Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1989 nr 75 poz. 450 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym niektórych towarów sprowadzonych przez osoby fizyczne lub nadesłanych tym osobom z zagranicy.
Dz.U. 1989 nr 75 poz. 449 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie ustanowienia czasowych ograniczeń wywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1989 nr 75 poz. 448 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.
Dz.U. 1989 nr 75 poz. 447 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1989 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy administracji państwowej.
Dz.U. 1989 nr 75 poz. 446 uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu.
Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445 uchylony Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne.
Dz.U. 1989 nr 75 poz. 444 uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1989 nr 74 poz. 443 obowiązujący Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania.
Dz.U. 1989 nr 74 poz. 442 uchylony Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne oraz ustawy o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych.
Dz.U. 1989 nr 74 poz. 441 uchylony Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy - Prawo dewizowe.
Dz.U. 1989 nr 74 poz. 440 obowiązujący Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o uporządkowaniu stosunków kredytowych.
Dz.U. 1989 nr 74 poz. 439 uznany za uchylony Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie ustaw Prawo bankowe i o Narodowym Banku Polskim.
Dz.U. 1989 nr 74 poz. 438 akt jednorazowy Ustawa z dnia 27 grudnia 1989 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń w 1990 r.
Dz.U. 1989 nr 74 poz. 437 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1989 nr 73 poz. 436 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, o Trybunale Konstytucyjnym, o ustroju sądów wojskowych i Prawo o notariacie.
Dz.U. 1989 nr 73 poz. 435 uchylony Ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Dz.U. 1989 nr 73 poz. 434 uchylony Ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Dz.U. 1989 nr 73 poz. 433 uchylony Ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Dz.U. 1989 nr 72 poz. 432 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1989 nr 72 poz. 431 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty podatkowej.
Dz.U. 1989 nr 72 poz. 430 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1989 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1989 nr 72 poz. 429 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez niektóre grupy podatników.
Dz.U. 1989 nr 72 poz. 428 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1989 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe budynków i mienia w gospodarstwach rolnych oraz na działkach nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych i za ubezpieczenie ustawowe odpowiedzialności cywilnej rolników.
Dz.U. 1989 nr 72 poz. 427 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1989 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne.
Dz.U. 1989 nr 72 poz. 426 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1989 nr 72 poz. 425 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1989 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Węgla Kamiennego.
Dz.U. 1989 nr 72 poz. 424 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1989 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli działalności geodezyjnej i kartograficznej.
Dz.U. 1989 nr 72 poz. 423 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1989 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej z obowiązku uzyskiwania koncesji.
Dz.U. 1989 nr 72 poz. 422 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz zasad aktualizacji wyceny środków trwałych
Dz.U. 1989 nr 71 poz. 421 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych i oddziałów tych biur prowadzących księgi wieczyste oraz ustalenia obszarów ich właściwości.
Dz.U. 1989 nr 70 poz. 420 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających i psychotropowych oraz nadzoru nad tymi środkami.
Dz.U. 1989 nr 70 poz. 419 Oświadczenie rządowe z dnia 25 listopada 1989 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Iraku o pomocy prawnej i sądowej w sprawach cywilnych i karnych, sporządzonej w Bagdadzie dnia 29 października 1988 r.
Dz.U. 1989 nr 70 poz. 418 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Iraku o pomocy prawnej i sądowej w sprawach cywilnych i karnych, sporządzona w Bagdadzie dnia 29 października 1988 r.
Dz.U. 1989 nr 69 poz. 417 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Dz.U. 1989 nr 68 poz. 416 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1989 nr 68 poz. 415 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1989 r. w sprawie obowiązku zgłaszania oraz zwalczania pomoru królików.
Dz.U. 1989 nr 68 poz. 414 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatku od spadków i darowizn niektórych darowizn oraz podwyższenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatkowania tym podatkiem.
Dz.U. 1989 nr 68 poz. 413 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin.
Dz.U. 1989 nr 68 poz. 412 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1989 r. w sprawie ubezpieczenia ustawowego budynków i mienia w gospodarstwach rolnych oraz na działkach nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1989 nr 67 poz. 411 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 listopada 1989 r. w sprawie sposobu, trybu i szczegółowych warunków nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.
Dz.U. 1989 nr 67 poz. 410 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1989 r. w sprawie podwyższenia ryczałtu dla kombatantów z tytułu opłat za energię elektryczną i cieplną na cele domowe.
Dz.U. 1989 nr 67 poz. 409 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.
Dz.U. 1989 nr 67 poz. 408 uchylony Ustawa z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Łączności.
Dz.U. 1989 nr 67 poz. 407 uchylony Ustawa z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.
Dz.U. 1989 nr 67 poz. 406 obowiązujący Ustawa z dnia 30 listopada 1989 r. o Funduszu Daru Narodowego.
Dz.U. 1989 nr 66 poz. 405 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1989 nr 66 poz. 404 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1989 r. w sprawie urzędowego spisu leków stosowanych wyłącznie u zwierząt.
Dz.U. 1989 nr 66 poz. 403 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1989 r. w sprawie zezwoleń na produkcję środka farmaceutycznego lub artykułu sanitarnego stosowanych wyłącznie u zwierząt.
Dz.U. 1989 nr 66 poz. 402 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1989 r. w sprawie sposobu oznakowania opakowań środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych stosowanych wyłącznie u zwierząt.
Dz.U. 1989 nr 66 poz. 401 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków przeprowadzania badań laboratoryjnych i klinicznych środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych stosowanych wyłącznie u zwierząt.
Dz.U. 1989 nr 66 poz. 400 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1989 r. w sprawie rejestru środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych stosowanych wyłącznie u zwierząt.
Dz.U. 1989 nr 66 poz. 399 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1989 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i zasad zlecania zamówień rządowych do 1990 r. oraz ich realizacji.
Dz.U. 1989 nr 65 poz. 398 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.
Dz.U. 1989 nr 65 poz. 397 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 listopada 1989 r. w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat konsularnych.
Dz.U. 1989 nr 65 poz. 396 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1989 nr 64 poz. 395 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 1989 r. w sprawie częściowego zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników zatrudniających pracowników w celu nauki zawodu lub prowadzących praktyczną naukę zawodu.
Dz.U. 1989 nr 64 poz. 394 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i zasad ustalania norm wynagrodzeń stanowiących koszty uzyskania przychodów.
Dz.U. 1989 nr 64 poz. 393 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 grudnia 1989 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1989 nr 64 poz. 392 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 7 grudnia 1989 r. o zmianie terminu przedstawienia Sejmowi i Senatowi projektu ustawy budżetowej na rok 1990.
Dz.U. 1989 nr 64 poz. 391 obowiązujący Ustawa z dnia 7 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach niektórych osób do ponownego nawiązania stosunku pracy.
Dz.U. 1989 nr 64 poz. 390 obowiązujący Ustawa z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii.
Dz.U. 1989 nr 64 poz. 389 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 1 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach planowania społeczno-gospodarczego na rok 1990 oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1989 nr 64 poz. 388 obowiązujący Ustawa z dnia 23 listopada 1989 r. o rozwiązaniu Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1989 nr 64 poz. 387 uchylony Ustawa z dnia 23 listopada 1989 r. zmieniająca ustawę o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1989 nr 64 poz. 386 obowiązujący Ustawa z dnia 23 listopada 1989 r. o nadaniu Akademii Medycznej we Wrocławiu imienia Piastów Śląskich.
Dz.U. 1989 nr 63 poz. 385 uchylony Zarządzenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur wojewódzkich i rejonowych.
Dz.U. 1989 nr 63 poz. 384 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 1989 r. w sprawie zasad i trybu umarzania imiennych dowodów na złożone wkłady oszczędnościowe.
Dz.U. 1989 nr 63 poz. 383 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji upowszechniania kultury o znaczeniu ogólnokrajowym.
Dz.U. 1989 nr 63 poz. 382 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1989 nr 63 poz. 381 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.
Dz.U. 1989 nr 63 poz. 380 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 listopada 1989 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1989 nr 63 poz. 379 Oświadczenie rządowe z dnia 21 października 1989 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1984 r.
Dz.U. 1989 nr 63 poz. 378 obowiązujący Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1984 r.
Dz.U. 1989 nr 62 poz. 377 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 17 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą oraz zasad klasyfikacji taryfowej tych towarów.
Dz.U. 1989 nr 62 poz. 376 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1989 r. w sprawie świadczeń na rzecz utrzymania ruchu kolei w okresie trudnych warunków zimowych.
Dz.U. 1989 nr 62 poz. 375 Oświadczenie rządowe z dnia 12 października 1989 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania, sporządzonej w Rzymie dnia 21 czerwca 1985 r.
Dz.U. 1989 nr 62 poz. 374 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania, sporządzona w Rzymie dnia 21 czerwca 1985 r.
Dz.U. 1989 nr 62 poz. 373 Oświadczenie rządowe z dnia 12 września 1989 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Kampuczy, podpisanej w Warszawie dnia 23 lipca 1987 r.
Dz.U. 1989 nr 62 poz. 372 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Kampuczy podpisana w Warszawie dnia 23 lipca 1987 r.
Dz.U. 1989 nr 61 poz. 371 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 listopada 1989 r. w sprawie odpłatności za leki i artykuły sanitarne wydawane ubezpieczonym z aptek otwartych.
Dz.U. 1989 nr 61 poz. 370 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 7 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pilotażu morskiego.
Dz.U. 1989 nr 61 poz. 369 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1989 nr 61 poz. 368 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 listopada 1989 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopii w 1990 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw.
Dz.U. 1989 nr 61 poz. 367 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia na 1989 r. stawek i zasad obliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
Dz.U. 1989 nr 61 poz. 366 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podwyższenia niektórych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Dz.U. 1989 nr 61 poz. 365 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłaszania pracowników do ubezpieczenia społecznego oraz składek na to ubezpieczenie.
Dz.U. 1989 nr 61 poz. 364 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych.
Dz.U. 1989 nr 61 poz. 363 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1989 r. w sprawie zmiany wysokości opłat w sprawach karnych.
Dz.U. 1989 nr 61 poz. 362 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1989 r. w sprawie podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 października 1989 r.
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 361 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat w sądowym postępowaniu z zakresu rejestru handlowego.
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 360 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów.
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 359 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1989 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 358 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 1989 r. w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 357 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 1989 r. w sprawie opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych.
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 356 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 355 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1989 r. w sprawie terminów i sposobu przeprowadzania spisów w zakresie prowadzenia indywidualnych gospodarstw rolnych oraz związanych z tymi spisami obowiązków osób fizycznych.
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 354 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1989 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną w sprawie przebiegu granicy państwowej w związku z wynikami pierwszej wspólnej kontroli przebiegu polsko-czechosłowackiej granicy państwowej na granicznych ciekach wodnych, sporządzonej w Warszawie dnia 10 grudnia 1986 r.
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 353 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną w sprawie przebiegu granicy państwowej w związku z wynikami pierwszej, wspólnej kontroli przebiegu polsko-czechosłowackiej granicy państwowej na granicznych ciekach wodnych, sporządzona w Warszawie dnia 10 grudnia 1986 r.
Dz.U. 1989 nr 59 poz. 352 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 28 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy - Prawo przewozowe.
Dz.U. 1989 nr 59 poz. 351 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1989 r. w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów osób prowadzących działalność w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1989 nr 59 poz. 350 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 30 października 1989 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1989 i ustawy - Prawo bankowe oraz o uregulowaniu innych spraw związanych z gospodarką finansową państwa.
Dz.U. 1989 nr 58 poz. 349 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 października 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów.
Dz.U. 1989 nr 58 poz. 348 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 października 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego.
Dz.U. 1989 nr 58 poz. 347 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 października 1989 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy.
Dz.U. 1989 nr 58 poz. 346 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 września 1989 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.
Dz.U. 1989 nr 57 poz. 345 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 1989 r. o utracie mocy obowiązującej niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.
Dz.U. 1989 nr 57 poz. 344 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 września 1989 r. w sprawie bezpłatnego wydawania z aptek otwartych leków przeciwnowotworowych.
Dz.U. 1989 nr 57 poz. 343 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 1989 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.
Dz.U. 1989 nr 57 poz. 342 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 1989 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego.
Dz.U. 1989 nr 57 poz. 341 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 3 października 1989 r. w sprawie obowiązku zgłaszania oraz zwalczania enzootycznej białaczki bydła.
Dz.U. 1989 nr 57 poz. 340 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 1989 r. w sprawie zwolnienia osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych od podatków obrotowego i dochodowego.
Dz.U. 1989 nr 57 poz. 339 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Dz.U. 1989 nr 57 poz. 338 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych.
Dz.U. 1989 nr 57 poz. 337 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1989 r. w sprawie uchylenia przepisów wykonawczych dotyczących kredytów i oprocentowania kredytów udzielanych osobom prawnym i fizycznym na działalność w zakresie produkcji rolnej.
Dz.U.1989 nr 56 poz. 336 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania i przyznawania świadczeń z Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej.
Dz.U. 1989 nr 56 poz. 335 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych.
Dz.U. 1989 nr 56 poz. 334 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 1989 r. w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych.
Dz.U. 1989 nr 56 poz. 333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1989 r. w sprawie zwiększenia świadczeń emerytalno-rentowych.
Dz.U. 1989 nr 56 poz. 332 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1989 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych w uspołecznionych zakładach pracy i ich wynagradzania.
Dz.U. 1989 nr 56 poz. 331 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów, jego Prezydium oraz Przewodniczącego Komitetu.
Dz.U.1989 nr 56 poz. 330 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 16 października 1989 r. o zmianie ustawy o podwyższaniu wynagrodzeń za pracę i dochodów rolniczych w związku ze zmianami cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w 1989 r.
Dz.U. 1989 nr 55 poz. 329 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 4 października 1989 r. w sprawie podwyższenia niektórych stawek celnych na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1989 nr 55 poz. 328 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Transportu, Żeglugi i Łączności oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowców pojazdów silnikowych.
Dz.U. 1989 nr 55 poz. 327 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 września 1989 r. w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1989 nr 55 poz. 326 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 27 września 1989 r. w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych.
Dz.U. 1989 nr 55 poz. 325 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1989 nr 54 poz. 324 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1989 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy w sprawie rozgraniczenia szelfu kontynentalnego i stref rybołówczych między Polską Rzecząpospolitą Ludową a królestwem Szwecji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 lutego 1989 r.
Dz.U. 1989 nr 54 poz. 323 obowiązujący Umowa w sprawie rozgraniczenia szelfu kontynentalnego i stref rybołówczych między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Szwecji, sporządzona w Warszawie dnia 10 lutego 1989 r.
Dz.U. 1989 nr 54 poz. 322 Oświadczenie rządowe z dnia 28 sierpnia 1989 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r.
Dz.U. 1989 nr 54 poz. 321 uchylony Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r.
Dz.U. 1989 nr 54 poz. 320 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 29 września 1989 r. o zmianach w wykonywaniu budżetu państwa w październiku 1989 r. oraz o zmianie ustawy budżetowej na rok 1989 i niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1989 nr 53 poz. 319 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 września 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1987 r. w sprawie rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Dz.U. 1989 nr 53 poz. 318 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 26 września 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą oraz zasad klasyfikacji taryfowej tych towarów.
Dz.U. 1989 nr 53 poz. 317 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zatrzymywania, kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży oraz sprawdzania ładunku osób naruszających lub zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu.
Dz.U. 1989 nr 53 poz. 316 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyznaczania sędziów do orzekania w sądach gospodarczych.
Dz.U. 1989 nr 53 poz. 315 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 1989 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.
Dz.U. 1989 nr 53 poz. 314 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 września 19 89 r. w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych.
Dz.U. 1989 nr 53 poz. 313 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1989 nr 53 poz. 312 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 1989 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych realizujących budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę towarzyszącą na terenie województwa stołecznego warszawskiego.
Dz.U. 1989 nr 53 poz. 311 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 września 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania ministrów stanu oraz szefa i zastępców szefa Kancelarii Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1989 nr 52 poz. 310 uchylony Obwieszczenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 4 sierpnia 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach.
Dz.U. 1989 nr 52 poz. 309 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lipca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych.
Dz.U. 1989 nr 52 poz. 308 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1989 nr 51 poz. 307 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 1989 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jednostek samorządu zawodowego niektórych podmiotów gospodarczych.
Dz.U. 1989 nr 51 poz. 306 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych opłat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie.
Dz.U. 1989 nr 51 poz. 305 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 września 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia na 1989 r. stawek i zasad obliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
Dz.U. 1989 nr 51 poz. 304 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1989 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką, podpisanej w Ankarze dnia 5 czerwca 1987 r.
Dz.U. 1989 nr 51 poz. 303 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką, podpisana w Ankarze dnia 5 czerwca 1987 r.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 302 uchylony Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 sierpnia 1989 r. o utracie mocy obowiązującej niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 1987 r. w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach przez niektóre gatunki zwierząt łownych.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 301 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 7 sierpnia 1989 r. zmieniające niektóre rozporządzenia wydane na podstawie ustawy o łączności.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 300 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 299 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 298 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 297 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania i przyznawania świadczeń z Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 296 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 295 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 294 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1989 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych realizujących budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę towarzyszącą na terenie województwa olsztyńskiego.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 293 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1989 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych realizujących budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę towarzyszącą na terenie województwa poznańskiego.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 292 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1989 r. w sprawie podwyższenia wojskowych i milicyjnych świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 lipca 1989 r.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 291 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 lipca 1989 r.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 290 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 289 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ubezpieczenia ustawowego budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 288 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 287 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1989 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów o przetargach na waluty obce na wpływy podmiotów gospodarczych w jednostkach rozrachunkowych stosowanych w handlu zagranicznym.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 286 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 23 sierpnia 1989 r. o zmianach w wykonywaniu budżetu państwa w 1989 r.
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 285 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz opłat związanych z doprowadzeniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub jednostce Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 284 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 1989 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 283 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 1989 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru izb gospodarczych.
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 282 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 sierpnia 1989 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaopatrywania w świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 281 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali położonych w hotelach pracowniczych, ustalania opłat za zakwaterowanie oraz ramowych zasad ustalania kategorii hoteli pracowniczych.
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 280 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 279 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1989 r. w sprawie terminu i trybu wpłacania do budżetu państwa kwot niezależnych, kwot dodatkowych oraz innych kwot z tytułu stosowania nieprawidłowych cen.
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 278 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z tytułu niektórych rodzajów działalności gospodarczej.
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 277 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 276 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowań za nie dające się usunąć uszkodzenia gruntów rolnych i leśnych, za uszkodzone wskutek robót górniczych zasiewy i uprawy oraz w sprawie sposobu wypłaty odszkodowań pieniężnych za szkody górnicze.
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 275 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1989 r. w sprawie zmian w podatku rolnym.
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 274 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych.
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 273 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 272 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 271 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw pracy i opinii.
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 270 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1989 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Poznaniu.
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 269 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1989 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w gminie Terespol.
Dz.U. 1989 nr 48 poz. 268 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego.
Dz.U. 1989 nr 48 poz. 267 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lipca 1989 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1989 nr 48 poz. 266 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie udzielania zwolnień od pracy pracownikom powołanym do pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.
Dz.U. 1989 nr 48 poz. 265 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dz.U. 1989 nr 48 poz. 264 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1989 r. w sprawie szczególnych warunków podziału, łączenia lub likwidacji przedsiębiorstw państwowych oraz przyspieszonego postępowania w sprawie poprawy gospodarki i upadłości przedsiębiorstwa państwowego.
Dz.U. 1989 nr 48 poz. 263 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 sierpnia 1989 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1989 nr 48 poz. 262 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania marszałka i wicemarszałków Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1989 nr 48 poz. 261 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 31 lipca 1989 r. o podwyższaniu wynagrodzeń za pracę i dochodów rolniczych w związku ze zmianami cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w 1989 r.
Dz.U. 1989 nr 47 poz. 260 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania i przyznawania świadczeń z Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej.
Dz.U. 1989 nr 47 poz. 259 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.
Dz.U. 1989 nr 47 poz. 258 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych.
Dz.U. 1989 nr 47 poz. 257 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych.
Dz.U. 1989 nr 47 poz. 256 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i zasad ustalania norm wynagrodzeń stanowiących koszty uzyskania przychodów.
Dz.U. 1989 nr 47 poz. 255 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Dz.U. 1989 nr 47 poz. 254 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą.
Dz.U. 1989 nr 47 poz. 253 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania na niektóre zakłady pracy.
Dz.U. 1989 nr 47 poz. 252 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania ograniczeń oraz zmniejszeń emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich.
Dz.U. 1989 nr 46 poz. 251 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 10 lipca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 września 1984 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów na zagospodarowanie dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci oraz pomocy w spłacie tych kredytów.
Dz.U. 1989 nr 46 poz. 250 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lipca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin.
Dz.U. 1989 nr 46 poz. 249 uchylony Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu do Spraw Wyznań z dnia 12 lipca 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu prowadzenia rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.
Dz.U. 1989 nr 46 poz. 248 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Dz.U. 1989 nr 46 poz. 247 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.
Dz.U. 1989 nr 46 poz. 246 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa katowickiego eksperymentu gospodarczego w transporcie pasażerskim.
Dz.U. 1989 nr 46 poz. 245 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1989 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych realizujących budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturę towarzyszącą na terenie województwa katowickiego.
Dz.U. 1989 nr 45 poz. 244 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 7 lipca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1989 nr 45 poz. 243 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 24 czerwca 1989 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.
Dz.U. 1989 nr 44 poz. 242 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1989 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1989 nr 43 poz. 241 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1989 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Dz.U. 1989 nr 43 poz. 240 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 30 czerwca 1989 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć proeksportowych.
Dz.U. 1989 nr 43 poz. 239 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie o aplikantach sądowych i notarialnych.
Dz.U. 1989 nr 43 poz. 238 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 1989 r. w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez niektóre grupy podatników.
Dz.U. 1989 nr 43 poz. 237 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1989 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego w Częstochowie.
Dz.U. 1989 nr 43 poz. 236 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 1989 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela.
Dz.U. 1989 nr 43 poz. 235 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych.
Dz.U. 1989 nr 43 poz. 234 Oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 1989 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich w Zatoce Pomorskiej, podpisanej w Berlinie dnia 22 maja 1989 r.
Dz.U. 1989 nr 43 poz. 233 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich w Zatoce Pomorskiej, podpisana w Berlinie dnia 22 maja 1989 r.
Dz.U. 1989 nr 42 poz. 232 Oświadczenie rządowe z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie wejścia w życie Umowy europejskiej o głównych międzynarodowych liniach kolejowych (AGC), sporządzonej w Genewie dnia 31 maja 1985 r.
Dz.U. 1989 nr 42 poz. 231 obowiązujący Umowa Europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych (AGC), sporządzona w Genewie dnia 31 maja 1985 r.
Dz.U. 1989 nr 42 poz. 230 uchylony Dekret z dnia 1 lipca 1989 r. o zmianie ustawy o obowiązkach i prawach posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1989 nr 41 poz. 229 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1989 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych.
Dz.U. 1989 nr 41 poz. 228 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania czynności wykonawczych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez niektóre państwowe biura notarialne - właściwym sądom wojewódzkim i rejonowym.
Dz.U. 1989 nr 41 poz. 227 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1989 r. w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne.
Dz.U. 1989 nr 41 poz. 226 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki.
Dz.U. 1989 nr 41 poz. 225 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych.
Dz.U. 1989 nr 41 poz. 224 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1989 r. w sprawie zamrożenia cen oraz zakazu podwyższania wynagrodzeń za pracę w lipcu 1989 r.
Dz.U. 1989 nr 41 poz. 223 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, wykorzystywania i zarządzania Państwowym Funduszem Młodzieży.
Dz.U. 1989 nr 40 poz. 222 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 czerwca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1986 r. w sprawie zasiłków rodzinnych na dzieci rolników indywidualnych.
Dz.U. 1989 nr 40 poz. 221 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej.
Dz.U. 1989 nr 40 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1989 nr 40 poz. 219 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 15 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego oraz placówkach gastronomicznych.
Dz.U. 1989 nr 40 poz. 218 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1989 r. w sprawie wcześniejszych emerytur dla pracowników likwidowanych zakładów pracy.
Dz.U. 1989 nr 40 poz. 217 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1989 r. w sprawie warunków wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
Dz.U. 1989 nr 40 poz. 216 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów Prawa lokalowego.
Dz.U. 1989 nr 40 poz. 215 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1989 r. w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy przemysłu metalurgicznego, koksowniczego i materiałów ogniotrwałych.
Dz.U. 1989 nr 39 poz. 214 Oświadczenie rządowe z dnia 29 marca 1989 r. o przyjęciu załączników E.3, E.4, F.5, F.6 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r.
Dz.U. 1989 nr 39 poz. 213 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1989 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o systemie oceny jakości i atestacji wzajemnie dostarczanych wyrobów, sporządzonej w Moskwie dnia 14 października 1987 r.
Dz.U. 1989 nr 39 poz. 212 obowiązujący Konwencja o systemie oceny jakości i atestacji wzajemnie dostarczanych wyrobów, sporządzona w Moskwie dnia 14 października 1987 r.
Dz.U. 1989 nr 39 poz. 211 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1989 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r.
Dz.U. 1989 nr 39 poz. 210 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r.
Dz.U. 1989 nr 38 poz. 209 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych
Dz.U. 1989 nr 38 poz. 208 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1989 r. w sprawie podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 lipca 1989 r.
Dz.U. 1989 nr 38 poz. 207 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania znaków towarowych za granicą oraz opłat związanych z ochroną znaków towarowych.
Dz.U. 1989 nr 37 poz. 206 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1989 nr 37 poz. 205 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1989 r. w sprawie podwyższenia ryczałtu dla kombatantów z tytułu opłat za energię elektryczną, gazową i cieplną.
Dz.U. 1989 nr 37 poz. 204 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1989 r. w sprawie zniesienia wyższych szkół oficerskich nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1989 nr 37 poz. 203 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania komendantów gminnych straży pożarnych.
Dz.U. 1989 nr 37 poz. 202 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1989 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Ustce.
Dz.U. 1989 nr 37 poz. 201 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1989 r. w sprawie ustanowienia wolnych obszarów celnych.
Dz.U. 1989 nr 36 poz. 200 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych opłat oraz bonifikat stosowanych w nasiennictwie.
Dz.U. 1989 nr 36 poz. 199 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Państwa z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie ponownego głosowania do mandatów nie obsadzonych z krajowej listy wyborczej.
Dz.U. 1989 nr 36 poz. 198 uchylony Dekret z dnia 12 czerwca 1989 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji, na lata 1989-1993.
Dz.U. 1989 nr 35 poz. 197 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Transportu, Żeglugi i Łączności oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowców pojazdów silnikowych.
Dz.U. 1989 nr 35 poz. 196 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1989 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestrów cechów, izb rzemieślniczych oraz Związku Rzemiosła Polskiego.
Dz.U. 1989 nr 35 poz. 195 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych.
Dz.U. 1989 nr 35 poz. 194 obowiązujący Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych.
Dz.U. 1989 nr 35 poz. 193 uchylony Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie ustawy - Prawo celne.
Dz.U. 1989 nr 35 poz. 192 obowiązujący Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.
Dz.U. 1989 nr 35 poz. 191 uchylony Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym.
Dz.U. 1989 nr 35 poz. 190 obowiązujący Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym i o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego.
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 189 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 maja 1989 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia.
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych.
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 187 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe.
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 186 uchylony Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o zmianie ustawy o kontroli publikacji i widowisk.
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 185 obowiązujący Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o nadaniu Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie imienia Michała Oczapowskiego.
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 184 obowiązujący Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o nadaniu Uniwersytetowi Wrocławskiemu im. Bolesława Bieruta nazwy "Uniwersytet Wrocławski".
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 183 uchylony Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. zmieniająca ustawę o stopniach naukowych i innych tytułach naukowych.
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 182 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. zmieniająca ustawę o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 181 uznany za uchylony Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. zmieniająca ustawy o szkolnictwie wyższym i o kulturze fizycznej.
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 180 obowiązujący Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach oraz innych ustaw.
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 179 obowiązujący Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń.
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 178 obowiązujący Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o przekazaniu dotychczasowych kompetencji Rady Państwa Prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innym organom państwowym.
Dz.U. 1989 nr 33 poz. 177 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1989 r. w sprawie dodatkowych urlopów dla pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia gruźlicą.
Dz.U. 1989 nr 33 poz. 176 uchylony Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. Prawo o notariacie.
Dz.U. 1989 nr 33 poz. 175 uchylony Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych.
Dz.U. 1989 nr 32 poz. 174 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania i wstrzymywania stypendiów sportowych oraz ich wysokości.
Dz.U. 1989 nr 32 poz. 173 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad przyznawania zawodnikom świadczeń umożliwiających osiąganie wysokiego poziomu sportowego.
Dz.U. 1989 nr 32 poz. 172 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o przywróceniu praw pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i religijne
Dz.U. 1989 nr 32 poz. 171 uchylony Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o zmianie ustawy o statystyce państwowej.
Dz.U. 1989 nr 32 poz. 170 uchylony Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o Funduszu Budowy Autostrad i Dróg Ekspresowych.
Dz.U. 1989 nr 32 poz. 169 obowiązujący Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników i niektórych innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich rodzin.
Dz.U. 1989 nr 31 poz. 168 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie.
Dz.U. 1989 nr 31 poz. 167 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 1989 r. w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania.
Dz.U. 1989 nr 31 poz. 166 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 1989 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności.
Dz.U. 1989 nr 31 poz. 165 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1989 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Dz.U. 1989 nr 31 poz. 164 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub na pokrycie ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków.
Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Dz.U. 1989 nr 30 poz. 162 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych.
Dz.U. 1989 nr 30 poz. 161 uchylony Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o ustanowieniu Krzyża Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Dz.U. 1989 nr 30 poz. 160 uchylony Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych.
Dz.U. 1989 nr 30 poz. 159 uchylony Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o Funduszu Rozwoju Rynku i Demonopolizacji Handlu.
Dz.U. 1989 nr 30 poz. 158 uchylony Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich.
Dz.U. 1989 nr 29 poz. 157 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procentu odpisów amortyzacyjnych podlegających wpłacie na dochody Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle i Funduszu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego w latach 1989 i 1990.
Dz.U. 1989 nr 29 poz. 156 uchylony Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu społecznym duchownych.
Dz.U. 1989 nr 29 poz. 155 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 1989 nr 28 poz. 153 uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1983 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci junaka odbywającego zasadniczą służbę w obronie cywilnej.
Dz.U. 1989 nr 28 poz. 152 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zadań zakładów opieki zdrowotnej.
Dz.U. 1989 nr 28 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.
Dz.U. 1989 nr 28 poz. 150 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 1989 r. w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym.
Dz.U. 1989 nr 28 poz. 149 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki.
Dz.U. 1989 nr 27 poz. 148 uchylony Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 28 kwietnia 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
Dz.U. 1989 nr 27 poz. 147 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym.
Dz.U. 1989 nr 27 poz. 146 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 26 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, wypadków oraz trybu stosowania zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od należności celnych w odniesieniu do przedmiotów przeznaczonych dla obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych oraz ich personelu.
Dz.U. 1989 nr 27 poz. 145 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty.
Dz.U. 1989 nr 27 poz. 144 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 maja 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1989 nr 27 poz. 143 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego kombatantom - emerytom i rencistom odznaczonym orderem lub tytułem honorowym.
Dz.U. 1989 nr 27 poz. 142 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych.
Dz.U. 1989 nr 26 poz. 141 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie spisów wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich.
Dz.U. 1989 nr 26 poz. 140 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 2 maja 1989 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich.
Dz.U. 1989 nr 26 poz. 139 uchylony Ustawa z dnia 27 kwietnia 1989 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska i ustawy - Prawo wodne.
Dz.U. 1989 nr 26 poz. 138 uchylony Ustawa z dnia 27 kwietnia 1989 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1989 nr 25 poz. 137 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 kwietnia 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1989 nr 25 poz. 136 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 marca 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie siedzib i terytorialnej właściwości okręgowych inspektoratów pracy.
Dz.U. 1989 nr 25 poz. 135 uchylony Ustawa z dnia 27 kwietnia 1989 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów oraz Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń.
Dz.U. 1989 nr 25 poz. 134 uchylony Ustawa z dnia 27 kwietnia 1989 r. o Centralnym Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki.
Dz.U. 1989 nr 24 poz. 133 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Dz.U. 1989 nr 24 poz. 132 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 kwietnia 1989 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1989 nr 24 poz. 131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 kwietnia 1989 r. w sprawie spisów wyborców dla obwodów głosowania utworzonych za granicą.
Dz.U. 1989 nr 24 poz. 130 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1989 r. w sprawie udzielania pracownikom zwolnień od pracy w związku z przygotowaniem wyborów do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1989 nr 24 poz. 129 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów na zagospodarowanie dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci oraz pomocy w spłacie tych kredytów.
Dz.U. 1989 nr 24 poz. 128 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.
Dz.U. 1989 nr 24 poz. 127 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych na dzieci rolników indywidualnych.
Dz.U. 1989 nr 23 poz. 126 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 1989 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestru stowarzyszeń.
Dz.U. 1989 nr 23 poz. 125 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 kwietnia 1989 r. w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
Dz.U. 1989 nr 23 poz. 124 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1989 r. w sprawie określenia na 1989 r. stawek i zasad obliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
Dz.U. 1989 nr 23 poz. 123 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1989 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Dz.U. 1989 nr 23 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1989 nr 22 poz. 121 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu powoływania i zasad wynagradzania członków komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia oraz lekarzy działających w zakresie orzecznictwa inwalidzkiego.
Dz.U. 1989 nr 22 poz. 120 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek badawczo-rozwojowych oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie na stanowiskach badawczo-technicznych i zasad przyznawania oraz wysokości dodatków kwalifikacyjnych.
Dz.U. 1989 nr 22 poz. 119 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania kierowników i tymczasowych kierowników zakładów pracy.
Dz.U. 1989 nr 22 poz. 118 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1989 r. w sprawie zmiany przepisów wykonawczych dotyczących zasad udzielania i oprocentowania kredytów na cele budownictwa mieszkaniowego.
Dz.U. 1989 nr 22 poz. 117 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ubezpieczenia ustawowego środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych.
Dz.U. 1989 nr 22 poz. 116 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 21 kwietnia 1989 r. o zmianie uchwały w sprawie okręgów wyborczych dla wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz liczby, numerów i przeznaczenia mandatów w tych okręgach.
Dz.U. 1989 nr 21 poz. 115 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1989 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych.
Dz.U. 1989 nr 21 poz. 114 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 11 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.
Dz.U. 1989 nr 21 poz. 113 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 kwietnia 1989 r. w sprawie spisów wyborców.
Dz.U. 1989 nr 21 poz. 112 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 1989 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizowania spisów wyborców dla obwodów głosowania utworzonych w jednostkach wojskowych.
Dz.U. 1989 nr 21 poz. 111 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz liczby, numerów i przeznaczenia mandatów w tych okręgach.
Dz.U. 1989 nr 21 poz. 110 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. w sprawie liczby posłów wybieranych z krajowej listy wyborczej.
Dz.U. 1989 nr 21 poz. 109 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1989 nr 20 poz. 108 uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie ustawy zmieniającej ustawę - Prawo lokalowe.
Dz.U. 1989 nr 20 poz. 107 obowiązujący Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1989 nr 20 poz. 106 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych.
Dz.U. 1989 nr 20 poz. 105 uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych.
Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
Dz.U. 1989 nr 19 poz. 103 uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Ordynacja wyborcza do Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1989 nr 19 poz. 102 uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji, na lata 1989-1993.
Dz.U. 1989 nr 19 poz. 101 uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1989 nr 18 poz. 100 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1989 r. w sprawie ubezpieczeń ustawowych komunikacyjnych.
Dz.U. 1989 nr 17 poz. 99 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 lutego 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym.
Dz.U. 1989 nr 17 poz. 98 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1989 nr 17 poz. 97 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania i przyznawania świadczeń z Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej.
Dz.U. 1989 nr 17 poz. 96 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyk studenckich robotniczych i zawodowych.
Dz.U. 1989 nr 17 poz. 95 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1989 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Energetyki i Węgla Brunatnego.
Dz.U. 1989 nr 17 poz. 94 Oświadczenie rządowe z dnia 3 marca 1989 r. w sprawie wejścia w życie konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych wraz z załącznikami I i II, otwartej do podpisu w Wiedniu i w Nowym Jorku w dniu 3 marca 1980 r.
Dz.U. 1989 nr 17 poz. 93 obowiązujący Konwencja o ochronie fizycznej materiałów jądrowych wraz z załącznikami I i II, otwarta do podpisu w Wiedniu i w Nowym Jorku w dniu 3 marca 1980 r.
Dz.U. 1989 nr 17 poz. 92 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.
Dz.U. 1989 nr 16 poz. 91 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1989 r. w sprawie kategorii osób, które mogą posiadać broń bez pozwolenia wydanego przez właściwe organy podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1989 nr 16 poz. 90 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia.
Dz.U. 1989 nr 16 poz. 89 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatku od spadków i darowizn niektórych darowizn oraz podwyższenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu oraz wyłączonych z podstawy opodatkowania tym podatkiem.
Dz.U. 1989 nr 16 poz. 88 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 1989 r. uchylające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem scalonym niektórych jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1989 nr 16 poz. 87 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych.
Dz.U. 1989 nr 16 poz. 86 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1989 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określania zasad opracowywania norm kosztorysowych i ich wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych.
Dz.U. 1989 nr 16 poz. 85 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1989 r. w sprawie wykonywania kary ograniczenia wolności.
Dz.U. 1989 nr 16 poz. 84 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych.
Dz.U. 1989 nr 15 poz. 83 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 1989 r. w sprawie zasad i trybu granicznej i pocztowej kontroli dewizowej.
Dz.U. 1989 nr 15 poz. 82 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1989 r. w sprawie wymiany walut obcych przez osoby zagraniczne fizyczne nie będące obywatelami polskimi oraz zapłaty przez osoby zagraniczne należności walutą polską udokumentowanego pochodzenia.
Dz.U. 1989 nr 15 poz. 81 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1989 r. w sprawie zgłaszania mienia osób krajowych znajdującego się za granicą oraz mienia osób zagranicznych znajdującego się w kraju.
Dz.U. 1989 nr 15 poz. 80 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1989 r. w sprawie odsprzedaży części wpływów w walutach obcych, uzyskiwanych przez podmioty gospodarcze z prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 79 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub na pokrycie ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków.
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 78 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad i trybu ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i użytkowania gruntów.
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 77 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, rozgraniczania i podziału nieruchomości.
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 76 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu gromadzenia oraz wykorzystywania środków Funduszy Gospodarki Gruntami i Gospodarki Mieszkaniowej.
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 75 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 74 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 73 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 1989 r. uchylające rozporządzenie w sprawie rozliczania z budżetem centralnym wyników przeszacowania zapasów u osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 72 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1989 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przedpłat na podatki obrotowy i dochodowy oraz na opłatę skarbową z tytułu wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 71 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich.
Dz.U. 1989 nr 13 poz. 70 Oświadczenie rządowe z dnia 30 stycznia 1989 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych do Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o "Dziele Przyjaźni młodzieży Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Niemieckiej Republiki Demokratycznej", sporządzonego we Wrocławiu dnia 24 czerwca 1988 r.
Dz.U. 1989 nr 13 poz. 69 wygaśnięcie aktu Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o "Dziele Przyjaźni młodzieży Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Niemieckiej Republiki Demokratycznej", sporządzony we Wrocławiu dnia 24 czerwca 1988 r.
Dz.U. 1989 nr 13 poz. 68 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 1989 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Pekinie dnia 7 czerwca 1988 r.
Dz.U. 1989 nr 13 poz. 67 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Pekinie dnia 7 czerwca 1988 r.
Dz.U. 1989 nr 13 poz. 66 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 1989 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Pekinie dnia 7 czerwca 1988 r.
Dz.U. 1989 nr 13 poz. 65 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów, sporządzona w Pekinie dnia 7 czerwca 1988 r.
Dz.U. 1989 nr 12 poz. 64 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1989 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do mianowanych pracowników naukowych, zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 1989 nr 11 poz. 63 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 lutego 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent.
Dz.U. 1989 nr 11 poz. 62 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 lutego 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1983 r. w sprawie zatrudniania absolwentów.
Dz.U. 1989 nr 11 poz. 61 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1989 nr 11 poz. 60 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 1989 r. w sprawie opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych.
Dz.U. 1989 nr 11 poz. 59 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1989 nr 11 poz. 58 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1989 r. w sprawie wcześniejszego przechodzenia na emeryturę pracowników likwidowanych zakładów pracy.
Dz.U. 1989 nr 10 poz. 57 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o niektórych warunkach konsolidacji gospodarki narodowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1989 nr 10 poz. 56 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego.
Dz.U. 1989 nr 10 poz. 55 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o scalaniu gruntów.
Dz.U. 1989 nr 10 poz. 54 uchylony Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o Funduszu Socjalnym Wsi.
Dz.U. 1989 nr 10 poz. 53 uchylony Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym.
Dz.U. 1989 nr 9 poz. 52 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1989 r. w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1989 nr 8 poz. 51 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 11 stycznia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1989 nr 8 poz. 50 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1989 nr 8 poz. 49 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.
Dz.U. 1989 nr 8 poz. 48 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lutego 1989 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 8, utworzonym dla wyboru Rady Narodowej Miasta i Gminy w Ulanowie.
Dz.U. 1989 nr 7 poz. 47 Oświadczenie rządowe z dnia 13 grudnia 1988 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Komisją Rybołówstwa Morza Bałtyckiego o statusie prawnym oraz przywilejach i immunitetach Komisji, podpisanej w Warszawie dnia 12 stycznia 1988 r.
Dz.U. 1989 nr 7 poz. 46 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Komisją Rybołówstwa Morza Bałtyckiego o statusie prawnym oraz przywilejach i immunitetach Komisji, podpisana w Warszawie dnia 12 stycznia 1988 r.
Dz.U. 1989 nr 7 poz. 45 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1989 z dnia 15 lutego 1989 r.
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 44 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 13 lutego 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na posiadanie i używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych innych niż odbiorniki powszechnego odbioru.
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 43 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 42 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 41 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez niektóre gatunki zwierząt łownych.
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 40 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1989 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenia właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych.
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 39 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz szczególnych uprawnień osób biorących udział w wyprawach polarnych prowadzonych i organizowanych przez Polską Akademię Nauk.
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 38 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania ograniczeń w zakresie wypłaty emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich.
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1989 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 36 obowiązujący Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze imienia Tadeusza Kotarbińskiego.
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 35 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 34 akt jednorazowy Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Niepodległości.
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 33 uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. Prawo dewizowe.
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 32 uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o Funduszu Rozwoju Eksportu.
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 31 uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego.
Dz.U. 1989 nr 5 poz. 30 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 stycznia 1989 r. w sprawie zmian w narodowym planie społeczno-gospodarczym na lata 1986-1990.
Dz.U. 1989 nr 4 poz. 29 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 stycznia 1989 r. o utracie mocy obowiązującej niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Dz.U. 1989 nr 4 poz. 28 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 27 stycznia 1989 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu używania niektórych samochodów ciężarowych.
Dz.U. 1989 nr 4 poz. 27 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 stycznia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1989 nr 4 poz. 26 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższych emerytur i rent.
Dz.U. 1989 nr 4 poz. 25 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków.
Dz.U. 1989 nr 4 poz. 24 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej.
Dz.U. 1989 nr 4 poz. 23 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej.
Dz.U. 1989 nr 4 poz. 22 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim.
Dz.U. 1989 nr 4 poz. 21 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe.
Dz.U. 1989 nr 3 poz. 20 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1989 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z tytułu niektórych rodzajów działalności gospodarczej.
Dz.U. 1989 nr 3 poz. 19 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1989 r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.
Dz.U. 1989 nr 3 poz. 18 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1989 r. w sprawie obniżki podatku dochodowego od dochodu zagranicznych podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym.
Dz.U. 1989 nr 3 poz. 17 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1989 r. w sprawie rodzajów wydatków na inwestycje podlegających odliczeniu z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym spółek z udziałem zagranicznym.
Dz.U. 1989 nr 3 poz. 16 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1989 r. w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych.
Dz.U. 1989 nr 3 poz. 15 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1989 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania norm wynagrodzeń stanowiących koszty uzyskania przychodów.
Dz.U. 1989 nr 3 poz. 14 obowiązujący Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o nadaniu Akademii Medycznej w Bydgoszczy imienia Ludwika Rydygiera.
Dz.U. 1989 nr 3 poz. 13 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym.
Dz.U. 1989 nr 3 poz. 12 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz.U. 1989 nr 3 poz. 11 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.
Dz.U. 1989 nr 3 poz. 10 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1989 nr 2 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 3 stycznia 1989 r. w sprawie zasad obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i artykułami sanitarnymi stosowanymi wyłącznie u zwierząt.
Dz.U. 1989 nr 2 poz. 8 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego.
Dz.U. 1989 nr 2 poz. 7 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1989 r. zmieniające niektóre rozporządzenia wykonawcze do dekretu - Prawo górnicze.
Dz.U. 1989 nr 2 poz. 6 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1989 r. zmieniające niektóre rozporządzenia wykonawcze do dekretu - Prawo górnicze.
Dz.U. 1989 nr 2 poz. 5 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1989 r. w sprawie procentu odpisów amortyzacyjnych podlegających wpłacie na dochody Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle i Funduszu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego w latach 1989 i 1990.
Dz.U. 1989 nr 2 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad przyznawania zawodnikom świadczeń umożliwiających osiąganie wysokiego poziomu sportowego.
Dz.U. 1989 nr 1 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1988 r. w sprawie dozoru technicznego.
Dz.U. 1989 nr 1 poz. 2 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1988 r. w sprawie opłat na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego.
Dz.U. 1989 nr 1 poz. 1 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe.