Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1938 nr 104 poz. 691 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1938 r. o utworzeniu Sądu Pracy w Rybniku.
Dz.U. 1938 nr 104 poz. 690 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1938 r. w sprawie utworzenia sądów pracy w Kaliszu, Przemyślu i Włocławku.
Dz.U. 1938 nr 104 poz. 689 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o przekształceniu sądów pracy w Białymstoku i Chrzanowie.
Dz.U. 1938 nr 104 poz. 688 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o przekształceniu Sądu Pracy w Bydgoszczy.
Dz.U. 1938 nr 104 poz. 687 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 września 1935 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorialnej okręgowych urzędów górniczych.
Dz.U. 1938 nr 104 poz. 686 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 grudnia 1938 r. o wysokości i sposobie uiszczania opłat za badania przenośnych zbiorników do gazów sprężonych, skroplonych i rozpuszczonych pod ciśnieniem oraz za badania mas porowatych do acetylenu rozpuszczonego.
Dz.U. 1938 nr 104 poz. 685 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 grudnia 1938 r. o wykonywaniu nadzoru oraz bezpośredniego dozoru nad kotłami parowymi.
Dz.U. 1938 nr 104 poz. 684 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1935 r. w sprawie zwalniania od zamknięcia celnego niektórych składów celnych, przeznaczonych do przechowywania pewnego rodzaju towarów.
Dz.U. 1938 nr 104 poz. 683 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1938 r. w sprawie utworzenia podurzędu celnego w siedzibie przedsiębiorstwa "Górnicza i Hutnicza Spółka Akcyjna" w Trzyńcu.
Dz.U. 1938 nr 103 poz. 682 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1938 r. o zmianie w organizacji terytorialnej urzędów i posterunków celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Warszawie.
Dz.U. 1938 nr 103 poz. 681 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 grudnia 1938 r. o dodatkowych opłatach w ubezpieczeniu emerytalnym robotników.
Dz.U. 1938 nr 103 poz. 680 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 1 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o przekazaniu niektórym obwodowym inspektorom pracy prowadzenia rejestrów układów zbiorowych pracy.
Dz.U. 1938 nr 103 poz. 679 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1938 r. o uznaniu Statutu Wewnętrznego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Dz.U. 1938 nr 102 poz. 678 uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 13 grudnia 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie uregulowania obrotu zwierzętami gospodarskimi i drobiem oraz obrotu hurtowego mięsem.
Dz.U. 1938 nr 102 poz. 677 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 grudnia 1938 r. w sprawie nadania koncesji na eksploatację normalnotorowej kolei użytku publicznego z Jaworzna do Szczakowy.
Dz.U. 1938 nr 102 poz. 676 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o obniżeniu ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.
Dz.U. 1938 nr 102 poz. 675 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 grudnia 1938 r. w sprawie ustalenia pozycyj taryfy celnej przywozowej dla towarów, których przynależność taryfowa wzbudza wątpliwość.
Dz.U. 1938 nr 101 poz. 674 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o rejonach produkcji oraz o kontyngencie wewnętrznym i zapasie cukru na okres kampanijny 1939/40.
Dz.U. 1938 nr 101 poz. 673 Oświadczenie rządowe z dnia 21 listopada 1938 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej i innych Państw do konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego, podpisanej w Brukseli dnia 23 września 1910 r., oraz w sprawie złożenia przez inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych tej konwencji.
Dz.U. 1938 nr 101 poz. 672 obowiązujący Konwencja o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego, podpisana w Brukseli dnia 23 września 1910 r.
Dz.U. 1938 nr 101 poz. 671 Oświadczenie rządowe z dnia 21 listopada 1938 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej i innych Państw do konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń, podpisanej w Brukseli dnia 23 września 1910 r., oraz w sprawie złożenia przez inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych tej konwencji.
Dz.U. 1938 nr 101 poz. 670 obowiązujący Konwencja o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń, podpisana w Brukseli dnia 23 września 1920 r. (przystąpienie do konwencji zatwierdzone zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1937 r.).
Dz.U. 1938 nr 100 poz. 669 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 listopada 1938 r. o sprostowaniu błędów w tekście konwencji międzynarodowych o przewozie towarów kolejami żelaznymi (K.M.T.) oraz o przewozie osób i bagażu kolejami żelaznymi (K.M.O.), podpisanych w Rzymie dnia 23 listopada 1933 r.
Dz.U. 1938 nr 100 poz. 668 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na szczupaki i sandacze.
Dz.U. 1938 nr 100 poz. 667 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Opieki Społecznej z dnia 19 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o zmianie granic okręgu Sądu Pracy w Warszawie.
Dz.U. 1938 nr 100 poz. 666 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 grudnia 1938 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1938 nr 100 poz. 665 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1938 r. o okręgu Sądu Grodzkiego w Tarnobrzegu.
Dz.U. 1938 nr 99 poz. 664 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 grudnia 1938 r. o rozciągnięciu właściwości miejscowej Urzędu Probierczego w Krakowie na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.
Dz.U. 1938 nr 99 poz. 663 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Opieki Społecznej, Spraw Zagranicznych i Skarbu o przekazaniu Zarządowi Miejskiemu m. st. Warszawy kompetencyj powiatowej władzy administracji ogólnej w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku wojskowego.
Dz.U. 1938 nr 99 poz. 662 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 30 listopada 1938 r. o wysokości sum na koszty akcji przeciwpożarowej na rok 1939.
Dz.U. 1938 nr 99 poz. 661 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1938 r. o przepisach przejściowych i uzgadniających w sprawach stowarzyszeń na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego.
Dz.U. 1938 nr 99 poz. 660 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1938 r. o przepisach przejściowych i uzgadniających, związanych z rozciągnięciem przepisów celnych na ziemie odzyskane w październiku i listopadzie 1938 r.
Dz.U. 1938 nr 98 poz. 659 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o regulowaniu gospodarki cukrowej i buraczanej.
Dz.U. 1938 nr 98 poz. 658 Oświadczenie rządowe z dnia 12 grudnia 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia polsko-niemieckiego z dnia 25 kwietnia 1938 r. dotyczącego zmiany punktu 1 załącznika A układu polsko-niemieckiego z dnia 22 grudnia 1926 r. o wydaniu akt.
Dz.U. 1938 nr 98 poz. 657 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 25 kwietnia 1938 r. w sprawie zmiany punktu 1 załącznika A układu polsko-niemieckiego z dnia 22 grudnia 1926 r. o wydaniu akt.
Dz.U. 1938 nr 97 poz. 656 Oświadczenie rządowe z dnia 3 grudnia 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Finlandią z dnia 31 stycznia 1938 r., dotyczącego clenia oleju żywicznego.
Dz.U. 1938 nr 97 poz. 655 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1938 r. w sprawie przystąpienia Irlandii do konwencji o uregulowaniu połowu wielorybów z dnia 24 września 1931 r.
Dz.U. 1938 nr 97 poz. 654 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego z dnia 29 maja 1937 r. do protokołu taryfowego między Polską i Estonią, podpisanego w Tallinnie w dniu 23 lutego 1937 r.
Dz.U. 1938 nr 97 poz. 653 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 listopada 1938 r. o ochronie niektórych zwierząt łownych.
Dz.U. 1938 nr 97 poz. 652 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią w sprawie ograniczenia zbrojeń morskich, podpisanego w Londynie dnia 27 kwietnia 1938 r., oraz wejścia w życie protokołu modyfikacyjnego z dnia 22 lipca 1938 r. do powyższego układu.
Dz.U. 1938 nr 97 poz. 651 wygaśnięcie aktu Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią podpisany w Londynie dnia 22 lipca 1938 r., dotyczący zmiany art. 4 (1) układu między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią o ograniczeniu zbrojeń morskich, podpisanego w Londynie dnia 27 kwietnia 1938 r.
Dz.U. 1938 nr 97 poz. 650 wygaśnięcie aktu Układ między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią w sprawie ograniczenia zbrojeń morskich, podpisany w Londynie dnia 27 kwietnia 1938 r.
Dz.U. 1938 nr 96 poz. 649 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1938 r. o sprostowaniu błędu w tekście dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 listopada 1938 r. o usprawnieniu postępowania sądowego.
Dz.U. 1938 nr 96 poz. 648 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1938 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o Krzyżu i Medalu Niepodległości.
Dz.U. 1938 nr 96 poz. 647 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 1938 r. o ustaleniu wzoru księgi druków dla zakładów graficznych.
Dz.U. 1938 nr 95 poz. 646 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1938 r. w sprawie przystąpienia Brazylii do konwencji międzynarodowej z dnia 20 kwietnia 1929 r. o zwalczaniu fałszowania pieniędzy oraz do protokołu fakultatywnego z dnia 20 kwietnia 1929 r.
Dz.U. 1938 nr 95 poz. 645 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1938 r. w sprawie przystąpienia Protektoratu Adenu do konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.
Dz.U. 1938 nr 95 poz. 644 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1938 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Cieszynie, Katowicach, Lwowie, Łucku, Piotrkowie i Samborze.
Dz.U. 1938 nr 95 poz. 643 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1938 r. w sprawie ustalenia stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach.
Dz.U. 1938 nr 95 poz. 642 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1938 r. ustalające termin, od którego waluta czeska przestaje być prawnym środkiem płatniczym na ziemiach, odzyskanych w listopadzie 1938 r. w Czadeckiem, w Jaworzynie Spiskiej, w Pieninach, w dolinie Popradu oraz w źródłowisku Udawy.
Dz.U. 1938 nr 95 poz. 641 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 listopada 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Opieki Społecznej oraz Poczt i Telegrafów w zakresie ich właściwości, o zmianie przepisów wykonawczych do prawa celnego.
Dz.U. 1938 nr 95 poz. 640 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1938 r. o przepisach przejściowych i uzgadniających, związanych z rozciągnięciem na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o regulowaniu gospodarki cukrowej i buraczanej.
Dz.U. 1938 nr 95 poz. 639 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1938 r. o ustaleniu okręgów i siedzib dyrekcyj Lasów Państwowych.
Dz.U. 1938 nr 94 poz. 638 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1938 r. o pomocy Skarbu Państwa dla instytucyj wierzycielskich, zawierających układy konwersyjne oraz o zrównaniu warunków spłat w układach konwersyjnych, zawartych przed dniem 1 grudnia 1934 r. z dłużnikami, zaliczonymi następnie do posiadaczy gospodarstw wiejskich grupy C.
Dz.U. 1938 nr 94 poz. 637 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 listopada 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania ustawy z dnia 31 lipca 1924 r., zawierającej niektóre postanowienia o organizacji szkolnictwa.
Dz.U. 1938 nr 93 poz. 636 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 listopada 1938 r. wydane: co do § 6 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, a co do §§ 11 i 35 w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wojskowych; nadto co do §§ 2-5, 7-20 oraz 22-24 przez Ministrów: Przemysłu i Handlu, Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Komunikacji, a co do §§ 54-72 przez Ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości - w celu wykonania ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o ulgach inwestycyjnych.
Dz.U. 1938 nr 93 poz. 635 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 listopada 1938 r. o warunkach mianowania oficerów w stopniach honorowych.
Dz.U. 1938 nr 92 poz. 634 Oświadczenie rządowe z dnia 12 listopada 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu taryfowego z dnia 5 marca 1938 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską.
Dz.U. 1938 nr 92 poz. 633 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 listopada 1938 r. ustalające termin, od którego waluta czeska przestaje być prawnym środkiem płatniczym na ziemiach, odzyskanych w listopadzie 1938 r. we Frydeckiem.
Dz.U. 1938 nr 92 poz. 632 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 listopada 1938 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 6 listopada 1938 r. o tymczasowym uregulowaniu ubezpieczeń społecznych na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego.
Dz.U. 1938 nr 92 poz. 631 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1938 r. o utworzeniu powiatowego wydziału hipotecznego w Sarnach.
Dz.U. 1938 nr 92 poz. 630 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 1938 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Jadowie.
Dz.U. 1938 nr 91 poz. 629 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 listopada 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych.
Dz.U. 1938 nr 91 poz. 628 uznany za uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych na ziemie odzyskane w październiku i listopadzie 1938 r.
Dz.U. 1938 nr 91 poz. 627 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o zmianie prawa górniczego.
Dz.U. 1938 nr 91 poz. 626 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. w sprawie zmiany dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o zmianie niektórych zaopatrzeń emerytalnych oraz odszkodowań.
Dz.U. 1938 nr 91 poz. 625 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o skróceniu kadencji niektórych organów ustrojowych w samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1938 nr 91 poz. 624 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich.
Dz.U. 1938 nr 91 poz. 623 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o ochronie niektórych interesów Państwa.
Dz.U. 1938 nr 91 poz. 622 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1938 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o ulgach w spłacie zobowiązań spółdzielni rolniczych i ich central.
Dz.U. 1938 nr 91 poz. 621 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 r. o konwersji 8% pożyczki dolarowej z 1925 r.
Dz.U. 1938 nr 90 poz. 620 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o nadzorze nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczymi na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego.
Dz.U. 1938 nr 90 poz. 619 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o spółkach akcyjnych, spółkach komandytowo-akcyjnych oraz spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego.
Dz.U. 1938 nr 90 poz. 618 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o bilansowaniu w złotych na obszarze odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego.
Dz.U. 1938 nr 90 poz. 617 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy o spółdzielniach na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.
Dz.U. 1938 nr 90 poz. 616 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1938 r. o zniesieniu niektórych podatków pośrednich na obszarze odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego.
Dz.U. 1938 nr 90 poz. 615 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.
Dz.U. 1938 nr 90 poz. 614 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.
Dz.U. 1938 nr 90 poz. 613 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1938 r. o rozciągnięciu na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego przepisów o reformie rolnej.
Dz.U. 1938 nr 90 poz. 612 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.
Dz.U. 1938 nr 90 poz. 611 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 r. o rozciągnięciu przepisów o sztucznych środkach słodzących na obszar odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego.
Dz.U. 1938 nr 89 poz. 610 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1938 r. o zamknięciu list adwokatów i aplikantów adwokackich na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego.
Dz.U. 1938 nr 89 poz. 609 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 listopada 1938 r. o usprawnieniu postępowania sądowego.
Dz.U. 1938 nr 89 poz. 608 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 listopada 1938 r. - Prawo prasowe.
Dz.U. 1938 nr 89 poz. 607 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 r. o obniżeniu oprocentowania niektórych wierzytelności długoterminowych, zabezpieczających listy zastawne oraz niektórych listów zastawnych i obligacyj.
Dz.U. 1938 nr 89 poz. 606 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 r. o rozciągnięciu prawa o ustroju adwokatury na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.
Dz.U. 1938 nr 89 poz. 605 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 r. o rozciągnięciu prawa o notariacie na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.
Dz.U. 1938 nr 89 poz. 604 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych przepisów prawa cywilnego i handlowego na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.
Dz.U. 1938 nr 88 poz. 603 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia z dnia 25 marca 1938 r. między Polską a Szwajcarią, dotyczącego clenia blachy ocynkowanej i plecionek do kapeluszy.
Dz.U. 1938 nr 88 poz. 602 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Finlandią w formie not wymienionych w Warszawie w dniu 10 marca 1938 r., dotyczącego clenia serów pochodzenia finlandzkiego.
Dz.U. 1938 nr 88 poz. 601 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wejścia w życie porozumienia między Polską a Wielką Brytanią w formie not wymienionych w Warszawie dnia 31 lipca 1937 r., dotyczącego zniżek celnych na pewne artykuły chemiczne.
Dz.U. 1938 nr 88 poz. 600 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 listopada 1938 r. o broni typu wojskowego.
Dz.U. 1938 nr 88 poz. 599 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 października 1938 r. o zmianach w organizacji terytorialnej niektórych urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgach administracyjnych Izb Skarbowych w Poznaniu i Wilnie.
Dz.U. 1938 nr 88 poz. 598 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 r. o zaniechaniu postępowania karnego w sprawach o niektóre przestępstwa.
Dz.U. 1938 nr 88 poz. 597 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 596 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 października 1938 r. o sprostowaniu błędu w tekście drugiego protokołu dodatkowego z dnia 22 lipca 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunią z dnia 23 czerwca 1930 r.
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 595 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 listopada 1938 r. o sprostowaniu błędów w tekście ustawy z dnia 28 kwietnia 1938 r. o rejestrowych prawach rzeczowych na pojazdach mechanicznych.
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 594 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1938 r. w sprawie złożenia przez Danię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 10 lipca 1920 r. w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy.
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 593 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wejścia w życie porozumienia między Polską a Szwecją w formie not wymienionych w Warszawie dnia 5 marca 1938 r. dotyczącego clenia produktu "Renad Tallolja".
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 592 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1938 r. w sprawie złożenia przez Czechosłowację dokumentu ratyfikacyjnego protokołu z dnia 17 czerwca 1925 r. dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych.
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 591 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 1938 r. o zmianie zastrzeżenia złożonego przez Indie do konwencji z dnia 25 września 1926 r. w sprawie niewolnictwa.
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 590 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 października 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych oraz Przemysłu i Handlu o zapobieganiu powstawania i rozszerzania się pożarów w budynkach.
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 589 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1938 r. o zmianie cennika soli i solanki.
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 588 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1938 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 587 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 listopada 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach w postępowaniu, wiążącym się z rejestrem praw rzeczowych na pojazdach mechanicznych.
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 586 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 września 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych oraz Przemysłu i Handlu o rejestrze praw rzeczowych na pojazdach mechanicznych.
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 585 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 listopada 1938 r. o zjednoczeniu z Rzecząpospolitą Polską ziem odzyskanych w listopadzie 1938 r. i o rozciągnięciu na te ziemie mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych.
Dz.U. 1938 nr 86 poz. 584 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 7 listopada 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi.
Dz.U. 1938 nr 86 poz. 583 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 listopada 1938 r. w sprawie zgłoszenia i zaofiarowania do skupu mienia posiadanego za granicą oraz należności od zagranicy.
Dz.U. 1938 nr 86 poz. 582 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 listopada 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany taryfy celnej wywozowej.
Dz.U. 1938 nr 86 poz. 581 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 października 1938 r. o utworzeniu i zniesieniu niektórych urzędów celnych i posterunków celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Mysłowicach.
Dz.U. 1938 nr 86 poz. 580 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 października 1938 r. o ustaleniu terminu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich do Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu.
Dz.U. 1938 nr 85 poz. 579 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1938 r. o wypowiedzeniu części III umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawach prawnych i finansowych, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r.
Dz.U. 1938 nr 85 poz. 578 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 października 1938 r. o zniesieniu Urzędu Celnego w Zahaciu oraz zmianie zakresu działania Urzędu Celnego w Wilnie.
Dz.U. 1938 nr 85 poz. 577 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 października 1938 r. o zmianie granic miasta Sandomierza w powiecie sandomierskim, województwie kieleckim.
Dz.U. 1938 nr 85 poz. 576 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 października 1938 r. o utworzeniu ekspozytury starostwa niżańskiego w Stalowej Woli.
Dz.U. 1938 nr 85 poz. 575 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 października 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie utworzenia obwodu inspekcji pracy dla odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego.
Dz.U. 1938 nr 85 poz. 574 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 października 1938 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej wraz z protokołem końcowym w Berlinie dnia 11 czerwca 1931 r.
Dz.U. 1938 nr 85 poz. 573 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 1938 r. o zmianie granic powiatów sandomierskiego i tarnobrzeskiego.
Dz.U. 1938 nr 85 poz. 572 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 listopada 1938 r. o tymczasowym uregulowaniu ubezpieczeń społecznych na odzyskanych ziemiach Śląska Cieszyńskiego.
Dz.U. 1938 nr 85 poz. 571 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 listopada 1938 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi.
Dz.U. 1938 nr 84 poz. 570 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 października 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1938 nr 84 poz. 569 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 października 1938 r. wskazujące osoby prawne zobowiązane do przedstawiania danych określonych w art. 7 ust. 3 oraz władze powołane do żądania danych określonych w art. 44 prawa przemysłowego.
Dz.U. 1938 nr 84 poz. 568 uchylony Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 12 października 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o uznaniu żubra za gatunek chroniony.
Dz.U. 1938 nr 83 poz. 567 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 października 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o regulowaniu gospodarki cukrowej i buraczanej.
Dz.U. 1938 nr 83 poz. 566 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1938 r. w sprawie złożenia przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 21 czerwca 1920 r. w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa.
Dz.U. 1938 nr 83 poz. 565 Oświadczenie rządowe z dnia 3 października 1938 r. w sprawie przystąpienia Portugalii do konwencji międzynarodowej z dnia 23 listopada 1933 r. o przewozie osób i bagażu kolejami żelaznymi.
Dz.U. 1938 nr 83 poz. 564 Oświadczenie rządowe z dnia 3 października 1938 r. w sprawie przystąpienia Portugalii do konwencji międzynarodowej z dnia 23 listopada 1933 r. o przewozie towarów kolejami żelaznymi.
Dz.U. 1938 nr 83 poz. 563 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1938 r. w sprawie przystąpienia Brazylii do konwencji międzynarodowej z dnia 11 października 1933 r. dotyczącej zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi.
Dz.U. 1938 nr 83 poz. 562 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1938 r. o zakazie używania francuskiej nazwy regionalnej "Roquefort" dla serów.
Dz.U. 1938 nr 83 poz. 561 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1938 r. o koncesjonowaniu przemysłu wyrobu gum jezdnych.
Dz.U. 1938 nr 83 poz. 560 Oświadczenie rządowe z dnia 10 października 1938 r. o złożeniu przez Polskę i szereg Państw dokumentów ratyfikacyjnych oraz o zgłoszeniu przystąpień do układu z dnia 31 maja 1937 r. wprowadzającego zmiany do konwencji międzynarodowej, podpisanej w Paryżu w dniu 21 czerwca 1920 r. w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa.
Dz.U. 1938 nr 83 poz. 559 obowiązujący Układ wprowadzający zmiany do konwencji międzynarodowej, podpisanej w Paryżu dnia 21 czerwca 1920 r., w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa, podpisany w Paryżu dnia 31 maja 1937 r.
Dz.U. 1938 nr 82 poz. 558 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 października 1938 r. o wzorach dokumentów bezpieczeństwa dla morskich statków handlowych.
Dz.U. 1938 nr 81 poz. 557 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 1938 r. w sprawie zmiany właściwości rzeczowej utworzonego w Sanoku wydziału zamiejscowego Sądu Okręgowego w Jaśle.
Dz.U. 1938 nr 81 poz. 556 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Skarbu z dnia 13 października 1938 r. w sprawie udziału związków samorządu terytorialnego w pokrywaniu kosztów utrzymania sądów pracy na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1938 nr 81 poz. 555 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 października 1938 r. o upoważnieniu Komisarza Rządu w Gdyni do wydawania zezwoleń na nabywanie, dzierżawę, użytkowanie lub zarząd nieruchomości.
Dz.U. 1938 nr 81 poz. 554 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 października 1938 r. o zmianie w organizacji niektórych urzędów celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Warszawie.
Dz.U. 1938 nr 81 poz. 553 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Skarbu z dnia 27 września 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o zmianie rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Skarbu z dnia 12 maja 1933 r. w sprawie wykonania ustawy o Państwowym Funduszu Drogowym.
Dz.U. 1938 nr 81 poz. 552 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 października 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie niektórych postanowień umowy gospodarczej z dnia 1 lipca 1938 r. między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką wraz z protokołem końcowym, protokołem posiedzenia, układem w sprawie płatności za obroty towarowe (rozrachunkowym) oraz protokołem końcowym do umowy gospodarczej i układu rozrachunkowego.
Dz.U. 1938 nr 81 poz. 551 Oświadczenie rządowe z dnia 12 października 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Norwegią w formie not wymienionych w Warszawie dnia 10 września 1937 r., dotyczącego zmiany tekstu protokołu taryfowego między Polską a Norwegią z dnia 14 marca 1936 r.
Dz.U. 1938 nr 81 poz. 550 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Polską a Norwegią podpisane w Warszawie dnia 10 września 1937 r., dotyczące zmiany tekstu protokołu taryfowego między Polską a Norwegią z dnia 14 marca 1936 r.
Dz.U. 1938 nr 81 poz. 549 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 października 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.
Dz.U. 1938 nr 81 poz. 548 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 października 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego oraz o zmianie niektórych jej przepisów.
Dz.U. 1938 nr 81 poz. 547 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 października 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o Krzyżu i Medalu Niepodległości.
Dz.U. 1938 nr 80 poz. 546 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 1938 r. w sprawie stosowania w koloniach portugalskich umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1938 nr 80 poz. 545 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 1938 r. w sprawie złożenia przez Portugalię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 10 kwietnia 1926 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad, dotyczących immunitetów statków państwowych.
Dz.U. 1938 nr 80 poz. 544 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 1938 r. w sprawie rozciągnięcia na Hongkong międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych z dnia 5 lipca 1930 r.
Dz.U. 1938 nr 80 poz. 543 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 października 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych w sprawie przeprowadzenia za granicą jednorazowej kontroli paszportów zagranicznych polskich.
Dz.U. 1938 nr 80 poz. 542 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 września 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 24 czerwca 1938 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze m. Krakowa i okolicy.
Dz.U. 1938 nr 80 poz. 541 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 września 1938 r. o organizacji państwowych ocen masła i serów.
Dz.U. 1938 nr 80 poz. 540 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 września 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Komunikacji i Opieki Społecznej w sprawie prowadzenia przemysłu gospodniego.
Dz.U. 1938 nr 79 poz. 539 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 4 października 1938 r. o czasowym zmniejszeniu liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia w odniesieniu do niektórych kategorii robotników sezonowych.
Dz.U. 1938 nr 79 poz. 538 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 29 września 1938 r. o utworzeniu i zwinięciu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich.
Dz.U. 1938 nr 79 poz. 537 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 października 1938 r. o przemiale pszenicy i żyta oraz o wypieku pieczywa.
Dz.U. 1938 nr 79 poz. 536 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 września 1938 r. o Polskim Komitecie Żywnościowym.
Dz.U. 1938 nr 79 poz. 535 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1938 r. o przerachowaniu zobowiązań opiewających na walutę czesko-słowacką.
Dz.U. 1938 nr 78 poz. 534 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych na Odzyskane Ziemie Śląska Cieszyńskiego.
Dz.U. 1938 nr 78 poz. 533 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1938 r. o zjednoczeniu Odzyskanych Ziem Śląska Cieszyńskiego z Rzecząpospolitą Polską.
Dz.U. 1938 nr 77 poz. 532 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Japonią z dnia 19 września 1938 r. o zniżkach celnych na pewne towary japońskie.
Dz.U. 1938 nr 76 poz. 531 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 października 1938 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przywozu pieniędzy w walucie czesko-słowackiej.
Dz.U. 1938 nr 76 poz. 530 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 września 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Komunikacji o podatku drogowym.
Dz.U. 1938 nr 76 poz. 529 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 września 1938 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.
Dz.U. 1938 nr 76 poz. 528 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 października 1938 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi.
Dz.U. 1938 nr 75 poz. 527 wygaśnięcie aktu Oświadczenie rządowe z dnia 29 września 1938 r. w sprawie nowego tekstu załącznika I do konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami żelaznymi, podpisanej w Rzymie dnia 23 listopada 1933 r.
Dz.U. 1938 nr 74 poz. 526 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 września 1938 r. o utworzeniu w Zaleszczykach oddziału Urzędu Celnego w Zaleszczykach.
Dz.U. 1938 nr 74 poz. 525 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 września 1938 r. o zmianie terytorialnego zakresu działania niektórych towarzystw kredytowych miejskich.
Dz.U. 1938 nr 74 poz. 524 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 września 1938 r. o rozciągnięciu mocy art. 4 ustawy z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej oraz o zniesieniu związków wspierania ubogich na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1938 nr 74 poz. 523 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1938 r. o rozszerzeniu zakresu działania Państwowego Zakładu Emerytalnego na kandydatów na szeregowych Policji Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1938 nr 74 poz. 522 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1938 nr 73 poz. 521 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 września 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".
Dz.U. 1938 nr 73 poz. 520 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 września 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych".
Dz.U. 1938 nr 72 poz. 519 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 września 1938 r. w sprawie zmiany regulaminu do zgromadzenia okręgowego.
Dz.U. 1938 nr 72 poz. 518 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1938 r. o przyłączeniu części gmin wiejskich Wilanów i Bródno w powiecie i województwie warszawskim do powiatów południowo-warszawskiego i prasko-warszawskiego w m. st. Warszawie.
Dz.U. 1938 nr 71 poz. 517 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1938 r. w sprawie złożenia przez Kanadę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 21 czerwca 1929 r., dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach.
Dz.U. 1938 nr 71 poz. 516 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 czerwca 1938 r. o pasie granicznym.
Dz.U. 1938 nr 71 poz. 515 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 1938 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lipca 1928 r. w sprawie zawierania związków małżeńskich przez funkcjonariuszów Policji Państwowej.
Dz.U. 1938 nr 70 poz. 514 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu z dnia 28 sierpnia 1937 r. między Polską a Szwajcarią dotyczącego zniżek celnych na produkty chemiczne.
Dz.U. 1938 nr 70 poz. 513 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1938 r. w sprawie złożenia przez Kanadę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 24 czerwca 1926 r. dotyczącej umowy najmu marynarzy.
Dz.U. 1938 nr 70 poz. 512 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1938 r. o ratyfikacji układu płatniczego między Polską a Francją z dnia 29 grudnia 1937 r.
Dz.U. 1938 nr 70 poz. 511 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1938 r. o ratyfikacji porozumienia celnego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad z dnia 15 grudnia 1937 r.
Dz.U. 1938 nr 70 poz. 510 Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 1938 r. w sprawie ratyfikacji przez Portugalię międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r.
Dz.U. 1938 nr 70 poz. 509 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonywania postanowień dotyczących przymusowego umieszczania w przytułkach i domach pracy przymusowej w województwach poznańskim i pomorskim.
Dz.U. 1938 nr 70 poz. 508 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1938 r. w sprawie przejęcia przez Fundusz Ubezpieczenia Emerytalnego Pracowników Umysłowych zobowiązań Powszechnego Zakładu Pensyjnego dla Funkcjonariuszów z tytułu ubezpieczenia dodatkowego.
Dz.U. 1938 nr 69 poz. 507 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 września 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 maja 1936 r. o warunkach służby przygotowawczej i zasadach odpowiedzialności służbowej kandydatów na szeregowych Policji Państwowej, przyjętych do służby przygotowawczej w charakterze pracowników kontraktowych.
Dz.U. 1938 nr 69 poz. 506 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 17 maja 1938 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze miasta Łodzi i okolicy.
Dz.U. 1938 nr 69 poz. 505 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1938 r. o ubezpieczeniu brackim w powiatach będzińskim, bielskim, bialskim i chrzanowskim.
Dz.U. 1938 nr 69 poz. 504 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 18 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych w sprawie określenia szkół, których uczniowie i słuchacze są uprawnieni do ubiegania się o odroczenie zasadniczej służby wojskowej.
Dz.U. 1938 nr 69 poz. 503 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1938 r. o przedłużeniu terminu do występowania o stwierdzenie prawa do ulg przewidzianych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o popieraniu elektryfikacji.
Dz.U. 1938 nr 69 poz. 502 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1938 r. o określeniu terminu wejścia w życie przepisów art. 56 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych.
Dz.U. 1938 nr 69 poz. 501 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1938 r. o zmianie granic powiatów wyrzyskiego i sępoleńskiego w województwie pomorskim.
Dz.U. 1938 nr 68 poz. 500 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 sierpnia 1938 r. w sprawie nadania koncesji na budowę i eskploatację kolei górskiej w Krynicy Zdroju.
Dz.U. 1938 nr 68 poz. 499 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 września 1938 r. w sprawie poddania rewizji podziału powiatów na obwody głosowania.
Dz.U. 1938 nr 67 poz. 498 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1938 r. o wyborach do Senatu.
Dz.U. 1938 nr 67 poz. 497 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1938 r. o wyborach do Sejmu.
Dz.U. 1938 nr 66 poz. 496 Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 6 lipca 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa.
Dz.U. 1938 nr 66 poz. 495 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1938 r. w sprawie złożenia przez Polskę za W. M. Gdańsk dokumentu ratyfikacyjnego protokołu z dnia 24 września 1923 r. o klauzulach arbitrażowych.
Dz.U. 1938 nr 66 poz. 494 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecznej z dnia 29 sierpnia 1938 r. - Przepisy dotyczące przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny przy robotach budowlanych na obszarze województwa śląskiego.
Dz.U. 1938 nr 66 poz. 493 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 18 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lutego 1937 r. o ulgach w spłacie należności z tytułu stypendiów i pożyczek.
Dz.U. 1938 nr 66 poz. 492 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 1938 r. o utworzeniu zakładu dla niepoprawnych przestępców w Leśnej Podlaskiej.
Dz.U. 1938 nr 65 poz. 491 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 września 1938 r. wydane co do § 1 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych - o ustaleniu wysokości opłaty od mąki i kaszy oraz o poborze tej opłaty.
Dz.U. 1938 nr 65 poz. 490 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 sierpnia 1938 r. o zmianie granic gmin wiejskich Falenty i Wilanów w powiecie i województwie warszawskim.
Dz.U. 1938 nr 65 poz. 489 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Spraw Zagranicznych i Spraw Wojskowych w sprawie kontroli ruchu osobowego przez granice Państwa.
Dz.U. 1938 nr 65 poz. 488 uchylony Ustawa z dnia 23 sierpnia 1938 r. o Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Dz.U. 1938 nr 65 poz. 487 Ustawa z dnia 16 sierpnia 1938 r. o zatwierdzeniu układu z dnia 20 czerwca 1938 r. między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską w sprawie ziem, kościołów i kaplic pounickich, których Kościół Katolicki został pozbawiony przez Rosję.
Dz.U. 1938 nr 64 poz. 486 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 26 kwietnia 1938 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1938 nr 64 poz. 485 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień drugiego protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii z dnia 23 czerwca 1930 r.
Dz.U. 1938 nr 63 poz. 484 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lipca 1938 r. o sprostowaniu błędu w wykazie nieruchomych majątków państwowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o sprzedaży niektórych nieruchomych majątków państwowych.
Dz.U. 1938 nr 63 poz. 483 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 sierpnia 1938 r. o utworzeniu urzędów celnych w Gromadziszkach i w Zawiasach oraz Posterunku Celnego w Oranach.
Dz.U. 1938 nr 63 poz. 482 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia z dnia 16 lipca 1938 r. między Polską a Finlandią o cleniu serów pochodzenia finlandzkiego.
Dz.U. 1938 nr 63 poz. 481 Ustawa z dnia 16 sierpnia 1938 r. o wyborze radnych gromadzkich, gminnych i powiatowych.
Dz.U. 1938 nr 63 poz. 480 Ustawa z dnia 16 sierpnia 1938 r. o wyborze radnych miejskich.
Dz.U. 1938 nr 63 poz. 479 Ustawa z dnia 16 sierpnia 1938 r. o samorządzie gminy m. st. Warszawy.
Dz.U. 1938 nr 62 poz. 478 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 sierpnia 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie niektórych postanowień umowy gospodarczej z dnia 1 lipca 1938 r. między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką wraz z protokołem końcowym, protokołem posiedzenia, układem w sprawie płatności za obroty towarowe (rozrachunkowym) oraz protokołem końcowym do umowy gospodarczej i układu rozrachunkowego.
Dz.U. 1938 nr 61 poz. 477 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania ustawy z dnia 5 sierpnia 1938 r. o środkach finansowych na popieranie gospodarczo uzasadnionego kształtowania cen artykułów rolniczych.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 476 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1938 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do konwencji międzynarodowej z dnia 11 października 1933 r. dotyczącej zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 475 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1938 r. w sprawie rozciągnięcia na niektóre terytoria brytyjskie konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 474 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1938 r. w sprawie wypowiedzenia przez Estonię i Irlandię konwencji międzynarodowej z dnia 21 czerwca 1920 r. w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 473 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Brazylię i Belgię dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej umowy z dnia 6 maja 1937 r., dotyczącej regulowania produkcji i zbytu cukru.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 472 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Norwegię i Brazylię dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 471 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Danię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 11 listopada 1921 r. o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 470 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 12 listopada 1921 r. w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 469 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 28 listopada 1919 r. dotyczącej bezrobocia.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 468 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o ujawnianiu cen przedmiotów powszedniego użytku, o sporządzaniu, posiadaniu w obrocie hurtowym i półhurtowym faktur oraz o przedstawianiu faktur na żądanie władz.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 467 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o regulowaniu cen detalicznych nafty i węgla.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 466 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 sierpnia 1938 r. o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 465 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 sierpnia 1938 r. o przemiale pszenicy i żyta.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 464 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 sierpnia 1938 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 463 uchylony Ustawa z dnia 8 sierpnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie przemysłowym.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 462 uchylony Ustawa z dnia 5 sierpnia 1938 r. o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku.
Dz.U. 1938 nr 59 poz. 461 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej wywozowej.
Dz.U. 1938 nr 59 poz. 460 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 lipca 1938 r. o czasowym obniżeniu składek, uiszczanych przez pracodawców rolnych za ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych.
Dz.U. 1938 nr 59 poz. 459 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 lipca 1938 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń przez pracodawców rolnych, sposobu ryczałtowania i uiszczania składek za ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych oraz o zasadach obliczania tych składek, wydane w zakresie §§ 2, 3, 5, 11 i 13 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych.
Dz.U. 1938 nr 59 poz. 458 Ustawa z dnia 5 sierpnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie uregulowania obrotu zwierzętami gospodarskimi i drobiem oraz obrotu hurtowego mięsem.
Dz.U. 1938 nr 59 poz. 457 Ustawa z dnia 5 sierpnia 1938 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o regulowaniu gospodarki cukrowej i buraczanej.
Dz.U. 1938 nr 59 poz. 456 Ustawa z dnia 5 sierpnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych.
Dz.U. 1938 nr 59 poz. 455 Ustawa z dnia 5 sierpnia 1938 r. o poprawie finansów związków samorządu terytorialnego i o zmianie ustawy o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1938 nr 58 poz. 454 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1938 r. o określaniu cen aptecznych.
Dz.U. 1938 nr 57 poz. 453 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1938 r. o ratyfikacji i wymianie dokumentów ratyfikacyjnych IV protokołu dodatkowego z dnia 30 czerwca 1937 r. do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier, z dnia 26 marca 1925 r.
Dz.U. 1938 nr 57 poz. 452 Oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 1938 r. o ratyfikacji i wymianie dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Norwegią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 18 czerwca 1937 r. w sprawie clenia serów pochodzenia norweskiego.
Dz.U. 1938 nr 57 poz. 451 Oświadczenie rządowe z dnia 1 sierpnia 1938 r. o ratyfikacji i wejściu w życie porozumienia z dnia 14 października 1937 r. między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego taryfikacji biegaczy do maszyn przędzalniczych.
Dz.U. 1938 nr 57 poz. 450 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1938 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 18 lutego 1938 r. o przedsiębiorstwach, wymagających szczególnego zaufania.
Dz.U. 1938 nr 57 poz. 449 Ustawa z dnia 30 lipca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o wykonywaniu praktyki lekarskiej.
Dz.U. 1938 nr 56 poz. 448 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 30 lipca 1932 r. o emisji 7% obligacji melioracyjnych Państwowego Banku Rolnego oraz o długoterminowych pożyczkach amortyzacyjnych w tych obligacjach udzielonych.
Dz.U. 1938 nr 56 poz. 447 uchylony Ustawa z dnia 5 sierpnia 1938 r. o środkach finansowych na popieranie gospodarczo uzasadnionego kształtowania cen artykułów rolniczych.
Dz.U. 1938 nr 56 poz. 446 Ustawa z dnia 30 lipca 1938 r. o przejęciu Ubezpieczalni Krajowej w Poznaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Dz.U. 1938 nr 56 poz. 445 Ustawa z dnia 30 lipca 1938 r. o zmianie ustawy o finansowaniu niektórych inwestycyj z funduszów państwowych w okresie do 31 marca 1939 r.
Dz.U. 1938 nr 55 poz. 444 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 10 lipca 1920 r. w sprawie pośrednictwa pracy dla marynarzy.
Dz.U. 1938 nr 55 poz. 443 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 24 czerwca 1938 r. dotyczącej umowy najmu marynarzy.
Dz.U. 1938 nr 55 poz. 442 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 17 listopada 1921 r. o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych.
Dz.U. 1938 nr 55 poz. 441 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 12 listopada 1921 r. o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych.
Dz.U. 1938 nr 55 poz. 440 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 10 czerwca 1925 r. w sprawie odszkodowania za wypadki przy pracy.
Dz.U. 1938 nr 55 poz. 439 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o przejęciu na rachunek Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej niektórych wierzytelności Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1938 nr 55 poz. 438 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o uznaniu niektórych uzdrowisk za posiadające charakter użyteczności publicznej.
Dz.U. 1938 nr 55 poz. 437 Rozporządzenie Ministrów Opieki Społecznej i Skarbu z dnia 15 lipca 1938 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie zaopatrzenia pieniężnego inwalidów z oddziałów ukraińskich.
Dz.U. 1938 nr 55 poz. 436 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1938 r. o zmianie granic miasta Kamienia Pomorskiego, w powiecie sępoleńskim, województwie pomorskim.
Dz.U. 1938 nr 55 poz. 435 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 lipca 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień piątego protokołu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier z dnia 26 marca 1925 r.
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 434 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1938 r. o ratyfikacji i wejściu w życie porozumienia z dnia 30 września 1937 r. między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią dotyczącego zmiany polsko-brytyjskiej umowy handlowej z dnia 27 lutego 1935 r.
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 433 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Finlandią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 17 lipca 1937 r. o cleniu serów pochodzenia finlandzkiego.
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 432 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1938 r. w sprawie przystąpienia Grecji do międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu.
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 431 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 1938 r. w sprawie przystąpienia Litwy do międzynarodowej konwencji z dnia 14 grudnia 1928 r. dotyczącej statystyk gospodarczych.
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 430 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 lipca 1938 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych Targom Kalwaryjskim w Kalwarii Zebrzydowskiej, Jarmarkowi Poleskiemu w Pińsku, Dorocznej Wystawie Radiowej w Warszawie, Polskiej Wystawie Szpitalnictwa w Warszawie oraz Targom Północnym i Wystawie Przemysłowo-Rolniczej w Wilnie.
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 429 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 20 lipca 1938 r. o utworzeniu i zwinięciu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach akademickich.
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 428 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 lipca 1938 r. o ratyfikacji protokołu dodatkowego z dnia 22 kwietnia 1938 r. do protokołu taryfowego między Polską a Estonią.
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 427 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 lipca 1938 r. o ratyfikacji protokołu dodatkowego z dnia 11 marca 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Grecją.
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 426 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 lipca 1938 r. o ratyfikacji porozumienia z dnia 10 marca 1938 r. między Polską a Finlandią o cleniu serów pochodzenia finlandzkiego.
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 425 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 lipca 1938 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Szwecją z dnia 5 marca 1938 r., dotyczącego clenia produktu "Renad Tallolja".
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 424 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 lipca 1938 r. o ratyfikacji protokołu taryfowego między Polską a Estonią z dnia 19 lutego 1938 r.
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 423 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 lipca 1938 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Finlandią z dnia 31 stycznia 1938 r., dotyczącego clenia oleju żywicznego.
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 422 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 lipca 1938 r. o ratyfikacji konwencji międzynarodowej z dnia 20 lutego 1935 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych.
Dz.U. 1938 nr 54 poz. 421 Ustawa z dnia 14 lipca 1938 r. o dodatkowych kredytach na rok 1938/39.
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 420 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie za granicę zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu.
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 419 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 1938 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Suwałkach i Sejnach.
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 418 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 1938 r. w sprawie dyslokacji sądów grodzkich w okręgu Sądu Okręgowego w Wilnie.
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 417 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o podatku komunalnym od publicznego wyświetlania filmów.
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 416 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 lipca 1938 r. o uchyleniu rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dnia 28 sierpnia 1923 r. w sprawie wykonywania dozoru nad kotłami podległymi Ministerstwu Kolei Żelaznych, lecz nie eksploatowanymi bezpośrednio przez Ministerstwo.
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 415 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1938 r. o sprzedaży w wewnętrznym handlu detalicznym jaj kurzych na wagę i uwidocznianiu ich jakości.
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 414 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 413 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1938 r. o ustaleniu okręgów i siedzib dyrekcyj Lasów Państwowych.
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 412 akt jednorazowy Ustawa z dnia 16 lipca 1938 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Szwajcarią z dnia 25 marca 1938 r., dotyczącego clenia blachy ocynkowanej i plecionek do kapeluszy.
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 411 akt jednorazowy Ustawa z dnia 16 lipca 1938 r. o ratyfikacji protokołu taryfowego z dnia 5 marca 1938 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską.
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 410 akt jednorazowy Ustawa z dnia 16 lipca 1938 r. o ratyfikacji protokołu dodatkowego z dnia 21 lutego 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką.
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 409 akt jednorazowy Ustawa z dnia 16 lipca 1938 r. o ratyfikacji konwencji o uregulowaniu wymiarów oczek sieci rybackich i ochronnych wymiarów ryb, z dnia 23 marca 1937 r.
Dz.U. 1938 nr 52 poz. 408 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1938 r. o ustaleniu wysokości emisji i planu umorzenia 4,5% Wewnętrznej Pożyczki Państwowej 1937 r.
Dz.U. 1938 nr 52 poz. 407 uchylony Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Opieki Społecznej z dnia 9 czerwca 1938 r. o określeniu rodzajów rzemiosła, w których dopuszczany jest wyjątek od zakazu pobierania opłat za naukę rzemiosła.
Dz.U. 1938 nr 52 poz. 406 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1938 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 28 czerwca 1937 r. w sprawie utworzenia Komisji Likwidacyjnej Naczelnego Komitetu Kolei Górnośląskich oraz w sprawie zlikwidowania wspólnego normalnotorowego taboru towarowego Kolei Górnośląskich.
Dz.U. 1938 nr 52 poz. 405 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 28 czerwca 1937 r. w sprawie utworzenia Komisji Likwidacyjnej Naczelnego Komitetu Kolei Górnośląskich oraz w sprawie zlikwidowania wspólnego normalnotorowego taboru towarowego Kolei Górnośląskich.
Dz.U. 1938 nr 52 poz. 404 Ustawa z dnia 14 lipca 1938 r. o 4,25% bonach Skarbu Państwa w dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Dz.U. 1938 nr 52 poz. 403 Ustawa z dnia 14 lipca 1938 r. o konwersji 7% pożyczki stabilizacyjnej w dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Dz.U. 1938 nr 52 poz. 402 Ustawa z dnia 14 lipca 1938 r. o konwersji 6% pożyczki dolarowej z 1920 r.
Dz.U. 1938 nr 52 poz. 401 Ustawa z dnia 14 lipca 1938 r. o zmianie ustawy o Funduszu Pracy.
Dz.U. 1938 nr 51 poz. 400 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanych w Bernie dnia 30 czerwca 1937 r.: 1) porozumienia dodatkowego do układu między Polską a Szwajcarią, dotyczącego uregulowania płatności handlowych, podpisanego w Bernie dnia 31 grudnia 1936 r., 2) protokołu końcowego do powyższego porozumienia.
Dz.U. 1938 nr 51 poz. 399 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lipca 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanych w Bernie dnia 30 czerwca 1937 r.: 1) protokołu dodatkowego do układu dodatkowego do konwencji handlowej między Polską a Szwajcarią z dnia 26 czerwca 1922 r., podpisanego dnia 3 lutego 1934 r., 2) protokołu końcowego do listy B., wymienionej w art. 2 powyższego protokołu dodatkowego.
Dz.U. 1938 nr 51 poz. 398 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1938 r. o likwidacji fideikomisu Pszczyńskiego.
Dz.U. 1938 nr 51 poz. 397 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1938 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych protokołu z dnia 30 lipca 1936 r. o interpretacji art. X układu z Niemcami z dnia 20 stycznia 1930 r., dotyczącego kwestyj finansowych.
Dz.U. 1938 nr 51 poz. 396 wygaśnięcie aktu Protokół o interpretacji artykułu X układu z Niemcami z dnia 20 stycznia 1930 r., dotyczącego kwestyj finansowych, podpisany w Brukseli dnia 30 lipca 1936 r.
Dz.U. 1938 nr 50 poz. 395 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 lipca 1938 r. w sprawie nadania koncesji na budowę i eksploatację kolei górskiej z Zakopanego na Gubałówkę.
Dz.U. 1938 nr 50 poz. 394 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lipca 1938 r. o umundurowaniu poborców skarbowych.
Dz.U. 1938 nr 49 poz. 393 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 1938 r. w sprawie przystąpienia Brazylii do międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych.
Dz.U. 1938 nr 49 poz. 392 Oświadczenie rządowe z dnia 12 czerwca 1938 r. w sprawie złożenia przez szereg państw dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do konwencji z dnia 15 marca 1886 r. dotyczącej międzynarodowej wymiany urzędowych wydawnictw i innych publikacyj.
Dz.U. 1938 nr 49 poz. 391 Oświadczenie rządowe z dnia 11 czerwca 1938 r. w sprawie ratyfikacji układu płatniczego między Polską a Francją z dnia 22 maja 1937 r.
Dz.U. 1938 nr 49 poz. 390 Oświadczenie rządowe z dnia 8 czerwca 1938 r. o złożeniu przez Polskę i szereg państw dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej umowy z dnia 6 maja 1937 r. dotyczącej regulowania produkcji i zbytu cukru.
Dz.U. 1938 nr 49 poz. 389 Oświadczenie rządowe z dnia 8 czerwca 1938 r. w sprawie stosowania do Kolonij Adenu i Birmanii postanowień konwencji z dnia 13 października 1919 r. urządzającej żeglugę powietrzną.
Dz.U. 1938 nr 49 poz. 388 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem środków kosmetycznych.
Dz.U. 1938 nr 49 poz. 387 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1938 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Horodyszczu.
Dz.U. 1938 nr 49 poz. 386 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o wzorach wyciągów z akt stanu cywilnego przeznaczonych dla celów pierwiastkowej regulacji hipotecznej.
Dz.U. 1938 nr 49 poz. 385 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 lipca 1938 r. o przekazaniu podległym władzom skarbowym uprawnień w zakresie stosowania ulg w spłacie zaległości w podatku majątkowym, podatku od placów budowlanych, nadzwyczajnej daninie majątkowej oraz daninie lasowej.
Dz.U. 1938 nr 49 poz. 384 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 czerwca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o wywozie masła za granicę.
Dz.U. 1938 nr 48 poz. 383 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1938 r. w sprawie ustalenia stopy opłaty na częściowe pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami ubezpieczeń społecznych za 1936 i 1937 rok.
Dz.U. 1938 nr 48 poz. 382 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 czerwca 1938 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.
Dz.U. 1938 nr 48 poz. 381 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 lipca 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią dotyczącego clenia pewnych wyrobów chemicznych, z dnia 15 czerwca 1938 r.
Dz.U. 1938 nr 48 poz. 380 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lipca 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, dotyczącej żeglugi i spławu z dnia 14 maja 1938 r.
Dz.U. 1938 nr 48 poz. 379 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, dotycząca żeglugi i spławu, podpisana w Kownie dnia 14 maja 1938 r.
Dz.U. 1938 nr 47 poz. 378 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lipca 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską w sprawach poczty i telekomunikacji z dnia 2 maja 1938 r.
Dz.U. 1938 nr 47 poz. 377 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską w sprawach poczty i telekomunikacji, podpisana w Kownie dnia 2 maja 1938 r.
Dz.U. 1938 nr 46 poz. 376 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 czerwca 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930 r. o bezpieczeństwie statków morskich.
Dz.U. 1938 nr 46 poz. 375 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1938 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1938 nr 46 poz. 374 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1938 r. o sporządzaniu i zatwierdzaniu projektów (planów) robót budowlanych i o trybie postępowania przy wydawaniu pozwoleń na budowę i użytkowanie budynków na obszarze województwa śląskiego.
Dz.U. 1938 nr 46 poz. 373 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 1938 r. o sposobie odgradzania posiadłości i działek.
Dz.U. 1938 nr 46 poz. 372 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 czerwca 1938 r. o zezwoleniu wojewodom na upoważnianie starostów do wydawania zarządzeń i orzeczeń zastrzeżonych wojewodom w sprawach dotyczących zwalczania pryszczycy.
Dz.U. 1938 nr 45 poz. 371 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1938 r. w sprawie ustalenia ilości stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach.
Dz.U. 1938 nr 45 poz. 370 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o pieczęciach notariuszów i organów izb notarialnych.
Dz.U. 1938 nr 45 poz. 369 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 czerwca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych na jabłka, morele, brzoskwinie, arbuzy i sok winogronowy.
Dz.U. 1938 nr 45 poz. 368 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 czerwca 1938 r. w sprawie zmiany przepisów o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnym pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego", "Polskiego Monopolu Solnego" i "Polskiego Monopolu Loteryjnego".
Dz.U. 1938 nr 45 poz. 367 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 czerwca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie zniesienia zakazu hodowli i utrzymywania gołębi w pasie granicznym na obszarze województw: białostockiego, wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1938 nr 44 poz. 366 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1938 r. w sprawie złożenia przez Meksyk dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 11 listopada 1921 r. o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach.
Dz.U. 1938 nr 44 poz. 365 uchylony Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Opieki Społecznej z dnia 27 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych o służbie zdrowia lotnictwa cywilnego.
Dz.U. 1938 nr 44 poz. 364 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o komunikacji kolejowej, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 1938 r.
Dz.U. 1938 nr 44 poz. 363 wygaśnięcie aktu Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o komunikacji kolejowej, podpisana w Warszawie dnia 25 maja 1938 r.
Dz.U. 1938 nr 43 poz. 362 Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 17 maja 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu wojska i marynarki wojennej.
Dz.U. 1938 nr 43 poz. 361 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 1938 r. w sprawie powiększenia liczby sędziów śledczych do spraw wyjątkowego znaczenia w sądach apelacyjnych we Lwowie i w Warszawie.
Dz.U. 1938 nr 43 poz. 360 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 czerwca 1938 r. o pasie granicznym.
Dz.U. 1938 nr 43 poz. 359 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1934 r. o uposażeniu pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1938 nr 43 poz. 358 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1934 r. o uposażeniu pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1938 nr 43 poz. 357 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej do grup uposażenia oraz o dodatkach lokalnych i służbowych.
Dz.U. 1938 nr 43 poz. 356 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym, prokuratorów, oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych.
Dz.U. 1938 nr 43 poz. 355 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1938 nr 42 poz. 354 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 czerwca 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o wykupie gruntów, podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych.
Dz.U. 1938 nr 42 poz. 353 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 1938 r. o odpowiedzialności dyscyplinarnej i postępowaniu dyscyplinarnym w Policji Państwowej.
Dz.U. 1938 nr 42 poz. 352 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1938 r. o poborze dodatku samorządowego do podatku dochodowego na obszarze powiatów: lipnowskiego, nieszawskiego, rypińskiego, włocławskiego, kaliskiego, kolskiego, konińskiego i tureckiego.
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 351 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1938 r. w sprawie stosowania w Birmanii postanowień międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych.
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 350 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1938 r. w sprawie stosowania w Birmanii postanowień międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu.
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 349 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1938 r. w sprawie złożenia przez Danię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 9 lipca 1920 r. w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 348 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1938 r. w sprawie uchylenia przez Holandię w stosunku do Królestwa w Europie pierwszej części zastrzeżenia zgłoszonego przy podpisaniu i ratyfikowaniu protokołu z dnia 24 września 1923 r., o klauzulach arbitrażowych.
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 347 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 1938 r. w sprawie rozciągnięcia na szereg miejscowości w Egipcie porozumienia z dnia 19 czerwca 1934 r. o statystyce przyczyn zgonów.
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 346 Oświadczenie rządowe z dnia 14 maja 1938 r. w sprawie złożenia przez szereg państw dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do konwencji międzynarodowej z dnia 21 czerwca 1920 r. w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa.
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 345 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 1938 r. w sprawie złożenia przez Szwecję dokumentu przystąpienia do konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o ujednostajnieniu znaków drogowych.
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 344 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 maja 1938 r. w sprawie zmiany koncesji, nadanej Towarzystwu Warszawskich Kolei Dojazdowych S. A.
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 343 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 1938 r. o wynagrodzeniu notariuszów i pisarzy hipotecznych za niektóre czynności w związku z przeniesieniem własności nieruchomości i z przebudową ustroju rolnego.
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 342 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 maja 1938 r. o rozciągnięciu przepisów policyjno-budowlanych dla gmin miejskich na niektóre osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa wileńskiego.
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 341 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 2 kwietnia 1938 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze m. Lwowa.
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 340 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 czerwca 1938 r. o utworzeniu Urzędu Celnego w Landwarowie.
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 339 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 maja 1938 r. o utworzeniu Posterunku Celnego w Załuczu.
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 338 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości o zakładach zastawniczych komunalnych kas oszczędności.
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 337 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu oraz Sprawiedliwości o zakładach zastawniczych.
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 336 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 czerwca 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunią z dnia 23 czerwca 1930 r.
Dz.U. 1938 nr 40 poz. 335 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1938 r. o pieczęciach organów samorządu adwokackiego.
Dz.U. 1938 nr 40 poz. 334 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 1938 r. o zamknięciu list adwokatów i list aplikantów adwokackich.
Dz.U. 1938 nr 40 poz. 333 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie ustalenia, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół technicznych i artystycznych należy uważać za dowód odpowiedniej kwalifikacji do kierowania praktycznym kształceniem terminatorów.
Dz.U. 1938 nr 40 poz. 332 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie ustalenia, w jakiej mierze świadectwa ukończenia szkół technicznych i artystycznych należy uważać za dowód uzdolnienia zawodowego do prowadzenia przemysłu rzemieślniczego.
Dz.U. 1938 nr 40 poz. 331 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 24 maja 1938 r. o ustaleniu terminu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich do Wyższego Studium Handlowego w Krakowie.
Dz.U. 1938 nr 39 poz. 330 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 25 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Komunikacji o uzupełniającej służbie wojskowej.
Dz.U. 1938 nr 39 poz. 329 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 maja 1938 r. o budowie i stanie technicznym przenośnych zbiorników do gazów sprężonych, skroplonych i rozpuszczonych pod ciśnieniem.
Dz.U. 1938 nr 39 poz. 328 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Skarbu z dnia 29 kwietnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwalniania od dodatku drogowego i opłat na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego olejów mineralnych, spirytusu i benzolu, przeznaczonych do napędu pojazdów mechanicznych przedstawicielstw dyplomatycznych i zawodowych przedstawicielstw konsularnych państw obcych.
Dz.U. 1938 nr 39 poz. 327 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień protokołu dodatkowego z dnia 22 kwietnia 1938 r. do protokołu taryfowego między Polską a Estonią z dnia 19 lutego 1938 r.
Dz.U. 1938 nr 38 poz. 326 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 1938 r. o uchyleniu przez Francję jednego z zastrzeżeń zgłoszonych przy przystąpieniu do konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r. w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych.
Dz.U. 1938 nr 38 poz. 325 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 1938 r. o przyrównaniu we Francji niektórych dni powszednich do ustawowych dni świątecznych zgodnie z konwencją z dnia 19 marca 1931 r. w sprawie jednolitej ustawy o czekach.
Dz.U. 1938 nr 38 poz. 324 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 1938 r. w sprawie przystąpienia Brazylii, Litwy, Iraku, Syjamu i Łotwy do protokołu z dnia 6 listopada 1936 r., dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych.
Dz.U. 1938 nr 38 poz. 323 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych z dnia 24 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Opieki Społecznej i Komunikacji w sprawie odbywania w roku 1938 służby pracy na podstawie art. 79 ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.
Dz.U. 1938 nr 38 poz. 322 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 maja 1938 r. o warunkach służby przygotowawczej i zasadach odpowiedzialności służbowej kandydatów na szeregowych Policji Województwa Śląskiego przyjętych do służby przygotowawczej w charakterze pracowników kontraktowych.
Dz.U. 1938 nr 38 poz. 321 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie przymusowego umieszczania w przytułkach i domach pracy przymusowej w województwie łódzkim.
Dz.U. 1938 nr 38 poz. 320 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie zmiany rozporządzenia o chowaniu zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu.
Dz.U. 1938 nr 37 poz. 319 Oświadczenie rządowe z dnia 14 kwietnia 1938 r. w sprawie złożenia przez Szwecję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r.
Dz.U. 1938 nr 37 poz. 318 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1938 r. w sprawie złożenia przez Holandię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 29 maja 1933 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych.
Dz.U. 1938 nr 37 poz. 317 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1938 r. w sprawie złożenia przez Unię Południowo-Afrykańską dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 12 kwietnia 1933 r., dotyczącej żeglugi powietrznej.
Dz.U. 1938 nr 37 poz. 316 Oświadczenie rządowe z dnia 2 kwietnia 1938 r. w sprawie złożenia przez Honduras dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1938 nr 37 poz. 315 wygaśnięcie aktu Układ pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem o ubezpieczeniu społecznym.
Dz.U. 1938 nr 37 poz. 314 Oświadczenie rządowe z dnia 6 maja 1938 r. w sprawie zatwierdzenia układu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem o ubezpieczeniu społecznym, podpisanego w Warszawie dnia 29 kwietnia 1937 r.
Dz.U. 1938 nr 37 poz. 313 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 maja 1938 r. o zmianie tabeli tarowej stanowiącej załącznik do § 4 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 9 października 1934 r. - Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej.
Dz.U. 1938 nr 37 poz. 312 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 14 kwietnia 1938 r. o kwalifikacjach zawodowych nauczycielskich do nauczania techniki reklamy, stenografii i pisania na maszynach w szkolnictwie zawodowym.
Dz.U. 1938 nr 36 poz. 311 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 maja 1938 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 kwietnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizacji narzędzi mierniczych.
Dz.U. 1938 nr 36 poz. 310 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 marca 1938 r. o sprostowaniu błędu w tekście traktatu przyjaźni, handlowego i praw konsularnych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 15 czerwca 1931 r.
Dz.U. 1938 nr 36 poz. 309 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1938 r. w sprawie przystąpienia Kolonii Adenu i Birmanii do konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.
Dz.U. 1938 nr 36 poz. 308 Oświadczenie rządowe z dnia 30 marca 1938 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do protokołu z dnia 6 listopada 1936 r. dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych.
Dz.U. 1938 nr 36 poz. 307 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie przystąpienia Unii Południowo-Afrykańskiej do konwencji z dnia 11 października 1933 r. dla ułatwienia międzynarodowego obiegu filmów, mających charakter wychowawczy.
Dz.U. 1938 nr 36 poz. 306 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1938 r. o przeniesieniu siedziby Sądu Grodzkiego z Białowieży do Hajnówki.
Dz.U. 1938 nr 36 poz. 305 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 maja 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o Funduszu Popierania Wiertnictwa Naftowego.
Dz.U. 1938 nr 36 poz. 304 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 maja 1938 r. o uchyleniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 30 stycznia 1925 r. o zakresie uprawnień dyrekcyj lasów państwowych i nadleśnictw przy zawieraniu umów, dotyczących gospodarki w lasach państwowych.
Dz.U. 1938 nr 36 poz. 303 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1938 r. o ujawnianiu w księgach hipotecznych własności gruntów pounickich.
Dz.U. 1938 nr 36 poz. 302 uchylony Ustawa z dnia 28 kwietnia 1938 r. o rejestrowych prawach rzeczowych na pojazdach mechanicznych.
Dz.U. 1938 nr 35 poz. 301 Oświadczenie rządowe z dnia 27 kwietnia 1938 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 23 listopada 1933 r. o przewozie osób i bagażu kolejami żelaznymi.
Dz.U. 1938 nr 35 poz. 300 wygaśnięcie aktu Konwencja międzynarodowa o przewozie osób i bagażu kolejami żelaznymi (K.M.O.), (z 2 załącznikami), podpisana w Rzymie dnia 23 listopada 1933 r.
Dz.U. 1938 nr 34 poz. 299 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 maja 1938 r. o sprostowaniu błędu w tekście ustawy z dnia 25 marca 1938 r. o wytwarzaniu i handlu dewocjonaliami i przedmiotami kultu religijnego.
Dz.U. 1938 nr 34 poz. 298 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 2 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w statucie Wileńskiego Banku Ziemskiego Spółki Akcyjnej.
Dz.U. 1938 nr 34 poz. 297 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 maja 1938 r. w sprawie oznaczenia listów zastawnych i ich kursów przy spłacie niektórych wierzytelności hipotecznych.
Dz.U. 1938 nr 34 poz. 296 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1938 r. o ustanowieniu okręgowych izb lekarsko-dentystycznych.
Dz.U. 1938 nr 34 poz. 295 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1938 r. o ordynacji wyborczej do rad okręgowych izb lekarsko-dentystycznych.
Dz.U. 1938 nr 34 poz. 294 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 kwietnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia o pomieszczeniach i urządzeniach zakładów mleczarskich oraz o zawodowym przygotowaniu kierowników tych zakładów.
Dz.U. 1938 nr 34 poz. 293 uchylony Ustawa z dnia 25 kwietnia 1938 r. o opłatach rejestracyjnych od przedsiębiorstw i zajęć.
Dz.U. 1938 nr 34 poz. 292 uchylony Ustawa z dnia 4 maja 1938 r. o podatku obrotowym.
Dz.U. 1938 nr 33 poz. 291 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 maja 1938 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia z dnia 25 marca 1938 r. między Polską a Szwajcarią, dotyczącego clenia blachy ocynkowanej i plecionek do kapeluszy.
Dz.U. 1938 nr 33 poz. 290 uchylony Ustawa z dnia 4 maja 1938 r. o uporządkowaniu wspólnot gruntowych.
Dz.U. 1938 nr 33 poz. 289 uchylony Ustawa z dnia 4 maja 1938 r. - Prawo o ustroju adwokatury.
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 288 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie przystąpienia Terytorium Tanganyiki do konwencji związkowej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej ostatnio w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 287 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie przystąpienia Salwadoru i Węgier do protokołu z dnia 6 listopada 1936 r. dotyczącego przepisów o akcji wojennej łodzi podwodnych.
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 286 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie przystąpienia Peru do protokołów zmieniających konwencję z dnia 13 października 1919 r. urządzającą żeglugę powietrzną.
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 285 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie przystąpienia Unii Południowo-Afrykańskiej do konwencji z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających.
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 284 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 kwietnia 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 23 lipca 1925 r. o warunkach funkcjonowania i organizacji wzajemnych zakładów (totalizatora) oraz o sposobie prowadzenia rachunkowości tych zakładów.
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 283 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 kwietnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych".
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 282 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 kwietnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ustalenia punktów granicznych dla wywozu kurzych jaj za granicę.
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 281 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 kwietnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizację narzędzi mierniczych.
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 280 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1938 r. o przejściowym unormowaniu postępowania w zakresie ubezpieczeń społecznych i opieki społecznej w związku ze zmianą granic wojewódzkich.
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 279 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1938 r. o wynagrodzeniu akordowym personelu pomiarowego urzędów wojewódzkich.
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 278 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1938 r. o przygotowaniu w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w dziedzinach regulacji i zabudowania osiedli oraz budownictwa publicznego i prywatnego.
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 277 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1938 r. o kwalifikacjach zawodowych do nauczania w państwowych przemysłowych szkołach wyższych nieakademickich.
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 276 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1938 r. o opłatach stemplowych i sądowych, związanych z przeniesieniem własności nieruchomości.
Dz.U. 1938 nr 31 poz. 275 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie złożenia przez Meksyk dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 19 listopada 1921 r. w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie.
Dz.U. 1938 nr 31 poz. 274 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1938 r. o zmianie taksy dla pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1938 nr 31 poz. 273 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 kwietnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Wielkiej Wsi.
Dz.U. 1938 nr 30 poz. 272 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie złożenia przez Portugalię dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1938 nr 30 poz. 271 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 kwietnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1938 nr 30 poz. 270 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia 1938 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie.
Dz.U. 1938 nr 30 poz. 269 Oświadczenie rządowe z dnia 28 kwietnia 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wejścia w życie podpisanego w Warszawie dnia 13 września 1937 r. porozumienia między Polską a Szwecją o wzajemnym udzieleniu obywatelom polskim i szwedzkim prawa korzystania ze świadczeń na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1938 nr 30 poz. 268 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Polską a Szwecją o wzajemnym udzieleniu obywatelom polskim i szwedzkim prawa korzystania ze świadczeń na wypadek bezrobocia, podpisane w Warszawie dnia 13 września 1937 r.
Dz.U. 1938 nr 30 poz. 267 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 kwietnia 1938 r. o ratyfikacji porozumienia celnego z dnia 15 grudnia 1937 r. między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad.
Dz.U. 1938 nr 30 poz. 266 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 kwietnia 1938 r. o ratyfikacji protokołu z dnia 28 grudnia 1937 r. między Polską a Szwajcarią, dotyczącego zniżek celnych na produkty chemiczne.
Dz.U. 1938 nr 30 poz. 265 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 kwietnia 1938 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Norwegią z dnia 10 września 1937 r., dotyczącego zmiany protokołu taryfowego polsko-norweskiego z dnia 14 marca 1936 r.
Dz.U. 1938 nr 30 poz. 264 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 kwietnia 1938 r. o ratyfikacji porozumienia dodatkowego z dnia 29 listopada 1937 r. do umowy o przedłużeniu umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r.
Dz.U. 1938 nr 30 poz. 263 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 kwietnia 1938 r. o ratyfikacji układu płatniczego między Polską a Francją z dnia 29 grudnia 1937 r.
Dz.U. 1938 nr 29 poz. 262 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie podziału terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej na okręgi i obwody inspekcji pracy.
Dz.U. 1938 nr 29 poz. 261 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 kwietnia 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Szwecją z dnia 5 marca 1938 r., dotyczącego clenia produktu "Renad Tallolja".
Dz.U. 1938 nr 29 poz. 260 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 kwietnia 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień protokołu dodatkowego z dnia 11 marca 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Grecją.
Dz.U. 1938 nr 29 poz. 259 Ustawa z dnia 25 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy o wykupie przez dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki oraz gruntów czynszowych w miastach i miasteczkach na obszarze sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1938 nr 29 poz. 258 uchylony Ustawa z dnia 23 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym.
Dz.U. 1938 nr 29 poz. 257 uchylony Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych.
Dz.U. 1938 nr 29 poz. 256 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o przekształceniu Galicyjskiej Kasy Oszczędności we Lwowie w Centralną Małopolską Kasę Oszczędności we Lwowie.
Dz.U. 1938 nr 29 poz. 255 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1938 r. o postępowaniu uproszczonym przy regulowaniu stanu hipotecznego gruntów w związku z przebudową ustroju rolnego lub spłatami rodzinnymi.
Dz.U. 1938 nr 28 poz. 254 wygaśnięcie aktu Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1938 r. w sprawie zmiany załącznika do art. 3 ust. 2 porozumienia pomiędzy Rządem Polskim i Senatem Wolnego Miasta Gdańska z dnia 9 czerwca 1936 r. w przedmiocie uregulowania spraw, związanych z oddziaływaniem na Gdańsk polskiej gospodarki dewizowej.
Dz.U. 1938 nr 28 poz. 253 wygaśnięcie aktu Porozumienie pomiędzy Rządem Polskim i Senatem Wolnego Miasta Gdańska w przedmiocie uregulowania spraw, związanych z oddziaływaniem na Gdańsk polskiej gospodarki dewizowej.
Dz.U. 1938 nr 28 poz. 252 Oświadczenie rządowe z dnia 1 kwietnia 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanej w Hamburgu dnia 8 lipca 1937 r. drugiej umowy uzupełniającej umowę między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o wzajemnej komunikacji kolejowej, podpisaną w Berlinie dnia 27 marca 1926 r.
Dz.U. 1938 nr 28 poz. 251 wygaśnięcie aktu II Konwencja uzupełniająca umowę między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o wzajemnej komunikacji kolejowej z dnia 27 marca 1926 r., podpisana w Hamburgu dnia 8 lipca 1937 r.
Dz.U. 1938 nr 28 poz. 250 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla celów obrony Państwa.
Dz.U. 1938 nr 28 poz. 249 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zamianie niektórych należności b. pruskich władz i instytucji agrarno-finansowych na pożyczki Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1938 nr 28 poz. 248 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o ulgach w spłacie zaległości udziałów w publicznych przedsiębiorstwach melioracyjnych.
Dz.U. 1938 nr 28 poz. 247 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy o pomocy finansowej Skarbu Państwa dla gminy m. Wilna na pokrycie zobowiązań z tytułu 5% obligacyj konwersyjnych m. Wilna z 1931 r. w funtach szterlingów.
Dz.U. 1938 nr 27 poz. 246 uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 marca 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o państwowych zakładach chowu koni i o dostarczaniu ogierów dla hodowli.
Dz.U. 1938 nr 27 poz. 245 uchylony Ustawa z dnia 16 kwietnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych.
Dz.U. 1938 nr 27 poz. 244 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o sprzedaży nieruchomości państwowej gminie m. st. Warszawy.
Dz.U. 1938 nr 27 poz. 243 uchylony Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy o stosunkach służbowych nauczycieli.
Dz.U. 1938 nr 27 poz. 242 obowiązujący Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o nadaniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu pełnych praw państwowych szkół akademickich.
Dz.U. 1938 nr 27 poz. 241 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o ulgach przy regulacji hipotecznej.
Dz.U. 1938 nr 27 poz. 240 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie granic województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego i warszawskiego.
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 239 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 kwietnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1930 r. o barwieniu artykułów żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 238 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 6 kwietnia 1938 r. o obniżeniu składek za ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych.
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 237 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o terminie rozpoczęcia i ukończenia prac komisyj klasyfikacyjnych.
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 236 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1938 r. o zakazie poszukiwań górniczych w Pustyni Błędowskiej i okolicy.
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 235 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 kwietnia 1938 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokołu taryfowego z dnia 5 marca 1938 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską.
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 234 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 kwietnia 1938 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia z dnia 10 marca 1938 r. między Polską a Finlandią o cleniu serów pochodzenia finlandzkiego.
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 233 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o utworzeniu Wydziału Rolniczego w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 232 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o komunalnych kasach oszczędności.
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 231 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o uposażeniu wojska i marynarki wojennej.
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 230 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o utworzeniu Sądu Apelacyjnego w Toruniu.
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 229 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy o wykupie gruntów, podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych.
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 228 uchylony Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o umarzaniu prywatnoprawnych wierzytelności państwowych.
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 227 uchylony Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym.
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 226 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy o państwowym podatku dochodowym.
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 225 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o sprzedaży, zamianie i bezpłatnym odstąpieniu niektórych nieruchomości państwowych.
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 224 uchylony Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o ulgach inwestycyjnych.
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 223 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1938 r. o mieniu byłych niemieckich osób prawnych prawa publicznego, których obszar działania został przecięty granicą państwową.
Dz.U. 1938 nr 25 poz. 222 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 kwietnia 1938 r. o poborze rekruta w 1938 r.
Dz.U. 1938 nr 25 poz. 221 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zmianie ustawy w przedmiocie zaopatrzenia weteranów powstań narodowych z 1831 r., 1848 r. i 1863 r. oraz wdów po nich.
Dz.U. 1938 nr 25 poz. 220 uchylony Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.
Dz.U. 1938 nr 25 poz. 219 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1938 r. o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski.
Dz.U. 1938 nr 24 poz. 218 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie złożenia przez Meksyk dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 17 listopada 1921 r. o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych.
Dz.U. 1938 nr 24 poz. 217 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie złożenia przez Jugosławię dokumentu ratyfikacyjnego układu z dnia 23 października 1930 r. dotyczącego sygnałów morskich.
Dz.U. 1938 nr 24 poz. 216 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie złożenia przez Holandię dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 9 lipca 1920 r. w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.
Dz.U. 1938 nr 24 poz. 215 Oświadczenie rządowe z dnia 21 marca 1938 r. w sprawie złożenia przez Holandię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 24 czerwca 1926 r., dotyczącej umowy najmu marynarzy.
Dz.U. 1938 nr 24 poz. 214 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 marca 1938 r. w sprawie konwersji 6,5% pożyczki dolarowej z 1920 r., 7% pożyczki stabilizacyjnej z 1927 r., transzy dolarowej oraz 7% pożyczki m. st. Warszawy z 1928 r. bez kuponu bieżącego w dniu 1 lutego 1938 r.
Dz.U. 1938 nr 24 poz. 213 uchylony Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zniesieniu instytucji sądów przysięgłych i sędziów pokoju.
Dz.U. 1938 nr 24 poz. 212 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o dodatkowych kredytach na rok 1937/38.
Dz.U. 1938 nr 24 poz. 211 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o dodatkowych kredytach na rok 1937/38.
Dz.U. 1938 nr 24 poz. 210 Ustawa z dnia 31 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o usuwaniu nieczystości i wód opadowych.
Dz.U. 1938 nr 24 poz. 209 Ustawa z dnia 31 marca 1938 r. o należnościach gmin z tytułu rozliczenia z właścicielami zniesionych obszarów dworskich.
Dz.U. 1938 nr 23 poz. 208 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1938 r. o utworzeniu powiatowego wydziału hipotecznego w Kowlu.
Dz.U. 1938 nr 23 poz. 207 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 marca 1938 r. o ustaleniu i rozdziale członków sejmików wojewódzkich pomorskiego i poznańskiego na poszczególne powiatowe związki samorządowe i miasta wydzielone z powiatowych związków samorządowych.
Dz.U. 1938 nr 23 poz. 206 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 sierpnia 1927 r. o regulaminie wyborczym, obowiązującym przy przeprowadzaniu wyborów członków sejmików wojewódzkich, przewodniczących sejmików wojewódzkich i członków wydziałów wojewódzkich oraz odnośnych zastępców w województwach poznańskim i pomorskim.
Dz.U. 1938 nr 23 poz. 205 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o zryczałtowaniu podatku przemysłowego od obrotu dla drobnych przedsiębiorstw na rok 1938.
Dz.U. 1938 nr 23 poz. 204 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 marca 1938 r. o przyznaniu ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych XVII Międzynarodowym Targom w Poznaniu, X Targom Katowickim, Targom Meblowym w Nowem, Targom Gdyńskim, XVIII Międzynarodowym Targom Wschodnim organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową we Lwowie, Targom Pałuckim w Żninie i Targom Wołyńskim w Równem.
Dz.U. 1938 nr 23 poz. 203 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 marca 1938 r. o maklerach przysięgłych na giełdach towarowych.
Dz.U. 1938 nr 23 poz. 202 uchylony Ustawa z dnia 25 marca 1938 r. o wykonywaniu zawodu aptekarskiego.
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 201 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1938 r. o zmianie i ustaleniu granic miasta Baranowicze w powiecie baranowickim, województwie nowogródzkim.
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 200 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1938 r. o zmianie granic miasta Ciechanowca w powiecie bielskim, województwie białostockim.
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 199 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1938 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 12 czerwca 1937 r. o zmianie granic województw: poznańskiego, pomorskiego, warszawskiego i łódzkiego.
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 198 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1938 r. o wyznaczeniu okręgów izb przemysłowo-handlowych.
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 197 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1938 r. o zniesieniu zakazu wywozu niektórych pasz.
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 196 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1938 r. o zniesieniu zakazu wywozu pszenicy, żyta, produktów ich przemiału, owsa oraz otrąb.
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 195 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1938 r. o zmianie tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 194 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1938 r. w sprawie ulg w opłatach od pojazdów mechanicznych na Państwowy Fundusz Drogowy.
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 193 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 marca 1938 r. o państwowej służbie geologicznej.
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 192 Ustawa z dnia 31 marca 1938 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim.
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 191 uchylony Ustawa z dnia 31 marca 1938 r. o pozbawianiu obywatelstwa.
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 190 Ustawa z dnia 28 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ustroju miasta Gdyni.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 189 uchylony Rozporządzenie Ministrów Opieki Społecznej i Skarbu z dnia 23 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie wyznaczenia władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 188 Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1938 r. o zniesieniu niektórych powiatowych urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 187 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 marca 1938 r. o wykonywaniu pomiarów i sporządzaniu planów pól górniczych.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 186 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 marca 1938 r. o podziałce, przepisanej dla planów pól górniczych.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 185 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 1938 r. o uzupełnieniu wykazu miast, wymienionych w art. 364 ust. (3) prawa budowlanego.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 184 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o umorzeniu zaległości w zasadniczym podatku wojskowym.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 183 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1938 r. o rozszerzeniu granic miasta Lidy w powiecie lidzkim województwie nowogródzkim.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 182 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 1938 r. o sposobie odgradzania posiadłości i działek.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 181 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia o uregulowaniu ceny cukru.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 180 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 marca 1938 r. o pomocy Skarbu Państwa dla instytucyj wierzycielskich, zawierających układy konwersyjne.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 179 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 marca 1938 r. o spłacie papierami wartościowymi długów rolniczych objętych układami konwersyjnymi.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 178 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 marca 1938 r. w sprawie oznaczenia papierów wartościowych i ich kursów przy spłacie długów rolniczych.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 177 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1938 r. o przeniesieniu siedziby Izby Rzemieślniczej z Włocławka do Płocka.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 176 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1938 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia emerytalnego i odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 175 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 marca 1938 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokołu taryfowego między Polską a Estonią z dnia 19 lutego 1938 r.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 174 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Polską a Włochami w formie not wymienionych w Rzymie dnia 7 czerwca 1937 r., dotyczącego działalności włoskich towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 173 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Polską a Włochami w sprawie działalności włoskich Towarzystw Ubezpieczeń, podpisane w Rzymie dnia 7 czerwca 1937 r.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 172 Ustawa z dnia 29 marca 1938 r. o przejęciu przez Skarb Państwa wypłaty dodatku na mieszkanie dla nauczycieli publicznych szkół powszechnych.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 171 Ustawa z dnia 29 marca 1938 r. o przedłużeniu czasowego obniżenia składek za ubezpieczenia społeczne.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 170 Ustawa z dnia 29 marca 1938 r. o konwersji obligacyj 7% pożyczki stabilizacyjnej, opiewających na funty szterlingów.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 169 akt jednorazowy Ustawa z dnia 25 marca 1938 r. o ratyfikacji układu z dnia 30 czerwca 1937 r. między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie płatności, związanych z wierzytelnościami finansowymi.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 168 Ustawa z dnia 25 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 167 uchylony Ustawa z dnia 25 marca 1938 r. o obrocie olejem skalnym.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 166 Ustawa z dnia 25 marca 1938 r. o zaciągnięciu pożyczki na cele inwestycyjne Państwowego Zakładu Higieny.
Dz.U. 1938 nr 21 poz. 165 Ustawa z dnia 25 marca 1938 r. o finansowaniu niektórych inwestycyj z funduszów państwowych w okresie do 31 marca 1939 r.
Dz.U. 1938 nr 20 poz. 164 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 marca 1938 r. o upoważnieniu urzędów celnych do orzecznictwa w sprawach karnych skarbowych oraz ustaleniu okręgów ich terytorialnej właściwości.
Dz.U. 1938 nr 20 poz. 163 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1938 r. o zniesieniu komunalnych urzędów pośrednictwa pracy.
Dz.U. 1938 nr 20 poz. 162 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie powierzania czynności wojewódzkich biur Funduszu Pracy związkom samorządowym i innym instytucjom prawno-publicznym.
Dz.U. 1938 nr 20 poz. 161 Ustawa skarbowa z dnia 29 marca 1938 r. na okres od 1 kwietnia 1938 r. do 31 marca 1939 r.
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 160 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1938 r. o zniesieniu gminy Lubiń w powiecie kościańskim, województwie poznańskim.
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 159 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1938 r. o terytorialnych zmianach w rejestrze stowarzyszeń.
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 158 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 18 czerwca 1936 r. o cenach soli i solanki.
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 157 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic powiatów rypińskiego i sierpeckiego w województwie warszawskim.
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 156 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic powiatów: śremskiego, poznańskiego i kościańskiego w województwie poznańskim.
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 155 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic powiatów leszczyńskiego i kościańskiego w województwie poznańskim.
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 154 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic powiatów inowrocławskiego i mogielińskiego w województwie poznańskim.
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 153 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic powiatów: gostyńskiego, rawickiego i kościańskiego w województwie poznańskim.
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 152 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic powiatów: kaliskiego, tureckiego i sieradzkiego w województwie łódzkim.
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 151 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic powiatów wysokomazowieckiego i bielskiego w województwie białostockim.
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 150 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1938 r. o zmianie granic miasta Torunia w województwie pomorskim.
Dz.U. 1938 nr 19 poz. 149 Ustawa z dnia 25 marca 1938 r. o wytwarzaniu i handlu dewocjonaliami i przedmiotami kultu religijnego.
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 148 Oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 1938 r. w sprawie przystąpienia Estonii do konwencji z dnia 13 października 1919 r. urządzającej żeglugę powietrzną.
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 147 Oświadczenie rządowe z dnia 2 marca 1938 r. w sprawie złożenia przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji sanitarnej z dnia 12 kwietnia 1933 r., dotyczącej żeglugi powietrznej.
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 146 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lutego 1938 r. w sprawie złożenia przez Stany Zjednoczone Ameryki dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 25 sierpnia 1924 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów.
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 145 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie złożenia przez Węgry dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 21 czerwca 1929 r. dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach.
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 144 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie złożenia przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, z dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 143 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 9 listopada 1926 r. o utworzeniu Warszawskiego Urzędu Probierczego oraz zakresie działania tego Urzędu tudzież Urzędów Probierczych w Krakowie, we Lwowie i w Wilnie.
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 142 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 28 listopada 1927 r. w sprawie wykonywania czynności komiwojażerów i samodzielnych ajentów handlowych.
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 141 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o podatku komunalnym od budynków na obszarze gmin wiejskich.
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 140 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 10 marca 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 5 kwietnia 1932 r. o rejestrze państwowym statków powietrznych, o sposobie ich rejestracji, o badaniu zdolności do lotu oraz o trybie wydawania dokumentów i ksiąg pokładowych tych statków, o systemie znaczenia statków powietrznych i umieszczania znaków na nich oraz o zakładaniu i prowadzeniu ksiąg pokładowych.
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 139 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 6 października 1937 r. o obniżeniu ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 138 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie gazowania napojów.
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 137 Ustawa z dnia 16 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o obniżeniu zadłużenia gospodarstw rolnych z tytułu należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 136 Ustawa z dnia 16 marca 1938 r. z dnia 16 marca 1938 r. o zmianie ustawy o opodatkowaniu piwa.
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 135 Ustawa z dnia 16 marca 1938 r. w sprawie zatwierdzenia układu z dnia 29 kwietnia 1937 r. między Rzecząpospolitą Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem o ubezpieczeniu społecznym.
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 134 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 marca 1938 r. o ratyfikacji porozumienia z dnia 14 października 1937 r. między Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego taryfikacji biegaczy do maszyn przędzalniczych.
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 133 Ustawa z dnia 10 marca 1938 r. w sprawie zmiany przepisów o służbie w Policji Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1938 nr 18 poz. 132 uchylony Ustawa z dnia 1 marca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa.
Dz.U. 1938 nr 17 poz. 131 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1938 r. o zmianie granic miasta Pucka w powiecie morskim, województwie pomorskim.
Dz.U. 1938 nr 17 poz. 130 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Skarbu o uzupełnieniu wykazu przedsiębiorstw wymienionych w art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorstw przemysłowych i komunikacyjnych.
Dz.U. 1938 nr 17 poz. 129 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 marca 1938 r. w sprawie opłat stemplowych, wiążących się z przejściem własności nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego.
Dz.U. 1938 nr 17 poz. 128 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 marca 1938 r. o zmianie w organizacji urzędów skarbowych i urzędów opłat stemplowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Białymstoku, Grudziądzu, Kielcach, Krakowie i Poznaniu.
Dz.U. 1938 nr 17 poz. 127 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 marca 1938 r. o zmianach w organizacji niektórych urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgach administracyjnych Izb Skarbowych w Grudziądzu, Poznaniu i Okręgowej w Warszawie.
Dz.U. 1938 nr 17 poz. 126 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1938 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia między Polską a Finlandią z dnia 31 stycznia 1938 r. dotyczącego clenia oleju żywicznego.
Dz.U. 1938 nr 17 poz. 125 Ustawa z dnia 12 marca 1938 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1938 nr 17 poz. 124 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 marca 1938 r. o ratyfikacji porozumienia między Polską a Wielką Brytanią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 31 lipca 1937 r., dotyczącego zniżek celnych na pewne artykuły chemiczne.
Dz.U. 1938 nr 17 poz. 123 akt jednorazowy Ustawa z dnia 12 marca 1938 r. o ratyfikacji porozumienia z dnia 30 września 1937 r. między Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego zmiany umowy handlowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii z dnia 27 lutego 1935 r.
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 122 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia polsko-niemieckiego z dnia 18 lipca 1936 r. dotyczącego uzupełnienia umowy gospodarczej między Polską a Niemcami z dnia 4 listopada 1935 r.
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 121 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych trzeciego porozumienia do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r., podpisanego dnia 21 grudnia 1936 r.
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 120 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych drugiego porozumienia do umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r., podpisanego dnia 19 października 1936 r.
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 119 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 20 lutego 1937 r. w sprawie przedłużenia umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r.
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 118 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r.
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 117 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lutego 1938 r. w sprawie przystąpienia Transjordanii do konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 116 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 1938 r. w sprawie zniesienia stanowiska sędziego śledczego w Drohiczynie Poleskim.
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 115 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 marca 1938 r. o tępieniu płaszczyńca buraczanego.
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 114 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lutego 1938 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 1920 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego.
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 113 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o sposobie i terminach spłacenia obligacyj Kolei Herby - Kielce.
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 112 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1938 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 111 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 16 lutego 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Spraw Wewnętrznych w sprawie przepisów o zapobieganiu zderzeniu statków powietrznych w trudnych warunkach atmosferycznych.
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 110 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1938 r. w sprawie stosowania na niektórych terytoriach brytyjskich konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 109 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1938 r. w sprawie złożenia przez Meksyk dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 12 listopada 1921 r. w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli.
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 108 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 lutego 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1937 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 lutego 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 106 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 1938 r. w sprawie zniesienia stanowiska sędziego śledczego w Tomaszowie Lubelskim.
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 105 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 1938 r. o odjęciu uprawnień zarządom gminnym w zakresie spraw policyjno-budowlanych oraz o przekazaniu tychże uprawnień wydziałom powiatowym w niektórych osiedlach powiatów: ciechanowskiego, lipnowskiego, mławskiego, makowskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, rypińskiego, rawskiego, nieszawskiego, sierpeckiego i włocławskiego.
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 104 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 lutego 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o uznaniu uzdrowiska Gdynia-Orłowo za posiadające charakter użyteczności publicznej.
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 103 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1938 r. o ratyfikacji i wymianie dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie wzajemnego uznawania świadectw sprawności technicznej dla statków powietrznych i silników lotniczych, podpisanego w Warszawie w dniu 2 lipca 1937 r.
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 102 Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie wzajemnego uznawania świadectw sprawności technicznej dla statków powietrznych i silników lotniczych, podpisane w Warszawie dnia 2 lipca 1937 r.
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 101 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier z dnia 24 kwietnia 1936 r.
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 100 wygaśnięcie aktu Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier, podpisana w Budapeszcie dnia 24 kwietnia 1936 r.
Dz.U. 1938 nr 14 poz. 99 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1938 r. o obowiązkach i prawach wynikających z odbywania i ukończenia przysposobienia do wojskowej służby pomocniczej.
Dz.U. 1938 nr 14 poz. 98 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 marca 1938 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokołu dodatkowego z dnia 21 lutego 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką.
Dz.U. 1938 nr 14 poz. 97 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 lutego 1938 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień układu płatniczego między Polską a Francją z dnia 29 grudnia 1937 r.
Dz.U. 1938 nr 14 poz. 96 Ustawa z dnia 1 marca 1938 r. o odroczeniu wyborów radnych miejskich w Łodzi i Poznaniu.
Dz.U. 1938 nr 13 poz. 95 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 27 stycznia 1938 r. w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1937 r. o służbie wojskowej oficerów.
Dz.U. 1938 nr 13 poz. 94 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1938 r. o przedmiotach powszedniego użytku.
Dz.U. 1938 nr 13 poz. 93 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1938 r. o zmianie granic powiatów pińczowskiego i stopnickiego w województwie kieleckim.
Dz.U. 1938 nr 13 poz. 92 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1938 r. o zmianie granic powiatów jędrzejowskiego i włoszczowskiego w województwie kieleckim.
Dz.U. 1938 nr 13 poz. 91 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1938 r. o zmianie tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.
Dz.U. 1938 nr 13 poz. 90 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. w sprawie ustalenia stosunku rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych do przepisów innych ustaw i rozporządzeń.
Dz.U. 1938 nr 13 poz. 89 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lutego 1938 r. o poruczeniu spraw aprowizacyjnych Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych.
Dz.U. 1938 nr 12 poz. 88 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1938 r. o złożeniu przez Wielką Brytanię za Australię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 12 kwietnia 1930 r. w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie.
Dz.U. 1938 nr 12 poz. 87 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu, a co do § 4 - również w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, w sprawie umów zbiorowych cukrowniczo-plantatorskich na okres kampanijny 1938/39.
Dz.U. 1938 nr 12 poz. 86 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lutego 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. o uprawie tytoniu.
Dz.U. 1938 nr 12 poz. 85 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 lutego 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 14 lipca 1933 r. o podziale okręgów szkolnych na obwody szkolne.
Dz.U. 1938 nr 12 poz. 84 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 stycznia 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1933 r. o sposobie dokonywania zgłoszeń w zakresie ubezpieczeń społecznych, uiszczaniu składek i kontroli czynności pracodawców.
Dz.U. 1938 nr 12 poz. 83 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 stycznia 1938 r. o zasadach obliczania wysokości składek za ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych oraz warunkach obniżania lub podwyższania tych składek, wydane w zakresie obniżania lub podwyższania składek w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz co do przedsiębiorstw wojskowych - z Ministrem Spraw Wojskowych, a co do gospodarstw rolnych - z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych.
Dz.U. 1938 nr 12 poz. 82 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. o oznaczeniu okręgów przemysłowych i podmiejskich, w których nie ulegają obowiązkowi parcelacyjnemu obszary poniżej 60 ha użytków rolnych.
Dz.U. 1938 nr 12 poz. 81 Ustawa z dnia 18 lutego 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast.
Dz.U. 1938 nr 12 poz. 80 Ustawa z dnia 18 lutego 1938 r. o przerachowaniu obligacyj byłego Pierwszego Towarzystwa Kolei Dojazdowych w Rosji, emitowanych dla budowy Kolei Święciańskiej.
Dz.U. 1938 nr 12 poz. 79 uchylony Ustawa z dnia 18 lutego 1938 r. o przedsiębiorstwach, wymagających szczególnego zaufania.
Dz.U. 1938 nr 11 poz. 78 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 1938 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanego dnia 18 lutego 1937 r. protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dnia 10 lutego 1934 r.
Dz.U. 1938 nr 11 poz. 77 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lutego 1938 r. o zmianie granic gmin wiejskich i miejskich w powiecie średzkim województwie poznańskim.
Dz.U. 1938 nr 11 poz. 76 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecznej z dnia 8 stycznia 1938 r. o korzystaniu z urządzeń wodociągowych oraz urządzeń do usuwania nieczystości i wód opadowych.
Dz.U. 1938 nr 11 poz. 75 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 lutego 1938 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokołu z dnia 28 grudnia 1937 r. między Polską a Szwajcarią dotyczącego zniżek celnych na produkty chemiczne.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 74 Oświadczenie rządowe z dnia 27 stycznia 1938 r. o ratyfikacji i wymianie dokumentów ratyfikacyjnych układu między Polską a Szwajcarią w sprawie uregulowania płatności handlowych, podpisanego wraz z protokołem końcowym w Bernie dnia 31 grudnia 1936 r.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 73 Oświadczenie rządowe z dnia 11 stycznia 1938 r. w sprawie stosowania w Papuazji i Nowej Gwinei międzynarodowej konwencji z dnia 9 lipca 1920 r. o odszkodowaniu na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 72 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanego w Bernie dnia 31 grudnia 1936 r. protokołu dodatkowego do układu dodatkowego z dnia 3 lutego 1934 r. do konwencji handlowej, zawartej między Polską a Szwajcarią w dniu 26 czerwca 1922 r.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 71 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lutego 1938 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Kielcach i Krakowie.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 70 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lutego 1938 r. o zmianie właściwości utworzonego w Tarnowskich Górach wydziału zamiejscowego Sądu Okręgowego w Katowicach.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 69 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 lutego 1938 r. o odjęciu uprawnień zarządom gminnym w zakresie spraw policyjno-budowlanych oraz o przekazaniu tych uprawnień wydziałom powiatowym w niektórych osiedlach powiatów: warszawskiego, błońskiego, mińskiego, grójeckiego, sochaczewskiego, pułtuskiego i radzymińskiego.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 68 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 7 lutego 1938 r. o wysokości sum na koszty akcji przeciwpożarowej na rok 1938.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 67 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 stycznia 1938 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Gryźliny i o utworzeniu gminy wiejskiej Nowy Dwór Bratiański w powiecie lubawskim województwie pomorskim.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 66 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Skarbu z dnia 21 stycznia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o wykonaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1927 r. w sprawie dodatku drogowego i opłat od materiałów pędnych na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 65 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 stycznia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o określeniu kategorii pracowników, zatrudnionych przy melioracjach i wykonywanych przez Państwo pracach regulacyjno-agrarnych i podlegających tylko obowiązkowi ubezpieczenia od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 64 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 lutego 1938 r. o ratyfikacji podpisanego w Warszawie dnia 30 czerwca 1937 r. IV protokołu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier, podpisanej w Budapeszcie dnia 26 marca 1925 r.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 63 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 lutego 1938 r. o ratyfikacji międzynarodowej umowy, dotyczącej regulowania produkcji i zbytu cukru, podpisanej wraz z protokołem w Londynie dnia 6 maja 1937 r.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 62 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 lutego 1938 r. o ratyfikacji układu płatniczego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanego w Paryżu dnia 22 maja 1937 r.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 61 akt jednorazowy Ustawa z dnia 10 lutego 1938 r. o ratyfikacji traktatu handlowego i nawigacyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanego wraz z protokołem podpisania w Paryżu dnia 22 maja 1937 r.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 60 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 1 lutego 1938 r. o dodatkowym kredycie na rok 1937/38.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 59 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 1 lutego 1938 r. o dodatkowych kredytach na rok 1937/38.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 58 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 1 lutego 1938 r. o dodatkowych kredytach na rok 1937/38.
Dz.U. 1938 nr 9 poz. 57 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1938 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1939.
Dz.U. 1938 nr 9 poz. 56 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1938 r. o ustaleniu na rok 1938 wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi.
Dz.U. 1938 nr 9 poz. 55 Ustawa z dnia 5 lutego 1938 r. o ułatwieniach w zaciąganiu pożyczek w listach zastawnych.
Dz.U. 1938 nr 9 poz. 54 Ustawa z dnia 5 lutego 1938 r. o spłacie niektórych wierzytelności hipotecznych.
Dz.U. 1938 nr 8 poz. 53 Oświadczenie rządowe z dnia 28 grudnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Czechosłowację i Bułgarię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. dotyczącej traktowania jeńców wojennych.
Dz.U. 1938 nr 8 poz. 52 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Czechosłowację i Bułgarię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych.
Dz.U. 1938 nr 8 poz. 51 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 stycznia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie umiejętności zawodowej do prowadzenia koncesjonowanego przemysłu wyrobu syntetycznych barwników organicznych oraz syntetycznych półproduktów organicznych służących do wyrobu barwników i materiałów wybuchowych.