Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1976 nr 42 poz. 255 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1976 r. w sprawie podatków obrotowego i dochodowego.
Dz.U. 1976 nr 42 poz. 254 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preferencyjnych stawek celnych.
Dz.U. 1976 nr 42 poz. 253 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1976 r. w sprawie zmiany niektórych stawek celnych na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1976 nr 42 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1976 nr 42 poz. 251 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia wywozu niektórych towarów w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1976 nr 41 poz. 250 Obwieszczenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia 1976 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 24 czerwca 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: bielskim, gdańskim, kaliskim, miejskim krakowskim, krośnieńskim, łomżyńskim, miejskim łódzkim, ostrołęckim, rzeszowskim, szczecińskim, wałbrzyskim, włocławskim i zamojskim.
Dz.U. 1976 nr 41 poz. 249 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 1976 r. dotyczące przystąpienia Republiki Południowej Afryki do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r., oraz wycofania przez Danię zastrzeżenia w sprawie stosowania konwencji do wysp Faroe i Grenlandii.
Dz.U. 1976 nr 41 poz. 248 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 1976 r. dotyczące przystąpienia Republiki Irlandii do Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.
Dz.U. 1976 nr 41 poz. 247 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 1976 r. w sprawie przystąpienia Libijskiej Republiki Arabskiej do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu, przyjętej dnia 30 listopada 1973 r. rezolucją 3068 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1976 nr 41 poz. 246 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 14 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania inspekcji nasiennej.
Dz.U. 1976 nr 41 poz. 245 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia 1976 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: bielskim, częstochowskim, kaliskim, przemyskim, skierniewickim i szczecińskim.
Dz.U. 1976 nr 41 poz. 244 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: bielskim, częstochowskim, kieleckim, konińskim, pilskim, sieradzkim, skierniewickim, tarnowskim.
Dz.U. 1976 nr 41 poz. 243 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 17 grudnia 1976 r. w sprawie studiów doktoranckich.
Dz.U. 1976 nr 41 poz. 242 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby.
Dz.U. 1976 nr 41 poz. 241 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat z tytułu użytkowania wieczystego terenu i ceny sprzedaży położonych na nim budynków.
Dz.U. 1976 nr 40 poz. 240 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Dz.U. 1976 nr 40 poz. 239 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 13 grudnia 1976 r. w sprawie dostosowania niektórych przepisów o ubezpieczeniu społecznym i o ubezpieczeniu rodzinnym do zasad określających składniki funduszu płac.
Dz.U. 1976 nr 40 poz. 238 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 13 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych oraz rozporządzenie w sprawie obliczania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, odszkodowań, dodatków wyrównawczych oraz niektórych innych należności ze stosunku pracy.
Dz.U. 1976 nr 40 poz. 237 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki.
Dz.U. 1976 nr 40 poz. 236 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu nagród, w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej oraz w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego.
Dz.U. 1976 nr 40 poz. 235 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek oraz ich rodzin.
Dz.U. 1976 nr 40 poz. 234 uznany za uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1976 r. zmieniająca ustawę o wykonywaniu i organizacji rzemiosła.
Dz.U. 1976 nr 40 poz. 233 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1976 r. zmieniająca ustawę o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1976 nr 40 poz. 232 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1976 r. zmieniająca ustawę o podatku obrotowym.
Dz.U. 1976 nr 40 poz. 231 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1976 r. zmieniająca ustawę o podatku dochodowym.
Dz.U. 1976 nr 39 poz. 230 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1976 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Międzynarodowej konwencji w sprawie zajęcia (aresztu) statków morskich, podpisanej w Brukseli dnia 10 maja 1952 r.
Dz.U. 1976 nr 39 poz. 229 obowiązujący Międzynarodowa konwencja w sprawie zajęcia (aresztu) statków morskich, podpisana w Brukseli dnia 10 maja 1952 r.
Dz.U. 1976 nr 39 poz. 228 Oświadczenie rządowe z dnia 26 listopada 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu dotyczącego poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanego w Rzymie dnia 15 września 1962 r.
Dz.U. 1976 nr 39 poz. 227 obowiązujący Protokół dotyczący poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisany w Rzymie dnia 15 września 1962 r.
Dz.U. 1976 nr 39 poz. 226 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 grudnia 1976 r. o pięcioletnim narodowym planie społeczno-gospodarczym na lata 1976-1980.
Dz.U. 1976 nr 39 poz. 225 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1977 z dnia 18 grudnia 1976 r.
Dz.U. 1976 nr 38 poz. 224 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1976 r. w sprawie szczególnego trybu wykonywania orzeczeń sądowych o umieszczeniu małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Dz.U. 1976 nr 38 poz. 223 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1976 r. w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1976 nr 38 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1976 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.
Dz.U. 1976 nr 37 poz. 221 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 15 listopada 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych.
Dz.U. 1976 nr 37 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 listopada 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych.
Dz.U. 1976 nr 37 poz. 219 Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 1976 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Maroka, podpisanej w Rabacie dnia 30 października 1969 r.
Dz.U. 1976 nr 37 poz. 218 uchylony Umowa kulturalna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Maroka, podpisana w Rabacie dnia 30 października 1969 r.
Dz.U. 1976 nr 36 poz. 217 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1976 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Układu w sprawie Antarktydy, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1976 nr 36 poz. 216 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1976 r. w sprawie przystąpienia Francji do Umowy o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 22 kwietnia 1968 r.
Dz.U. 1976 nr 36 poz. 215 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1976 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Porozumienia o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętego przez Radę Zarządzających Agencji dnia 1 lipca 1959 r.
Dz.U. 1976 nr 36 poz. 214 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1976 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Cypru do Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1976 nr 36 poz. 213 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1976 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.
Dz.U. 1976 nr 36 poz. 212 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 1976 r. w sprawie postępowania o odszkodowanie w razie wypadku lub choroby pozostającej w związku ze służbą wojskową.
Dz.U. 1976 nr 35 poz. 211 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 października 1976 r. w sprawie personelu lotniczego.
Dz.U. 1976 nr 35 poz. 210 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 29 października 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia dzienników na polskich statkach morskich.
Dz.U. 1976 nr 35 poz. 209 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1976 nr 35 poz. 208 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji dotyczącej interwencji na morzu pełnym w razie zanieczyszczenia olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r.
Dz.U. 1976 nr 35 poz. 207 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja dotycząca interwencji na morzu pełnym w razie zanieczyszczenia olejami, sporządzona w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r.
Dz.U. 1976 nr 34 poz. 206 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 10 kwietnia 1972 r.
Dz.U. 1976 nr 34 poz. 205 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1976 r. w sprawie przyjęcia przez Tanzanię, Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Katar Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1976 nr 34 poz. 204 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Wenezuelę, Kolumbię i Kubę Poprawki do artykułu 61 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją nr 2847 (XXVI) dnia 20 grudnia 1971 r.
Dz.U. 1976 nr 34 poz. 203 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej.
Dz.U. 1976 nr 34 poz. 202 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o niektórych podatkach i opłatach terenowych.
Dz.U. 1976 nr 33 poz. 201 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1976 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz potwierdzenia przez Zambię i Papuę-Nową Gwineę uczestnictwa w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
Dz.U. 1976 nr 33 poz. 200 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o morzu pełnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.
Dz.U. 1976 nr 33 poz. 199 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1976 r. w sprawie przystąpienia Sułtanatu Omanu do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1976 nr 33 poz. 198 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych.
Dz.U. 1976 nr 33 poz. 197 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września r. w sprawie nadania Politechnice Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki.
Dz.U. 1976 nr 33 poz. 196 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 1976 r. dotyczące ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu w sprawie zmiany Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, sporządzonego w Sofii dnia 21 czerwca 1974 r.
Dz.U. 1976 nr 33 poz. 195 uznany za uchylony Protokół w sprawie zmiany Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, sporządzony w Sofii dnia 21 czerwca 1974 r.
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 194 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 23 września 1976 r. w sprawie zniesienia gminy Tarnobrzeg oraz zmiany granic niektórych gmin w województwie tarnobrzeskim.
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 193 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 23 września 1976 r. w sprawie zmiany granic miasta Tarnobrzega w województwie tarnobrzeskim.
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 192 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1976 r. w sprawie uznania Polskiego Związku Głuchych za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 191 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji.
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 190 obowiązujący Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjęta w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji.
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 189 Oświadczenie rządowe z dnia 13 września 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu dotyczącego poprawki do artykułu 56 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanego w Wiedniu dnia 7 lipca 1971 r.
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 188 obowiązujący Protokół dotyczący poprawki do artykułu 56 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisany w Wiedniu dnia 7 lipca 1971 r.
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 187 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu, przyjętej dnia 30 listopada 1973 r. rezolucją 3068 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 186 obowiązujący Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu, przyjęta dnia 30 listopada 1973 r. rezolucją 3068 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 185 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r.
Dz.U. 1976 nr 32 poz. 184 uchylony Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzona w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r.
Dz.U. 1976 nr 31 poz. 183 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 26 sierpnia 1976 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 1974 r. w sprawie komisji rozjemczych oraz komisji odwoławczych do spraw pracy.
Dz.U. 1976 nr 31 poz. 182 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1976 r. w sprawie melioracji wodnych.
Dz.U. 1976 nr 31 poz. 181 Oświadczenie rządowe z dnia 26 sierpnia 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o substancjach psychotropowych, sporządzonej w Wiedniu dnia 21 lutego 1971 r.
Dz.U. 1976 nr 31 poz. 180 obowiązujący Konwencja o substancjach psychotropowych, sporządzona w Wiedniu dnia 21 lutego 1971 r.
Dz.U. 1976 nr 31 poz. 179 Oświadczenie rządowe z dnia 26 sierpnia 1976 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r.
Dz.U. 1976 nr 31 poz. 178 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r.
Dz.U. 1976 nr 30 poz. 177 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy służby więziennej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia.
Dz.U. 1976 nr 30 poz. 176 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.
Dz.U. 1976 nr 30 poz. 175 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1976 r. w sprawie dodatkowego płatnego urlopu dla niektórych pracowników Radomskiego Przedsiębiorstwa Budowy Pieców Przemysłowych.
Dz.U. 1976 nr 30 poz. 174 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1976 r. w sprawie robót i czynności, których wykonanie jest zabronione w pobliżu urządzeń wodnych.
Dz.U. 1976 nr 29 poz. 173 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 1976 r. w sprawie niektórych podatków i innych należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
Dz.U. 1976 nr 29 poz. 172 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1976 r. w sprawie zawierania przez uspołecznione zakłady pracy umów ubezpieczenia w związku z wypadkami przy pracy.
Dz.U. 1976 nr 29 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1976 r. w sprawie określenia szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych poza resortem oświaty i wychowania oraz nadzoru pedagogicznego nad nimi.
Dz.U. 1976 nr 28 poz. 170 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobieganiu nielegalnemu przywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzonej w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r.
Dz.U. 1976 nr 28 poz. 169 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.
Dz.U. 1976 nr 28 poz. 168 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1976 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o karach pieniężnych i trybu ich nakładania przez Najwyższą Izbę Kontroli.
Dz.U. 1976 nr 28 poz. 167 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1976 r. w sprawie zasad tworzenia i wykorzystania Funduszu Gospodarki Wodnej.
Dz.U. 1976 nr 28 poz. 166 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1976 r. w sprawie określenia wieku emerytalnego i zasad przyznawania dodatku do emerytur i rent inwalidzkich dla funkcjonariuszy pożarnictwa.
Dz.U. 1976 nr 28 poz. 165 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1976 r. w sprawie trybu przeprowadzania czynności kontrolnych przez Najwyższą Izbę Kontroli.
Dz.U. 1976 nr 27 poz. 164 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1976 r. dotyczące potwierdzenia przez Barbados uczestnictwa w Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r.
Dz.U. 1976 nr 27 poz. 163 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1976 r. w sprawie uczestnictwa Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Belgii i Holandii w Konwencji dotyczącej międzynarodowej wymiany wydawnictw oraz Konwencji dotyczącej międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych, sporządzonych w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r.
Dz.U. 1976 nr 27 poz. 162 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1976 r. w sprawie potwierdzenia przez Zambię uczestnictwa w Umowie dotyczącej przewozu przedmiotów o charakterze wychowawczym, naukowym lub kulturalnym, sporządzonej w Lake Success, Nowy Jork dnia 22 listopada 1950 r.
Dz.U. 1976 nr 27 poz. 161 Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 1976 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, sporządzonej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.
Dz.U. 1976 nr 27 poz. 160 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 12 lipca 1976 r. w sprawie przekazania Państwowemu Inspektoratowi Gospodarki Paliwowo-Energetycznej uprawnień do nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów o gospodarce paliwowo-energetycznej.
Dz.U. 1976 nr 27 poz. 159 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 lipca 1976 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Komunikacji upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1976 nr 27 poz. 158 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 1976 r. w sprawie prowadzenia ksiąg przez kościelne jednostki organizacyjne oraz zakony.
Dz.U. 1976 nr 27 poz. 157 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania usług hotelarskich przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1976 nr 27 poz. 156 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za gospodarkę paliwowo-energetyczną w jednostkach gospodarki uspołecznionej, zasad i trybu postępowania przy wymierzaniu i ściąganiu kar pieniężnych za naruszenie przez te osoby, jednostki oraz przez pracowników tych jednostek przepisów o gospodarce paliwowo-energetycznej.
Dz.U. 1976 nr 27 poz. 155 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1976 r. w sprawie określenia zadań wynikających z ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej, które przechodzą do zakresu działania Ministrów Energetyki i Energii Atomowej, Górnictwa oraz Gospodarki Materiałowej.
Dz.U. 1976 nr 26 poz. 154 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 1976 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gier losowych i totalizatorów.
Dz.U. 1976 nr 26 poz. 153 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji rozjemczych oraz komisji odwoławczych do spraw pracy.
Dz.U. 1976 nr 26 poz. 152 Oświadczenie rządowe z dnia 22 czerwca 1976 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Libijskiej Republiki Arabskiej o ubezpieczeniu społecznym pracowników wysyłanych przejściowo na obszar drugiego państwa, podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 26 poz. 151 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Libijskiej Republiki Arabskiej o ubezpieczeniu społecznym pracowników wysyłanych przejściowo na obszar drugiego Państwa, podpisana w Warszawie dnia 7 listopada 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 25 poz. 150 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1976 r. w sprawie powszechnych badań lekarskich dzieci i młodzieży.
Dz.U. 1976 nr 25 poz. 149 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 czerwca 1976 r. w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali położonych w hotelach pracowniczych.
Dz.U. 1976 nr 25 poz. 148 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lipca 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1976 nr 25 poz. 147 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lipca 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła.
Dz.U. 1976 nr 25 poz. 146 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1976 r. w sprawie ograniczenia wywozu niektórych towarów w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1976 nr 25 poz. 145 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1976 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytutów naukowo-badawczych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych.
Dz.U. 1976 nr 24 poz. 144 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 24 czerwca 1976 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: bielskim, jeleniogórskim, kaliskim, płockim i toruńskim.
Dz.U. 1976 nr 24 poz. 143 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 24 czerwca 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: bielskim, gdańskim, kaliskim, miejskim krakowskim, krośnieńskim, łomżyńskim, miejskim łódzkim, ostrołęckim, rzeszowskim, szczecińskim, wałbrzyskim, włocławskim i zamojskim.
Dz.U. 1976 nr 23 poz. 142 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 11 czerwca 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: białostockim, ciechanowskim, elbląskim, kieleckim, słupskim, suwalskim, tarnowskim.
Dz.U. 1976 nr 22 poz. 141 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych.
Dz.U. 1976 nr 22 poz. 140 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energo-Mechanicznych.
Dz.U. 1976 nr 22 poz. 139 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1976 r. w sprawie uznania "Zrzeszenia Prawników Polskich" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1976 nr 22 poz. 138 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1976 r. w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla niektórych pracowników zatrudnionych w zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego.
Dz.U. 1976 nr 21 poz. 137 uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 1976 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 września 1971 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony kraju.
Dz.U. 1976 nr 21 poz. 136 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 1976 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1976 nr 21 poz. 135 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 26 maja 1976 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach przekwaterowania osób nieuprawnionych z osobnych kwater stałych oraz właściwości organów w tych sprawach.
Dz.U. 1976 nr 21 poz. 134 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1976 r. w sprawie podwyższenia emerytur i rent inwalidzkich dla niektórych nauczycieli i nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1976 nr 21 poz. 133 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1976 r. w sprawie zakwaterowania przejściowego sił zbrojnych.
Dz.U. 1976 nr 21 poz. 132 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń na rzecz obrony kraju.
Dz.U. 1976 nr 21 poz. 131 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Protokołu dotyczącego poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanego w Nowym Jorku dnia 12 marca 1971 r.
Dz.U. 1976 nr 21 poz. 130 obowiązujący Protokół dotyczący poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisany w Nowym Jorku dnia 12 marca 1971 r.
Dz.U. 1976 nr 20 poz. 129 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 21 maja 1976 r. w sprawie zasad i trybu postępowania oraz właściwości organów w sprawach paszportowych.
Dz.U. 1976 nr 20 poz. 128 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 6 maja 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ruchu na drogach publicznych.
Dz.U. 1976 nr 20 poz. 127 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1976 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib okręgowych urzędów kontroli.
Dz.U. 1976 nr 19 poz. 126 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1976 r. w sprawie przystąpienia Syrii i Włoch do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r., oraz rozciągnięcia postanowień tej konwencji na księstwo Liechtenstein.
Dz.U. 1976 nr 19 poz. 125 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię i Belgię Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1976 nr 19 poz. 124 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Protokole dodatkowym do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonym w Tokio dnia 14 listopada 1969 r.
Dz.U. 1976 nr 19 poz. 123 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1976 r. w sprawie wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym zezwoleń na prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej.
Dz.U. 1976 nr 19 poz. 122 uchylony Ustawa z dnia 20 maja 1976 r. o grach losowych i totalizatorach.
Dz.U. 1976 nr 19 poz. 121 uchylony Ustawa z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych.
Dz.U. 1976 nr 18 poz. 120 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1976 r. w sprawie przyjęcia przez Indonezję i Haiti Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1976 nr 18 poz. 119 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Kuby Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, podpisanych w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1976 nr 18 poz. 118 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1976 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, sporządzonej w Guadalajara dnia 18 września 1961 r.
Dz.U. 1976 nr 18 poz. 117 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1976 r. w sprawie przystąpienia państwa Kuwejtu do konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego tę konwencję, przystąpienia Chińskiej Republiki Ludowej i Królestwa Lesotho do Protokołu haskiego z 1955 r. i ratyfikacji tego protokołu przez Królestwo Maroka oraz potwierdzenia przez Papuę-Nową Gwineę uczestnictwa w Konwencji warszawskiej lotniczej z 1929 r. i w Protokole haskim z 1955 r.
Dz.U. 1976 nr 18 poz. 116 Oświadczenie rządowe z dnia 23 kwietnia 1976 r. w sprawie przystąpienia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Kanady, Maroka i Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.
Dz.U. 1976 nr 18 poz. 115 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.
Dz.U. 1976 nr 18 poz. 114 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1976 nr 18 poz. 113 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Umowie o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 22 kwietnia 1968 r.
Dz.U. 1976 nr 18 poz. 112 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1976 r. w sprawie niektórych podatków i opłat terenowych.
Dz.U. 1976 nr 17 poz. 111 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1976 r. w sprawie przyjęcia Republiki Wysp Zielonego Przylądka, Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, Mozambickiej Republiki Ludowej, Papui-Nowej Gwinei, Republiki Wysp Komorskich i Republiki Surinamu do Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1976 nr 17 poz. 110 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1976 r. w sprawie przystąpienia Chińskiej Republiki Ludowej oraz potwierdzenia przez Papuę-Nową Gwineę uczestnictwa w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1976 nr 17 poz. 109 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze dnia 16 grudnia 1970 r.
Dz.U. 1976 nr 17 poz. 108 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 1976 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rolników ze zrywki i wywozu drewna z lasów przy użyciu ciągników.
Dz.U. 1976 nr 17 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków i opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych nowo założonych zakładów rzemieślniczych i gastronomicznych.
Dz.U. 1976 nr 17 poz. 106 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty paszportowej.
Dz.U. 1976 nr 16 poz. 105 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1976 r. w sprawie przystąpienia Libanu do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r.
Dz.U. 1976 nr 16 poz. 104 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dodatkowej do Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) z dnia 25 lutego 1961 r. dotyczącej odpowiedzialności kolei za śmierć i zranienie podróżnych oraz w Protokołach A i B, sporządzonych w Bernie dnia 26 lutego 1966 r.
Dz.U. 1976 nr 16 poz. 103 Oświadczenie rządowe z dnia 13 kwietnia 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.
Dz.U. 1976 nr 16 poz. 102 Oświadczenie rządowe z dnia 12 kwietnia 1976 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym, podpisanej w Warszawie dnia 9 października 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 16 poz. 101 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym, podpisana w Warszawie dnia 9 października 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 16 poz. 100 Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 103 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony macierzyństwa (zrewidowanej w 1952 roku), przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r.
Dz.U. 1976 nr 16 poz. 99 obowiązujący Konwencja nr 103 dotycząca ochrony macierzyństwa (zrewidowana w 1952 roku), przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r.
Dz.U. 1976 nr 16 poz. 98 Oświadczenie rządowe z dnia 27 marca 1976 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie wzajemnego przyznania prawa uprawiania rybołówstwa w ich strefach rybołówstwa morskiego, podpisanej w Sztokholmie dnia 9 grudnia 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 16 poz. 97 uznany za uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie wzajemnego przyznania prawa uprawiania rybołówstwa w ich strefach rybołówstwa morskiego, podpisana w Sztokholmie dnia 9 grudnia 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 15 poz. 96 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 1 kwietnia 1976 r. w sprawie trybu ustanawiania rzeczoznawców budowlanych dla budownictwa w dziedzinie gospodarki wodnej.
Dz.U. 1976 nr 15 poz. 95 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 kwietnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji przedpoborowych.
Dz.U. 1976 nr 15 poz. 94 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 1976 r. w sprawie kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej, określenia wykroczeń, za które członkowie ochotniczych straży pożarnych są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 1976 nr 15 poz. 93 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1976 r. w sprawie przekształcenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
Dz.U. 1976 nr 15 poz. 92 Oświadczenie rządowe z dnia 2 kwietnia 1976 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o uregulowaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Berlinie dnia 12 listopada 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 15 poz. 91 wygaśnięcie aktu Konwencja między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o uregulowaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisana w Berlinie dnia 12 listopada 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 90 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i uprawnień inspektorów-rzeczoznawców i inspektorów społecznych Najwyższej Izby Kontroli oraz zasad wynagradzania inspektorów-rzeczoznawców.
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 89 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie zasad i trybu koordynacji działalności organów kontroli, inspekcji i rewizji z działalnością Najwyższej Izby Kontroli.
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 88 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Materiałowej.
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 87 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przemysłu Maszynowego.
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 86 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych.
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 85 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Hutnictwa.
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 84 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Górnictwa.
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 83 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1979 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energetyki i Energii Atomowej.
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 82 Oświadczenie rządowe z dnia 19 marca 1976 r. w sprawie wejścia w życie zmian do tekstu załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., zawierającego Regulamin międzynarodowy dla przewozu koleją towarów niebezpiecznych (RID).
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 81 Oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 1976 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 1 lutego 1957 r., sporządzonego w Warszawie dnia 18 kwietnia 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 80 wygaśnięcie aktu Protokół do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 1 lutego 1957 r., sporządzony w Warszawie dnia 18 kwietnia 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 79 Oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 1976 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, dotyczącego poprawek do tej konwencji, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 6 października 1970 r.
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 78 uchylony Protokół do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, dotyczący poprawek do tej konwencji, sporządzony w Waszyngtonie dnia 6 października 1970 r.
Dz.U. 1976 nr 13 poz. 77 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 17 marca 1976 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w zakładach pracy.
Dz.U. 1976 nr 13 poz. 76 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1976 nr 13 poz. 75 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne.
Dz.U. 1976 nr 13 poz. 74 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1976 r. w sprawie wykonania przepisów dekretu o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin.
Dz.U. 1976 nr 12 poz. 73 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 marca 1976 r. w sprawie włączania i wyłączania gruntów państwowego gospodarstwa leśnego oraz zmiany uprawy leśnej na inny rodzaj użytkowania.
Dz.U. 1976 nr 12 poz. 72 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 12 marca 1976 r. w sprawie ustalenia granicy wodnej (redy) morskiego portu handlowego w Gdyni.
Dz.U. 1976 nr 12 poz. 71 uznany za uchylony Ustawa z dnia 27 marca 1976 r. o utworzeniu urzędu Ministra Gospodarki Materiałowej.
Dz.U. 1976 nr 12 poz. 70 uchylony Ustawa z dnia 27 marca 1976 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych.
Dz.U. 1976 nr 12 poz. 69 uchylony Ustawa z dnia 27 marca 1976 r. o utworzeniu urzędu Ministra Hutnictwa.
Dz.U. 1976 nr 12 poz. 68 uchylony Ustawa z dnia 27 marca 1976 r. o utworzeniu urzędu Ministra Górnictwa.
Dz.U. 1976 nr 12 poz. 67 uchylony Ustawa z dnia 27 marca 1976 r. o utworzeniu urzędu Ministra Energetyki i Energii Atomowej.
Dz.U. 1976 nr 12 poz. 66 uchylony Ustawa z dnia 27 marca 1976 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Dz.U. 1976 nr 11 poz. 65 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lutego 1976 r. w sprawie reflektorów radarowych na statkach morskich.
Dz.U. 1976 nr 11 poz. 64 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1976 r. w sprawie zasad i trybu pokrywania przez zakłady pracy wydatków na świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Dz.U. 1976 nr 11 poz. 63 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1976 r. w sprawie warunków, trybu i organów właściwych do wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym uprawnień do tworzenia przedstawicielstw na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dla wykonywania działalności gospodarczej.
Dz.U. 1976 nr 11 poz. 62 Oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 1976 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o zniesieniu wiz przy podróżach służbowych i prywatnych, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 11 poz. 61 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o zniesieniu wiz przy podróżach służbowych i prywatnych, podpisana w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 11 poz. 60 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 1976 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o zmianie przebiegu granicy państwowej oraz niektórych innych sprawach związanych z budową i eksploatacją przez Stroną Polską zapory na Dunajcu, podpisanej w Warszawie dnia 21 marca 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 11 poz. 59 obowiązujący Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o zmianie przebiegu granicy państwowej oraz niektórych innych sprawach związanych z budową i eksploatacją przez Stronę Polską zapory na Dunajcu, podpisana w Warszawie dnia 21 marca 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 10 poz. 58 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r.
Dz.U. 1976 nr 10 poz. 57 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, sporządzonych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.
Dz.U. 1976 nr 10 poz. 56 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1976 r. w sprawie przyjęcia przez Tonga, Mozambik, Demokratyczną Republikę Wietnamu i Komory Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1976 nr 10 poz. 55 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 19 lutego 1976 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.
Dz.U. 1976 nr 10 poz. 54 uchylony Dekret z dnia 4 marca 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin.
Dz.U. 1976 nr 9 poz. 53 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1976 r. dotyczące przystąpienia Brazylii do Układu w sprawie Antarktydy, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1976 nr 9 poz. 52 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1976 r. w sprawie potwierdzenia przez Lesotho i Zambię uczestnictwa w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1976 nr 9 poz. 51 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r.
Dz.U. 1976 nr 9 poz. 50 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1976 r. w sprawie przystąpienia Nikaragui do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1976 nr 9 poz. 49 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1976 r. w sprawie składu komisji poborowych i wynagrodzenia za udział w pracach tych komisji.
Dz.U. 1976 nr 9 poz. 48 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lutego 1976 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Muzułmańską Republiką Pakistanu o zapobieżeniu podwójnego opodatkowania dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 25 października 1974 r.
Dz.U. 1976 nr 9 poz. 47 obowiązujący Umowa pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Muzułmańską Republiką Pakistanu o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu dochodu, podpisana w Warszawie dnia 25 października 1974 r.
Dz.U. 1976 nr 8 poz. 46 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1976 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 8 lutego 1949 r., oraz do protokołów do tej konwencji.
Dz.U. 1976 nr 8 poz. 45 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1976 r. w sprawie przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Konwencji o rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 24 stycznia 1959 r.
Dz.U. 1976 nr 8 poz. 44 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1976 r. dotyczące przystąpienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Konwencji w sprawie ochrony zasobów biologicznych Południowo-Wschodniego Atlantyku, sporządzonej w Rzymie dnia 23 października 1969 r.
Dz.U. 1976 nr 8 poz. 43 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 11 lutego 1971 r.
Dz.U. 1976 nr 8 poz. 42 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 1976 r. w sprawie bezpiecznej żeglugi statków morskich w rejonach skupienia tras żeglugowych i nasilonego ruchu statków.
Dz.U. 1976 nr 8 poz. 41 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 16 lutego 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczenia rodzajów rzemiosł oraz określenia uprawnień i kwalifikacji zawodowych wymaganych do ich wykonywania.
Dz.U. 1976 nr 8 poz. 40 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników.
Dz.U. 1976 nr 8 poz. 39 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracy w niedzielę i święta w placówkach handlu detalicznego i w zakładach świadczących usługi dla ludności.
Dz.U. 1976 nr 8 poz. 38 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 1976 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzonej w Montrealu dnia 23 września 1971 r.
Dz.U. 1976 nr 8 poz. 37 obowiązujący Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzona w Montrealu dnia 23 września 1971 r.
Dz.U. 1976 nr 7 poz. 36 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 16 lutego 1976 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r.
Dz.U. 1976 nr 6 poz. 35 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1976 r.
Dz.U. 1976 nr 6 poz. 34 Oświadczenie rządowe z dnia 19 stycznia 1976 r. w sprawie przyjęcia przez Grenadę i Botswanę Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r., zmienionej poprawkami przyjętymi w Genewie dnia 28 maja 1959 r. na dwunastym Światowym Zgromadzeniu Zdrowia.
Dz.U. 1976 nr 6 poz. 33 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 14 lutego 1976 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie ubezpieczenia społecznego osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
Dz.U. 1976 nr 6 poz. 32 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 3 lutego 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1976 nr 6 poz. 31 uchylony Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 30 stycznia 1976 r. w sprawie niektórych warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.
Dz.U. 1976 nr 6 poz. 30 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1976 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania okręgowych komisji kontroli zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia.
Dz.U. 1976 nr 5 poz. 29 uznany za uchylony Ustawa z dnia 10 lutego 1976 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1976 nr 4 poz. 28 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r.
Dz.U. 1976 nr 4 poz. 27 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie przystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.
Dz.U. 1976 nr 4 poz. 26 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie przyjęcia przez Austrię i Etiopię Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1976 nr 4 poz. 25 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie opodatkowania przychodów indywidualnych rybaków morskich i zalewowych.
Dz.U. 1976 nr 4 poz. 24 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 stycznia 1976 r. w sprawie zaliczenia niektórych substancji do środków odurzających.
Dz.U. 1976 nr 4 poz. 23 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1976 r. w sprawie wolnych obszarów celnych.
Dz.U. 1976 nr 4 poz. 22 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk kierowniczych, na których zatrudnia się pracowników na podstawie powołania.
Dz.U. 1976 nr 3 poz. 21 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 1976 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym.
Dz.U. 1976 nr 3 poz. 20 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 1976 r. w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą więzienną.
Dz.U. 1976 nr 3 poz. 19 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą.
Dz.U. 1976 nr 2 poz. 18 Oświadczenie rządowe z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie przystąpienia Iranu do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego te konwencję, potwierdzenia przez Lesotho uczestnictwa w Konwencji warszawskiej lotniczej i w protokole z 1929 r. oraz potwierdzenia przez Wspólnotę Bahamów uczestnictwa w Konwencji warszawskiej lotniczej z 1929 r. i w Protokole haskim z 1955 r.
Dz.U. 1976 nr 2 poz. 17 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 stycznia 1976 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania komend straży pożarnych oraz komendanta gminnego straży pożarnych.
Dz.U. 1976 nr 2 poz. 16 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Państwa z dnia 17 stycznia 1976 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych stopnia wojewódzkiego.
Dz.U. 1976 nr 2 poz. 15 uchylony Ustawa z dnia 17 stycznia 1976 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych.
Dz.U. 1976 nr 2 poz. 14 wygaśnięcie aktu Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 stycznia 1976 r. o upływie kadencji rad narodowych stopnia wojewódzkiego.
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 13 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 stycznia 1976 r. w sprawie zmiany granic miasta Myszkowa w województwie częstochowskim i miasta Konina w województwie konińskim.
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 12 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 stycznia 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia oraz zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: bydgoskim, częstochowskim, jeleniogórskim, konińskim, koszalińskim, miejskim krakowskim, lubelskim, nowosądeckim i olsztyńskim.
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 11 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie zmiany granic miasta Kostrzyna w województwie gorzowskim.
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 10 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia oraz zmiany granic i nazw gmin oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwach: gdańskim, gorzowskim, leszczyńskim, włocławskim i zielonogórskim.
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego.
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1975 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 7 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania organów administracji probierczej oraz organizacji, właściwości miejscowej i siedzib urzędów probierczych.
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 6 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1975 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 5 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisana w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 4 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1975 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o przyjaźni i współpracy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisanego w Ułan Bator dnia 4 lipca 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 3 wygaśnięcie aktu Układ o przyjaźni i współpracy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisany w Ułan Bator dnia 4 lipca 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 2 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 1975 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 10 kwietnia 1972 r.
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 1 obowiązujący Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu, sporządzona w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 10 kwietnia 1972 r.