Wyszukiwanie

wydawnictwa i publikacje

Liczba znalezionych aktów: 323.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 768 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 15 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu "Rozwój czasopism naukowych"
Dz.U. 2024 poz. 747 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 14 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"
Dz.U. 2023 poz. 2682 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"
Dz.U. 2023 poz. 1395 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego
Dz.U. 2023 poz. 910 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
Dz.U. 2023 poz. 803 obowiązujący Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych
Dz.U. 2023 poz. 441 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"
Dz.U. 2022 poz. 2552 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz przyjmowania upominków przez członków służby zagranicznej
Dz.U. 2022 poz. 885 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.
Dz.U. 2022 poz. 716 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.
Dz.U. 2022 poz. 661 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
Dz.U. 2022 poz. 574 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Dz.U. 2022 poz. 422 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"
Dz.U. 2021 poz. 1994 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
Dz.U. 2021 poz. 1675 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"
Dz.U. 2021 poz. 1537 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia
Dz.U. 2021 poz. 1514 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie programu "Rozwój czasopism naukowych"
Dz.U. 2021 poz. 662 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2021 r.
Dz.U. 2021 poz. 577 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.
Dz.U. 2020 poz. 2146 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"
Dz.U. 2020 poz. 1352 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
Dz.U. 2020 poz. 349 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
Dz.U. 2020 poz. 127 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o umowach międzynarodowych
Dz.U. 2020 poz. 94 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"
Dz.U. 2019 poz. 2341 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
Dz.U. 2019 poz. 2315 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów graficznych winiet dzienników urzędowych
Dz.U. 2019 poz. 2013 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
Dz.U. 2019 poz. 1595 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Prasowej
Dz.U. 2019 poz. 1461 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Dz.U. 2019 poz. 1188 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"
Dz.U. 2019 poz. 392 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
Dz.U. 2019 poz. 335 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
Dz.U. 2018 poz. 2198 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"
Dz.U. 2018 poz. 2152 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
Dz.U. 2018 poz. 1914 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo prasowe
Dz.U. 2018 poz. 1832 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"
Dz.U. 2018 poz. 1795 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego
Dz.U. 2018 poz. 1668 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Dz.U. 2018 poz. 1274 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania w 2018 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
Dz.U. 2018 poz. 660 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. - Regulamin Sądu Najwyższego
Dz.U. 2018 poz. 615 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r. i 2019 r
Dz.U. 2018 poz. 611 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych
Dz.U. 2018 poz. 545 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych
Dz.U. 2017 poz. 2301 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
Dz.U. 2017 poz. 1957 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego
Dz.U. 2017 poz. 1881 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
Dz.U. 2017 poz. 1732 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości, a także przyjmowania upominków i innych świadczeń o podobnym charakterze przez członków służby zagranicznej
Dz.U. 2017 poz. 1523 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Dz.U. 2017 poz. 880 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U. 2016 poz. 2154 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych
Dz.U. 2016 poz. 1622 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego
Dz.U. 2016 poz. 666 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U. 2016 poz. 505 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika "Paulinianum"
Dz.U. 2016 poz. 339 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
Dz.U. 2016 poz. 296 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Dz.U. 2015 poz. 2015 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
Dz.U. 2015 poz. 1484 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Dz.U. 2015 poz. 1074 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych
Dz.U. 2015 poz. 452 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
Dz.U. 2015 poz. 441 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych
Dz.U. 2015 poz. 269 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego
Dz.U. 2014 poz. 1481 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych
Dz.U. 2014 poz. 1024 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
Dz.U. 2014 poz. 860 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych
Dz.U. 2014 poz. 811 obowiązujący Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 649 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego
Dz.U. 2014 poz. 524 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim
Dz.U. 2014 poz. 125 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego
Dz.U. 2013 poz. 1654 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych
Dz.U. 2013 poz. 1323 obowiązujący Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej
Dz.U. 2013 poz. 279 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych
Dz.U. 2013 poz. 238 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia
Dz.U. 2013 poz. 55 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Słowo Prawdy z siedzibą w Warszawie
Dz.U. 2012 poz. 1143 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia
Dz.U. 2012 poz. 1136 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe
Dz.U. 2012 poz. 877 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
Dz.U. 2012 poz. 639 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzorów graficznych winiet dzienników urzędowych
Dz.U. 2012 poz. 499 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia
Dz.U. 2012 poz. 143 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia
Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1639 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie programu "Index Plus"
Dz.U. 2011 nr 214 poz. 1269 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru graficznego winiety dzienników urzędowych oraz pierwszej i ostatniej strony Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B", a także wzoru okładek i strony tytułowej załączników do tego dziennika urzędowego
Dz.U. 2011 nr 197 poz. 1172 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Dz.U. 2011 nr 117 poz. 676 obowiązujący Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 67 poz. 352 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim
Dz.U. 2010 nr 17 poz. 95 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Dz.U. 2010 nr 12 poz. 69 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych
Dz.U. 2009 nr 190 poz. 1473 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Dz.U. 2009 nr 119 poz. 997 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia
Dz.U. 2008 nr 108 poz. 697 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia
Dz.U. 2007 nr 68 poz. 449 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Dz.U. 2006 nr 145 poz. 1050 obowiązujący Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie elektronicznym
Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U. 2006 nr 73 poz. 501 obowiązujący Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 17 poz. 140 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2006 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2253 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Dz.U. 2005 nr 218 poz. 1841 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2005 r. w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich
Dz.U. 2005 nr 190 poz. 1606 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2888 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1573 obowiązujący Ustawa z dnia 11 października 2002 r. o uchyleniu ustawy o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".
Dz.U. 2002 nr 136 poz. 1150 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości, a także przyjmowania upominków i innych świadczeń o podobnym charakterze przez członków służby zagranicznej.
Dz.U. 2002 nr 67 poz. 619 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1358 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczanie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.
Dz.U. 2001 nr 51 poz. 533 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu czasopism specjalistycznych, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%, oraz warunków jej stosowania.
Dz.U. 2001 nr 28 poz. 317 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Włocławskiemu Wydawnictwu Diecezjalnemu.
Dz.U. 2001 nr 19 poz. 238 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. o sprostowaniu błędu.
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 51 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2001 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 2000 nr 121 poz. 1297 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu czasopism specjalistycznych, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%, oraz warunków jej stosowania.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1289 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru graficznego pierwszej i ostatniej strony dzienników urzędowych.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1243 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.
Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1193 obowiązujący Ustawa z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Prawa upadłościowego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 443 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych.
Dz.U. 2000 nr 26 poz. 319 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 115 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1999 nr 87 poz. 977 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 842 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. w sprawie trybu i form ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych.
Dz.U. 1999 nr 50 poz. 513 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu i ich przekazywania.
Dz.U. 1998 nr 38 poz. 219 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do specjalistycznych podręczników szkolnych i akademickich.
Dz.U. 1997 nr 141 poz. 947 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru dzienników i czasopism.
Dz.U. 1997 nr 138 poz. 930 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie określenia wzorów ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz dodatkowych informacji zawartych w ogłoszeniach.
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 630 uchylony Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".
Dz.U. 1997 nr 46 poz. 292 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 1997 r. w sprawie trybu wydawania oraz rozpowszechniania Biuletynu Służby Cywilnej.
Dz.U. 1997 nr 29 poz. 161 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania.
Dz.U. 1996 nr 152 poz. 722 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.
Dz.U. 1996 nr 89 poz. 402 uchylony Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej.
Dz.U. 1996 nr 45 poz. 204 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.
Dz.U. 1996 nr 6 poz. 42 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego.
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 642 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1995 r. w sprawie trybu udostępniania prasie informacji oraz organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej.
Dz.U. 1995 nr 111 poz. 537 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 1995 r. w sprawie przekształcenia Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawniczego RZECZPOSPOLITA z siedzibą w Warszawie w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa.
Dz.U. 1995 nr 60 poz. 310 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 maja 1995 r. o zmianie ustawy o łączności oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 48 poz. 253 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1995 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.
Dz.U. 1995 nr 23 poz. 121 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 735 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości opłat na Fundusz Promocji Twórczości od egzemplarzy utworów, których autorska ochrona majątkowa upłynęła, szczegółowych zasad wypłat z tego Funduszu oraz przyznawania z niego stypendiów i pomocy socjalnej.
Dz.U. 1994 nr 133 poz. 688 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1994 nr 52 poz. 210 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1994 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz zasad jego współdziałania z naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej.
Dz.U. 1994 nr 47 poz. 193 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku od towarów i usług.
Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 652 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku od towarów i usług.
Dz.U. 1993 nr 107 poz. 484 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych oraz ustanowienia kontyngentów celnych na towary pochodzące z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Królestwa Szwecji, Księstwa Liechtenstein, Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Republiki Islandii.
Dz.U. 1993 nr 88 poz. 411 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 10 września 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Księży Werbistów-Verbum.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 272 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 384 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 21 września 1992 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictw Duszpasterstwa Rolników z siedzibą we Włocławku.
Dz.U. 1991 nr 94 poz. 420 uchylony Ustawa z dnia 20 września 1991 r. o zmianie ustawy o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 182 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dz.U. 1991 nr 37 poz. 162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych.
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 55 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów z dnia 2 lutego 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami finansowymi na naukę w 1991 r.
Dz.U. 1990 nr 86 poz. 504 uchylony Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności.
Dz.U. 1990 nr 82 poz. 474 obowiązujący Akt Paryski Konwencji Berneńskiej o Ochronie Dzieł Literackich i Artystycznych sporządzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r.
Dz.U. 1990 nr 46 poz. 275 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie rejestru dzienników i czasopism.
Dz.U. 1990 nr 29 poz. 173 obowiązujący Ustawa z dnia 11 kwietnia 1990 r. o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk, zniesieniu organów tej kontroli oraz o zmianie ustawy - Prawo prasowe.
Dz.U. 1990 nr 21 poz. 125 uchylony Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 187 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe.
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 186 uchylony Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o zmianie ustawy o kontroli publikacji i widowisk.
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 178 obowiązujący Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o przekazaniu dotychczasowych kompetencji Rady Państwa Prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innym organom państwowym.
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 344 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie umów o wykorzystanie utworów muzycznych.
Dz.U. 1985 nr 61 poz. 315 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1985 r. w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory.
Dz.U. 1985 nr 28 poz. 127 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 maja 1985 r. w sprawie prowadzenia księgarń, antykwariatów, sprzedaży dzieł sztuki oraz prowadzenia działalności w zakresie fonografii przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1984 nr 57 poz. 290 uchylony Obwieszczenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 4 grudnia 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 marca 1975 r. - Prawo celne.
Dz.U. 1984 nr 54 poz. 275 uchylony Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności.
Dz.U. 1984 nr 40 poz. 214 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1984 r. w sprawie zakresu działania oraz trybu powoływania i działania Rady Prasowej.
Dz.U. 1984 nr 40 poz. 213 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zezwoleń, rejestracji i kontroli przedsiębiorstw oraz zakładów i urządzeń poligraficznych.
Dz.U. 1984 nr 40 poz. 212 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory.
Dz.U. 1984 nr 40 poz. 209 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1984 r. w sprawie trybu udostępniania prasie informacji oraz organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji państwowej.
Dz.U. 1984 nr 26 poz. 129 uchylony Ustawa z dnia 26 kwietnia 1984 r. o upowszechnianiu kultury oraz o prawach i obowiązkach pracowników upowszechniania kultury.
Dz.U. 1984 nr 14 poz. 60 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 23 lutego 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu sprawowania kontroli publikacji i widowisk.
Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.
Dz.U. 1983 nr 64 poz. 290 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1983 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników Narodowego Banku Polskiego.
Dz.U. 1983 nr 58 poz. 260 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory.
Dz.U. 1983 nr 58 poz. 259 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zawierania umów o napisanie, tłumaczenie i publiczne wystawianie utworów scenicznych oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory.
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 204 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o zmianie ustawy o kontroli publikacji i widowisk.
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 202 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o Polskiej Agencji Prasowej.
Dz.U. 1982 nr 42 poz. 277 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory.
Dz.U. 1982 nr 4 poz. 28 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 stycznia 1982 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania obowiązków uzyskiwania zezwoleń na zwoływanie i odbywanie zgromadzeń, organizowanie publicznych imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych oraz przeprowadzanie zbiórek publicznych w czasie obowiązywania stanu wojennego, a także wyłączenia niektórych rodzajów zgromadzeń od obowiązku uzyskiwania zezwoleń.
Dz.U. 1981 nr 24 poz. 126 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1981 r. w sprawie regulaminu sprawowania kontroli publikacji i widowisk.
Dz.U. 1981 nr 24 poz. 125 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1981 r. w sprawie siedzib i terytorialnego zasięgu działania okręgowych urzędów kontroli publikacji i widowisk.
Dz.U. 1981 nr 20 poz. 99 uchylony Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk.
Dz.U. 1981 nr 15 poz. 68 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek wynagrodzenia za te utwory.
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1979 r. w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory.
Dz.U. 1978 nr 8 poz. 29 Oświadczenie rządowe z dnia 20 stycznia 1978 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Powszechnej konwencji o prawie autorskim i protokołów nr 1 i nr 2, sporządzonych w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r., oraz do Powszechnej konwencji o prawie autorskim i protokołu nr 1, sporządzonych w Genewie dnia 6 września 1952 r.
Dz.U. 1978 nr 8 poz. 28 obowiązujący Powszechna konwencja o prawie autorskim zrewidowana w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r.
Dz.U. 1975 nr 34 poz. 184 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1975 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim.
Dz.U. 1975 nr 27 poz. 142 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 lipca 1975 r. w sprawie prowadzenia księgarń, antykwariatów i sprzedaży dzieł sztuki przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1975 nr 13 poz. 75 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1975 r. w sprawie zakresu i trybu sprawowania nadzoru i kontroli przez Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.
Dz.U. 1975 nr 10 poz. 56 uchylony Ustawa z dnia 26 marca 1975 r. Prawo celne.
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 17 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1975 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnej ochronie praw autorskich, podpisanego w Warszawie dnia 4 października 1974 r.
Dz.U. 1975 nr 4 poz. 16 obowiązujący Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnej ochronie praw autorskich, podpisane w Warszawie dnia 4 października 1974 r.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 297 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie wydawania osobom prawnym nie będącym jednostkami gospodarki uspołecznionej zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej o celach religijnych.
Dz.U. 1974 nr 45 poz. 268 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie określenia stanowisk kierowniczych, na których zatrudnia się pracowników na podstawie powołania.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 367 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1972 r. w sprawie zmian organizacji wydawniczej i kolportażu prasy.
Dz.U. 1971 nr 8 poz. 91 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Polskę Konwencji dotyczącej międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych, sporządzonej w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r.
Dz.U. 1971 nr 8 poz. 90 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Polskę Konwencji dotyczącej międzynarodowej wymiany wydawnictw, sporządzonej w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r.
Dz.U. 1971 nr 8 poz. 89 obowiązujący Konwencja dotycząca międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych, sporządzona w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r.
Dz.U. 1971 nr 8 poz. 88 obowiązujący Konwencja dotycząca międzynarodowej wymiany wydawnictw, sporządzona w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r.
Dz.U. 1968 nr 12 poz. 64 uchylony Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o zezwoleniach na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową.
Dz.U. 1968 nr 12 poz. 63 uchylony Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach.
Dz.U. 1958 nr 49 poz. 242 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1958 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przemysłu, rzemiosła i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1952 nr 34 poz. 234 uchylony Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim.
Dz.U. 1951 nr 59 poz. 408 Oświadczenie rządowe z dnia 14 czerwca 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu o zmianie Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie dnia 12 września 1923 r., podpisanego w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1951 nr 59 poz. 407 obowiązujący Protokół o zmianie Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie dnia 12 września 1923 r., podpisany w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1950 nr 23 poz. 208 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1950 r. w sprawie przystąpienia Państwa Izrael do konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., zmienionej w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 407 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1949 r. w sprawie koncesjonowania przedsiębiorstw wydawniczych książek i druków nieperiodycznych.
Dz.U. 1938 nr 49 poz. 392 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1938 r. w sprawie złożenia przez szereg państw dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do konwencji z dnia 15 marca 1886 r. dotyczącej międzynarodowej wymiany urzędowych wydawnictw i innych publikacyj.
Dz.U. 1936 nr 54 poz. 394 Oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 1936 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych, bądź przystąpienia niżej wymienionych państw do Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych.
Dz.U. 1936 nr 48 poz. 350 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1936 r. w sprawie przystąpienia Estonji do międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi z dnia 12 września 1923 r.
Dz.U. 1935 nr 84 poz. 516 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r.
Dz.U. 1935 nr 84 poz. 515 obowiązujący Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.).
Dz.U. 1935 nr 68 poz. 423 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1934 nr 27 poz. 213 akt jednorazowy Ustawa z dnia 5 marca 1934 r. w sprawie ratyfikacji konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r.
Dz.U. 1932 nr 77 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 10 sierpnia 1932 r. w sprawie pracy w nocy oraz w niedziele i dni świąteczne w drukarniach i zakładach graficznych.
Dz.U. 1932 nr 33 poz. 347 uchylony Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o bezpłatnem dostarczaniu druków dla celów bibljotecznych i urzędowej rejestracji.
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 203 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 marca 1932 r. o warunkach, obowiązujących przy przesyłaniu prospektów i okazowych egzemplarzy czasopism i wydawnictw perjodycznych, zgłoszonych do prenumeraty za pośrednictwem poczty.
Dz.U. 1932 nr 3 poz. 21 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1931 r. w sprawie zmiany przepisów, przewidujących zamieszczanie ogłoszeń w oddzielnym dodatku do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości "Ruch Służbowy".
Dz.U. 1930 nr 60 poz. 491 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 sierpnia 1930 r. o sprostowaniu błędu w tekście oraz przekładzie polskim Konwencji Międzynarodowej o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 roku.
Dz.U. 1930 nr 13 poz. 89 uchylony Ustawa z dnia 12 lutego 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. w przedmiocie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 648 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich.
Dz.U. 1928 nr 66 poz. 621 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu z dnia 18 maja 1928 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu z dnia 26 marca 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 kwietnia 1927 r. o komunalnych kasach oszczędności.
Dz.U. 1928 nr 25 poz. 213 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 lutego 1928 r. w sprawie wydawania Dziennika Taryf i Zarządzeń Kolejowych.
Dz.U. 1928 nr 17 poz. 140 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 lutego 1928 r. o statucie przedsiębiorstwa państwowego "Wydawnictwa Państwowe".
Dz.U. 1927 nr 71 poz. 622 Oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1927 r. w sprawie złożenia w Sekretarjacie Ligi Narodów dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi, podpisanej dnia 12 września 1923 r. w Genewie.
Dz.U. 1927 nr 71 poz. 621 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi, podpisana dnia 12 września 1923 r. w Genewie.
Dz.U. 1927 nr 12 poz. 99 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 1927 r. w sprawie zapewnienia obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze Stanów Zjednoczonych Ameryki ochrony w dziedzinie praw autorskich.
Dz.U. 1926 nr 93 poz. 537 akt jednorazowy Ustawa z dnia 31 lipca 1926 r. w sprawie ratyfikacji międzynarodowej konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu publikacjami pornograficznemi i dołączonego do niej aktu końcowego, podpisanych w Genewie dnia 12 września 1923 r.
Dz.U. 1924 nr 88 poz. 834 Konwencja dotycząca międzynarodowej wymiany urzędowych wydawnictw i innych publikacyj, zatwierdzona ustawą z dnia 1 kwietnia 1924 r.
Dz.U. 1924 nr 79 poz. 775 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1924 r. w sprawie złożenia przez Rząd Brazylijski dokumentów ratyfikacyjnych Międzynarodowego Porozumienia, dotyczącego zwalczania obiegu wydawnictw pornograficznych, podpisanego w Paryżu dnia 4 maja 1910 roku.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 546 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 czerwca 1924 r. o statucie wydawnictwa "Monitor Polski", Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1924 nr 50 poz. 519 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1924 r. w przedmiocie złożenia przez Rząd Estoński dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowego Porozumienia, dotyczącego zwalczania obiegu wydawnictw pornograficznych, podpisanego w Paryżu dnia 4 maja 1910 roku.
Dz.U. 1923 nr 17 poz. 109 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 lutego 1923 r. w sprawie dołączania dodatków do czasopism.
Dz.U. 1922 nr 21 poz. 167 Oświadczenie rządowe z dnia 24 stycznia 1922 r. w przedmiocie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do międzynarodowego porozumienia dotyczącego zwalczania obiegu wydawnictw pornograficznych, podpisanego w Paryżu dnia 4 maja 1910 roku.
Dz.U. 1921 nr 66 poz. 423 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na ziemie województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: grodzieńskiego, białowieskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego przepisów prasowych, o zakładach drukarskich, składach druków, widowiskach i zmianie nazwisk.
Dz.U. 1921 nr 57 poz. 362 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 5 czerwca 1921 r. w przedmiocie pracy nocnej w drukarniach i zakładach graficznych.
Dz.U. 1920 nr 63 poz. 416 uchylony Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 19 lipca 1920 r. w przedmiocie ogłaszania w czasie wojny wiadomości, dotyczących wojska i spraw obrony Państwa.
M.P. 2021 poz. 496 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy wznowienia "Wiadomości"
M.P. 2020 poz. 1104 Stanowisko Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w przedmiocie terminu publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K 1/20
M.P. 2019 poz. 206 Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 lutego 2019 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
M.P. 2013 poz. 266 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie objęcia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej honorowym patronatem Wielkiego słownika języka polskiego PAN
M.P. 2005 nr 64 poz. 890 obowiązujący Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie sposobu przytaczania miejsca ogłoszenia wspólnotowych aktów prawnych, do których odsyła się w krajowych aktach prawnych
M.P. 2005 nr 57 poz. 781 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2005 r. w sprawie skrótu nazwy Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich
M.P. 1998 nr 8 poz. 166 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 5 marca 1998 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1998 r.
M.P. 1996 nr 76 poz. 698 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 27 listopada 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1996 r.
M.P. 1996 nr 27 poz. 293 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 24 kwietnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzoru ogłoszenia o wyborze oferty oraz dodatkowych informacji, jakie muszą być zawarte w ogłoszeniu.
M.P. 1996 nr 14 poz. 178 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustalenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 1995 nr 38 poz. 460 Obwieszczenie Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 25 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia informacji o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1994 r.
M.P. 1995 nr 26 poz. 316 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 23 maja 1995 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1996 r.
M.P. 1995 nr 21 poz. 254 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 20 kwietnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1995 r.
M.P. 1995 nr 2 poz. 31 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 30 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1995 r.
M.P. 1994 nr 43 poz. 356 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 27 lipca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1994 r.
M.P. 1994 nr 42 poz. 350 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 1994 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od kościelnych osób prawnych.
M.P. 1994 nr 24 poz. 199 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1994 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1995 r.
M.P. 1994 nr 24 poz. 198 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 16 kwietnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1994 r.
M.P. 1994 nr 19 poz. 146 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 7 marca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1994 r.
M.P. 1993 nr 66 poz. 586 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 6 grudnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1993 r.
M.P. 1993 nr 55 poz. 511 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 19 października 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1994 r.
M.P. 1993 nr 33 poz. 339 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 16 czerwca 1993 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1994 r.
M.P. 1992 nr 33 poz. 230 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 2 października 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1992 r.
M.P. 1992 nr 11 poz. 78 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 31 marca 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1992 r.
M.P. 1991 nr 32 poz. 226 obowiązujący Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 30 września 1991 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania majątku Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" w likwidacji oraz w sprawie dysponowania składnikami majątku tej Spółdzielni.
M.P. 1991 nr 26 poz. 180 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 30 lipca 1991 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1992 r.
M.P. 1991 nr 3 poz. 13 obowiązujący Uchwała nr 172 Rady Ministrów z dnia 29 października 1990 r. w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania majątku Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" w likwidacji oraz w sprawie dysponowania składnikami majątku tej spółdzielni.
M.P. 1991 nr 1 poz. 6 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Kultury i Sztuki oraz Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników upowszechniania kultury.
M.P. 1990 nr 47 poz. 361 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 listopada 1990 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej.
M.P. 1990 nr 44 poz. 344 obowiązujący Zarządzenie nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1990 r. w sprawie zmiany w składzie komisji likwidacyjnej dla przeprowadzenia likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".
M.P. 1990 nr 30 poz. 240 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 lipca 1990 r. w sprawie odstąpienia od ustalania umów wzorcowych oraz zasad i stawek wynagradzania za utwory wydawane w formie książkowej, utwory fotograficzne, muzyczne, plastyczne i sceniczne oraz dzieła lutnicze.
M.P. 1990 nr 26 poz. 206 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1990 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej dla przeprowadzenia likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".
M.P. 1990 nr 13 poz. 101 obowiązujący Zarządzenie nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej dla przeprowadzenia likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".
M.P. 1990 nr 2 poz. 15 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane w formie książkowej oraz za utwory plastyczne.
M.P. 1989 nr 4 poz. 38 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lutego 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli publikacji i widowisk.
M.P. 1989 nr 2 poz. 12 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 stycznia 1989 r. uchylające zarządzenie w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów o prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych oraz wynagrodzeń za te prace.
M.P. 1988 nr 28 poz. 246 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 15 września 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli publikacji i widowisk.
M.P. 1988 nr 12 poz. 103 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 kwietnia 1988 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane w formie książkowej.
M.P. 1987 nr 25 poz. 201 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 27 sierpnia 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów o prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych oraz wynagrodzeń za te prace.
M.P. 1987 nr 13 poz. 120 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1987 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane w formie książkowej.
M.P. 1987 nr 4 poz. 36 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk z dnia 30 stycznia 1987 r. w sprawie pozbawienia debitu komunikacyjnego.
M.P. 1986 nr 22 poz. 162 uchylony Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki formularzami i Komisji Racjonalizacji Druków.
M.P. 1985 nr 7 poz. 57 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 marca 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów o prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych oraz wynagrodzeń za te prace.
M.P. 1984 nr 12 poz. 85 uchylony Uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu wydawania oraz rozpowszechniania wojewódzkich dzienników urzędowych.
M.P. 1983 nr 36 poz. 204 uznany za uchylony Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 29 października 1983 r. w sprawie utworzenia Funduszu Literatury.
M.P. 1983 nr 34 poz. 189 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 17 października 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli, publikacji i widowisk.
M.P. 1983 nr 26 poz. 150 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk z dnia 14 lipca 1983 r. w sprawie pozbawienia debitu komunikacyjnego.
M.P. 1983 nr 26 poz. 141 uchylony Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1983 r. w sprawie służby prasowej w administracji państwowej.
M.P. 1983 nr 16 poz. 89 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 7 kwietnia 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Kontroli Publikacji i Widowisk oraz okręgowym urzędom kontroli publikacji i widowisk.
M.P. 1983 nr 4 poz. 28 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 stycznia 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów o prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych oraz wynagrodzeń za te prace.
M.P. 1983 nr 1 poz. 4 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli publikacji i widowisk.
M.P. 1982 nr 11 poz. 86 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk z dnia 16 kwietnia 1982 r. w sprawie pozbawienia debitu komunikacyjnego.
M.P. 1982 nr 5 poz. 32 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk z dnia 29 stycznia 1982 r. w sprawie pozbawienia debitu komunikacyjnego.
M.P. 1981 nr 25 poz. 217 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 17 września 1981 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Kontroli Publikacji i Widowisk oraz okręgowym urzędom kontroli publikacji i widowisk.
M.P. 1981 nr 3 poz. 8 uchylony Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1981 r. w sprawie gospodarki formularzami i Komisji Racjonalizacji Druków.
M.P. 1979 nr 22 poz. 127 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 sierpnia 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów o prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych oraz wynagrodzeń za te prace.
M.P. 1978 nr 34 poz. 129 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 26 października 1978 r. w sprawie narodowego wydania dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego.
M.P. 1973 nr 28 poz. 176 uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 czerwca 1973 r. w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów o prace wydawnicze w zakresie publikacji nieperiodycznych oraz wynagrodzeń za te prace.
M.P. 1970 nr 12 poz. 103 uznany za uchylony Zarządzenie nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1970 r. w sprawie dokonywania zdjęć lotniczych dla celów publikacyjnych.
M.P. 1968 nr 34 poz. 234 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 sierpnia 1968 r. w sprawie dostarczania bibliotekom obowiązkowych egzemplarzy druków i nagrań dźwiękowych.
M.P. 1950 nr 88 poz. 1103 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1950 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkich Urzędów Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk.
M.P. 1949 nr 90 poz. 1089 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1949 r. w sprawie połączenia Spółdzielni Wydawniczych "Wydawnictwo Ludowe" i "Chłopski Świat".
M.P. 1948 nr 79 poz. 696 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1948 r. w sprawie połączenia Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa", Spółdzielni Wydawniczej "Książka" i Spółdzielni Wydawniczej "Wiedza".
M.P. 1939 nr 193 poz. 474 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 18 sierpnia 1939 r. Nr AA. 17e 203/2 o przywróceniu debitu komunikacyjengo.
M.P. 1939 nr 179 poz. 435 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 1939 r. Nr AA. 17h 46 o odebraniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1939 nr 179 poz. 434 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1939 r. Nr AA. 17g 367 o odebraniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1939 nr 167 poz. 412 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lipca 1939 r. Nr AA. 17e 175 o odebraniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1939 nr 142 poz. 335 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 17 czerwca 1939 r. Nr AA. 17 i 1.
M.P. 1939 nr 137 poz. 325 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 5 czerwca 1939 r. Nr AA. 17 e 449.
M.P. 1939 nr 137 poz. 324 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 1939 r. Nr AA. 17 f 34.
M.P. 1939 nr 137 poz. 323 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 1939 r. Nr AA. 17 e 312.
M.P. 1939 nr 137 poz. 322 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 9 czerwca 1939 r. Nr AA. 17 e 102.
M.P. 1939 nr 129 poz. 303 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 1 czerwca 1939 r. Nr AA. 17-e-429, o odebraniu debittu komunikacyjnego
M.P. 1939 nr 123 poz. 290 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 23 maja 1939 r. Nr AA. 17g 356 o odebraniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1939 nr 115 poz. 272 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1939 r. Nr AA 17c 322
M.P. 1939 nr 112 poz. 261 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1939 r. Nr AA 17e 78 o odebraniu debitu komunikacyjnego
M.P. 1939 nr 109 poz. 254 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 4 maja 1939 r. Nr AA. 17g 333 w sprawie odebrania debitu komunikacyjnego.
M.P. 1939 nr 104 poz. 240 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 1939 r. Nr AA. 17 c. 23.
M.P. 1939 nr 100 poz. 227 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 26 kwietnia 1939 r. Nr AA. 17a. 11.
M.P. 1939 nr 84 poz. 190 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1939 r. Nr AA. 17f 103 o odebraniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1939 nr 77 poz. 174 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1939 r. Nr AA.-g-327 w sprawie odebrania debitu.
M.P. 1939 nr 77 poz. 173 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1939 r. Nr AA. 17 f 94 w sprawie odebrania debitu.
M.P. 1939 nr 45 poz. 77 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lutego 1939 r. Nr AA. 17g 307 .
M.P. 1939 nr 44 poz. 72 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnnia 18 lutego 1939 r. Nr AA. 17g 274.
M.P. 1939 nr 41 poz. 67 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 1939 r. Nr AA. 17e 184 w sprawie odebrania debitu komunikacyjnego.
M.P. 1939 nr 35 poz. 59 obowiązujący Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 8 lutego 1939 r. Nr AA. 17 f 91 w sprawie odebrania debitu komunikacyjnego.
M.P. 1939 nr 32 poz. 55 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lutego 1939 r. Nr AA. 17e 120 w sprawie odebrania debitu komunikacyjnego.
M.P. 1939 nr 27 poz. 47 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 26 stycznia 1939 r. Nr AA. 17a- 4.
M.P. 1939 nr 27 poz. 46 Zarządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 26 stycznia 1939 r. Nr AA. 17d.15.
M.P. 1934 nr 60 poz. 87 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 1934 r. w sprawie przywrócenia debitu pocztowego niektórym czasopismom niemieckim
M.P. 1932 nr 201 poz. 236 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1932 r. o uchyleniu zakazu rozpowszechniania i przywróceniu debitu pocztowego na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego czasopismu p.t. "Danziger Landeszeitung"
M.P. 1932 nr 187 poz. 220 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1932 r. o zakazie rozpowszechniania i odebraniu debitu pocztowego na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego czasopismu p. t. "Danziger Neueste Nachrichten"