Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1961 nr 99 poz. 418 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1961 r. o Narodowym Planie Gospodarczym na 1962 r.
M.P. 1961 nr 98 poz. 417 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 grudnia 1961 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1961 nr 98 poz. 416 Pismo Okólne nr 243 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1961 r. w sprawie wyjazdów krajowych i zagranicznych finansowanych przez przedsiębiorstwa.
M.P. 1961 nr 98 poz. 415 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 15 grudnia 1961 r. w sprawie ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za prace geologiczne.
M.P. 1961 nr 98 poz. 414 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 października 1961 r. w sprawie ryczałtowego wynagrodzenia lekarzy za wykonywanie wizyt domowych u obłożnie chorych.
M.P. 1961 nr 98 poz. 413 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 grudnia 1961 r. w sprawie ustalenia obszaru, na którym w 1962 r. prowadzi się powszechne badanie bydła na gruźlicę we wszelkich jej postaciach.
M.P. 1961 nr 98 poz. 412 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1961 r. w sprawie ustalenia taryfy i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów samochodowych.
M.P. 1961 nr 98 poz. 411 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 15 grudnia 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 12 lipca 1961 r. w sprawie warunków zajmowania budynków i lokali przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz instytucje i osoby korzystające z przywilejów dyplomatycznych.
M.P. 1961 nr 98 poz. 410 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 18 grudnia 1961 r. w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w 1962 r.
M.P. 1961 nr 98 poz. 409 uchylony Uchwała nr 532 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1961 r. w sprawie rozwoju produkcji wyrobów oznaczonych znakiem jakości.
M.P. 1961 nr 97 poz. 408 uchylony wykazem Uchwała nr 534 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1961 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych.
M.P. 1961 nr 96 poz. 407 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie ustalenia orientacyjnych wskaźników technicznych wyposażenia stołówek pracowniczych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Handlu Wewnętrznego, stołówek studenckich oraz stołówek prowadzonych przez spółdzielnie zrzeszone w Związku Spółdzielni Spożywców "Społem", zakłady Związku Spółdzielni Spożywców "Społem" i przez oddziały zaopatrzenia robotniczego.
M.P. 1961 nr 96 poz. 406 uchylony wykazem Uchwała nr 533 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1961 r. w sprawie obsługi prawnej przedsiębiorstw państwowych, zjednoczeń oraz banków państwowych.
M.P. 1961 nr 95 poz. 405 Instrukcja Ministra Komunikacji z dnia 30 listopada 1961 r. w sprawie dodatkowych warunków wydawania głuchoniemym i głuchym pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych kategorii amatorskiej i motocyklowej.
M.P. 1961 nr 95 poz. 404 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 31 października 1961 r. w sprawie ustalenia wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.
M.P. 1961 nr 95 poz. 403 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 1961 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej zjednoczeń objętych planowaniem centralnym.
M.P. 1961 nr 94 poz. 402 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 15 listopada 1961 r. o wytycznych w sprawie zadań, zakresu działania i struktury organizacyjnej służby normowania pracy.
M.P. 1961 nr 94 poz. 401 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 9 grudnia 1960 r. w sprawie uruchamiania środków na finansowanie inwestycji w 1961 r. dla jednostek objętych lub rozliczających się z budżetem centralnym.
M.P. 1961 nr 93 poz. 400 uznany za uchylony Instrukcja Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Ministra Komunikacji oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 1961 r. w sprawie współdziałania zakładów lecznictwa kolejowego i powszechnego w zakresie udzielania świadczeń leczniczych i orzekania o czasowej niezdolności do pracy.
M.P. 1961 nr 93 poz. 399 uchylony Instrukcja Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 19 października 1961 r. zmieniająca instrukcję z dnia 22 czerwca 1961 r. w sprawie planowania, kontroli i korekty funduszu płac w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.
M.P. 1961 nr 93 poz. 398 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 18 listopada 1961 r. w sprawie opłat związanych z uzyskaniem prawa do oznaczania wyrobów znakiem jakości.
M.P. 1961 nr 93 poz. 397 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 listopada 1961 r. w sprawie nadzoru technicznego nad utrzymaniem kolei użytku niepublicznego i bezpieczeństwa ruchu na tych kolejach.
M.P. 1961 nr 92 poz. 396 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 4 listopada 1961 r. w sprawie instrukcji dotyczącej trybu opracowywania zapotrzebowań i rozdzielników pojazdów samochodowych.
M.P. 1961 nr 92 poz. 395 uchylony wykazem Zarządzenie nr 209 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 1961 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Za zasługi w zwalczaniu powodzi" oraz dokumentu stwierdzającego jej nadanie.
M.P. 1961 nr 92 poz. 394 uchylony Uchwała nr 514 Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1961 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych do zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach służbowych w Straży Przemysłowej.
M.P. 1961 nr 92 poz. 393 uchylony wykazem Uchwała nr 446 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1961 r. w sprawie dowozu przesyłek drobnych do stacji kolejowych.
M.P. 1961 nr 92 poz. 392 uchylony wykazem Uchwała nr 423 Rady Ministrów z dnia 27 października 1961 r. w sprawie rozdzielnictwa pojazdów samochodowych.
M.P. 1961 nr 92 poz. 391 Uchwała Rady Państwa z dnia 25 listopada 1961 r. o zmianie uchwały z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie stanowisk służbowych i uposażeń pracowników prokuratorskich.
M.P. 1961 nr 91 poz. 390 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 listopada 1961 r. w sprawie dopuszczenia niektórych środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych do obrotu poza aptekami.
M.P. 1961 nr 91 poz. 389 Zarządzenie Ministrów Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Rolnictwa z dnia 31 października 1961 r. w sprawie ustalenia równowartości czynszu dzierżawnego oraz opłat za pozyskaną zwierzynę w obwodach łowieckich państwowych lub wspólnych, wyłączonych z wydzierżawienia.
M.P. 1961 nr 91 poz. 388 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 października 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1961 nr 91 poz. 387 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 listopada 1961 r. w sprawie ustalenia cen wykupu materiału hodowlanego odmian roślin wpisanych do rejestru odmian oryginalnych.
M.P. 1961 nr 91 poz. 386 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1961 r. w sprawie trybu rozliczania środków obrotowych w działających według zasad rozrachunku gospodarczego pomocniczych gospodarstwach rolnych jednostek budżetowych w latach 1962-1965.
M.P. 1961 nr 91 poz. 385 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1961 r. w sprawie trybu rozliczania środków obrotowych w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej, podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa w latach 1962-1965.
M.P. 1961 nr 91 poz. 384 uchylony wykazem Uchwała nr 508 Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1961 r. w sprawie rejestru organizacji społecznych prowadzących działalność gospodarczą.
M.P. 1961 nr 91 poz. 383 uchylony wykazem Uchwała nr 440 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1961 r. w sprawie określenia obowiązków prezydiów rad narodowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
M.P. 1961 nr 90 poz. 382 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 1961 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1961 nr 90 poz. 381 Pismo Okólne nr 230 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1961 r. w sprawie prac typizacyjnych w budownictwie.
M.P. 1961 nr 90 poz. 380 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 26 czerwca 1958 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych grup osób lub niektórych przedmiotów tej opłaty.
M.P. 1961 nr 89 poz. 379 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 listopada 1961 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1961 nr 89 poz. 378 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 13 listopada 1961 r. w sprawie urzędowego pobierania próbek materiału siewnego oraz opłat za tę czynność.
M.P. 1961 nr 88 poz. 377 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Techniki z dnia 16 października 1961 r. w sprawie organizacji i działalności służby informacji technicznej i ekonomicznej.
M.P. 1961 nr 88 poz. 376 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 31 października 1961 r. w sprawie trybu wydawania upoważnień do wykonywania czynności kontroli w zakresie ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.
M.P. 1961 nr 88 poz. 375 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 października 1961 r. w sprawie obowiązku utrzymywania aparatów i narzędzi pomocniczych do ochrony roślin w stanie zdatnym do użytku.
M.P. 1961 nr 87 poz. 374 uchylony Instrukcja Ministra Finansów z dnia 20 października 1961 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania rewizji finansowo-księgowej w przedsiębiorstwach państwowych i ich jednostkach nadrzędnych utrzymywanych z wpłat przedsiębiorstw.
M.P. 1961 nr 87 poz. 373 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 października 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1961 nr 87 poz. 372 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 października 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1961 nr 87 poz. 371 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 października 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1961 nr 87 poz. 370 uchylony Uchwała nr 391 Rady Ministrów z dnia 5 października 1961 r. zmieniająca uchwałę nr 187 z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie rewizji finansowo-księgowej państwowych jednostek organizacyjnych.
M.P. 1961 nr 86 poz. 369 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 31 października 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 10 grudnia 1953 r. w sprawie utworzenia wydziałów i katedr w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie i w Wyższych Szkołach Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.
M.P. 1961 nr 86 poz. 368 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 października 1961 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia gospodarstwa leśnego.
M.P. 1961 nr 86 poz. 367 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 1961 r. w sprawie zawierania umów najmu lub dzierżawy lokali, budynków i terenów pod budowę z cudzoziemcami dewizowymi w kraju.
M.P. 1961 nr 86 poz. 366 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 października 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 26 lipca 1957 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy Państwa na odbudowę i kapitalne remonty budynków mieszkalnych.
M.P. 1961 nr 86 poz. 365 uchylony wykazem Uchwała nr 436 Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1961 r. w sprawie stworzenia warunków pracownikom prezydiów wojewódzkich rad narodowych do przejścia do pracy w prezydiach powiatowych rad narodowych.
M.P. 1961 nr 86 poz. 364 uchylony Uchwała nr 420 Rady Ministrów z dnia 27 października 1961 r. w sprawie cen zbędnych maszyn i innych zbędnych przedmiotów urządzenia trwałego zbywanych przez państwowe lub spółdzielcze jednostki organizacyjne.
M.P. 1961 nr 85 poz. 363 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 1961 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 314 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1961 r. w sprawie usprawnienia kooperacji przemysłowej.
M.P. 1961 nr 85 poz. 362 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 października 1961 r. o uchyleniu zarządzenia z dnia 30 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1961 nr 85 poz. 361 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 października 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1961 nr 85 poz. 360 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 października 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie ceny, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.
M.P. 1961 nr 85 poz. 359 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 24 października 1961 r. w sprawie zawieszenia członkom spółdzielni produkcyjnych spłaty należności za państwowe nieruchomości rolne nabyte w Banku Rolnym.
M.P. 1961 nr 85 poz. 358 uchylony wykazem Uchwała nr 426 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1961 r. w sprawie przekazania niektórych nieruchomości spółdzielniom zrzeszonym w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
M.P. 1961 nr 85 poz. 357 uchylony Uchwała nr 419 Rady Ministrów z dnia 27 października 1961 r. zmieniająca uchwałę nr 302 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1957 r. w sprawie cen na przedmioty niepełnowartościowe nabywane lub zbywane przez jednostki państwowe.
M.P. 1961 nr 85 poz. 356 uchylony wykazem Uchwała nr 418 Rady Ministrów z dnia 27 października 1961 r. zmieniająca uchwałę nr 788 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1956 r. w sprawie uprawnień państwowych jednostek organizacyjnych w zakresie rozporządzania zbędnymi maszynami i innymi przedmiotami urządzenia trwałego.
M.P. 1961 nr 84 poz. 355 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 października 1961 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.
M.P. 1961 nr 84 poz. 354 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 października 1961 r. w sprawie listy odmian roślin uprawnych wpisanych do rejestru odmian oryginalnych w ciągu 1960 r.
M.P. 1961 nr 84 poz. 353 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 października 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1961 nr 84 poz. 352 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 października 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1961 nr 84 poz. 351 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 6 października 1961 r. w sprawie utworzenia w Krynicy Morskiej Oddziału Urzędu Celnego w Gdańsku - Nowy Port.
M.P. 1961 nr 84 poz. 350 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 25 października 1961 r. zmieniające ogólne warunki dostaw pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej i ogólne warunki dostaw towarów pochodzących z importu.
M.P. 1961 nr 83 poz. 349 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 listopada 1961 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1961 nr 83 poz. 348 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 1961 r. w sprawie określenia zakresu i rodzaju działalności statutowej zakładów doskonalenia rzemiosła, zwolnionej od podatku obrotowego.
M.P. 1961 nr 83 poz. 347 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 20 maja 1960 r. w sprawie trybu postępowania przy uznawaniu gospodarstw rolnych za wspólnie lub odrębnie prowadzone dla celów wymiaru podatku gruntowego.
M.P. 1961 nr 82 poz. 346 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 października 1961 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1961 nr 82 poz. 345 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 października 1961 r. w sprawie odstępowania ubitej zwierzyny osobom wykonującym polowanie.
M.P. 1961 nr 82 poz. 344 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 28 października 1961 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1961 nr 81 poz. 343 Uchwała nr 405 Rady Ministrów z dnia 12 października 1961 r. zmieniająca uchwałę nr 84 z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie finansowania wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1961 nr 81 poz. 342 uchylony Uchwała nr 397 Rady Ministrów z dnia 10 października 1961 r. w sprawie obniżenia cen na roboty budowlano-montażowe.
M.P. 1961 nr 81 poz. 341 uchylony wykazem Uchwała nr 382 Rady Ministrów z dnia 5 października 1961 r. w sprawie zasad tworzenia funduszu zakładowego na rok gospodarczy 1961/1962 w państwowych gospodarstwach rolnych.
M.P. 1961 nr 81 poz. 340 uchylony wykazem Uchwała nr 365 Rady Ministrów z dnia 20 września 1961 r. w sprawie usprawnienia gospodarki remontowej.
M.P. 1961 nr 80 poz. 339 uchylony wykazem Pismo Okólne nr 208 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 1961 r. w sprawie ścisłego przestrzegania przepisów uchwały nr 446 Prezydium Rządu z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie zwolnień od pracy zawodowej pracowników urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych powołanych do pełnienia niektórych funkcji i na szkolenie.
M.P. 1961 nr 80 poz. 338 Pismo Okólne nr 207 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 1961 r. w sprawie branżowych warunków dostaw.
M.P. 1961 nr 80 poz. 337 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 5 sierpnia 1961 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Związku Spółdzielni Mleczarskich do przyznawania prawa oznaczania znakiem jakości wyrobów mleczarskich.
M.P. 1961 nr 80 poz. 336 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 6 października 1961 r. w sprawie gospodarowania ogumieniem trakcyjnym.
M.P. 1961 nr 80 poz. 335 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 1961 r. w sprawie środków specjalnych pn. "Koordynacja branżowa terenowego przemysłu kruszywa naturalnego".
M.P. 1961 nr 80 poz. 334 uchylony wykazem Zarządzenie nr 187 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 1961 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów regulujących obrót rynkowy samochodami osobowymi i częściami zamiennymi oraz o gospodarowaniu ogumieniem.
M.P. 1961 nr 80 poz. 333 uchylony Uchwała nr 366 Rady Ministrów z dnia 20 września 1961 r. w sprawie czynów społecznych oraz pomocy Państwa w ich organizowaniu i realizacji.
M.P. 1961 nr 79 poz. 332 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 1961 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 274 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1961 r. w sprawie normatywów cykli budowy.
M.P. 1961 nr 79 poz. 331 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 13 września 1957 r. w sprawie wzoru legitymacji specjalnej i znaczka legitymacyjnego dla pracowników inspektoratów kontrolno-rewizyjnych.
M.P. 1961 nr 79 poz. 330 uchylony Zarządzenie nr 205 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 1961 r. w sprawie gospodarki formularzami.
M.P. 1961 nr 79 poz. 329 uchylony wykazem Uchwała nr 404 Rady Ministrów z dnia 11 października 1961 r. w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń przedsiębiorstw państwowych objętych planowaniem centralnym.
M.P. 1961 nr 78 poz. 328 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 5 sierpnia 1961 r. w sprawie nadawania uprawnień do prowadzenia produkcji eksportowej towarów rybnych.
M.P. 1961 nr 78 poz. 327 uchylony Zarządzenie nr 201 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 1961 r. w sprawie nadania niektórym organom administracji państwowej uprawnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego.
M.P. 1961 nr 78 poz. 326 uchylony wykazem Zarządzenie nr 198 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 1961 r. w sprawie typizacji i stosowania łożysk oraz kontroli gospodarki tymi łożyskami w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1961 nr 78 poz. 325 uchylony Uchwała nr 363 Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie zasad opracowania szczegółowych planów miejskiego budownictwa mieszkaniowego oraz zasad planowania i finansowania tego budownictwa i urządzeń towarzyszących na okres lat 1961-1965.
M.P. 1961 nr 77 poz. 324 uchylony wykazem Uchwała nr 359 Rady ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie usprawnienia organizacji transportu samochodowego.
M.P. 1961 nr 76 poz. 323 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1961 nr 76 poz. 322 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1961 nr 76 poz. 321 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1961 nr 76 poz. 320 uchylony wykazem Uchwała nr 339 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1961 r. zmieniająca uchwałę nr 262 z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa.
M.P. 1961 nr 75 poz. 319 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1961 r. w sprawie maksymalnej wysokości i warunków udzielania kredytu bankowego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności.
M.P. 1961 nr 75 poz. 318 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1961 r. w sprawie ulg podatkowych dla spółdzielni i związków spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
M.P. 1961 nr 75 poz. 317 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 1961 r. w sprawie przechowywania przez jednostki gospodarki uspołecznionej dokumentacji, dotyczącej powszechnej inwentaryzacji oraz przeceny środków trwałych.
M.P. 1961 nr 75 poz. 316 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 22 września 1961 r. w sprawie stanowisk służbowych i uposażenia pracowników administracyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1961 nr 74 poz. 315 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 1961 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1961 nr 74 poz. 314 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 17 lutego 1960 r. w sprawie kwalifikacji osób powoływanych na stanowiska głównych księgowych oraz starszych rewidentów i rewidentów w państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1961 nr 74 poz. 313 uchylony wykazem Uchwała nr 360 Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Komunikacji.
M.P. 1961 nr 73 poz. 312 uchylony wykazem Pismo Okólne nr 194 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie zasad wykonywania przez pracowników nauki szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych dodatkowych stałych zajęć zarobkowych.
M.P. 1961 nr 73 poz. 311 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1961 nr 73 poz. 310 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1961 nr 73 poz. 309 uchylony wykazem Uchwała nr 361 Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie dodatkowego zatrudnienia pracowników instytucji naukowych, urzędów i instytucji państwowych w innych zakładach pracy.
M.P. 1961 nr 72 poz. 308 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 15 lipca 1961 r. w sprawie kontyngentowania wody dostarczanej przez Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zgorzelcu.
M.P. 1961 nr 72 poz. 307 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 września 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 16 listopada 1959 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych.
M.P. 1961 nr 72 poz. 306 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1961 nr 72 poz. 305 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 9 września 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 17 grudnia 1949 r. o instytucjach (towarzystwach) klasyfikacyjnych.
M.P. 1961 nr 72 poz. 304 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie podstawowych zasad prowadzenia księgowości, inwentaryzacji, sporządzania sprawozdań finansowych oraz przechowywania dowodów księgowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1961 nr 71 poz. 303 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 lipca 1961 r. w sprawie uznania chałupników wykonujących pracę na rzecz niektórych zakładów handlowych za pracowników w rozumieniu przepisu dekretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
M.P. 1961 nr 71 poz. 302 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1961 nr 71 poz. 301 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 25 sierpnia 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 13 lipca 1954 r. w sprawie przemiału gospodarczego zbóż.
M.P. 1961 nr 71 poz. 300 uchylony Uchwała nr 344 Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1961 r. zmieniająca uchwałę nr 43 z dnia 23 stycznia 1959 r. w sprawie opłat za przemiał gospodarczy zbóż.
M.P. 1961 nr 70 poz. 299 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.
M.P. 1961 nr 70 poz. 298 uznany za uchylony Uchwała nr 349 Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1961 r. w sprawie określenia przejść granicznych przeznaczonych dla ruchu granicznego.
M.P. 1961 nr 70 poz. 297 uchylony Uchwała nr 244 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1961 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego i terenowych komitetów przeciwpowodziowych.
M.P. 1961 nr 69 poz. 296 uchylony Uchwała nr 314 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1961 r. w sprawie usprawnienia kooperacji przemysłowej.
M.P. 1961 nr 68 poz. 295 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 września 1961 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1961 nr 68 poz. 294 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 sierpnia 1961 r. w sprawie zezwolenia na zawieranie i płatnicze wykonywanie umów przewozu osób na trasach zagranicznych.
M.P. 1961 nr 68 poz. 293 uchylony wykazem Uchwała nr 348 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1961 r. zmieniająca uchwałę z dnia 10 stycznia 1961 r. w sprawie zasad realizacji w 1961 r. inwestycji szybko rentujących się, związanych z postępem technicznym lub rozwojem produkcji eksportowej albo zastępującej import oraz innych drobnych inwestycji nie objętych narodowym planem gospodarczym.
M.P. 1961 nr 67 poz. 292 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 sierpnia 1961 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1961 nr 67 poz. 291 uchylony Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 czerwca 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 29 stycznia 1959 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie pomocy stypendialnej dla studentów szkół wyższych.
M.P. 1961 nr 67 poz. 290 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 1961 r. w sprawie częściowego pokrycia normatywu środków obrotowych funduszami własnymi i pasywami stałymi w niektórych przedsiębiorstwach państwowych.
M.P. 1961 nr 67 poz. 289 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 168 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników administracyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
M.P. 1961 nr 66 poz. 288 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 sierpnia 1961 r. w sprawie określenia przypadków, w których grunty nieleśne przeznaczone do zalesienia oraz grunty leśne mogą być zalesione na koszt Państwa.
M.P. 1961 nr 66 poz. 287 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 sierpnia 1961 r. o uchyleniu niektórych zarządzeń w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1961 nr 66 poz. 286 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie terminu płatności podatku obrotowego od niektórych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1961 nr 66 poz. 285 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.
M.P. 1961 nr 66 poz. 284 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 6 maja 1960 r. w sprawie ulg w podatku gruntowym oraz w spłacaniu należności Państwowego Funduszu Ziemi z tytułu inwestycji dokonywanych w gospodarstwach rolnych, położonych na niektórych obszarach kraju.
M.P. 1961 nr 66 poz. 283 uchylony Uchwała nr 329 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1961 r. w sprawie poprawy warunków pracy urzędów stanu cywilnego.
M.P. 1961 nr 66 poz. 282 uchylony wykazem Uchwała nr 325 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1961 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w niektórych zakładach podległych Ministrowi Kultury i Sztuki.
M.P. 1961 nr 65 poz. 281 uchylony Uchwała nr 275 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1961 r. w sprawie warunków realizacji zadań postępu technicznego w biurach projektów.
M.P. 1961 nr 65 poz. 280 uchylony Uchwała nr 228 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1961 r. w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego.
M.P. 1961 nr 64 poz. 279 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 1961 r. w sprawie zasad i techniki finansowania stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych.
M.P. 1961 nr 64 poz. 278 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 9 sierpnia 1961 r. w sprawie przejściowych norm zaludnienia mieszkań w okresie 1961-1965 r.
M.P. 1961 nr 64 poz. 277 uchylony wykazem Uchwała nr 318 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1961 r. w sprawie podwyżki wynagrodzeń za pracę najniżej zarabiających pracowników przedsiębiorstw, inwestycji i urzędów.
M.P. 1961 nr 64 poz. 276 uchylony Uchwała nr 289 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1961 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym.
M.P. 1961 nr 63 poz. 275 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.
M.P. 1961 nr 63 poz. 274 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1961 r. w sprawie wysokości i zasad obliczania odsetek za zwłokę od zaległości budżetowych należnych od jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1961 nr 63 poz. 273 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 158 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1961 r. zmieniające zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 31 grudnia 1957 r. w sprawie oznaczania artykułów wprowadzonych do obrotu.
M.P. 1961 nr 63 poz. 272 uchylony Uchwała nr 304 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1961 r. zmieniająca uchwałę nr 480 z dnia 14 grudnia 1959 r. w sprawie opłat elektryfikacyjnych pobieranych przy powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.
M.P. 1961 nr 63 poz. 271 Uchwała nr 288 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1961 r. zmieniająca uchwałę nr 231 z dnia 2 lipca 1958 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników państwowych biur (samodzielnych pracowni) projektów.
M.P. 1961 nr 63 poz. 270 uchylony Uchwała nr 274 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1961 r. w sprawie normatywów cykli budowy.
M.P. 1961 nr 63 poz. 269 uchylony wykazem Uchwała nr 216 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1961 r. w sprawie realizacji przykładowego oszczędnego budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1961 nr 62 poz. 268 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 8 sierpnia 1961 r. w sprawie ustalenia lokalizacji szczegółowej inwestycji budowlanych i stref ochronnych oraz wyrażania zgody na zmianę sposobu wykorzystania terenu.
M.P. 1961 nr 62 poz. 267 uchylony wykazem Uchwała nr 293 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1961 r. w sprawie dysponowania rezerwą budżetu centralnego oraz przeniesień kredytów między częściami tego budżetu.
M.P. 1961 nr 62 poz. 266 uchylony wykazem Uchwała nr 270 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1961 r. w sprawie wykorzystania rezerw funduszu płac i planowanego zatrudnienia w przedsiębiorstwach na rozrachunku gospodarczym.
M.P. 1961 nr 61 poz. 265 Okólnik Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1961 r. w sprawie finansowania kosztów usuwania szkód wywołanych zdarzeniami o charakterze losowym w nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia obiektach majątku trwałego przedsiębiorstw.
M.P. 1961 nr 61 poz. 264 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 31 lipca 1961 r. w sprawie prowadzenia przez placówki uspołecznionego handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego sprzedaży pozarynkowej.
M.P. 1961 nr 61 poz. 263 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 1961 r. w sprawie odpłatności za używanie broni stanowiącej własność Państwa oraz postępowania z bronią przyjętą przez organy Milicji Obywatelskiej do depozytu, a nie nadającą się do dalszego użytku.
M.P. 1961 nr 60 poz. 262 uchylony wykazem Pismo Okólne nr 148 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1961 r. w sprawie przyjmowania podań od obywateli przez biura gromadzkich rad narodowych.
M.P. 1961 nr 60 poz. 261 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 19 lipca 1961 r. w sprawie zasad i trybu uznawania ferm drobiu za zarodowe i reprodukcyjne oraz uznawania materiału zarodowego drobiu.
M.P. 1961 nr 60 poz. 260 Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 21 lipca 1961 r. w sprawie zwolnienia piekarzy i cukierników, którzy nie mają możliwości sprzedaży wytworów swojej produkcji z pomieszczeń przylegających bezpośrednio do warsztatów rzemieślniczych i nie sprzedają innych towarów handlowych - od obowiązku należenia do zrzeszeń prywatnego handlu i usług.
M.P. 1961 nr 60 poz. 259 uchylony Uchwała nr 300 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1961 r. zmieniająca uchwałę nr 151 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie zapobiegania tworzeniu się oraz upłynniania zbędnych zapasów w przedsiębiorstwach produkujących i w przedsiębiorstwach obrotu materiałami zaopatrzeniowymi.
M.P. 1961 nr 59 poz. 258 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 lipca 1961 r. w sprawie określenia przełożonej władzy służbowej uprawnionej do wydawania imiennych upoważnień do nakładania i ściągania grzywny w drodze mandatu karnego przez organy sanitarno-epidemiologiczne kolejowej służby zdrowia oraz ustalenia wykroczeń, za które można nakładać mandaty karne.
M.P. 1961 nr 59 poz. 257 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 1961 r. w sprawie bankowej kontroli dokumentów rozliczeniowych za roboty budowlano-montażowe.
M.P. 1961 nr 59 poz. 256 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1961 r. w sprawie trybu wyznaczenia członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa na stanowiska pracy w urzędach, instytucjach państwowych, jednostkach gospodarczych i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
M.P. 1961 nr 58 poz. 255 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 sierpnia 1961 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1961 nr 58 poz. 254 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 lipca 1961 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1961 nr 58 poz. 253 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 14 lipca 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 20 grudnia 1960 r. w sprawie wprowadzenia do wypieku i obrotu chleba pszenno-żytniego pod nazwą "praski".
M.P. 1961 nr 57 poz. 252 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 lipca 1961 r. w sprawie zasad współdziałania Kolejowej Służby Zdrowia z Państwową Inspekcją Sanitarną.
M.P. 1961 nr 57 poz. 251 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1961 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków: obrotowego od operacji nietowarowych oraz dochodowego od niektórych zakładów usługowych spółdzielni zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy.
M.P. 1961 nr 56 poz. 250 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1961 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu Ministra Komunikacji z dnia 10 czerwca 1961 r. w sprawie odległości przewozu w ciężarowym transporcie samochodowym oraz określenia pojazdów samochodowych nie podlegających przepisom o wykorzystaniu próżnych przebiegów.
M.P. 1961 nr 56 poz. 249 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 maja 1961 r. w sprawie zasad i trybu opracowywania, uzgadniania i numeracji norm branżowych.
M.P. 1961 nr 56 poz. 248 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 1961 r. w sprawie zezwolenia na dysponowanie częścią zagranicznych środków płatniczych, uzyskiwanych przez rzeczników patentowych za usługi w obrocie z zagranicą.
M.P. 1961 nr 56 poz. 247 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 12 lipca 1961 r. w sprawie warunków zajmowania budynków i lokali przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz instytucje i osoby korzystające z przywilejów dyplomatycznych.
M.P. 1961 nr 56 poz. 246 uchylony wykazem Uchwała nr 249 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1961 r. zmieniająca uchwałę nr 57 Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1961 r. w sprawie przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia wykonania narodowego planu gospodarczego w zakresie inwestycji na 1961 rok oraz do przygotowania warunków dla prawidłowej realizacji inwestycji w dalszych latach planu 5-letniego.
M.P. 1961 nr 55 poz. 245 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 czerwca 1961 r. o zmianie zarządzenia z dnia 19 kwietnia 1960 r. w sprawie zasad ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za roboty budowlano-montażowe komunikacyjne wykonywane przez przedsiębiorstwa państwowe.
M.P. 1961 nr 55 poz. 244 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 20 czerwca 1961 r. w sprawie norm zamiany trzody chlewnej przyjmowanej na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.
M.P. 1961 nr 55 poz. 243 uznany za uchylony Zarządzenie nr 137 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1961 r. w sprawie ewidencji i przechowywania materiałów z przeprowadzonych kontroli.
M.P. 1961 nr 55 poz. 242 Zarządzenie nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1961 r. o zmianie zarządzenia nr 111 z dnia 17 maja 1955 r. w sprawie zasad organizowania, prowadzenia i finansowania kursowego doszkalania zawodowego w resorcie kolei.
M.P. 1961 nr 55 poz. 241 uchylony Zarządzenie nr 128 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1961 r. w sprawie wzmożenia działalności organów kontroli, rewizji i inspekcji w zakresie zapobiegania przestępstwom gospodarczym.
M.P. 1961 nr 55 poz. 240 uchylony Zarządzenie nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1961 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia sołtysów za inkaso zaległych należności finansowych od mieszkańców wsi.
M.P. 1961 nr 55 poz. 239 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 lipca 1961 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1961 nr 55 poz. 238 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 lipca 1961 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości.
M.P. 1961 nr 54 poz. 237 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 1961 r. w sprawie określenia terminu podania prezydium rad narodowych liczb ławników na kadencję 1962-1964.
M.P. 1961 nr 54 poz. 236 uchylony wykazem Uchwała nr 214 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1961 r. w sprawie trybu opracowania i wprowadzenia technicznie uzasadnionych norm pracy w gospodarce narodowej.
M.P. 1961 nr 54 poz. 235 uchylony Uchwała nr 213 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1961 r. w sprawie zasad i organizacji normowania pracy.
M.P. 1961 nr 54 poz. 234 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 175 Rady Ministrów z dnia 9 maja 1961 r. zmieniająca uchwałę nr 544 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1956 r. w sprawie znaków granicznych, utrzymywania przejść granicznych oraz zamieszkania i pobytu w strefie nadgranicznej.
M.P. 1961 nr 53 poz. 233 uchylony Instrukcja Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 22 czerwca 1961 r. w sprawie planowania, kontroli i korekty funduszu płac w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.
M.P. 1961 nr 53 poz. 232 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 17 czerwca 1961 r. w sprawie wprowadzenia granicznych odległości transportu zewnętrznego oraz dwukrotnego transportu materiałów przy kosztorysowaniu robót budowlano-montażowych.
M.P. 1961 nr 53 poz. 231 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 czerwca 1961 r. w sprawie systemu sprawozdawczości z realizacji zadań w zakresie typizacji w budownictwie.
M.P. 1961 nr 53 poz. 230 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 17 maja 1961 r. w sprawie projektowania publicznych rozmównic telefonicznych w mieszkaniowym budownictwie osiedlowym.
M.P. 1961 nr 53 poz. 229 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 czerwca 1961 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat oraz udzielania ulg i zwolnień za świadczenia domów małych dzieci.
M.P. 1961 nr 53 poz. 228 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 29 czerwca 1961 r. w sprawie uwzględnienia w planach techniczno-ekonomicznych przedsiębiorstw budowlano-montażowych na 1961 r. korekty wskaźników cen i obniżki na roboty budowlano-montażowe.
M.P. 1961 nr 52 poz. 227 uchylony Uchwała nr 240 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1961 r. w sprawie zasad przydziału mieszkań w m. st. Warszawie w latach 1961-1965.
M.P. 1961 nr 51 poz. 226 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lipca 1961 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1961 nr 51 poz. 225 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 31 maja 1961 r. w sprawie wytycznych dotyczących wyrażenia zgody na realizację budownictwa gospodarczego i mieszkaniowego oraz usługowego na obszarach wsi poza terenami wyznaczonymi na ten cel.
M.P. 1961 nr 51 poz. 224 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 12 czerwca 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 20 września 1958 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia dłużników b. Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej od uiszczenia opłat na rzecz Państwowego Funduszu Ziemi.
M.P. 1961 nr 51 poz. 223 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 1961 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku miejskiego należnego do niektórych lokali, zajętych przez spółdzielnie.
M.P. 1961 nr 50 poz. 222 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 21 czerwca 1961 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1961 nr 50 poz. 221 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 29 maja 1961 r. w sprawie list odmian roślin wpisanych do rejestru oryginalnych oraz skreślonych ze spisu odmian selekcjonowanych w ciągu 1960 r.
M.P. 1961 nr 50 poz. 220 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 29 maja 1961 r. w sprawie listy odmian roślin wpisanych do rejestru odmian oryginalnych w ciągu 1959 r.
M.P. 1961 nr 50 poz. 219 Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 czerwca 1961 r. w sprawie odbywania praktyki przez kandydatów na zawodowych kierowców samochodowych.
M.P. 1961 nr 50 poz. 218 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 1961 r. w sprawie opodatkowania nadmiernych ubytków spirytusu.
M.P. 1961 nr 49 poz. 217 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 17 czerwca 1961 r. w sprawie stosowania dodatkowych opustów w rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe.
M.P. 1961 nr 48 poz. 216 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 10 czerwca 1961 r. w sprawie odległości przewozu w ciężarowym transporcie samochodowym oraz określenia pojazdów samochodowych nie podlegających przepisom o wykorzystaniu próżnych przebiegów.
M.P. 1961 nr 48 poz. 215 uchylony Uchwała nr 209 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1961 r. w sprawie zmiany uchwały nr 740 z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie ustalenia zasobów złóż kopalin celem określenia rozmiaru budowy (rozbudowy) zakładów eksploatujących złoża.
M.P. 1961 nr 48 poz. 214 uchylony Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 26 maja 1961 r. w sprawie wytycznych co do określenia terenów nadających się pod zabudowę na obszarach wsi do czasu wyznaczenia terenów budowlanych.
M.P. 1961 nr 47 poz. 213 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 2 czerwca 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 5 listopada 1952 r. w sprawie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.
M.P. 1961 nr 47 poz. 212 Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 13 maja 1961 r. w sprawie maksymalnej wysokości i warunków udzielania kredytu bankowego na budowę jednego budynku w ramach budownictwa mieszkalno-pensjonatowego.
M.P. 1961 nr 47 poz. 211 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 9 czerwca 1961 r. w sprawie wykazu niedeficytowych artykułów inwestycyjnych.
M.P. 1961 nr 47 poz. 210 Uchwała nr 189 Rady Ministrów z dnia 26 maja 1961 r. w sprawie nadania statutu przedsiębiorstwu "Polskie Koleje Państwowe".
M.P. 1961 nr 46 poz. 209 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 27 kwietnia 1961 r. w sprawie zasad ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za roboty remontowe budowlane i instalacyjne z zakresu budownictwa ogólnego, wykonywane przez przedsiębiorstwa państwowe.
M.P. 1961 nr 46 poz. 208 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 maja 1961 r. w sprawie rozszerzenia obowiązku świadczenia usług transportowych.
M.P. 1961 nr 45 poz. 207 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 maja 1961 r. w sprawie ryczałtów na pokrycie kosztów przejazdu lekarzy między zakładami społecznymi służby zdrowia i zakładami pomocy społecznej.
M.P. 1961 nr 45 poz. 206 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 19 maja 1961 r. w sprawie utworzenia w Zbąszynku Oddziału Urzędu Celnego w Rzepinie.
M.P. 1961 nr 45 poz. 205 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 1961 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej albo wskutek istotnego pogorszenia stanów chorobowych w związku z tymi właściwościami lub warunkami służby.
M.P. 1961 nr 45 poz. 204 uchylony Uchwała nr 166 Rady Ministrów z dnia 26 maja 1961 r. zmieniająca uchwałę nr 181 z dnia 2 czerwca 1960 r. w sprawie rozszerzenia zakresu stosowania stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych.
M.P. 1961 nr 44 poz. 203 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 1961 r. w sprawie wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby albo wskutek istotnego pogorszenia stanów chorobowych w związku z tymi właściwościami lub warunkami służby w więziennictwie.
M.P. 1961 nr 44 poz. 202 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 23 maja 1961 r. w sprawie zakresu wskaźników z pięcioletnich planów gospodarczych na lata 1961-1965 podlegających przekazaniu zjednoczeniom wiodącym.
M.P. 1961 nr 44 poz. 201 uchylony Zarządzenie nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 1961 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów w zakresie nabywania przez jednostki gospodarki uspołecznionej i organizacje społeczne artykułów przeznaczonych na zaopatrzenie w placówkach handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.
M.P. 1961 nr 44 poz. 200 uchylony Uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 26 maja 1961 r. w sprawie obniżenia cen na roboty budowlano-montażowe.
M.P. 1961 nr 43 poz. 199 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 kwietnia 1961 r. w sprawie zmiany regulaminu odznaki "Przodujący Kolejarz".
M.P. 1961 nr 43 poz. 198 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 10 maja 1961 r. w sprawie przydziałów i rozdzielników oraz branżowych warunków dostaw metali niezależnych.
M.P. 1961 nr 43 poz. 197 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 1961 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń przedsiębiorstw gospodarki komunalnej z budżetami terenowymi z tytułu wpłat z zysku, dopłat budżetowych oraz dokonywania odpisów na fundusze: rozwoju, rezerwowy i inwestycyjno-remontowy.
M.P. 1961 nr 42 poz. 196 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 czerwca 1961 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1961 nr 42 poz. 195 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 maja 1961 r. w sprawie warunków utrzymywania młodych buhajów.
M.P. 1961 nr 42 poz. 194 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 1961 r. w sprawie wydawania przepustek turystycznych, uprawniających do przekroczenia granicy państwowej i pobytu na obszarze turystycznym Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej.
M.P. 1961 nr 41 poz. 193 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 maja 1961 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1961 nr 41 poz. 192 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 27 kwietnia 1961 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania zmian w zakresie inwestycji związanych z gospodarką wodną na rok 1961.
M.P. 1961 nr 40 poz. 191 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 16 maja 1961 r. w sprawie zasad podziału przez rzemieślnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu zamówień na dostawy, roboty i usługi pomiędzy zrzeszonych w nich rzemieślników i w sprawie nadzoru nad wykonaniem tych zamówień.
M.P. 1961 nr 40 poz. 190 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 9 maja 1961 r. w sprawie zatwierdzenia Katalogu cen obiektów typowych - część I, tom 1.
M.P. 1961 nr 40 poz. 189 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 11 maja 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie ustalenia rejonów, w których dopuszczone jest w 1961 r. sztuczne zakażenie żyta sporyszem.
M.P. 1961 nr 40 poz. 188 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 26 marca 1959 r. w sprawie określenia przychodów z twórczości i działalności plastycznej i lutniczej jako twórczości i działalności artystycznej podlegającej opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku obrotowym i dochodowym.
M.P. 1961 nr 40 poz. 187 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1961 r. w sprawie eksploatacji i zarządu nieruchomościami w Polsce, stanowiącymi własność cudzoziemców dewizowych.
M.P. 1961 nr 40 poz. 186 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 4 kwietnia 1961 r. w sprawie wyposażenia mieszkań i budynków mieszkalnych wielorodzinnych, liczących 2 i więcej kondygnacji, w zakresie instalacji domowych, urządzeń wbudowanych i wykończenia.
M.P. 1961 nr 40 poz. 185 uchylony wykazem Uchwała nr 166 Rady Ministrów z dnia 9 maja 1961 r. w sprawie likwidacji Komisji do Spraw Opakowań.
M.P. 1961 nr 39 poz. 184 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 12 kwietnia 1961 r. w sprawie ustalania wynagrodzeń na rozruch zespołów maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych wykonywany przez przedsiębiorstwa (jednostki) uspołecznione.
M.P. 1961 nr 39 poz. 183 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 maja 1961 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru posłów na Sejm.
M.P. 1961 nr 39 poz. 182 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 maja 1961 r. w sprawie powołania Rady Ministrów.
M.P. 1961 nr 39 poz. 181 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 maja 1961 r. w sprawie powołania Prezesa Rady Ministrów.
M.P. 1961 nr 39 poz. 180 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 maja 1961 r. w sprawie wyboru Rady Państwa.
M.P. 1961 nr 39 poz. 179 akt indywidualny Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 maja 1961 r. w sprawie wyboru Marszałka i wicemarszałków Sejmu.
M.P. 1961 nr 38 poz. 178 uznany za uchylony Instrukcja Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa z dnia 3 maja 1961 r. w sprawie warunków sanitarnych dla hodowli zwierząt futerkowych.
M.P. 1961 nr 38 poz. 177 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 4 maja 1961 r. w sprawie wysokości premii kierowców pojazdów samochodowych za oszczędność oleju napędowego.
M.P. 1961 nr 38 poz. 176 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 4 maja 1961 r. w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu - za rok 1960.
M.P. 1961 nr 38 poz. 175 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 2 maja 1961 r. o zmianie zarządzenia z dnia 1 sierpnia 1960 r. w sprawie postępowania ze zbędnymi pojazdami samochodowymi.
M.P. 1961 nr 38 poz. 174 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 21 kwietnia 1961 r. w sprawie ustalenia kosztów budowy w 1960 r. typowych obiektów gospodarczych na wsi o standardowym wyposażeniu dla określenia sumy skarbowych bonów inwestycyjnych, do których ogranicza się prawo do premii.
M.P. 1961 nr 38 poz. 173 Uchwała nr 72a Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1961 r. o zawieszeniu na 1961 rok mocy obowiązującej uchwały nr 233 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1960 r. w sprawie zasad finansowania budowy lokali handlowych i usługowych w uspołecznionym budownictwie mieszkaniowym i administracyjnym.
M.P. 1961 nr 37 poz. 172 uchylony wykazem Uchwała nr 153 Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1961 r. w sprawie przeprowadzenia w roku 1961 dorocznego spisu rolnego.
M.P. 1961 nr 37 poz. 171 uchylony wykazem Uchwała nr 128 Rady Ministrów z dnia 30 marca 1961 r. w sprawie opracowania i zatwierdzenia przez jednostki planujące szczegółowych pięcioletnich planów gospodarczych na lata 1961-1965.
M.P. 1961 nr 36 poz. 170 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 kwietnia 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 18 listopada 1959 r. w sprawie wyznaczenia przedsiębiorstw i instytucji upoważnionych do krajowego obrotu żywymi zwierzętami łownymi oraz do skupu ubitych zwierząt łownych, ich mięsa i skór.
M.P. 1961 nr 36 poz. 169 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 kwietnia 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 11 lutego 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
M.P. 1961 nr 36 poz. 168 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1961 r. w sprawie trybu dokonywania zmian w pokryciu finansowym inwestycji w 1961 r.
M.P. 1961 nr 36 poz. 167 uznany za uchylony Zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1961 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki oraz sportów wioślarskich i żeglarskich na morskich wodach wewnętrznych i terytorialnych.
M.P. 1961 nr 36 poz. 166 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 8 maja 1961 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1961 nr 35 poz. 165 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 kwietnia 1961 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.
M.P. 1961 nr 35 poz. 164 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1960 r. w sprawie zasad ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za roboty konserwatorsko-zabytkowe wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe "Pracownie Konserwacji Zabytków".
M.P. 1961 nr 35 poz. 163 uchylony Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 10 kwietnia 1961 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości w wojsku.
M.P. 1961 nr 35 poz. 162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 19 kwietnia 1961 r. w sprawie rozszerzenia wykazu kierunków studiów i dziedzin zatrudnienia, na których stypendia fundowane powinny być wyższe o 20% od stypendiów zwyczajnych całkowitych.
M.P. 1961 nr 35 poz. 161 uchylony wykazem Uchwała nr 147 Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1961 r. w sprawie udzielania urlopów wypoczynkowych niektórym pracownikom zatrudnionym w urzędach i instytucjach państwowych.
M.P. 1961 nr 34 poz. 160 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 maja 1961 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1961 nr 34 poz. 159 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 13 kwietnia 1961 r. w sprawie zasad planowania i ewidencji wpływów z opłaty leśnej oraz wydatków pokrywanych z tej opłaty.
M.P. 1961 nr 34 poz. 158 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 1961 r. w sprawie zasad ustalania stawek oraz trybu finansowania i kontroli prawidłowości wypłat dotacji przedmiotowych.
M.P. 1961 nr 33 poz. 157 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 15 marca 1961 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw oraz branżowych warunków dostaw kabli, przewodów, akumulatorów, ogniw i baterii.
M.P. 1961 nr 33 poz. 156 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1961 r. w sprawie przekazania finansowym organom orzekającym II instancji uprawnień określonych w art. 127 § 1 ustawy karnej skarbowej.
M.P. 1961 nr 33 poz. 155 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 24 lutego 1961 r. w sprawie przechowywania akt b. niemieckich organów sądowych i prokuratorskich.
M.P. 1961 nr 33 poz. 154 Zarządzenie nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1961 r. w sprawie określenia organów państwowych obowiązanych do zawiadamiania urzędów stanu cywilnego o zdarzeniach i o aktach mających stanowić podstawę wpisu do ksiąg stanu cywilnego.
M.P. 1961 nr 32 poz. 153 uchylony Zarządzenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 marca 1961 r. w sprawie przekazania uspołecznionym zakładom pracy niektórych czynności z zakresu rent.
M.P. 1961 nr 31 poz. 152 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1961 r. w sprawie sprostowania błędu.
M.P. 1961 nr 31 poz. 151 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 28 marca 1961 r. w sprawie przyznania niektórym kategoriom osób i dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej ulg w opłatach pobieranych przy wydawaniu zezwoleń.
M.P. 1961 nr 31 poz. 150 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1961 r. w sprawie obliczania, odprowadzania i rozliczania amortyzacji oraz odprowadzania dochodów z likwidacji środków trwałych przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1961 nr 31 poz. 149 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1961 r. w sprawie zasad przekwalifikowania niektórych przedmiotów ze środków trwałych do środków obrotowych.
M.P. 1961 nr 31 poz. 148 uchylony wykazem Zarządzenie nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1961 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg lokalnych do kategorii dróg państwowych.
M.P. 1961 nr 31 poz. 147 uchylony Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1961 r. zmieniająca uchwałę nr 788 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1956 r. w sprawie usprawnień państwowych jednostek organizacyjnych w zakresie rozporządzania zbędnymi maszynami i innymi przedmiotami urządzenia trwałego.
M.P. 1961 nr 30 poz. 146 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 kwietnia 1961 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1961 nr 30 poz. 145 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 kwietnia 1961 r. o wynikach wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 16 kwietnia 1961 r.
M.P. 1961 nr 29 poz. 144 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 14 marca 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 18 stycznia 1960 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.
M.P. 1961 nr 29 poz. 143 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego oraz Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 11 marca 1961 r. w sprawie branżowych warunków dostaw sprzętu rolniczego.
M.P. 1961 nr 29 poz. 142 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie trybu gromadzenia, wydatkowania i ewidencji środków Funduszu Postępu Technicznego oraz zasad sprawozdawczości z zakresu gospodarki tymi środkami.
M.P. 1961 nr 29 poz. 141 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1961 r. w sprawie stosowania mnożnika taryfowego opłat za prace geodezyjne na terenie administracyjnym miasta Opola.
M.P. 1961 nr 29 poz. 140 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 8 marca 1961 r. w sprawie stosowania typowych mebli wbudowanych i dostawianych.
M.P. 1961 nr 29 poz. 139 akt jednorazowy Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 29 marca 1961 r. w sprawie przeprowadzenia zmniejszenia nakładów w planie inwestycyjnym na rok 1961 oraz odprowadzenia oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonej rewizji założeń i dokumentacji projektowo-kosztorysowej w roku 1961.
M.P. 1961 nr 29 poz. 138 uznany za uchylony Zarządzenie nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1961 r. w sprawie obowiązku świadczenia usług transportowych na cele akcji wyborczej w 1961 r.
M.P. 1961 nr 29 poz. 137 uchylony wykazem Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 30 marca 1961 r. w sprawie zakazu sprzedaży i podawania napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu na obszarze całego Państwa w dniach 15 i 16 kwietnia 1961 r.
M.P. 1961 nr 28 poz. 136 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 kwietnia 1961 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1961 nr 28 poz. 135 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1961 r. w sprawie zasad i trybu gospodarowania funduszem płac w jednostkach i zakładach budżetowych w 1961 r.
M.P. 1961 nr 28 poz. 134 Zarządzenie nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 1961 r. zmieniające zarządzenie nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1961 r. w sprawie zasad realizacji i zmian w planie inwestycyjnym na rok 1961.
M.P. 1961 nr 28 poz. 133 uchylony wykazem Uchwała nr 122 Rady Ministrów z dnia 30 marca 1961 r. zmieniająca uchwałę nr 21 Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1961 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych w 1961 r.
M.P. 1961 nr 28 poz. 132 uchylony Uchwała nr 118 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1961 r. o rozciągnięciu przepisów uchwały nr 84 Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie finansowania wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych na inne jednostki organizacyjne.
M.P. 1961 nr 27 poz. 131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1961 r. w sprawie ramowych zasad normowania środków obrotowych oraz planowania pasywów stałych w niektórych przedsiębiorstwach państwowych.
M.P. 1961 nr 27 poz. 130 uchylony wykazem Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1961 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez domy małych dzieci.
M.P. 1961 nr 27 poz. 129 uchylony wykazem Uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1961 r. zmieniająca uchwałę z dnia 19 sierpnia 1960 r. w sprawie zasad tworzenia funduszu zakładowego na rok gospodarczy 1960/1961 w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej i gospodarstwach rolnych.
M.P. 1961 nr 26 poz. 128 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie podstawowych zasad prowadzenia księgowości, inwentaryzacji, sporządzania sprawozdań finansowych oraz przechowywania dowodów księgowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1961 nr 26 poz. 127 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 1961 r. w sprawie zasad finansowania działalności ośrodków informacji technicznej i ekonomicznej.
M.P. 1961 nr 26 poz. 126 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 1961 r. w sprawie rozliczeń Powszechnej Kasy Oszczędności z zysków bilansowych.
M.P. 1961 nr 26 poz. 125 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 1961 r. w sprawie opodatkowania nadmiernych ubytków win, moszczów winnych i miodów pitnych w wytwórniach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1961 nr 26 poz. 124 uchylony wykazem Uchwała nr 104 Rady Ministrów z dnia 11 marca 1961 r. w sprawie zmian w normatywie projektowania mieszkań i budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miastach i osiedlach.
M.P. 1961 nr 26 poz. 123 uchylony Uchwała nr 55 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1961 r. w sprawie cen na usługi wykonywane dla ludności.
M.P. 1961 nr 26 poz. 122 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 21 lutego 1961 r. w sprawie dalszego rozwoju pracowniczych ogrodów działkowych w latach 1961-1965.
M.P. 1961 nr 25 poz. 121 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 marca 1961 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1961 nr 25 poz. 120 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1961 r. w sprawie nadania formy zakładów budżetowych niektórym jednostkom organizacyjnym gospodarki mieszkaniowej oraz szczegółowych zasad i trybu rozliczania tych jednostek z budżetami terenowymi.
M.P. 1961 nr 24 poz. 119 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 28 lutego 1961 r. w sprawie przedłużenia terminu zaktualizowania zbiorczych zestawień kosztów dla inwestycji realizowanych w latach 1961-1965.
M.P. 1961 nr 24 poz. 118 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1961 r. w sprawie uchylenia mocy obowiązującej zarządzenia Ministra Skarbu z dnia 12 grudnia 1949 r. w sprawie ulg w podatku od wynagrodzeń dla przodujących w pracy najemnych członków załóg na statkach rybołówstwa morskiego oraz w sprawie uznania najemnych członków załóg na statkach rybołówstwa dalekomorskiego za pracowników sezonowych.
M.P. 1961 nr 24 poz. 117 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1961 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu zysków i strat niektórych przedsiębiorstw, zjednoczeń i ministerstw w roku 1961.
M.P. 1961 nr 24 poz. 116 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1961 r. w sprawie weryfikacji zysków i strat niektórych przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1961 nr 24 poz. 115 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1961 r. w sprawie częściowego pokrycia normatywu środków obrotowych przedsiębiorstw funduszami własnymi i pasywami stałymi.
M.P. 1961 nr 24 poz. 114 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1961 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów uchwały nr 387 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1961 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłowych i ich zjednoczeń objętych planowaniem centralnym na niektóre przedsiębiorstwa oraz wyłączenia niektórych przedsiębiorstw spod przepisów tej uchwały.
M.P. 1961 nr 24 poz. 113 uchylony Uchwała nr 76 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1961 r. w sprawie wysokości oprocentowania niektórych kredytów bankowych udzielanych na cele gospodarki chłopskiej.
M.P. 1961 nr 23 poz. 112 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 9 grudnia 1961 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku odbycia wstępnego stażu pracy absolwentek Technikum Architektury im. St. Noakowskiego w Warszawie oraz Państwowej Szkoły Architektury im. St. Noakowskiego w Warszawie.
M.P. 1961 nr 23 poz. 111 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 23 lutego 1961 r. w sprawie uprawiania żeglugi i spławu na śródlądowych drogach wodnych.
M.P. 1961 nr 22 poz. 110 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 marca 1961 r. w sprawie ustalenia kursów niektórych walut obcych.
M.P. 1961 nr 22 poz. 109 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 18 lutego 1961 r. o zmianie zarządzenia z dnia 1 października 1959 r. w sprawie robót budowlano-montażowych na rzecz jednostek spółdzielczych i gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1961 nr 22 poz. 108 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 1961 r. w sprawie ulg podatkowych dla prywatnych zakładów międlenia słomy lnianej i konopnej.
M.P. 1961 nr 22 poz. 107 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 1961 r. w sprawie zaniechania ustalenia zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości należnego od budynków pozostających w zarządzie prezydiów rad narodowych.
M.P. 1961 nr 22 poz. 106 obowiązujący Zarządzenie nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 1961 r. w sprawie zmiany i ustalenia nazw niektórych miejscowości i obiektów fizjograficznych.
M.P. 1961 nr 22 poz. 105 uchylony wykazem Zarządzenie nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1961 r. w sprawie zakresu i sposobu koordynacji działalności usługowej.
M.P. 1961 nr 22 poz. 104 uchylony wykazem Uchwała nr 95 Rady Ministrów z dnia 3 marca 1961 r. zmieniająca uchwałę nr 100 z dnia 24 stycznia 1953 r. w sprawie przyznawania niektórym kategoriom pracowników państwowych dodatków uzasadnionych specjalnymi kwalifikacjami i warunkami służby.
M.P. 1961 nr 21 poz. 103 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1961 r. w sprawie uznania przy ustalaniu dochodów organizacji społecznych odpisów na zużycie za koszt uzyskania przychodów.
M.P. 1961 nr 21 poz. 102 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1961 r. w sprawie uprawnień organów gromadzkich rad narodowych do wstrzymywania czynności egzekucyjnych przeciwko rolnikom.
M.P. 1961 nr 21 poz. 101 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 1961 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń przedsiębiorstw, zarządów budynków mieszkalnych z budżetami terenowymi z tytułu dopłat budżetowych, zysku oraz określenia szczegółowych zasad i trybu dokonywania odpisów na fundusz rozwoju i fundusz napraw.
M.P. 1961 nr 21 poz. 100 uchylony wykazem Zarządzenie nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1961 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1961 r.
M.P. 1961 nr 21 poz. 99 uchylony wykazem Uchwała nr 89 Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1961 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozwoju usług dla ludności w latach 1961-1965.
M.P. 1961 nr 21 poz. 98 uchylony Uchwała nr 68 Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1961 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Za zasługi w zwalczaniu powodzi".
M.P. 1961 nr 21 poz. 97 uchylony wykazem Uchwała nr 53 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1961 r. w sprawie określenia ram wykonywania przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów uprawnień organu naczelnego w stosunku do terenowych komisji planowania gospodarczego prezydiów rad narodowych.
M.P. 1961 nr 21 poz. 96 uchylony wykazem Uchwała nr 52 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1961 r. w sprawie sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych spółdzielniom mieszkaniowym w latach 1961 i 1962.
M.P. 1961 nr 21 poz. 95 uchylony Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1961 r. w sprawie opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym działalności organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
M.P. 1961 nr 20 poz. 94 uchylony Instrukcja Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1961 r. zmieniająca instrukcję z dnia 9 marca 1960 r. w sprawie doprowadzenia do porównywalności wyników gospodarczych państwowych przedsiębiorstw przemysłowych (obliczanie bazy), wskaźników dyrektywnych oraz obliczania dodatkowego funduszu zakładowego.
M.P. 1961 nr 20 poz. 93 Instrukcja Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 14 lutego 1961 r. w sprawie ustalenia planu rozdziału stypendiów fundowanych oraz szczegółowych zasad, trybu i terminów zgłaszania wniosków o fundowanie stypendiów studentom szkół wyższych na rok szkolny 1961/1962.
M.P. 1961 nr 19 poz. 92 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 marca 1961 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1961 nr 19 poz. 91 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 3 lutego 1961 r. w sprawie zużycia surowców do produkcji pieczywa piekarniczego.
M.P. 1961 nr 18 poz. 90 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 stycznia 1961 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1961 nr 18 poz. 89 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 6 lutego 1961 r. w sprawie zasad i trybu sporządzania wykazów gruntów przewidzianych do zalesienia.
M.P. 1961 nr 18 poz. 88 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1961 r. o poborze w 1961 r.
M.P. 1961 nr 17 poz. 87 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1961 r. w sprawie przepisów o rachunkowości budżetowej.
M.P. 1961 nr 16 poz. 86 uchylony Instrukcja Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 1961 r. w sprawie trybu przeprowadzania rewizji finansowo-księgowej w jednostkach i zakładach budżetowych oraz organach finansowych prezydiów rad narodowych.
M.P. 1961 nr 16 poz. 85 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury oraz Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 1961 r. w sprawie tymczasowego sposobu rozliczeń za roboty budowlano-montażowe wykonywane przez przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie pracy w pierwszym kwartale 1961 r., nie posiadające kosztorysów przeliczonych na ceny obowiązujące od 1 lipca 1960 r.
M.P. 1961 nr 16 poz. 84 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 1961 r. w sprawie zasad rozliczeń różnic budżetowych w związku ze zmianą wysokości i podziałem marż w handlu uspołecznionym.
M.P. 1961 nr 16 poz. 83 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 lutego 1961 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1961 nr 15 poz. 82 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 31 grudnia 1960 r. zmieniające zarządzenie Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 29 lutego 1960 r. w sprawie zasad planowania i tworzenia funduszu płac w biurach (samodzielnych pracowniach) projektów.
M.P. 1961 nr 15 poz. 81 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 stycznia 1961 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 113 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 1952 r. w sprawie prowadzenia teatrów świetlnych oraz publicznego rozpowszechniania filmów przez osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie podlegające Centralnemu Urzędowi Kinematografii.
M.P. 1961 nr 15 poz. 80 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 stycznia 1961 r. w sprawie gospodarowania niektórymi materiałami drzewnymi.
M.P. 1961 nr 15 poz. 79 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 10 lutego 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 11 kwietnia 1959 r. w sprawie zwolnień od należności celnych przedmiotów i towarów przywozowych z zagranicy lub wywożonych za granicę w obrocie pozaplanowym.
M.P. 1961 nr 15 poz. 78 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1961 r. w sprawie rozszerzenia na wszystkie przedsiębiorstwa gospodarki uspołecznionej i jednostki budżetowe przepisów paragrafu 6 ust. 1 i 2 uchwały nr 19 Prezydium Rządu z dnia 13 stycznia 1954 r. o usprawnieniu pracy prezydiów rad narodowych na odcinku finansowym.
M.P. 1961 nr 15 poz. 77 uchylony wykazem Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1961 r. w sprawie pogłębienia współdziałania między organami państwowymi i Naczelną Organizacją Techniczną oraz zrzeszonymi w niej stowarzyszeniami technicznymi.
M.P. 1961 nr 14 poz. 76 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 9 grudnia 1960 r. w sprawie nadzoru technicznego nad zagospodarowaniem lasów państwowych znajdujących się pod zarządem innych ministrów.
M.P. 1961 nr 14 poz. 75 uchylony Uchwała nr 64 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1961 r. zmieniająca uchwałę nr 401 z dnia 1 października 1959 r. w sprawie opodatkowania kółek rolniczych podatkiem obrotowym, podatkiem od operacji nietowarowych i podatkiem dochodowym.
M.P. 1961 nr 14 poz. 74 Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1961 r. zmieniająca uchwałę nr 84 z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie finansowania wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1961 nr 14 poz. 73 Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1961 r. w sprawie premiowania pracowników umysłowych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem centralnym.
M.P. 1961 nr 14 poz. 72 akt indywidualny Uchwała Rady Państwa z dnia 4 lutego 1961 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1961 nr 13 poz. 71 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 27 grudnia 1960 r. w sprawie koordynacji wydawania kart katalogowych z dziedziny budownictwa oraz zasad ich rozpowszechniania.
M.P. 1961 nr 13 poz. 70 Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 10 lutego 1961 r. w sprawie uzgodnienia i ustalenia terminów oddania inwestycji do użytku w planie inwestycyjnym 1961 r.
M.P. 1961 nr 13 poz. 69 Zarządzenie nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1961 r. w sprawie zasad realizacji i zmian w planie inwestycyjnym na rok 1961.
M.P. 1961 nr 13 poz. 68 uchylony wykazem Uchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1961 r. w sprawie przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia wykonania narodowego planu gospodarczego w zakresie inwestycji na 1961 rok oraz do przygotowania warunków dla prawidłowej realizacji inwestycji w dalszych latach planu 5-letniego.
M.P. 1961 nr 12 poz. 67 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 8 lutego 1961 r. w sprawie określenia składników funduszu płac stanowiących podstawę do obliczania składek na ubezpieczenie społeczne w uspołecznionych zakładach pracy.
M.P. 1961 nr 12 poz. 66 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1961 r. w sprawie rozliczeń z budżetem Państwa z tytułu zysków i strat przedsiębiorstw państwowych w razie niezatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za 1960 r.
M.P. 1961 nr 12 poz. 65 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 23 sierpnia 1960 r. w sprawie zwolnienia organizacji społecznych i zawodowych od niektórych obowiązków, wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1961 nr 12 poz. 64 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1961 r. uchylające zarządzenie z dnia 5 września 1956 r. w sprawie ustalenia taryfy składek za ubezpieczenie ziemiopłodów kontraktowanych.
M.P. 1961 nr 12 poz. 63 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 14 kwietnia 1960 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków: obrotowego, od operacji nietowarowych oraz dochodowego od niektórych zakładów usługowych spółdzielni zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy.
M.P. 1961 nr 11 poz. 62 uchylony Uchwała nr 29 Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1961 r. w sprawie zasad zaliczania środków pracy oraz innych przedmiotów i urządzeń długotrwałego użytkowania do środków trwałych.
M.P. 1961 nr 11 poz. 61 uchylony wykazem Uchwała nr 28 Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1961 r. w sprawie zasad realizacji w 1961 r. inwestycji szybko rentujących się, związanych z postępem technicznym lub rozwojem produkcji eksportowej albo zastępującej import, oraz innych drobnych inwestycji nie objętych narodowym planem gospodarczym.
M.P. 1961 nr 11 poz. 60 uchylony wykazem Uchwała nr 21 Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1961 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych w 1961 roku.
M.P. 1961 nr 10 poz. 59 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 1961 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1961 nr 10 poz. 58 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 5 stycznia 1961 r. w sprawie branżowych warunków dostaw materiałów ogniotrwałych w obrocie krajowym.
M.P. 1961 nr 10 poz. 57 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 1961 r. w sprawie przedłużenia dla niektórych grup podatników terminu składania zeznań o wysokości dochodów i przychodów, podlegających podatkowi wyrównawczemu.
M.P. 1961 nr 10 poz. 56 uchylony wykazem Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1961 r. w sprawie rozszerzenia zakresu usług stołówek pracowniczych i studenckich.
M.P. 1961 nr 9 poz. 55 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 1961 r. zmieniające zarządzenie z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.
M.P. 1961 nr 9 poz. 54 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 1961 r. w sprawie opracowania w 1961 r. planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych budżetu centralnego.
M.P. 1961 nr 9 poz. 53 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1961 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.
M.P. 1961 nr 9 poz. 52 uchylony Uchwała nr 12 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1961 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1961 nr 9 poz. 51 uchylony Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1961 r. w sprawie ustalenia podstawowych zadań Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1961 nr 9 poz. 50 uchylony wykazem Uchwała nr 10 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1961 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Banku Rolnego.
M.P. 1961 nr 9 poz. 49 uchylony wykazem Uchwała nr 9 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1961 r. w sprawie ustalenia podstawowych zadań Banku Rolnego.
M.P. 1961 nr 9 poz. 48 uchylony wykazem Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1961 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Banku Inwestycyjnego.
M.P. 1961 nr 9 poz. 47 uchylony wykazem Uchwała nr 7 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1961 r. w sprawie ustalenia podstawowych zadań Banku Inwestycyjnego.
M.P. 1961 nr 8 poz. 46 uchylony Instrukcja Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 5 stycznia 1961 r. w sprawie współdziałania pomiędzy wydziałami zdrowia i opieki społecznej a wydziałami zatrudnienia prezydiów rad narodowych.
M.P. 1961 nr 8 poz. 45 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 9 stycznia 1961 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla celów przeliczeń wkładów oszczędnościowych za rok 1960.
M.P. 1961 nr 8 poz. 44 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 stycznia 1961 r. w sprawie ustalenia obszaru, na którym w 1961 r. wprowadza się powszechne badanie bydła na gruźlicę we wszelakich jej postaciach.
M.P. 1961 nr 8 poz. 43 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie ustalenia wzoru księgi podatkowej dla osób osiągających przychody z wylęgu i hodowli drobiu, nie prowadzonych w ramach gospodarstwa rolnego.
M.P. 1961 nr 8 poz. 42 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1961 r. w sprawie przekazania uprawnień Prezesa Rady Ministrów w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej oraz obsługi Głównej Komisji Orzekającej.
M.P. 1961 nr 8 poz. 41 uchylony wykazem Zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1961 r. w sprawie diet i kosztów podróży osób wchodzących w skład komisji wyborczych.
M.P. 1961 nr 8 poz. 40 Uchwała nr 30 Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1961 r. zmieniająca uchwałę z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości.
M.P. 1961 nr 7 poz. 39 uchylony Instrukcja Ministra Finansów i Ministra Rolnictwa z dnia 7 stycznia 1961 r. w sprawie wymiaru i poboru opłat melioracyjnych za wykonanie przez Państwo melioracji wodnych półpodstawowych i szczegółowych oraz zagospodarowania pomelioracyjnego.
M.P. 1961 nr 7 poz. 38 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 stycznia 1961 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 20 marca 1959 r. w sprawie opłat związanych z uzyskaniem prawa do oznaczania wyrobów znakiem jakości.
M.P. 1961 nr 7 poz. 37 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 10 stycznia 1961 r. w sprawie powołania inspektoratów żeglugi śródlądowej.
M.P. 1961 nr 7 poz. 36 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1961 r. w sprawie wysokości odsetek pobieranych przez spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe z tytułu niektórych pożyczek udzielanych dla rzemiosła.
M.P. 1961 nr 7 poz. 35 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1961 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatków obrotowego i dochodowego z tytułu prowadzenia drobnych hodowli jedwabników.
M.P. 1961 nr 7 poz. 34 uchylony wykazem Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1961 r. w sprawie zasad ustalania wskaźnika procentowego określającego wysokość kredytów na zasiłki limitowane na rok 1961.
M.P. 1961 nr 6 poz. 33 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 stycznia 1961 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1961 nr 6 poz. 32 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 23 grudnia 1960 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.
M.P. 1961 nr 6 poz. 31 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 12 stycznia 1961 r. w sprawie podstaw sporządzania kosztorysów na roboty budowlano-montażowe wykonywane po dniu 30 czerwca 1960 r.
M.P. 1961 nr 6 poz. 30 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 10 stycznia 1961 r. w sprawie wysokości oraz zasad i trybu pobierania opłat za zużycie wody ponad kontyngent.
M.P. 1961 nr 5 poz. 29 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 15 grudnia 1960 r. w sprawie norm ubytków naturalnych podczas studzenia, chłodzenia i przechowywania mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego, ośrodków i podrobów zwierząt rzeźnych, łojów surowych oraz podczas przechowywania wędlin i wyrobów wędliniarskich w zakładach mięsnych podporządkowanych Centrali Przemysłu Mięsnego.
M.P. 1961 nr 5 poz. 28 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie ustalenia rejonów, w których dopuszczone jest w 1961 r. sztuczne zakażenie żyta sporyszem.
M.P. 1961 nr 4 poz. 27 uchylony wykazem Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1961 r. o zatwierdzeniu norm szacunkowych do ustalania w obowiązkowym ubezpieczeniu sum ubezpieczenia mienia ruchomego i ziemiopłodów dla indywidualnych gospodarstw rolnych, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
M.P. 1961 nr 4 poz. 26 Instrukcja Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 27 grudnia 1960 r. w sprawie organizowania i realizacji budownictwa przykładowego na wsi.
M.P. 1961 nr 4 poz. 25 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 20 grudnia 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 18 września 1960 r. w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.
M.P. 1961 nr 4 poz. 24 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 1961 r. w sprawie wzoru i zasad sporządzania spisów wyborców dla wyborów do Sejmu i do Rad Narodowych.
M.P. 1961 nr 4 poz. 23 uchylony Uchwała nr 14 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1961 r. w sprawie dodatku dla niektórych pracowników urzędów stanu cywilnego.
M.P. 1961 nr 3 poz. 22 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 stycznia 1961 r. o sprostowaniu obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1961 nr 3 poz. 21 uchylony wykazem Uchwała nr 426 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1960 r. w sprawie opracowywania i zatwierdzania rocznych planów techniczno-ekonomicznych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1961 nr 2 poz. 20 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie zniesienia rozdzielnictwa cegły.
M.P. 1961 nr 2 poz. 19 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 14 grudnia 1960 r. w sprawie zasad i trybu nieodpłatnego pobierania prób towarów przez organy Państwowej Inspekcji Handlowej.
M.P. 1961 nr 2 poz. 18 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1960 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
M.P. 1961 nr 2 poz. 17 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalenia zobowiązań w zakresie podatku od nieruchomości i od lokali.
M.P. 1961 nr 2 poz. 16 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 8 kwietnia 1958 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów, towarów i wyrobów w uspołecznionych przedsiębiorstwach i zakładach.
M.P. 1961 nr 2 poz. 15 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1960 r. w sprawie planowania i uruchamiania środków na finansowanie inwestycji i kapitalnych remontów w roku 1961 dla jednostek objętych lub rozliczających się z budżetami terenowymi.
M.P. 1961 nr 2 poz. 14 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie zasad pokrywania potrzeb w dziedzinie zaopatrzenia materiałowego jednostek świadczących usługi dla ludności.
M.P. 1961 nr 2 poz. 13 uchylony Uchwała nr 434 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1960 r. w sprawie pokrywania kosztów zakwaterowania i wyżywienia czynnych nauczycieli studiujących zaocznie.
M.P. 1961 nr 1 poz. 12 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 stycznia 1961 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych będących przedmiotem przestępstw dewizowych.
M.P. 1961 nr 1 poz. 11 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 20 grudnia 1960 r. w sprawie wprowadzenia do wypieku i obrotu chleba pszenno-żytniego pod nazwą "praski".
M.P. 1961 nr 1 poz. 10 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1960 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki funduszami dobrowolnych świadczeń społecznych.
M.P. 1961 nr 1 poz. 9 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 28 grudnia 1960 r. w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w 1961 r.
M.P. 1961 nr 1 poz. 8 uchylony Uchwała nr 432 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1960 r. zmieniająca uchwałę nr 24 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1960 r. w sprawie premiowania pracowników umysłowych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem centralnym.
M.P. 1961 nr 1 poz. 7 uchylony Uchwała nr 431 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1960 r. zmieniająca uchwałę nr 1056 Prezydium Rządu z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie zgłaszania nie eksploatowanych kabli i przewodów.
M.P. 1961 nr 1 poz. 6 uchylony Uchwała nr 418 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1960 r. o zasadach wykorzystania obiektów zabytkowych na cele użytkowe.
M.P. 1961 nr 1 poz. 5 uchylony wykazem Uchwała nr 412 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1960 r. w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu.
M.P. 1961 nr 1 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie regulaminu prac terytorialnych, okręgowych i obwodowych komisji wyborczych.
M.P. 1961 nr 1 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie regulaminu prac Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1961 nr 1 poz. 2 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie ustalenia liczby członków wojewódzkich rad narodowych oraz miejskich rad narodowych w miastach wyłączonych z województw.
M.P. 1961 nr 1 poz. 1 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 29 grudnia 1960 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.