Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1966 nr 74 poz. 357 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia 1966 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1966 nr 74 poz. 356 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 21 grudnia 1966 r. w sprawie ustalenia definicji i oznaczeń legalnych jednostek miar oraz ustalenia pochodnych jednostek miar i jednostek miar dopuszczonych przejściowo do stosowania jako legalne.
M.P. 1966 nr 74 poz. 355 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 21 grudnia 1966 r. w sprawie wypłaty rent niektórym rencistom zatrudnionym w uspołecznionych zakładach przemysłu gastronomicznego.
M.P. 1966 nr 74 poz. 354 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 17 grudnia 1966 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia norm ubytków naturalnych drożdży w magazynowaniu.
M.P. 1966 nr 74 poz. 353 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 grudnia 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi.
M.P. 1966 nr 74 poz. 352 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 9 grudnia 1966 r. w sprawie wspólnych inwestycji ciepłowniczych.
M.P. 1966 nr 74 poz. 351 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1966 r. w sprawie opracowania i zatwierdzenia planów finansowych na 1967 rok jednostek zakładów budżetowych oraz funduszów budżetu centralnego.
M.P. 1966 nr 74 poz. 350 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.
M.P. 1966 nr 74 poz. 349 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1966 r. w sprawie zwolnienia niektórych jednostek gospodarki uspołecznionej od obowiązku sporządzania i przedstawiania obliczenia podatku obrotowego uiszczanego w formie różnicy cen.
M.P. 1966 nr 74 poz. 348 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1966 r. w sprawie zasad i trybu finansowania oraz kontroli dotacji przedmiotowych.
M.P. 1966 nr 74 poz. 347 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1966 r. w sprawie zezwolenia na wnoszenie pieniędzy polskich i krajowych książeczek oszczędnościowych na statki morskie i na znoszenie ich z tych statków.
M.P. 1966 nr 74 poz. 346 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1966 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej generalnych dostawców podporządkowanych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego i Ministrowi Górnictwa i Energetyki.
M.P. 1966 nr 74 poz. 345 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 1 grudnia 1966 r. w sprawie uprawnienia Instytutu Ekonomiki Rolnej do nadawania stopnia naukowego doktora.
M.P. 1966 nr 74 poz. 344 uchylony Uchwała nr 349 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1966 r. w sprawie dotacji przedmiotowych.
M.P. 1966 nr 73 poz. 343 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 7 listopada 1966 r. w sprawie egzaminu na rzecznika patentowego.
M.P. 1966 nr 73 poz. 342 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 grudnia 1966 r. zmieniające zarządzenie z dnia 19 października 1965 r. w sprawie środków ratunkowych na statkach morskich.
M.P. 1966 nr 73 poz. 341 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 grudnia 1966 r. w sprawie podwyższenia uposażenia podstawowego pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia i spełniających warunki określone dla specjalistów.
M.P. 1966 nr 73 poz. 340 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 listopada 1966 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla lekarzy zatrudnionych w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
M.P. 1966 nr 73 poz. 339 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 grudnia 1966 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z wykonania narodowego planu gospodarczego w 1965 r., sprawozdania Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1965 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium za ten okres.
M.P. 1966 nr 73 poz. 338 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 grudnia 1966 r. o narodowym planie gospodarczym na 1967 r. i podstawowych założeniach na 1968 r.
M.P. 1966 nr 72 poz. 337 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 grudnia 1966 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1966 nr 72 poz. 336 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 grudnia 1966 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1966 nr 72 poz. 335 obowiązujący Zarządzenie nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1966 r. w sprawie zmiany i ustalenia nazw niektórych miejscowości.
M.P. 1966 nr 72 poz. 334 uchylony wykazem Uchwała nr 385 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1966 r. w sprawie nadania statutu organizacyjnego Polskiej Akademii Nauk.
M.P. 1966 nr 71 poz. 333 uchylony Uchwała nr 381 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1966 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w zjednoczeniach (jednostkach równorzędnych) grupujących państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe i budowlano-montażowe.
M.P. 1966 nr 71 poz. 332 Uchwała nr 380 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1966 r. zmieniająca uchwałę w sprawie premiowania pracowników umysłowych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.
M.P. 1966 nr 70 poz. 331 uchylony Zarządzenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 1 grudnia 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania uspołecznionym zakładom pracy niektórych czynności z zakresu rent.
M.P. 1966 nr 70 poz. 330 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1966 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji dokonanych w nieuspołecznionych przedsiębiorstwach młynarskich.
M.P. 1966 nr 70 poz. 329 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1966 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków: obrotowego, od operacji nietowarowych oraz dochodowego od niektórych spółdzielczych zakładów usługowych.
M.P. 1966 nr 69 poz. 328 uznany za uchylony Zarządzenie nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1966 r. w sprawie wymogów w zakresie projektów technicznych dla inwestycji na lata 1968-1970.
M.P. 1966 nr 69 poz. 327 uchylony wykazem Uchwała nr 383 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1966 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania zjednoczeń przemysłowych.
M.P. 1966 nr 68 poz. 326 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 listopada 1966 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1966 nr 68 poz. 325 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Finansów z dnia 2 grudnia 1966 r. w sprawie rozliczania niedoborów i nadwyżek zboża oraz produktów jego przemiału w uspołecznionych młynach gospodarczych.
M.P. 1966 nr 68 poz. 324 uchylony Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 25 listopada 1966 r. w sprawie społecznych przeglądów warunków pracy.
M.P. 1966 nr 67 poz. 323 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 26 listopada 1966 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1966 nr 67 poz. 322 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 2 grudnia 1966 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zezwoleń na sprowadzanie narzędzi pomiarowych z zagranicy.
M.P. 1966 nr 67 poz. 321 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 listopada 1966 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać zdatne do lotów śmigłowce i ich części.
M.P. 1966 nr 67 poz. 320 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 26 listopada 1966 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników zatrudnionych w dziale orzecznictwa w Resortowej Komisji Arbitrażowej przy Ministrze Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
M.P. 1966 nr 67 poz. 319 uchylony Uchwała nr 359 Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1966 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Handlu".
M.P. 1966 nr 66 poz. 318 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 1966 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1966 nr 66 poz. 317 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 listopada 1966 r. w sprawie określenia granic Słowińskiego Parku Narodowego i ograniczeń obowiązujących na jego terenie oraz w sprawie zarządzania parkiem.
M.P. 1966 nr 66 poz. 316 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 21 listopada 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zaopatrywania prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i zakładów przemysłu gastronomicznego.
M.P. 1966 nr 66 poz. 315 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaokrąglania podstawy opodatkowania. kwot należności podatkowych i innych, podstawy obliczania i kwot odsetek (dodatku) za zwłokę oraz podstawy obliczania i kwot kosztów egzekucyjnych.
M.P. 1966 nr 66 poz. 314 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 19 listopada 1966 r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.
M.P. 1966 nr 66 poz. 313 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 8 listopada 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu biur projektów technologicznych działających na rzecz przemysłu oraz innych gałęzi produkcji.
M.P. 1966 nr 65 poz. 312 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 października 1966 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 534 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1961 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych.
M.P. 1966 nr 65 poz. 311 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 14 listopada 1966 r. w sprawie ustalenia obszaru, na którym w 1967 r. prowadzi się powszechne badania bydła na gruźlicę we wszelkich jej postaciach.
M.P. 1966 nr 65 poz. 310 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 listopada 1966 r. w sprawie zaliczenia niektórych urządzeń melioracji półpodstawowych do melioracji podstawowych.
M.P. 1966 nr 65 poz. 309 Uchwała nr 300 Rady Ministrów z dnia 6 września 1966 r. zmieniająca uchwałę w sprawie amortyzacji środków trwałych.
M.P. 1966 nr 64 poz. 308 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 10 listopada 1966 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wykazie jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzenia kontroli zapasów, stanowiącym załącznik do uchwały nr 48 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1964 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zapasów przez jednostki zbytu.
M.P. 1966 nr 64 poz. 307 uchylony Uchwała nr 334 Rady Ministrów z dnia 18 października 1966 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad tworzenia funduszu za osiągnięcia ekonomiczne załóg przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa.
M.P. 1966 nr 64 poz. 306 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 listopada 1966 r. w sprawie powołania Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
M.P. 1966 nr 63 poz. 305 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 21 października 1966 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej dotyczących ochrony uprawnień pracowniczych w postępowaniu odrębnym.
M.P. 1966 nr 63 poz. 304 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 listopada 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sieci archiwalnej.
M.P. 1966 nr 63 poz. 303 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 listopada 1966 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1949 r.
M.P. 1966 nr 63 poz. 302 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1966 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.
M.P. 1966 nr 63 poz. 301 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 1966 r. w sprawie udzielania pomocy kredytowej spółkom wodnym i ich związkom.
M.P. 1966 nr 62 poz. 300 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 20 października 1966 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1966 nr 62 poz. 299 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 października 1966 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 162 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1963 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remontów organizacji spółdzielczych.
M.P. 1966 nr 62 poz. 298 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk z dnia 29 października 1966 r. o pozbawieniu debitu komunikacyjnego.
M.P. 1966 nr 62 poz. 297 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 października 1966 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci".
M.P. 1966 nr 62 poz. 296 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 października 1966 r. w sprawie akceptowania danych wyjściowych do projektowania oraz zatwierdzania projektów niektórych inwestycji, realizowanych w planach terenowych.
M.P. 1966 nr 61 poz. 295 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 listopada 1966 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1966 nr 61 poz. 294 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 19 października 1966 r. w sprawie określenia polskich urzędów i instytucji, których zgoda na przesiedlenie za granicę na pobyt czasowy w celu świadczenia usług uprawnia do ulg celnych z tytułu przesiedlenia.
M.P. 1966 nr 61 poz. 293 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości prowizji i opłat bankowych.
M.P. 1966 nr 60 poz. 292 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 26 października 1966 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1966 nr 60 poz. 291 uchylony Zarządzenie nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 1966 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Zagranicznego uprawnień do ustalania cen na niektóre usługi wykonywane przez przedsiębiorstwa podległe lub nadzorowane przez Ministra Handlu Zagranicznego.
M.P. 1966 nr 60 poz. 290 uchylony Uchwała nr 326 Rady Ministrów z dnia 18 października 1966 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia warunków dalszego rozwoju spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1966 nr 60 poz. 289 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 26 października 1966 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1966 nr 59 poz. 288 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 października 1966 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania organów do spraw ochrony powietrza z organami państwowej inspekcji sanitarnej.
M.P. 1966 nr 59 poz. 287 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 15 października 1966 r. w sprawie prowadzenia rachunkowości przez spółki wodne.
M.P. 1966 nr 59 poz. 286 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 19 października 1966 r. w sprawie wynagrodzenia rzeczników patentowych.
M.P. 1966 nr 59 poz. 285 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 października 1966 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów o wykorzystaniu ładowności ciężarowych pojazdów samochodowych i ich próżnych przebiegów do pojazdów samochodowych państwowych przedsiębiorstw transportowych.
M.P. 1966 nr 59 poz. 284 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji i Ministra Łączności z dnia 10 października 1966 r. w sprawie pełnienia publicznej pomocniczej służby telegraficznej przez stacje kolejowe i konduktorów w pociągach pasażerskich.
M.P. 1966 nr 59 poz. 283 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 1966 r. w sprawie przyjęcia przez Bank Handlowy w Warszawie, Spółka Akcyjna od Narodowego Banku Polskiego niektórych agend oraz aktywów i pasywów oraz w sprawie otwierania oddziałów Banku Handlowego w Warszawie, Spółki Akcyjnej.
M.P. 1966 nr 58 poz. 282 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 5 października 1966 r. w sprawie określenia narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji oraz warunków zgłaszania tych narzędzi do legalizacji.
M.P. 1966 nr 58 poz. 281 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 września 1966 r. w sprawie lokalizacji stacji doświadczalnej oceny odmian.
M.P. 1966 nr 58 poz. 280 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 września 1966 r. w sprawie ustalenia kosztów budowy w 1964 i 1965 r. typowych obiektów gospodarczych na wsi o standardowym wyposażeniu dla określenia sumy skarbowych bonów inwestycyjnych, do której ogranicza się prawo do premii.
M.P. 1966 nr 58 poz. 279 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 20 sierpnia 1966 r. w sprawie wolnych od opłat przesyłek pocztowych wysyłanych przez żołnierzy lub pod ich adresem.
M.P. 1966 nr 58 poz. 278 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 1966 r. w sprawie warunków i kontroli dewizowej wywozu, przywozu i przewozu wartości dewizowych przy przekraczaniu granicy państwowej.
M.P. 1966 nr 57 poz. 277 uchylony Instrukcja Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 7 października 1966 r. w sprawie postępowania przy zawieraniu i wykonywaniu umów sprzedaży i umów dostawy.
M.P. 1966 nr 57 poz. 276 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 7 października 1966 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1966 nr 56 poz. 275 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 września 1966 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1966 nr 56 poz. 274 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1966 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1966 nr 56 poz. 273 uchylony Uchwała nr 323 Rady Ministrów z dnia 8 października 1966 r. w sprawie upoważnienia Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu, Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Żeglugi do ustalania ogólnych warunków i wzorów umów.
M.P. 1966 nr 56 poz. 272 uchylony Uchwała nr 307 Rady Ministrów z dnia 13 września 1966 r. w sprawie czynów społecznych oraz pomocy Państwa w ich organizowaniu i realizacji.
M.P. 1966 nr 56 poz. 271 uchylony Uchwała nr 302 Rady Ministrów z dnia 6 września 1966 r. w sprawie utworzenia funduszu aktywizacji małych miast.
M.P. 1966 nr 55 poz. 270 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 15 września 1966 r. w sprawie zgłoszenia danych dotyczących charakterystyki zakładów pod względem ochrony powietrza atmosferycznego oraz w sprawie zasad określania rodzaju i ilości substancji dopuszczalnych do wydalania przez zakłady.
M.P. 1966 nr 55 poz. 269 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 26 września 1966 r. w sprawie podstawy wymiaru rent i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących zakłady gastronomiczne oraz stacje benzynowe na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.
M.P. 1966 nr 55 poz. 268 Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 września 1966 r. w sprawie ustalenia rejonów, w których dopuszczone jest w 1967 r. sztuczne zakażanie żyta sporyszem.
M.P. 1966 nr 55 poz. 267 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 1966 r. w sprawie uprawnień uczestników ochotniczych hufców pracy Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiejskiej w zakresie odbywania służby wojskowej.
M.P. 1966 nr 55 poz. 266 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 17 sierpnia 1966 r. w sprawie wypadków i warunków udzielania zaliczek na poczet dostaw i usług świadczonych przez niektóre przedsiębiorstwa resortu łączności.
M.P. 1966 nr 55 poz. 265 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 września 1966 r. w sprawie ustalenia trybu i zasad opracowania łowieckiego planu hodowlanego.
M.P. 1966 nr 55 poz. 264 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 września 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie normatywów czasowych magazynowania oraz oddawania do montażu i eksploatacji maszyn poligraficznych.
M.P. 1966 nr 55 poz. 263 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 17 września 1966 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów o obowiązku zaopatrzenia w taksomierze samochodów osobowych i bagażowych przeznaczonych do publicznego transportu drogowego na wszystkie miejscowości w kraju.
M.P. 1966 nr 55 poz. 262 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 21 września 1966 r. w sprawie zmiany regulaminu nagradzania z funduszu postępu techniczno-ekonomicznego oraz zasad premiowania za realizację prac w dziedzinie przygotowania i wprowadzenia nowej techniki.
M.P. 1966 nr 55 poz. 261 uchylony Uchwała nr 312 Rady Ministrów z dnia 23 września 1966 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu ustalania cen artykułów i usług przeznaczonych na eksport oraz rozliczeń z przedsiębiorstwami handlu zagranicznego.
M.P. 1966 nr 54 poz. 260 uchylony wykazem Uchwała nr 296 Rady Ministrów z dnia 6 września 1966 r. zmieniająca uchwałę w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa.
M.P. 1966 nr 53 poz. 259 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 1966 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1966 nr 53 poz. 258 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 19 września 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie komisji kwalifikacyjnych dla przyznawania kredytu bankowego na budowę domów jednorodzinnych i lokali w małych domach mieszkalnych.
M.P. 1966 nr 53 poz. 257 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1966 r. w sprawie skali podatku dochodowego od jednostek spółdzielczych zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy.
M.P. 1966 nr 53 poz. 256 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 1966 r. dotyczące rozciągnięcia przepisów uchwały Rady Ministrów w sprawie zasad organizacji i finansowania zjednoczeń przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego na zjednoczenia i zrzeszenia gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
M.P. 1966 nr 52 poz. 255 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 10 września 1966 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XVIII Targach Krajowych - jesień 1966 - w Poznaniu w roku 1966 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1966.
M.P. 1966 nr 52 poz. 254 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 26 września 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.
M.P. 1966 nr 52 poz. 253 uchylony wykazem Uchwała nr 260 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1966 r. w sprawie zasad zatrudniania instruktorów amatorskich zespołów artystycznych.
M.P. 1966 nr 51 poz. 252 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 września 1966 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Wystawie Przyrządów Pomiarowych w Warszawie w roku 1966 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tej wystawie w roku 1966.
M.P. 1966 nr 51 poz. 251 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 1966 r. w sprawie określenia zakresu czynności radców do spraw kolegiów karno-administracyjnych przy prezydiach rad narodowych.
M.P. 1966 nr 51 poz. 250 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia niektórych przychodów, podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku obrotowym.
M.P. 1966 nr 51 poz. 249 uchylony wykazem Uchwała nr 295 Rady Ministrów z dnia 6 września 1966 r. w sprawie opieki zdrowotnej nad pracownikami rolnymi oraz członkami ich rodzin.
M.P. 1966 nr 50 poz. 248 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 1 września 1966 r. w sprawie pobierania opłat za korzystanie z wód państwowych i z obiektów budowlanych gospodarki wodnej.
M.P. 1966 nr 50 poz. 247 uchylony Uchwała nr 301 Rady Ministrów z dnia 6 września 1966 r. w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów przekształconych w związku z poszukiwaniem i eksploatacją kopalin.
M.P. 1966 nr 49 poz. 246 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 7 września 1966 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1966 nr 49 poz. 245 uchylony Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 sierpnia 1966 r. w sprawie trybu regulowania i wysokości odpłatności za czynności rzeczników patentowych.
M.P. 1966 nr 49 poz. 244 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 sierpnia 1966 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony Opiekun Społeczny", szczegółowych zasad i trybu jej nadawania oraz sposobu noszenia.
M.P. 1966 nr 49 poz. 243 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1966 r. w sprawie usprawnienia obsługi rozliczeń pieniężnych ludności.
M.P. 1966 nr 49 poz. 242 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 7 września 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu biur projektów technologicznych działających na rzecz przemysłu oraz innych gałęzi produkcji.
M.P. 1966 nr 49 poz. 241 uchylony wykazem Zarządzenie nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 1966 r. w sprawie przekazania Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Elektronicznej Techniki Obliczeniowej uprawnień do wydawania przepisów o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw maszyn biurowych z importu centralnego.
M.P. 1966 nr 49 poz. 240 uchylony wykazem Zarządzenie nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 1966 r. w sprawie usprawnienia obsługi rozliczeń pieniężnych ludności.
M.P. 1966 nr 48 poz. 239 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 8 września 1966 r. w sprawie stanowisk służbowych i uposażeń pracowników administracyjnych prokuratur wojewódzkich i powiatowych.
M.P. 1966 nr 48 poz. 238 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 8 września 1966 r. w sprawie stanowisk służbowych i uposażeń pracowników prokuratorskich.
M.P. 1966 nr 48 poz. 237 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 8 września 1966 r. w sprawie uposażeń sędziów i członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego.
M.P. 1966 nr 47 poz. 236 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 30 sierpnia 1966 r. w sprawie zasad stosowania mandatów karnych przez członków resortowej służby przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych resortu Ministra Przemysłu Chemicznego.
M.P. 1966 nr 47 poz. 235 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 sierpnia 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wypieku, zużycia surowców do produkcji oraz dopuszczenia do obrotu pieczywa piekarskiego.
M.P. 1966 nr 47 poz. 234 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 1966 r. w sprawie zasad klasyfikacji kosztów inwestycji oraz wyceny składników majątkowych uzyskanych w wyniku inwestycji.
M.P. 1966 nr 47 poz. 233 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 1966 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie budynków.
M.P. 1966 nr 46 poz. 232 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 31 sierpnia 1966 r. w sprawie pozarynkowej sprzedaży artykułów jednostkom gospodarki uspołecznionej i organizacjom społecznym przez placówki uspołecznionego handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.
M.P. 1966 nr 46 poz. 231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 16 sierpnia 1966 r. w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych przez placówki przemysłu gastronomicznego.
M.P. 1966 nr 46 poz. 230 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 1966 r. w sprawie ulg z tytułu nakładów inwestycyjno-remontowych dokonywanych w gospodarstwach rolnych, położonych na niektórych obszarach kraju.
M.P. 1966 nr 46 poz. 229 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 270 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1966 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad finansowania inwestycji organizacji spółdzielczych.
M.P. 1966 nr 46 poz. 228 Uchwała nr 269 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1966 r. zmieniająca uchwałę o podatku dochodowym od spółdzielczości.
M.P. 1966 nr 45 poz. 227 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 września 1966 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1966 nr 45 poz. 226 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 17 sierpnia 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego programu egzaminu dla osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania prac geologicznych.
M.P. 1966 nr 45 poz. 225 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 sierpnia 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia przejść granicznych lądowych przeznaczonych dla ruchu granicznego, rodzajów ruchu granicznego przez te przejścia oraz przez przejścia graniczne morskie i lotnicze, jak również w sprawie czasu otwarcia przejść granicznych.
M.P. 1966 nr 44 poz. 224 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 sierpnia 1966 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1966 nr 44 poz. 223 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 3 sierpnia 1966 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1966 nr 44 poz. 222 uznany za uchylony Uchwała nr 263 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1966 r. zmieniająca uchwałę w sprawie środków niezbędnych dla podniesienia warunków pracy zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.
M.P. 1966 nr 43 poz. 221 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 29 lipca 1966 r. w sprawie trybu uzgadniania cen artykułów przeznaczonych na eksport, wytwarzanych przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1966 nr 43 poz. 220 Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 13 sierpnia 1966 r. w sprawie wzorów umów kontraktacji tytoniu oraz zasad i trybu oszacowania tytoniu odstępowanego przez plantatorów.
M.P. 1966 nr 43 poz. 219 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Komunikacji, Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 10 sierpnia 1966 r. w sprawie warunków dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych oraz innych pojazdów Sił Zbrojnych, poruszających się w kolumnach.
M.P. 1966 nr 42 poz. 218 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 sierpnia 1966 r. w sprawie opłat za świadczenia zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych przez państwowe przedsiębiorstwa uzdrowiskowe.
M.P. 1966 nr 42 poz. 217 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 sierpnia 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za niektóre świadczenia zakładów społecznych służby zdrowia.
M.P. 1966 nr 42 poz. 216 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 sierpnia 1966 r. w sprawie szczegółowego zakresu świadczeń stacji pogotowia ratunkowego, przysługujących ubezpieczonym.
M.P. 1966 nr 42 poz. 215 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 sierpnia 1966 r. w sprawie wynagrodzenia komisji egzaminacyjnych dla kierowców.
M.P. 1966 nr 42 poz. 214 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 29 lipca 1966 r. w sprawie wytycznych organizacji stołówek i bufetów pracowniczych.
M.P. 1966 nr 42 poz. 213 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 26 lipca 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i trybu działania komisji do spraw koordynacji rozdziału mieszkań.
M.P. 1966 nr 42 poz. 212 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1966 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.
M.P. 1966 nr 42 poz. 211 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 1966 r. w sprawie zasad ustalania wskaźników rentowności.
M.P. 1966 nr 41 poz. 210 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1966 r. o ustaleniu wykazu leków gotowych, wprowadzanych do obrotu przez apteki otwarte, przeznaczone wyłącznie do skupu i sprzedaży leków zagranicznych.
M.P. 1966 nr 41 poz. 209 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 10 sierpnia 1966 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Przemysłu Mięsnego do przyznawania prawa do oznaczania znakiem jakości przetworów mięsnych.
M.P. 1966 nr 41 poz. 208 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 29 lipca 1966 r. w sprawie rozliczania się z zakończonych i oddawanych do użytku inwestycji.
M.P. 1966 nr 40 poz. 207 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 18 lipca 1966 r. w sprawie rejestracji niektórych campingów.
M.P. 1966 nr 40 poz. 206 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1966 r. w sprawie wypłaty rent rencistom będącym inżynierami lub technikami.
M.P. 1966 nr 40 poz. 205 uchylony Zarządzenie nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1966 r. w sprawie przenoszenia kredytów między paragrafami budżetu centralnego.
M.P. 1966 nr 40 poz. 204 uchylony wykazem Uchwała nr 236 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1966 r. w sprawie podwyższenia zasiłku szpitalnego.
M.P. 1966 nr 40 poz. 203 uchylony wykazem Uchwała nr 234 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1966 r. w sprawie podwyższenia najniższych rent.
M.P. 1966 nr 40 poz. 202 uchylony wykazem Uchwała nr 228 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1966 r. w sprawie podwyżki wynagrodzeń za pracę najniżej zarabiających pracowników przedsiębiorstw, instytucji i urzędów.
M.P. 1966 nr 40 poz. 201 uchylony Uchwała nr 199 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1966 r. w sprawie nadania numerów statystycznych jednostkom gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1966 nr 40 poz. 200 uchylony wykazem Uchwała nr 198 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1966 r. w sprawie ochrony użytków rolnych.
M.P. 1966 nr 39 poz. 199 uchylony Instrukcja Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1966 r. w sprawie opieki leczniczej dla osób odbywających służbę w jednostkach obrony terytorialnej.
M.P. 1966 nr 39 poz. 198 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lipca 1966 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, co do których obowiązują szczególne terminy przy przewozie i ekshumacji zwłok.
M.P. 1966 nr 39 poz. 197 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 26 lipca 1966 r. w sprawie określenia niektórych elementów kalkulacji kosztów przy ustalaniu cen artykułów wytwarzanych przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1966 nr 39 poz. 196 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 lipca 1966 r. w sprawie organizacji i zakresu działania państwowych zakładów leczniczych dla zwierząt.
M.P. 1966 nr 39 poz. 195 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 1966 r. w sprawie zasad udzielania pomocy kredytowej na budowę, odbudowę i rozbudowę urządzeń zbiorowego i indywidualnego zaopatrywania rolnictwa i wsi w wodę.
M.P. 1966 nr 39 poz. 194 uchylony Uchwała nr 209 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1966 r. w sprawie normatywów cykli budowy.
M.P. 1966 nr 38 poz. 193 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 sierpnia 1966 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1966 nr 38 poz. 192 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 21 lipca 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania niektórym kategoriom osób i dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej zwolnień lub ulg w opłatach pobieranych przy wydawaniu zezwoleń jednostkom gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1966 nr 38 poz. 191 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na wywóz i przywóz pieniędzy polskich i zagranicznych oraz książeczek oszczędnościowych przez osoby przekraczające granicę państwową oraz na wydatkowanie pieniędzy polskich za granicą.
M.P. 1966 nr 38 poz. 190 uznany za uchylony Uchwała nr 218 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1966 r. w sprawie ustanowienia i nadawania odznaki "Zasłużony Opiekun Społeczny".
M.P. 1966 nr 37 poz. 189 uchylony Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 15 lipca 1966 r. w sprawie określenia organów właściwych do uzgadniania projektów planów zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji i projektów wstępnych budowy lub przebudowy zakładów pod względem ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczaniem.
M.P. 1966 nr 37 poz. 188 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 lipca 1966 r. w sprawie powołania Zarządu Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych oraz określenia jego organizacji jako państwowego organu ruchu lotniczego.
M.P. 1966 nr 37 poz. 187 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 21 lipca 1966 r. w sprawie organizacji państwowego nadzoru nad lotnictwem cywilnym.
M.P. 1966 nr 37 poz. 186 uchylony Uchwała nr 215 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1966 r. zmieniająca uchwałą w sprawie przyznawania nagród za wybitne prace w dziedzinie twórczości urbanistycznej i architektonicznej.
M.P. 1966 nr 37 poz. 185 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 lipca 1966 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1966 nr 37 poz. 184 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 lipca 1966 r.
M.P. 1966 nr 36 poz. 183 uchylony wykazem Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 czerwca 1966 r. w sprawie stosowania w sprawozdawczości statystycznej oraz w opracowaniach statystycznych jednolitej klasyfikacji usług dla ludności.
M.P. 1966 nr 36 poz. 182 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 15 lipca 1966 r. w sprawie pomiarów rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym.
M.P. 1966 nr 36 poz. 181 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 11 lipca 1966 r. w sprawie uprawnienia Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie do nadawania stopnia naukowego docenta.
M.P. 1966 nr 35 poz. 180 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 1 lipca 1966 r. w sprawie zasad przyznawania robotnikom tytułów kwalifikacyjnych w określonym zawodzie.
M.P. 1966 nr 34 poz. 179 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 4 lipca 1966 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1966 nr 34 poz. 178 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 czerwca 1966 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.
M.P. 1966 nr 34 poz. 177 Instrukcja Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministra Finansów oraz Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 27 czerwca 1966 r. w sprawie realizacji resortowego budownictwa mieszkaniowego w formie spółdzielczej.
M.P. 1966 nr 34 poz. 176 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 lipca 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów.
M.P. 1966 nr 34 poz. 175 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych.
M.P. 1966 nr 34 poz. 174 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 13 lipca 1966 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1966 nr 33 poz. 173 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 czerwca 1966 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych.
M.P. 1966 nr 32 poz. 172 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 4 lipca 1966 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionej Polskiej Normy.
M.P. 1966 nr 32 poz. 171 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 czerwca 1966 r. o ustaleniu wykazu leków silnie działających, które mogą być wydawane z aptek bez recept.
M.P. 1966 nr 32 poz. 170 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 czerwca 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych pojazdów nie odpowiadających niektórym warunkom technicznym.
M.P. 1966 nr 32 poz. 169 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 177 Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1966 r. w sprawie zastępowania osób zagranicznych przed Urzędem Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1966 nr 32 poz. 168 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 21 czerwca 1966 r. w sprawie rozwoju pracowniczych ogrodów działkowych w latach 1966-1970.
M.P. 1966 nr 31 poz. 167 uchylony Okólnik Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 1966 r. w sprawie zasad realizacji planu inwestycyjnego jednostek państwowych.
M.P. 1966 nr 31 poz. 166 uchylony Zarządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z dnia 28 maja 1966 r. w sprawie współdziałania organów Milicji Obywatelskiej z komornikiem przy ustalaniu miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużników w sądowym postępowaniu egzekucyjnym.
M.P. 1966 nr 31 poz. 165 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń.
M.P. 1966 nr 31 poz. 164 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 24 czerwca 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów i wyznaczenia jednostek właściwych do przyjmowania zamówień na niektóre artykuły budowlane pochodzenia mineralnego, szklarsko-ceramiczne i korkowe.
M.P. 1966 nr 31 poz. 163 uchylony Zarządzenie nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1966 r. w sprawie ustalenia listy branż (grup wyrobów) objętych koordynacją gospodarczą w dniu 31 grudnia 1965 r.
M.P. 1966 nr 31 poz. 162 uchylony Uchwała nr 174 Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1966 r. w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych funkcjonariuszów służby więziennej.
M.P. 1966 nr 30 poz. 161 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lipca 1966 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1966 nr 30 poz. 160 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 czerwca 1966 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1966 nr 30 poz. 159 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 czerwca 1966 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1966 nr 30 poz. 158 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 1966 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawie przestępstw o charakterze chuligańskim.
M.P. 1966 nr 30 poz. 157 uchylony Uchwała nr 126 Rady Ministrów z dnia 13 maja 1966 r. w sprawie dalszego rozwoju typizacji w budownictwie.
M.P. 1966 nr 29 poz. 156 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 25 maja 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przypadków nie stanowiących przeszkody do pobierania dodatków specjalnych przez pracowników nauki i pracowników dydaktycznych.
M.P. 1966 nr 29 poz. 155 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 4 czerwca 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku stosowania niektórych oznaczeń artykułów wprowadzanych do obrotu przez prywatne przedsiębiorstwa przemysłowe i rzemieślników.
M.P. 1966 nr 29 poz. 154 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 maja 1966 r. w sprawie ramowych wytycznych do przeprowadzania analiz rocznej działalności jednostek transportu samochodowego.
M.P. 1966 nr 29 poz. 153 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania pomocy kredytowej zamiejscowym pracownikom-absolwentom i studentom szkół wyższych na opłacenie części wkładu własnego w spółdzielniach budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1966 nr 29 poz. 152 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych grup osób lub niektórych przedmiotów tej opłaty.
M.P. 1966 nr 29 poz. 151 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia na wywóz i przywóz pieniędzy polskich i zagranicznych oraz książeczek oszczędnościowych przez osoby przekraczające granicę państwową oraz na wydatkowanie pieniędzy polskich za granicą.
M.P. 1966 nr 29 poz. 150 uchylony wykazem Zarządzenie nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie typizacji i stosowania łożysk tocznych oraz kontroli gospodarki tymi łożyskami w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1966 nr 29 poz. 149 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 czerwca 1966 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1966 nr 28 poz. 148 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie zasad obliczania stażu pracy lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia i zakładach pomocy społecznej.
M.P. 1966 nr 28 poz. 147 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 maja 1966 r. określające tryb i terminy wprowadzenia w życie niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.
M.P. 1966 nr 28 poz. 146 uchylony Uchwała nr 147 Rady Ministrów z dnia 31 maja 1966 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy Państwa przy budowie przez osoby fizyczne domów jednorodzinnych i lokali w małych domach mieszkalnych.
M.P. 1966 nr 28 poz. 145 uchylony wykazem Uchwała nr 145 Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie wynagradzania niektórych pracowników zatrudnionych w wojewódzkich zarządach aptek.
M.P. 1966 nr 28 poz. 144 uchylony Uchwała nr 144 Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów specjalizacyjnych dla lekarzy odbywających specjalizację.
M.P. 1966 nr 28 poz. 143 uchylony Uchwała nr 143 Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w terenowych jednostkach służby weterynaryjnej resortu rolnictwa.
M.P. 1966 nr 27 poz. 142 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 czerwca 1966 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1966 nr 27 poz. 141 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 czerwca 1966 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XXXV Międzynarodowych Targach Poznańskich w roku 1966 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1966.
M.P. 1966 nr 27 poz. 140 uchylony Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 13 maja 1966 r. zmieniająca uchwałę w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy, podległych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego.
M.P. 1966 nr 27 poz. 139 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 101 Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1966 r. zmieniająca uchwałę w sprawie znaków granicznych, utrzymywania przejść granicznych oraz zamieszkania i pobytu w strefie nadgranicznej.
M.P. 1966 nr 26 poz. 138 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 czerwca 1966 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1966 nr 26 poz. 137 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 24 maja 1966 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1966 nr 26 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 14 maja 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie porcjowania wyrobów mięsnych w zakładach gastronomicznych.
M.P. 1966 nr 26 poz. 135 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 1966 r. w sprawie uchylenia w stosunku do Banku Handlowego w Warszawie, Spółki Akcyjnej, stosowania przepisów rozporządzenia Kierownika Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów z dnia 5 października 1944 r. o czynnościach bankowych na obszarach wyzwolonych spod okupacji.
M.P. 1966 nr 26 poz. 134 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 1966 r. w sprawie zasad organizacji i finansowania wojewódzkich zjednoczeń przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa i wojewódzkich zjednoczeń przedsiębiorstw melioracyjnych.
M.P. 1966 nr 26 poz. 133 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 1966 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej niektórych przedsiębiorstw gospodarki rolnej objętych planowaniem terenowym.
M.P. 1966 nr 26 poz. 132 uchylony wykazem Uchwała nr 122 Rady Ministrów z dnia 13 maja 1966 r. w sprawie zasad kalkulacji niektórych kosztów przy ustalaniu cen artykułów i usług wykonywanych przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1966 nr 26 poz. 131 uchylony Uchwała nr 121 Rady Ministrów z dnia 13 maja 1966 r. w sprawie zasad ustalania cen artykułów i usług przeznaczonych na eksport, wykonywanych przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1966 nr 25 poz. 130 Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 20 maja 1966 r. w sprawie zlecania organizacjom społecznych usług oświatowych przez jednostki państwowe.
M.P. 1966 nr 25 poz. 129 uchylony Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 20 maja 1966 r. w sprawie ustalania lokalizacji szczegółowej inwestycji budowlanych i stref ochronnych oraz wyrażania zgody na zmianę sposobu wykorzystania terenu.
M.P. 1966 nr 24 poz. 128 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 maja 1966 r. w sprawie ustalenia normy ubytku naturalnego żywicy podczas przechowywania w warunkach terenowych.
M.P. 1966 nr 24 poz. 127 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1966 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów uchwały nr 35 Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie zasad organizacji i finansowania zjednoczeń przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego na wojewódzkie zjednoczenia przemysłu terenowego materiałów budowlanych.
M.P. 1966 nr 24 poz. 126 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 1966 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monet nominalnej wartości zł 100.
M.P. 1966 nr 24 poz. 125 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1965 r. w sprawie ustalenia wzoru i odcinków banknotów.
M.P. 1966 nr 24 poz. 124 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Rolnictwa z dnia 12 maja 1966 r. w sprawie rozpowszechniania projektów typowych dla indywidualnego budownictwa na wsi.
M.P. 1966 nr 24 poz. 123 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 1966 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów w zakresie sprzedaży przez placówki handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.
M.P. 1966 nr 23 poz. 122 Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 16 maja 1966 r. w sprawie trybu i terminów zlecania robót budowlanych i montażowych oraz opracowania bilansów robót budowlanych i montażowych na lata 1967 i 1968.
M.P. 1966 nr 23 poz. 121 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 11 maja 1966 r. w sprawie trybu przygotowywania wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz wymaganej dokumentacji.
M.P. 1966 nr 23 poz. 120 uchylony Uchwała nr 115 Rady Ministrów z dnia 13 maja 1966 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych żołnierzy i funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej.
M.P. 1966 nr 22 poz. 119 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 5 maja 1966 r. w sprawie norm ubytków naturalnych mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego podczas zamrażania i przechowywania w chłodniach składowych oraz wydawania z tych chłodni.
M.P. 1966 nr 22 poz. 118 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 12 kwietnia 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu wpłat na rachunek kaucji oraz wypłat z tego rachunku.
M.P. 1966 nr 22 poz. 117 uchylony wykazem Uchwała nr 107 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1966 r. w sprawie funduszu premiowego w niektórych państwowych gospodarstwach rolnych.
M.P. 1966 nr 21 poz. 116 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 kwietnia 1966 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1966 nr 21 poz. 115 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 28 kwietnia 1966 r. w sprawie ustalenia norm ubytków naturalnych ziarna kakaowego surowego podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów.
M.P. 1966 nr 21 poz. 114 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 1966 r. w sprawie gospodarki finansowej zakładów i przedsiębiorstw doświadczalnych.
M.P. 1966 nr 20 poz. 113 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 12 kwietnia 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów i katedr w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie i w Wyższych Szkołach Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.
M.P. 1966 nr 20 poz. 112 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 28 kwietnia 1966 r. w sprawie norm ubytków naturalnych mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego podczas zamrażania i przechowywania w chłodniach przyzakładowych zakładów przemysłu mięsnego oraz wydawania z tych chłodni.
M.P. 1966 nr 20 poz. 111 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 26 kwietnia 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie branżowych warunków dostaw warzyw i owoców świeżych, ziemniaków wczesnych oraz ogórków kwaszonych i kapusty kwaszonej.
M.P. 1966 nr 20 poz. 110 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 16 kwietnia 1966 r. w sprawie określenia rodzajów oraz kategorii hoteli i innych zakładów noclegowych.
M.P. 1966 nr 20 poz. 109 uchylony Zarządzenie nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1966 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia "Polski Czerwony Krzyż".
M.P. 1966 nr 19 poz. 108 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 maja 1966 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1966 nr 19 poz. 107 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 kwietnia 1966 r. w sprawie akceptowania danych wyjściowych do projektowania (założeń inwestycji) i zatwierdzania projektów wstępnych niektórych inwestycji, realizowanych w planach terenowych.
M.P. 1966 nr 19 poz. 106 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania zobowiązań podatkowych od niektórych danin publicznych w trybie wymiaru doraźnego.
M.P. 1966 nr 19 poz. 105 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 25 kwietnia 1966 r. w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniu za rok 1965.
M.P. 1966 nr 19 poz. 104 uchylony wykazem Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1966 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upłynniania zbędnych i nadmiernych zapasów niektórych przedmiotów.
M.P. 1966 nr 18 poz. 103 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 19 kwietnia 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia składników funduszu płac stanowiących podstawę do obliczania składek na ubezpieczenia społeczne w uspołecznionych zakładach pracy.
M.P. 1966 nr 18 poz. 102 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń związanych z przekazaniem zakładów i nieruchomości między przedsiębiorstwami państwowymi.
M.P. 1966 nr 18 poz. 101 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń związanych z przekazaniem terenów.
M.P. 1966 nr 18 poz. 100 uchylony wykazem Uchwała nr 94 Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1966 r. w sprawie ułatwienia i usprawnienia realizacji robót związanych z montażem maszyn i urządzeń w czynnych obiektach.
M.P. 1966 nr 17 poz. 99 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 marca 1966 r. w sprawie list odmian roślin uprawnych wpisanych do rejestru odmian oryginalnych i do spisu odmian selekcjonowanych oraz skreślonych z rejestru odmian oryginalnych w ciągu 1965 r.
M.P. 1966 nr 17 poz. 98 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 6 kwietnia 1966 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Transportu Samochodowego do przyznawania prawa do oznaczania znakiem jakości sprzętu motoryzacyjnego.
M.P. 1966 nr 17 poz. 97 uchylony Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 marca 1966 r. w sprawie ustalenia liczby mandatów dla członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z wyboru, reprezentujących główne kierunki studiów w poszczególnych typach szkół wyższych.
M.P. 1966 nr 17 poz. 96 obowiązujący Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 15 kwietnia 1966 r. w sprawie prowadzenia i finansowania zawodowych szkół przyzakładowych, internatów, przedszkoli, świetlic dziecięcych, ogrodów jordanowskich oraz wczasów dla dzieci i młodzieży w ramach działalności pozaoperacyjnej przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1966 nr 17 poz. 95 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1966 r. w sprawie wymiaru i poboru podatku od lokali w budynkach pozostających w administracji zarządów budynków mieszkalnych rad narodowych oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1966 nr 17 poz. 94 uchylony Zarządzenie nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1966 r. w sprawie przekazania uprawnień do ustalania cen usług zakładów noclegowych i obozowisk turystycznych.
M.P. 1966 nr 16 poz. 93 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 30 marca 1966 r. w sprawie norm ubytków naturalnych mięsa wieprzowego w półtuszach zdekompletowanych podczas chłodzenia oraz przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów.
M.P. 1966 nr 16 poz. 92 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 marca 1966 r. w sprawie trybu uzgadniania cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
M.P. 1966 nr 16 poz. 91 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 marca 1966 r. w sprawie ramowych wytycznych do przeprowadzania analiz rocznej działalności zjednoczeń budownictwa.
M.P. 1966 nr 15 poz. 90 Okólnik Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 18 marca 1966 r. w sprawie zakresu przedmiotowego rzemiosł oraz rozgraniczenia rzemiosła i przemysłu fabrycznego.
M.P. 1966 nr 15 poz. 89 uznany za uchylony Instrukcja Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 26 marca 1966 r. w sprawie zasad i trybu postępowania organów administracji prezydiów rad narodowych w zakresie wydawania zaświadczeń i poświadczania dowodów, wymaganych do uzyskania lub pobierania rent wypłacanych przez instytucje zagraniczne.
M.P. 1966 nr 15 poz. 88 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 25 marca 1966 r. w sprawie zatwierdzania i wprowadzania programów produkcji wyrobów metalowych.
M.P. 1966 nr 15 poz. 87 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1966 r. w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń przemysłu węglowego i zgrupowanych w nich kopalń oraz przedsiębiorstw wielozakładowych Zjednoczenia Energetyki i zakładów wchodzących w skład tych przedsiębiorstw.
M.P. 1966 nr 15 poz. 86 uznany za uchylony Zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 1966 r. w sprawie obowiązku wydawania zaświadczeń i poświadczania dowodów, wymaganych do uzyskania lub pobierania rent wypłacanych przez instytucje zagraniczne.
M.P. 1966 nr 14 poz. 85 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 kwietnia 1966 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1966 nr 14 poz. 84 uchylony Uchwała nr 56 Rady Ministrów z dnia 1 marca 1966 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
M.P. 1966 nr 13 poz. 83 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 25 lutego 1966 r. w sprawie dalszego rozwoju socjalistycznego współzawodnictwa pracy w latach 1966-1970.
M.P. 1966 nr 13 poz. 82 akt jednorazowy Uchwała Rady Państwa z dnia 26 marca 1966 r. w sprawie zwołania sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1966 nr 12 poz. 81 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 marca 1966 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1966 nr 12 poz. 80 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 1966 r. w sprawie uproszczonych zasad gospodarki finansowej gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.
M.P. 1966 nr 12 poz. 79 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 1966 r. w sprawie zasad inwentaryzacji produkcji budowlano-montażowej w toku.
M.P. 1966 nr 11 poz. 78 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 4 marca 1966 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1966 nr 11 poz. 77 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 14 marca 1966 r. w sprawie uzupełnienia wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.
M.P. 1966 nr 11 poz. 76 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 21 marca 1966 r. w sprawie trybu uzgadniania cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane przez przedsiębiorstwa resortu żeglugi dla jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1966 nr 11 poz. 75 uchylony Uchwała nr 55 Rady Ministrów z dnia 1 marca 1966 r. w sprawie dalszego rozwoju i działalności ochotniczych hufców pracy Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiejskiej.
M.P. 1966 nr 10 poz. 74 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1966 r. w sprawie zasad ewidencji opłat za wykonane usługi.
M.P. 1966 nr 10 poz. 73 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1966 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości i od lokali.
M.P. 1966 nr 10 poz. 72 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1966 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie opłaty uzdrowiskowej.
M.P. 1966 nr 10 poz. 71 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg podatkowych dla rzemieślników szkolących uczniów.
M.P. 1966 nr 10 poz. 70 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia niektórych przychodów, podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku obrotowym.
M.P. 1966 nr 10 poz. 69 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1966 r. w sprawie określenia niektórych przychodów osiąganych przez wynalazców, jako podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń.
M.P. 1966 nr 10 poz. 68 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 8 marca 1966 r. w sprawie zasad oraz trybu tworzenia i wykorzystania funduszu za osiągnięcia techniczne i ekonomiczne w przedsiębiorstwach doświadczalnych.
M.P. 1966 nr 10 poz. 67 uchylony wykazem Uchwała nr 53 Rady Ministrów z dnia 1 marca 1966 r. w sprawie zakresu i zasad pomocy Państwa przy budowie, odbudowie i rozbudowie urządzeń zaopatrywania rolnictwa i wsi w wodę.
M.P. 1966 nr 10 poz. 66 uchylony Uchwała nr 52 Rady Ministrów z dnia 1 marca 1966 r. w sprawie organizacji służby weterynaryjnej podległej prezydiom rad narodowych.
M.P. 1966 nr 9 poz. 65 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 1 marca 1966 r. w sprawie dopuszczania do ruchu lub do obrotu niektórych urządzeń energetycznych oraz obowiązku ich oznaczania.
M.P. 1966 nr 9 poz. 64 obowiązujący Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 lutego 1966 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oszczędnościowych za rok 1965.
M.P. 1966 nr 8 poz. 63 uchylony Instrukcja Ministra Finansów z dnia 17 lutego 1966 r. zmieniająca instrukcję w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania rewizji finansowo-księgowej w przedsiębiorstwach państwowych i ich jednostkach nadrzędnych utrzymywanych z wpłat przedsiębiorstw.
M.P. 1966 nr 8 poz. 62 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 25 lutego 1966 r. w sprawie uzupełnienia wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.
M.P. 1966 nr 8 poz. 61 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1966 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.
M.P. 1966 nr 8 poz. 60 uchylony Zarządzenie nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1966 r. w sprawie przekazania Ministrowi Łączności uprawnień do ustalania cen zbytu niektórych artykułów i robót w zakresie resortu łączności.
M.P. 1966 nr 8 poz. 59 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 2 marca 1966 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1966 nr 7 poz. 58 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 marca 1966 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1966 nr 7 poz. 57 uchylony wykazem Instrukcja Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 10 lutego 1966 r. w sprawie ustalania planu rozdziału stypendiów fundowanych oraz szczegółowych zasad, trybu i terminów zgłaszania wniosków o fundowanie stypendiów studentom szkół wyższych.
M.P. 1966 nr 7 poz. 56 uchylony Uchwała nr 43 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1966 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozwoju produkcji wyrobów oznaczanych znakiem jakości.
M.P. 1966 nr 7 poz. 55 uchylony wykazem Uchwała nr 31 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1966 r. w sprawie zasad i trybu ustalania cen porównywalnych w latach 1966-1970.
M.P. 1966 nr 7 poz. 54 uchylony Uchwała nr 30 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1966 r. w sprawie zasad i trybu ustalania cen fabrycznych i cen rozliczeniowych w przemyśle uspołecznionym oraz ich stosowania.
M.P. 1966 nr 6 poz. 53 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lutego 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uiszczania opłat paszportowych.
M.P. 1966 nr 6 poz. 52 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 lutego 1966 r. w sprawie wydawania pozwoleń na sportowy połów ryb na wędkę i kart wędkarskich osobom przebywającym na wczasach na terenie niektórych powiatów w województwie olsztyńskim.
M.P. 1966 nr 6 poz. 51 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1966 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu zysków i strat przedsiębiorstw, zjednoczeń i ministerstw.
M.P. 1966 nr 6 poz. 50 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1966 r. w sprawie przeceny wartości początkowej i umorzenia niektórych maszyn i urządzeń technicznych użytkowanych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, geologicznych, w samodzielnych oddziałach wykonawstwa inwestycyjnego oraz w jednostkach podległych Centralnemu Zarządowi Dróg Publicznych.
M.P. 1966 nr 5 poz. 49 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 lutego 1966 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1966 nr 5 poz. 48 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 5 lutego 1966 r. w sprawie uzupełnienia wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.
M.P. 1966 nr 5 poz. 47 obowiązujący Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 2 lutego 1966 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Sierosławiu.
M.P. 1966 nr 5 poz. 46 obowiązujący Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 2 lutego 1966 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Przytorze.
M.P. 1966 nr 5 poz. 45 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 2 lutego 1966 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Świnoujściu-Karsiborze.
M.P. 1966 nr 5 poz. 44 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z materiałów archiwalnych.
M.P. 1966 nr 5 poz. 43 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 stycznia 1966 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia zmian w statucie stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Powszechnej".
M.P. 1966 nr 5 poz. 42 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 lutego 1966 r. w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji fachowych kandydatów na kierowców i kierowców.
M.P. 1966 nr 5 poz. 41 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 stycznia 1966 r. zmieniające zarządzenie o wstępnym stażu pracy absolwentów szkół wyższych, zasadniczych i średnich szkół zawodowych oraz średnich szkół ogólnokształcących w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych resortu komunikacji.
M.P. 1966 nr 5 poz. 40 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 1966 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania funduszem płac w jednostkach i zakładach budżetowych w roku 1966.
M.P. 1966 nr 5 poz. 39 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia dla adwokatów na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi.
M.P. 1966 nr 5 poz. 38 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatków obrotowego i dochodowego z tytułu prowadzenia pasiek.
M.P. 1966 nr 4 poz. 37 uchylony Okólnik Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 1966 r. w sprawie kwalifikowania złotych monet dolarowych pod względem dewizowym.
M.P. 1966 nr 4 poz. 36 akt jednorazowy Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 5 lutego 1966 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na Ogólnokrajowym Przeglądzie - Wystawie Technologii Przemysłu Maszynowego w Katowicach w roku 1966 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tym przeglądzie w roku 1966.
M.P. 1966 nr 4 poz. 35 uchylony Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 31 stycznia 1966 r. w sprawie uzupełnienia wykazu usług świadczonych dla rolnictwa oraz zmian w wykazie jednostek wiodących w zakresie tych usług.
M.P. 1966 nr 4 poz. 34 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 28 stycznia 1966 r. w sprawie jednostkowych cen zakupu oraz zasad klasyfikacji liści i nasion tytoniu krajowego.
M.P. 1966 nr 4 poz. 33 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 stycznia 1966 r. w sprawie zbywania skasowanych pojazdów samochodowych i zużytych części samochodowych oraz wprowadzenia do obrotu części regenerowanych i naprawionych.
M.P. 1966 nr 4 poz. 32 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 stycznia 1966 r. w sprawie postępowania ze zbędnymi pojazdami samochodowymi.
M.P. 1966 nr 4 poz. 31 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 13 stycznia 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji obowiązującej przy określaniu uprawnień do deputatu węglowego.
M.P. 1966 nr 4 poz. 30 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 1966 r. w sprawie ustalenia wysokości procentowego udziału pokrycia środków obrotowych funduszami własnymi w obrocie przedsiębiorstw zarządów budynków mieszkalnych, podległych prezydiom rad narodowych.
M.P. 1966 nr 4 poz. 29 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 21 stycznia 1966 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wykazie jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania kontroli zapasów, stanowiącym załącznik do uchwały nr 48 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1964 r. w sprawie przeprowadzania kontroli zapasów przez jednostki zbytu.
M.P. 1966 nr 4 poz. 28 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 25 stycznia 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu biur projektów technologicznych działających na rzecz przemysłu oraz innych gałęzi produkcji.
M.P. 1966 nr 4 poz. 27 uchylony wykazem Uchwała nr 29 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1966 r. w sprawie dalszego wzmocnienia roli i rozszerzenia zasięgu działania Naczelnej Organizacji Technicznej oraz zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych.
M.P. 1966 nr 3 poz. 26 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lutego 1966 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
M.P. 1966 nr 3 poz. 25 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 25 stycznia 1966 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
M.P. 1966 nr 3 poz. 24 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 stycznia 1966 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.
M.P. 1966 nr 3 poz. 23 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 15 stycznia 1966 r. w sprawie obniżenia stawek czynszu za dzierżawę terenów państwowych przeznaczonych na urządzenia sportowe i turystyczno-wypoczynkowe.
M.P. 1966 nr 3 poz. 22 uchylony wykazem Uchwała nr 19 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1966 r. w sprawie przekazania podatku od lokali spółdzielniom budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1966 nr 2 poz. 21 uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 stycznia 1966 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.
M.P. 1966 nr 2 poz. 20 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 16 listopada 1965 r. w sprawie przyznania niektórym kategoriom osób i dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej zwolnień lub ulg w opłatach pobieranych przy wydawaniu zezwoleń jednostkom gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1966 nr 2 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 29 grudnia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązku i sposobu zgłaszania oraz dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.
M.P. 1966 nr 2 poz. 18 uchylony Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 1966 r. w sprawie przejściowego rozszerzenia uprawnień niektórych kierowców.
M.P. 1966 nr 2 poz. 17 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1965 r. w sprawie ulg podatkowych dla przedsiębiorstw państwowych podległych radom narodowym oraz dla spółdzielni i ich związków.
M.P. 1966 nr 2 poz. 16 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1965 r. w sprawie dopuszczenia do realizacji w latach 1966 i 1967 drobnych inwestycji.
M.P. 1966 nr 2 poz. 15 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1966 r. o poborze głównym w 1966 r.
M.P. 1966 nr 1 poz. 14 uznany za uchylony Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 grudnia 1965 r. w sprawie ogłoszenia zmiany daty obowiązywania Polskiej Normy.
M.P. 1966 nr 1 poz. 13 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 30 grudnia 1965 r. w sprawie uzupełnienia wykazu powiatów posiadających szczególne walory turystyczno-wypoczynkowe.
M.P. 1966 nr 1 poz. 12 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 30 grudnia 1965 r. w sprawie uzupełnienia wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne.
M.P. 1966 nr 1 poz. 11 uchylony Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego i Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 13 grudnia 1965 r. w sprawie trybu składania przez rady wydziału i rady naukowe wniosków o przedstawienie kandydatów do tytułu naukowego.
M.P. 1966 nr 1 poz. 10 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 grudnia 1965 r. w sprawie rozciągnięcia na niektóre miejscowości przepisów o obowiązku zaopatrzenia w taksomierze samochodów osobowych i bagażowych przeznaczonych do publicznego transportu drogowego.
M.P. 1966 nr 1 poz. 9 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 grudnia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa lotów przy wykonywaniu przez członków personelu lotniczego uprawnień wynikających z licencji.
M.P. 1966 nr 1 poz. 8 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1965 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw prowadzących.
M.P. 1966 nr 1 poz. 7 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1965 r. w sprawie odprowadzania i rozliczania amortyzacji jednostek państwowych.
M.P. 1966 nr 1 poz. 6 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1965 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów uchwał nr 276 i nr 277 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. na niektóre zjednoczenia i przedsiębiorstwa.
M.P. 1966 nr 1 poz. 5 uchylony Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 1966 r. w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania wzorów umów kontraktacji w zakresie artykułów produkcji roślinnej.
M.P. 1966 nr 1 poz. 4 uchylony Uchwała nr 321 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1965 r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty), przemysłowe wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1966 nr 1 poz. 3 uchylony Uchwała nr 316 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1965 r. w sprawie gospodarki finansowej zarządów budynków mieszkalnych rad narodowych.
M.P. 1966 nr 1 poz. 2 uchylony wykazem Uchwała nr 306 Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1965 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej.
M.P. 1966 nr 1 poz. 1 uchylony Uchwała nr 294 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1965 r. w sprawie organizacji usług małej poligrafii.