Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1968 nr 55 poz. 399 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia 1968 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1968 nr 55 poz. 398 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1968 r. w sprawie wydawania talonów Narodowego Banku Polskiego na wymianę pieniędzy polskich za granicą.
M.P. 1968 nr 55 poz. 397 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 17 grudnia 1968 r. w sprawie wyposażenia laboratoriów pomiarowych w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1968 nr 55 poz. 396 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 grudnia 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad stosowania mandatów karnych.
M.P. 1968 nr 55 poz. 395 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 10 grudnia 1968 r. w sprawie skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi.
M.P. 1968 nr 55 poz. 394 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1968 r. w sprawie zezwolenia dla osób przekraczających granicę państwową lub burtę statków morskich na wywóz, przywóz i przewóz wartości dewizowych.
M.P. 1968 nr 55 poz. 393 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1968 r. w sprawie niektórych świadczeń pieniężnych w stosunkach z osobami przebywającymi w kraju.
M.P. 1968 nr 55 poz. 392 uchylony wykazem Uchwała nr 367 Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1968 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprawozdawczości z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac oraz wypłat z tytułu rent, zasiłków i stypendiów.
M.P. 1968 nr 54 poz. 391 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 listopada 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu obniżania lub cofania dodatkowego wynagrodzenia miesięcznego lekarzom i lekarzom dentystom za pracę w lecznictwie otwartym, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych i w stacjach krwiodawstwa.
M.P. 1968 nr 54 poz. 390 uchylony Zarządzenie Ministrów Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Rolnictwa z dnia 5 grudnia 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat uiszczanych przez dzierżawców za pozyskaną zwierzynę na terenach wydzierżawionych obwodów łowieckich oraz odstępowania ubitej zwierzyny osobom wykonującym polowanie w tych obwodach.
M.P. 1968 nr 54 poz. 389 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1968 r. w sprawie sprzedaży zagranicznych środków płatniczych na cele prywatnego pobytu za granicą.
M.P. 1968 nr 54 poz. 388 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1968 r. o narodowym planie gospodarczym na 1969 r. i podstawowych założeniach planu na 1970 r.
M.P. 1968 nr 54 poz. 387 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1968 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki.
M.P. 1968 nr 54 poz. 386 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1968 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki.
M.P. 1968 nr 54 poz. 385 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1968 r. w sprawie odwołania Ministra Handlu Zagranicznego.
M.P. 1968 nr 54 poz. 384 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1968 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac.
M.P. 1968 nr 54 poz. 383 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1968 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac.
M.P. 1968 nr 54 poz. 382 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1968 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
M.P. 1968 nr 54 poz. 381 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1968 r. w sprawie powołania Ministra Spraw Zagranicznych.
M.P. 1968 nr 54 poz. 380 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1968 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
M.P. 1968 nr 54 poz. 379 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1968 r. w sprawie odwołania Ministra Spraw Zagranicznych.
M.P. 1968 nr 54 poz. 378 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1968 r. w sprawie odwołania Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1968 nr 54 poz. 377 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1968 r. w sprawie odwołania Wiceprezesa Rady Ministrów.
M.P. 1968 nr 54 poz. 376 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1968 r. w sprawie wyboru członka Rady Państwa.
M.P. 1968 nr 54 poz. 375 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1968 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z wykonania narodowego planu gospodarczego w 1967 r., sprawozdania Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1967 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium za ten okres.
M.P. 1968 nr 53 poz. 374 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 grudnia 1968 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN).
M.P. 1968 nr 53 poz. 373 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 grudnia 1968 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1968 nr 53 poz. 372 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 3 grudnia 1968 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1968 nr 53 poz. 371 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 16 grudnia 1968 r. w sprawie uzupełnienia wykazów jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1968 nr 53 poz. 370 obowiązujący Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 11 grudnia 1968 r. w sprawie ogłoszenia wykazu opublikowanych w Monitorze Polskim przepisów, które utraciły moc.
M.P. 1968 nr 53 poz. 369 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 26 lipca 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wytycznych dotyczących ustalania normatywów czasowych oddawania maszyn i urządzeń do montażu i eksploatacji.
M.P. 1968 nr 53 poz. 368 uchylony wykazem Uchwała nr 351 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1968 r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen porównywalnych dla wyrobów i usług przemysłowych na lata 1971-1975 oraz rozszerzenia praktycznych zastosowań metody indeksów cen.
M.P. 1968 nr 53 poz. 367 uchylony Uchwała nr 348 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1968 r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen zbytu artykułów nabywanych na podstawie zawartych pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej umów w ramach kooperacji przemysłowej.
M.P. 1968 nr 53 poz. 366 uznany za uchylony Uchwała nr 346 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1968 r. zmieniająca uchwałę w sprawie usprawnienia kooperacji przemysłowej.
M.P. 1968 nr 52 poz. 365 uchylony wykazem Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 9 listopada 1968 r. w sprawie ogłoszenia wykazu przepisów dotyczących przestrzegania dyscypliny pracy i płac.
M.P. 1968 nr 52 poz. 364 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 listopada 1968 r. w sprawie kierunków studiów i stanowisk uzasadniających pobieranie przez pracowników z wyższym wykształceniem uposażenia według zasad i stawek lekarskich.
M.P. 1968 nr 52 poz. 363 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 listopada 1968 r. w sprawie dodatkowego wynagradzania pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej otwartej, w stacjach pogotowia ratunkowego, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz w stacjach krwiodawstwa.
M.P. 1968 nr 52 poz. 362 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 27 listopada 1968 r. w sprawie udzielania żołnierzom w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą.
M.P. 1968 nr 52 poz. 361 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1968 r. w sprawie postępowania w razie osiągnięcia nadmiernego zysku ze sprzedaży nietypowych maszyn i urządzeń.
M.P. 1968 nr 52 poz. 360 uchylony wykazem Zarządzenie nr 101 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1968 r. w sprawie wykonywania przez uspołecznione zakłady pracy niektórych czynności z zakresu emerytur i rent.
M.P. 1968 nr 52 poz. 359 uchylony wykazem Zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1968 r. w sprawie okresowych ocen pracy pracowników rad narodowych.
M.P. 1968 nr 52 poz. 358 uchylony wykazem Zarządzenie nr 99 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1968 r. w sprawie kierowniczych stanowisk w prezydiach rad narodowych.
M.P. 1968 nr 52 poz. 357 uchylony wykazem Zarządzenie nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1968 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zgody na wykonywanie stałych dodatkowych zajęć zarobkowych przez pracowników rad narodowych.
M.P. 1968 nr 51 poz. 356 uchylony Uchwała nr 333 Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1968 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
M.P. 1968 nr 51 poz. 355 uchylony Uchwała nr 332 Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1968 r. w sprawie współdziałania państwowych jednostek gospodarczych z zarządami dróg publicznych w odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi na drogach państwowych i lokalnych.
M.P. 1968 nr 50 poz. 354 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 1968 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1968 nr 50 poz. 353 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 27 listopada 1968 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1968 nr 50 poz. 352 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 22 listopada 1968 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1968 nr 50 poz. 351 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 1968 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu uchwały nr 100 Rady Ministrów z dnia 18 marca 1968 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Zakładowi Ubezpieczeń.
M.P. 1968 nr 50 poz. 350 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 12 listopada 1968 r. w sprawie ogólnych warunków umów o świadczenia niektórych usług na rzecz ludności przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1968 nr 50 poz. 349 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu organizacji społecznych ludu pracującego, które mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli oraz których przedstawiciele mogą występować jako pełnomocnicy procesowi.
M.P. 1968 nr 50 poz. 348 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 listopada 1968 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1968 nr 50 poz. 347 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 listopada 1968 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1968 nr 50 poz. 346 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 listopada 1968 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1968 nr 50 poz. 345 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 listopada 1968 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1968 nr 49 poz. 344 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 7 listopada 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przypadków nie stanowiących przeszkody do pobierania dodatków specjalnych przez pracowników nauki i pracowników dydaktycznych.
M.P. 1968 nr 49 poz. 343 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 października 1968 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania trwałego uszczerbku na zdrowiu dla celów wypłaty jednorazowych odszkodowań oraz świadczeń wyrównawczych pracownikom poszkodowanym wskutek wypadków przy pracy.
M.P. 1968 nr 49 poz. 342 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia składników podstawy wymiaru renty funkcjonariuszów Służby Więziennej oraz ich rodzin.
M.P. 1968 nr 49 poz. 341 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji przemiału gospodarczego zbóż i przemiału umownego.
M.P. 1968 nr 49 poz. 340 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 listopada 1968 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1968 nr 49 poz. 339 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 listopada 1968 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1968 nr 49 poz. 338 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1968 r. w sprawie uchylenia zezwoleń dewizowych, udzielonych rzecznikom patentowym na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi.
M.P. 1968 nr 49 poz. 337 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 5 listopada 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zadań służby inwestycyjnej w państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1968 nr 48 poz. 336 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 14 listopada 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 62 Rady Ministrów z dnia 24 marca 1965 r. w sprawie zasad gospodarowania niemetalicznymi surowcami wtórnymi.
M.P. 1968 nr 48 poz. 335 Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 listopada 1968 r. w sprawie szczegółowego zakresu spisu próbnego, terminów jego przeprowadzenia oraz ustalenia wybranych obwodów spisowych.
M.P. 1968 nr 47 poz. 334 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 listopada 1968 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1968 nr 47 poz. 333 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 października 1968 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1968 nr 47 poz. 332 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 4 listopada 1968 r. w sprawie szczegółowego określenia wysokości kosztów badań lekarskich pracowników, przeprowadzanych dla ustalenia jednorazowych odszkodowań i innych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy.
M.P. 1968 nr 47 poz. 331 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 1968 r. w sprawie zasad spłaty kredytu z funduszu aktywizacji małych miast przez prezydia powiatowych i miejskich rad narodowych.
M.P. 1968 nr 47 poz. 330 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenia norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń.
M.P. 1968 nr 47 poz. 329 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu spółdzielniom produkcyjnym i kółkom rolniczym przy zakupie oleju napędowego.
M.P. 1968 nr 47 poz. 328 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 1968 r. w sprawie ulgi podatkowej dla spółdzielni korzystających z funduszu aktywizacji małych miast.
M.P. 1968 nr 47 poz. 327 uchylony Uchwała nr 320 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1968 r. w sprawie organizacji sieci społecznych korespondentów statystycznych.
M.P. 1968 nr 46 poz. 326 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 października 1968 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1968 nr 46 poz. 325 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 października 1968 r. w sprawie zgodności towarów pochodzących z importu z wymaganiami Polskich Norm i norm branżowych.
M.P. 1968 nr 46 poz. 324 uchylony Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 1968 r. w sprawie zaszeregowania do grup uposażenia nauczycieli studium wojskowego zatrudnionych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych.
M.P. 1968 nr 46 poz. 323 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 25 października 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dopuszczania do ruchu lub do obrotu niektórych urządzeń energetycznych oraz obowiązku ich oznaczania.
M.P. 1968 nr 46 poz. 322 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 2 października 1968 r. w sprawie zasad współpracy terenowych organów planowania gospodarczego i terenowych organów miejscowego planowania przestrzennego.
M.P. 1968 nr 45 poz. 321 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 listopada 1968 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1968 nr 45 poz. 320 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 18 października 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów i katedr w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie i w Wyższych Szkołach Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.
M.P. 1968 nr 45 poz. 319 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 października 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za niektóre świadczenia zakładów społecznych służby zdrowia.
M.P. 1968 nr 45 poz. 318 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 października 1968 r. w sprawie ustalenia norm ubytków naturalnych rozpuszczalnika acetonowego "H", węgla drzewnego z drewna liściastego, smoły z drewna iglastego oraz świeżych owoców: borówki czernicy, borówki brusznicy, dzikiej róży i kurki.
M.P. 1968 nr 44 poz. 317 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 18 października 1968 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1968 nr 44 poz. 316 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 października 1968 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1968 nr 44 poz. 315 uchylony Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 15 października 1968 r. w sprawie obowiązków organów wojskowych w zakresie załatwiania spraw zaopatrzenia inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
M.P. 1968 nr 44 poz. 314 uchylony Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 1968 r. w sprawie ustalenia wykazów chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz okresów, w których po zwolnieniu ze służby wojskowej może powstać inwalidztwo wskutek choroby.
M.P. 1968 nr 44 poz. 313 uchylony Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 1968 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania organów wojskowych w zakresie ustalania charakteru wypadków podczas służby wojskowej dla celów zaopatrzenia inwalidzkiego żołnierzy niezawodowych.
M.P. 1968 nr 44 poz. 312 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 sierpnia 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa publiczności oraz porządku i higieny w miejscach publicznej działalności artystycznej i rozrywkowej.
M.P. 1968 nr 44 poz. 311 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 19 października 1968 r. w sprawie składu, właściwości i trybu postępowania Komisji Odwoławczej do Spraw Emerytalnych.
M.P. 1968 nr 44 poz. 310 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 25 października 1968 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1968 nr 43 poz. 309 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 października 1968 r. o ustaleniu wykazu leków silnie działających, które mogą być wydawane z aptek bez recept.
M.P. 1968 nr 43 poz. 308 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 października 1968 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.
M.P. 1968 nr 43 poz. 307 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 10 października 1968 r. w sprawie ustalenia zasobów złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, sporządzania oraz przedstawiania dokumentacji geologicznej do zatwierdzenia.
M.P. 1968 nr 43 poz. 306 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 11 października 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia normatywów czasowych oddawania do montażu i eksploatacji maszyn branżowych przemysłu rolno-spożywczego i sprężarek chłodniczych.
M.P. 1968 nr 43 poz. 305 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 października 1968 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1968 nr 43 poz. 304 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 października 1968 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1968 nr 43 poz. 303 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 października 1968 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1968 nr 43 poz. 302 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 października 1968 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1968 nr 43 poz. 301 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 października 1968 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1968 nr 43 poz. 300 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 października 1968 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1968 nr 43 poz. 299 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 9 października 1968 r. w sprawie opłat za badania wykonywane w laboratoriach Państwowej Inspekcji Handlowej.
M.P. 1968 nr 43 poz. 298 uchylony wykazem Uchwała nr 301 Rady Ministrów z dnia 9 października 1968 r. w sprawie ulg w spłacie kredytów zaciągniętych przez nauczycieli w latach 1956-1967 na budowę domów (mieszkań) na terenie wsi oraz osiedli i miast nie liczących więcej niż 2000 mieszkańców.
M.P. 1968 nr 43 poz. 297 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 9 października 1968 r. o zmianie uchwały w sprawie uposażeń sędziów i członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego.
M.P. 1968 nr 42 poz. 296 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 24 września 1968 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1968 nr 42 poz. 295 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 30 września 1968 r. w sprawie uzupełnienia wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.
M.P. 1968 nr 42 poz. 294 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 27 września 1968 r. w sprawie rodzajów zatrudnień, których okresowe wykonywanie nie powoduje zawieszenia prawa do emerytury lub renty.
M.P. 1968 nr 42 poz. 293 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 31 sierpnia 1968 r. w sprawie dodatku do uposażenia dla pracowników, którym powierzono prowadzenie służbowego samochodu.
M.P. 1968 nr 41 poz. 292 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 1968 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1968 nr 41 poz. 291 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 września 1968 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Ogólnowojskowej Wystawie Prac Wynalazczych w Warszawie w roku 1968 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tej wystawie w roku 1968.
M.P. 1968 nr 41 poz. 290 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 23 września 1968 r. w sprawie zasad stosowania mandatów karnych przez organy do spraw gospodarki wodnej prezydiów rad narodowych.
M.P. 1968 nr 41 poz. 289 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 1968 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Ochrony Przyrody".
M.P. 1968 nr 41 poz. 288 uchylony wykazem Uchwała nr 294 Rady Ministrów z dnia 23 września 1968 r. w sprawie fundowanych stypendiów doktoranckich.
M.P. 1968 nr 41 poz. 287 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 291 Rady Ministrów z dnia 20 września 1968 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyłączenia niektórych terenów strefy nadgranicznej spod obowiązku posiadania zezwoleń na zamieszkanie i pobyt.
M.P. 1968 nr 40 poz. 286 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 września 1968 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1968 nr 40 poz. 285 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 września 1968 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1968 nr 40 poz. 284 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk z dnia 16 września 1968 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1968 nr 40 poz. 283 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 10 września 1968 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących kryteriów oceny jakości wyrobów.
M.P. 1968 nr 40 poz. 282 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 sierpnia 1968 r. w sprawie sposobu podawania do publicznej wiadomości programu imprez artystycznych i rozrywkowych i jego zmiany oraz trybu dokonywania zwrotu zapłaconej kwoty za bilet wstępu wykupiony przed zmianą programu.
M.P. 1968 nr 40 poz. 281 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 sierpnia 1968 r. w sprawie określenia publicznych imprez artystycznych i rozrywkowych objętych obowiązkiem zgłoszenia.
M.P. 1968 nr 40 poz. 280 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń z budżetami terenowymi państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym.
M.P. 1968 nr 40 poz. 279 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 82 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 1968 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1968 nr 40 poz. 278 uznany za uchylony Uchwała nr 285 Rady Ministrów z dnia 17 września 1968 r. zmieniająca uchwałę w sprawie środków niezbędnych dla podniesienia warunków pracy zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.
M.P. 1968 nr 39 poz. 277 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 sierpnia 1968 r. w sprawie wykazu czynników szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych.
M.P. 1968 nr 39 poz. 276 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 22 sierpnia 1968 r. w sprawie skupu od ludności artykułów pochodzenia zagranicznego.
M.P. 1968 nr 39 poz. 275 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnienia organizacji społecznych i zawodowych od niektórych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1968 nr 38 poz. 274 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 sierpnia 1968 r. w sprawie specjalnego leczenia, przeszkolenia oraz usprawnienia w ośrodkach rehabilitacji osób pobierających renty inwalidzkie.
M.P. 1968 nr 38 poz. 273 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 1968 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego w przemyśle cukrowniczym.
M.P. 1968 nr 38 poz. 272 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 1968 r. w sprawie przeznaczenia środków na wydatki o charakterze reprezentacyjnym.
M.P. 1968 nr 38 poz. 271 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 września 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi związane z realizacją uprawnień z wynalazków.
M.P. 1968 nr 38 poz. 270 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 1968 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1968 nr 37 poz. 269 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 27 sierpnia 1968 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1968 nr 37 poz. 268 Okólnik Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 24 sierpnia 1968 r. zmieniający okólnik w sprawie zakresu przedmiotowego rzemiosł oraz rozgraniczenia rzemiosła i przemysłu fabrycznego.
M.P. 1968 nr 37 poz. 267 uchylony wykazem Pismo Okólne Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 sierpnia 1968 r. w sprawie wykazywania w planach i w sprawozdawczości liczby kobiet korzystających z bezpłatnych urlopów w celu sprawowania opieki nad małymi dziećmi.
M.P. 1968 nr 37 poz. 266 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 sierpnia 1968 r. w sprawie zasad sporządzania oraz trybu zatwierdzania planów ruchu dla robót górniczych i wierceń studziennych objętych pracami geologicznymi, do których mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa górniczego.
M.P. 1968 nr 37 poz. 265 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 sierpnia 1968 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XXII Targach Krajowych - Jesień 1968 w Poznaniu w roku 1968 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1968.
M.P. 1968 nr 37 poz. 264 Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 14 sierpnia 1968 r. w sprawie upoważnienia Polskiego Rejestru Statków w Gdańsku do legalizacji chronometrów okrętowych.
M.P. 1968 nr 37 poz. 263 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 2 września 1968 r. w sprawie poboru mężczyzn i kobiet w 1968 r.
M.P. 1968 nr 37 poz. 262 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1968 r. w sprawie ponoszenia opłat od wpłat dokonywanych w placówkach pocztowych, Powszechnej Kasy Oszczędności i spółdzielniach oszczędnościowo-pożyczkowych na rachunki niektórych instytucji finansowych.
M.P. 1968 nr 37 poz. 261 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania przez przedsiębiorstwa państwowe odpisów na fundusz rozwoju i fundusz inwestycyjno-remontowy z tytułu produkcji wyrobów oznaczonych znakami jakości.
M.P. 1968 nr 37 poz. 260 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 24 sierpnia 1968 r. w sprawie niektórych materiałów niezbędnych do wykonania obiektów budownictwa i remontowych robót budowlanych, realizowanych przez spółdzielnie pracy.
M.P. 1968 nr 37 poz. 259 uchylony Uchwała nr 280 Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1968 r. zmieniająca uchwałę o wstępnym stażu pracy absolwentów szkół wyższych.
M.P. 1968 nr 36 poz. 258 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 września 1968 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1968 nr 36 poz. 257 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 26 sierpnia 1968 r. w sprawie szczegółowego zakresu, składu i trybu działania komisji koordynacji przewozów.
M.P. 1968 nr 36 poz. 256 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 15 sierpnia 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wstępnego stażu pracy absolwentów szkół przysposobienia zawodowego, rzemiosł budowlanych, zasadniczych i średnich szkół zawodowych oraz średnich szkół ogólnokształcących w przedsiębiorstwach budowlanych i budowlano-montażowych.
M.P. 1968 nr 36 poz. 255 uchylony Uchwała nr 277 Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1968 r. w sprawie oceny maszyn i innych urządzeń technicznych w zakresie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.
M.P. 1968 nr 36 poz. 254 uchylony Uchwała nr 274 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1968 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych przedsiębiorstw i zjednoczeń.
M.P. 1968 nr 36 poz. 253 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 269 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1968 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek zaliczonych do bibliotek naukowych.
M.P. 1968 nr 36 poz. 252 uznany za uchylony Uchwała nr 266 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1968 r. w sprawie ogólnych warunków dostaw towarów między przedsiębiorstwami krajów członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w redakcji 1968 r. (OWD RWPG 1968 r.).
M.P. 1968 nr 35 poz. 251 Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 17 sierpnia 1968 r. w sprawie ogłoszenia przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.
M.P. 1968 nr 35 poz. 250 obowiązujący Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 19 sierpnia 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ładowania samochodów ciężarowych i przyczep.
M.P. 1968 nr 35 poz. 249 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1968 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.
M.P. 1968 nr 35 poz. 248 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1968 r. w sprawie funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach specjalizujących się w produkcji eksportowej.
M.P. 1968 nr 35 poz. 247 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ponoszenia opłat od niektórych wpłat dokonywanych w placówkach pocztowych i Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1968 nr 35 poz. 246 Uchwała nr 263 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1968 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania surowcami wtórnymi.
M.P. 1968 nr 35 poz. 245 uchylony Uchwała nr 262 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1968 r. w sprawie rozporządzania przez jednostki gospodarki uspołecznionej niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi.
M.P. 1968 nr 35 poz. 244 uchylony wykazem Uchwała nr 257 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1968 r. w sprawie podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1968 nr 35 poz. 243 uchylony Uchwała nr 255 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1968 r. zmieniająca uchwałę o podatku dochodowym od spółdzielczości.
M.P. 1968 nr 34 poz. 242 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 26 lipca 1968 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1968 nr 34 poz. 241 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lipca 1968 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.
M.P. 1968 nr 34 poz. 240 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lipca 1968 r. o wprowadzeniu zmian do wykazu leków gotowych, wprowadzanych do obrotu w aptekach przeznaczonych do skupu i sprzedaży leków zagranicznych.
M.P. 1968 nr 34 poz. 239 Pismo Okólne nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1968 r. w sprawie należności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do uspołecznionych zakładów pracy oraz ich świadczeń określonych ustawą o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków przy pracy.
M.P. 1968 nr 34 poz. 238 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 8 sierpnia 1968 r. w sprawie wynagradzania i czasu pracy kierowców prowadzących autobusy używane do przewozów wycieczek.
M.P. 1968 nr 34 poz. 237 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 1968 r. w sprawie przejść granicznych przeznaczonych dla ruchu granicznego.
M.P. 1968 nr 34 poz. 236 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 24 lipca 1968 r. w sprawie ustalenia rejonów, w których dopuszczone jest w 1969 r. sztuczne zakażanie żyta sporyszem.
M.P. 1968 nr 34 poz. 235 Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 1 sierpnia 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzorów umów kontraktacji tytoniu oraz zasad i trybu oszacowania tytoniu odstępowanego przez plantatorów.
M.P. 1968 nr 34 poz. 234 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 sierpnia 1968 r. w sprawie dostarczania bibliotekom obowiązkowych egzemplarzy druków i nagrań dźwiękowych.
M.P. 1968 nr 34 poz. 233 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1968 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów uchwały nr 276 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń przemysłowych i zgrupowanych w nich państwowych przedsiębiorstw objętych planowaniem centralnym na zjednoczenia i centrale handlowe podległe Ministrowi Handlu Wewnętrznego.
M.P. 1968 nr 34 poz. 232 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1968 r. w sprawie ustalenia i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1968 nr 34 poz. 231 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ewidencji wykorzystania limitu finansowego kosztów utrzymania i eksploatacji służbowych samochodów osobowych.
M.P. 1968 nr 34 poz. 230 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1968 r. w sprawie ustalenia wzorów ksiąg podatkowych.
M.P. 1968 nr 34 poz. 229 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 31 lipca 1968 r. w sprawie uzupełnienia wykazów jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1968 nr 34 poz. 228 Uchwała nr 248 Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1968 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obowiązujących przy wypłatach funduszu płac i ich kontroli w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych powiązanych z budżetem centralnym.
M.P. 1968 nr 34 poz. 227 Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1968 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla ustalenia opłat z tytułu korzystania z terenów w miastach i osiedlach.
M.P. 1968 nr 33 poz. 226 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 sierpnia 1968 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1968 nr 33 poz. 225 Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 24 lipca 1968 r. w sprawie ogłoszenia przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.
M.P. 1968 nr 33 poz. 224 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 lipca 1968 r. w sprawie ustalenia kosztów budowy w latach 1968-1970 typowych obiektów gospodarczych na wsi o standardowym wyposażeniu dla określenia sumy skarbowych bonów inwestycyjnych, do której ogranicza się prawo do premii.
M.P. 1968 nr 33 poz. 223 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 1968 r. w sprawie zasad i trybu nadawania medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny".
M.P. 1968 nr 33 poz. 222 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki finansowej niektórych przedsiębiorstw zbytu i zaopatrzenia.
M.P. 1968 nr 33 poz. 221 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 24 maja 1968 r. w sprawie planów rzeczowo-finansowych dla zadań inwestycyjnych.
M.P. 1968 nr 32 poz. 220 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 lipca 1968 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1968 nr 32 poz. 219 uchylony wykazem Pismo Okólne nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1968 r. zmieniające pismo okólne w sprawie zasad wykonywania przez pracowników nauki szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych dodatkowych stałych zajęć zarobkowych.
M.P. 1968 nr 32 poz. 218 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 16 lipca 1968 r. w sprawie trybu pobierania do kontroli jakościowej próbek wyrobów.
M.P. 1968 nr 32 poz. 217 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 10 lipca 1968 r. w sprawie wykazu wyrobów objętych oznaczaniem znakami jakości oraz jednostek badawczych zobowiązanych do badań laboratoryjnych i badań kontrolnych tych wyrobów.
M.P. 1968 nr 32 poz. 216 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 6 lipca 1968 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji, składu i zakresu działania społecznych gromadzkich komitetów kultury fizycznej i turystyki.
M.P. 1968 nr 32 poz. 215 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 1968 r. w sprawie finansowania placówek służby zdrowia działających przy przedsiębiorstwach resortu rolnictwa.
M.P. 1968 nr 32 poz. 214 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 6 lipca 1968 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia zasad zawierania umów i dokonywania rozliczeń za prace naukowo-badawcze i doświadczalno-konstrukcyjne.
M.P. 1968 nr 31 poz. 213 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 8 lipca 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie akceptowania danych wyjściowych do projektowania (założeń inwestycji) i zatwierdzania projektów wstępnych niektórych inwestycji realizowanych w planach terenowych.
M.P. 1968 nr 31 poz. 212 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 6 lipca 1968 r. w sprawie sprzedaży dla ludności nowych samochodów osobowych.
M.P. 1968 nr 31 poz. 211 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 9 lipca 1968 r. w sprawie dysponowania mocą urządzeń energetycznych przyłączonych do wspólnej sieci elektrycznej oraz rozdzielania energii elektrycznej.
M.P. 1968 nr 31 poz. 210 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 1 lipca 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad działalności oraz gospodarki finansowej i planowania zakładów i przedsiębiorstw doświadczalnych.
M.P. 1968 nr 31 poz. 209 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 1 lipca 1968 r. w sprawie funduszu za osiągnięcia techniczne i ekonomiczne w zakładach doświadczalnych.
M.P. 1968 nr 31 poz. 208 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 1 lipca 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 182 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1965 r. w sprawie funduszu za osiągnięcia techniczne i ekonomiczne w zakładach i przedsiębiorstwach doświadczalnych.
M.P. 1968 nr 31 poz. 207 Zarządzenie nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1968 r. w sprawie terminowego przekazywania do montażu maszyn i urządzeń z importu.
M.P. 1968 nr 31 poz. 206 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 lipca 1968 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1968 nr 31 poz. 205 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 lipca 1968 r. w sprawie powołania Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.
M.P. 1968 nr 31 poz. 204 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 lipca 1968 r. w sprawie odwołania Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.
M.P. 1968 nr 31 poz. 203 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 lipca 1968 r. w sprawie powołania Ministra Spraw Wewnętrznych.
M.P. 1968 nr 31 poz. 202 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 lipca 1968 r. w sprawie odwołania Ministra Spraw Wewnętrznych.
M.P. 1968 nr 31 poz. 201 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 lipca 1968 r. w sprawie powołania Ministra Finansów.
M.P. 1968 nr 31 poz. 200 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 lipca 1968 r. w sprawie odwołania Ministra Finansów.
M.P. 1968 nr 30 poz. 199 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 24 czerwca 1968 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1968 nr 30 poz. 198 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 2 lipca 1968 r. w sprawie rejonizacji hodowli trzody chlewnej.
M.P. 1968 nr 30 poz. 197 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w sprawie nadawania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości.
M.P. 1968 nr 30 poz. 196 uchylony wykazem Uchwała nr 184 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie objęcia kredytowaniem bankowym inwestycji priorytetowych.
M.P. 1968 nr 29 poz. 195 uchylony wykazem Uchwała nr 202 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1968 r. w sprawie ryczałtów za noclegi w podróżach służbowych.
M.P. 1968 nr 29 poz. 194 uchylony wykazem Uchwała nr 197 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1968 r. w sprawie usprawnienia przewozów pracowniczych i wycieczkowych autobusami.
M.P. 1968 nr 29 poz. 193 uchylony wykazem Uchwała nr 185 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie gospodarki ogumieniem trakcyjnym.
M.P. 1968 nr 28 poz. 192 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lipca 1968 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1968 nr 28 poz. 191 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 26 czerwca 1968 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1968 nr 28 poz. 190 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 1968 r. w sprawie rozliczeń z budżetem z tytułu wpłat z zysku oraz weryfikacji zysku bilansowego przedsiębiorstw handlu wewnętrznego.
M.P. 1968 nr 28 poz. 189 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 1968 r. w sprawie wysokości odsetek i prowizji od operacji czynnych i biernych spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych.
M.P. 1968 nr 28 poz. 188 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1968 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1968 nr 28 poz. 187 uchylony wykazem Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1968 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i trybu stosowania przepisów ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych, w niektórych jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe".
M.P. 1968 nr 27 poz. 186 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 czerwca 1968 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1968 nr 27 poz. 185 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 czerwca 1968 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1968 nr 27 poz. 184 Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 15 czerwca 1968 r. w sprawie ogłoszenia przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.
M.P. 1968 nr 27 poz. 183 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 11 czerwca 1968 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania do okresu ubezpieczenia społecznego okresów wykonywania czynności przewodnika turystycznego przed dniem 1 sierpnia 1968 r.
M.P. 1968 nr 27 poz. 182 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 11 czerwca 1968 r. w sprawie podstawy wymiaru rent i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących urządzenia turystyczne i kolektury państwowego przedsiębiorstwa "Totalizator Sportowy" oraz przewodników turystycznych.
M.P. 1968 nr 27 poz. 181 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 czerwca 1968 r. w sprawie trybu działania Komisji Egzaminacyjnej dla Bibliotekarzy Dyplomowanych oraz składania egzaminu bibliotekarskiego.
M.P. 1968 nr 27 poz. 180 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 czerwca 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1968 nr 27 poz. 179 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 czerwca 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1968 nr 27 poz. 178 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 czerwca 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1968 nr 27 poz. 177 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 czerwca 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1968 nr 27 poz. 176 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 czerwca 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1968 nr 27 poz. 175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania pomocy kredytowej zamiejscowym pracownikom - absolwentom i studentom szkół wyższych na opłacenie części wkładu własnego w spółdzielniach budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1968 nr 27 poz. 174 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 168 Rady Ministrów z dnia 28 maja 1968 r. w sprawie wzorcowego statutu uzdrowiska.
M.P. 1968 nr 26 poz. 173 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 7 czerwca 1968 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XXXVII Międzynarodowych Targach Poznańskich w roku 1968 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1968.
M.P. 1968 nr 26 poz. 172 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 8 czerwca 1968 r. w sprawie ustalenia granic pomiędzy wodami śródlądowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym.
M.P. 1968 nr 26 poz. 171 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1968 r. w sprawie upoważnienia Powiatowych Rad Narodowych w Międzychodzie i w Zgorzelcu do wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia trzody chlewnej.
M.P. 1968 nr 26 poz. 170 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 11 czerwca 1968 r. w sprawie instrukcji dotyczącej opracowania bilansu i planu rozdziału robót budowlano-montażowych na 1969 r.
M.P. 1968 nr 26 poz. 169 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1968 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1968 nr 26 poz. 168 uchylony wykazem Uchwała nr 182 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień prezydiów wojewódzkich rad narodowych w zakresie gospodarowania niektórymi surowcami miejscowymi.
M.P. 1968 nr 26 poz. 167 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 8 czerwca 1968 r. w sprawie tytułu honorowego "Zasłużony Stoczniowiec Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".
M.P. 1968 nr 25 poz. 166 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 3 czerwca 1968 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1968 nr 25 poz. 165 Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 1 czerwca 1968 r. w sprawie upoważnienia Centralnego Biura Technicznego Przemysłu Papierniczego w Łodzi do legalizacji maszyn wytrzymałościowych.
M.P. 1968 nr 25 poz. 164 Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 7 czerwca 1968 r. w sprawie uznawania zaświadczeń obcych instytucji klasyfikacyjnych oraz poddawania statków morskich nadzorowi technicznemu tych instytucji.
M.P. 1968 nr 25 poz. 163 uchylony Zarządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Obrony Narodowej z dnia 4 czerwca 1968 r. w sprawie przeprowadzania przeglądów lekarskich dla celów powszechnego obowiązku obrony.
M.P. 1968 nr 25 poz. 162 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 31 maja 1968 r. w sprawie regulaminu komisji do kontroli orzecznictwa lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy.
M.P. 1968 nr 25 poz. 161 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 czerwca 1968 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia zmian w statucie stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych".
M.P. 1968 nr 25 poz. 160 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 1968 r. w sprawie stosowania cen ewidencyjnych towarów w obrocie krajowym przez państwowe jednostki handlowe.
M.P. 1968 nr 25 poz. 159 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 1968 r. w sprawie rozliczeń Powszechnej Kasy Oszczędności z zysków bilansowych.
M.P. 1968 nr 24 poz. 158 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 22 maja 1968 r. w sprawie obowiązku zatwierdzania typu niektórych geodezyjnych narzędzi pomiarowych oraz upoważnienia Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie do zatwierdzania typu tych narzędzi.
M.P. 1968 nr 24 poz. 157 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac oraz Ministra Komunikacji z dnia 30 maja 1968 r. w sprawie zasad wykonania niektórych przepisów o emeryturach i rentach.
M.P. 1968 nr 24 poz. 156 uchylony wykazem Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 28 maja 1968 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu organizacyjnego Polskiej Akademii Nauk.
M.P. 1968 nr 24 poz. 155 uchylony Uchwała nr 159 Rady Ministrów z dnia 28 maja 1968 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia funduszu aktywizacji małych miast.
M.P. 1968 nr 24 poz. 154 uchylony Uchwała nr 158 Rady Ministrów z dnia 24 maja 1968 r. w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi.
M.P. 1968 nr 23 poz. 153 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 czerwca 1968 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1968 nr 23 poz. 152 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 maja 1968 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1968 nr 23 poz. 151 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 24 maja 1968 r. w sprawie list odmian roślin uprawnych wpisanych do rejestru odmian oryginalnych i do spisu odmian selekcjonowanych oraz skreślonych z rejestru odmian oryginalnych i ze spisu odmian selekcjonowanych w ciągu 1967 r.
M.P. 1968 nr 22 poz. 150 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 maja 1968 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1968 nr 22 poz. 149 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 maja 1968 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na wystawie na II Naukowo-Technicznej Konferencji Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej w Gdańsku w roku 1968 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tej wystawie w roku 1968.
M.P. 1968 nr 22 poz. 148 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 maja 1968 r. w sprawie prowadzenia rejestru mierniczych górniczych, geologów górniczych i asystentów mierniczego górniczego.
M.P. 1968 nr 22 poz. 147 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 maja 1968 r. w sprawie ustalenia zakresu czynności zawodowych geologa górniczego i asystenta mierniczego górniczego.
M.P. 1968 nr 22 poz. 146 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 20 maja 1968 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Przemysłu Szkła i Ceramiki w Warszawie do przyznawania prawa do oznaczania znakami jakości wyrobów przemysłu szklarskiego i ceramicznego.
M.P. 1968 nr 22 poz. 145 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 23 maja 1968 r. w sprawie określenia terminów zgłaszania się pracowników do pracy po odbyciu ćwiczeń lub przeszkolenia wojskowego albo służby wojskowej odbywanej w ramach wojskowego szkolenia poborowych.
M.P. 1968 nr 22 poz. 144 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie skali podatku dochodowego od jednostek spółdzielczych zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy.
M.P. 1968 nr 21 poz. 143 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 maja 1968 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1968 nr 21 poz. 142 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 16 kwietnia 1968 r. w sprawie upoważnienia niektórych państwowych przedsiębiorstw komunikacyjnych do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów.
M.P. 1968 nr 21 poz. 141 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 8 maja 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pobierania opłat za korzystanie z wód państwowych i z obiektów budowlanych gospodarki wodnej.
M.P. 1968 nr 21 poz. 140 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 3 maja 1968 r. w sprawie składników uposażenia wchodzących w skład podstawy wymiaru renty dla niektórych inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
M.P. 1968 nr 21 poz. 139 obowiązujący Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1968 r. w sprawie współdziałania pomiędzy wydziałami zdrowia i opieki społecznej a wydziałami zatrudnienia prezydiów rad narodowych.
M.P. 1968 nr 21 poz. 138 obowiązujący Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 18 kwietnia 1968 r. w sprawie kontroli warunków pracy i prawidłowości zatrudnienia inwalidów w zakładach pracy.
M.P. 1968 nr 21 poz. 137 obowiązujący Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1968 r. w sprawie zasad i trybu opracowywania planów zatrudnienia inwalidów.
M.P. 1968 nr 21 poz. 136 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 maja 1968 r. w sprawie wydawania kart wędkarskich i pozwoleń na sportowy połów ryb wędką.
M.P. 1968 nr 21 poz. 135 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 6 maja 1968 r. w sprawie norm ubytków naturalnych ziemniaków przemysłowych i skrobi ziemniaczanej podczas przechowywania w zakładach przemysłu rolnego i spożywczego.
M.P. 1968 nr 21 poz. 134 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 10 maja 1968 r. w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać dopuszczone do obrotu przenośne metalowe piece stałopalne.
M.P. 1968 nr 21 poz. 133 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 122 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1968 r. w sprawie zmiany statutu Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.
M.P. 1968 nr 20 poz. 132 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 kwietnia 1968 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1968 nr 20 poz. 131 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1968 r. w sprawie gospodarowania funduszami celowymi.
M.P. 1968 nr 20 poz. 130 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki finansowej zakładów budżetowych.
M.P. 1968 nr 20 poz. 129 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.
M.P. 1968 nr 20 poz. 128 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1968 r. w sprawie określenia zjednoczeń grupujących przedsiębiorstwa, dla których dotacje przedmiotowe mogą być finansowane z podatku obrotowego.
M.P. 1968 nr 20 poz. 127 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 25 kwietnia 1968 r. w sprawie uzupełnienia wykazów jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1968 nr 20 poz. 126 uznany za uchylony Uchwała nr 138 Rady Ministrów z dnia 3 maja 1968 r. zmieniająca uchwałę w sprawie funduszu nagród w zakładach doświadczalnych oraz funduszu za osiągnięcia techniczne i ekonomiczne w przedsiębiorstwach doświadczalnych.
M.P. 1968 nr 19 poz. 125 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 kwietnia 1968 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1968 nr 19 poz. 124 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 22 kwietnia 1968 r. w sprawie zasad i wysokości stawek wynagrodzeń rzeczoznawców za opracowanie ocen i opinii.
M.P. 1968 nr 19 poz. 123 obowiązujący Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 kwietnia 1968 r. ustalające wytyczne w sprawie zakresu działania naczelnego lekarza uzdrowiska.
M.P. 1968 nr 19 poz. 122 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 19 kwietnia 1968 r. w sprawie koordynacji prac w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach miast, osiedli i wsi oraz projektów wyznaczania terenów budowlanych na obszarach wsi z pracami dotyczącymi scalenia i wymiany gruntów.
M.P. 1968 nr 19 poz. 121 Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 kwietnia 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania autorów, tłumaczy, opiniodawców, korektorów i rysowników za napisanie i przygotowanie do druku prac zamieszczanych w czasopismach.
M.P. 1968 nr 19 poz. 120 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1968 r. w sprawie podatku obrotowego i podatku od operacji nietowarowych od przedsiębiorstw podległych i nadzorowanych przez Komitet Drobnej Wytwórczości oraz spółdzielni i ich związków.
M.P. 1968 nr 19 poz. 119 uchylony Uchwała nr 113 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1968 r. w sprawie funduszu zakładowego i funduszu nagród w przedsiębiorstwach państwowych organizujących pracę nakładczą.
M.P. 1968 nr 18 poz. 118 uchylony Pismo Okólne Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 16 kwietnia 1968 r. w sprawie wykorzystywania wpisów w pracowniczych legitymacjach ubezpieczeniowych przez wydziały zatrudnienia prezydiów rad narodowych i zakłady pracy oraz trybu postępowania w razie zagubienia legitymacji ubezpieczeniowej.
M.P. 1968 nr 18 poz. 117 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 11 kwietnia 1968 r. w sprawie dokonywania wypłat z sum wpłaconych do Banku Rolnego z tytułu przekazania przez rolnika na własność Państwa części nieruchomości, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
M.P. 1968 nr 18 poz. 116 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 kwietnia 1968 r. w sprawie określenia wysokości wzrostu kolejowych emerytur i rent.
M.P. 1968 nr 18 poz. 115 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 6 kwietnia 1968 r. w sprawie obowiązku zbierania i odprzedaży olejów mineralnych zużytych (przepracowanych).
M.P. 1968 nr 18 poz. 114 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 6 kwietnia 1968 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji gospodarki paliwowo-smarowniczej.
M.P. 1968 nr 18 poz. 113 uchylony Uchwała nr 108 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1968 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania opłat za niektóre świadczenia lecznicze.
M.P. 1968 nr 17 poz. 112 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 1968 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.
M.P. 1968 nr 16 poz. 111 uchylony wykazem Zarządzenie nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1968 r. w sprawie zasad i trybu ewidencjonowania i rozliczania zmian w narodowym planie gospodarczym.
M.P. 1968 nr 16 poz. 110 uchylony Uchwała nr 107 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1968 r. w sprawie Komisji Organizacji Zarządzania.
M.P. 1968 nr 15 poz. 109 uchylony Zarządzenie nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania niektórym organom administracji państwowej uprawnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego.
M.P. 1968 nr 15 poz. 108 uchylony wykazem Uchwała nr 99 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1968 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dodatków do uposażenia za znajomość języków obcych dla pracowników zatrudnionych w Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.
M.P. 1968 nr 15 poz. 107 uchylony wykazem Uchwała nr 53 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1968 r. w sprawie zbiorowych odbiorczych anten radiofonicznych i telewizyjnych.
M.P. 1968 nr 15 poz. 106 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 kwietnia 1968 r. w sprawie odwołania Ministra Członka Rządu.
M.P. 1968 nr 15 poz. 105 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 kwietnia 1968 r. w sprawie powołania Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu.
M.P. 1968 nr 15 poz. 104 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 kwietnia 1968 r. w sprawie odwołania Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu.
M.P. 1968 nr 15 poz. 103 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 kwietnia 1968 r. w sprawie powołania Ministra Przemysłu Lekkiego.
M.P. 1968 nr 15 poz. 102 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 kwietnia 1968 r. w sprawie odwołania Ministra Przemysłu Lekkiego.
M.P. 1968 nr 15 poz. 101 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 kwietnia 1968 r. w sprawie powołania Ministra Obrony Narodowej.
M.P. 1968 nr 15 poz. 100 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 kwietnia 1968 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Państwa.
M.P. 1968 nr 15 poz. 99 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 kwietnia 1968 r.
M.P. 1968 nr 15 poz. 98 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 kwietnia 1968 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Państwa.
M.P. 1968 nr 14 poz. 97 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 1968 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w zakresie stosowania przepisów art. 56 oraz art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
M.P. 1968 nr 14 poz. 96 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 marca 1968 r. w sprawie obejmowania lasów i gruntów leśnych postępowaniem scaleniowym lub wymiennym na zasadach i w trybie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.
M.P. 1968 nr 14 poz. 95 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 marca 1968 r. w sprawie zasad i trybu ustalania opłat z tytułu kosztów scalenia gruntów.
M.P. 1968 nr 14 poz. 94 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 marca 1968 r. w sprawie powoływania i postępowania komisji do rozpatrzenia zastrzeżeń do projektu scalenia gruntów, wprowadzania uczestników scalenia i wymiany w posiadanie nowo wydzielonych im gruntów oraz wydzielania gruntów Państwowego Funduszu Ziemi pod ulice i drogi wiejskie.
M.P. 1968 nr 14 poz. 93 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia i Opieki Społecznej, Kultury i Sztuki oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 23 lutego 1968 r. w sprawie kolegiów rektorskich.
M.P. 1968 nr 14 poz. 92 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1968 r. w sprawie podatku obrotowego oraz podatku od operacji nietowarowych od jednostek gospodarczych podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu.
M.P. 1968 nr 14 poz. 91 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 1968 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości i od lokali oraz zawieszenia poboru podatku od lokali.
M.P. 1968 nr 14 poz. 90 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 27 marca 1968 r. w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu za rok 1967.
M.P. 1968 nr 14 poz. 89 uchylony wykazem Uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 21 marca 1968 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania pracowników legalizacyjnych terenowych urzędów miar za pracę poza normalnymi godzinami urzędowania.
M.P. 1968 nr 14 poz. 88 uchylony wykazem Uchwała nr 72 Rady Ministrów z dnia 12 marca 1968 r. w sprawie niektórych uprawnień nauczycieli wstępujących do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego albo budujących domy jednorodzinne lub lokale w małych domach mieszkalnych na terenie wszystkich wsi oraz na terenie osiedli i miast nie liczących więcej niż 2.000 mieszkańców.
M.P. 1968 nr 13 poz. 87 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 kwietnia 1968 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1968 nr 13 poz. 86 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 20 marca 1968 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1968 nr 13 poz. 85 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 14 marca 1968 r. w sprawie kryteriów kwalifikowania wyrobów do poszczególnych klas znaków jakości oraz szczegółowych zasad oznaczania wyrobów tymi znakami.
M.P. 1968 nr 13 poz. 84 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1968 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia lekarzom wykonującym opiekę nad zdrowiem pracowników rolnych i członków ich rodzin oraz szczegółowych zadań tych lekarzy.
M.P. 1968 nr 13 poz. 83 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 marca 1968 r. w sprawie gospodarowania niektórymi materiałami drzewnymi.
M.P. 1968 nr 13 poz. 82 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 2 marca 1968 r. w sprawie określenia kategorii pracowników resortu komunikacji uprawnionych do korzystania ze świadczeń kolejowej służby zdrowia oraz w sprawie określenia zakresu i warunków udzielania tych świadczeń.
M.P. 1968 nr 13 poz. 81 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 1968 r. w sprawie podatku obrotowego i podatku od operacji nietowarowych od jednostek gospodarczych podległych i nadzorowanych przez Ministra Handlu Wewnętrznego oraz od jednostek gospodarczych podległych Ministrowi Handlu Zagranicznego.
M.P. 1968 nr 13 poz. 80 obowiązujący Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 12 marca 1968 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych za rok 1967.
M.P. 1968 nr 13 poz. 79 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 23 marca 1968 r. o zwołaniu sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1968 nr 12 poz. 78 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 marca 1968 r. w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.
M.P. 1968 nr 12 poz. 77 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 1968 r. w sprawie ewidencji wykorzystania limitu finansowego kosztów utrzymania i eksploatacji służbowych samochodów osobowych.
M.P. 1968 nr 12 poz. 76 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 1968 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1968 nr 12 poz. 75 uchylony wykazem Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1968 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia zakładów pomocy społecznej.
M.P. 1968 nr 12 poz. 74 uchylony wykazem Uchwała nr 78 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1968 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez domy małych dzieci.
M.P. 1968 nr 11 poz. 73 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 27 lutego 1968 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1968 nr 11 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 7 lutego 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.
M.P. 1968 nr 11 poz. 71 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1968 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych sprawujących funkcję generalnego wykonawcy przy rozszerzonym zakresie czynności.
M.P. 1968 nr 11 poz. 70 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 1968 r. w sprawie ewidencji wykonania zadań budżetowych przez państwowe jednostki organizacyjne działające według zasad rozrachunku gospodarczego.
M.P. 1968 nr 10 poz. 69 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 5 lutego 1968 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XXI Targach Krajowych - Wiosna 1968 w Poznaniu w roku 1968 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1968.
M.P. 1968 nr 10 poz. 68 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 22 lutego 1968 r. w sprawie upoważnienia niektórych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów.
M.P. 1968 nr 10 poz. 67 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 1968 r. w sprawie poboru w 1968 r.
M.P. 1968 nr 10 poz. 66 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 1 marca 1968 r. w sprawie wywozu świeżych owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych przez nie uspołecznionych producentów oraz inne jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1968 nr 10 poz. 65 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 1 marca 1968 r. w sprawie organizacji skupu owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych.
M.P. 1968 nr 10 poz. 64 uchylony Zarządzenie Ministrów Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa z dnia 14 lutego 1968 r. w sprawie czynszu dzierżawnego za użytki rolne w miastach i osiedlach.
M.P. 1968 nr 10 poz. 63 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 1968 r. w sprawie norm budżetowych na żywienie w niektórych urządzeniach socjalno-kulturalnych.
M.P. 1968 nr 10 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie finansowania i księgowania wydatków na szkolenie kursowe i doskonalenie zawodowe.
M.P. 1968 nr 10 poz. 61 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1968 r. w sprawie określenia przychodów z twórczości i działalności plastycznej i lutniczej jako twórczości i działalności artystycznej podlegającej opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku obrotowym i dochodowym.
M.P. 1968 nr 10 poz. 60 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lutego 1968 r. w sprawie przekazania Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu uprawnień do wydawania przepisów o skupie i obrocie hurtowym owocami, warzywami i ziemniakami wczesnymi.
M.P. 1968 nr 10 poz. 59 uchylony Uchwała nr 52 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1968 r. w sprawie utworzenia Państwowej Inspekcji Radiowej.
M.P. 1968 nr 10 poz. 58 uchylony Uchwała nr 51 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1968 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego lub przez niego nadzorowanych.
M.P. 1968 nr 10 poz. 57 uchylony Uchwała nr 43 Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1968 r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1968 nr 9 poz. 56 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 marca 1968 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1968 nr 9 poz. 55 Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 10 lutego 1968 r. w sprawie ogłoszenia przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.
M.P. 1968 nr 9 poz. 54 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 1968 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1968 nr 9 poz. 53 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 stycznia 1968 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na II Ogólnokrajowej Wystawie Osiągnięć Polskiej Myśli Badawczej w Warszawie w roku 1968 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tej wystawie w roku 1968.
M.P. 1968 nr 9 poz. 52 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 23 lutego 1968 r. w sprawie szczegółowej organizacji i zakresu działania okręgowych zarządów wodnych.
M.P. 1968 nr 9 poz. 51 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 13 lutego 1968 r. w sprawie nadzoru technicznego nad zagospodarowaniem lasów znajdujących się pod zarządem innych ministrów.
M.P. 1968 nr 9 poz. 50 uchylony Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1968 r. w sprawie tworzenia terenowych zespołów usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad narodowych.
M.P. 1968 nr 8 poz. 49 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 stycznia 1968 r. o wprowadzeniu zmian do wykazu leków gotowych wprowadzanych do obrotu w aptekach przeznaczonych do skupu i sprzedaży leków zagranicznych.
M.P. 1968 nr 8 poz. 48 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 8 lutego 1968 r. w sprawie uzupełnienia wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.
M.P. 1968 nr 8 poz. 47 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 lutego 1968 r. w sprawie współdziałania jednostek resortu zdrowia i opieki społecznej oraz organów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kontroli nad orzecznictwem o czasowej niezdolności do pracy.
M.P. 1968 nr 8 poz. 46 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 7 lutego 1968 r. w sprawie norm ubytków naturalnych mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego, baraniego i końskiego podczas studzenia, chłodzenia oraz przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów.
M.P. 1968 nr 8 poz. 45 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarki finansowej generalnych dostawców podporządkowanych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego i Ministrowi Górnictwa i Energetyki.
M.P. 1968 nr 8 poz. 44 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki finansowej niektórych przedsiębiorstw zbytu i zaopatrzenia.
M.P. 1968 nr 8 poz. 43 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 1968 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów uchwał nr 276 i nr 277 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. na niektóre zjednoczenia i przedsiębiorstwa.
M.P. 1968 nr 8 poz. 42 uchylony Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 8 lutego 1968 r. w sprawie usprawnienia produkcji, poprawy jakości i zasad gospodarowania odzieżą ochronną i roboczą oraz sprzętem ochrony osobistej.
M.P. 1968 nr 7 poz. 41 Pismo Okólne nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1968 r. w sprawie właściwego wykorzystywania pracowniczych legitymacji ubezpieczeniowych.
M.P. 1968 nr 7 poz. 40 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1968 r. w sprawie zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenia norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń.
M.P. 1968 nr 7 poz. 39 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg z tytułu nakładów inwestycyjno-remontowych dokonywanych w gospodarstwach rolnych, położonych na niektórych obszarach kraju.
M.P. 1968 nr 7 poz. 38 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 3 lutego 1968 r. w sprawie zakresu i zasad wykonywania na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej pracy w charakterze konsultanta lub kierownika tematu badawczego przez samodzielnych pracowników naukowo-badawczych.
M.P. 1968 nr 6 poz. 37 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 18 stycznia 1968 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1968 nr 6 poz. 36 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1968 r. w sprawie przenoszenia kredytów budżetowych pomiędzy niektórymi działami, rozdziałami i tytułami budżetu centralnego w roku 1968.
M.P. 1968 nr 6 poz. 35 uchylony Zarządzenie nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przenoszenia kredytów między paragrafami budżetu centralnego.
M.P. 1968 nr 6 poz. 34 obowiązujący Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1968 r. w sprawie zmiany i ustalenia nazw niektórych miejscowości i obiektów fizjograficznych.
M.P. 1968 nr 6 poz. 33 uchylony Zarządzenie nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1968 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej dla korespondentów Głównego Urzędu Statystycznego.
M.P. 1968 nr 6 poz. 32 uchylony Uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1968 r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen na usługi wykonywane dla ludności.
M.P. 1968 nr 5 poz. 31 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Komunikacji z dnia 24 stycznia 1968 r. w sprawie wykonywania przez organy liniowej służby drogowej i inne organy administracji państwowej niektórych czynności w zakresie czuwania nad porządkiem ruchu na drogach publicznych.
M.P. 1968 nr 5 poz. 30 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 1968 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich i powiatowych (miejskich, dzielnicowych) sztabów wojskowych.
M.P. 1968 nr 5 poz. 29 uchylony wykazem Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1968 r. zmieniająca uchwałę w sprawie umundurowania i odznak służbowych oraz dodatku za wysługę lat pracowników resortu komunikacji, objętych przepisami dekretu z dnia 21 kwietnia 1954 r. o niektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejowych.
M.P. 1968 nr 5 poz. 28 uchylony Uchwała nr 17 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1968 r. w sprawie zasad organizacji i finansowania zjednoczeń państwowych terenowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego.
M.P. 1968 nr 4 poz. 27 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 1968 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1968 nr 4 poz. 26 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 29 grudnia 1967 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 74 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1963 r. w sprawie zasad organizowania, kierowania i koordynacji spraw wynalazczości, rozpowszechniania projektów wynalazczych oraz zasad wynagradzania i finansowania w zakresie wynalazczości.
M.P. 1968 nr 4 poz. 25 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 stycznia 1968 r. w sprawie dostosowania przepisów o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych do specjalnych warunków występujących na kierunkach studiów w akademiach medycznych.
M.P. 1968 nr 4 poz. 24 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 stycznia 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z materiałów archiwalnych.
M.P. 1968 nr 4 poz. 23 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 stycznia 1968 r. w sprawie zasad wykonywania przez organy prezydiów rad narodowych oraz przez szkoły zadań w zakresie kontroli wypełniania obowiązku szkolnego.
M.P. 1968 nr 3 poz. 22 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 25 stycznia 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 327 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1957 r. w sprawie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy.
M.P. 1968 nr 3 poz. 21 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za świadczenia zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych przez państwowe przedsiębiorstwa uzdrowiskowe.
M.P. 1968 nr 3 poz. 20 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za niektóre świadczenia zakładów społecznych służby zdrowia.
M.P. 1968 nr 3 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 13 stycznia 1968 r. w sprawie produkcji wyrobów ciastkarskich.
M.P. 1968 nr 3 poz. 18 uchylony wykazem Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1968 r. w sprawie podwyższenia niektórych rent.
M.P. 1968 nr 3 poz. 17 uchylony wykazem Uchwała nr 20 Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1967 r. w sprawie wzmocnienia i zabezpieczenia dyscypliny pracy i płac w uspołecznionych zakładach pracy.
M.P. 1968 nr 3 poz. 16 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 stycznia 1968 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1968 nr 2 poz. 15 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 stycznia 1968 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1968 nr 2 poz. 14 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1967 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.
M.P. 1968 nr 2 poz. 13 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1968 r. zmieniające zarządzenie w sprawie oprocentowania środków trwałych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem centralnym.
M.P. 1968 nr 2 poz. 12 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1968 r. w sprawie obowiązku zawiadamiania organów finansowych o zawarciu umowy.
M.P. 1968 nr 2 poz. 11 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1968 r. w sprawie wytycznych projektowania mebli biurowych.
M.P. 1968 nr 2 poz. 10 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1968 r. w sprawie wytycznych technicznych zagospodarowania pomieszczeń administracyjno-biurowych.
M.P. 1968 nr 2 poz. 9 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1968 r. w sprawie dopuszczenia do realizacji drobnych inwestycji.
M.P. 1968 nr 2 poz. 8 uchylony Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1968 r. w sprawie zasad gospodarowania bezosobowym funduszem płac w jednostkach państwowych i społecznych nie będących przedsiębiorstwami.
M.P. 1968 nr 1 poz. 7 Obwieszczenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 4 stycznia 1968 r. w sprawie ogłoszenia przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.
M.P. 1968 nr 1 poz. 6 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 8 grudnia 1967 r. w sprawie wprowadzenia kontyngentowania wody, dostarczanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu na rzecz jednostek gospodarczych.
M.P. 1968 nr 1 poz. 5 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 19 grudnia 1967 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży jaj i ich przetworów w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1968 nr 1 poz. 4 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 15 grudnia 1967 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży mięsa i przetworów mięsnych przeznaczonych na zaopatrzenie rynku krajowego.
M.P. 1968 nr 1 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1967 r. w sprawie opracowania i zatwierdzenia planów finansowych na 1968 r. jednostek i zakładów budżetowych, instytutów naukowo-badawczych na rozrachunku gospodarczym oraz funduszów budżetu centralnego.
M.P. 1968 nr 1 poz. 2 akt jednorazowy Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 23 grudnia 1967 r. w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w roku 1968.
M.P. 1968 nr 1 poz. 1 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 grudnia 1967 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z wykonania narodowego planu gospodarczego w 1966 r., sprawozdania Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1966 r. oraz udzielenia Rządowi absolutorium za ten okres.