Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1932 nr 119 poz. 978 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1932 r. o ustaleniu taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1932 nr 119 poz. 977 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1932 r. o uchyleniu upoważnienia organów sądowych do sporządzania protestów wekslowych i czekowych.
Dz.U. 1932 nr 119 poz. 976 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 1 grudnia 1932 r. w sprawie sprzedaży ruchomości pozostawionych przez szeregowych, samowolnie opuszczających oddziały wojskowe.
Dz.U. 1932 nr 118 poz. 975 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie kursu obligacyj 5% Państwowej Renty Ziemskiej, opiewającej na złote w złocie na rok 1933 r.
Dz.U. 1932 nr 118 poz. 974 uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Zagranicznych z dnia 29 grudnia 1932 r. w sprawie doręczania pism sądowych osobom, zamieszkałym zagranicą, oraz osobom, będącym w służbie dyplomatycznej państw obcych, tudzież osobom u nich zamieszkałym.
Dz.U. 1932 nr 118 poz. 973 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów z dnia 29 grudnia 1932 r. o doręczaniu pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnem i karnem.
Dz.U. 1932 nr 118 poz. 972 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1932 r. w sprawie rejestracji skazanych.
Dz.U. 1932 nr 118 poz. 971 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1932 r. w sprawie umundurowania niższych funkcjonarjuszów sądowych i prokuratorskich.
Dz.U. 1932 nr 118 poz. 970 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 grudnia 1932 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1932 nr 118 poz. 969 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 grudnia 1932 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.
Dz.U. 1932 nr 118 poz. 968 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1932 r. - Regulamin Najwyższego Trybunału Administracyjnego.
Dz.U. 1932 nr 117 poz. 967 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 listopada 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o Statucie Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1932 nr 117 poz. 966 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 26 listopada 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 czerwca 1921 roku w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1932 nr 116 poz. 965 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1932 r. o koncesjonowanej sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1932 nr 116 poz. 964 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości i Opieki Społecznej o przystosowaniu stowarzyszeń i spraw będących w toku do przepisów prawa o stowarzyszeniach.
Dz.U. 1932 nr 116 poz. 963 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1932 r. o rejestracji stowarzyszeń.
Dz.U. 1932 nr 116 poz. 962 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zarobkowego trzebienia zwierząt.
Dz.U. 1932 nr 116 poz. 961 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 listopada 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 22 marca 1928 roku o zaopatrywaniu zwierząt w świadectwa miejsca pochodzenia i badaniu zwierząt na stacjach kolejowych i przystaniach wodnych.
Dz.U. 1932 nr 116 poz. 960 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o uchyleniu Regulaminu przewozu towarów pomiędzy stacjami kolei żelaznych na obszarach Rzeczypospolitej Polskiej i Wolnego Miasta Gdańska a portami Lewantu morzem przez port Constanca.
Dz.U. 1932 nr 116 poz. 959 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmian w regulaminie przewozowym dla bezpośredniej komunikacji towarowej pomiędzy Polską a Z.S.R.R.
Dz.U. 1932 nr 116 poz. 958 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1932 r. w sprawie powołania Urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami.
Dz.U. 1932 nr 115 poz. 957 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 grudnia 1932 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 września 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu.
Dz.U. 1932 nr 115 poz. 956 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 14 grudnia 1932 r. w sprawie czasowego zmniejszenia liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, w odniesieniu do niektórych kategoryj bezrobotnych robotników sezonowych.
Dz.U. 1932 nr 115 poz. 955 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1932 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1932 nr 115 poz. 954 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1932 r. w sprawie ustalenia monopolowej ceny nabycia za spirytus, który będzie odpędzony i dostarczony Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego w ciągu kampanji gorzelniczej 1932/33 r.
Dz.U. 1932 nr 115 poz. 953 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Paktu Nieagresji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisanego w Moskwie wraz z Protokółami podpisania nr 1 i nr 2 dnia 25 lipca 1932 r., oraz Konwencji o stosowaniu Koncyljacji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisanej w Moskwie dnia 23 listopada 1932 r.
Dz.U. 1932 nr 115 poz. 952 wygaśnięcie aktu Konwencja o stosowaniu Koncyljacji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisana w Moskwie dnia 23 listopada 1932 r.
Dz.U. 1932 nr 115 poz. 951 wygaśnięcie aktu Pakt nieagresji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisany w Moskwie dnia 25 lipca 1932 r.
Dz.U. 1932 nr 115 poz. 950 Ustawa z dnia 20 grudnia 1932 r. o obniżeniu oprocentowania i przedłużenia okresów umorzenia wierzytelności długoterminowych, zabezpieczających listy zastawne i obligacje, oraz wydanych na podstawie tych wierzytelności listów zastawnych i obligacyj.
Dz.U. 1932 nr 114 poz. 949 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1932 r. o przekazaniu rejestrów karnych z prokuratur Sądów Okręgowych w Poznaniu i Toruniu do Ministerstwa Sprawiedliwości.
Dz.U. 1932 nr 114 poz. 948 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1932 r. o taksie za czynności komorników.
Dz.U. 1932 nr 114 poz. 947 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1932 r. o postępowaniu przy opisie i oszacowaniu nieruchomości.
Dz.U. 1932 nr 114 poz. 946 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1932 r. - Instrukcja dla komorników.
Dz.U. 1932 nr 114 poz. 945 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1932 r. o wykazie zajętych nieruchomości niehipotekowanych.
Dz.U. 1932 nr 114 poz. 944 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1932 r. o należnościach świadków, biegłych (tłumaczów) i stron w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1932 nr 114 poz. 943 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1932 r. o obowiązkowem zastępstwie adwokackiem przed sądami okręgowemi w okręgu Sądu Apelacyjnego w Wilnie i przed Sądami Okręgowemi w Łucku i Równem.
Dz.U. 1932 nr 114 poz. 942 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1932 r. o wprowadzeniu w życie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu upominawczem na obszarze Sądów Apelacyjnych w Krakowie, Katowicach, Lwowie, Poznaniu i Toruniu.
Dz.U. 1932 nr 114 poz. 941 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1932 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1932 nr 113 poz. 940 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1932 r. w sprawie wykonania pewnych czynności przewidzianych w polsko-niemieckim układzie waloryzacyjnym, podpisanym w Berlinie dnia 5 lipca 1928 r.
Dz.U. 1932 nr 113 poz. 939 Oświadczenie rządowe z dnia 14 listopada 1932 r. w sprawie złożenia przez Francję, Kanadę, Federację Australijską, Nową Zelandję, Unję Południowo-Afrykańską, Indje, Japonję i Portugalję dokumentów ratyfikacyjnych układu między Belgją, Wielką Brytanją i Północą Irlandją, Kanadą, Federacją Australijską, Nową Zelandją, Unją Południowo-Afrykańską, Indjami, Francją, Grecją, Włochami, Japonją, Polską, Portugalją, Rumunją, Czechosłowacją i Jugosławją w sprawie państwowych majątków, cedowanych przez Austrję, Węgry i Bułgarję, długu wyzwolenia i rozdziału odszkodowań nieniemieckich, podpisanego w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r.
Dz.U. 1932 nr 113 poz. 938 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 grudnia 1932 r. o lasach, dla których plan urządzenia gospodarstwa leśnego może być zastąpiony programem gospodarczym.
Dz.U. 1932 nr 113 poz. 937 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 listopada 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu celem wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1932 nr 113 poz. 936 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej oraz Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 29 listopada 1932 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 9 marca 1931 r. o bezpieczeństwie i higjenie pracy w gospodarstwach rolnych i leśnych oraz przedsiębiorstwach z niemi związanych, które nie posiadają przeważającego charakteru przemysłowego lub handlowego.
Dz.U. 1932 nr 113 poz. 935 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 9 listopada 1932 r. w sprawie ustalenia stosunku procentowego młodocianych do ogółu zatrudnionych dorosłych robotników w przemyśle poligraficznym.
Dz.U. 1932 nr 112 poz. 934 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Kodeksu Postępowania Cywilnego.
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 933 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1932 r. o sprostowaniu błędu w załączniku do obwieszczenia Ministra Skarbu z dnia 6 lipca 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów, prokuratorów oraz wojskowych w kraju.
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 932 uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 listopada 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ochronie lasów, niestanowiących własności Państwa.
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 931 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 grudnia 1932 r. w sprawie uzupełnienia załącznika do rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 8 kwietnia 1932 r. o ustaleniu taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 930 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 29 listopada 1932 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 9 września 1931 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie ryżu wyłuszczonego polerowanego oraz produktów ryżowych.
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 929 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 3 grudnia 1932 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego z widokiem ratusza miasta Torunia.
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 928 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 listopada 1932 r. o zmianach terytorjalnych gmin wiejskich w powiecie kolbuszowskim, województwie lwowskiem.
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 927 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 listopada 1932 r. o rozszerzeniu czasu ochronnego na wiewiórki.
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 926 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 listopada 1932 r. o wprowadzeniu czasu ochronnego na dziki, żbiki, kuny leśne (tumaki) i norki.
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 925 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 listopada 1932 r. o zezwoleniu na polowanie na sarny-kozy, samice jelenia i daniela oraz bażanty-kury.
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 924 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 listopada 1932 r. o zabronieniu polowania na łosie-byki, dropie i dropie-kamionki (strepety).
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 923 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 listopada 1932 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich.
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 922 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Skarbu w sprawie nadzoru weterynaryjnego.
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 921 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianach w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 14 lutego 1927 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie wołyńskiem, wileńskiem i we wschodniej części województwa białostockiego.
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 920 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianach w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 14 lutego 1927 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego.
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 919 Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Sprawiedliwości z dnia 10 października 1932 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministrów: Reform Rolnych i Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 1928 r. w sprawie wykonywania ustawy o scalaniu gruntów.
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 918 Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Sprawiedliwości z dnia 10 października 1932 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych i Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 1928 r. o trybie przymusowego wykonania orzeczeń Komisyj Ziemskich, nakładających na uczestników scalenia obowiązek dopłat pieniężnych.
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 917 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 27 czerwca 1927 r. o postępowaniu przy ustalaniu wniosków co do wysokości wynagrodzenia za przymusowo wykupywane majątki.
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 916 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie opłat za nadzór nad parcelacją.
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 915 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu i Sprawiedliwości w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 12 maja 1930 r. o postępowaniu z funduszami uzyskanemi z parcelacji z wolnej ręki lub z przymusowej sprzedaży majątków, związanych stałemi ograniczeniami.
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 914 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu i Sprawiedliwości w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 1926 r. do ustawy o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 913 Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Sprawiedliwości z dnia 10 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o uchyleniu niektórych przepisów rozporządzenia Ministrów: Reform Rolnych i Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 1929 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 23 marca 1929 r. o uregulowaniu stanu hipotecznego nieruchomości, oddanych w toku parcelacji w posiadanie nabywców, na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1932 nr 110 poz. 912 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1932 r. - Regulamin urzędowania Prokuratury Sądu Najwyższego.
Dz.U. 1932 nr 110 poz. 911 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1932 r. - Regulamin Sądu Najwyższego.
Dz.U. 1932 nr 110 poz. 910 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1932 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania prokuratur sądów apelacyjnych i okręgowych.
Dz.U. 1932 nr 110 poz. 909 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1932 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich w sprawach karnych.
Dz.U. 1932 nr 110 poz. 908 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1932 r. o uchyleniu i zmianie niektórych rozporządzeń wykonawczych do prawa o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1932 nr 110 poz. 907 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1932 r. o złączeniu izb cywilnych w Sądzie Najwyższym.
Dz.U. 1932 nr 110 poz. 906 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1932 r. o trybie postępowania przy przenoszeniu sędziów i prokuratorów na inne miejsce służbowe i w stan spoczynku.
Dz.U. 1932 nr 110 poz. 905 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1932 r. - Regulamin ogólny wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich.
Dz.U. 1932 nr 109 poz. 904 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 4 listopada 1932 r. o sprostowaniu błędu w obwieszczeniu Ministra Skarbu z dnia 12 sierpnia 1931 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych zagranicą.
Dz.U. 1932 nr 109 poz. 903 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie umundurowania i uzbrojenia Straży Więziennej.
Dz.U. 1932 nr 109 poz. 902 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 17 listopada 1932 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 6 grudnia 1932 r. w przedmiocie utworzenia i organizacji okręgowych urzędów ubezpieczeń.
Dz.U. 1932 nr 109 poz. 901 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 1932 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Reform Rolnych wydanego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 28 marca 1929 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 20 czerwca 1924 r. o uwłaszczeniu w województwach wschodnich.
Dz.U. 1932 nr 109 poz. 900 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 29 listopada 1932 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.
Dz.U. 1932 nr 109 poz. 899 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o ustanowieniu orderu "Odrodzenia Polski".
Dz.U. 1932 nr 109 poz. 898 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 11 grudnia 1924 r. o zaopatrzeniu osób, szczególnie zasłużonych, oraz o wyjątkowem zaopatrzeniu, nieopartem na innych tytułach prawnych.
Dz.U. 1932 nr 109 poz. 897 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców.
Dz.U. 1932 nr 109 poz. 896 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego.
Dz.U. 1932 nr 109 poz. 895 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany właściwości niektórych władz w zakresie podziału administracyjnego Państwa.
Dz.U. 1932 nr 109 poz. 894 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa.
Dz.U. 1932 nr 108 poz. 893 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 grudnia 1932 r. w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie określenia stopy procentowej od długów pieniężnych małej własności rolnej.
Dz.U. 1932 nr 108 poz. 892 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 listopada 1932 r. o ulgach w spłacie daniny lasowej.
Dz.U. 1932 nr 108 poz. 891 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 września 1932 r. w sprawie zmian w przepisach o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe":
Dz.U. 1932 nr 108 poz. 890 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych o sprzedaży nawozów sztucznych.
Dz.U. 1932 nr 108 poz. 889 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1932 r. w sprawie rozciągnięcia obowiązującej ustawy z dnia 14 marca 1932 r. uzupełniającej przepisy o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego na obszar powiatów augustowskiego i suwalskiego.
Dz.U. 1932 nr 108 poz. 888 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1932 r. w sprawie spisu funkcjonarjuszów państwowych, zawodowych wojskowych, oraz innych pracowników państwowych, tudzież funkcjonarjuszów i pracowników przedsiębiorstw i monopolów państwowych.
Dz.U. 1932 nr 107 poz. 887 wygaśnięcie aktu Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Polskę przestąpienia do konwencji między Austrją, Włochami, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją, w sprawie uregulowania wypłaty zaopatrzenia funkcjonarjuszów prowincjonalnych, gminnych i powiatowych, podpisanej wraz z protokółem w Wiedniu dnia 30 listopada 1923 r.
Dz.U. 1932 nr 107 poz. 886 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1932 r. o komornikach.
Dz.U. 1932 nr 106 poz. 885 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1932 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 10 marca 1932 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach przemysłowo-handlowych.
Dz.U. 1932 nr 106 poz. 884 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 września 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1932 nr 106 poz. 883 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 5 listopada 1932 r. o ustalaniu składu komisyj rozjemczych, powoływanych do rozstrzygania sporów indywidualnych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.
Dz.U. 1932 nr 106 poz. 882 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1932 r. o ustanowieniu sądu pracy w Zawierciu.
Dz.U. 1932 nr 106 poz. 881 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1932 r. o ustanowieniu sądu pracy w Tarnowie.
Dz.U. 1932 nr 106 poz. 880 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu z dnia 5 listopada 1932 r. o zniesieniu sądu pracy w Dąbrowie Górniczej i zmianie okręgu sądu pracy w Sosnowcu.
Dz.U. 1932 nr 105 poz. 879 uchylony Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 31 października 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1932 nr 105 poz. 878 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1932 r. o ustaleniu wzoru monety srebrnej wartości pięciu złotych.
Dz.U. 1932 nr 105 poz. 877 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 listopada 1932 r. o dalszem zawieszeniu cła wywozowego od szmat, skrawków tkanin, starych: lin, powrozów i sznurków; skrawków papieru i makulatury.
Dz.U. 1932 nr 105 poz. 876 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 listopada 1932 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia taryfy telefonicznej.
Dz.U. 1932 nr 105 poz. 875 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 14 listopada 1932 r. w sprawie taksy aptekarskiej.
Dz.U. 1932 nr 105 poz. 874 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 października 1932 r. o ochronie ryb i raków na wodach otwartych.
Dz.U. 1932 nr 104 poz. 873 Obwieszczenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 listopada 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli.
Dz.U. 1932 nr 104 poz. 872 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1932 r. w sprawie wprowadzenia togi i biretu jako stroju urzędowego dla sędziów i prokuratorów przy rozprawach.
Dz.U. 1932 nr 104 poz. 871 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1932 r. o pieczęciach organów adwokatury.
Dz.U. 1932 nr 104 poz. 870 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o dodatkowem ustaleniu ceny sprzedażnej spirytusu skażonego ogólnym środkiem skażającym (denaturatu).
Dz.U. 1932 nr 104 poz. 869 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych i Skarbu o prywatnych radjostacjach doświadczalnych.
Dz.U. 1932 nr 104 poz. 868 Rozporządzenie Ministra Komunikacji i Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 13 sierpnia 1932 r. w sprawie regulaminów: przewozu osób i ich bagażu oraz towarów pojazdami mechanicznemi.
Dz.U. 1932 nr 103 poz. 867 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne kraje dokumentów ratyfikacyjnych konwencji dotyczącej traktowania jeńców wojennych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r.
Dz.U. 1932 nr 103 poz. 866 wygaśnięcie aktu Konwencja dotycząca traktowania jeńców wojennych, podpisana w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1932 r.).
Dz.U. 1932 nr 103 poz. 865 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne kraje dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armjach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r.
Dz.U. 1932 nr 103 poz. 864 wygaśnięcie aktu Konwencja Genewska o polepszeniu losu chorych i rannych w armjach czynnych, podpisana dnia 27 lipca 1929 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 28 stycznia 1932 r.).
Dz.U. 1932 nr 102 poz. 863 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu prawa o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1932 nr 101 poz. 863 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 października 1932 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 października 1931 r. o zmianach w rozporządzeniu z dnia 24 listopada 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o pomiarze morskich statków handlowych.
Dz.U. 1932 nr 101 poz. 861 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 1932 r. o sprostowaniu błędów w przekładzie konwencji weterynaryjnej między Polską a Francją, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1929 roku.
Dz.U. 1932 nr 101 poz. 860 Oświadczenie rządowe z dnia 7 listopada 1932 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej konwencji między Polską a Niemcami o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisanej w Gdańsku dnia 30 grudnia 1924 r.
Dz.U. 1932 nr 101 poz. 859 Oświadczenie rządowe z dnia 7 września 1932 r. w sprawie przystąpienia Sudanu do porozumienia z dnia 18 maja 1904 r. i do konwencji międzynarodowej z dnia 4 maja 1910 r., podpisanych w Paryżu, dotyczących zwalczania handlu żywym towarem.
Dz.U. 1932 nr 101 poz. 858 Oświadczenie rządowe z dnia 26 sierpnia 1932 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy międzynarodowej konwencji, określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej jako projekt dnia 9 lipca 1920 r. w Genui na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1932 nr 101 poz. 857 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 1932 r. o utworzeniu powiatowego wydziału hipotecznego w Baranowiczach.
Dz.U. 1932 nr 101 poz. 856 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1932 r. o przyznaniu Pierwszej Wystawie Muzycznej, mającej się odbyć w Warszawie w czasie do 19 listopada do 11 grudnia 1932 r. włącznie, ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1932 nr 101 poz. 855 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 października 1932 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1932 nr 101 poz. 854 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 1 października 1932 r. o wykonaniu art. 2 punkt b) ustawy o mierniczych przysięgłych.
Dz.U. 1932 nr 100 poz. 853 Oświadczenie rządowe z dnia 4 listopada 1932 r. w sprawie złożenia przez Holandję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji, dotyczącej statystyk gospodarczych, podpisanej wraz z protokółem w Genewie dnia 14 grudnia 1928 r.
Dz.U. 1932 nr 100 poz. 852 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1932 r. w sprawie złożenia przez Persję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r.
Dz.U. 1932 nr 100 poz. 851 Oświadczenie rządowe z dnia 13 października 1932 r. w sprawie złożenia przez Hiszpanję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII Sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1932 nr 100 poz. 850 Oświadczenie rządowe z dnia 11 października 1932 r. w sprawie stosowania Konwencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., do Indyj Holenderskich, Surinam i Curacao oraz do Algerji i Kolonij Francuskich.
Dz.U. 1932 nr 100 poz. 849 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 października 1932 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.
Dz.U. 1932 nr 100 poz. 848 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 października 1932 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.
Dz.U. 1932 nr 100 poz. 847 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 października 1932 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 15 listopada 1930 r. o zmianie nazwisk hańbiących, ośmieszających lub nielicujących z godnością człowieka.
Dz.U. 1932 nr 100 poz. 846 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 października 1932 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 1 września 1928 r. w sprawie ustalenia cech, jakie pod względem indywidualnym i rasowym winny posiadać buhaje, uznane za odpowiednie do celów hodowlanych, oraz ustalenia okręgów hodowlanych.
Dz.U. 1932 nr 100 poz. 845 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o zmianach w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 7 czerwca 1930 r. w sprawie przeznaczenia i parcelacji gruntów, położonych w sferze interesów mieszkaniowych miast i ośrodków przemysłowo-fabrycznych.
Dz.U. 1932 nr 100 poz. 844 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji i Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 5 sierpnia 1932 r. o ruchu autobusów na drogach publicznych.
Dz.U. 1932 nr 100 poz. 843 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie opłat w postępowaniu przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym.
Dz.U. 1932 nr 99 poz. 842 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 października 1932 r. wydane: co do §§ 40, 104 i 110 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych; co do §§ 52, 57-76, 81-83, 98, 102 i 111 w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości; co do §§ 101-103 oraz 105-109 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych; co do §§ 115 i 185 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu; co do §§ 131 i 132 w porozumieniu z Ministrem Komunikacji; co do §§ 137 i 138 w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej; co do §§ 173, 181 i 189 w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych; co do §§ 24, 177, 178 i 180 w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów - zawierające przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych.
Dz.U. 1932 nr 98 poz. 841 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 1932 r. w sprawie określenia w trybie § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1924 r. o lichwie pieniężnej najwyższych dozwolonych korzyści majątkowych przedsiębiorstw, trudniących się czynnościami bankowemi.
Dz.U. 1932 nr 98 poz. 840 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o wzorze statutu spółki rybackiej jeziorowej.
Dz.U. 1932 nr 97 poz. 839 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 1932 r. o stroju adwokatów przy rozprawach.
Dz.U. 1932 nr 97 poz. 838 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 października 1932 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.
Dz.U. 1932 nr 97 poz. 837 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 września 1932 r. w sprawie zmian w organizacji komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego w okręgach administracyjnych izb skarbowych w Białymstoku, Grudziądzu, Krakowie, Lublinie, I i II we Lwowie, Łodzi oraz Poznaniu.
Dz.U. 1932 nr 97 poz. 836 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 8 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania zarządów obwodowych Funduszu Bezrobocia przy powierzaniu swych czynności gminom miejskim i wiejskim, powiatowym związkom komunalnym, kasom chorych i innym instytucjom społecznym oraz państwowym urzędom pośrednictwa pracy.
Dz.U. 1932 nr 97 poz. 835 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 3 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Skarbu i Komunikacji w sprawie wykonania ustawy z dnia 7 listopada 1931 r. o nadzwyczajnym przewozie oficerów i szeregowych rezerwy i pospolitego ruszenia oraz sprzętu wojskowego w czasie pokoju.
Dz.U. 1932 nr 97 poz. 834 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem w formie wymiany not z dnia 4 listopada 1931 roku o ochronie nazw regjonalnych i specjalnych nazw gatunków produktów winnych.
Dz.U. 1932 nr 97 poz. 833 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgierskiem o ochronie nazw regjonalnych i specjalnych nazw gatunków produktów winnych, podpisane w Warszawie dnia 4 listopada 1931 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 1932 r.).
Dz.U. 1932 nr 96 poz. 832 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 19 października 1932 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 września 1932 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1929 r. o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz cegły.
Dz.U. 1932 nr 96 poz. 831 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 października 1932 r. w sprawie ustalenia okręgów hodowlanych.
Dz.U. 1932 nr 96 poz. 830 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych i Komunikacji z dnia 17 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Spraw Zagranicznych w sprawie wykonania art. 38 i 50 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 marca 1928 r. o prawie lotniczem.
Dz.U. 1932 nr 96 poz. 829 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1932 r. o odstąpieniu gminie miasta Poznania gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1932 nr 96 poz. 828 Oświadczenie rządowe z dnia 18 października 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji weterynaryjnej między Polską a Belgją, podpisanej w Brukseli dnia 18 grudnia 1930 r.
Dz.U. 1932 nr 96 poz. 827 obowiązujący Konwencja weterynaryjna między Polską a Belgją, podpisana w Brukseli, dnia 18 grudnia 1930 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1930 r.)
Dz.U. 1932 nr 95 poz. 826 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 1932 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie warszawskim.
Dz.U. 1932 nr 95 poz. 825 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 1932 r. o aplikantach i asesorach sądowych.
Dz.U. 1932 nr 95 poz. 824 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 października 1932 r. o dalszem przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek.
Dz.U. 1932 nr 95 poz. 823 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Skarbu oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie organizacji administracji na obszarze powiatu miejskiego w Gdyni.
Dz.U. 1932 nr 95 poz. 822 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o wprowadzeniu wyłączności waluty polskiej w opłatach kolejowych na obszarze w. m. Gdańska.
Dz.U. 1932 nr 95 poz. 821 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 lipca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Przemysłu i Handlu, Sprawiedliwości, Poczt i Telegrafów oraz Skarbu, a co do § 5 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, w sprawie wykonania ustawy o zarobkowym przewozie osób i towarów pojazdami mechanicznemi.
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 820 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 października 1930 r. o Krzyżu i Medalu Niepodległości.
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 819 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o stosunku służbowym profesorów państwowych szkół akademickich i pomocniczych sił naukowych tych szkół.
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 818 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. w sprawie uzupełnienia ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o uregulowaniu obrotu cukrem na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 817 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o zmianach w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o izbach rolniczych.
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 816 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. w sprawie uzupełnienia ustawy z dnia 12 marca 1932 r. o ułatwieniu spłaty uciążliwych zobowiązań, obiążających gospodarstwa rolne.
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 815 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o pomocy finansowej instytucjom kredytowym.
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 814 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. o organizacji i funkcjonowaniu instytucyj ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 813 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 maja 1927 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych.
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 812 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o uprawnieniach niektórych towarzystw kredytowych ziemskich i miejskich oraz banków hipotecznych przy przeprowadzaniu egzekucji z nieruchomości.
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 811 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o reorganizacji prawno-publicznych zakładów ubezpieczeń w województwach poznańskiem i pomorskiem.
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 810 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o pierwszeństwie hipotecznem i konwersji zaległości od pożyczek instytucyj kredytu długoterminowego.
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 809 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o dochodzeniu roszczeń pieniężnych i egzekucji należności pieniężnych, opartych na tytułach prywatno-prawnych, przypadających od związków komunalnych.
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 808 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. - Prawo o stowarzyszeniach.
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 807 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. - Prawo o broni, amunicji i materjałach wybuchowych.
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 806 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym.
Dz.U. 1932 nr 93 poz. 805 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. - Przepisy o kosztach sądowych.
Dz.U. 1932 nr 93 poz. 804 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. - Przepisy wprowadzające prawo o sądowem postępowaniu egzekucyjnem.
Dz.U. 1932 nr 93 poz. 803 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. - Prawo o sądowem postępowaniu egzekucyjnem.
Dz.U. 1932 nr 93 poz. 802 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. zmieniające niektóre przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego i Przepisów wprowadzających Kodeks Postępowania Cywilnego.
Dz.U. 1932 nr 92 poz. 801 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o wysokości sądowych opłat hipotecznych i stawek wynagrodzenia pisarzy hipotecznych za czynności, związane ze sprzedażą działek przy parcelacji, dokonywanej na mocy ustawy o wykonaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1932 nr 92 poz. 800 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1932 r. o postępowaniu dyscyplinarnem przeciw funkcjonarjuszom Straży Więziennej.
Dz.U. 1932 nr 92 poz. 799 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1932 r. o ustaleniu wzoru monety srebrnej wartości dwóch złotych.
Dz.U. 1932 nr 92 poz. 798 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1932 r. o wycofaniu z obiegu dwuzłotowych monet srebrnych.
Dz.U. 1932 nr 92 poz. 797 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 września 1932 r. o uldze celnej na jądra pestek egzotycznej odmiany moreli, t. zw. ghejsi, łuszczone.
Dz.U. 1932 nr 92 poz. 796 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 września 1932 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 19 stycznia 1927 r. o udzielaniu instytucjom upoważnień do wykonywania parcelacji nieruchomości ziemskich, oraz o nadzorze i o zasadach postępowania tych instytucyj.
Dz.U. 1932 nr 92 poz. 795 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 września 1932 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 25 sierpnia 1926 r. o uproszczeniach przy wykonywaniu parcelacji w związku z postępowaniem scaleniowem.
Dz.U. 1932 nr 92 poz. 794 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 września 1932 r. w sprawie zmiany w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 10 czerwca 1927 r. o sposobie określania wartości nakładów meljoracyjnych w majątkach wykupywanych.
Dz.U. 1932 nr 92 poz. 793 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 września 1932 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 31 października 1927 r. o tworzeniu gospodarstw wzorowych przy parcelacji, wykonywanej przez instytucje do parcelacji upoważnione oraz przez właścicieli dóbr parcelowanych.
Dz.U. 1932 nr 92 poz. 792 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1932 r. o wyłączności nazwy "Policja".
Dz.U. 1932 nr 92 poz. 791 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o zakładach naukowych i egzaminach szkolnych, wystarczających do osiągnięcia stanowiska urzędniczego w państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1932 nr 92 poz. 790 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1932 r. o komisjach dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnem przeciwko funkcjonarjuszom państwowym.
Dz.U. 1932 nr 92 poz. 789 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o granicy morskiej Państwa.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 788 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o zezwoleniu na obciążenie nieruchomości państwowej w Warszawie nr hip. 556 prawem widoku i światła na rzecz sąsiedniej nieruchomości.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 787 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o zbyciu i zamianie niektórych gruntów państwowych.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 786 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o sprzedaży gruntu państwowego w gminie Blizne, w powiecie warszawskim.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 785 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. w sprawie sprzedaży placu państwowego w Nowojelni.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 784 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o premjowaniu pojazdów mechanicznych.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 783 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o warunkach uprawnień do holowania statków w polskich portach morskich.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 782 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o amnestji z powodu wprowadzenia z dniem 1 września 1932 r. jednolitego polskiego kodeksu karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 781 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. w sprawie zmian rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 780 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. w sprawie wyborów do izb rzemieślniczych.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 779 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i organizacji urzędów i komisyj ziemskich.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 778 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o zagospodarowaniu lasów, niestanowiących własności Państwa.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 777 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. w sprawie obniżenia kosztów administracji komunalnej.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 776 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o wykupie gruntów, podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 775 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w sprawie ochrony drobnych dzierżawców.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 774 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o kwalifikacjach zawodowych do nauczania w szkołach i na kursach zawodowych.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 773 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 772 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. w sprawie niektórych zmian przepisów pierwszej części dziesiątego tomu Zwodu Praw.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 771 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. zmieniające niektóre przepisy ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o dobrach skonfiskowanych przez byłe rządy zaborcze uczestnikom walk o niepodległość.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 770 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o likwidacji mienia byłych rosyjskich osób prawnych.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 769 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o wykonywaniu egzekucji z nieruchomości przez Państwowy Bank Rolny.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 768 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o zmianie ustawy z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 767 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy o państwowym podatku dochodowym.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 766 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. - Przepisy wprowadzające kodeks karny wojskowy.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 765 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. - Kodeks karny wojskowy.
Dz.U. 1932 nr 90 poz. 764 Oświadczenie rządowe z dnia 8 października 1932 r. w sprawie złożenia przez Finlandję i przez Norwegję dokumentów ratyfikacyjnych konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1932 nr 90 poz. 763 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1932 r. w sprawie złożenia przez Hiszpanję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, przyjętej jako projekt dnia 16 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1932 nr 90 poz. 762 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1932 r. w sprawie złożenia przez Hiszpanję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej jako projekt dnia 12 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1932 nr 90 poz. 761 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1932 r. w sprawie rozciągnięcia na Palestynę i Transjordanję konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r.
Dz.U. 1932 nr 90 poz. 760 Oświadczenie rządowe z dnia 3 października 1932 r. w sprawie złożenia w imieniu Rządu Norweskiego dokumentu ratyfikacyjnego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1932 nr 90 poz. 759 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1932 r. w sprawie określenia w trybie § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1924 r. o lichwie pieniężnej najwyższych dozwolonych korzyści majątkowych w pieniężnych stosunkach kredytowych.
Dz.U. 1932 nr 90 poz. 758 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 czerwca 1932 r. o zmianach w rozporządzeniu z dnia 16 listopada 1926 r. w sprawie kwalifikacyj zawodowych do nauczania religji mojżeszowej w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych.
Dz.U. 1932 nr 90 poz. 757 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 czerwca 1932 r. o zmianie w rozporządzeniu z dnia 15 marca 1929 r. w sprawie kwalifikacyj zawodowych do nauczania religji prawosławnej w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych.
Dz.U. 1932 nr 90 poz. 756 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1932 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Grudziądz-Forteca w powiecie grudziądzkim, województwie pomorskiem.
Dz.U. 1932 nr 89 poz. 755 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 1932 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych zagranicę.
Dz.U. 1932 nr 89 poz. 754 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 października 1932 r. w sprawie przymusowej organizacji obrotu zagranicznego olejem skalnym i produktami naftowemi.
Dz.U. 1932 nr 89 poz. 753 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 września 1932 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 3 sierpnia 1927 r. do ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami.
Dz.U. 1932 nr 89 poz. 752 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu z dnia 20 września 1932 r. o zmianach w rozporządzeniu z dnia 9 września 1931 r. w sprawie gospodarki finansowej gmin wyznaniowych żydowskich.
Dz.U. 1932 nr 89 poz. 751 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 sierpnia 1932 r. o sposobie przeprowadzania rewizji osobistej w postępowaniu przymusowem w administracji.
Dz.U. 1932 nr 89 poz. 750 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1932 r. o sposobie chronienia przedmiotów zabytkowych, będących własnością Państwa.
Dz.U. 1932 nr 89 poz. 749 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o Straży Granicznej.
Dz.U. 1932 nr 89 poz. 748 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. o podstawowych obowiązkach i prawach szeregowych marynarki wojennej.
Dz.U. 1932 nr 89 poz. 747 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. o służbie wojskowej podoficerów i szeregowców.
Dz.U. 1932 nr 88 poz. 746 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych, wydane co do §§ 24-31, 49-54, 96-116, 130, 131, 132, 180, 325, 326 i 327 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych, co do §§ 24-31, 48-52, 54, 132, 204, 245-253, 266, 304 i 305 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1932 nr 87 poz. 745 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Sprawiedliwości w sprawie oznaczenia terminów licytacyj majątków nieruchomych.
Dz.U. 1932 nr 87 poz. 744 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 września 1932 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na ostre zapalenie przednich rogów rdzenia (Polyomyelitis acuta anterior - choroba Heine-Medina).
Dz.U. 1932 nr 87 poz. 743 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 września 1932 r. w sprawie zmiany w rozporządzeniu z dnia 10 października 1927 r. o kwalifikacjach kierowników zakładów opiekuńczych.
Dz.U. 1932 nr 87 poz. 742 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 sierpnia 1932 r. w sprawie stosowania przepisów prawa górniczego w wypadku przewidzianym w art. 285 tegoż prawa.
Dz.U. 1932 nr 87 poz. 741 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. o zmianie okręgów sądów okręgowych w Krakowie, Tarnowie i Wadowicach.
Dz.U. 1932 nr 87 poz. 740 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o Policji Państwowej.
Dz.U. 1932 nr 87 poz. 739 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o ochotniczych lotach ćwiczebnych.
Dz.U. 1932 nr 87 poz. 738 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. o organizacji komisyj dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnem przeciwko funkcjonarjuszom państwowym.
Dz.U. 1932 nr 87 poz. 737 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1932 nr 86 poz. 736 Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 26 sierpnia 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1929 r. o stosunku służbowym pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1932 nr 86 poz. 735 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ustalenia terminu przejęcia przez Ministra Skarbu czynności, określonych w art. 10 ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia emerytalnego funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1932 nr 86 poz. 734 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. zmieniające niektóre przepisy prawa o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1932 nr 86 poz. 733 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. - Prawo o ustroju adwokatury.
Dz.U. 1932 nr 85 poz. 732 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej.
Dz.U. 1932 nr 84 poz. 731 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, dotyczącego uregulowania niektórych przedwojennych długów austrjacko-węgierskich, podpisanego w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r. oraz not, wymienionych tegoż dnia 20 stycznia 1930 r. między Przewodniczącym Delegacji Polskiej a Kanclerzem Austrji: 1) w sprawie wykonania konwencji archiwalnej rzymskiej z dnia 6 kwietnia 1922 r., wykonania art. 215 Traktatu Pokoju w St. Germain-en-Laye oraz 2) w sprawie wypłacenia przez Polskę sumy 335.000 szylingów austrjackich.
Dz.U. 1932 nr 84 poz. 730 wygaśnięcie aktu Układ polsko-austrjacki, dotyczący uregulowania niektórych długów przedwojennych austrjacko-węgierskich, podpisany w Hadze dnia 20 stycznia 1930 r.
Dz.U. 1932 nr 84 poz. 729 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 1932 r. w sprawie złożenia w imieniu Rządu Polskiego dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o wystawach międzynarodowych i protokółu podpisania, podpisanych w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r.
Dz.U. 1932 nr 84 poz. 728 wygaśnięcie aktu Konwencja o wystawach międzynarodowych, podpisana w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1932 r.).
Dz.U. 1932 nr 84 poz. 727 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych: 1) konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunją, podpisanej w Warszawie dnia 23 czerwca 1930 r. wraz z protokółem końcowym, 2) dwóch not, dołączonych do konwencji, a wymienionych tegoż dnia 23 czerwca 1930 r. między Rządem Polskim a Rządem Rumuńskim w sprawie kukurydzy i rur żeliwnych, oraz dołączonych do powyższej konwencji: 3) protokółu z dnia 23 czerwca 1930 r., dotyczącego polsko-rumuńskiej konwencji weterynaryjnej w sprawie przywozu zwierząt oraz surowych produktów zwierzęcych, 4) konwencji weterynaryjnej między Polską a Rumunją, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Warszawie dnia 23 czerwca 1930 r.
Dz.U. 1932 nr 84 poz. 726 wygaśnięcie aktu Konwencja handlowa i nawigacyjna między Polską a Rumunją, podpisana w Warszawie dnia 23 czerwca 1930 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1932 r.).
Dz.U. 1932 nr 83 poz. 725 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu kodeksu postępowania karnego.
Dz.U. 1932 nr 82 poz. 724 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 września 1932 r. o sprostowaniu błędów w tekście rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. zawierającego "Przepisy wprowadzające kodeks karny i prawo o wykroczeniach".
Dz.U. 1932 nr 82 poz. 723 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 1932 r. w sprawie złożenia w imieniu Rządu Szwajcarskiego dokumentu ratyfikacyjnego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących, lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1932 nr 82 poz. 722 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1929 r. o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz cegły.
Dz.U. 1932 nr 82 poz. 721 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych i Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 1932 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o uregulowaniu prawa własności gruntów oddanych w drodze parcelacji w posiadanie nabywców na obszarze województw centralnych i wschodnich.
Dz.U. 1932 nr 82 poz. 720 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1932 r. w sprawie obniżenia stawek podatku spożywczego od win musujących.
Dz.U. 1932 nr 82 poz. 719 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1932 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 8 kwietnia 1932 r. o ustaleniu taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1932 nr 82 poz. 718 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości w sprawie umarzania pożyczek na odbudowę.
Dz.U. 1932 nr 81 poz. 717 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 1932 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie wyłączeń z Ordynacji Zamoyskiej.
Dz.U. 1932 nr 81 poz. 716 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 września 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu.
Dz.U. 1932 nr 81 poz. 715 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 września 1932 r. w sprawie pierwszeństwa zaległych ciężarów na rzecz spółek wodnych.
Dz.U. 1932 nr 81 poz. 714 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 września 1932 r. o wpisywaniu do ksiąg hipotecznych na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości państwowych, będących w zarządzie przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1932 nr 81 poz. 713 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 września 1932 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.
Dz.U. 1932 nr 81 poz. 712 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 września 1932 r. o wykonywaniu praktyki lekarskiej.
Dz.U. 1932 nr 80 poz. 711 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1932 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1928 r. o prawie bankowem.
Dz.U. 1932 nr 80 poz. 710 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 września 1932 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1932 nr 80 poz. 709 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie uregulowania ceny cukru.
Dz.U. 1932 nr 80 poz. 708 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 września 1932 r. o warunkach zwalniania od podatku cukru, przeznaczonego do produkcji przemysłowej środków spożywczych, podlegających z mocy innych przepisów prawnych podatkom spożywczym.
Dz.U. 1932 nr 80 poz. 707 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 września 1932 r. o wprowadzeniu w obieg druku w sprawach żywnościowych ze znaczkiem opłaty pocztowej wartości 5 gr nowej edycji.
Dz.U. 1932 nr 80 poz. 706 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1932 r. w sprawie rozdziału liczby członków sejmiku wojewódzkiego poznańskiego na poszczególne powiaty miejskie i wiejskie.
Dz.U. 1932 nr 79 poz. 705 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu opłaty monopolowej oraz ceny sprzedażnej spirytusu do wyrobu galenowych środków leczniczych i specyfików farmaceutycznych, dla aptek, szpitali, na cele laboratoryjne, do celów dezynfekcyjnych i do wyrobu alkoholu absolutnego.
Dz.U. 1932 nr 79 poz. 704 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 września 1932 r. o ustaleniu kosztów własnych, opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1932 nr 79 poz. 703 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie poboru scalonego podatku przemysłowego od cukru.
Dz.U. 1932 nr 79 poz. 702 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 1932 r. o przekazaniu rejestrów karnych z prokuratur sądów okręgowych: wydziału zamiejscowego poznańskiej prokuratury okręgowej w Lesznie oraz prokuratury sądu okręgowego w Bydgoszczy do Ministerstwa Sprawiedliwości.
Dz.U. 1932 nr 79 poz. 701 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1932 r. o zmianie granic miasta Otwocka w powiecie i województwie warszawskiem.
Dz.U. 1932 nr 78 poz. 700 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 1932 r. w sprawie złożenia w imieniu Rządu Gwatemali dokumentu ratyfikacyjnego protokółu, podpisanego w Genewie dnia 14 czerwca 1923 r., dotyczącego poprawki do art. 393 traktatu pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r., oraz odnośnych artykułów innych traktatów pokoju.
Dz.U. 1932 nr 78 poz. 699 Oświadczenie rządowe z dnia 22 sierpnia 1932 r. w sprawie złożenia w imieniu Rządu Włoskiego dokumentu ratyfikacyjnego protokółu, podpisanego w Genewie dnia 14 czerwca 1923 r., dotyczącego poprawki do art. 393 traktatu pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r., oraz odnośnych artykułów innych traktatów pokoju.
Dz.U. 1932 nr 78 poz. 698 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu ceny spirytusu skażonego ogólnym środkiem skażającym (denaturatu) oraz nieoczyszczonego spirytusu skażonego, przeznaczonego do celów napędowych.
Dz.U. 1932 nr 78 poz. 697 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 września 1932 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.
Dz.U. 1932 nr 78 poz. 696 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 sierpnia 1932 r. o uldze celnej na celuloid.
Dz.U. 1932 nr 78 poz. 695 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o przemiale żyta.
Dz.U. 1932 nr 77 poz. 694 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2 września 1932 r. o zmianach w rozporządzeniu z dnia 29 października 1923 r. w przedmiocie budowy, ustawiania i dozoru kotłów parowych na statkach.
Dz.U. 1932 nr 77 poz. 693 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 września 1932 r. w sprawie kosztów, związanych z uregulowaniem prawa własności gruntów oddanych w drodze parcelacji w posiadanie nabywców.
Dz.U. 1932 nr 77 poz. 692 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 września 1932 r. o uldze celnej na śledzie w sosie.
Dz.U. 1932 nr 77 poz. 691 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 sierpnia 1932 r. w sprawie wyznaczenia prowizorycznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1932 r. do 30 września 1933 r.
Dz.U. 1932 nr 77 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 10 sierpnia 1932 r. w sprawie pracy w nocy oraz w niedziele i dni świąteczne w drukarniach i zakładach graficznych.
Dz.U. 1932 nr 76 poz. 689 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 1932 r. o sprostowaniu błędów w tekście rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1929 r. o stosunku służbowym pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1932 nr 76 poz. 688 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 1932 r. w sprawie rozciągnięcia na Szkocję konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r.
Dz.U. 1932 nr 76 poz. 687 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 sierpnia 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Grudziądzu.
Dz.U. 1932 nr 76 poz. 686 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 sierpnia 1932 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.
Dz.U. 1932 nr 76 poz. 685 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 4 sierpnia 1932 r. w sprawie zmiany w rozporządzeniu z dnia 10 lipca 1925 r. o wykonywaniu nadzoru państwowego nad ogierami.
Dz.U. 1932 nr 76 poz. 684 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1932 r. o zmianie granic miasta Nieszawy w powiecie nieszawskim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1932 nr 76 poz. 683 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 1932 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.
Dz.U. 1932 nr 76 poz. 682 obowiązujący Konwencja dotycząca wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjęta jako projekt konwencji przez Ogólną Konferencję Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów dnia 21 czerwca 1924 r. podczas jej dwunastej sesji, a podpisana w Genewie dnia 15 sierpnia 1929 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 28 stycznia 1932 r.).
Dz.U. 1932 nr 75 poz. 681 Oświadczenie rządowe z dnia 12 sierpnia 1932 r. w sprawie rozciągnięcia na Północną Irlandję konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r.
Dz.U. 1932 nr 75 poz. 680 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 sierpnia 1932 r. o ustaleniu kosztów własnych spirytusu oczyszczonego, opłaty monopolowej od spirytusu wyprodukowanego wewnątrz Państwa oraz przywożonego z zagranicy, oraz cen sprzedażnych spirytusu i wyrobów monopolowych, wydane co do cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych.
Dz.U. 1932 nr 75 poz. 679 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Komunikacji z dnia 24 sierpnia 1932 r. w sprawie zmiany planu amortyzacyjnego 7% pożyczki kolejowej.
Dz.U. 1932 nr 75 poz. 678 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 20 sierpnia 1932 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1927 r. o wykonaniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych.
Dz.U. 1932 nr 75 poz. 677 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 lipca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o emisji złotych 4,5% listów zastawnych Państwowego Banku Rolnego Serji I-ej i o pożyczkach w tych listach udzielanych.
Dz.U. 1932 nr 74 poz. 676 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia taryfy telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1932 nr 74 poz. 675 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 sierpnia 1932 r. o ustaleniu wzoru monety srebrnej wartości 10 złotych.
Dz.U. 1932 nr 74 poz. 674 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 sierpnia 1932 r. o wycofaniu z obiegu srebrnych monet jednozłotowych.
Dz.U. 1932 nr 74 poz. 673 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 sierpnia 1932 r. w sprawie zmiany nazwy niektórych urzędów skarbowych.
Dz.U. 1932 nr 74 poz. 672 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 sierpnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz cegły.
Dz.U. 1932 nr 74 poz. 671 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 sierpnia 1932 r. o zawieszeniu ceł wywozowych od niektórych gatunków drewna, od niektórych metali półszlachetnych oraz od szmat, skrawków tkanin, starych lin, powrozów i sznurków; skrawków papieru i makulatury.
Dz.U. 1932 nr 74 poz. 670 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o sposobie wymiaru, poboru, ściągania i kontroli opłat na rzecz Funduszu Pomocy Bezrobotnym.
Dz.U. 1932 nr 74 poz. 669 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1932 r. o wprowadzeniu postępowania doraźnego.
Dz.U. 1932 nr 74 poz. 668 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 sierpnia 1932 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego.
Dz.U. 1932 nr 74 poz. 667 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o Straży Więziennej.
Dz.U. 1932 nr 74 poz. 666 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie wyłączeń z Ordynacji Zamoyskiej.
Dz.U. 1932 nr 74 poz. 665 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. o opodatkowaniu cukru.
Dz.U. 1932 poz. 74 poz. 664 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o pomocy bezrobotnym.
Dz.U. 1932 nr 73 poz. 663 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie upoważnienia władzy mianującej do przenoszenia sędziów w stan spoczynku i na inne miejsce służbowe.
Dz.U. 1932 nr 73 poz. 662 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. zmieniające niektóre przepisy postępowania karnego.
Dz.U. 1932 nr 73 poz. 661 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. zmieniające niektóre przepisy prawa o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1932 nr 72 poz. 660 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 1932 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie określenia instytucyj, powołanych do udzielania opinji przy stosowaniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o utworzeniu urzędów rozjemczych dla spraw kredytowych małej własności rolnej.
Dz.U. 1932 nr 72 poz. 659 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 1932 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie określenia instytucyj, powołanych do współdziałania przy stosowaniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o zapobieganiu skutkom trudności płatniczych w rolnictwie.
Dz.U. 1932 nr 72 poz. 658 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 1932 r. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie powołania delegatów do spraw finansowo-rolnych.
Dz.U. 1932 nr 72 poz. 657 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o stosowaniu przepisów ustawy karnej skarbowej do przestępstw skarbowych, polegających na naruszeniu przepisów w zakresie: podatku od cukru, podatku od olejów mineralnych, sztucznych środków słodzących, wywozu zagranicę złota, prawa lotniczego, opłaty od kart do gry oraz państwowego podatku przemysłowego.
Dz.U. 1932 nr 72 poz. 656 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1924 r. o lichwie pieniężnej.
Dz.U. 1932 nr 72 poz. 655 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o rejestrowym zastawie rolniczym.
Dz.U. 1932 nr 72 poz. 654 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie segregacji wierzytelności na nieruchomościach ziemskich parcelowanych w celu spłaty uciążliwych zobowiązań.
Dz.U. 1932 nr 72 poz. 653 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o utworzeniu urzędów rozjemczych do spraw kredytowych małej własności rolnej.
Dz.U. 1932 nr 72 poz. 652 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o zapobieganiu skutkom trudności płatniczych w rolnictwie.
Dz.U. 1932 nr 71 poz. 651 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 6 lipca 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów, prokuratorów oraz wojskowych w kraju.
Dz.U. 1932 nr 71 poz. 650 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Sudan przystąpienia do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1932 nr 71 poz. 649 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Meksyk przystąpienia do protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1932 nr 71 poz. 648 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lipca 1932 r. w sprawie złożenia przez Rząd Kolumbji dokumentu ratyfikacyjnego protokółów, podpisanych w Genewie dnia 5 października 1921 r., dotyczących poprawek do artykułów 4, 6, 12, 13 i 15 Umowy Związku Narodów.
Dz.U. 1932 nr 71 poz. 647 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 sierpnia 1932 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1932 nr 71 poz. 646 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 sierpnia 1932 r. w sprawie częściowego uzupełnienia taryfy telefonicznej.
Dz.U. 1932 nr 71 poz. 645 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 sierpnia 1932 r. o zniesieniu gmin wiejskich Stratyn-miasto i Stratyn-wieś w powiecie rohatyńskim, województwie stanisławowskiem.
Dz.U. 1932 nr 71 poz. 644 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 sierpnia 1932 r. o zwalczaniu raka ziemniaczanego.
Dz.U. 1932 nr 70 poz. 643 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 sierpnia 1932 r. o poruczeniu funkcyj starostów grodzkich w miastach Grudziądzu, Toruniu i Radomiu odnośnym starostom powiatowym.
Dz.U. 1932 nr 70 poz. 642 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 6 sierpnia 1932 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1932 nr 70 poz. 641 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 6 sierpnia 1932 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.
Dz.U. 1932 nr 70 poz. 640 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 1932 r. o trybie postępowania w sprawach, wynikłych ze stosowania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. o ograniczeniu nadmiernych wynagrodzeń w przedsiębiorstwach.
Dz.U. 1932 nr 70 poz. 639 Rozporządzenie Ministrów: Sprawiedliwości i Przemysłu i Handlu z dnia 4 lipca 1932 r. w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Rolnictwa i Reform Rolnych o rejestrze zastawowym drzewnym i znakach zastawniczych.
Dz.U. 1932 nr 70 poz. 638 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 lipca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o emisji złotych 7% obligacyj meljoracyjnych Państwowego Banku Rolnego oraz o długoterminowych pożyczkach amortyzacyjnych w tych obligacjach udzielanych.
Dz.U. 1932 nr 70 poz. 637 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 29 lipca 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 czerwca 1932 r. o opłatach od uprawnień górniczych.
Dz.U. 1932 nr 70 poz. 636 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 28 maja 1932 r. o wykonaniu ustawy z dnia 7 listopada 1931 r. o zasilaniu funduszów izb rzemieślniczych.
Dz.U. 1932 nr 69 poz. 635 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 kwietnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, a co do §§ 1-41 oraz §§ 50-65 również w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o rejestrze państwowym statków powietrznych, o sposobie ich rejestracji, o badaniu zdolności do lotu, oraz o trybie wydawania dokumentów i ksiąg pokładowych tych statków, o systemie znaczenia statków powietrznych i umieszczania znaków na nich oraz o zakładaniu i prowadzeniu ksiąg pokładowych.
Dz.U. 1932 nr 69 poz. 634 wygaśnięcie aktu Układ między Polską a Czechosłowacją z dnia 21 lutego 1930 r., dotyczący zmiany w tekście wzoru karty legitymacyjnej dla komiwojażerów, załączonego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1932 r.).
Dz.U. 1932 nr 68 poz. 633 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 lipca 1932 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma).
Dz.U. 1932 nr 68 poz. 632 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 lipca 1932 r. w sprawie częściowego przekazania wyższym urzędom górniczym uprawnień, przewidzianych w art. 12 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 czerwca 1932 r. o opłatach od uprawnień górniczych.
Dz.U. 1932 nr 68 poz. 631 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 25 lipca 1932 r. o obniżeniu morskiej opłaty portowej od ładunku żelastwa (złomu).
Dz.U. 1932 nr 68 poz. 630 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o koncesjonowaniu wyrobu, naprawy i sprzedaży narzędzi mierniczych i o nadzorze nad niemi.
Dz.U. 1932 nr 68 poz. 629 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o opłatach za legalizację narzędzi mierniczych.
Dz.U. 1932 nr 68 poz. 628 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy niektórych rodzajów narzędzi mierniczych przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku.
Dz.U. 1932 nr 68 poz. 627 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 lipca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ulg przy spłacie niektórych należności funduszu obrotowego reformy rolnej.
Dz.U. 1932 nr 68 poz. 626 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 6 lipca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie zmian i uzupełnień w załączniku do rozporządzenia z dnia 27 marca 1931 r. o wykonaniu art. 53 ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym.
Dz.U. 1932 nr 67 poz. 625 Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 1932 r. w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa, podpisanej w Paryżu dnia 19 marca 1902 r.
Dz.U. 1932 nr 67 poz. 624 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.
Dz.U. 1932 nr 67 poz. 623 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. o uprawie tytoniu.
Dz.U. 1932 nr 67 poz. 622 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych.
Dz.U. 1932 nr 66 poz. 621 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1932 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylję konwencji międzynarodowej dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.
Dz.U. 1932 nr 66 poz. 620 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 lipca 1932 r. w sprawie częściowej zmiany brzmienia artykułu 15 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.
Dz.U. 1932 nr 66 poz. 619 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1932 r. - Instrukcja dla powiatowych wydziałów hipotecznych w województwach wschodnich.
Dz.U. 1932 nr 66 poz. 618 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1932 r. o hipotekach powiatowych w województwach wschodnich.
Dz.U. 1932 nr 66 poz. 617 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Polską a Czechosłowacją o cleniu piwa w beczkach, podpisane w Warszawie dnia 12 stycznia 1931 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1932 r.).
Dz.U. 1932 nr 66 poz. 616 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Polską a Czechosłowacją o cleniu chodników dywanowych, podpisane w Warszawie, dnia 12 stycznia 1931 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1932 r.).
Dz.U. 1932 nr 66 poz. 615 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lipca 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu przyjaźni, koncyljacyjnego i arbitrażowego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecką, podpisanego w Warszawie, dnia 4 stycznia 1932 r.
Dz.U. 1932 nr 66 poz. 614 obowiązujący Traktat przyjaźni, koncyljacyjny i arbitrażowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecką, podpisany w Warszawie, dnia 4 stycznia 1932 r.
Dz.U. 1932 nr 65 poz. 613 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 21 lipca 1932 r. o sprostowaniu błędów w tekście ustawy o opłatach stemplowych, załączonym do obwieszczenia Ministra Skarbu z dnia 25 kwietnia 1932 r.
Dz.U. 1932 nr 65 poz. 612 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 lipca 1932 r. o wprowadzeniu w obieg druku w sprawach żywnościowych ze znaczkiem opłaty pocztowej 5 gr.
Dz.U. 1932 nr 65 poz. 611 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 lipca 1932 r. o przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek.
Dz.U. 1932 nr 65 poz. 610 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. w sprawie cen soli.
Dz.U. 1932 nr 65 poz. 609 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. o obrocie solą.
Dz.U. 1932 nr 65 poz. 608 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1932 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1931 r. w sprawie zakazu przywozu nawozów azotowych.
Dz.U. 1932 nr 65 poz. 607 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1932 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów.
Dz.U. 1932 nr 64 poz. 606 Obwieszczenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 lipca 1932 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 7 czerwca 1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawczych, wydanem co do § 13 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, a co do § 20 w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych oraz Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1932 nr 64 poz. 605 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 lipca 1932 r. o wprowadzeniu w obieg pocztowych znaczków opłaty wartości 10, 20, 25, 30 i 60 gr oraz kartki pocztowej krajowej pojedyńczej ze znaczkiem 20 gr nowej edycji.
Dz.U. 1932 nr 64 poz. 604 Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 2 lipca 1932 r. o sposobie prowadzenia rachunków przejściowych różnic kursowych.
Dz.U. 1932 nr 64 poz. 603 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1932 r. o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnemi, wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Ministrem Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1932 nr 64 poz. 602 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1932 r. o wyrobie, kontroli i sprzedaży surowic i szczepionek leczniczych, zapobiegawczych i diagnostycznych.
Dz.U. 1932 nr 64 poz. 601 uchylony Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 2 maja 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia z dnia 23 marca 1931 r. o wykonaniu art. 61 ustęp ostatni ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym.
Dz.U. 1932 nr 64 poz. 600 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1932 r. o zniesieniu Dyrekcji Lasów Państwowych w Bydgoszczy.
Dz.U. 1932 nr 64 poz. 599 Oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandzką o opiece społecznej, podpisanej w Helsinki dnia 19 grudnia 1931 r.
Dz.U. 1932 nr 64 poz. 598 wygaśnięcie aktu Konwencja o opiece społecznej pomiędzy Polską a Finlandją, podpisana w Helsinki dnia 19 grudnia 1921 r.
Dz.U. 1932 nr 64 poz. 597 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 lipca 1932 r. o wprowadzeniu nazwy "Minister Opieki Społecznej" i "Ministerstwo Opieki Społecznej".
Dz.U. 1932 nr 63 poz. 596 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lipca 1932 r. w sprawie zwinięcia punktu przejściowego Przystań-Botzanowitz na polsko-niemieckiej granicy.
Dz.U. 1932 nr 63 poz. 595 Oświadczenie rządowe z dnia 1 lipca 1932 r. w sprawie złożenia przez Portugalję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Waszyngtonie.
Dz.U. 1932 nr 63 poz. 594 Oświadczenie rządowe z dnia 1 lipca 1932 r. w sprawie złożenia przez Japonję dokumentów ratyfikacyjnych niektórych układów.
Dz.U. 1932 nr 63 poz. 593 Oświadczenie rządowe z dnia 1 lipca 1932 r. w sprawie złożenia przez Monako dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej, dotyczącej utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Urzędu Chemji, podpisanej w Paryżu dnia 29 października 1927 r.
Dz.U. 1932 nr 63 poz. 592 Oświadczenie rządowe z dnia 11 czerwca 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Meksyk przystąpienia do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1932 nr 63 poz. 591 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1932 r. w sprawie ustalenia dla Kolonij Portugalskich znaków wyróżniających, przewidzianych w art. 5 konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1932 nr 63 poz. 590 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 2 czerwca 1932 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 15 kwietnia 1921 r. o powołaniu Państwowej Rady Kolejowej.
Dz.U. 1932 nr 63 poz. 589 uchylony Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 7 lipca 1932 r. o okręgach szkolnych.
Dz.U. 1932 nr 63 poz. 588 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 22 czerwca 1932 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 października 1929 r. w sprawie kwalifikacyj zawodowych do nauczania religji wyznań: ewangelicko-augsburskiego oraz ewangelicko-reformowanego (Konsystorz Warszawski) w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych.
Dz.U. 1932 nr 63 poz. 587 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1932 r. o odstąpieniu gminie m. Poznania gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1932 nr 63 poz. 586 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1932 nr 62 poz. 585 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 lipca 1932 r. o uzupełnieniu niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 sierpnia 1931 r. o organizacji i zakresie działania izb i urzędów skarbowych.
Dz.U. 1932 nr 62 poz. 584 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 30 czerwca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie umorzenia kar za zwłokę od zaległych należności funduszu obrotowego reformy rolnej.
Dz.U. 1932 nr 62 poz. 583 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 lipca 1932 r. o paczkach żywnościowych.
Dz.U. 1932 nr 62 poz. 582 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 27 czerwca 1932 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy telefonicznej.
Dz.U. 1932 nr 62 poz. 581 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o wyłączeniu niektórych rodzajów świadczeń pieniężnych z pod egzekucji urzędów skarbowych.
Dz.U. 1932 nr 62 poz. 580 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnem władz skarbowych.
Dz.U. 1932 nr 61 poz. 579 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 czerwca 1932 r. w sprawie specjalnych opłat za wykonywanie czynności przez funkcjonarjuszów Zarządu Ceł w czasie poza godzinami urzędowemi lub poza obrębem miejsca urzędowego oraz za strzeżenie i konwojowanie towarów.
Dz.U. 1932 nr 61 poz. 578 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 7 czerwca 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 30 listopada 1928 r. o dietach i kosztach przejazdu ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.
Dz.U. 1932 nr 61 poz. 577 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1932 r. o zaopatrzeniu emerytalnem pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" i o zaopatrzeniu pozostałych po tych pracownikach wdów i sierot, oraz o odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki.
Dz.U. 1932 nr 61 poz. 576 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1929 r. o stosunku służbowym pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1932 nr 61 poz. 575 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o umorzeniu zaległych opłat od wygasłej własności górniczej, nadanej na węgiel brunatny w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1932 nr 61 poz. 574 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o zwolnieniu od danin publicznych w związku z polsko-niemieckiemi układami: waloryzacyjnym i w sprawie kas oszczędności oraz w związku z likwidacją mienia b. rosyjskich zakładów ubezpieczeń.
Dz.U. 1932 nr 60 poz. 573 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Przepisy wprowadzające kodeks karny i prawo o wykroczeniach.
Dz.U. 1932 nr 60 poz. 572 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Prawo o wykroczeniach.
Dz.U. 1932 nr 60 poz. 571 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Kodeks karny.
Dz.U. 1932 nr 59 poz. 570 Obwieszczenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 maja 1932 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu z dnia 11 lutego 1932 r. w sprawie obniżenia ceł wywozowych na niektóre artykuły gdańskiego przemysłu, gdańskich rękodzieł oraz gdańskiego rolnictwa.
Dz.U. 1932 nr 59 poz. 569 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 12 czerwca 1932 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dodatkach i premjach aeronautycznych.
Dz.U. 1932 nr 59 poz. 568 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 czerwca 1932 r. w sprawie sprzedaży znaków stemplowych.
Dz.U. 1932 nr 59 poz. 567 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 maja 1932 r. o organizacji komisyj dyscyplinarnych dla mierniczych górniczych i o postępowaniu dyscyplinarnem.
Dz.U. 1932 nr 59 poz. 566 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 marca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych, Ministrem Robót Publicznych, Ministrem Skarbu, Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Komunikacji w sprawie środków napędowych, zawierających związki ołowiu.
Dz.U. 1932 nr 59 poz. 565 Oświadczenie rządowe z dnia 15 czerwca 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji dotyczącej wydawania przestępców i pomocy sądowej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgji, podpisanej w Brukseli dnia 13 maja 1931 r.
Dz.U. 1932 nr 59 poz. 564 obowiązujący Konwencja o ekstradycji i pomocy sądowej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgji, podpisana w Brukseli, dnia 13 maja 1931 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 1932 r.).
Dz.U. 1932 nr 58 poz. 563 Oświadczenie rządowe z dnia 11 czerwca 1932 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych względnie zgłoszenia przystąpienia do porozumienia Madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r., dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.
Dz.U. 1932 nr 58 poz. 562 Oświadczenie rządowe z dnia 11 czerwca 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Australję przystąpienia do międzynarodowej konwencji, dotyczącej statystyk gospodarczych, podpisanej wraz z protokółem w Genewie dnia 14 grudnia 1928 r.
Dz.U. 1932 nr 58 poz. 561 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 czerwca 1932 r. o opłatach za przesyłki lotnicze.
Dz.U. 1932 nr 58 poz. 560 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 21 czerwca 1932 r. o ulgach celnych na papier pakowy, gazetowy i kancelaryjny.
Dz.U. 1932 nr 58 poz. 559 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 lipca 1932 r. w sprawie robotników sezonowych, podlegających obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1932 nr 58 poz. 558 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 lipca 1932 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu i Komunikacji w sprawie zwolnienia od obowiązku zabezpieczenia na wypadek bezrobocia niektórych kategoryj robotników.
Dz.U. 1932 nr 58 poz. 557 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1932 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Skarbu, Przemysłu i Handlu i Komunikacji o sposobie ściągania wkładek na rzecz Funduszu Bezrobocia.
Dz.U. 1932 nr 58 poz. 556 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1932 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Skarbu, Przemysłu i Handlu i Komunikacji o postępowaniu przy przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków dla bezrobotnych.
Dz.U. 1932 nr 58 poz. 555 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1932 nr 57 poz. 554 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu przepisów tymczasowych o kosztach sądowych obowiązujących w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1932 nr 57 poz. 553 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1932 r. w sprawie zmiany okręgów sądów grodzkich w Iłży i Lipsku w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.
Dz.U. 1932 nr 57 poz. 552 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 czerwca 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Grudziądzu.
Dz.U. 1932 nr 57 poz. 551 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 czerwca 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 6 marca 1930 r. o przyznawaniu nagród za przyczynienie się do wykrycia przestępstw podlegających ustawie karnej skarbowej.
Dz.U. 1932 nr 57 poz. 550 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 19 maja 1932 r. w sprawie zmiany w przepisach o ruchu tramwajów elektrycznych w miastach.
Dz.U. 1932 nr 57 poz. 549 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 maja 1932 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w sprawie zmiany w rozporządzeniu z dnia 12 maja 1927 r. o statystyce ruchu naturalnego ludności.
Dz.U. 1932 nr 57 poz. 548 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 kwietnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Pracy i Opieki Społecznej o dokumentach upoważniających do przekraczania granicy.
Dz.U. 1932 nr 57 poz. 547 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntu państwowego na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1932 nr 57 poz. 546 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. w sprawie rodzajów przedsiębiorstw i zakładów pracy państwowych i samorządowych oraz kategoryj zatrudnionych w nich robotników, podlegających obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1932 nr 57 poz. 545 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 czerwca 1932 r. w sprawie zmiany granic okręgów sądów okręgowych w Kaliszu, Łodzi i Piotrkowie, jako zwierzchności hipotecznej.
Dz.U. 1932 nr 56 poz. 544 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 czerwca 1932 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 czerwca 1932 r. o zgłaszaniu się i rejestracji osób, korzystających z uprawnień art. 309 prawa górniczego.
Dz.U. 1932 nr 56 poz. 543 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 czerwca 1932 r. o opłatach od uprawnień górniczych.
Dz.U. 1932 nr 55 poz. 542 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 28 czerwca 1932 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1932 nr 55 poz. 541 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 czerwca 1932 r. w porozumieniu z Ministrami Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych o właściwości władz w zakresie spraw emigracyjnych w kraju.
Dz.U. 1932 nr 55 poz. 540 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1932 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, kieleckiem i łódzkiem.
Dz.U. 1932 nr 55 poz. 539 Oświadczenie rządowe z dnia 4 czerwca 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych: 1) konwencji weterynaryjnej między Polską a Francją, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1929 r. wraz z załącznikami I, II, III, wzorem świadectwa w wypadku przerwania transportu zwierząt, notą Rządu Francuskiego z dnia 16 stycznia 1920 r. i dołączonym do niej wzorem zaświadczenia sanitarnego dla wywożonych zwierząt, zastępującym powyższy załącznik I, i notą Rządu Polskiego z dnia 28 stycznia 1930 r. dotyczącą tegoż zaświadczenia; 2) porozumienia między Polską a Francją w formie wymiany not z dnia 2 czerwca 1931 r. o zmianie § 1 art. 14 wskazanej pod 1) konwencji weterynaryjnej.
Dz.U. 1932 nr 55 poz. 538 wygaśnięcie aktu Porozumienie między Polską a Francją z dnia 2 czerwca 1931 r. dotyczące zmiany § 1 artykułu 14 konwencji weterynaryjnej między Polską a Francją, podpisanej dnia 24 kwietnia 1929 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1932 r.).
Dz.U. 1932 nr 55 poz. 537 wygaśnięcie aktu Konwencja weterynaryjna między Polską a Francją, podpisana w Paryżu dnia 24 kwietnia 1929 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1931 r.).
Dz.U. 1932 nr 55 poz. 536 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji pomiędzy Polską a Indjami, dotyczącej stosunków handlowych między obu krajami, podpisanej w Warszawie dnia 8 maja 1931 r.
Dz.U. 1932 nr 55 poz. 535 wygaśnięcie aktu Konwencja pomiędzy Polską a Indjami dotycząca stosunków handlowych między obu krajami, podpisana dnia 8 maja 1931 r. w Warszawie (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1932 r.).
Dz.U. 1932 nr 55 poz. 534 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r.
Dz.U. 1932 nr 55 poz. 533 obowiązujący Konwencja między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisana w Warszawie dnia 26 sierpnia 1931 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 1932 r.).
Dz.U. 1932 nr 54 poz. 532 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Komunikacji z dnia 24 czerwca 1932 r. w sprawie sposobu umorzenia długu obligacyjnego Towarzystwa Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej.
Dz.U. 1932 nr 54 poz. 531 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 czerwca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie poboru scalonego podatku przemysłowego od cementu.
Dz.U. 1932 nr 54 poz. 530 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1932 r. o zmianie właściwości rzeczowej władz skarbowych w sprawach objętych ustawą karną skarbową.
Dz.U. 1932 nr 54 poz. 529 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 maja 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie poboru scalonego podatku przemysłowego od obrotu artykułami objętemi Monopolem Tytoniowym, wyrobami Państwowego Monopolu Spirytusowego, solą kuchenną (jadalną), bydlęcą i przemysłową oraz losami loterji państwowej.
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 528 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1932 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych, względnie przystąpienia do międzynarodowej konwencji, dotyczącej statystyk gospodarczych, podpisanej wraz z protokółem w Genewie, dnia 14 grudnia 1928 r.
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 527 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1932 r. w sprawie konwencji między Polską a Niemcami, podpisanej w Berlinie dnia 15 lipca 1922 r. celem uzupełnienia konwencji między Polską, Niemcami i Wolnem Miastem Gdańskiem, dotyczącej wolności tranzytu między Prusami Wschodniemi a resztą Niemiec, podpisanej w Paryżu dnia 21 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 526 wygaśnięcie aktu Konwencja dodatkowa między Polską a Niemcami dotycząca wolności tranzytu między Prusami Wschodniemi i resztą Niemiec, podpisana w Berlinie dnia 15 lipca 1922 r.
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 525 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lutego 1932 r. w sprawie złożenia przez Polskę, Austrję i Czechosłowację dokumentów ratyfikacyjnych konwencji, dotyczącej Kasy Oszczędności dzieci urzędników i robotników stałych Kolei Północnej, podpisanej wraz z załącznikiem w Wiedniu dnia 30 października 1928 r.
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 524 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską, Republiką Austrjacką i Republiką Czeskosłowacką dotycząca Kasy Oszczędności dzieci urzędników i robotników stałych Kolei Północnej, podpisana w Wiedniu dnia 30 października 1928 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1931 r.).
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 523 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, dotyczącej Instytutu Pensyjnego Związku austrjackich kolei lokalnych i kolejek, podpisanej w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r.
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 522 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką dotycząca Instytutu Pensyjnego Związku austrjackich kolei lokalnych i kolejek, podpisana w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1931 r.).
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 521 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, dotyczącej Zawodowego Zakładu ubezpieczenia od wypadków austrjackich kolei żelaznych, podpisanej wraz z protokółem dodatkowym oraz 9 załącznikami w Wiedniu dnia 29 marca 1924 r.
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 520 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką dotycząca Zawodowego Zakładu Ubezpieczenia od wypadków austrjackich kolei żelaznych, podpisana w Wiedniu dnia 29 marca 1924 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1931 r.).
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 519 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, dotyczącej Kasy Chorych Zarządu byłych ces.-król. Austrjackich Kolei Państwowych i jej funduszów ubocznych, podpisanej wraz z 3 załącznikami w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r.
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 518 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, dotycząca Kasy Chorych Zarządu byłych ces.-król. Austrjackich Kolei Państwowych i jej funduszów ubocznych, podpisana w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1931 r.).
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 517 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, dotyczącej Miejskiego Zakładu Ubezpieczeń Gminy Wiedeń oraz Kasy Emerytalnej dla Funkcjonarjuszy Handlu i Przemysłu w Wiedniu, podpisanej wraz z 2 załącznikami w Wiedniu dnia 17 stycznia 1925 r.
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 516 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką dotycząca Miejskiego Zakładu Ubezpieczeń Gminy Wiedeń oraz Kasy Emerytalnej dla Funkcjonarjuszy Handlu i Przemysłu w Wiedniu, podpisana w Wiedniu dnia 17 stycznia 1925 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1931 r.).
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 515 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, dotyczącej Zakładu ubezpieczenia górników od wypadków, podpisanej wraz z 1 załącznikiem w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r.
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 514 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, dotycząca Zakładu ubezpieczenia górników od wypadków, podpisana w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1931 r.).
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 513 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, dotyczącej Powszechnego Zakładu Pensyjnego dla Funkcjonarjuszy, podpisanej wraz z protokółem dodatkowym oraz 7 załącznikami w Wiedniu dnia 29 marca 1924 r.
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 512 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, dotycząca Powszechnego Zakładu Pensyjnego dla Funkcjonarjuszy, podpisana w Wiedniu dnia 29 marca 1924 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1931 r.).
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 511 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, dotyczącej Zastępczych Zakładów Pensyjnych dla Funkcjonarjuszy, podpisanej w Wiedniu dnia 17 stycznia 1925 r. wraz z 4 załącznikami, oraz protokółu dodatkowego, podpisanego tamże dnia 2 lutego 1928 r.
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 510 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, dotycząca Zastępczych Zakładów Pensyjnych dla Funkcjonarjuszy, podpisana w Wiedniu dnia 17 stycznia 1925 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1931 r.).
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 509 Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 1932 r. w sprawie złożenia przez Irak dokumentu przystąpienia do traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu, dnia 27 sierpnia 1928 r.
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 508 Oświadczenie rządowe z dnia 2 czerwca 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Abisynję przystąpienia do międzynarodowej konwencji telegraficznej, podpisanej w Petersburgu dnia 10/22 lipca 1875 r.
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 507 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1932 r. w sprawie ostatecznego przystąpienia Boliwji do konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum i protokółu, podpisanych w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 506 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1932 r. w sprawie ostatecznego przystąpienia Ekwadoru oraz królestwa Hadżazu i Nedżedu do traktatu przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r.
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 505 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Egipt przystąpienia do konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy fabrykacji zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r.
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 504 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1932 r. w sprawie przystąpienia Egiptu do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie, dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 503 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1932 r. w sprawie terminu zniesienia sądu okręgowego w Starogardzie i utworzenia sądu okręgowego w Gdyni oraz w sprawie utworzenia w Starogardzie wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Chojnicach.
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 502 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1932 r. w sprawie terminu zniesienia sądu okręgowego w Lesznie i w sprawie utworzenia w Lesznie wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Poznaniu.
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 501 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1932 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Iwju, Holszanach i Wołożynie w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 500 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 czerwca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie ustalenia roty przysięgi i wzoru oznaki dla strażników rybackich.
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 499 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 czerwca 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku przemysłowego i dochodowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej I we Lwowie.
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 498 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 kwietnia 1932 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej grodzkiej w Warszawie.
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 497 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. o przedsiębiorstwie "Polski Monopol Solny".
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 496 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. o ograniczeniu nadmiernych wynagrodzeń w przedsiębiorstwach.
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 495 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. w sprawie uchylenia egzekucji z płodów na pniu.
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 494 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. w sprawie ulg przy spłacie należności b. rosyjskich państwowych Banków Ziemskich Włościańskiego i Szlacheckiego z jego Odrębnym Oddziałem.
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 493 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. o przekazaniu zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawach zdrowia publicznego Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 492 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. o przekazaniu zakresu działania w sprawach emigracyjnych Ministrowi Spraw Zagranicznych i o zniesieniu Urzędu Emigracyjnego.
Dz.U. 1932 nr 51 poz. 491 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 czerwca 1932 r. w sprawie trybu oszacowania dóbr skonfiskowanych przez b. rządy zaborcze uczestnikom walk o niepodległość, a podlegających wydaniu przez Państwo Polskie oraz w sprawie wyznaczenia władz i określenia ich postępowania w związku z wymiarem i poborem podatku od tych dóbr.
Dz.U. 1932 nr 51 poz. 490 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 maja 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o wykonaniu art. 19 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 1926 r. o cudzoziemcach.
Dz.U. 1932 nr 51 poz. 489 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 maja 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu celem wykonania ustawy z dnia 10 marca 1932 r. o zmianie przepisów w sprawie komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego.
Dz.U. 1932 nr 51 poz. 488 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Spraw Zagranicznych i Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 28 kwietnia 1932 r. o wykonaniu art. art. 6, 7 i 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 czerwca 1927 r. o ochronie rynku pracy.
Dz.U. 1932 nr 51 poz. 487 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 maja 1932 r. w sprawie wykonania niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli szkół powszechnych.
Dz.U. 1932 nr 51 poz. 486 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 maja 1932 r. o przystosowaniu art. 58 ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli do wprowadzenia w życie nowego ustroju szkolnictwa.
Dz.U. 1932 nr 51 poz. 485 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 maja 1932 r. o częściowem wykonaniu ustawy z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa.
Dz.U. 1932 nr 51 poz. 484 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 19 stycznia 1932 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia z dnia 24 marca 1927 r. o przekazaniu niektórych czynności nadzoru nad szkolnictwem zawodowem.
Dz.U. 1932 nr 51 poz. 483 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1932 r. o zaliczeniu gminy Siemianowice Śląskie w powiecie katowickim, w województwie śląskiem do rzędu miast.
Dz.U. 1932 nr 51 poz. 482 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1932 r. w sprawie rozdziału liczby członków sejmiku wojewódzkiego pomorskiego na poszczególne powiaty miejskie i wiejskie.
Dz.U. 1932 nr 51 poz. 481 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 czerwca 1932 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast.
Dz.U. 1932 nr 51 poz. 480 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1932 r. o ustanowieniu urzędu Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych.
Dz.U. 1932 nr 51 poz. 479 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1932 r. w sprawie zniesienia urzędu Ministra Robót Publicznych.
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 478 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1932 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych: A. protokółu, dotyczącego zmiany w artykule 5 konwencji z dnia 13 października 1919 r. urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanego w Londynie dnia 27 października 1922 r.; B. protokółu, dotyczącego zmiany w artykule 34 konwencji z dnia 13 października 1919 r. urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanego w Londynie dnia 30 czerwca 1923 r.
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 477 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1932 r. w sprawie złożenia przez Albanję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. na Ogólnej Międzynarodowej Konferencji Pracy Ligi Narodów w Waszyngtonie.
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 476 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1932 r. w sprawie złożenia przez Albanję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. na Ogólnej konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Waszyngtonie.
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 475 Oświadczenie rządowe z dnia 19 maja 1932 r. w sprawie złożenia przez Peru dokumentu ratyfikacyjnego protokółu podpisania statutu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, podpisanego w Genewie dnia 16 grudnia 1920 r.
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 474 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Holandję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie bezrobocia, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Waszyngtonie.
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 473 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 7 czerwca 1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawczych, wydane co do § 13 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, a co do § 20 w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych oraz Przemysłu i Handlu.
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 472 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Ministra Reform Rolnych z dnia 6 czerwca 1932 r. w sprawie komisyj, przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 1932 r. o ułatwieniu spłaty uciążliwych zobowiązań obciążających gospodarstwa rolne.
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 471 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 maja 1932 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 października 1931 r. o opodatkowaniu wina i miodu syconego.
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 470 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 czerwca 1932 r. o zgłaszaniu się i rejestracji osób, korzystających z uprawnień art. 309 prawa górniczego.
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 469 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 18 maja 1932 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 11 lipca 1923 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 1 maja 1923 r. w przedmiocie zakupu ropy bruttowej dla Państwowej Fabryki Olejów Mineralnych w Drohobyczu.
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 468 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 maja 1932 r. o zgłaszaniu się i rejestracji osób, pragnących korzystać z uprawnienia, przewidzianego w art. 310 prawa górniczego.
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 467 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 czerwca 1932 r. w sprawie zmiany w ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 466 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 maja 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie zmian w regulaminie przewozowym dla bezpośredniej niemiecko-polsko-sowieckiej komunikacji towarowej.
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 465 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych oraz Przemysłu i Handlu o właściwości władz przemysłowych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądami grodzkiemi.
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 464 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1932 r. w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie określenia instytucyj, powołanych do pełnienia nadzoru nad przymusowym zarządem gospodarstw rolnych, poruczanym dłużnikom oraz do wydawania opinij o ich stanie gospodarczym.
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 463 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 maja 1932 r. o zmianie granic gmin wiejskich Żuchowicze, Turzec i Derewna w powiecie stołpeckim, województwie nowogródzkiem.
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 462 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 kwietnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie gminy wiejskiej Skępe w powiecie lipnowskim, województwie warszawskiem.
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 461 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1932 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych w kraju.
Dz.U. 1932 nr 49 poz. 460 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 1932 r. o sprostowaniu błędu w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu przepisów tymczasowych o kosztach sądowych obowiązujących w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1932 nr 49 poz. 459 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 1932 r. o uproszczonem załatwianiu podań hipotecznych i wniosków o wydanie nakazów zapłaty w postępowaniu wezwawczem na obszarze sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie.
Dz.U. 1932 nr 49 poz. 458 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 maja 1932 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży spirytusu oczyszczonego na cele lecznicze, domowe i naukowe oraz do wyrobu cukierków i t. p. przedmiotów spożywczych - do naczyń odbiorcy.
Dz.U. 1932 nr 49 poz. 457 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 6 maja 1932 r. o ulgach celnych.
Dz.U. 1932 nr 49 poz. 456 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1932 r. w sprawie rozwiązania sejmików powiatowych powiatów: jarocińskiego, kępińskiego, kościańskiego, krotoszyńskiego, mogileńskiego, nowotomyskiego i ostrowskiego w województwie poznańskiem.
Dz.U. 1932 nr 49 poz. 455 Oświadczenie rządowe z dnia 2 czerwca 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o ekstradycji i pomocy prawnej w sprawach karnych między Polską a Szwecją, podpisanych wraz z protokółem końcowym w Warszawie dnia 30 sierpnia 1930 r.
Dz.U. 1932 nr 49 poz. 454 wygaśnięcie aktu Konwencja o ekstradycji i pomocy sądowej w sprawach karnych między Polską a Szwecją, podpisana w Warszawie dnia 30 sierpnia 1930 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 28 stycznia 1932 r.).
Dz.U. 1932 nr 48 poz. 453 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o właściwości sądów grodzkich w sprawach z ustawy karnej skarbowej.
Dz.U. 1932 nr 48 poz. 452 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 1932 r. o wprowadzeniu jednolitego mianownictwa chorób i przyczyn zgonów.
Dz.U. 1932 nr 48 poz. 451 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 25 kwietnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zwoływania, przewodniczenia i uczestnictwa osób wojskowych w zgromadzeniach.
Dz.U. 1932 nr 48 poz. 450 uchylony Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o zgromadzeniach.
Dz.U. 1932 nr 47 poz. 449 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1932 r. w sprawie zmiany okręgów sądów grodzkich w Brzezinach i Zgierzu w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.
Dz.U. 1932 nr 47 poz. 448 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu przepisów tymczasowych o kosztach sądowych obowiązujących w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1932 nr 47 poz. 447 Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Polskę przystąpienia do porozumienia madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r., dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.
Dz.U. 1932 nr 47 poz. 446 obowiązujący Porozumienie madryckie z dnia 14 kwietnia 1891 r. dotyczące zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzane w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. (zatwierdzone zgodnie z ustawą z dnia 28 stycznia 1932 r.).
Dz.U. 1932 nr 47 poz. 445 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1932 r. o zniesieniu sądu okręgowego w Starogardzie, utworzeniu sądu okręgowego w Gdyni i zmianie granic sądu okręgowego w Chojnicach.
Dz.U. 1932 nr 47 poz. 444 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1932 r. o zniesieniu sądu okręgowego w Lesznie oraz zmianie okręgów sądów okręgowych w Ostrowie i Poznaniu.
Dz.U. 1932 nr 46 poz. 443 uchylony Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 14 kwietnia 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powołaniu Państwowej Rady Kolejowej.
Dz.U. 1932 nr 46 poz. 442 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 maja 1932 r. o zmianie wysokości uposażenia i zaopatrzenia emerytalnego pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1932 nr 46 poz. 441 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 maja 1932 r. o zaszeregowaniu stanowisk służbowych w Państwowym Monopolu Spirytusowym do grup uposażenia.
Dz.U. 1932 nr 46 poz. 440 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 marca 1932 r. o wymianie uszkodzonych i zatrzymywaniu fałszywych znaków pieniężnych.
Dz.U. 1932 nr 46 poz. 439 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 maja 1932 r. o wprowadzeniu w życie na niektórych obszarach Państwa ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami.
Dz.U. 1932 nr 46 poz. 438 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1932 r. o zmianie wysokości uposażenia pracowników Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1932 nr 46 poz. 437 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1932 r. o zmianie wysokości uposażenia pracowników Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.
Dz.U. 1932 nr 46 poz. 436 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1932 r. o zmianie wysokości uposażenia pracowników Pocztowej Kasy Oszczędności.
Dz.U. 1932 nr 46 poz. 435 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1927 r. o rozmiarach kwater stałych i opłatach za kwatery stałe w koszarach lub budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych albo administrowanych.
Dz.U. 1932 nr 46 poz. 434 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1932 r. o zmianie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 listopada 1932 r. w sprawie udzielenia koncesji na budowę i eksploatację kolei elektrycznej użytku publicznego z Warszawy przez Grodzisk do Żyrardowa i o nadaniu koncesji na budowę i eksploatację odgałęzień wymienionej kolei do Włoch i Milanówka tudzież o jej przedłużeniu do stacji kolei państwowych w Grodzisku.
Dz.U. 1932 nr 45 poz. 433 uchylony Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do Spraw Walki z Epidemjami z dnia 19 maja 1932 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utrzymania porządku w domach, na dziedzińcach, chodnikach i jezdniach w gminach miejskich na niektóre miejscowości.
Dz.U. 1932 nr 45 poz. 432 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 maja 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Rolnictwa, Reform Rolnych i Robót Publicznych w sprawie trybu postępowania w myśl ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o dobrach skonfiskowanych przez byłe rządy zaborcze uczestnikom walk o niepodległość.
Dz.U. 1932 nr 45 poz. 431 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 maja 1932 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem i kieleckiem.
Dz.U. 1932 nr 45 poz. 430 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 maja 1932 r. o dopuszczaniu osób nieposiadających dyplomu inżyniera górniczego do sprawowania kierownictwa ruchu zakładu górniczego, względnie działu robót górniczych.
Dz.U. 1932 nr 45 poz. 429 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1932 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy terenów państwowych na cele rozbudowy miasta.
Dz.U. 1932 nr 45 poz. 428 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji pomiędzy Polską i Rumunją, dotyczącej pomocy i ochrony sądowej w sprawach cywilnych wraz z protokółem końcowym, podpisanych w Bukareszcie dnia 19 grudnia 1929 r.
Dz.U. 1932 nr 45 poz. 427 wygaśnięcie aktu Konwencja pomiędzy Polską i Rumunją dotycząca pomocy i ochrony sądowej w sprawach cywilnych, podpisana w Bukareszcie dnia 19 grudnia 1929 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.).
Dz.U. 1932 nr 44 poz. 426 Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Komunikacji z dnia 20 maja 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 roku o uregulowaniu zobowiązań Państwa Polskiego z tytułu przejęcia kolei Lwów-Granica Państwa pod Śniatyniem-Załuczem.
Dz.U. 1932 nr 44 poz. 425 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 4 maja 1932 r. o uldze celnej na papier pakowy.
Dz.U. 1932 nr 44 poz. 424 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 kwietnia 1932 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia taryfy telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1932 nr 43 poz. 423 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 maja 1932 r. o przyznaniu XII Międzynarodowym Targom Wschodnim, mającym się odbyć we Lwowie w czasie od 18 do 30 czerwca 1932 r. włącznie, ulg w sprawie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.
Dz.U. 1932 nr 43 poz. 422 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 maja 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych, Pracy i Opieki Społecznej oraz Skarbu w sprawie opłat od publicznych zabaw, rozrywek i widowisk na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.
Dz.U. 1932 nr 43 poz. 421 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1932 r. o ulgach przy sporządzaniu bilansów przez zakłady ubezpieczeń podlegające nadzorowi Ministra Skarbu.
Dz.U. 1932 nr 43 poz. 420 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1932 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1924 r. o opłatach za mieszkania zajmowane przez funkcjonarjuszów państwowych i wojskowych zawodowych w budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych lub administrowanych.
Dz.U. 1932 nr 43 poz. 419 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1932 r. o zmianie wysokości uposażeń funkcjonarjuszów państwowych i wojskowych zawodowych oraz zaopatrzeń emerytalnych.
Dz.U. 1932 nr 42 poz. 418 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1932 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 10 marca 1932 r. w sprawie zmiany statutu Państwowej Rady Kolejowej, stanowiącego część integralną ustawy z dnia 15 kwietnia 1921 r. w sprawie powołania Państwowej Rady Kolejowej.
Dz.U. 1932 nr 42 poz. 417 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ochronie zwierząt.
Dz.U. 1932 nr 42 poz. 416 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 1932 r. o przejeździe cudzoziemskich emigrantów zamorskich, wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu oraz Pracy i Opieki Społecznej.
Dz.U. 1932 nr 42 poz. 415 Oświadczenie rządowe z dnia 2 kwietnia 1932 r. w sprawie podpisania w imieniu Polski oraz innych państw porozumienia w sprawie ustanowienia karty tranzytowej dla emigrantów, podpisanego w Genewie dnia 14 czerwca 1929 r.
Dz.U. 1932 nr 42 poz. 414 wygaśnięcie aktu Porozumienie w sprawie ustanowienia karty tranzytowej dla emigrantów, podpisane w Genewie dnia 14 czerwca 1929 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 28 stycznia 1932 r.).
Dz.U. 1932 nr 41 poz. 413 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 kwietnia 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłatach stemplowych.
Dz.U. 1932 nr 41 poz. 412 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 kwietnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie prowadzenia, badania i oceny ksiąg handlowych dla celów państwowego podatku przemysłowego.
Dz.U. 1932 nr 41 poz. 411 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 maja 1932 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej statutu urzędów miar na część górnośląską województwa śląskiego.
Dz.U. 1932 nr 41 poz. 410 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 maja 1932 r. o rozciągnięciu działania art. 14 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. na niektóre rodzaje narzędzi mierniczych.
Dz.U. 1932 nr 41 poz. 409 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 maja 1932 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 marca 1930 r. o legalnych jednostkach miar na część górnośląską województwa śląskiego.
Dz.U. 1932 nr 41 poz. 408 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1932 r. w sprawie powiatów miejskich.
Dz.U. 1932 nr 41 poz. 407 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1932 r. w sprawie powołania urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemjami.
Dz.U. 1932 nr 40 poz. 406 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1932 r. w celu wykonania ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym, której tekst jednolity ogłoszony został w załączniku do obwieszczenia Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1932 r.
Dz.U. 1932 nr 40 poz. 405 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1932 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy i siedziby przedsiębiorstwa "Państwowa Wytwórnia Prochu i Materjałów Kruszących w Zagożdżonie" w powiecie kozienickim.
Dz.U. 1932 nr 39 poz. 404 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1932 r. w sprawie obniżenia kar za zwłokę od zaległych należności Skarbu Państwa powstałych w związku z przebudową ustroju rolnego.
Dz.U. 1932 nr 39 poz. 403 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanej w Atenach dnia 22 kwietnia 1931 r. konwencji między Polską a Grecją, dotyczącej eksploatacji linij regularnej komunikacji lotniczej.
Dz.U. 1932 nr 39 poz. 402 wygaśnięcie aktu Konwencja dotycząca eksploatacji linij regularnej komunikacji lotniczej, między Polską a Grecją, podpisana w Atenach dnia 22 kwietnia 1931 r.
Dz.U. 1932 nr 39 poz. 401 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1932 r. w sprawie złożenia przez Polskę oraz inne Państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej, dotyczącej utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Urzędu Chemji, wraz z regulaminem tego Urzędu, podpisanych w Paryżu dnia 29 października 1927 r.
Dz.U. 1932 nr 39 poz. 400 obowiązujący Konwencja międzynarodowa dotycząca utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Urzędu Chemji, podpisana w Paryżu dnia 29 października 1927 r.
Dz.U. 1932 nr 39 poz. 399 Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.
Dz.U. 1932 nr 38 poz. 398 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 1932 r. o wyrażeniu zgody Sejmu Śląskiego na wejście w życie na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego dekretu z dnia 8 lutego 1919 r. o miarach oraz na całym obszarze województwa śląskiego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o zmianie dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r.
Dz.U. 1932 nr 38 poz. 397 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 7 maja 1932 r. w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę.
Dz.U. 1932 nr 38 poz. 396 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 kwietnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1931 r. o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnemi.
Dz.U. 1932 nr 38 poz. 395 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 marca 1932 r. o organizacji komisyj dyscyplinarnych dla kierowników i osób dozoru ruchu w zakładach górniczych i o postępowaniu dyscyplinarnem.
Dz.U. 1932 nr 38 poz. 394 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 kwietnia 1932 r. w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę.
Dz.U. 1932 nr 38 poz. 393 Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. w sprawie uzupełnienia ustawy z dnia 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie wykonania decyzji Rady Ligi Narodów z dnia 17 lipca 1922 r. o uregulowaniu ubezpieczeń społecznych na terytorjach dawniej niemieckich, odstąpionych Polsce bezpośrednio na podstawie traktatu wersalskiego, oraz w przedmiocie dodatków drożyźnianych dla uprawnionych do pobierania świadczeń na podstawie tej decyzji.
Dz.U. 1932 nr 38 poz. 392 uchylony Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o postępowaniu uproszczonem przy regulowaniu stanu hipotecznego gruntów w związku ze scaleniem w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i we Lwowie.
Dz.U. 1932 nr 38 poz. 391 uchylony Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o koncesjach na koleje znaczenia miejscowego i koleje miejskie.
Dz.U. 1932 nr 38 poz. 390 Ustawa z dnia 15 marca 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o ewidencji i kontroli ruchu ludności.
Dz.U. 1932 nr 38 poz. 389 uchylony Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa.
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 388 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, kieleckiem i łódzkiem.
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 387 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1932 r. w sprawie ustalenia cen sprzedażnych wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 386 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 kwietnia 1932 r. o dalszem przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 7 lipca 1931 r. o ulgach celnych na klipfisze suszone i makrele świeże (w lodzie).
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 385 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 25 kwietnia 1932 r. o ulgach celnych na sandacze, szczupaki, leszcze i stynki.
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 384 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie niektórych przetworów mięsnych.
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 383 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek.
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 382 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 15 kwietnia 1932 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 381 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa z dnia 13 kwietnia 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1929 r. o właściwości organów administracji do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądami grodzkiemi.
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 380 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych i Ministra Rolnictwa z dnia 12 kwietnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmian w Statucie Państwowego Banku Rolnego.
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 379 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 marca 1932 r. o określeniu kompetencji władz górniczych w zakresie nadzoru nad kotłami parowemi w zakładach podlegających władzom górniczym.
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 378 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1932 r. w sprawie ulg przy spłacie należności instytucyj kredytowo-osadniczych b. państw zaborczych.
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 377 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1932 r. w sprawie obniżenia kar za zwłokę przy egzekucjach należności Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 376 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1932 r. o częściowem zniesieniu grup zarobkowych w ubezpieczeniu na wypadek choroby.
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 375 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 kwietnia 1932 r. w sprawie mnożnej dla obliczania uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i osób wojskowych pełniących służbę na obszarze W. M. Gdańska.
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 374 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 31 marca 1932 r. o sprostowaniu błędu w ordynacji pocztowej ogłoszonej w załączniku do rozporządzenia z dnia 21 marca 1931 r.
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 373 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 17 lutego 1932 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu z dnia 24 czerwca 1931 r. o konserwowaniu artykułów żywności.
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 372 Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Brazylję dokumentu ratyfikacyjnego protokółu o klauzulach arbitrażowych, podpisanego w Genewie dnia 24 września 1923 r.
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 371 Oświadczenie rządowe z dnia 8 kwietnia 1932 r. w sprawie podpisania przez Łotwę protokółu, dotyczącego uzyskania mocy obowiązującej przez międzynarodową konwencję opjumową, podpisaną w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r.
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 370 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1932 r. w sprawie deklaracji Rządu Brytyjskiego o udziale wyspy Man w konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 369 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Wielką Brytanję przystąpienia Zanzibaru do międzynarodowego porozumienia z dnia 18 maja 1904 r. i do międzynarodowej konwencji z dnia 4 maja 1910 r., podpisanych w Paryżu, dotyczących zwalczania handlu żywym towarem.
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 368 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1932 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych względnie zgłoszenia przystąpienia do traktatu, dotyczącego Spitsbergu, podpisanego w Paryżu dnia 9 lutego 1920 r.
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 367 Oświadczenie rządowe z dnia 2 kwietnia 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Rząd Brytyjski przystąpienia Zanzibaru do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 366 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1932 r. w sprawie złożenia przez niektóre państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencyj o umowie najmu oraz repatrjacji marynarzy, przyjętych jako projekty konwencyj na IX sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów w Genewie dnia 24 względnie 23 czerwca 1926 r., a podpisanych w Genewie dnia 26 lipca 1926 r.
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 365 Oświadczenie rządowe z dnia 3 marca 1932 r. w sprawie deklaracji Rządu Brytyjskiego o udziale Wysp Guernessey, Jersey i Aurigny w konwencjach międzynarodowych, dotyczących ruchu samochodowego, podpisanych w Paryżu dnia 11 października 1909 r. względnie dnia 24 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 364 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 kwietnia 1932 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zmiany taryfy opłat konsularnych.
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 363 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zniesienia w Inowrocławiu wydziału zamiejscowego sądu okręgowego w Bydgoszczy.
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 362 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1932 r. o wykonaniu ustawy karnej skarbowej.
Dz.U. 1932 nr 35 poz. 361 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 1932 r. o ustaleniu siedzib i okręgów sądów grodzkich w powiecie kołomyjskim, w okręgu sądu okręgowego w Kołomyi.
Dz.U. 1932 nr 35 poz. 360 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 1932 r. w sprawie zmiany tymczasowych przepisów o przestrzeganiu porządku na kolejach.
Dz.U. 1932 nr 35 poz. 359 uchylony Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o chowaniu zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu.
Dz.U. 1932 nr 35 poz. 358 Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o składkach na rzecz Kościoła Katolickiego.
Dz.U. 1932 nr 35 poz. 357 uchylony Ustawa z dnia 7 marca 1932 r. o rybołówstwie.
Dz.U. 1932 nr 34 poz. 356 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 kwietnia 1932 r. o ulgach w spłacie zaległości w państwowym podatku przemysłowym.
Dz.U. 1932 nr 34 poz. 355 uchylony Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. karna skarbowa.
Dz.U. 1932 nr 33 poz. 354 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 kwietnia 1932 r. w sprawie częściowej zmiany opłat za abonament telefoniczny na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną.
Dz.U. 1932 nr 33 poz. 353 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 kwietnia 1932 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy telefonicznej.
Dz.U. 1932 nr 33 poz. 352 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 6 kwietnia 1932 r. o wprowadzeniu w obieg znaczków pocztowych z podobiznami Kościuszki, Washingtona i Pułaskiego.
Dz.U. 1932 nr 33 poz. 351 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 kwietnia 1932 r. o ustaleniu taryfy na wyroby tytoniowe.
Dz.U. 1932 nr 33 poz. 350