Wyszukiwanie

stopnie i tytuły naukowe

Liczba znalezionych aktów: 604. Wyświetlanych jest tylko 500 aktów.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 235 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 15 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej
Dz.U. 2023 poz. 16 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej
Dz.U. 2022 poz. 1730 obowiązujący Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 661 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
Dz.U. 2022 poz. 574 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Dz.U. 2021 poz. 1994 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
Dz.U. 2021 poz. 676 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta
Dz.U. 2020 poz. 1352 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
Dz.U. 2020 poz. 554 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta
Dz.U. 2020 poz. 418 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta
Dz.U. 2019 poz. 976 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie
Dz.U. 2018 poz. 1877 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą
Dz.U. 2018 poz. 1838 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej
Dz.U. 2018 poz. 1669 obowiązujący Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Dz.U. 2018 poz. 1668 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Dz.U. 2018 poz. 402 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego
Dz.U. 2018 poz. 261 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Dz.U. 2017 poz. 2183 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
Dz.U. 2017 poz. 1789 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
Dz.U. 2017 poz. 873 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy"
Dz.U. 2017 poz. 859 obowiązujący Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 271 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Dz.U. 2017 poz. 190 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne
Dz.U. 2017 poz. 137 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru
Dz.U. 2017 poz. 75 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego
Dz.U. 2017 poz. 56 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej
Dz.U. 2016 poz. 1586 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Dz.U. 2016 poz. 1311 obowiązujący Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 1111 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej
Dz.U. 2016 poz. 882 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuk
Dz.U. 2016 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne
Dz.U. 2015 poz. 2224 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej
Dz.U. 2015 poz. 1842 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Dz.U. 2015 poz. 1767 obowiązujący Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności
Dz.U. 2015 poz. 249 obowiązujący Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 1852 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
Dz.U. 2014 poz. 1383 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Dz.U. 2014 poz. 1198 obowiązujący Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 48 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Dz.U. 2013 poz. 485 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego
Dz.U. 2013 poz. 265 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne
Dz.U. 2013 poz. 101 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej
Dz.U. 2012 poz. 990 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Dz.U. 2012 poz. 431 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt SK 30/10
Dz.U. 2012 poz. 165 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego
Dz.U. 2012 poz. 106 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne
Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1219 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1200 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Dz.U. 2011 nr 201 poz. 1185 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru
Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1165 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego
Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1164 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków zwrotu kosztów podróży jej członkom i wyznaczonym przez nią recenzentom
Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1163 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne
Dz.U. 2011 nr 191 poz. 1136 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej
Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1067 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą
Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1066 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego
Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
Dz.U. 2011 nr 160 poz. 956 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski
Dz.U. 2011 nr 84 poz. 455 obowiązujący Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 77 poz. 419 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 711 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru
Dz.U. 2010 nr 96 poz. 620 obowiązujący Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki
Dz.U. 2009 nr 84 poz. 704 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukowa, naukowo-techniczną lub artystyczną
Dz.U. 2008 nr 189 poz. 1158 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie
Dz.U. 2007 nr 233 poz. 1714 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą
Dz.U. 2007 nr 1 poz. 3 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni
Dz.U. 2007 nr 1 poz. 2 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe
Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1403 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru
Dz.U. 2006 nr 153 poz. 1094 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Dz.U. 2006 nr 14 poz. 95 Oświadczenie rządowe z dnia 14 października 2005 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równowartości dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanego w Warszawie dnia 10 maja 1974 r.
Dz.U. 2006 nr 14 poz. 94 akt jednorazowy Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanego w Warszawie dnia 10 maja 1974 r.
Dz.U. 2005 nr 252 poz. 2125 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Dz.U. 2005 nr 222 poz. 1910 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o tymczasowym uregulowaniu zagadnienia wzajemnego uznawania równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych oraz szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonego w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r.
Dz.U. 2005 nr 222 poz. 1909 akt jednorazowy Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o tymczasowym uregulowaniu zagadnienia wzajemnego uznawania równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych oraz szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonego w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r.
Dz.U. 2005 nr 222 poz. 1908 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r.
Dz.U. 2005 nr 222 poz. 1907 akt jednorazowy Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r.
Dz.U. 2005 nr 222 poz. 1906 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisanego w Sofii dnia 28 października 1977 r.
Dz.U. 2005 nr 222 poz. 1905 akt jednorazowy Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisanego w Sofii dnia 28 października 1977 r.
Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1541 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną
Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
Dz.U. 2005 nr 153 poz. 1273 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie kwalifikacji osób nadzorujących doświadczenie na zwierzętach, przeprowadzających doświadczenie i uczestniczących w doświadczeniu oraz wzoru zezwolenia indywidualnego dla osób przeprowadzających doświadczenia
Dz.U. 2005 nr 115 poz. 965 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie stypendiów doktorskich i habilitacyjnych
Dz.U. 2005 nr 115 poz. 964 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypendiów doktoranckich
Dz.U. 2005 nr 104 poz. 874 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą
Dz.U. 2005 nr 101 poz. 843 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną
Dz.U. 2005 nr 77 poz. 677 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 kwietnia 2005 r. sygn. akt SK 51/03
Dz.U. 2004 nr 245 poz. 2456 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 września 2004 r. o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisanego w Sofii dnia 28 października 1977 r.
Dz.U. 2004 nr 245 poz. 2455 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 września 2004 r. o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanego w Warszawie dnia 10 maja 1974 r.
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2386 akt jednorazowy Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r.
Dz.U. 2004 nr 196 poz. 2016 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną
Dz.U. 2004 nr 179 poz. 1848 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2004 nr 135 poz. 1442 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie sposobu i zakresu obsługi prac Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, wysokości wynagrodzenia jej członków oraz warunków zwrotu kosztów podróży jej członkom i recenzentom
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1355 Oświadczenie rządowe z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r.
Dz.U. 2004 nr 129 poz. 1354 akt jednorazowy Dokument Wypowiedzenia Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r.
Dz.U. 2004 nr 21 poz. 194 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego
Dz.U. 2004 nr 15 poz. 128 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2172 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1787 akt jednorazowy Ustawa z dnia 28 sierpnia 2003 r. o wypowiedzeniu Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r.
Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1741 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595 uchylony Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki
Dz.U. 2002 nr 58 poz. 531 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz zasad i trybu ich wyboru.
Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 21 września 2001 r. w sprawie sposobu dokonywania okresowych ocen dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 2001 nr 71 poz. 736 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów.
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 455 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 727 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 1999 r. o wykonaniu Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską.
Dz.U. 1998 nr 138 poz. 892 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i naukowo-techniczną.
Dz.U. 1998 nr 37 poz. 203 obowiązujący Ustawa z dnia 6 lutego 1998 r. o uznaniu stopni naukowych, dyplomów i tytułów zawodowych nadanych przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie.
Dz.U. 1997 nr 95 poz. 582 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych I i II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.
Dz.U. 1997 nr 43 poz. 272 obowiązujący Ustawa z dnia 19 marca 1997 r. o zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.
Dz.U. 1997 nr 29 poz. 160 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 1997 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli.
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 500 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie wyłączenia w odniesieniu do wyższych szkół morskich stosowania niektórych przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1996 nr 79 poz. 372 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1995 nr 122 poz. 588 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1995 nr 12 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1994 nr 109 poz. 522 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1994 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego.
Dz.U. 1994 nr 68 poz. 297 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1994 nr 21 poz. 75 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1994 nr 5 poz. 19 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia.
Dz.U. 1993 nr 101 poz. 464 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 1993 r. w sprawie obsługi administracyjnej, wysokości środków finansowych niezbędnych do funkcjonowania Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego oraz wysokości wynagrodzenia jej członków.
Dz.U. 1993 nr 74 poz. 351 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1993 r. w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz zasad i trybu ich wyboru.
Dz.U. 1992 nr 63 poz. 314 uchylony Ustawa z dnia 24 lipca 1992 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1992 nr 16 poz. 64 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 1991 r. w sprawie zasad i trybu nostryfikacji dyplomów i tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 521 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego.
Dz.U. 1991 nr 113 poz. 491 uchylony Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1991 nr 98 poz. 433 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia.
Dz.U. 1991 nr 92 poz. 410 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 353 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Biura Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.
Dz.U. 1991 nr 69 poz. 296 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1991 r. w sprawie zasad i trybu nostryfikacji stopni naukowych uzyskanych za granicą.
Dz.U. 1991 nr 63 poz. 268 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnień do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych I i II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.
Dz.U. 1991 nr 24 poz. 97 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1991 r. w sprawie wysokości i zasad wypłacania wynagrodzenia za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora.
Dz.U. 1990 nr 82 poz. 479 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1990 r. w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz zasad i trybu ich wyboru na kadencję 1991-1993.
Dz.U. 1990 nr 65 poz. 386 uchylony Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych.
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 329 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia.
Dz.U. 1989 nr 56 poz. 335 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 295 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych.
Dz.U. 1989 nr 47 poz. 257 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych.
Dz.U. 1989 nr 45 poz. 244 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 7 lipca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 189 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 maja 1989 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia.
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 183 uchylony Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. zmieniająca ustawę o stopniach naukowych i innych tytułach naukowych.
Dz.U. 1988 nr 37 poz. 294 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 października 1988 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów i tytułów zawodowych oraz stopni naukowych, uzyskanych za granicą w dziedzinie specjalistycznych dyscyplin naukowych o bezpieczeństwie państwa i porządku publicznym oraz ochronie przeciwpożarowej.
Dz.U. 1988 nr 22 poz. 161 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 1988 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów i tytułów zawodowych oraz stopni naukowych, uzyskanych w dziedzinie nauk wojskowych za granicą.
Dz.U. 1988 nr 14 poz. 105 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych.
Dz.U. 1987 nr 22 poz. 128 uchylony Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o zmianie ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym.
Dz.U. 1986 nr 28 poz. 138 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lipca 1986 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych.
Dz.U. 1985 nr 56 poz. 287 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 listopada 1985 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni naukowych.
Dz.U. 1985 nr 42 poz. 202 uchylony Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych.
Dz.U. 1985 nr 42 poz. 201 uchylony Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1985 nr 36 poz. 168 uchylony Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytułach naukowych.
Dz.U. 1984 nr 24 poz. 123 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 9 kwietnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich.
Dz.U. 1983 nr 39 poz. 176 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1983 nr 12 poz. 59 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1983 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równowartości dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisanego w Sofii dnia 28 października 1977 r.
Dz.U. 1983 nr 12 poz. 58 uchylony Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu i przyznawaniu stopni i tytułów naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Ludowej Republice Bułgarii, podpisane w Sofii dnia 28 października 1977 r.
Dz.U. 1983 nr 10 poz. 53 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 22 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich.
Dz.U. 1983 nr 7 poz. 39 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1983 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o uznawaniu studiów, dyplomów wyższego wykształcenia i stopni naukowych w państwach regionu Europy, sporządzonej w Paryżu dnia 21 grudnia 1979 r.
Dz.U. 1983 nr 7 poz. 38 obowiązujący Konwencja o uznawaniu studiów, dyplomów wyższego wykształcenia i stopni naukowych w państwach regionu Europy, sporządzona w Paryżu dnia 21 grudnia 1979 r.
Dz.U. 1983 nr 5 poz. 33 obowiązujący Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. o zmianie niektórych przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego i o zaopatrzeniu emerytalnym.
Dz.U. 1982 nr 14 poz. 113 uchylony Ustawa z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 43 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 29 stycznia 1982 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych oraz praw i obowiązków osób pobierających te stypendia.
Dz.U. 1981 nr 1 poz. 2 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 1980 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r.
Dz.U. 1981 nr 1 poz. 1 uchylony Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisana w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r.
Dz.U. 1980 nr 26 poz. 109 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 17 listopada 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich.
Dz.U. 1978 nr 25 poz. 115 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 9 października 1978 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania nostryfikacji dyplomów i tytułów oraz stopni naukowych, uzyskanych za granicą.
Dz.U. 1978 nr 3 poz. 6 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lutego 1978 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Niemieckiej Republice Demokratycznej, podpisanego w Warszawie dnia 24 lutego 1977 r.
Dz.U. 1978 nr 3 poz. 5 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Niemieckiej Republice Demokratycznej.
Dz.U. 1976 nr 41 poz. 243 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 17 grudnia 1976 r. w sprawie studiów doktoranckich.
Dz.U. 1975 nr 7 poz. 41 uchylony Obwieszczenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 15 lutego 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych.
Dz.U. 1975 nr 5 poz. 29 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1975 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r.
Dz.U. 1975 nr 5 poz. 28 uchylony Konwencja o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzona w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r.
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 15 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1975 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanego w Warszawie dnia 10 maja 1974 r.
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 14 uchylony Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisane w Warszawie dnia 10 maja 1974 r.
Dz.U. 1974 nr 50 poz. 319 uchylony Dekret z dnia 27 grudnia 1974 r. o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1973 nr 32 poz. 192 Obwieszczenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 10 lipca 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 marca 1973 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych.
Dz.U. 1973 nr 25 poz. 144 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 1973 r. w sprawie określenia warunków wymaganych do uzyskania prawa nadawania stopni naukowych.
Dz.U. 1973 nr 12 poz. 89 uznany za uchylony Ustawa z dnia 12 kwietnia 1973 r. o zmianie przepisów dotyczących stopni naukowych i tytułów naukowych oraz organizacji instytutów naukowo-badawczych.
Dz.U. 1972 nr 16 poz. 116 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych.
Dz.U. 1971 nr 19 poz. 187 uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lipca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych oraz praw i obowiązków osób przygotowujących rozprawę doktorską lub habilitacyjną.
Dz.U. 1970 nr 1 poz. 6 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 5 stycznia 1970 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1966 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych.
Dz.U. 1966 nr 10 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1966 r. w sprawie powoływania pracowników naukowo-badawczych w instytutach naukowo-badawczych.
Dz.U. 1965 nr 14 poz. 101 uchylony Ustawa z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych.
Dz.U. 1963 nr 5 poz. 31 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1963 r. w sprawie nadania tytułu profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego pracownikom naukowym w instytutach naukowo-badawczych.
Dz.U. 1962 nr 65 poz. 316 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1962 r. w sprawie określenia zawodowego tytułu dla osób kończących studia zawodowe na politechnikach i w wyższych szkołach rolniczych.
Dz.U. 1959 nr 61 poz. 363 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1959 r. w sprawie określenia tytułu zawodowego dla osób kończących studia zawodowe na politechnikach.
Dz.U. 1951 nr 25 poz. 189 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 26 kwietnia 1951 r. w sprawie ustalenia zasad i sposobu nadawania w roku 1950/51 stopnia magistra przez niektóre wyższe szkoły ekonomiczne.
Dz.U. 1945 nr 43 poz. 245 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 3 września 1945 r. o udzieleniu Akademii Handlowej w Krakowie oraz Akademii Handlowej w Poznaniu prawa nadawania stopnia magistra nauk ekonomiczno-handlowych.
Dz.U. 1939 nr 69 poz. 468 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 26 lipca 1939 r. o sposobie postępowania habilitacyjnego w państwowych szkołach akademickich.
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 425 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 10 lipca 1939 r. o nostryfikowaniu zagranicznych stopni akademickich naukowych i zawodowych przez obywateli polskich, pochodzących z obszaru ziem odzyskanych.
Dz.U. 1939 nr 47 poz. 300 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 28 kwietnia 1939 r. w sprawie przyznania Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie prawa nadawania stopnia magistra wychowania fizycznego.
Dz.U. 1939 nr 9 poz. 47 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 20 stycznia 1939 r. o udzieleniu Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie prawa nadawania stopnia magistra nauk ekonomiczno-handlowych, jako niższego stopnia naukowego.
Dz.U. 1937 nr 73 poz. 535 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 września 1937 r. o udzieleniu Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie prawa nadawania niektórych niższych stopni naukowych.
Dz.U. 1937 nr 47 poz. 364 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 26 lutego 1926 r. do art. 2, 3 i 5 ustawy o mierniczych przysięgłych.
Dz.U. 1935 nr 76 poz. 479 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 października 1935 r. o udzieleniu Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie prawa nadawania niektórych niższych stopni naukowych.
Dz.U. 1933 nr 41 poz. 327 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 maja 1933 r. o udzieleniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu prawa nadawania niektórych niższych stopni naukowych.
Dz.U. 1925 nr 97 poz. 682 uchylony Ustawa z dnia 15 lipca 1925 r. o mierniczych przysięgłych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 5 poz. 95 Dekret w przedmiocie mianowania pierwszego składu profesorów w Politechnice Warszawskiej.
M.P. 2024 poz. 219 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2024 r. nr 115.2.2024 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2024 poz. 189 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2024 r. nr 115.1.2024 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2024 poz. 9 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2023 r. nr 115.13.2023 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2024 poz. 8 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2023 r. nr 115.12.2023 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2024 poz. 7 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2023 r. nr 115.11.2023 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2023 poz. 1048 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2023 r. nr 115.10.2023 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2023 poz. 928 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2023 r. nr 115.9.2023 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2023 poz. 927 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2023 r. nr 115.8.2023 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2023 poz. 605 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2023 r. nr 115.7.2023 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2023 poz. 571 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2023 r. nr 115.6.2023 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2023 poz. 492 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2023 r. nr 115.5.2023 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2023 poz. 357 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2023 r. nr 115.4.2023 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2023 poz. 356 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2023 r. nr 115.3.2023 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2023 poz. 242 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2023 r. nr 115.2.2023 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2023 poz. 241 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2023 r. nr 115.1.2023 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2023 poz. 179 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 2023 r. o utracie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, równoważności stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, sporządzonej w Warszawie dnia 28 kwietnia 2005 r.
M.P. 2023 poz. 128 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2022 r. nr 115.10.2022 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2022 poz. 1248 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2022 r. nr 115.9.2022 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2022 poz. 923 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. nr 115.8.2022 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2022 poz. 922 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2022 r. nr 115.7.2022 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2022 poz. 768 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2022 r. nr 115.6.2022 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2022 poz. 643 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2022 r. nr 115.5.2022 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2022 poz. 547 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2022 r. nr 115.4.2022 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2022 poz. 448 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2022 r. nr 115.3.2022 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2022 poz. 387 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2022 r. nr 115.2.2022 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2022 poz. 345 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2022 r. nr 115.1.2022 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2022 poz. 163 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2022 r. nr 115.27.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2022 poz. 62 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2021 r. nr 115.26.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2022 poz. 61 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2021 r. nr 115.25.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2022 poz. 60 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2021 r. nr 115.24.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 1169 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2021 r. nr 115.23.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 999 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2021 r. nr 115.22.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 998 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2021 r. nr 115.21.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 827 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2021 r. nr 115.20.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 826 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2021 r. nr 115.19.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 823 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2021 r. nr 115.18.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 822 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2021 r. nr 115.17.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 821 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. nr 115.16.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 626 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2021 r. nr 115.15.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 625 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2021 r. nr 115.14.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 489 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2021 r. nr 115.12.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 488 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2021 r. nr 115.12.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 413 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2021 r. nr 115.11.2021 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 412 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2021 r. nr 115.10.2021 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 411 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2021 r. nr 115.9.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 410 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2021 r. nr 115.8.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 325 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2021 r. nr 115.7.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 324 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2021 r. nr 115.6.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 323 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2021 r. nr 115.5.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 322 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2021 r. nr 115.4.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 183 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. nr 115.3.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 182 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2021 r. nr 115.2.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 181 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2021 r. nr 115.1.2021 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2021 poz. 130 Oświadczenie rządowe z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniających do podejmowania studiów oraz uznawaniu okresów studiów, tytułów zawodowych, stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, podpisaną w Wilnie dnia 3 sierpnia 2020 r.
M.P. 2021 poz. 129 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniających do podejmowania studiów oraz uznawaniu okresów studiów, tytułów zawodowych, stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, podpisana w Wilnie dnia 3 sierpnia 2020 r.
M.P. 2021 poz. 25 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2020 r. nr 115.13.2020 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2020 poz. 1063 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2020 r. nr 115.12.2020 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2020 poz. 996 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 r. nr 115.11.2020 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2020 poz. 993 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2020 r. nr 115.10.2020 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2020 poz. 992 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2020 r. nr 115.9.2020 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2020 poz. 724 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. nr 115.8.2020 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2020 poz. 656 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2020 r. nr 115.7.2020 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2020 poz. 529 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2020 r. nr 115.6.2020 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2020 poz. 528 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2020 r. nr 115.5.2020 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2020 poz. 527 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2020 r. nr 115.4.2020 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2020 poz. 378 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2020 r. nr 115.3.2020 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2020 poz. 377 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. nr 115.2.2020 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2020 poz. 304 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. Nr 115.1.2020 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2019 poz. 1178 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2019 r. nr 115.12.2019 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2019 poz. 1126 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2019 r. nr 115.11.2019 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2019 poz. 1125 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2019 r. nr 115.10.2019 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2019 poz. 1038 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2019 r. nr 115.9.2019 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2019 poz. 985 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. nr 115.7.2019 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2019 poz. 984 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dnia 11 lipca 2019 r. nr 115.8.2019 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2019 poz. 459 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2019 r. nr 115.6.2019 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2019 poz. 453 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2019 r. nr 115.5.2019 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2019 poz. 282 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2019 r. nr 115.4.2019 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2019 poz. 281 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. nr 115.3.2019 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2019 poz. 280 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2019 r. nr 115.2.2019 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2019 poz. 136 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2019 r. nr 115.1.2019 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2019 poz. 134 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2019 r. nr 115.13.2018 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2019 poz. 33 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2018 r. nr 112.82.2018 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji oraz generała brygady
M.P. 2018 poz. 1255 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2018 r. nr 115.12.2018 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2018 poz. 1023 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2018 r. nr 115.11.2018 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2018 poz. 854 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2018 r. nr 115.10.2018 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2018 poz. 749 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2018 r. nr 115.9.2018 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2018 poz. 748 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2018 r. nr 115.8.2018 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2018 poz. 558 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. nr 115.7.2018 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2018 poz. 557 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. nr 115.6.2018 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2018 poz. 406 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 115.5.2018 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2018 poz. 252 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2018 r. nr 115.4.2018 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2018 poz. 251 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2018 r. nr 115.3.2018 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2018 poz. 250 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2018 r. nr 115.2.2018 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2018 poz. 249 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2018 r. nr 115.1.2018 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2017 poz. 976 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2017 r. nr 115.6.2017 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2017 poz. 975 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2017 r. nr 115.5.2017 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2017 poz. 974 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. nr 115.4.2017 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2017 poz. 392 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2017 r. nr 115.3.2017 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2017 poz. 270 akt indywidualny Postanowienie nr 115.2.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2017 poz. 201 akt indywidualny Postanowienie nr 115.1.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2017 poz. 41 akt indywidualny Postanowienie nr 115.12.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2017 poz. 40 akt indywidualny Postanowienie Nr 115.11.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2017 poz. 27 akt indywidualny Postanowienie nr 115.13.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2016 poz. 1140 akt indywidualny Postanowienie nr 115.9.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2016 poz. 1136 akt indywidualny Postanowienie nr 115.10.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2016 poz. 1135 akt indywidualny Postanowienie nr 115.8.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2016 poz. 925 akt indywidualny Postanowienie nr 115.7.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2016 poz. 730 akt indywidualny Postanowienie nr 115.6.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2016 poz. 729 akt indywidualny Postanowienie nr 115.5.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2016 poz. 728 akt indywidualny Postanowienie nr 115.4.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2016 poz. 504 akt indywidualny Postanowienie nr 115.3.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2016 poz. 183 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. nr 115.2.2016 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2016 poz. 182 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. nr 115.1.2016 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2016 poz. 68 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2015 r. nr 115.15.2015 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2015 poz. 1101 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2015 r. nr 115.14.2015 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2015 poz. 798 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 115.13.2015 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2015 poz. 791 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 115.12.2015 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2015 poz. 788 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. nr 115.11.2015 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2015 poz. 787 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2015 r. nr 115.10.2015 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2015 poz. 649 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2015 r. nr 115.8.2015 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2015 poz. 648 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2015 r. nr 115.9.2015 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2015 poz. 646 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 115.7.2015 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2015 poz. 470 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2015 r. nr 115.6.2015 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2015 poz. 469 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2015 r. nr 115.5.2015 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2015 poz. 299 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2015 r. nr 115.4.2015 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2015 poz. 298 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2015 r. nr 115.3.2015 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2015 poz. 297 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2015 r. nr 115.2.2015 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2015 poz. 229 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2015 r. nr 115-1-2015 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2015 poz. 63 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. nr 115-17-14 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2015 poz. 62 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. nr 115-18-14 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2015 poz. 61 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. nr 115-16-14 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2014 poz. 1012 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r. nr 115-12-14 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2014 poz. 965 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. nr 115-14-14 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2014 poz. 964 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r. nr 115-13-14 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2014 poz. 945 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. nr 115-15-14 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2014 poz. 715 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. nr 115-11-14 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2014 poz. 548 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. nr 115-8-14 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2014 poz. 547 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. nr 115-9-14 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2014 poz. 546 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. nr 115-10-14 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2014 poz. 431 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. nr 115-7-14 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2014 poz. 331 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2014 r. nr 115-6-14 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2014 poz. 330 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2014 r. nr 115-5-14 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2014 poz. 329 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. nr 115-4-14 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2014 poz. 328 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. nr 115-3-14 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2014 poz. 327 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. nr 115-2-14 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2014 poz. 230 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2014 r. nr 115-1-14 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2014 poz. 13 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. nr 115-18-13 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2014 poz. 12 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. nr 115-17-13 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2014 poz. 11 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. nr 115-15-13 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2014 poz. 10 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. nr 115-14-13 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2014 poz. 7 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2013 r. nr 115-16-13 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2014 poz. 6 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2013 r. nr 115-13-13 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2013 poz. 1013 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. nr 115-11-13 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2013 poz. 1012 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 115-12-13 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2013 poz. 809 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2013 r. nr 115-10-13 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2013 poz. 742 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2013 r. nr 115-8-13 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2013 poz. 733 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2013 r. nr 115-9-13 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2013 poz. 642 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. nr 115-7-13 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2013 poz. 593 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. nr 115-6-13 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2013 poz. 412 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2013 r. nr 115-5-13 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2013 poz. 411 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. nr 115-4-13 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2013 poz. 195 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. nr 115-14-12 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2013 poz. 186 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. nr 115-1-2013 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2013 poz. 184 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. nr 115-15-12 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2013 poz. 183 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. nr 115-2-2013 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2013 poz. 182 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. nr 115-15-12 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2013 poz. 179 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2012 r. nr 115-12-12 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2013 poz. 176 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2013 r. nr 115-3-13 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2012 poz. 654 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 115-11-12 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2012 poz. 653 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 115-10-12 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2012 poz. 524 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 115-8-12 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2012 poz. 510 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2012 r. nr 115-9-12 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2012 poz. 378 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. nr 115-7-12 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2012 poz. 377 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. nr 115-6-12 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2012 poz. 376 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2012 r. nr 115-5-12 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2012 poz. 375 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2012 r. nr 115-4-12 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2012 poz. 374 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2012 r. nr 115-3-12 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2012 poz. 76 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2012 r. nr 115-1-12 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2012 poz. 75 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2012 r. nr 115-2-12 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2012 poz. 5 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2011 r. Nr 115-12-11 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2011 nr 107 poz. 1072 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2011 nr 103 poz. 1029 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2011 r. nr 115-10-11 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2011 nr 99 poz. 1000 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2011 r. nr 115-9-11 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2011 nr 77 poz. 750 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. nr 115-8-11 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2011 nr 77 poz. 749 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2011 r. nr 115-7-11 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2011 nr 77 poz. 748 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2011 r. nr 115-6-11 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2011 nr 47 poz. 524 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2011 r. nr 115-5-11 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2011 nr 47 poz. 523 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2011 r. nr 115-4-11 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2011 nr 44 poz. 469 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2011 r. nr 115-3-11 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2011 nr 23 poz. 251 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2011 r. nr 115-2-11 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2011 nr 14 poz. 149 uznany za uchylony Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
M.P. 2011 nr 14 poz. 148 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2011 r. nr 115-1-11 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2011 nr 12 poz. 132 Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
M.P. 2011 nr 9 poz. 83 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2010 r. nr 115-10-10 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2011 nr 9 poz. 82 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2010 r. nr 115-9-10 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2010 nr 96 poz. 1114 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2010 r. nr 115-8-10 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2010 nr 96 poz. 1113 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2010 r. nr 115-7-10 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2010 nr 96 poz. 1112 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2010 r. nr 115-6-10 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2010 nr 96 poz. 1111 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2010 r. nr 115-5-10 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2010 nr 96 poz. 1110 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2010 r. nr 115-4-10 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2010 nr 96 poz. 1109 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2010 r. nr 115-3-10 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2010 nr 96 poz. 1108 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2010 r. nr 115-2-10 w sprawie nadania tytułu profesora
M.P. 2010 nr 46 poz. 643 Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego wraz z określeniem nazw nadawanych stopni
M.P. 2010 nr 46 poz. 642 Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
M.P. 2010 nr 46 poz. 636 uznany za uchylony Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
M.P. 2010 nr 15 poz. 153 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie nadania tytułu profesora nr 115-1-10
M.P. 2010 nr 6 poz. 52 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2009 r. nr 115-13-09 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2010 nr 6 poz. 51 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2009 r. nr 115-12-09 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2010 nr 6 poz. 50 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2009 r. nr 115-11-09 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2009 nr 74 poz. 925 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2009 r. nr 112-37-09 o nadaniu stopni oficerskich generała dywizji, wiceadmirała oraz generała brygady
M.P. 2009 nr 68 poz. 877 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2009 r. nr 115-10-09 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2009 nr 68 poz. 876 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2009 r. nr 115-9-09 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2009 nr 68 poz. 875 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2009 r. nr 115-8-09 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2009 nr 68 poz. 874 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2009 r. nr 115-7-09 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2009 nr 39 poz. 611 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2009 r. nr 115-6-09 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2009 nr 30 poz. 422 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2009 r. nr 115-5-09 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2009 nr 25 poz. 330 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2009 r. nr 115-4-09 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2009 nr 23 poz. 300 Oświadczenie rządowe z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniających do wstępu na studia wyższe, okresów studiów, dyplomów, tytułów i stopni, podpisanej w Warszawie dnia 28 maja 2008 r.
M.P. 2009 nr 23 poz. 299 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniających do wstępu na studia wyższe, okresów studiów, dyplomów, tytułów i stopni, podpisana w Warszawie dnia 28 maja 2008 r.
M.P. 2009 nr 20 poz. 245 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2009 r. nr 115-3-09 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2009 nr 12 poz. 146 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2009 r. nr 115-2-09 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2009 nr 5 poz. 40 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2009 r. nr 115-1-09 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2008 nr 97 poz. 843 uznany za uchylony Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
M.P. 2008 nr 97 poz. 830 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2008 r. nr 115-9-08 zmieniające postanowienie o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2008 nr 57 poz. 517 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2008 r. nr 115-8-08 zmieniające postanowienie o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2008 nr 57 poz. 512 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2008 r. nr 115-7-08 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2008 nr 57 poz. 511 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2008 r. nr 115-6-08 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2008 nr 53 poz. 472 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2008 r. nr 115-5-08 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2008 nr 53 poz. 471 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2008 r. nr 115-4-08 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2008 nr 40 poz. 352 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2008 r. nr 115-3-08 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2008 nr 35 poz. 314 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2008 r. Nr 115-2-08 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2008 nr 13 poz. 128 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2008 r. nr 115-1-08 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2008 nr 1 poz. 11 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2007 r. nr 115-10-07 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2008 nr 1 poz. 10 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2007 r. nr 115-9-07 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2007 nr 85 poz. 891 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2007 r. nr 115-8-07 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2007 nr 82 poz. 863 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2007 r. nr 115-7-07 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2007 nr 82 poz. 862 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2007 r. nr 115-6-07 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2007 nr 82 poz. 861 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2007 r. nr 115-5-07 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2007 nr 82 poz. 860 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2007 r. nr 115-4-07 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2007 nr 42 poz. 465 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2007 r. nr 115-3-07 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2007 nr 41 poz. 462 Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego wraz z określeniem nazw nadawanych stopni
M.P. 2007 nr 32 poz. 374 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o wzajemnym uznaniu studiów, dyplomów i stopni naukowych, sporządzonego w Damaszku dnia 22 września 1985 r.
M.P. 2007 nr 15 poz. 168 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r. nr 115-2-07 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2007 nr 15 poz. 159 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2007 r. nr 115-1-07 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2006 nr 87 poz. 897 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2006 r. nr 115-5-06 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2006 nr 80 poz. 796 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2006 r. nr 115-4-06 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2006 nr 79 poz. 784 Oświadczenie rządowe z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równowartości stopni, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 2005 r.
M.P. 2006 nr 79 poz. 783 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności stopni, sporządzona w Warszawie dnia 11 kwietnia 2005 r.
M.P. 2006 nr 47 poz. 503 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2006 r. nr 115-3-06 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2006 nr 47 poz. 502 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2006 r. nr 115-2-06 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2006 nr 37 poz. 415 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. nr 115-1-06 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2006 nr 26 poz. 289 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, równoważności stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, sporządzonej w Warszawie dnia 28 kwietnia 2005 r.
M.P. 2006 nr 26 poz. 288 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, równoważności stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, sporządzona w Warszawie dnia 28 kwietnia 2005 r.
M.P. 2006 nr 14 poz. 188 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej, sporządzonej w Warszawie dnia 18 lipca 2005 r.
M.P. 2006 nr 14 poz. 187 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej
M.P. 2005 nr 83 poz. 1173 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2005 r. nr 115-10-05 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2005 nr 83 poz. 1169 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2005 r. nr 115-9-05 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2005 nr 79 poz. 1120 uznany za uchylony Uchwała Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 października 2005 r. w sprawie określenia dziedzin oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
M.P. 2005 nr 76 poz. 1063 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2005 r. nr 115-8-05 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2005 nr 71 poz. 980 Oświadczenie rządowe z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniających do podejmowania studiów wyższych oraz uznawaniu okresów studiów, tytułów zawodowych, stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, sporządzonej w Wilnie dnia 9 marca 2005 r.
M.P. 2005 nr 71 poz. 979 uchylony Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o wzajemnym uznawaniu dokumentów uprawniających do podejmowania studiów wyższych oraz uznawaniu okresów studiów, tytułów zawodowych, stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, sporządzona w Wilnie dnia 9 marca 2005 r.
M.P. 2005 nr 65 poz. 895 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2005 r. nr 115-7-05 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2005 nr 39 poz. 525 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2005 r. nr 115-6-05 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2005 nr 39 poz. 521 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2005 r. nr 112-5-05 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2005 nr 30 poz. 412 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2005 r. nr 115-4-05 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2005 nr 30 poz. 411 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2005 nr 115-3-05 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2005 nr 30 poz. 410 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2005 r. nr 115-2-05 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2005 nr 21 poz. 314 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2005 r. nr 115-1-05 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2005 nr 6 poz. 77 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2004 r. nr 115-11-04 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2004 nr 56 poz. 924 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2004 r. nr 115-10-04 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2004 nr 56 poz. 921 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2004 r. nr 115-9-04 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2004 nr 56 poz. 920 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2004 r. nr 115-8-04 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2004 nr 49 poz. 837 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2004 r. nr 115-7-04 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2004 nr 43 poz. 745 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2004 r. nr 115-6-04 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2004 nr 29 poz. 522 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2004 r. o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2004 nr 29 poz. 520 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2004 r. nr 115-4-04 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2004 nr 18 poz. 307 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2004 r. Nr 115-3-04 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2004 nr 18 poz. 306 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2004 r. Nr 115-2-04
M.P. 2004 nr 18 poz. 303 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2004 r. nr 115-1-04 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2004 nr 5 poz. 81 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2003 r. nr 115-10-03 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2004 nr 2 poz. 23 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2003 r. nr 115-9-03 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2003 nr 52 poz. 813 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2003 r. nr 115-8-03 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2003 nr 49 poz. 744 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2003 r. nr 115-7-03 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2003 nr 40 poz. 586 uchylony Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
M.P. 2003 nr 36 poz. 496 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2003 r. nr 115-6-03 o nadaniu tytułu profesora
M.P. 2003 nr 36 poz. 495 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2003 r. nr 115-5-03 o nadaniu tytułu naukowego profesora
M.P. 2003 nr 35 poz. 465 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2003 r. nr 115-4-03 o nadaniu tytułu naukowego profesora
M.P. 2003 nr 18 poz. 275 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2003 r. nr 115-3-03 o nadaniu tytułu naukowego profesora
M.P. 2003 nr 15 poz. 225 Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 17 grudnia 2002 re. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych wraz z określeniem stopnia nadawanych kwalifikacji
M.P. 2003 nr 13 poz. 197 Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, w zakresie których mogą być przeprowadzane przewody kwalifikacyjne I i II stopnia.
M.P. 2003 nr 12 poz. 166 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2003 r. nr 115-2-03 o nadaniu tytułu naukowego profesora
M.P. 2003 nr 12 poz. 165 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2003 r. nr 115-1-03 o nadaniu tytułu naukowego profesora
M.P. 2003 nr 12 poz. 162 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2002 r. nr 115-12-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora
M.P. 2003 nr 2 poz. 19 Obwieszczenie Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych, wraz z określeniem nazw nadawanych stopni naukowych
M.P. 2002 nr 60 poz. 827 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2002 r. nr 115-11-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2002 nr 60 poz. 825 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2002 r. nr 115-10-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2002 nr 57 poz. 769 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2002 r. nr 115-9-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2002 nr 44 poz. 661 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2002 r. nr 115-8-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2002 nr 33 poz. 506 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2002 r. nr 115-7-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2002 nr 33 poz. 505 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2002 r. nr 115-6-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2002 nr 22 poz. 381 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2002 r. nr 115-5-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2002 nr 15 poz. 239 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2002 r. nr 115-4-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2002 nr 12 poz. 212 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2002 r. nr 115-3-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2002 nr 12 poz. 207 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2002 r. nr 115-2-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2002 nr 5 poz. 81 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 stycznia 2002 r. nr 115-1-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2002 nr 5 poz. 80 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2001 r. nr 115-15-01 o nadaniu tytułu naukowego profesora.
M.P. 2001 nr 47 poz. 766 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2001 r. nr 115-14-01 o nadaniu tytułu naukowego profesora.