. 38 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 7 poz. 37 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 7 poz. 36 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 7 poz. 35 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1993 r. o nadaniu orderów.
M.P. 1993 nr 7 poz. 34 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 7 poz. 33 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 7 poz. 32 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1993 r. o nadaniu odznaczeń.
M.P. 1993 nr 7 poz. 31 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1993 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1993 nr 7 poz. 30 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1993 r. o nadaniu odznaczenia.
M.P. 1993 nr 7 poz. 29 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 7 poz. 28 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 1993 r. o nadaniu orderu.
M.P. 1993 nr 7 poz. 27 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 1993 r. w sprawie 500 rocznicy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1993 nr 6 poz. 26 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 stycznia 1993 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w drugim półroczu 1992 r.
M.P. 1993 nr 6 poz. 25 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1992 r. i w czwartym kwartale 1992 r.
M.P. 1993 nr 6 poz. 24 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 23 października 1992 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, wraz z określeniem stopnia przyznanych uprawnień.
M.P. 1993 nr 6 poz. 23 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 23 października 1992 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, w zakresie których mogą być przeprowadzane przewody kwalifikacyjne I i II stopnia.
M.P. 1993 nr 6 poz. 22 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zniesionych państwowych biur notarialnych.
M.P. 1993 nr 6 poz. 21 uznany za uchylony Uchwała Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 23 października 1992 r. w sprawie zawieszenia Wydziałowi Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie uprawnień do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych I i II stopnia w zakresie dyscypliny artystycznej "grafika".
M.P. 1993 nr 6 poz. 20 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 1993 r. w sprawie ochrony topografii układów scalonych.
M.P. 1993 nr 6 poz. 19 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lutego 1993 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200.000 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1993 nr 6 poz. 18 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie szczególnej opieki zdrowotnej nad kombatantami.
M.P. 1993 nr 5 poz. 17 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 stycznia 1993 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających.
M.P. 1993 nr 4 poz. 16 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 1993 r. w sprawie współczynników przeliczeniowych do aktualizacji wyceny wartości środków trwałych na dzień 1 stycznia 1993 r.
M.P. 1993 nr 4 poz. 15 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 stycznia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.
M.P. 1993 nr 4 poz. 14 uchylony Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1993 r. w sprawie Rady Legislacyjnej.
M.P. 1993 nr 3 poz. 13 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 1992 r.
M.P. 1993 nr 3 poz. 12 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki w grudniu 1992 r.
M.P. 1993 nr 3 poz. 11 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w grudniu 1992 r.
M.P. 1993 nr 3 poz. 10 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 1993 r. w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie.
M.P. 1993 nr 3 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 1993 r. w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.
M.P. 1993 nr 2 poz. 8 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 stycznia 1993 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta w IV kwartale 1992 r.
M.P. 1993 nr 2 poz. 7 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 grudnia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1993 nr 2 poz. 6 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 1993 r. w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym obrotów ze sprzedaży spirytusu i wyrobów spirytusowych, osiąganych przez osoby fizyczne oraz nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
M.P. 1993 nr 1 poz. 5 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1992 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.
M.P. 1993 nr 1 poz. 4 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 grudnia 1992 r. w sprawie ustalania wzorów, próby i wagi monet nominalnej wartości 200.000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1993 nr 1 poz. 3 obowiązujący Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 1993 r. w sprawie ustalenia i zmian nazw niektórych miejscowości w województwach: bydgoskim, elbląskim, katowickim, kieleckim, konińskim, koszalińskim, opolskim, płockim, siedleckim i skierniewickim.
M.P. 1993 nr 1 poz. 2 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 1992 r. w sprawie legitymacji służbowej żołnierzy zawodowych.
M.P. 1993 nr 1 poz. 1 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 1992 r. o zmianie rezolucji w sprawie refinansowania aptekom należności za leki.