Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1984 nr 31 poz. 215 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.
M.P. 1984 nr 31 poz. 214 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1984 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.
M.P. 1984 nr 31 poz. 213 uznany za uchylony Uchwała nr 181 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1984 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Zakładowi Ubezpieczeń.
M.P. 1984 nr 30 poz. 212 akt jednorazowy Uchwała nr IV/21/84 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 1984 r. w sprawie zmiany granic miast Mielca i Strzyżowa.
M.P. 1984 nr 30 poz. 211 akt jednorazowy Uchwała nr III/19/84 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach z dnia 30 listopada 1984 r. w sprawie zmiany granic miast: Skierniewic, Sochaczewa i Żyrardowa w województwie skierniewickim.
M.P. 1984 nr 30 poz. 210 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 grudnia 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego trybu udzielania, spłaty, umarzania i refundacji kredytu bankowego dla absolwentów na zagospodarowanie.
M.P. 1984 nr 30 poz. 209 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 19 grudnia 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.
M.P. 1984 nr 30 poz. 208 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie zasad ustalania wysokości i trybu przekazywania przez osobę kierowaną do pracy za granicą wpłat w walucie obcej na rzecz jednostki kierującej oraz sposobu wykorzystania tych wpłat.
M.P. 1984 nr 30 poz. 207 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej funduszów celowych.
M.P. 1984 nr 30 poz. 206 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie zakładów budżetowych.
M.P. 1984 nr 30 poz. 205 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.
M.P. 1984 nr 30 poz. 204 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych.
M.P. 1984 nr 30 poz. 203 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 167 Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1984 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji jednostek i zakładów budżetowych.
M.P. 1984 nr 30 poz. 202 uznany za uchylony Uchwała nr 166 Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1984 r. w sprawie dysponowania rezerwą budżetu centralnego.
M.P. 1984 nr 29 poz. 201 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów: Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Kultury i Sztuki, Zdrowia i Opieki Społecznej, Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie zasad wliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe do wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich.
M.P. 1984 nr 29 poz. 200 uznany za uchylony Uchwała nr 182 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1984 r. w sprawie utworzenia i wykorzystywania Funduszu Rozwoju Rynku.
M.P. 1984 nr 29 poz. 199 akt jednorazowy Uchwała nr 176 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1984 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane.
M.P. 1984 nr 29 poz. 198 obowiązujący Uchwała nr 172 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów aktów prawnych w zakresie oprocentowania kredytów bankowych w razie postawienia ich w stan natychmiastowej wymagalności.
M.P. 1984 nr 29 poz. 197 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 grudnia 1984 r. w sprawie powołania ministra - kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń.
M.P. 1984 nr 29 poz. 196 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 grudnia 1984 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.
M.P. 1984 nr 29 poz. 195 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 grudnia 1984 r. w sprawie planu Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej na 1985 r.
M.P. 1984 nr 29 poz. 194 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 grudnia 1984 r. w sprawie planu Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury na 1985 r.
M.P. 1984 nr 29 poz. 193 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 grudnia 1984 r. o planie kredytowym, bilansie pieniężnych przychodów i wydatków ludności i założeniach polityki pieniężno-kredytowej na 1985 r.
M.P. 1984 nr 29 poz. 192 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 grudnia 1984 r. w sprawie bilansu płatniczego Państwa na 1985 r.
M.P. 1984 nr 28 poz. 191 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 grudnia 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości wkładów oszczędnościowych osób fizycznych wolnej od zajęcia sądowego i administracyjnego.
M.P. 1984 nr 28 poz. 190 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 grudnia 1984 r. w sprawie oprocentowania środków na rachunkach bankowych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1984 nr 28 poz. 189 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 grudnia 1984 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki.
M.P. 1984 nr 28 poz. 188 Zarządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 31 października 1984 r. w sprawie określenia opłat za odrysy z map oraz odpisy i wyciągi z rejestrów i dokumentów stanowiących część składową operatu ewidencyjnego.
M.P. 1984 nr 28 poz. 187 uchylony Uchwała nr 178 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1984 r. w sprawie funduszu rozwoju wodociągów i kanalizacji w miastach.
M.P. 1984 nr 28 poz. 186 uchylony Uchwała nr 168 Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania opłat za korzystanie z hoteli pracowniczych w zakładach i jednostkach budżetowych.
M.P. 1984 nr 28 poz. 185 uchylony Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.
M.P. 1984 nr 28 poz. 184 uchylony wykazem Uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1984 r. w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów przemysłowych.
M.P. 1984 nr 28 poz. 183 uchylony Uchwała nr 156 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych podległych Centralnemu Zarządowi Dróg Publicznych.
M.P. 1984 nr 27 poz. 182 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 listopada 1984 r. w sprawie rachunków bankowych osób krajowych fizycznych, prowadzonych w walutach wymienialnych, oraz uchylenia ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na tych rachunkach bankowych.
M.P. 1984 nr 27 poz. 181 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 29 listopada 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
M.P. 1984 nr 27 poz. 180 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 29 listopada 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet, urlopowania i wynagradzania przewodniczących rad narodowych na czas pełnienia funkcji w radach narodowych.
M.P. 1984 nr 26 poz. 179 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 listopada 1984 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych.
M.P. 1984 nr 26 poz. 178 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 listopada 1984 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu i wagi monet nominalnej wartości 10 złotych i 20 złotych.
M.P. 1984 nr 26 poz. 177 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 6 listopada 1984 r. w sprawie zniesienia ochrony obszaru leśnego uznanego za rezerwat przyrody.
M.P. 1984 nr 26 poz. 176 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1984 r. w sprawie cen za badanie stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowców.
M.P. 1984 nr 26 poz. 175 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 5 listopada 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1984 nr 26 poz. 174 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 1984 r. w sprawie zaniechania ustalania opłaty od środków transportowych będących w posiadaniu organizacji politycznych i niektórych organizacji społecznych.
M.P. 1984 nr 25 poz. 173 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 9 października 1984 r. w sprawie pierwszeństwa z Międzynarodowych Targów "Interwelding" organizowanych w Katowicach.
M.P. 1984 nr 25 poz. 172 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 października 1984 r. w sprawie kredytów na zagospodarowanie, udzielanych młodym małżeństwom i osobom samotnie wychowującym dzieci.
M.P. 1984 nr 25 poz. 171 Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 8 października 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obniżenia stawek celnych od towarów przywożonych z Finlandii oraz deklaracji stwierdzających polskie pochodzenie towarów wywożonych do Finlandii.
M.P. 1984 nr 25 poz. 170 uchylony Zarządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 12 listopada 1984 r. w sprawie ustalenia miast, w których terenowym organem administracji państwowej o właściwości ogólnej jest prezydent miasta.
M.P. 1984 nr 25 poz. 169 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 listopada 1984 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Obronnej".
M.P. 1984 nr 25 poz. 168 uchylony Uchwała nr 134 Rady Ministrów z dnia 8 października 1984 r. w sprawie zasad wydawania posiłków profilaktycznych i regeneracyjnych wzmacniających pracownikom zatrudnionym w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub szczególnie uciążliwych.
M.P. 1984 nr 25 poz. 167 Uchwała Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 18 października 1984 r. w sprawie realizacji Narodowego Czynu Pomocy Szkole.
M.P. 1984 nr 24 poz. 166 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 1984 r. w sprawie nadania statutu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, ustalenia wzorcowych statutów ochotniczych straży pożarnych oraz zasad prowadzenia rejestru tych straży.
M.P. 1984 nr 24 poz. 165 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 27 września 1984 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego.
M.P. 1984 nr 24 poz. 164 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 27 września 1984 r. w sprawie statutu Sądu Najwyższego.
M.P. 1984 nr 23 poz. 163 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 października 1984 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 500 zł.
M.P. 1984 nr 23 poz. 162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 11 września 1984 r. w sprawie badań lekarskich osób kierujących tramwajami oraz sprawdzania ich kwalifikacji.
M.P. 1984 nr 23 poz. 161 uchylony Zarządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 20 sierpnia 1984 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów oraz zakresu ich wyposażenia.
M.P. 1984 nr 23 poz. 160 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1984 r. w sprawie opłat za weryfikację sprawozdań finansowych i stawek wynagrodzenia dyplomowanych biegłych księgowych.
M.P. 1984 nr 23 poz. 159 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania produkcji sprzedanej netto oraz produkcji sprzedanej dla ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej.
M.P. 1984 nr 23 poz. 158 uznany za uchylony Uchwała nr 131 Rady Ministrów z dnia 28 września 1984 r. w sprawie stosowania dotacji przedmiotowych dla spółdzielni mieszkaniowych.
M.P. 1984 nr 23 poz. 157 uchylony Uchwała nr 123 Rady Ministrów z dnia 3 września 1984 r. w sprawie zasad podejmowania pracy przez obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych.
M.P. 1984 nr 23 poz. 156 uchylony wykazem Uchwała nr 122 Rady Ministrów z dnia 3 września 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kierowania pracowników na studia doktoranckie dla pracujących oraz w sprawie ulg i świadczeń przysługujących tym pracownikom.
M.P. 1984 nr 23 poz. 155 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 27 września 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
M.P. 1984 nr 22 poz. 154 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 20 września 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wnoszenia opłat oraz wydatkowania środków funduszu finansowania prac geologicznych.
M.P. 1984 nr 22 poz. 153 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 1984 r. w sprawie zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych zezwoleń i czynności cywilnoprawnych.
M.P. 1984 nr 22 poz. 152 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od niektórych wynagrodzeń.
M.P. 1984 nr 22 poz. 151 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 1984 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Zrzeszenie Katolików Caritas".
M.P. 1984 nr 22 poz. 150 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 września 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przejść granicznych przeznaczonych dla ruchu granicznego.
M.P. 1984 nr 22 poz. 149 uchylony Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 5 września 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie funduszu finansowania prac geologicznych.
M.P. 1984 nr 22 poz. 148 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 13 września 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
M.P. 1984 nr 22 poz. 147 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 września 1984 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Państwa.
M.P. 1984 nr 21 poz. 146 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Turystyki z dnia 6 sierpnia 1984 r. w sprawie oprocentowania pożyczek z Centralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku, wysokości odpisów dewizowych oraz zasad dysponowania nimi i celów, na które mogą być wydatkowane środki dewizowe.
M.P. 1984 nr 21 poz. 145 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 sierpnia 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pracownie rentgenowskie, oraz zasad pracy z aparatami rentgenowskimi.
M.P. 1984 nr 21 poz. 144 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1984 r. w sprawie zaniechania ustalania opłaty od środków transportowych od pojazdów wpisanych do rejestru zabytków.
M.P. 1984 nr 21 poz. 143 uznany za uchylony Uchwała nr 118 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wewnętrznej organizacji Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Kadr Naukowych, zakresu działania jej organów oraz zasad wynagradzania stale urzędujących członków Komisji.
M.P. 1984 nr 21 poz. 142 akt jednorazowy Uchwała nr 114 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1984 r. uchylająca uchwałę w sprawie dodatkowych świadczeń dla pracowników uspołecznionych zakładów pracy zmieniających pracę.
M.P. 1984 nr 21 poz. 141 uznany za uchylony Uchwała nr 205 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1983 r. w sprawie zakresu szczególnych uprawnień poborowych pełniących służbę w formacjach uzbrojonych i członków ich rodzin.
M.P. 1984 nr 21 poz. 140 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 1 września 1984 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1984 nr 20 poz. 139 uchylony Zarządzenie Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej z dnia 20 lipca 1984 r. w sprawie uzgadniania produkcji i importu urządzeń energetycznych oraz nabycia za granicą licencji na ich produkcję.
M.P. 1984 nr 20 poz. 138 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 108 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1984 r. w sprawie uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie ochrony uspołecznionych zakładów pracy szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej.
M.P. 1984 nr 20 poz. 137 uznany za uchylony Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1984 nr 20 poz. 136 uchylony wykazem Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1984 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego.
M.P. 1984 nr 20 poz. 135 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1984 r. w sprawie ogłoszenia Kodeksu powinności urzędników państwowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz Praw obywatela i obowiązków urzędnika w urzędach państwowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1984 nr 19 poz. 134 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 5 lipca 1984 r. w sprawie uprawiania dalekowschodnich sportów walki.
M.P. 1984 nr 19 poz. 133 uchylony Uchwała nr 101 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie funduszu surowców wtórnych.
M.P. 1984 nr 19 poz. 132 uchylony Uchwała nr 95 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i stawek wynagradzania oraz umów wzorcowych o prace literackie i pomocnicze prace literackie do filmu.
M.P. 1984 nr 19 poz. 131 uchylony Uchwała nr 94 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1984 r. w sprawie wzoru i koloru umundurowania uczestników i pracowników etatowych Ochotniczych Hufców Pracy.
M.P. 1984 nr 18 poz. 130 uchylony wykazem Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1984 r. w sprawie zakazu podwyższania cen umownych przemysłowych artykułów rynkowych i przeciwdziałania nieuzasadnionemu ich wzrostowi.
M.P. 1984 nr 18 poz. 129 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1984 r. w sprawie opracowania planu pięcioletniego na lata 1986-1990 przez jednostki gospodarki uspołecznionej o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
M.P. 1984 nr 18 poz. 128 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 lipca 1984 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1984 nr 18 poz. 127 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 lipca 1984 r. z okazji czterdziestolecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1984 nr 17 poz. 126 uchylony Zarządzenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 czerwca 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji terenowych powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do dwustopniowego podziału administracyjnego Państwa.
M.P. 1984 nr 17 poz. 125 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lipca 1984 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1984 nr 17 poz. 124 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 1984 r. w sprawie określenia chorób pozostających w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami zasadniczej służby w obronie cywilnej oraz ustalenia organów wojskowych właściwych w sprawach należności pośmiertnych z tytułu śmierci junaka odbywającego służbę w oddziale obrony cywilnej utworzonym w resorcie obrony narodowej.
M.P. 1984 nr 17 poz. 123 uznany za uchylony Zarządzenie nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1984 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.
M.P. 1984 nr 17 poz. 122 uznany za uchylony Uchwała nr 86 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1984 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla górnictwa PRL".
M.P. 1984 nr 17 poz. 121 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 5 lipca 1984 r. w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
M.P. 1984 nr 17 poz. 120 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 lipca 1984 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1983 r., planu kredytowego i bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności w 1983 r., o bilansie płatniczym PRL wraz z oceną wykonania planu obrotów płatniczych z zagranicą za rok 1983, z przebiegu wykonania narodowego planu społeczno-gospodarczego na lata 1983-1985 w roku 1983, z wykonania planu Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury za 1983 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium.
M.P. 1984 nr 16 poz. 119 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 25 czerwca 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i cofania stypendiów sportowych oraz wysokości stypendium sportowego dla poszczególnych grup zawodników.
M.P. 1984 nr 16 poz. 118 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 czerwca 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości oraz zasad ustalania i pobierania opłat za pobyt w domach pomocy społecznej oraz w dziennych ośrodkach adaptacyjnych.
M.P. 1984 nr 16 poz. 117 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1984 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za przyznanie prawa do oznaczania wyrobów państwowymi znakami jakości i znakiem bezpieczeństwa.
M.P. 1984 nr 16 poz. 116 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczania kosztów działalności inwestycyjnej.
M.P. 1984 nr 16 poz. 115 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu stosowania ulg w podatku dochodowym.
M.P. 1984 nr 16 poz. 114 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 1984 r. w sprawie ulg i zwolnień od podatku od płac.
M.P. 1984 nr 16 poz. 113 uznany za uchylony Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1984 nr 16 poz. 112 uznany za uchylony Uchwała nr 73 Rady Ministrów z dnia 28 maja 1984 r. w sprawie zrefundowania spółdzielczości mieszkaniowej wydatków na przygotowanie zaniechanych inwestycji mieszkaniowych.
M.P. 1984 nr 16 poz. 111 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1984 r. w sprawie polityki mieszkaniowej do 1990 r.
M.P. 1984 nr 16 poz. 110 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 lipca 1984 r. w sprawie realizacji w 1983 r. rządowego programu rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
M.P. 1984 nr 15 poz. 109 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 maja 1984 r. w sprawie wprowadzenia lokacyjnych bonów oszczędnościowych i depozytowych bonów oszczędnościowych o wartościach nominalnych 50.000 zł.
M.P. 1984 nr 15 poz. 108 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 maja 1984 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1984 nr 15 poz. 107 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 maja 1984 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.
M.P. 1984 nr 15 poz. 106 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 28 maja 1984 r. w sprawie wzoru dyplomu specjalizacji zawodowej inżynierów.
M.P. 1984 nr 15 poz. 105 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 28 maja 1984 r. w sprawie dziedzin techniki, w których są nadawane stopnie specjalizacji zawodowej inżynierów.
M.P. 1984 nr 15 poz. 104 uznany za uchylony Zarządzenie nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 1984 r. w sprawie zwiedzania zakładów pracy przez wycieczki krajowe i zagraniczne.
M.P. 1984 nr 15 poz. 103 uznany za uchylony Zarządzenie nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 1984 r. w sprawie nadania Instytutowi Żywności i Żywienia imienia prof. dra med. Aleksandra Szczygła.
M.P. 1984 nr 15 poz. 102 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 18 czerwca 1984 r. w sprawie ustalenia wykładni określeń "po wyborach" i "po dniu wyborów" użytych w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
M.P. 1984 nr 14 poz. 101 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 1 marca 1984 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1984 nr 13 poz. 100 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 maja 1984 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu i wagi monet nominalnej wartości 100 złotych.
M.P. 1984 nr 13 poz. 99 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra do Spraw Cen z dnia 31 marca 1984 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1983 r.
M.P. 1984 nr 13 poz. 98 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 maja 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.
M.P. 1984 nr 13 poz. 97 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 maja 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obrotu zbożem i rzepakiem oraz głównymi przetworami zbożowymi.
M.P. 1984 nr 13 poz. 96 uchylony Zarządzenie Ministrów Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiałowej z dnia 11 maja 1984 r. w sprawie opłat dodatkowych za przekroczenie limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych.
M.P. 1984 nr 13 poz. 95 uznany za uchylony Zarządzenie nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 1984 r. w sprawie pracy ideowo-wychowawczej z młodzieżą przedpoborową i poborową.
M.P. 1984 nr 13 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 10 maja 1984 r. w sprawie "Medalu 40-lecia Polski Ludowej".
M.P. 1984 nr 13 poz. 93 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 maja 1984 r. w sprawie powołania ministra hutnictwa i przemysłu maszynowego.
M.P. 1984 nr 13 poz. 92 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 maja 1984 r. w sprawie powołania ministra handlu wewnętrznego i usług.
M.P. 1984 nr 13 poz. 91 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 maja 1984 r. w sprawie powołania ministra pracy, płac i spraw socjalnych.
M.P. 1984 nr 13 poz. 90 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 maja 1984 r. w sprawie odwołania ministra hutnictwa i przemysłu maszynowego.
M.P. 1984 nr 13 poz. 89 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 maja 1984 r. w sprawie odwołania ministra pracy, płac i spraw socjalnych.
M.P. 1984 nr 13 poz. 88 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 maja 1984 r. w sprawie polityki morskiej Państwa.
M.P. 1984 nr 12 poz. 87 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie regulaminu wzorcowego targowisk.
M.P. 1984 nr 12 poz. 86 akt jednorazowy Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane.
M.P. 1984 nr 12 poz. 85 uchylony Uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu wydawania oraz rozpowszechniania wojewódzkich dzienników urzędowych.
M.P. 1984 nr 12 poz. 84 uchylony wykazem Uchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie podwyższenia stawek kar umownych za przetrzymanie wagonów węglarek.
M.P. 1984 nr 12 poz. 83 uchylony Uchwała nr 45 Rady Ministrów z dnia 19 marca 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży samochodów osobowych dla ludności oraz rozwoju zaplecza motoryzacji.
M.P. 1984 nr 12 poz. 82 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad przyznawania diet, urlopowania i wynagradzania przewodniczących rad narodowych na czas pełnienia funkcji w radach narodowych.
M.P. 1984 nr 12 poz. 81 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad rozgraniczania zadań pomiędzy miejskimi a dzielnicowymi radami narodowymi oraz ustalania zadań przekazanych przez wojewódzkie rady narodowe radom narodowym stopnia podstawowego.
M.P. 1984 nr 11 poz. 80 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia rejestru przepisów resortowych.
M.P. 1984 nr 11 poz. 79 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Komunikacji z dnia 5 kwietnia 1984 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych, Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej oraz innych pojazdów Sił Zbrojnych i Milicji Obywatelskiej poruszających się w kolumnach, jak również warunków technicznych pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych.
M.P. 1984 nr 11 poz. 78 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej i Komunikacji z dnia 28 marca 1984 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, straży pożarnych i Służby Więziennej.
M.P. 1984 nr 11 poz. 77 wygaśnięcie aktu Zarządzenie nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1984 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele akcji wyborczej do rad narodowych w 1984 r.
M.P. 1984 nr 11 poz. 76 uznany za uchylony Uchwała nr 64 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.
M.P. 1984 nr 11 poz. 75 uchylony wykazem Uchwała nr 60 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie czynów społecznych oraz pomocy Państwa w ich organizowaniu i realizacji.
M.P. 1984 nr 10 poz. 74 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 7 kwietnia 1984 r. w sprawie ustalenia wzoru oraz zasad i trybu nadawania odznaki "Za zasługi w zwalczaniu powodzi".
M.P. 1984 nr 10 poz. 73 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 10 marca 1984 r. w sprawie ustalenia listy paliw, energii i surowców, za których oszczędność osiągniętą w wyniku realizacji poczynań modernizacyjnych przyznaje się jednostkom gospodarczym ulgę w podatku dochodowym.
M.P. 1984 nr 10 poz. 72 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 1984 r. w sprawie zaniechania ustalania podatku od wynagrodzeń od niektórych wynagrodzeń.
M.P. 1984 nr 10 poz. 71 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 1984 r. w sprawie przeznaczania kobiet do służby wojskowej.
M.P. 1984 nr 10 poz. 70 uznany za uchylony Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązków zakładów pracy i szkół w zakresie prowadzenia ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz współdziałaniu w tych sprawach z urzędami wojskowymi i cywilnymi.
M.P. 1984 nr 10 poz. 69 uchylony Uchwała nr 54 Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie czasu pracy pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.
M.P. 1984 nr 10 poz. 68 Uchwała nr 53 Rady Ministrów z dnia 30 marca 1984 r. w sprawie podziału miasta Poznania na dzielnice.
M.P. 1984 nr 10 poz. 67 uchylony wykazem Uchwała nr 50 Rady Ministrów z dnia 30 marca 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zaopatrzenia materiałowo-technicznego na lata 1984 i 1985.
M.P. 1984 nr 10 poz. 66 uchylony Uchwała nr 46 Rady Ministrów z dnia 30 marca 1984 r. w sprawie Rady Legislacyjnej.
M.P. 1984 nr 10 poz. 65 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 kwietnia 1984 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1984 nr 9 poz. 64 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.
M.P. 1984 nr 9 poz. 63 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 1984 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej".
M.P. 1984 nr 9 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 1984 r. w sprawie trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Funkcjonariusz Pożarnictwa" oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia.
M.P. 1984 nr 9 poz. 61 uchylony wykazem Uchwała nr 49 Rady Ministrów z dnia 30 marca 1984 r. w sprawie zakazu podwyższania cen umownych przemysłowych artykułów rynkowych i przeciwdziałania nieuzasadnionemu ich wzrostowi.
M.P. 1984 nr 9 poz. 60 uchylony wykazem Uchwała nr 40 Rady Ministrów z dnia 19 marca 1984 r. w sprawie dotacji budżetowych dla spółdzielni rolniczych na finansowanie produkcji wyrobów i świadczenia usług dla rolnictwa.
M.P. 1984 nr 9 poz. 59 uchylony Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 19 marca 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
M.P. 1984 nr 8 poz. 58 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 lutego 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 136 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1981 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom odzieży ochronnej, odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej.
M.P. 1984 nr 8 poz. 57 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lutego 1984 r. w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.
M.P. 1984 nr 8 poz. 56 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 20 lutego 1984 r. w sprawie wykonywania robót geodezyjnych związanych z badaniami geologicznymi.
M.P. 1984 nr 8 poz. 55 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 lutego 1984 r. w sprawie rewaloryzacji wartości sprzedanych produktów rolnych w latach 1977-1983 dla celów emerytalno-rentowych.
M.P. 1984 nr 8 poz. 54 uchylony Uchwała nr 30 Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1984 r. w sprawie funduszu zapomóg w urzędach państwowych.
M.P. 1984 nr 8 poz. 53 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 8 marca 1984 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych.
M.P. 1984 nr 7 poz. 52 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 1984 r. w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego.
M.P. 1984 nr 7 poz. 51 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 8 marca 1984 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1984 nr 6 poz. 50 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1984 r. w sprawie zasad, trybu i organów właściwych do wydawania orzeczeń o trwałej niezdolności do pracy nauczycieli akademickich spowodowanej chorobą oraz orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby przekraczającej 1 rok.
M.P. 1984 nr 6 poz. 49 uchylony Zarządzenie Ministrów Finansów i Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 1984 r. w sprawie poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn.
M.P. 1984 nr 6 poz. 48 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 1984 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości i od lokali.
M.P. 1984 nr 6 poz. 47 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1984 r. w sprawie finansowania prac normalizacyjnych i wynagradzania za te prace.
M.P. 1984 nr 6 poz. 46 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 1984 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Związek Głuchych".
M.P. 1984 nr 6 poz. 45 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 25 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1984 r. w sprawie oznaczania wyrobów państwowymi znakami jakości i znakiem bezpieczeństwa oraz konsekwencji ekonomicznych za nieodpowiednią jakość.
M.P. 1984 nr 5 poz. 44 Zarządzenie Ministrów Finansów oraz Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 20 lutego 1984 r. w sprawie zasad i trybu wykorzystywania środków wpłaconych na rachunki kaucji mieszkaniowych.
M.P. 1984 nr 5 poz. 43 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 1984 r. w sprawie sporządzania spisów wyborców dla wyborów do rad narodowych i wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.
M.P. 1984 nr 5 poz. 42 uchylony Uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1984 r. w sprawie sprzedaży benzyn silnikowych odbiorcom prywatnym oraz jednostkom gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1984 nr 5 poz. 41 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lutego 1984 r. w sprawie regulaminu wojewódzkich komisji wyborczych, komisji wyborczych stopnia podstawowego i obwodowych komisji wyborczych.
M.P. 1984 nr 5 poz. 40 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lutego 1984 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1984 nr 5 poz. 39 Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lutego 1984 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wojewódzkich rad narodowych.
M.P. 1984 nr 4 poz. 38 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 31 stycznia 1984 r. w sprawie zasad organizacji żywienia przyzakładowego oraz zasad rozliczeń między stronami z tytułu świadczenia usług żywienia przyzakładowego.
M.P. 1984 nr 4 poz. 37 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 stycznia 1984 r. uchylające zarządzenie w sprawie rejonizacji owiec.
M.P. 1984 nr 4 poz. 36 uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 11 lutego 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1984 nr 4 poz. 35 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Finansów oraz Handlu Zagranicznego z dnia 31 stycznia 1984 r. uchylające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności związane z obrotem z zagranicą, dokonywanym przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
M.P. 1984 nr 4 poz. 34 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1984 r. w sprawie zasad obliczania oraz trybu zwrotu podatku obrotowego przy sprzedaży przez jednostki gospodarcze produktów i usług na eksport.
M.P. 1984 nr 4 poz. 33 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 1984 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 1984 r.
M.P. 1984 nr 4 poz. 32 uchylony Uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1984 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w organizacjach społecznych.
M.P. 1984 nr 4 poz. 31 uchylony Uchwała nr 21 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych podległych Centralnemu Zarządowi Dróg Publicznych.
M.P. 1984 nr 4 poz. 30 uchylony wykazem Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1984 r. w sprawie przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie budownictwa, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska.
M.P. 1984 nr 3 poz. 29 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 27 stycznia 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 24 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie rekompensat pieniężnych z tytułu wprowadzenia z dniem 1 lutego 1982 r. nowych cen detalicznych podstawowych artykułów żywnościowych, opału i energii.
M.P. 1984 nr 3 poz. 28 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Finansów z dnia 23 stycznia 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania rekompensaty z tytułu podwyżek cen detalicznych chleba i przetworów zbożowo-mącznych oraz zasad odpłatności z tytułu korekty stawek żywieniowych.
M.P. 1984 nr 3 poz. 27 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 stycznia 1984 r. w sprawie zasad korzystania przez studentów i rodziny studenckie z opieki lekarskiej i ochrony zdrowia.
M.P. 1984 nr 3 poz. 26 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 24 stycznia 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej.
M.P. 1984 nr 3 poz. 25 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 1984 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od niektórych wynagrodzeń.
M.P. 1984 nr 3 poz. 24 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania produkcji sprzedanej netto oraz produkcji sprzedanej dla ustalania obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej.
M.P. 1984 nr 3 poz. 23 uznany za uchylony Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1984 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1984 r.
M.P. 1984 nr 3 poz. 22 uchylony wykazem Uchwała nr 15 Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1984 r. w sprawie udzielania rekomendacji wykonawcom obiektów, robót i usług budowlanych za granicą.
M.P. 1984 nr 3 poz. 21 uchylony Uchwała nr 14 Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1984 r. w sprawie zamówień rządowych na realizację wybranych inwestycji.
M.P. 1984 nr 3 poz. 20 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1984 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1984 nr 3 poz. 19 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lutego 1984 r. w sprawie aktualnych problemów polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1984 nr 2 poz. 18 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 31 grudnia 1983 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania wpłat na centralny fundusz oszczędnościowy paliw, energii, surowców i materiałów.
M.P. 1984 nr 2 poz. 17 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie kierowania kandydatów na kierowców i kierowców na badania lekarskie i na badania psychologiczne.
M.P. 1984 nr 2 poz. 16 Zarządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 17 stycznia 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczeń z tytułu administracji zleconej budynków mieszkalnych.
M.P. 1984 nr 2 poz. 15 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie umarzania i udzielania ulg w opłacaniu należności przysługujących Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A., Bankowi Polska Kasa Opieki S.A., Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. oraz bankom spółdzielczym.
M.P. 1984 nr 2 poz. 14 uchylony wykazem Uchwała nr 12 Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kierowania za granicę obywateli polskich w celach szkoleniowych i naukowo-badawczych.
M.P. 1984 nr 2 poz. 13 uchylony Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1984 nr 2 poz. 12 uchylony Uchwała nr 10 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1984 nr 2 poz. 11 uchylony Uchwała nr 9 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1984 r. zmieniająca przepisy o rekompensatach.
M.P. 1984 nr 2 poz. 10 uchylony Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1984 r. w sprawie podwyższenia wysokości zasiłków przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin oraz innym osobom z tytułu spełniania obowiązku służby wojskowej.
M.P. 1984 nr 2 poz. 9 uchylony wykazem Uchwała nr 7 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1984 r. w sprawie świadczenia pieniężnego dla niektórych emerytów i rencistów.
M.P. 1984 nr 2 poz. 8 uznany za uchylony Uchwała nr 5 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1984 r. w sprawie wprowadzenia w 1984 r. maksymalnych wskaźników wzrostu cen umownych niektórych artykułów żywnościowych.
M.P. 1984 nr 1 poz. 7 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 stycznia 1984 r. w sprawie zezwoleń na utrzymywanie młodych buhajów.
M.P. 1984 nr 1 poz. 6 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg podatkowych dla rzemieślników zatrudniających pracowników w celu nauki zawodu.
M.P. 1984 nr 1 poz. 5 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 stycznia 1984 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne".
M.P. 1984 nr 1 poz. 4 uchylony Uchwała nr 199 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego rozwoju Ochotniczych Hufców Pracy.
M.P. 1984 nr 1 poz. 3 uchylony Uchwała nr 198 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie wzoru i koloru umundurowania osób odbywających służbę w obronie cywilnej.
M.P. 1984 nr 1 poz. 2 uznany za uchylony Uchwała nr 187 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1984 nr 1 poz. 1 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 19 grudnia 1983 r. w sprawie trybu przedstawiania wniosków o nadanie Medalu "Za udział w walkach w obronie władzy ludowej" oraz sposobu jego noszenia.