Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1992 nr 40 poz. 301 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 grudnia 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w listopadzie 1992 r.
M.P. 1992 nr 40 poz. 300 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1992 r. w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Łódzkie.
M.P. 1992 nr 40 poz. 299 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1992 r. w sprawie prowizji za wydanie zezwoleń na przewóz i pobranie opłaty drogowej.
M.P. 1992 nr 40 poz. 298 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 grudnia 1992 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1993 r.
M.P. 1992 nr 40 poz. 297 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1992 nr 40 poz. 296 obowiązujący Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 1992 r, w sprawie importerów zaniżających ceny fakturowe zakupu paliw.
M.P. 1992 nr 40 poz. 295 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 1992 r. w sprawie zobowiązania Rządu do podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do poprawy sytuacji w przemyśle obronnym i lotniczym.
M.P. 1992 nr 39 poz. 294 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 9 grudnia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
M.P. 1992 nr 39 poz. 293 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 grudnia 1992 r. w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków.
M.P. 1992 nr 39 poz. 292 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 grudnia 1992 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 10.000 zł i 200.000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1992 nr 39 poz. 291 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 listopada 1992 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia książki kontroli, zasad dokonywania wpisów oraz trybu powiadamiania o usunięciu stwierdzonych uchybień.
M.P. 1992 nr 39 poz. 290 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 listopada 1992 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1992 r.
M.P. 1992 nr 39 poz. 289 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osób fizycznych.
M.P. 1992 nr 39 poz. 288 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1992 r. w sprawie zwolnienia niektórych podmiotów od obowiązku corocznego badania i ogłaszania sprawozdań finansowych oraz formy i zakresu informacji ujawnionych w tych sprawozdaniach.
M.P. 1992 nr 39 poz. 287 Apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 1992 r. w sprawie przyjęcia uchodźców z dawnej Jugosławii.
M.P. 1992 nr 39 poz. 286 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 1992 r. w sprawie refinansowania aptekom należności za leki.
M.P. 1992 nr 39 poz. 285 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 1992 r. w sprawie wprowadzenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
M.P. 1992 nr 39 poz. 284 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 1992 r. w sprawie zobowiązania Rządu do przedstawienia programu sanacji polskiego górnictwa węgla kamiennego.
M.P. 1992 nr 39 poz. 283 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 1992 r. w związku z 70 rocznicą tragicznej śmierci pierwszego Prezydenta II Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza.
M.P. 1992 nr 39 poz. 282 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 1992 r. w sprawie honorowego protektoratu nad Kopcem Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego.
M.P. 1992 nr 38 poz. 281 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 grudnia 1992 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1992 nr 38 poz. 280 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1992 r. w sprawie stopy procentowej dla naliczania dywidendy obligatoryjnej oraz wysokości składki na Fundusz Pracy.
M.P. 1992 nr 38 poz. 279 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 26 listopada 1992 r. w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.
M.P. 1992 nr 37 poz. 278 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie recept uprawniających do nabycia leku i artykułu sanitarnego za opłatą ryczałtową, za częściową odpłatnością lub bezpłatnie.
M.P. 1992 nr 37 poz. 277 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 listopada 1992 r. w sprawie typów aptek, zakresu i rodzaju czynności należących do aptek poszczególnych typów oraz wymogów dotyczących lokalu i wyposażenia aptek.
M.P. 1992 nr 37 poz. 276 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 18 listopada 1992 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1993 r.
M.P. 1992 nr 37 poz. 275 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 listopada 1992 r. w sprawie zasad i warunków kierowania za granicę uczniów w celu kształcenia i nauczycieli w celu doskonalenia.
M.P. 1992 nr 36 poz. 274 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 20 listopada 1992 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 1993 r.
M.P. 1992 nr 36 poz. 273 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 listopada 1992 r. w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za wrzesień 1992 r.
M.P. 1992 nr 36 poz. 272 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 listopada 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w październiku 1992 r.
M.P. 1992 nr 36 poz. 271 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 29 października 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania nagród państwowych dla trenerów i instruktorów za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej.
M.P. 1992 nr 36 poz. 270 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu i form udzielania gwarancji bankowych.
M.P. 1992 nr 36 poz. 269 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 października 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania wód mineralnych i peleoidów za lecznicze.
M.P. 1992 nr 36 poz. 268 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 listopada 1992 r. w sprawie udzielania pomocy bądź asysty organom egzekucyjnym przez organy Policji, Urzędu Ochrony Państwa lub Straży Granicznej.
M.P. 1992 nr 36 poz. 267 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1992 r. w sprawie określenia wysokości procentu sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowych składek ubezpieczeniowych pobieranych za ubezpieczenie od ognia, przekazywanego Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej przez instytucje ubezpieczeniowe.
M.P. 1992 nr 36 poz. 266 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia.
M.P. 1992 nr 36 poz. 265 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia instytucji finansowych oraz instytucji ubezpieczeniowych zwolnionych od obowiązku odprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach obcych.
M.P. 1992 nr 36 poz. 264 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 października 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu prowadzenia przez uczelnie dokumentacji przebiegu studiów.
M.P. 1992 nr 36 poz. 263 uznany za uchylony Uchwała Nr 130 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1992 r. uchylająca uchwałę w sprawie funduszu zapomóg w urzędach państwowych.
M.P. 1992 nr 36 poz. 262 uchylony Uchwała Nr 129 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1992 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędom państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1992 nr 36 poz. 261 uznany za uchylony Oświadczenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 1992 r. o zbrodni katyńskiej.
M.P. 1992 nr 36 poz. 260 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 1992 r. w sprawie protestów wniesionych przeciwko wyborowi posłów wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 27 października 1991 r.
M.P. 1992 nr 35 poz. 259 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty bazowej miesięcznie oraz kwot granicznych dochodu w 1992 r.
M.P. 1992 nr 35 poz. 258 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 listopada 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 1992 r.
M.P. 1992 nr 35 poz. 257 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie waloryzacji oraz kwoty najniższej emerytury i renty od dnia 1 grudnia 1992 r.
M.P. 1992 nr 35 poz. 256 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 listopada 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w trzecim kwartale 1992 r.
M.P. 1992 nr 35 poz. 255 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 listopada 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sferze produkcji materialnej w gospodarce narodowej w drugim i w trzecim kwartale 1992 r.
M.P. 1992 nr 35 poz. 254 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 listopada 1992 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200.000 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1992 nr 35 poz. 253 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 października 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1992 nr 35 poz. 252 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 października 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1992 nr 35 poz. 251 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 października 1992 r. w sprawie trybu powoływania członków rady nadzorczej przez pracowników banku państwowego.
M.P. 1992 nr 35 poz. 250 uchylony Zarządzenie Nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków komisji Komitetu Badań Naukowych pochodzących z wyboru.
M.P. 1992 nr 35 poz. 249 obowiązujący Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 1992 r. w sprawie zobowiązania Rządu do przedłożenia projektu ustawy dotyczącej zakresu bezpłatnych świadczeń medycznych świadczonych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz założeń finansowania opieki zdrowotnej.
M.P. 1992 nr 35 poz. 248 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 1992 r. w sprawie restrukturyzacji województwa wałbrzyskiego i likwidacji Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego.
M.P. 1992 nr 35 poz. 247 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 1992 r. w sprawie założeń polityki społeczno-gospodarczej w 1993 r.
M.P. 1992 nr 34 poz. 246 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 września 1992 r. w sprawie zmian w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1992 M nr 34 poz. 245 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 1992 r. o utracie mocy obowiązującej uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r.
M.P. 1992 nr 34 poz. 244 uchylony Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 3 października 1992 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości.
M.P. 1992 nr 34 poz. 243 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 6 października 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez przedsiębiorstwo maklerskie transakcji i rozliczeń oraz zasad prowadzenia ewidencji tych transakcji.
M.P. 1992 nr 34 poz. 242 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 1992 r. w sprawie sytuacji w spółdzielczości mieszkaniowej.
M.P. 1992 nr 34 poz. 241 obowiązujący Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 1992 r.
M.P. 1992 nr 34 poz. 240 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 1992 r. w sprawie powołania Komisji do zbadania wykonania uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie przeciwdziałania patologicznym zjawiskom niegospodarności, nadużyć i korupcji w gospodarce.
M.P. 1992 nr 34 poz. 239 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 1992 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1992 nr 34 poz. 238 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 1992 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9.
M.P. 1992 nr 33 poz. 237 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1992 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1992 r.
M.P. 1992 nr 33 poz. 236 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1992 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 1992 r.
M.P. 1992 nr 33 poz. 235 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej we wrześniu 1992 r.
M.P. 1992 nr 33 poz. 234 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki we wrześniu 1992 r.
M.P. 1992 nr 33 poz. 233 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 października 1992 r. w sprawie ustalenia wzoru banknotu nominalnej wartości 2 000 000 zł oraz terminu wprowadzenia go do obiegu.
M.P. 1992 nr 33 poz. 232 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 września 1992 r. w sprawie pilotażu na śródlądowych drogach wodnych.
M.P. 1992 nr 33 poz. 231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1992 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych do zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach służbowych w Straży Przemysłowej.
M.P. 1992 nr 33 poz. 230 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 2 października 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1992 r.
M.P. 1992 nr 33 poz. 229 uznany za uchylony Uchwała Nr 110 Rady Ministrów z dnia 9 października 1992 r. uchylająca uchwałę w sprawie ograniczenia przewozu przesyłek kolejami normalnotorowymi.
M.P. 1992 nr 33 poz. 228 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 1992 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 1992 r. oraz z realizacji polityki pieniężnej w 1991 r.
M.P. 1992 nr 33 poz. 227 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 1992 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1991 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rządu.
M.P. 1992 nr 33 poz. 226 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1992 r. w sprawie łagodzenia skutków suszy w 1992 r.
M.P. 1992 nr 32 poz. 225 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 1992 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 50.000 zł i 200.000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1992 nr 32 poz. 224 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków funkcjonowania wolnych obszarów celnych.
M.P. 1992 nr 32 poz. 223 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1992 nr 32 poz. 222 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 1992 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków odbywania praktyki oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko inspektora kontroli skarbowej.
M.P. 1992 nr 32 poz. 221 uchylony Uchwała Nr 105 Rady Ministrów z dnia 30 września 1992 r. w sprawie nadania statutu Powszechnej Kasie Oszczędności - bankowi państwowemu.
M.P. 1992 nr 32 poz. 220 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1992 nr 31 poz. 219 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 16 września 1992 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, w zakresie których mogą być przeprowadzane przewody kwalifikacyjne I i II stopnia.
M.P. 1992 nr 31 poz. 218 uchylony Uchwała Komitetu Kinematografii z dnia 4 września 1992 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania upoważnień do produkcji, opracowania, dystrybucji i rozpowszechniania filmów.
M.P. 1992 nr 31 poz. 217 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 1992 r. w sprawie ochrony znaków towarowych.
M.P. 1992 nr 31 poz. 216 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 września 1992 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200.000 zł. oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1992 nr 31 poz. 215 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzoru dyplomu wydawanego przez uczelnie.
M.P. 1992 nr 31 poz. 214 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 1992 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu posła Georga Brylki.
M.P. 1992 nr 31 poz. 213 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 1992 r. o umorzeniu postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej.
M.P. 1992 nr 31 poz. 212 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 1992 r. w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej.
M.P. 1992 nr 30 poz. 211 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 września 1992 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w sierpniu 1992 r.
M.P. 1992 nr 30 poz. 210 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 września 1992 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1992 nr 30 poz. 209 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich.
M.P. 1992 nr 30 poz. 208 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 1992 r. w sprawie łagodzenia skutków suszy w 1992 r.
M.P. 1992 nr 30 poz. 207 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 1992 r. w sprawie uruchomienia i przekazania środków na zaopatrzenie wsi w wodę, budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków.
M.P. 1992 nr 30 poz. 206 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie podstawowych kierunków prywatyzacji w 1992 r.
M.P. 1992 nr 30 poz. 205 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie założeń polityki pieniężnej na 1992 r.
M.P. 1992 nr 29 poz. 204 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 4 września 1992 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 1992 r.
M.P. 1992 nr 29 poz. 203 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 sierpnia 1992 r. w sprawie wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1992 r.
M.P. 1992 nr 29 poz. 202 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 1992 r. w sprawie powołania Funduszu Ochrony Ubezpieczonych, jego organizacji i trybu działania oraz procentu składki wnoszonej przez ubezpieczycieli na ten fundusz.
M.P. 1992 nr 29 poz. 201 uchylony Zarządzenie Nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.
M.P. 1992 nr 28 poz. 200 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 sierpnia 1992 r. w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za czerwiec 1992 r.
M.P. 1992 nr 28 poz. 199 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zniesionych państwowych biur notarialnych.
M.P. 1992 nr 28 poz. 198 obowiązujący Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu utrzymania lub przekształcenia zakładowych straży pożarnych w zakładowe służby ratownicze.
M.P. 1992 nr 28 poz. 197 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.
M.P. 1992 nr 28 poz. 196 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 sierpnia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1992 nr 28 poz. 195 uchylony Uchwała Nr 93 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie wykazu gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym.
M.P. 1992 nr 27 poz. 194 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 sierpnia 1992 r. w sprawie wysokości najniższej emerytury i renty od dnia 1 września 1992 r.
M.P. 1992 nr 27 poz. 193 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 sierpnia 1992 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w lipcu 1992 r.
M.P. 1992 nr 27 poz. 192 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 lipca 1992 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za badania i inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
M.P. 1992 nr 27 poz. 191 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1992 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od dochodów z bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1992 nr 27 poz. 190 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1992 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru opłaty skarbowej od sprzedaży bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1992 nr 27 poz. 189 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 1992 r. w sprawie wysokości i warunków udzielania jednorazowej pomocy pieniężnej na zagospodarowanie usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych oraz wychowankom niektórych rodzajów publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, pozbawionym całkowicie opieki rodzicielskiej.
M.P. 1992 nr 27 poz. 188 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 1992 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
M.P. 1992 nr 27 poz. 187 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1992 r. w sprawie pisemnych odpowiedzi na zapytania poselskie.
M.P. 1992 nr 26 poz. 186 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w drugim kwartale 1992 r.
M.P. 1992 nr 26 poz. 185 akt posiada tekst jednolity Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1992 nr 25 poz. 184 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 lipca 1992 r. w sprawie średniej krajowej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w pierwszym półroczu 1992 r.
M.P. 1992 nr 25 poz. 183 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 1992 r. w sprawie pierwszeństwa z Międzynarodowych Targów Środków Ochrony Pracy "SAWO".
M.P. 1992 nr 25 poz. 182 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lipca 1992 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów adnotacji o ustanowieniu zastawu na pojeździe mechanicznym.
M.P. 1992 nr 25 poz. 181 obowiązujący Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie warunków zapewniania prawa wykonywania praktyk religijnych dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych oraz na obozach i koloniach.
M.P. 1992 nr 25 poz. 180 uznany za uchylony Uchwała nr 86 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1992 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu prac Rady Ministrów.
M.P. 1992 nr 25 poz. 179 uchylony Uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1992 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
M.P. 1992 nr 25 poz. 178 uchylony Uchwała nr 84 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1992 r. w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów.
M.P. 1992 nr 24 poz. 177 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 lipca 1992 r. w sprawie określenia wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nie uspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego.
M.P. 1992 nr 24 poz. 176 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lipca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1992 nr 23 poz. 175 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 1992 r.
M.P. 1992 nr 23 poz. 174 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 1992 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta w II kwartale 1992 r.
M.P. 1992 nr 23 poz. 173 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki w czerwcu 1992 r.
M.P. 1992 nr 23 poz. 172 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w czerwcu 1992 r.
M.P. 1992 nr 23 poz. 171 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1992 nr 23 poz. 170 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 czerwca 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników resortowych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.
M.P. 1992 nr 23 poz. 169 uchylony Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1992 r. w sprawie wykazu zadań państwowych, które mogą być zlecone jednostkom niepaństwowym.
M.P. 1992 nr 23 poz. 168 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 1992 r. w sprawie powołania Rady Ministrów.
M.P. 1992 nr 23 poz. 167 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 1992 r. w sprawie powołania Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1992 nr 23 poz. 166 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 1992 r. w sprawie odwołania Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1992 nr 23 poz. 165 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie realizacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi.
M.P. 1992 nr 23 poz. 164 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie uczczenia pamięci Ignacego Jana Paderewskiego.
M.P. 1992 nr 22 poz. 163 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.
M.P. 1992 nr 22 poz. 162 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy i karty skierowania poborowego do służby zastępczej.
M.P. 1992 nr 22 poz. 161 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1992 nr 21 poz. 160 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 czerwca 1992 r. uchylające zarządzenie w sprawie organizacji Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych.
M.P. 1992 nr 21 poz. 159 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 czerwca 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1992 nr 21 poz. 158 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1992 nr 20 poz. 157 Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 1992 r. o zawieszeniu stosowania uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r.
M.P. 1992 nr 20 poz. 156 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie trybu postępowania organów administracji morskiej w zakresie przygotowania dokumentacji szkody uzasadniającej odpowiedzialność Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami.
M.P. 1992 nr 20 poz. 155 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu kosztów udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej w działaniu ratowniczym poza terenem własnego działania.
M.P. 1992 nr 20 poz. 154 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 1992 r. w sprawie określenia zasad współdziałania Straży Granicznej z Wojskami Lotniczymi i Obrony Powietrznej oraz Marynarką Wojenną w zakresie ochrony granicy państwowej.
M.P. 1992 nr 20 poz. 153 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 czerwca 1992 r. w sprawie składu, organizacji i zasad działania Rady Geologicznej.
M.P. 1992 nr 20 poz. 152 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 czerwca 1992 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin.
M.P. 1992 nr 20 poz. 151 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 czerwca 1992 r. w sprawie sposobu sporządzania i trybu zatwierdzania projektu zagospodarowania złóż kopalin, których wydobywanie podlega Prawu górniczemu.
M.P. 1992 nr 20 poz. 150 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie polskiej polityki europejskiej.
M.P. 1992 nr 20 poz. 149 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 1992 r. w sprawie zwolnienia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z pełnienia powierzonych obowiązków.
M.P. 1992 nr 20 poz. 148 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 1992 r. w sprawie zwolnienia Ministra Spraw Wewnętrznych z pełnienia powierzonych obowiązków.
M.P. 1992 nr 20 poz. 147 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 1992 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnętrznych uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r.
M.P. 1992 nr 20 poz. 146 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 1992 r. w sprawie mieszkalnictwa.
M.P. 1992 nr 19 poz. 145 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 czerwca 1992 r. w sprawie rozwiązania okręgowych komisji wyborczych i wojewódzkich komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzania wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 października 1991 r.
M.P. 1992 nr 19 poz. 144 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 czerwca 1992 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100.000 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1992 nr 19 poz. 143 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencji dochodów i kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
M.P. 1992 nr 19 poz. 142 uchylony Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 maja 1992 r. w sprawie stanowisk w Lasach Państwowych zaliczanych do Służby Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie, oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań.
M.P. 1992 nr 19 poz. 141 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 maja 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad nabywania przez nadleśnictwo lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.
M.P. 1992 nr 19 poz. 140 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie określenia zasad zatrudniania w wyższych szkołach wojskowych osób nie będących obywatelami polskimi.
M.P. 1992 nr 19 poz. 139 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie procesu ujawniania byłych współpracowników SB i UB.
M.P. 1992 nr 18 poz. 138 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 czerwca 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odpłatności za używanie broni stanowiącej własność Państwa.
M.P. 1992 nr 18 poz. 137 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 maja 1992 r. w sprawie zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi.
M.P. 1992 nr 18 poz. 136 uchylony Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 maja 1992 r. w sprawie stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych, zasad wynagradzania i stopni zawodowych Służby Leśnej.
M.P. 1992 nr 18 poz. 135 uchylony Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1992 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1992 nr 17 poz. 134 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 2 czerwca 1992 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 1992 r.
M.P. 1992 nr 17 poz. 133 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 czerwca 1992 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w maju 1992 r.
M.P. 1992 nr 17 poz. 132 uznany za uchylony Zarządzenie Prokuratora Generalnego z dnia 27 maja 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania prokuratorów wojskowych przy wnoszeniu sprzeciwów i wystąpień oraz przeprowadzaniu kontroli przestrzegania prawa.
M.P. 1992 nr 17 poz. 131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 1992 r. w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowisk dydaktycznych w wyższej szkole wojskowej innych niż starszego wykładowcy i wykładowcy.
M.P. 1992 nr 17 poz. 130 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 1992 r. w sprawie powołania Komisji do badania wykonywania przez Ministra Spraw Wewnętrznych uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r.
M.P. 1992 nr 17 poz. 129 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 1992 r. w sprawie przyspieszenia realizacji ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
M.P. 1992 nr 17 poz. 128 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 7.
M.P. 1992 nr 17 poz. 127 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu posła Mariana Kępki.
M.P. 1992 nr 17 poz. 126 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 1992 w sprawie powołania Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1992 nr 17 poz. 125 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie odwołania Rady Ministrów.
M.P. 1992 nr 17 poz. 124 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie odwołania Ministra Finansów.
M.P. 1992 nr 16 poz. 123 uznany za uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie wykazu dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, w zakresie których mogą być nadawane stopnie naukowe.
M.P. 1992 nr 16 poz. 122 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 czerwca 1992 r. w sprawie podwyższania kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1992 nr 16 poz. 121 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 1992 r. w sprawie przeprowadzania poboru w 1992 r.
M.P. 1992 nr 16 poz. 120 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 czerwca 1992 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1992 r.
M.P. 1992 nr 16 poz. 119 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia instytucji finansowych oraz instytucji ubezpieczeniowych zwolnionych od obowiązku odprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach obcych.
M.P. 1992 nr 16 poz. 118 uznany za uchylony Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z siedzibą w Warszawie.
M.P. 1992 nr 16 poz. 117 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 60 Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1992 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach administracji państwowej.
M.P. 1992 nr 16 poz. 116 uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r.
M.P. 1992 nr 15 poz. 115 uznany za uchylony Uchwała Prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 1992 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.
M.P. 1992 nr 15 poz. 114 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 1992 r. w sprawie odwołania ministra obrony narodowej.
M.P. 1992 nr 15 poz. 113 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 1992 r w sprawie protestów wniesionych przeciwko wyborowi posłów oraz stwierdzenia ważności wyboru posłów wybranych w poszczególnych okręgach wyborczych w wyborach przeprowadzonych w dniu 27 października 1991 r.
M.P. 1992 nr 14 poz. 112 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 1992 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji w II kwartale 1992 r.
M.P. 1992 nr 14 poz. 111 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 1992 r. w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za marzec 1992 r.
M.P. 1992 nr 14 poz. 110 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 22 maja 1992 r. w sprawie opłat za czynności urzędów probierczych.
M.P. 1992 nr 14 poz. 109 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 maja 1992 r. w sprawie wzoru dokumentu uprawniającego do pomocy finansowej w związku ze wzrostem wydatków na leczenie.
M.P. 1992 nr 14 poz. 108 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 maja 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1992 nr 14 poz. 107 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 maja 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.
M.P. 1992 nr 14 poz. 106 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 1992 r. w sprawie zasad wyceny dokumentacji geologicznej.
M.P. 1992 nr 14 poz. 105 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 1992 r. w sprawie określenia specjalności w dziedzinie nauk wojskowych, w których na stanowisko profesora nadzwyczajnego można wyznaczyć oficera (zatrudnić osobę cywilną) nie posiadającego tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz trybu postępowania kwalifikacyjnego przy wyznaczaniu (zatrudnianiu) na to stanowisko.
M.P. 1992 nr 14 poz. 104 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 1992 r. w sprawie jednorazowego ogłoszenia strefy niebezpiecznej dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1992 nr 14 poz. 103 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stref zamkniętych i stref niebezpiecznych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1992 nr 14 poz. 102 uznany za uchylony Uchwała nr 48 Rady Ministrów z dnia 6 maja 1992 r. zmieniająca uchwałę w sprawie postawienia inwestycji Elektrownia Jądrowa "Żarnowiec" w budowie w stan likwidacji.
M.P. 1992 nr 14 poz. 101 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 1992 r. w sprawie odwołania ministra - członka Rady Ministrów.
M.P. 1992 nr 13 poz. 100 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sferze produkcji materialnej w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 1992 r.
M.P. 1992 nr 13 poz. 99 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 1992 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w kwietniu 1992 r.
M.P. 1992 nr 13 poz. 98 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w pierwszym kwartale 1992 r.
M.P. 1992 nr 13 poz. 97 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 1992 r. w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie.
M.P. 1992 nr 13 poz. 96 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Łódzkie.
M.P. 1992 nr 13 poz. 95 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunków budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalania warunków, jakim te linie powinny odpowiadać.
M.P. 1992 nr 13 poz. 94 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie zbliżenia się lub skrzyżowania.
M.P. 1992 nr 13 poz. 93 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie przedłużenia terminów pobrania przez niektórych płatników zaliczek i dokonania rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych.
M.P. 1992 nr 13 poz. 92 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.
M.P. 1992 nr 13 poz. 91 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 1992 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 1992/93.
M.P. 1992 nr 12 poz. 90 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 kwietnia 1992 r. w sprawie zmian w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1992 nr 12 poz. 89 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 29 kwietnia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
M.P. 1992 nr 12 poz. 88 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 kwietnia 1992 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek obsługujących obrót oszczędnościowy o zajęciu w drodze egzekucji administracyjnej rachunku bankowego stanowiącego wkład oszczędnościowy.
M.P. 1992 nr 12 poz. 87 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1992 nr 12 poz. 86 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 kwietnia 1992 r. w sprawie minimum programowego wychowania przedszkolnego oraz zestawu dopuszczonych do użytku programów wychowania przedszkolnego.
M.P. 1992 nr 12 poz. 85 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 1992 r. w sprawie określenia rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzoru dyplomu wydawanego przez uczelnie.
M.P. 1992 nr 12 poz. 84 uchylony Uchwała nr 41 Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1992 r. w sprawie zasad przyznawania nagród jubileuszowych strażakom Państwowej Straży Pożarnej.
M.P. 1992 nr 12 poz. 83 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1992 nr 11 poz. 82 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 1992 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 1992 r.
M.P. 1992 nr 11 poz. 81 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki w marcu 1992 r.
M.P. 1992 nr 11 poz. 80 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w marcu 1992 r.
M.P. 1992 nr 11 poz. 79 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 kwietnia 1992 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200.000 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.
M.P. 1992 nr 11 poz. 78 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 31 marca 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1992 r.
M.P. 1992 nr 11 poz. 77 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 1992 r. w sprawie terminu złożenia w 1992 r. zawiadomienia o zmianie roku podatkowego.
M.P. 1992 nr 11 poz. 76 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego w zakresie międzynarodowej pomocy samochodowej.
M.P. 1992 nr 11 poz. 75 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Nr 35 Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1992 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach administracji państwowej.
M.P. 1992 nr 10 poz. 74 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lutego 1992 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych o poniesionych kosztach związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej oraz o źródłach pozyskanych funduszy w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 października 1991 r.
M.P. 1992 nr 10 poz. 73 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 marca 1992 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby i wagi monet nominalnej wartości 100.000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
M.P. 1992 nr 10 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie zasad odstępowania zwierzyny ubitej osobom wykonującym polowanie.
M.P. 1992 nr 10 poz. 71 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.
M.P. 1992 nr 10 poz. 70 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 marca 1992 r. w sprawie ramowego regulaminu konkursu na dyrektora instytucji kultury.
M.P. 1992 nr 10 poz. 69 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia instytucji finansowych oraz instytucji ubezpieczeniowych zwolnionych od obowiązku odprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach obcych.
M.P. 1992 nr 9 poz. 68 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 9 marca 1992 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 1992 r.
M.P. 1992 nr 9 poz. 67 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 marca 1992 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach produkcji materialnej w lutym 1992 r.
M.P. 1992 nr 9 poz. 66 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1992 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.
M.P. 1992 nr 9 poz. 65 uchylony Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 16 marca 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
M.P. 1992 nr 9 poz. 64 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 1992 r. w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur wojewódzkich w Warszawie, Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie.
M.P. 1992 nr 9 poz. 63 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 6 marca 1992 r. w sprawie planu zagospodarowania numeracji.
M.P. 1992 nr 9 poz. 62 uchylony Uchwała Nr 21 Rady Ministrów z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zniesienia Komitetu Nagród Państwowych.
M.P. 1992 nr 8 poz. 61 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 marca 1992 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji od 1 kwietnia 1992 r. oraz kwoty najniższej emerytury i renty.
M.P. 1992 nr 8 poz. 60 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 marca 1992 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
M.P. 1992 nr 8 poz. 59 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 1992 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji specjalistycznych organów dozoru technicznego żeglugi morskiej.
M.P. 1992 nr 8 poz. 58 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 3 marca 1992 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1991 r.
M.P. 1992 nr 8 poz. 57 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od środków transportowych w 1992 r.
M.P. 1992 nr 8 poz. 56 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie powołania prezesa Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1992 nr 8 poz. 55 uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie zmiany Tymczasowego regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1992 nr 8 poz. 54 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 1992 r. w sprawie powołania ministra finansów.
M.P. 1992 nr 8 poz. 53 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 1992 r. w sprawie odwołania ministra finansów.
M.P. 1992 nr 8 poz. 52 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 1992 r. w sprawie dodatkowych środków na rolnictwo w 1992 r.
M.P. 1992 nr 7 poz. 51 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lutego 1992 r. w sprawie wskaźników wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za grudzień 1991 r.
M.P. 1992 nr 7 poz. 50 uchylony Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 stycznia 1992 r. w sprawie zmian w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.
M.P. 1992 nr 7 poz. 49 uznany za uchylony Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1992 r. uchylająca uchwałę w sprawie powołania Rady Rozwoju Wsi.
M.P. 1992 nr 7 poz. 48 uchylony Uchwała nr 14 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1992 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
M.P. 1992 nr 7 poz. 47 uchylony Uchwała nr 3 Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1992 r. w sprawie powołania Komitetu Społeczno-Ekonomicznego Rady Ministrów.
M.P. 1992 nr 7 poz. 46 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie przeciwdziałania patologicznym zjawiskom niegospodarności, nadużyć i korupcji w gospodarce.
M.P. 1992 nr 7 poz. 45 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1992 nr 6 poz. 44 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sferze budżetowej oraz w sferze produkcji materialnej w 1991 r.
M.P. 1992 nr 6 poz. 43 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych w zakresie badań statystycznych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
M.P. 1992 nr 6 poz. 42 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 6 lutego 1992 r. w sprawie wzorów formularzy uprawnień imiennych do wykonywania dozoru i kontroli celnej oraz wzoru rejestru upoważnień.
M.P. 1992 nr 6 poz. 41 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 12 lutego 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu przyznawania nagród państwowych dla trenerów i instruktorów za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej.
M.P. 1992 nr 6 poz. 40 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 11 lutego 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uprawiania dalekowschodnich sportów walki.
M.P. 1992 nr 6 poz. 39 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 lutego 1992 r. w sprawie zniesienia ochrony obszarów uznanych za rezerwaty przyrody.
M.P. 1992 nr 6 poz. 38 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1992 r. w sprawie przedłużenia terminu pobrania przez organy rentowe zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
M.P. 1992 nr 5 poz. 37 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 stycznia 1992 r. w sprawie średniej krajowej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w II półroczu 1991 r.
M.P. 1992 nr 5 poz. 36 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 stycznia 1992 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
M.P. 1992 nr 5 poz. 35 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lutego 1992 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w styczniu 1992 r.
M.P. 1992 nr 5 poz. 34 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1991 r. i w drugim półroczu 1991 r.
M.P. 1992 nr 5 poz. 33 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1991 r. i w czwartym kwartale 1991 r.
M.P. 1992 nr 5 poz. 32 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sferze produkcji materialnej w gospodarce narodowej w czwartym kwartale 1991 r.
M.P. 1992 nr 5 poz. 31 uchylony Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 10 stycznia 1992 r. w sprawie ogłoszenia wykazu substancji chemicznych i materiałów wybuchowych podwójnego przeznaczenia, mogących służyć pośrednio lub bezpośrednio do produkcji broni.
M.P. 1992 nr 5 poz. 30 obowiązujący Zarządzenie Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 grudnia 1991 r. w sprawie określenia wzorów tablic oznaczających strefę nadgraniczną oraz pas drogi granicznej.
M.P. 1992 nr 5 poz. 29 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie wzoru flagi Straży Granicznej, okoliczności i warunków jej podnoszenia oraz sposobu oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej, a także znaków rozpoznawczych używanych przez nie w nocy.
M.P. 1992 nr 5 poz. 28 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 stycznia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1992 nr 5 poz. 27 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 stycznia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1992 nr 5 poz. 26 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1991 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku od wynagrodzeń.
M.P. 1992 nr 5 poz. 25 uchylony Uchwała Nr 12 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1992 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1992 nr 5 poz. 24 uznany za uchylony Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 1992 r. sprawie podwyżek cen nośników energii.
M.P. 1992 nr 5 poz. 23 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 1992 r. w sprawie uznania decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego za nielegalną oraz powołania Komisji Nadzwyczajnej.
M.P. 1992 nr 4 poz. 22 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia granic portów morskich od strony lądu w Szczecinie, Świnoujściu i Policach.
M.P. 1992 nr 4 poz. 21 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej.
M.P. 1992 nr 4 poz. 20 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych.
M.P. 1992 nr 4 poz. 19 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 stycznia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.
M.P. 1992 nr 4 poz. 18 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Nr 1 Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1992 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach administracji państwowej.
M.P. 1992 nr 3 poz. 17 uchylony Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wykazu towarów, na których wywóz są ustanowione w umowach międzynarodowych kontyngenty ilościowe.
M.P. 1992 nr 2 poz. 16 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1992 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 1991 r.
M.P. 1992 nr 2 poz. 15 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 stycznia 1992 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta w IV kwartale 1991 r.
M.P. 1992 nr 2 poz. 14 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 1992 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w grudniu 1991 r.
M.P. 1992 nr 2 poz. 13 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 1992 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 1991 r.
M.P. 1992 nr 2 poz. 12 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 stycznia 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki w grudniu 1991 r.
M.P. 1992 nr 2 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.
M.P. 1992 nr 2 poz. 10 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 stycznia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie cen za badania stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowców.
M.P. 1992 nr 2 poz. 9 uznany za uchylony Uchwała Nr 2 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1992 r. uchylająca uchwałę w sprawie powołania Rady Ekonomicznej.
M.P. 1992 nr 1 poz. 8 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1991 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.
M.P. 1992 nr 1 poz. 7 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 grudnia 1991 r. uchylające zarządzenie w sprawie klasyfikacji obrotów pieniężnych na rachunkach bankowych osób prawnych oraz sprawozdawczości z obrotów gotówkowych, dokonywanych przez osoby prawne z pominięciem ich rachunków.
M.P. 1992 nr 1 poz. 6 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 18 grudnia 1991 r. w sprawie określenia kwoty, powyżej której należności celne uiszcza się w formie bezgotówkowej.
M.P. 1992 nr 1 poz. 5 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 18 grudnia 1991 r. w sprawie wzorów przepustek do wolnych obszarów celnych.
M.P. 1992 nr 1 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 18 grudnia 1991 r. w sprawie określenia warunków funkcjonowania wolnych obszarów celnych.
M.P. 1992 nr 1 poz. 3 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1991 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od środków transportowych w 1992 r.
M.P. 1992 nr 1 poz. 2 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów: Finansów, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz sposobu przekazania środków pieniężnych Funduszu Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
M.P. 1992 nr 1 poz. 1 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 1991 r. w sprawie powołania Rady Ministrów.