Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 2020 poz. 1217 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 250 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji
M.P. 2020 poz. 1216 obowiązujący Zarządzenie nr 255 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji i Nauki
M.P. 2020 poz. 1215 obowiązujący Zarządzenie nr 249 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego
M.P. 2020 poz. 1214 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i proceduralnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1213 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2020 poz. 1212 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2020 poz. 1211 obowiązujący Uchwała Nr 280/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych
M.P. 2020 poz. 1210 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w zakresie urządzeń oraz technologii w przemyśle" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1209 Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
M.P. 2020 poz. 1208 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Kształtowanie polityki niezawodności i cyberbezpieczeństwa w przemyśle w zakresie zasobów ludzkich i technicznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1207 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Dostosowanych Środków Wzmocnienia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji, na terytorium Turcji, wschodnim akwenie Morza Śródziemnego oraz Morzu Czarnym
M.P. 2020 poz. 1206 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie wielonarodowej brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii oraz Republice Bułgarii
M.P. 2020 poz. 1205 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Republice Macedonii Północnej oraz w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2020 poz. 1204 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt
M.P. 2020 poz. 1203 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie upamiętnienia 50. rocznicy wydarzeń Grudnia '70
M.P. 2020 poz. 1202 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uczczenia 50. rocznicy Grudnia '70
M.P. 2020 poz. 1201 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu
M.P. 2020 poz. 1200 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Identyfikowanie predyspozycji zawodowych w procesie rekrutacji oraz dla potrzeb rozwoju zawodowego wewnątrz organizacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1199 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2020 poz. 1198 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
M.P. 2020 poz. 1197 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym za lata 2018-19
M.P. 2020 poz. 1196 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2020 r. nr 1131.40.2020 o powołaniu w skład Rady Mediów Narodowych
M.P. 2020 poz. 1195 wygaśnięcie aktu Zarządzenie nr 236 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Organizacji Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych pn. "Forum Zarządzania Internetem 2020"
M.P. 2020 poz. 1194 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie ogólnodostępnego poradnictwa obywatelskiego niezależnego od systemu regulowanego przepisami" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1193 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej
M.P. 2020 poz. 1192 Komunikat Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 11 grudnia 2020 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE"
M.P. 2020 poz. 1191 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2020 poz. 1190 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 239 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska
M.P. 2020 poz. 1189 obowiązujący Zarządzenie nr 242 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia niektórych składników majątkowych zniesionego Ministerstwa Cyfryzacji
M.P. 2020 poz. 1188 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 237 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 1187 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 1186 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia
M.P. 2020 poz. 1185 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 roku i poprzedzającego ją zrywu polskich robotników w walce z carskim zaborcą
M.P. 2020 poz. 1184 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie upamiętnienia 190. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego
M.P. 2020 poz. 1183 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2021
M.P. 2020 poz. 1182 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza w 100. rocznicę urodzin
M.P. 2020 poz. 1181 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Stanisława Lema
M.P. 2020 poz. 1180 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej
M.P. 2020 poz. 1179 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 r. nr 1130.50.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 1178 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 r. nr 1130.49.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 1177 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 r. nr 1130.45.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 1176 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 r. nr 1130.44.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 1175 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 r. nr 1130.43.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 1174 Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Rozpoznawanie potencjału rozwojowego ucznia i prowadzenie rozmów z uczniem z wykorzystaniem metod coachingowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1173 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2020 r. o sprostowaniu błędów
M.P. 2020 poz. 1172 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja
M.P. 2020 poz. 1171 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2020 r.
M.P. 2020 poz. 1170 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2020 r. w 650. rocznicę śmierci Króla Kazimierza Wielkiego
M.P. 2020 poz. 1169 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
M.P. 2020 poz. 1168 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 1167 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 1166 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2020 r. o nadaniu orderu i odznaczenia
M.P. 2020 poz. 1165 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 1164 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 1163 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida
M.P. 2020 poz. 1162 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
M.P. 2020 poz. 1161 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2020 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2020 poz. 1160 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 1159 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 1158 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 1157 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 1156 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego
M.P. 2020 poz. 1155 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego
M.P. 2020 poz. 1154 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 1153 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 1152 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 1151 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 1150 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 1149 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 1148 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 1147 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 1146 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 1145 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 1144 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 178 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego
M.P. 2020 poz. 1143 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 1142 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 1141 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 1140 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2020 poz. 1139 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 1138 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 1137 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2020 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczenia
M.P. 2020 poz. 1136 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2020 poz. 1135 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 1134 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 1133 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 1132 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 1131 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2020 r. o wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2021 r.
M.P. 2020 poz. 1130 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2021
M.P. 2020 poz. 1129 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2020 poz. 1128 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. ustanawiająca rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida
M.P. 2020 poz. 1127 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. ustanawiająca rok 2021 Rokiem Powstań Śląskich
M.P. 2020 poz. 1126 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2021
M.P. 2020 poz. 1125 akt jednorazowy Uchwała nr 167 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025
M.P. 2020 poz. 1124 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2021 r.
M.P. 2020 poz. 1123 obowiązujący Zarządzenie nr 235 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
M.P. 2020 poz. 1122 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1121 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1120 uchylony Zarządzenie nr 240 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 1119 uchylony Zarządzenie nr 234 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej
M.P. 2020 poz. 1118 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie
M.P. 2020 poz. 1117 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1116 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 23 listopada 2020 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2020 poz. 1115 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego na rok 2021
M.P. 2020 poz. 1114 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Klimatu i Środowiska lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2020 poz. 1113 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 175 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 1112 obowiązujący Zarządzenie nr 229 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia ministra właściwego do przeprowadzenia prac legislacyjnych mających na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii
M.P. 2020 poz. 1111 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 231 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury
M.P. 2020 poz. 1110 uchylony Zarządzenie nr 232 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
M.P. 2020 poz. 1109 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 1108 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 1107 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 1106 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 1105 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 1104 Stanowisko Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w przedmiocie terminu publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K 1/20
M.P. 2020 poz. 1103 obowiązujący Zarządzenie nr 224 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
M.P. 2020 poz. 1102 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 1101 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 1100 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 1099 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 1098 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 1097 akt jednorazowy Zarządzenie nr 225 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw likwidowania barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców
M.P. 2020 poz. 1096 obowiązujący Zarządzenie nr 223 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii
M.P. 2020 poz. 1095 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2020 r. wzywająca Radę Ministrów do przyjęcia wynegocjowanego projektu budżetu Unii Europejskiej
M.P. 2020 poz. 1094 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym
M.P. 2020 poz. 1093 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 1092 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 1091 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 1090 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 1089 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 1088 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 1087 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 1086 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 1085 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 1084 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 1083 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2021 r.
M.P. 2020 poz. 1082 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2021
M.P. 2020 poz. 1081 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
M.P. 2020 poz. 1080 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2020 r. wspierająca działania Rady Ministrów w zakresie negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej
M.P. 2020 poz. 1079 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy mianowania pierwszych delegatów rządu na kraj
M.P. 2020 poz. 1078 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2019 r. (przewodnictwo Finlandii w Radzie Unii Europejskiej)
M.P. 2020 poz. 1077 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. (przewodnictwo Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej)
M.P. 2020 poz. 1076 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1075 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1074 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2020 r. nr 110.43.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 1073 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2021
M.P. 2020 poz. 1072 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jacka Żalka
M.P. 2020 poz. 1071 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2020 poz. 1070 akt jednorazowy Uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 21 października 2020 r. w sprawie aktualizacji "Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym"
M.P. 2020 poz. 1069 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2021 r.
M.P. 2020 poz. 1068 uchylony Zarządzenie nr 217 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2020 poz. 1067 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2019 r.
M.P. 2020 poz. 1066 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2020 r.
M.P. 2020 poz. 1065 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie procentu, o jaki zmalał albo zwiększył się stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2020 r.
M.P. 2020 poz. 1064 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 1 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy
M.P. 2020 poz. 1063 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2020 r. nr 115.12.2020 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2020 poz. 1062 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2020 poz. 1061 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2021 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
M.P. 2020 poz. 1060 akt jednorazowy Uchwała Nr 155 Rady Ministrów z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030"
M.P. 2020 poz. 1059 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2021
M.P. 2020 poz. 1058 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego pracowniczego programu emerytalnego w roku 2021
M.P. 2020 poz. 1057 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2021
M.P. 2020 poz. 1056 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2021 r.
M.P. 2020 poz. 1055 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2020 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 2020 poz. 1054 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2020 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
M.P. 2020 poz. 1053 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2020 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
M.P. 2020 poz. 1052 Komunikat Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 listopada 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
M.P. 2020 poz. 1051 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na rok 2021
M.P. 2020 poz. 1050 akt jednorazowy Uchwała nr 156 Rady Ministrów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego - "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023"
M.P. 2020 poz. 1049 obowiązujący Zarządzenie nr 177 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki
M.P. 2020 poz. 1048 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 216 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 1047 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe i podmiotowe, wraz z kwotami tych dotacji
M.P. 2020 poz. 1046 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego
M.P. 2020 poz. 1045 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Montowanie drewnianych posadzek i okładzin ściennych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1044 akt indywidualny Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Adama Józefa Lipińskiego
M.P. 2020 poz. 1043 akt jednorazowy Zarządzenie nr 26/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej ofiary obozu KL Warschau
M.P. 2020 poz. 1042 akt jednorazowy Zarządzenie nr 25/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Władysław IV Waza
M.P. 2020 poz. 1041 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Montowanie stalowych konstrukcji ścian i dachów" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1040 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 212 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia Narodowego Centrum Sportu
M.P. 2020 poz. 1039 akt jednorazowy Zarządzenie nr 210 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania zmian Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
M.P. 2020 poz. 1038 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wstępna i cieplna obróbka mięsa i ryb" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1037 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 1036 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 1035 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1034 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2020 poz. 1033 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wykonywanie i montowanie więźb dachowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1032 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 listopada 2020 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu
M.P. 2020 poz. 1031 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021
M.P. 2020 poz. 1030 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 1029 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2020 poz. 1028 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 28 października 2020 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego
M.P. 2020 poz. 1027 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 października 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z dnia 7 września 2020 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o wzajemnej reprezentacji wizowej
M.P. 2020 poz. 1026 obowiązujący Umowa z dnia 7 września 2020 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o wzajemnej reprezentacji wizowej
M.P. 2020 poz. 1025 Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 listopada 2020 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2020 poz. 1024 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2020 poz. 1023 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 193 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych
M.P. 2020 poz. 1022 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 194 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 1021 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2020 r. nr 1131.37.2020 o powołaniu w skład Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2020 poz. 1020 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 października 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Obróbka wstępna warzyw i owoców" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1019 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2020 r. nr 1131.35.2020 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Radzie Mediów Narodowych
M.P. 2020 poz. 1018 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2020 r. w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy uchwalenia pierwszej w Polsce ustawy o spółdzielniach
M.P. 2020 poz. 1017 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 października 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zmywanie naczyń" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 1016 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 1015 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. o sprostowaniu błędu
M.P. 2020 poz. 1014 Obwieszczenie Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
M.P. 2020 poz. 1013 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2020 r. w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy Bitwy o Anglię i jej Polskich Bohaterów
M.P. 2020 poz. 1012 akt jednorazowy Zarządzenie nr 179 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Klimatu
M.P. 2020 poz. 1011 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego
M.P. 2020 poz. 1010 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 27 października 2020 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 1009 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2020 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2016-2018
M.P. 2020 poz. 1008 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie nr 187 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia Narodowego Centrum Sportu
M.P. 2020 poz. 1007 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie Nr 178 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska
M.P. 2020 poz. 1006 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2020 r. zmieniające obwieszczenie o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2020 poz. 1005 akt jednorazowy Zarządzenie nr 186 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie koordynowania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego działań z zakresu Inicjatywy Trójmorza
M.P. 2020 poz. 1004 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Elektronicznego Systemu Poboru Opłat
M.P. 2020 poz. 1003 akt jednorazowy Zarządzenie nr 180 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji
M.P. 2020 poz. 1002 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r.
M.P. 2020 poz. 1001 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2020 r. nr 1130.39.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 1000 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2020 r. nr 112.66.2020 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2020 poz. 999 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Zespołu do Spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
M.P. 2020 poz. 998 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych
M.P. 2020 poz. 997 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Piekarz - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 996 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 r. nr 115.11.2020 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2020 poz. 995 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych
M.P. 2020 poz. 994 obowiązujący Zarządzenie nr 70/2020 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji służbowej pracowników Najwyższej Izby Kontroli oraz zasad jej wydawania i wymiany
M.P. 2020 poz. 993 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2020 r. nr 115.10.2020 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2020 poz. 992 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2020 r. nr 115.9.2020 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2020 poz. 991 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2020 r. nr 1130.41.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 990 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. nr 1130.40.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 989 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2020 r. nr 1130.38.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 988 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2020 r. Nr 1130.37.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 987 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2020 r. nr 110.42.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 986 obowiązujący Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego
M.P. 2020 poz. 985 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 984 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 983 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.
M.P. 2020 poz. 982 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021
M.P. 2020 poz. 981 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2020 poz. 980 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 979 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 978 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 977 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2020 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 976 uchylony Zarządzenie nr 172 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych
M.P. 2020 poz. 975 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 174 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 974 akt indywidualny Postanowienie nr 1131.36.2020 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2020 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 973 akt indywidualny Postanowienie nr 1131.36.2020 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2020 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 972 akt indywidualny Postanowienie nr 1131.36.2020 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2020 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 971 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 października 2020 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2020 poz. 970 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 969 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2020 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 968 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 967 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 966 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 965 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 964 obowiązujący Zarządzenie nr 171 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
M.P. 2020 poz. 963 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2020 r. nr 1131.29.2020 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 962 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2020 r. nr 1131.28.2020 o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 961 Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021
M.P. 2020 poz. 960 akt jednorazowy Zarządzenie nr 23/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - pałac Branickich w Białymstoku
M.P. 2020 poz. 959 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 958 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 957 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 956 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 955 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 954 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2021 r.
M.P. 2020 poz. 953 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2020 r. w stosunku do września 2014 r.
M.P. 2020 poz. 952 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Filipin o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisaną w Manili dnia 1 lipca 1993 r.
M.P. 2020 poz. 951 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Filipin o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Manili dnia 1 lipca 1993 r.
M.P. 2020 poz. 950 akt jednorazowy Zarządzenie nr 22/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, z serii "Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości" - Wincenty Witos
M.P. 2020 poz. 949 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 5 października 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie kuchni do procesu produkcyjnego i asystowanie w procesie produkcyjnym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 948 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 września 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniającym art. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Warszawie dnia 3 marca 2010 r.
M.P. 2020 poz. 947 obowiązujący Porozumienie z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające art. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Warszawie dnia 3 marca 2010 r.
M.P. 2020 poz. 946 akt jednorazowy Uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r. w sprawie aktualizacji programu wieloletniego pod nazwą "Program polskiej energetyki jądrowej"
M.P. 2020 poz. 945 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 września 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniającym art. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Niderlandów o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Warszawie dnia 11 czerwca 2010 r.
M.P. 2020 poz. 944 obowiązujący Porozumienie z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniające art. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Niderlandów o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Warszawie dnia 11 czerwca 2010 r.
M.P. 2020 poz. 943 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r.
M.P. 2020 poz. 942 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 941 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2020 poz. 940 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2021 r.
M.P. 2020 poz. 939 akt jednorazowy Zarządzenie nr 21/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Mieczysław Dziemieszkiewicz "Rój"
M.P. 2020 poz. 938 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2020 r. w sprawie upamiętnienia Ignacego Łyskowskiego w 200. rocznicę urodzin
M.P. 2020 poz. 937 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 1 października 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Pakowanie posiłków i pomoc w dostarczaniu do odbiorcy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 936 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2020 poz. 935 akt jednorazowy Uchwała nr 134 Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029"
M.P. 2020 poz. 934 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r.
M.P. 2020 poz. 933 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2020 r. w 45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce
M.P. 2020 poz. 932 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2020 r. nr 112.62.2020 o nadaniu stopnia generała brygady
M.P. 2020 poz. 931 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2020 r. nr 112.61.2020 o nadaniu stopnia generała brygady Służby Wywiadu Wojskowego
M.P. 2020 poz. 930 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2020 r. nr 112.42.2020 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
M.P. 2020 poz. 929 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wysokości stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 r.
M.P. 2020 poz. 928 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2020 r. nr 112.48.2020 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2020 poz. 927 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2020 r. nr 112.46.2020 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2020 poz. 926 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2020 r. nr 112.43.2020 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2020 poz. 925 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej
M.P. 2020 poz. 924 obowiązujący Zarządzenie Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
M.P. 2020 poz. 923 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r.
M.P. 2020 poz. 922 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r.
M.P. 2020 poz. 921 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Południowej Afryki o komunikacji lotniczej pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami, podpisaną w Warszawie dnia 3 września 1993 r.
M.P. 2020 poz. 920 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Południowej Afryki o komunikacji lotniczej pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami, podpisana w Warszawie dnia 3 września 1993 r.
M.P. 2020 poz. 919 obowiązujący Zarządzenie nr 159 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych
M.P. 2020 poz. 918 obowiązujący Zarządzenie nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych
M.P. 2020 poz. 917 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2020 r. nr 112.45.2020 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2020 poz. 916 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2020 r. nr 112.44.2020 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2020 poz. 915 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2020 r. nr 112.47.2020 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji
M.P. 2020 poz. 914 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2020 r. nr 112.55.2020 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji oraz generała brygady
M.P. 2020 poz. 913 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M.P. 2020 poz. 912 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr 112.33.2020 w sprawie mianowania na stopień generała broni
M.P. 2020 poz. 911 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 lipca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii o transporcie lotniczym, podpisaną w Tokio dnia 7 grudnia 1994 r.
M.P. 2020 poz. 910 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii o transporcie lotniczym, podpisana w Tokio dnia 7 grudnia 1994 r.
M.P. 2020 poz. 909 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 września 2020 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii w sprawie uregulowania zadłużenia Mongolii wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonej w Ułan Bator dnia 9 listopada 2006 r.
M.P. 2020 poz. 908 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. nr 1131.25.2020 o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2020 poz. 907 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2020 r. nr 1131.22.2020 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2020 poz. 906 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2020 r. nr 1131.21.2020 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2020 poz. 905 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
M.P. 2020 poz. 904 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 września 2020 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży w sprawie uregulowania zadłużenia Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Phnom Penh dnia 30 maja 2013 r.
M.P. 2020 poz. 903 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 września 2020 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie uregulowania zadłużenia Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Pjongjang dnia 1 czerwca 2011 r.
M.P. 2020 poz. 902 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2020 r. z podziałem na województwa
M.P. 2020 poz. 901 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu", obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 r.
M.P. 2020 poz. 900 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 października 2020 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2020 poz. 899 Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2021
M.P. 2020 poz. 898 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2018 r.
M.P. 2020 poz. 897 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 158 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 896 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2020 r. nr 1131.27.2020 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 895 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2020 r. nr 1131.26.2020 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 894 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2020 r. w sprawie stawek opłat na rok 2021 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego
M.P. 2020 poz. 893 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2020 r. nr 1130.36.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 892 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2020 r. nr 1130.35.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 891 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2020 r. nr 1130.34.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 890 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2020 r. nr 1130.33.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 889 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr 1130.32.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 888 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. nr 1130.31.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 887 akt jednorazowy Zarządzenie nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw zagrożeń wynikających z zalegających w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej materiałów niebezpiecznych
M.P. 2020 poz. 886 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 września 2020 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interact III 2014-2020
M.P. 2020 poz. 885 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii o komunikacji lotniczej, podpisaną w New Delhi dnia 25 stycznia 1977 r.
M.P. 2020 poz. 884 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii o komunikacji lotniczej, podpisana w New Delhi dnia 25 stycznia 1977 r.
M.P. 2020 poz. 883 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji
M.P. 2020 poz. 882 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisaną w Pekinie dnia 20 marca 1986 r.
M.P. 2020 poz. 881 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Pekinie dnia 20 marca 1986 r.
M.P. 2020 poz. 880 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
M.P. 2020 poz. 879 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o transporcie lotniczym, podpisaną w Warszawie dnia 26 października 1999 r.
M.P. 2020 poz. 878 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o transporcie lotniczym, podpisana w Warszawie dnia 26 października 1999 r.
M.P. 2020 poz. 877 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie upamiętnienia zasług króla Zygmunta II Augusta w 500. rocznicę urodzin
M.P. 2020 poz. 876 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
M.P. 2020 poz. 875 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o komunikacji lotniczej, sporządzoną w Ammanie dnia 22 listopada 1993 r.
M.P. 2020 poz. 874 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o komunikacji lotniczej, sporządzona w Ammanie dnia 22 listopada 1993 r.
M.P. 2020 poz. 873 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie upamiętnienia 20. rocznicy śmierci Jerzego Giedroycia
M.P. 2020 poz. 872 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2020 poz. 871 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2020 poz. 870 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 869 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 868 uchylony Zarządzenie nr 149 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2020 poz. 867 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2020 poz. 866 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2020 r. nr 110.39.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 865 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2020 r. nr 110.38.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 864 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2020 r. nr 110.41.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 863 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2020 r. nr 110.40.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 862 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie uczczenia 80. rocznicy utworzenia Batalionów Chłopskich
M.P. 2020 poz. 861 akt jednorazowy Zarządzenie nr 19/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Wielkie aktorki" - Antonina Hoffmann
M.P. 2020 poz. 860 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2020 poz. 859 akt jednorazowy Uchwała Nr 12/2020 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2021
M.P. 2020 poz. 858 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2020 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2020 poz. 857 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2020 r. Nr 127.3.2020 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
M.P. 2020 poz. 856 akt jednorazowy Uchwała nr 67/2020 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie programu rządowego pn. "Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020"
M.P. 2020 poz. 855 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
M.P. 2020 poz. 854 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2020 poz. 853 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2020 r.
M.P. 2020 poz. 852 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.
M.P. 2020 poz. 851 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 850 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 849 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 848 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 847 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 846 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2020 poz. 845 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Białoruś o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisaną w Warszawie dnia 8 czerwca 1993 r.
M.P. 2020 poz. 844 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Białoruś o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Warszawie dnia 8 czerwca 1993 r.
M.P. 2020 poz. 843 akt jednorazowy Zarządzenie nr 18/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Leopold Caro
M.P. 2020 poz. 842 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2020 r. nr 127.2.2020 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
M.P. 2020 poz. 841 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru o transporcie lotniczym, podpisaną w Warszawie dnia 22 maja 2014 r.
M.P. 2020 poz. 840 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru o transporcie lotniczym, podpisana w Warszawie dnia 22 maja 2014 r.
M.P. 2020 poz. 839 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o komunikacji lotniczej, podpisaną w Kaliningradzie dnia 26 lipca 2002 r.
M.P. 2020 poz. 838 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o komunikacji lotniczej, podpisana w Kaliningradzie dnia 26 lipca 2002 r.
M.P. 2020 poz. 837 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 836 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 835 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 834 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 833 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 832 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 831 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2020 r. nr 127.1.2020 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
M.P. 2020 poz. 830 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 829 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 828 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 827 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 826 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. o nadaniu orderu i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 825 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 824 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 823 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 822 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 821 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 820 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 819 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 818 obowiązujący Zarządzenie nr 144 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej
M.P. 2020 poz. 817 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej
M.P. 2020 poz. 816 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 815 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 814 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 813 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 812 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 811 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 810 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 września 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
M.P. 2020 poz. 809 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 września 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
M.P. 2020 poz. 808 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 11 września 2020 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2020 poz. 807 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zespołu do spraw Programu GovTech Polska
M.P. 2020 poz. 806 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
M.P. 2020 poz. 805 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020"
M.P. 2020 poz. 804 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji
M.P. 2020 poz. 803 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw szkód powodowanych przez ptaki i ssaki w rybołówstwie morskim i gospodarce rybackiej
M.P. 2020 poz. 802 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2020 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Dostosowanych Środków Wzmocnienia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji, na terytorium Turcji, wschodnim akwenie Morza Śródziemnego oraz Morzu Czarnym
M.P. 2020 poz. 801 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 800 Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2020 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
M.P. 2020 poz. 799 Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji
M.P. 2020 poz. 798 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2020 poz. 797 akt indywidualny Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy
M.P. 2020 poz. 796 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 795 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 794 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1-3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej
M.P. 2020 poz. 793 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2020 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
M.P. 2020 poz. 792 akt jednorazowy Zarządzenie nr 15/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Stanisław Grabski
M.P. 2020 poz. 791 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 790 obowiązujący Uchwała nr 213/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego
M.P. 2020 poz. 789 obowiązujący Uchwała nr 212/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym
M.P. 2020 poz. 788 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar
M.P. 2020 poz. 787 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 786 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2020 r. nr 110.37.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 785 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2020 r. nr 110.36.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 784 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2020 r. nr 110.35.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 783 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2020 r. nr 110.34.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 782 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2020 r. nr 110.33.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 781 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2020 r. nr 110.32.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 780 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2020 r. nr 110.31.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 779 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2020 r. nr 110.30.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 778 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 777 akt jednorazowy Zarządzenie nr 13/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Historia polskiej muzyki rozrywkowej" - Krzysztof Klenczon
M.P. 2020 poz. 776 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 775 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 774 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Libańskiej
M.P. 2020 poz. 773 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 772 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie
M.P. 2020 poz. 771 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2020 poz. 770 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2020 poz. 769 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 768 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa Ukrainy dotyczącą realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w latach 2019-2021, podpisaną w Kijowie dnia 8 kwietnia 2020 r.
M.P. 2020 poz. 767 obowiązujący Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w latach 2019-2021, podpisana w Kijowie dnia 8 kwietnia 2020 r.
M.P. 2020 poz. 766 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zakończenia uznawania terytorium Republiki Libańskiej za strefę działań wojennych
M.P. 2020 poz. 765 akt indywidualny Postanowienie Nr 1131.20.2020 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2020 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 764 akt indywidualny Postanowienie Nr 1131.19.2020 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2020 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 763 akt indywidualny Postanowienie Nr 1131.18.2020 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2020 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 762 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Australii o komunikacji lotniczej, podpisaną w Warszawie dnia 28 kwietnia 2004 r.
M.P. 2020 poz. 761 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Australii o komunikacji lotniczej, podpisana w Warszawie dnia 28 kwietnia 2004 r.
M.P. 2020 poz. 760 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2020 r. w 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych
M.P. 2020 poz. 759 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie upamiętnienia 40. rocznicy Lubelskiego Lipca '80
M.P. 2020 poz. 758 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 757 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 roku
M.P. 2020 poz. 756 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i jej zapomnianych Bohaterów
M.P. 2020 poz. 755 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 roku
M.P. 2020 poz. 754 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2020 r. w 100. rocznicę II Powstania Śląskiego
M.P. 2020 poz. 753 uchylony Zarządzenie nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze"
M.P. 2020 poz. 752 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2020 r.
M.P. 2020 poz. 751 uchylony Zarządzenie nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw gospodarki wodorowej
M.P. 2020 poz. 750 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie upamiętnienia zasług Jana Kowalewskiego dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i powstrzymania ekspansji komunistycznej Rosji
M.P. 2020 poz. 749 Rezolucja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie sytuacji w Republice Białorusi
M.P. 2020 poz. 748 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2020 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
M.P. 2020 poz. 747 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2020 poz. 746 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2020 poz. 745 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2020 poz. 744 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku
M.P. 2020 poz. 743 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim
M.P. 2020 poz. 742 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2020 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
M.P. 2020 poz. 741 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2020 poz. 740 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2020 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego
M.P. 2020 poz. 739 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 738 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 129 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 737 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie sytuacji w Republice Białorusi po wyborach prezydenckich 9 sierpnia 2020 r.
M.P. 2020 poz. 736 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2020 poz. 735 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku
M.P. 2020 poz. 734 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2020 poz. 733 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2020 poz. 732 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminów, w których odbywało się kształcenie
M.P. 2020 poz. 731 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
M.P. 2020 poz. 730 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2021
M.P. 2020 poz. 729 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2021
M.P. 2020 poz. 728 obowiązujący Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 727 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020
M.P. 2020 poz. 726 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 725 Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 lipca 2020 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy"
M.P. 2020 poz. 724 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. nr 115.8.2020 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2020 poz. 723 Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2020 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021-2025"
M.P. 2020 poz. 722 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2020 r. nr 110.29.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 721 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2020 r. nr 110.28.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 720 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2020 r. nr 110.27.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 719 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2020 r. nr 110.26.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 718 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2020 poz. 717 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. nr 110.25.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 716 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. nr 110.24.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 715 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. nr 110.23.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 714 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2020 r. nr 110.22.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 713 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 4 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich
M.P. 2020 poz. 712 Protokół Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 711 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 710 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 125 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu
M.P. 2020 poz. 709 akt jednorazowy Uchwała nr 204/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 708 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 707 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 706 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 705 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2020 poz. 704 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 703 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 702 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 701 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 700 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 699 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 698 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 697 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 696 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2020 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2020 poz. 695 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 694 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 693 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 692 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 691 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 690 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 689 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 688 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 687 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 686 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 685 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 684 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 683 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2019 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 682 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2021 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu
M.P. 2020 poz. 681 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu
M.P. 2020 poz. 680 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych
M.P. 2020 poz. 679 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
M.P. 2020 poz. 678 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw reformy systemów oceny zgodności i nadzoru rynku
M.P. 2020 poz. 677 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2021
M.P. 2020 poz. 676 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy powrotu części Orawy i Spisza do niepodległej Polski
M.P. 2020 poz. 675 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 674 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2020 r.
M.P. 2020 poz. 673 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021
M.P. 2020 poz. 672 akt jednorazowy Zarządzenie nr 12/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - 75. rocznica powołania Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość
M.P. 2020 poz. 671 akt jednorazowy Zarządzenie nr 11/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego Bitwę Warszawską 1920
M.P. 2020 poz. 670 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2021 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
M.P. 2020 poz. 669 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 lipca 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
M.P. 2020 poz. 668 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 33/2020 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele
M.P. 2020 poz. 667 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2019 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
M.P. 2020 poz. 666 Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2019 r
M.P. 2020 poz. 665 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej
M.P. 2020 poz. 664 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lipca 2020 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
M.P. 2020 poz. 663 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 662 akt posiada tekst jednolity Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego
M.P. 2020 poz. 661 obowiązujący Zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową
M.P. 2020 poz. 660 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2020 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie
M.P. 2020 poz. 659 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2020 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2020 poz. 658 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2020 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2020 poz. 657 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 lipca 2020 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
M.P. 2020 poz. 656 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2020 r. nr 115.7.2020 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2020 poz. 655 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
M.P. 2020 poz. 654 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
M.P. 2020 poz. 653 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
M.P. 2020 poz. 652 obowiązujący Zarządzenie nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej
M.P. 2020 poz. 651 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 650 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2020 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2020 poz. 649 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2020 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy
M.P. 2020 poz. 648 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2020 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku
M.P. 2020 poz. 647 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2020 r. sygn. akt Kp 1/19
M.P. 2020 poz. 646 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 645 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2020 r. o nadaniu odznaczenia
M.P. 2020 poz. 644 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 643 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 642 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 641 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2020 r.
M.P. 2020 poz. 640 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2020 r.
M.P. 2020 poz. 639 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 638 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
M.P. 2020 poz. 637 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 636 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 635 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 634 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 633 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2020 r. o nadaniu orderów i odznaczenia
M.P. 2020 poz. 632 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 631 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 630 akt jednorazowy Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 629 obowiązujący Zarządzenie nr 93 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw prawno-międzynarodowych aspektów polityki inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 628 akt jednorazowy Zarządzenie nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynowania i Monitorowania Wdrażania "Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020"
M.P. 2020 poz. 627 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
M.P. 2020 poz. 626 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
M.P. 2020 poz. 625 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r.
M.P. 2020 poz. 624 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2020 r.
M.P. 2020 poz. 623 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2020 r. w 100. rocznicę śmierci wielkiego polskiego chirurga Ludwika Rydygiera
M.P. 2020 poz. 622 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 621 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2019 r.
M.P. 2020 poz. 620 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2020 r. nr 1131.14.2020 o powołaniu członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
M.P. 2020 poz. 619 akt jednorazowy Zarządzenie nr 10/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 40. rocznicę powstania NSZZ "Solidarność"
M.P. 2020 poz. 618 Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
M.P. 2020 poz. 617 akt indywidualny Uchwała nr 201/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 8 w Lublinie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 616 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2020 r. z podziałem na województwa
M.P. 2020 poz. 615 akt jednorazowy Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy"
M.P. 2020 poz. 614 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych według stanu na dzień 1 lipca 2020 r. oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej
M.P. 2020 poz. 613 akt indywidualny Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie powołania członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
M.P. 2020 poz. 612 Oświadczenie rządowe z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 29 października 2019 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o komunikacji lotniczej, podpisanej w Seulu dnia 14 października 1991 r.
M.P. 2020 poz. 611 obowiązujący Porozumienie z dnia 29 października 2019 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o komunikacji lotniczej, podpisanej w Seulu dnia 14 października 1991 r.
M.P. 2020 poz. 610 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2020 poz. 609 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym art. 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz, podpisanej w Warszawie dnia 27 stycznia 2014 r.
M.P. 2020 poz. 608 obowiązujący Porozumienie z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające art. 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz, podpisanej w Warszawie dnia 27 stycznia 2014 r.
M.P. 2020 poz. 607 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2020 r. nr 112.29.2020 w sprawie mianowania na stopień generała brygady
M.P. 2020 poz. 606 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2020 r. nr 1130.30.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 605 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2020 r. nr 1130.29.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2020 poz. 604 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2019 r.
M.P. 2020 poz. 603 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2020 r. nr 112.24.2020 o mianowaniu na stopień kontradmirała Straży Granicznej
M.P. 2020 poz. 602 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2020 r. nr 112.23.2020 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej
M.P. 2020 poz. 601 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2020 r. nr 112.22.2020 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej
M.P. 2020 poz. 600 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2020 r. nr 112.21.2020 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
M.P. 2020 poz. 599 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r. nr 112.20.2020 o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej
M.P. 2020 poz. 598 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2020 r. nr 112.14.2020 o mianowaniu na stopień nadinspektora Służby Celno-Skarbowej
M.P. 2020 poz. 597 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Finansowego
M.P. 2020 poz. 596 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. o znaczeniu edukacji europejskiej
M.P. 2020 poz. 595 obowiązujący Uchwała nr 415/2020 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2020 poz. 594 akt jednorazowy Uchwała nr 200/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 593 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2020 r.
M.P. 2020 poz. 592 obowiązujący Zarządzenie nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego
M.P. 2020 poz. 591 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt
M.P. 2020 poz. 590 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu
M.P. 2020 poz. 589 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie wielonarodowej brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii oraz Republice Bułgarii
M.P. 2020 poz. 588 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Republice Macedonii Północnej oraz w Bośni i Hercegowinie
M.P. 2020 poz. 587 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2020 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej
M.P. 2020 poz. 586 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
M.P. 2020 poz. 585 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 584 Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 czerwca 2020 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
M.P. 2020 poz. 583 akt jednorazowy Zarządzenie nr 9/2020 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polskie Termopile" - Węgrów
M.P. 2020 poz. 582 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu koncentracyjnego Auschwitz oraz uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady
M.P. 2020 poz. 581 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 580 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 579 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 578 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 577 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2020 r. o nadaniu orderów
M.P. 2020 poz. 576 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o nadaniu orderu
M.P. 2020 poz. 575 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 574 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 573 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2020 r. o nadaniu odznaczeń
M.P. 2020 poz. 572 obowiązujący Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Mieszkalnictwa
M.P. 2020 poz. 571 akt jednorazowy Uchwała nr 193/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 570 obowiązujący Zarządzenie nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Zintegrowanego Zarządzania Granicą Państwową
M.P. 2020 poz. 569 uchylony Zarządzenie nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów
M.P. 2020 poz. 568 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2020 poz. 567 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej
M.P. 2020 poz. 566 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 87 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 565 akt jednorazowy Uchwała nr 183/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 564 akt jednorazowy Uchwała nr 196/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 563 akt jednorazowy Uchwała nr 199/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 562 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
M.P. 2020 poz. 561